SlideShare a Scribd company logo
ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบและวางผังบริเวณ
องคประกอบที่มีผลตอการออกแบบ
1. องคประกอบทางดานกายภาพ Physical Factor
2. องคประกอบทางดานสังคม Social Factor
3. องคประกอบทางดานเศรษฐศาสตร Economic Factor
4. องคประกอบทางดานการเมือง Political Factor
Physical Factor องคประกอบทางดานกายภาพ
แบงออกเปน 2 สภาพแวดลอม
1) Natural Environments สภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ ไดแก
-1. Land แผนดิน
-2. Plant พืชพรรณ
-3. Water น้ํา
-4. Climate & Microclimate สภาพภูมิอากาศ
-5. Wildlife สัตว
2) Man-Made or Cultural Environments
สภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นไดแก
-1. Surrounding Land Use การใชที่ดินโดยรอบ
-2. Transportation การคมนาคม
-3. Circulation การสัญจร
-4. Utility สาธารณูปโภค
-5. Facility สาธารณูปการ
-6. Existing Structure สิ่งกอสรางเดิม
Natural Environments
1. Land แผนดิน
1.1 Geology ธรณีสัญฐาน
- การเกิดรูปทรงของแผนดินแบบตางๆ (Land Form)
- การเกิดดินชนิดตางๆ (Soil Formation)
- ความลึกของชั้นหิน และบริเวณแผนดินที่มีปญหา
1.2 Soil ดิน
1.2.1 ชนิดของดิน (Soil Type)
- ลักษณะของเนื้อดิน
- ความอยูตัวของดิน
- ความอุดมสมบูรณของดิน, ความลึกของหนาดิน
- ความสามารถในการอุมน้ํา – ระบายน้ําของดิน
- ความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน
- ความยาก – งาย ในการปรับปรุงสภาพของดิน
1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ (Topography)
- ความลาดชันของพื้นที่ (Slope)
- ทางระบายน้ําตามธรรมชาติ
- บริเวณที่มีปญหา (Sensitive Area)
- การกัดเซาะพังทลายของผิวดิน (Erosion)
- น้ําทวมถึง, น้ําทวมขัง (Flood)
- บริเวณที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
- ปริมาตรของที่ดินที่จะตองมีการเคลื่อนยาย
1.2.3 สภาพเดิมของพื้นที่ (Existing Conditions)
- บริเวณที่มีทิวทัศนสวยงาม (Visual Quality)
- บริเวณที่มีตนไมเดิม
- บริเวณที่เปนที่อยูอาศัยของสัตว
- บริเวณที่มีความสําคัญทางนิเวศวิทยา
- บริเวณที่ความสําคัญทางประวัติศาสตร
- บริเวณที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานเดิม
2. Plant พืชพรรณ
2.1 ชนิดของพืชพรรณเดิม (Existing Plant)
- ชนิดของพืชพรรณที่สามารถนําเขามาได
- คุณลักษณะของพื้นที่
- สภาพภูมิอากาศพื้นถิ่น
- ความอุดมสมบูรณของดิน
- ชนิดของสัตวที่อาจพบได
- ปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
2.2 ปริมาณและคุณภาพ (Quantity and Quality of Plant
Material)
- ความสําคัญในการเก็บรักษา
- การนํามาใชประโยชนในการออกแบบ
- ปริมาณของพืชพรรณที่จะตองนําเขา
2.3 ตําแหนงของพืชพรรณนั้นๆ (Location of Existing Plant)
- การนํามาใชประโยชนในการออกแบบ
- การใชสอยบริเวณ, ความขัดแยงของบริเวณ
- ลักษณะภูมิอากาศพื้นถิ่น
- บริเวณที่มีมุมมองที่สวยงาม
3. Water น้ํา
3.1 สภาพธรรมชาติในพื้นที่ (Existing Water Feature)
- ขนาด ระดับ ความลึก
- ความสวยงาม
- ปญหาและแนวทางแกไข
- การนํามาใชประโยชนในการออกแบบ
- ความสําคัญในการเก็บรักษา
- ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
3.2 ปริมาณและคุณภาพ
- ความสามารถในการนํามาใชประโยชน
- ความเปนไปไดในการแกไขปรับปรุง
- ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
- ผลกระทบตอพื้นที่อื่นๆ
3.3 ระดับน้ําใตดิน
- ระดับสูงสุด – ต่ําสุด
- การเปลี่ยนแปลงระดับ, ความคงตัวของระดับ
3.4 ทิศทางการไหลของน้ําธรรมชาติ
- ปริมาณและความแรงของกระแสน้ํา
- บริเวณที่จะไดรับผลกระทบกระเทือน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพของ Land Form
- รองน้ําธรรมชาติ
- การชะลาง
4. Climate and Microclimate สภาพภูมิอากาศ
4.1 แสงแดด (Sunlight)
- ทิศทางของแสง
- ชวงเวลาที่ไดรับแสง
- การสะทอนแสง (Glare) และการเก็บความรอน
- อุณหภูมิและความรอน (Temperature and Heat)
4.2 ลม
- ทิศทางของลม
- ความรุนแรงของกระแสลม
- สิ่งที่พัดพามากับลม
- อันตรายที่อาจจะเกิดจากลมมรสุม
- ความสม่ําเสมอของลม
4.3 ฝน
- ปริมาณน้ําฝน, ปริมาณตอป
- อัตราการระเหยตอน้ําฝน
- คุณภาพของน้ําฝน
- ความชื้นสัมพัทธ
- ความสม่ําเสมอของฝน
4.4 ฤดูการ
- การเปลี่ยนแปลงตางๆ ของฤดูการ
- ชวงเวลาของฤดูการ
5. Wildlife สัตว
5.1 ชนิดของสัตว
- ความเปนไปไดในการอนุรักษ
- ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
ใหม
- คุณคาในการพัฒนาใหเปนสิ่งดึงดูดใจ
- ระบบนิเวศวิทยาของสัตว
5.2 ปริมาณของสัตว
- การสงเสริมหรือควบคุมปริมาณของสัตว
- การใชที่ดินและกิจกรรมตางๆ ในบริเวณใกลเคียง
Man-Made Environments
1. Surrounding Land Use การใชที่ดินโดยรอบ
- การจัดการใชที่ดินภายในพื้นที่
- การปดกั้น หรือเชื่อมตอระหวางภายในและภายนอกพื้นที่
- กฎหมาย และพ.ร.บ.ตางๆ
- ทัศนภาพที่เกิดขึ้น
2. Transportation การคมนาคม
- ชนิด (Mode) และความสะดวกในการสัญจร
- การเขาถึงพื้นที่
- จุดเชื่อมตอระหวางการสัญจรภายใน และภายนอกพื้นที่
- สิ่งรองรับและอํานวยความสะดวกที่รองรับ
3. Circulation ระบบการสัญจร
- ชนิดและปริมาณ
- ความสะดวก
- ความขัดแยงในจุดตัด, จุดเชื่อมของการสัญจรชนิดตางๆ
- สิ่งรองรับและอํานวยความสะดวก
4. Utility สาธารณูปโภค
- ตําแหนงที่ใกลกับจุดตอเชื่อมกับสาธารณูปโภคภายนอก
- วิธีการนําเขามาใชในพื้นที่
- พื้นที่หรือบริเวณที่จะตองจํากัดการใชงาน
- ความขัดแยงในเรื่องของทัศนภาพ
5. Facility สาธารณูปการ
- ตําแหนงของสาธารณูปการ
- ขอกําหนดควบคุมตางๆ
- ความสะดวกในการติดตอ
- จุดเชื่อมจุดตอระหวางภายในพื้นที่กับสาธาณูปโภค
6. Existing Structure สิ่งกอสรางเดิม
- ตําแหนงสิ่งกอสรางเดิม
- การใชบริเวณที่มีสิ่งกอสรางเดิม
- ความยาก – งาย ในการรื้อถอน
- ความเปนไปไดในการพัฒนาหรืออนุรักษ
Social Factor องคประกอบทางดานสังคม
1. จํานวนประชากร ความหนาแนน เพศ อาชีพ รายได และ
กลุมอายุ
2. เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อถือ ความนับถือ
3. ขนบธรรมเนียมประเพณี
4. ประวัติศาสตร
5. วิถีชีวิติ กิจกรรม ความตองการ และความเปนอยูของสังคม

More Related Content

More from WarongWonglangka

Drainage.pdf
Drainage.pdfDrainage.pdf
Drainage.pdf
WarongWonglangka
 
การระบายน้ำในบริเวณ.pdf
การระบายน้ำในบริเวณ.pdfการระบายน้ำในบริเวณ.pdf
การระบายน้ำในบริเวณ.pdf
WarongWonglangka
 
Contouring.pdf
Contouring.pdfContouring.pdf
Contouring.pdf
WarongWonglangka
 
การเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์.pptx
การเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์.pptxการเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์.pptx
การเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์.pptx
WarongWonglangka
 
中西园林20160913-(2).pptx
中西园林20160913-(2).pptx中西园林20160913-(2).pptx
中西园林20160913-(2).pptx
WarongWonglangka
 
picturesque.pdf
picturesque.pdfpicturesque.pdf
picturesque.pdf
WarongWonglangka
 
CM Book cover.pdf
CM Book cover.pdfCM Book cover.pdf
CM Book cover.pdf
WarongWonglangka
 
Landscape TheoryJA+JZ.pdf
Landscape TheoryJA+JZ.pdfLandscape TheoryJA+JZ.pdf
Landscape TheoryJA+JZ.pdf
WarongWonglangka
 
Group1_final review _ 171020.pptx
Group1_final review _ 171020.pptxGroup1_final review _ 171020.pptx
Group1_final review _ 171020.pptx
WarongWonglangka
 
สนามหลวง History2.pptx
สนามหลวง History2.pptxสนามหลวง History2.pptx
สนามหลวง History2.pptx
WarongWonglangka
 
Inthanond-weir-fish.pdf
Inthanond-weir-fish.pdfInthanond-weir-fish.pdf
Inthanond-weir-fish.pdf
WarongWonglangka
 
Survey Workshop Playground
Survey Workshop PlaygroundSurvey Workshop Playground
Survey Workshop Playground
WarongWonglangka
 
survey workshop
survey workshopsurvey workshop
survey workshop
WarongWonglangka
 
Landscape Surveying Practice
Landscape Surveying PracticeLandscape Surveying Practice
Landscape Surveying Practice
WarongWonglangka
 
NATURAL PLAYGROUND
NATURAL PLAYGROUNDNATURAL PLAYGROUND
NATURAL PLAYGROUND
WarongWonglangka
 
Surveying Landscape Invention
Surveying Landscape InventionSurveying Landscape Invention
Surveying Landscape Invention
WarongWonglangka
 
final survey.pdf
 final survey.pdf final survey.pdf
final survey.pdf
WarongWonglangka
 
Landscape Survey study
Landscape Survey studyLandscape Survey study
Landscape Survey study
WarongWonglangka
 
landscape survey
landscape surveylandscape survey
landscape survey
WarongWonglangka
 
landscape study
landscape studylandscape study
landscape study
WarongWonglangka
 

More from WarongWonglangka (20)

Drainage.pdf
Drainage.pdfDrainage.pdf
Drainage.pdf
 
การระบายน้ำในบริเวณ.pdf
การระบายน้ำในบริเวณ.pdfการระบายน้ำในบริเวณ.pdf
การระบายน้ำในบริเวณ.pdf
 
Contouring.pdf
Contouring.pdfContouring.pdf
Contouring.pdf
 
การเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์.pptx
การเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์.pptxการเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์.pptx
การเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์.pptx
 
中西园林20160913-(2).pptx
中西园林20160913-(2).pptx中西园林20160913-(2).pptx
中西园林20160913-(2).pptx
 
picturesque.pdf
picturesque.pdfpicturesque.pdf
picturesque.pdf
 
CM Book cover.pdf
CM Book cover.pdfCM Book cover.pdf
CM Book cover.pdf
 
Landscape TheoryJA+JZ.pdf
Landscape TheoryJA+JZ.pdfLandscape TheoryJA+JZ.pdf
Landscape TheoryJA+JZ.pdf
 
Group1_final review _ 171020.pptx
Group1_final review _ 171020.pptxGroup1_final review _ 171020.pptx
Group1_final review _ 171020.pptx
 
สนามหลวง History2.pptx
สนามหลวง History2.pptxสนามหลวง History2.pptx
สนามหลวง History2.pptx
 
Inthanond-weir-fish.pdf
Inthanond-weir-fish.pdfInthanond-weir-fish.pdf
Inthanond-weir-fish.pdf
 
Survey Workshop Playground
Survey Workshop PlaygroundSurvey Workshop Playground
Survey Workshop Playground
 
survey workshop
survey workshopsurvey workshop
survey workshop
 
Landscape Surveying Practice
Landscape Surveying PracticeLandscape Surveying Practice
Landscape Surveying Practice
 
NATURAL PLAYGROUND
NATURAL PLAYGROUNDNATURAL PLAYGROUND
NATURAL PLAYGROUND
 
Surveying Landscape Invention
Surveying Landscape InventionSurveying Landscape Invention
Surveying Landscape Invention
 
final survey.pdf
 final survey.pdf final survey.pdf
final survey.pdf
 
Landscape Survey study
Landscape Survey studyLandscape Survey study
Landscape Survey study
 
landscape survey
landscape surveylandscape survey
landscape survey
 
landscape study
landscape studylandscape study
landscape study
 

Site plannig

 • 1. ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบและวางผังบริเวณ องคประกอบที่มีผลตอการออกแบบ 1. องคประกอบทางดานกายภาพ Physical Factor 2. องคประกอบทางดานสังคม Social Factor 3. องคประกอบทางดานเศรษฐศาสตร Economic Factor 4. องคประกอบทางดานการเมือง Political Factor
 • 2. Physical Factor องคประกอบทางดานกายภาพ แบงออกเปน 2 สภาพแวดลอม 1) Natural Environments สภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ ไดแก -1. Land แผนดิน -2. Plant พืชพรรณ -3. Water น้ํา -4. Climate & Microclimate สภาพภูมิอากาศ -5. Wildlife สัตว
 • 3. 2) Man-Made or Cultural Environments สภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นไดแก -1. Surrounding Land Use การใชที่ดินโดยรอบ -2. Transportation การคมนาคม -3. Circulation การสัญจร -4. Utility สาธารณูปโภค -5. Facility สาธารณูปการ -6. Existing Structure สิ่งกอสรางเดิม
 • 4. Natural Environments 1. Land แผนดิน 1.1 Geology ธรณีสัญฐาน - การเกิดรูปทรงของแผนดินแบบตางๆ (Land Form) - การเกิดดินชนิดตางๆ (Soil Formation) - ความลึกของชั้นหิน และบริเวณแผนดินที่มีปญหา
 • 5. 1.2 Soil ดิน 1.2.1 ชนิดของดิน (Soil Type) - ลักษณะของเนื้อดิน - ความอยูตัวของดิน - ความอุดมสมบูรณของดิน, ความลึกของหนาดิน - ความสามารถในการอุมน้ํา – ระบายน้ําของดิน - ความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน - ความยาก – งาย ในการปรับปรุงสภาพของดิน
 • 6. 1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ (Topography) - ความลาดชันของพื้นที่ (Slope) - ทางระบายน้ําตามธรรมชาติ - บริเวณที่มีปญหา (Sensitive Area) - การกัดเซาะพังทลายของผิวดิน (Erosion) - น้ําทวมถึง, น้ําทวมขัง (Flood) - บริเวณที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ - ปริมาตรของที่ดินที่จะตองมีการเคลื่อนยาย
 • 7. 1.2.3 สภาพเดิมของพื้นที่ (Existing Conditions) - บริเวณที่มีทิวทัศนสวยงาม (Visual Quality) - บริเวณที่มีตนไมเดิม - บริเวณที่เปนที่อยูอาศัยของสัตว - บริเวณที่มีความสําคัญทางนิเวศวิทยา - บริเวณที่ความสําคัญทางประวัติศาสตร - บริเวณที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานเดิม
 • 8. 2. Plant พืชพรรณ 2.1 ชนิดของพืชพรรณเดิม (Existing Plant) - ชนิดของพืชพรรณที่สามารถนําเขามาได - คุณลักษณะของพื้นที่ - สภาพภูมิอากาศพื้นถิ่น - ความอุดมสมบูรณของดิน - ชนิดของสัตวที่อาจพบได - ปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
 • 9. 2.2 ปริมาณและคุณภาพ (Quantity and Quality of Plant Material) - ความสําคัญในการเก็บรักษา - การนํามาใชประโยชนในการออกแบบ - ปริมาณของพืชพรรณที่จะตองนําเขา
 • 10. 2.3 ตําแหนงของพืชพรรณนั้นๆ (Location of Existing Plant) - การนํามาใชประโยชนในการออกแบบ - การใชสอยบริเวณ, ความขัดแยงของบริเวณ - ลักษณะภูมิอากาศพื้นถิ่น - บริเวณที่มีมุมมองที่สวยงาม
 • 11. 3. Water น้ํา 3.1 สภาพธรรมชาติในพื้นที่ (Existing Water Feature) - ขนาด ระดับ ความลึก - ความสวยงาม - ปญหาและแนวทางแกไข - การนํามาใชประโยชนในการออกแบบ - ความสําคัญในการเก็บรักษา - ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
 • 12. 3.2 ปริมาณและคุณภาพ - ความสามารถในการนํามาใชประโยชน - ความเปนไปไดในการแกไขปรับปรุง - ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลง - ผลกระทบตอพื้นที่อื่นๆ 3.3 ระดับน้ําใตดิน - ระดับสูงสุด – ต่ําสุด - การเปลี่ยนแปลงระดับ, ความคงตัวของระดับ
 • 13. 3.4 ทิศทางการไหลของน้ําธรรมชาติ - ปริมาณและความแรงของกระแสน้ํา - บริเวณที่จะไดรับผลกระทบกระเทือน - การเปลี่ยนแปลงสภาพของ Land Form - รองน้ําธรรมชาติ - การชะลาง
 • 14. 4. Climate and Microclimate สภาพภูมิอากาศ 4.1 แสงแดด (Sunlight) - ทิศทางของแสง - ชวงเวลาที่ไดรับแสง - การสะทอนแสง (Glare) และการเก็บความรอน - อุณหภูมิและความรอน (Temperature and Heat)
 • 15. 4.2 ลม - ทิศทางของลม - ความรุนแรงของกระแสลม - สิ่งที่พัดพามากับลม - อันตรายที่อาจจะเกิดจากลมมรสุม - ความสม่ําเสมอของลม
 • 16. 4.3 ฝน - ปริมาณน้ําฝน, ปริมาณตอป - อัตราการระเหยตอน้ําฝน - คุณภาพของน้ําฝน - ความชื้นสัมพัทธ - ความสม่ําเสมอของฝน
 • 17. 4.4 ฤดูการ - การเปลี่ยนแปลงตางๆ ของฤดูการ - ชวงเวลาของฤดูการ
 • 18. 5. Wildlife สัตว 5.1 ชนิดของสัตว - ความเปนไปไดในการอนุรักษ - ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ใหม - คุณคาในการพัฒนาใหเปนสิ่งดึงดูดใจ - ระบบนิเวศวิทยาของสัตว
 • 19. 5.2 ปริมาณของสัตว - การสงเสริมหรือควบคุมปริมาณของสัตว - การใชที่ดินและกิจกรรมตางๆ ในบริเวณใกลเคียง
 • 20. Man-Made Environments 1. Surrounding Land Use การใชที่ดินโดยรอบ - การจัดการใชที่ดินภายในพื้นที่ - การปดกั้น หรือเชื่อมตอระหวางภายในและภายนอกพื้นที่ - กฎหมาย และพ.ร.บ.ตางๆ - ทัศนภาพที่เกิดขึ้น
 • 21. 2. Transportation การคมนาคม - ชนิด (Mode) และความสะดวกในการสัญจร - การเขาถึงพื้นที่ - จุดเชื่อมตอระหวางการสัญจรภายใน และภายนอกพื้นที่ - สิ่งรองรับและอํานวยความสะดวกที่รองรับ
 • 22. 3. Circulation ระบบการสัญจร - ชนิดและปริมาณ - ความสะดวก - ความขัดแยงในจุดตัด, จุดเชื่อมของการสัญจรชนิดตางๆ - สิ่งรองรับและอํานวยความสะดวก
 • 23. 4. Utility สาธารณูปโภค - ตําแหนงที่ใกลกับจุดตอเชื่อมกับสาธารณูปโภคภายนอก - วิธีการนําเขามาใชในพื้นที่ - พื้นที่หรือบริเวณที่จะตองจํากัดการใชงาน - ความขัดแยงในเรื่องของทัศนภาพ
 • 24. 5. Facility สาธารณูปการ - ตําแหนงของสาธารณูปการ - ขอกําหนดควบคุมตางๆ - ความสะดวกในการติดตอ - จุดเชื่อมจุดตอระหวางภายในพื้นที่กับสาธาณูปโภค
 • 25. 6. Existing Structure สิ่งกอสรางเดิม - ตําแหนงสิ่งกอสรางเดิม - การใชบริเวณที่มีสิ่งกอสรางเดิม - ความยาก – งาย ในการรื้อถอน - ความเปนไปไดในการพัฒนาหรืออนุรักษ
 • 26. Social Factor องคประกอบทางดานสังคม 1. จํานวนประชากร ความหนาแนน เพศ อาชีพ รายได และ กลุมอายุ 2. เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อถือ ความนับถือ 3. ขนบธรรมเนียมประเพณี 4. ประวัติศาสตร 5. วิถีชีวิติ กิจกรรม ความตองการ และความเปนอยูของสังคม