SlideShare a Scribd company logo
การสร ้างความสอดคล้องระหว่างแนวถนนกับ
สภาพแวดล้อม
วัตถุที่จะได้รับความสนใจในสนามของการมอง
ประมาณ 2 ใน 3 จะเป็นวัตถุที่อยู่ข้างหน้าหรือค่อนไป
ข้างหน้า เพียง 1/3 จะอยู่ด้านข้าง ทั้งนี้ความเร็วของ
การเดินทางจะมีผลกับมุมมองด้วย เมื่อความเร็วเพิ่ม
ความสนใจของคนในพาหนะจะพุ่งตรงไปข้างหน้าในมุม
แคบมากขึ้น และเนื่องจากวัตถุที่อยู่ใกล้ดูผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งรับเข้าสู่การรับรู้ได้ยากขึ้น ดังนั้นความสนใจ
จะเป็นการมองในระยะไกล สิ่งต่างๆที่เป็นกลุ่มจะสื่อ
ความหมายได้ดีกว่าวัตถุเดี่ยว ความสนใจจะเป็น
ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่
ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ของผู้เดินทางจะเป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นวัตถุรอบข้างเคลื่อนที่
ทั้งที่ผู้สังเกตทราบว่าจริงๆแล้วสิ่งนั้นหยุดนิ่งอยู่กับที่จะเป็น
การแปลสู่ความรู้สึกเคลื่อนที่ของตัวเขาเอง
การเปลี่ยนแปลงของขนาดวัตถุ นั้นย่อมเกิดจากการ
เลี้ยวหรือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
หากวัตถุรอบๆอยู่ชิดถนนหรือมีความถี่ของสิ่งที่อยู่
ใกล้ถนนจะทาให้รู้สึกถึงความเร็วสูงกว่าความจริง เช่น ขับ
วัตถุสาคัญในภาพอาจดูเคลื่อนที่ หรือถูกปิดบัง เผยออก
หรือแยกออกจากกัน ถนนที่วิ่งไปสู่ข้างหน้าแปลความหมายว่าเป็ น
ช่วงต่อๆไปที่จะต้องไป ถนนมองดูเหมือนเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในภูมิ
ประเทศ วิ่งเข้าหาวัตถุสาคัญหรืออาจดูเบี่ยงตัวหรือเอี้ยวผ่าน
สภาพแวดล้อมไป
ดังนั้นผู้ออกแบบสามารถตกลงใจว่าอะไรควรถูกเน้น แนว
ขอบฟ้ าโดยรอบ ลักษณะโดยคร่าวๆ หรือที่หมายตาที่เห็นเด่นชัด
ความรู้สึกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะของที่
โล่งและวัตถุ
ความรู้สึกของการมองวัตถุในที่โล่งอาจแปลไป
ได้หลายอย่างด้วยรูปร่างหรือสัดส่วนของที่โล่ง
ด้วยลักษณะของวัตถุที่อยู่ในที่โล่งหรือ
ตาแหน่งของผู้มอง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของผู้เดินทางด้วยช่อง
เปิดที่เห็นที่ความเร็ว 60 กม/ชม ดูไม่มีรูปร่าง
ไม่มีความหมาย แต่อาจดูใหญ่โตและสาคัญที่
ความเร็ว 3 กม/ชม
ขอบเขตของที่ว่างจะมองเห็นได้ อาจเห็นจาก
อุโมงค์อาคารสูง หรือด้านข้างของเนินเขา
ความรู้สึกถึงการเข้าสู่จุดหมายและการกาหนด
ตาแหน่งในการเดินทาง
สามารถส่งเสริมได้โดยการออกแบบแนวถนน และ
ส่วนประกอบเพื่อให้เกิดภาพที่จะทาให้ผู้เดินทาง ทราบถึง
ตาแหน่งของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ระบบความต่อเนื่องของภาพ
ความต่อเนื่องของภาพนี้หมายถึง ความต่อเนื่อง
ของความรู้สึกของผู้เดินทางอันมีผลจากสภาพการ
มองเห็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ความรู้สึกหลักของการ
เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในขณะที่เดินทางผ่าน
บริเวณต่างๆต่อเนื่องกัน การแปลเปลี่ยนอาจเกิดขึ้นได้
หลายลักษณะเช่น
- ความหมายหนึ่งค่อยๆเปลี่ยนเป็นอีก
่
- ความหมายแรกหายไป แล้วอันที่สองเริ่ม
ปรากฎขึ้น
- ความหมายแรกหายไป แล้วอันที่สองเริ่มปรากฎขึ้น
แล้วอันแรกย้อนกลับมาอีก
- ความหมายเปลี่ยนไปทันทีทันใด
- การเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนเชื่อมโยงกันอยู่
- มีสิ่งต่อเนื่องร่วมกันในขณะที่บางส่วนในภาพที่เห็น
เปลี่ยนไป
จุดมุ่งหมายของการออกแบบ
โดยสรุปแล้ว การออกแบบสภาพแวดล้อมถนนที่ดีควรคานึงถึง
หัวข้อ 3 ประการดังนี้
1. ให้ผู้เดินทางได้รับความรู้สึกราบรื่น ต่อเนื่อง
เพลิดเพลินตลอดเส้นทางของการเดินทางโดยคานึงถึง
ระบบที่ว่าง แสง สี ผิวสัมผัส และลักษณะการเคลื่อนที่
ของผู้เดินทาง
2. ให้ผู้เดินทางสามารถสร ้าง Image ของสิ่งแวดล้อมที่
เขาเดินทางผ่านไปได้โดยสามารถรับรู้ตาแหน่งของการ
เดินทางว่าเขาอยู่ส่วนไหนของการเดินทางของเขา

More Related Content

More from WarongWonglangka

Landscape TheoryJA+JZ.pdf
Landscape TheoryJA+JZ.pdfLandscape TheoryJA+JZ.pdf
Landscape TheoryJA+JZ.pdf
WarongWonglangka
 
Group1_final review _ 171020.pptx
Group1_final review _ 171020.pptxGroup1_final review _ 171020.pptx
Group1_final review _ 171020.pptx
WarongWonglangka
 
สนามหลวง History2.pptx
สนามหลวง History2.pptxสนามหลวง History2.pptx
สนามหลวง History2.pptx
WarongWonglangka
 
Inthanond-weir-fish.pdf
Inthanond-weir-fish.pdfInthanond-weir-fish.pdf
Inthanond-weir-fish.pdf
WarongWonglangka
 
Survey Workshop Playground
Survey Workshop PlaygroundSurvey Workshop Playground
Survey Workshop Playground
WarongWonglangka
 
survey workshop
survey workshopsurvey workshop
survey workshop
WarongWonglangka
 
Landscape Surveying Practice
Landscape Surveying PracticeLandscape Surveying Practice
Landscape Surveying Practice
WarongWonglangka
 
NATURAL PLAYGROUND
NATURAL PLAYGROUNDNATURAL PLAYGROUND
NATURAL PLAYGROUND
WarongWonglangka
 
Surveying Landscape Invention
Surveying Landscape InventionSurveying Landscape Invention
Surveying Landscape Invention
WarongWonglangka
 
final survey.pdf
 final survey.pdf final survey.pdf
final survey.pdf
WarongWonglangka
 
Landscape Survey study
Landscape Survey studyLandscape Survey study
Landscape Survey study
WarongWonglangka
 
landscape survey
landscape surveylandscape survey
landscape survey
WarongWonglangka
 
landscape study
landscape studylandscape study
landscape study
WarongWonglangka
 
Survey Project CMU 1
Survey Project CMU 1Survey Project CMU 1
Survey Project CMU 1
WarongWonglangka
 
Urban Forest Master Plan.pdf
Urban Forest Master Plan.pdfUrban Forest Master Plan.pdf
Urban Forest Master Plan.pdf
WarongWonglangka
 
การวัดระยะทาง.pdf
การวัดระยะทาง.pdfการวัดระยะทาง.pdf
การวัดระยะทาง.pdf
WarongWonglangka
 
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptx
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptxการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptx
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptx
WarongWonglangka
 
CM moat Cul Lan .pdf
CM moat Cul Lan .pdfCM moat Cul Lan .pdf
CM moat Cul Lan .pdf
WarongWonglangka
 
Lecture 1_landscape archi theory.pdf
Lecture 1_landscape archi theory.pdfLecture 1_landscape archi theory.pdf
Lecture 1_landscape archi theory.pdf
WarongWonglangka
 
JIngan1.pptx
JIngan1.pptxJIngan1.pptx
JIngan1.pptx
WarongWonglangka
 

More from WarongWonglangka (20)

Landscape TheoryJA+JZ.pdf
Landscape TheoryJA+JZ.pdfLandscape TheoryJA+JZ.pdf
Landscape TheoryJA+JZ.pdf
 
Group1_final review _ 171020.pptx
Group1_final review _ 171020.pptxGroup1_final review _ 171020.pptx
Group1_final review _ 171020.pptx
 
สนามหลวง History2.pptx
สนามหลวง History2.pptxสนามหลวง History2.pptx
สนามหลวง History2.pptx
 
Inthanond-weir-fish.pdf
Inthanond-weir-fish.pdfInthanond-weir-fish.pdf
Inthanond-weir-fish.pdf
 
Survey Workshop Playground
Survey Workshop PlaygroundSurvey Workshop Playground
Survey Workshop Playground
 
survey workshop
survey workshopsurvey workshop
survey workshop
 
Landscape Surveying Practice
Landscape Surveying PracticeLandscape Surveying Practice
Landscape Surveying Practice
 
NATURAL PLAYGROUND
NATURAL PLAYGROUNDNATURAL PLAYGROUND
NATURAL PLAYGROUND
 
Surveying Landscape Invention
Surveying Landscape InventionSurveying Landscape Invention
Surveying Landscape Invention
 
final survey.pdf
 final survey.pdf final survey.pdf
final survey.pdf
 
Landscape Survey study
Landscape Survey studyLandscape Survey study
Landscape Survey study
 
landscape survey
landscape surveylandscape survey
landscape survey
 
landscape study
landscape studylandscape study
landscape study
 
Survey Project CMU 1
Survey Project CMU 1Survey Project CMU 1
Survey Project CMU 1
 
Urban Forest Master Plan.pdf
Urban Forest Master Plan.pdfUrban Forest Master Plan.pdf
Urban Forest Master Plan.pdf
 
การวัดระยะทาง.pdf
การวัดระยะทาง.pdfการวัดระยะทาง.pdf
การวัดระยะทาง.pdf
 
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptx
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptxการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptx
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง 1_บทนำ.pptx
 
CM moat Cul Lan .pdf
CM moat Cul Lan .pdfCM moat Cul Lan .pdf
CM moat Cul Lan .pdf
 
Lecture 1_landscape archi theory.pdf
Lecture 1_landscape archi theory.pdfLecture 1_landscape archi theory.pdf
Lecture 1_landscape archi theory.pdf
 
JIngan1.pptx
JIngan1.pptxJIngan1.pptx
JIngan1.pptx
 

site selection