SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
BUSINESS PLAN
แผนผลตอบแทนซิสเซิล
1. Fast Start Bonus
2. Direct Distributor Bonus
3. Master Distributor Bonus
                                      Design by Poj Niramittanon
4. Builder’s Bonus                                 Tel : 081-8747178
5. Lift Style Bonus                   Business Support unlimited by Business School
               สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุก
               กรณี ไม่อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่
               ตีพิมพ์ในทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา การบันทึก หรือการจัดเก็บข้อมูลทุกชนิด โดยมิได้
               รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
Get Started
 Sisel BUSINESS                                         การเริ่มต้นธุรกิจ

    Bronze           Silver          Gold         Platinum
  ค่าสมัคร 300 บาท     ค่าสมัคร 300 บาท     ค่าสมัคร 300 บาท     ค่าสมัคร 300 บาท
  สั่งซื้อสินค้า 1,800.-  สั่งซื้อสินค้า 3,600 .-  สั่งซื้อสินค้า 5,400 .-  สั่งซื้อสินค้า 7,200 .-
     50 PV          100 PV          150 PV          200 PV

 ทุกตาแหน่งสามารถอัพเกรดได้ไม่จากัดระยะเวลา
Fast Start
Bonus 50%

                                    1. โบนัสจากการขยายธุรกิจ

Sisel  ออกแบบแผนธุรกิจให้ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจของสมาชิก ให้ทาง่ายไม่      YOU
ซับซ้อน โดยการแนะนาสมาชิกใหม่เข้าร่วมธุรกิจ ท่านก็จะได้รับโบนัส 50% จาก
การแนะนาสมาชิกใหม่ ตามลาดับ 7ชั้น ลึก บริษัทจะจ่ายค่าแนะนาตามลาดับดังนี้      A : Level 1 = 30%
                                          B : Level 2 = 3%
วันที่ 1-7 จ่ายวันที่ 10 ของเดือน  วันที่ 15-21 จ่ายวันที่ 24 ของเดือน
วันที่ 8-14 จ่ายวันที่ 17 ของเดือน  วันที่ 22-End จ่ายวันที่ 4 ของเดือนถัดไป    C : Level 3 = 3%
                                          D : Level 4 = 3%
พูลโบนัส ทั่วโลก 10% (จากฟาสท์สตาร์ททั่วโลก) รับผลประโยชน์เป็นรายเดือน
  แนะนาคนใหม่ซื้อ 200PV  ได้ 1 หุ้น                       E : Level 5 = 3%
  แนะนาคนใหม่ซื้อ 350PV ได้ 1.5 หุ้น                       F : Level 6 = 4%
  แนะนาคนใหม่ซื้อ 1,000PV ได้ 5 หุ้น                       G : Level 7 = 4%
Fast Start     1. โบนัสจากการขยายธุรกิจ
Bonus 50%
        UP LINE       YOU     Fast Start Bonus

          1   3%
          2   30%

45%         3
          4
             3%
             3%
55%         5   3%

67%         6
          7
             4%
             4%
Direct Distributor
 Bonus 67%

                                       2. โบนัสสาหรับผู้แนะนา
                               Bonus      45%   55%    67%
Sisel ออกแบบแผนธุรกิจให้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยการเริ่มต้นจาก  ระดับชั้นสายงาน  1-3 สาย  4-6 สาย  7+ สาย
การสร้างสายงาน 1-3 สาย การจ่าย โบนัส นับจากชั้นที่ติดตัว    ชั้นที่ 1    5%    5%    5%
เราลงไปลึกสูงสุด 9 ชั้นลึก คานวณจากยอดขาย PV ในแต่ละ      ชั้นที่ 2    10%   10%    10%
ชั้น ตามตาราง
                 45%              ชั้นที่ 3
                                ชั้นที่ 4
                                        10%
                                        10%
                                             10%
                                             10%
                                                  10%
                                                  10%


                 55%
       YOU
                                ชั้นที่ 5    10%   10%    10%
                                ชั้นที่ 6        10%    10%                 67%
                                ชั้นที่ 7              5%
                                ชั้นที่ 8              5%
                                ชั้นที่ 9              2%
Direct Distributor
Bonus 67%      YOU

              Team Bonus

            1 5%    2. โบนัสสาหรับผู้แนะนา
            2 10%

  45%        3 10%
            4 10%
  55%        5 10%
  67%        6 10%
Roll Up System

  Bonus

                     YOU     YOU
ตัวอย่าง :
ในกรณี ที่ 1 กั บ 4 ไม่ รั ก ษา    1   5%  2   5%
ยอด จะมีการเลื่อนสมาชิกใน       2   10%  3   10%
ชั้นถั ดไปขึ้น มาแทนที่ ในที่ นี้ 2
จะขึ้นมาแทน1 และ 3 จะขึ้นมา      3   10%  5   10%
แทน 2 และ 5 จะขึ้ นมาแทน 3      4   10%  6   10%
โดยอั ต โนมั ติ 6,7,8 ก็ จ ะถู ก
                   5   10%  7   10%
เลื่อนขึ้นมาเพื่อให้เต็ม 6 ชั้น
                   6   10%  8   10%
Auto Ship
  For Bonus

                        การรักษายอด และผลประโยชน์ที่จะได้รับ
                       ระดับชั้นสายงาน  200 PV.  150 PV.  100 PV.  50 PV.
การรักษายอดเพื่อรับผลประโยชน์ มี 4 Step                  -1%    -2%   1/2
  1. 50 PV. = Bronze 2. 100 PV. = Silver            5%
                         ชั้นที่ 1         4%    3%   2.5%
  3. 150 PV. = Gold 4. 200 PV. = Platinum
                         ชั้นที่ 2   10%    9%    8%    5%
       0-100 PV.  เกินจาก 100 PV.     ชั้นที่ 3   10%    9%    8%    5%
                         ชั้นที่ 4   10%    9%    8%    5%
 Bronze   50 PV.      -
                         ชั้นที่ 5   10%    9%    8%    5%
 Silver   100 PV.      -        ชั้นที่ 6   10%    9%    8%    5%
 Gold    100 PV.    50 PV.       ชั้นที่ 7    5%    4%    3%   2.5%
 Platinum  100 PV.    100 PV.       ชั้นที่ 8    5%    4%    3%   2.5%
                         ชั้นที่ 9    2%    1%     -    -
System Team
Placement   YOU                        YOU

      Level 1 = 2                      Level 1 = 4
      Level 2 = 4                      Level 2 = 16
      Level 3 = 8                      Level 3 = 64
      Level 4 = 16                      Level 4 = 256
      Level 5 = 32                      Level 5 = 1,024
      Level 6 = 64                      Level 6 = 4,096
             Bonus =1,024 X 100 PV. X 10% = 10,240 X 30 = 307,200 B.
Master Distributor
Bonus 50%

                                 3. โบนัสสาหรับผู้นามาสเตอร์

                    Star Rank     Master 1-Star  2-Star  3-Star  4-Star  5-Star
คุณสมบัติการเป็น มาสเตอร์       จานวนสายงาน     0   1-2   3-4   5-6   7-9   10+
- ท่านต้องสมัครแบบ โกลด์ ขึ้นไป    Mast. รุ่นที่ 1  8%    8%   8%    8%    8%    8%
- มียอดคะแนนสายงานทั้งองค์กร      Mast. รุ่นที่ 2      10%   10%   10%   10%   10%
 1,000 PV. ขึ้นไป /เดือน       Mast. รุ่นที่ 3      12%   12%   12%   12%   12%
- มียอดคะแนนสะสมรวม 5,000 PV. ขึ้นไป  Mast. รุ่นที่ 4           5%    5%    5%    5%
- โบนัสคิดจากคะแนนด้านขวาทั้งหมด    Mast. รุ่นที่ 5               5%    5%    5%
                    Mast. รุ่นที่ 6                    5%    5%
                    Mast. รุ่นที่ 7                        5%
Builder’s
 Bonus 3-5%

                                        4. โบนัสสาหรับผู้สร้าง
                       Star Rank   Master 1-Star  2-Star  3-Star  4-Star  5-Star
                       จานวนสายงาน   0   1-2   3-4   5-6   7-9   10+
คุณสมบัติการรับโบนัส Builder          M รุ่นที่ 1  8%    8%   8%    8%    8%    8%
- ท่านต้องมีตาแหน่ง Master 3 Star       M รุ่นที่ 2      10%   10%   10%   10%   10%
- ท่านจะได้รับโบนัสชั้นลึกของโบนัสชั้นที่ 4  M รุ่นที่ 3      12%   12%   12%   12%   12%
 เป็นต้นไป ไม่จากัดจานวนชั้น
                        M รุ่นที่ 4           5%   5%+3%  5%+3%  5%+5%
                        M รุ่นที่ 5              5%+3%  5%+3%  5%+5%
                        M รุ่นที่ 6                   5%+3%  5%+5%
                        M รุ่นที่ 7                       5%+5%
Lifestyle
Bonus 15%
5. ไลฟ์สไตล์โบนัส 15%
ถ้าหากท่านมีโบนัส มาสเตอร์ ตั้งแต่ 2,000 $ ขึ้นไป
(60,000บาทขึนไป) คุณจะได้รบโบนัสเพิมอีก 15% ทันที
       ้       ั    ่
จานวนสูงสุดถึง 1,000 $ (ตั้งแต่ 9,000บาท - 30,000บาท)
SISEL
Company
             บริษัท ซิสเซิล อินเตอร์เรขั่นแนล ประเทศไทย จากัด
             สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 18

  Tom Mower Sr., Founder
  ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ซีสเซิล อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งท่านได้มีส่วนร่วมในการดูแลธุรกิจเกือบ
  ทุกด้าน ในปี ค.ศ.1970 ท่านได้รับตาแหน่งเป็นผู้อานวยการระดับภูมิภาค ของบริษัท National
  Marketing and sales ซึ่งในขณะนั้นท่าน เคยทาให้บริษัทนี้ ทาลายสถิติยอดขายทั้งหมดที่ผ่านมา
  ของบริษัท และด้วยพรสวรรค์ในทางเคมี ท่านได้เข้าร่วมกับบริษัท Dell Chemical ในปี ค.ศ.1987
  คุณทอม เริ่มผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายใน UTAH ซึ่งต่อมามีชื่อว่า บริษัท
  Neways International หนึ่งในบริษัทขายตรงที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสาเร็จมากที่สุดในโลก
  มียอดขายระดับพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ต่อมาได้ขายบริษัท Neways ในปี 2006 เพื่อใช้เป็น
  ทุนในการตัดสินใจสาหรับการค้นพบสิ่งที่สาคัญที่สุดของสุขภาพ มนุษย์ และเริ่มเปิดโอกาสทาง
  ธุรกิจที่เขามองเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ Sisel International
World Class
Manufacturing
 World Class Manufacturing
 - โรงผลิตสินค้าของ ซิสเซิล ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอเมริกา ตั้งอยู่ที่รัฐ Utha มีพื้นที่
  มากกว่า 400,000 ตารางฟุต มีโรงงานลูกกว่า 6 แห่งมีห้องปฏิบัติงานวิจัยเป็นของตนเอง
 - ใด้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) เพื่อรับรองคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต
 - เคยผลิตสินค้าให้กับบริษัท MLM ชั้นนาในอเมริกา
 - นอกจากนั้นเรายังไม่ใช่ส่วนผสมที่เป็นสารเคมีอันตราย ที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นใน
  ระยะสั้นหรือยาว ซิสเซิล การันตีความปลอดภัย 100 % ต่อผู้บริโภค
Health Care


   Skin Care
            SISEL
          Product   Weight loss


   Body Care


   Cosmetic


SISEL PRODUCT
SISEL
  ProductSisel FuCoyDon Intensified คือ อาหารเสริมประเภทเครื่องดื่ม "ลิมูมุย" limu mui ที่มีศักยภาพที่ทรงพลังที่สุด ซึ่ง
เป็นพลังงานที่ว่าด้วย ความสามารถทางด้านชีวภาพในการ “ซ่อมแซม” ที่ผ่านการวิจัยแล้วพบว่าเป็นแหล่งอาหารที่ดี
ที่สุด ที่ช่วยเสริมสร้าง ฟื้นฟู ในระดับเซลล์ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประกอบไปด้วยการให้พลังงาน เสริมสร้างกาลัง ให้
มีชีวิตชีวาที่โดดเด่นจากส่วนผสมของธรรมชาติ คือ สารสกัดจาก ลิมู มุย ที่ได้ผ่านการจดสิทธิบัตร ที่มีความ
น่าเชื่อถืออย่างมาก ซึ่งรวมไปถึง sisel FuCoyDon ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ U, F, G และจากการศึกษาที่มากกว่า 800 กรณี
จากสถาบันเพื่อสุขภาพของสหรัฐ (U.S. National Institute of Health) แสดงให้เห็นว่าสารดังกล่าวนี้สามารถ
เสริมสร้างการเพิ่มของพลังงานได้อย่าง มาก และยังเพิ่มภูมิต้านทาน รวมถึงฮอร์โมนน้าตาลกลูโคส และกระบวนการ
ไหลเวียนของโลหิต ที่หมุนเวียนทั่วร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้น
SISEL
Product


คุณประโยชน์ ลิมู มุย limu mui
ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย (enhance immunity)
ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง เกิดภูมิแพ้ได้ยาก ( fight allergies )
ช่วยยับยั่งการเกิดเลือดจับตัวเป็นก้อน ( inhibit blood clotting )
ช่วยลดระดับ cholesterol level
ช่วยลดระดับความดันเลือดในรายที่เป็นความดันเลือดสูง ( lower high blood pressure )
ช่วยรักษาระดับน้าตาลในเลือดให้เหมาะสม ( stabilize blood sugar )
ป้องกัน การเกิดการอักเสบในบริเวณผิวเนื้อเยื้อบุเมือก เช่น ในกระเพาะอาหาร หรือ ช่องหลอดคอ ลาไส้ หรือใน
ช่องปาก ช่วยต่อสู้ทาลายพวก แบคทีเรียร้าย Hetiobactor pylori ซึ่งมักเจริญเติบโตอยู่ในบริเวณดังกล่าว
SISEL
Productช่วยทาให้ระบบย่อยอาหารดี สบายท้อง กระเพาะไม่ปั่นป่วน ( Relieve stomach disorders )
ช่วยทาให้ตับสมบูรณ์ทางานได้ดีอย่างปกติ ( improve and support liver function )
ช่วยทาให้ระบบการเจริญเติบโตของเส้นผมงอกได้ดีขึ้น ( promote hair growth )
ช่วยให้ผิวไม่แห้ง และช่วยให้ผิวแน่นตึง ( maintain skin moisture and tighten the skin )
ช่วยขับชะล้างสารตกค้างและหรือสารพิษในร่างกาย ( Detoxify the body of heavy metals and dangerous
chemicals )
มีคุณสมบัติช่วยต้านมะเร็ง ต้านแบคทีเรีย ต้านไวรัส ต่างๆ ( have antiviral , antibacterial and anticancer
properties )
มีสารประกอบเป็น antioxidant อย่างดีที่เป็นประโยชน์ ต่อร่างกาย ( contain powerful antioxidant compounds )
Success Together
                       Design by Poj Niramittanon
                           Tel : 081-8747178
              Business Support unlimited by Business School
สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุก
กรณี ไม่อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่
ตีพิมพ์ในทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา การบันทึก หรือการจัดเก็บข้อมูลทุกชนิด โดยมิได้
รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Title Font Ideas
Title Font IdeasTitle Font Ideas
Title Font Ideas
 
D10 capital shares listing eng
D10 capital shares listing engD10 capital shares listing eng
D10 capital shares listing eng
 
Chosen Genre
Chosen GenreChosen Genre
Chosen Genre
 
Double page layout
Double page layoutDouble page layout
Double page layout
 
Magazine Analysis
Magazine AnalysisMagazine Analysis
Magazine Analysis
 
Sisel Team Power
Sisel Team PowerSisel Team Power
Sisel Team Power
 
Teori motivasi dalam manajemen
Teori motivasi dalam manajemenTeori motivasi dalam manajemen
Teori motivasi dalam manajemen
 
Colour Scheme
Colour SchemeColour Scheme
Colour Scheme
 

Sisel Business Opportunity

 • 1. BUSINESS PLAN แผนผลตอบแทนซิสเซิล 1. Fast Start Bonus 2. Direct Distributor Bonus 3. Master Distributor Bonus Design by Poj Niramittanon 4. Builder’s Bonus Tel : 081-8747178 5. Lift Style Bonus Business Support unlimited by Business School สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุก กรณี ไม่อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ในทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา การบันทึก หรือการจัดเก็บข้อมูลทุกชนิด โดยมิได้ รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 • 2. Get Started Sisel BUSINESS การเริ่มต้นธุรกิจ Bronze Silver Gold Platinum ค่าสมัคร 300 บาท ค่าสมัคร 300 บาท ค่าสมัคร 300 บาท ค่าสมัคร 300 บาท สั่งซื้อสินค้า 1,800.- สั่งซื้อสินค้า 3,600 .- สั่งซื้อสินค้า 5,400 .- สั่งซื้อสินค้า 7,200 .- 50 PV 100 PV 150 PV 200 PV ทุกตาแหน่งสามารถอัพเกรดได้ไม่จากัดระยะเวลา
 • 3. Fast Start Bonus 50% 1. โบนัสจากการขยายธุรกิจ Sisel ออกแบบแผนธุรกิจให้ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจของสมาชิก ให้ทาง่ายไม่ YOU ซับซ้อน โดยการแนะนาสมาชิกใหม่เข้าร่วมธุรกิจ ท่านก็จะได้รับโบนัส 50% จาก การแนะนาสมาชิกใหม่ ตามลาดับ 7ชั้น ลึก บริษัทจะจ่ายค่าแนะนาตามลาดับดังนี้ A : Level 1 = 30% B : Level 2 = 3% วันที่ 1-7 จ่ายวันที่ 10 ของเดือน วันที่ 15-21 จ่ายวันที่ 24 ของเดือน วันที่ 8-14 จ่ายวันที่ 17 ของเดือน วันที่ 22-End จ่ายวันที่ 4 ของเดือนถัดไป C : Level 3 = 3% D : Level 4 = 3% พูลโบนัส ทั่วโลก 10% (จากฟาสท์สตาร์ททั่วโลก) รับผลประโยชน์เป็นรายเดือน แนะนาคนใหม่ซื้อ 200PV ได้ 1 หุ้น E : Level 5 = 3% แนะนาคนใหม่ซื้อ 350PV ได้ 1.5 หุ้น F : Level 6 = 4% แนะนาคนใหม่ซื้อ 1,000PV ได้ 5 หุ้น G : Level 7 = 4%
 • 4. Fast Start 1. โบนัสจากการขยายธุรกิจ Bonus 50% UP LINE YOU Fast Start Bonus 1 3% 2 30% 45% 3 4 3% 3% 55% 5 3% 67% 6 7 4% 4%
 • 5. Direct Distributor Bonus 67% 2. โบนัสสาหรับผู้แนะนา Bonus 45% 55% 67% Sisel ออกแบบแผนธุรกิจให้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยการเริ่มต้นจาก ระดับชั้นสายงาน 1-3 สาย 4-6 สาย 7+ สาย การสร้างสายงาน 1-3 สาย การจ่าย โบนัส นับจากชั้นที่ติดตัว ชั้นที่ 1 5% 5% 5% เราลงไปลึกสูงสุด 9 ชั้นลึก คานวณจากยอดขาย PV ในแต่ละ ชั้นที่ 2 10% 10% 10% ชั้น ตามตาราง 45% ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 10% 10% 10% 10% 10% 10% 55% YOU ชั้นที่ 5 10% 10% 10% ชั้นที่ 6 10% 10% 67% ชั้นที่ 7 5% ชั้นที่ 8 5% ชั้นที่ 9 2%
 • 6. Direct Distributor Bonus 67% YOU Team Bonus 1 5% 2. โบนัสสาหรับผู้แนะนา 2 10% 45% 3 10% 4 10% 55% 5 10% 67% 6 10%
 • 7. Roll Up System Bonus YOU YOU ตัวอย่าง : ในกรณี ที่ 1 กั บ 4 ไม่ รั ก ษา 1 5% 2 5% ยอด จะมีการเลื่อนสมาชิกใน 2 10% 3 10% ชั้นถั ดไปขึ้น มาแทนที่ ในที่ นี้ 2 จะขึ้นมาแทน1 และ 3 จะขึ้นมา 3 10% 5 10% แทน 2 และ 5 จะขึ้ นมาแทน 3 4 10% 6 10% โดยอั ต โนมั ติ 6,7,8 ก็ จ ะถู ก 5 10% 7 10% เลื่อนขึ้นมาเพื่อให้เต็ม 6 ชั้น 6 10% 8 10%
 • 8. Auto Ship For Bonus การรักษายอด และผลประโยชน์ที่จะได้รับ ระดับชั้นสายงาน 200 PV. 150 PV. 100 PV. 50 PV. การรักษายอดเพื่อรับผลประโยชน์ มี 4 Step -1% -2% 1/2 1. 50 PV. = Bronze 2. 100 PV. = Silver 5% ชั้นที่ 1 4% 3% 2.5% 3. 150 PV. = Gold 4. 200 PV. = Platinum ชั้นที่ 2 10% 9% 8% 5% 0-100 PV. เกินจาก 100 PV. ชั้นที่ 3 10% 9% 8% 5% ชั้นที่ 4 10% 9% 8% 5% Bronze 50 PV. - ชั้นที่ 5 10% 9% 8% 5% Silver 100 PV. - ชั้นที่ 6 10% 9% 8% 5% Gold 100 PV. 50 PV. ชั้นที่ 7 5% 4% 3% 2.5% Platinum 100 PV. 100 PV. ชั้นที่ 8 5% 4% 3% 2.5% ชั้นที่ 9 2% 1% - -
 • 9. System Team Placement YOU YOU Level 1 = 2 Level 1 = 4 Level 2 = 4 Level 2 = 16 Level 3 = 8 Level 3 = 64 Level 4 = 16 Level 4 = 256 Level 5 = 32 Level 5 = 1,024 Level 6 = 64 Level 6 = 4,096 Bonus =1,024 X 100 PV. X 10% = 10,240 X 30 = 307,200 B.
 • 10. Master Distributor Bonus 50% 3. โบนัสสาหรับผู้นามาสเตอร์ Star Rank Master 1-Star 2-Star 3-Star 4-Star 5-Star คุณสมบัติการเป็น มาสเตอร์ จานวนสายงาน 0 1-2 3-4 5-6 7-9 10+ - ท่านต้องสมัครแบบ โกลด์ ขึ้นไป Mast. รุ่นที่ 1 8% 8% 8% 8% 8% 8% - มียอดคะแนนสายงานทั้งองค์กร Mast. รุ่นที่ 2 10% 10% 10% 10% 10% 1,000 PV. ขึ้นไป /เดือน Mast. รุ่นที่ 3 12% 12% 12% 12% 12% - มียอดคะแนนสะสมรวม 5,000 PV. ขึ้นไป Mast. รุ่นที่ 4 5% 5% 5% 5% - โบนัสคิดจากคะแนนด้านขวาทั้งหมด Mast. รุ่นที่ 5 5% 5% 5% Mast. รุ่นที่ 6 5% 5% Mast. รุ่นที่ 7 5%
 • 11. Builder’s Bonus 3-5% 4. โบนัสสาหรับผู้สร้าง Star Rank Master 1-Star 2-Star 3-Star 4-Star 5-Star จานวนสายงาน 0 1-2 3-4 5-6 7-9 10+ คุณสมบัติการรับโบนัส Builder M รุ่นที่ 1 8% 8% 8% 8% 8% 8% - ท่านต้องมีตาแหน่ง Master 3 Star M รุ่นที่ 2 10% 10% 10% 10% 10% - ท่านจะได้รับโบนัสชั้นลึกของโบนัสชั้นที่ 4 M รุ่นที่ 3 12% 12% 12% 12% 12% เป็นต้นไป ไม่จากัดจานวนชั้น M รุ่นที่ 4 5% 5%+3% 5%+3% 5%+5% M รุ่นที่ 5 5%+3% 5%+3% 5%+5% M รุ่นที่ 6 5%+3% 5%+5% M รุ่นที่ 7 5%+5%
 • 12. Lifestyle Bonus 15% 5. ไลฟ์สไตล์โบนัส 15% ถ้าหากท่านมีโบนัส มาสเตอร์ ตั้งแต่ 2,000 $ ขึ้นไป (60,000บาทขึนไป) คุณจะได้รบโบนัสเพิมอีก 15% ทันที ้ ั ่ จานวนสูงสุดถึง 1,000 $ (ตั้งแต่ 9,000บาท - 30,000บาท)
 • 13. SISEL Company บริษัท ซิสเซิล อินเตอร์เรขั่นแนล ประเทศไทย จากัด สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 18 Tom Mower Sr., Founder ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ซีสเซิล อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งท่านได้มีส่วนร่วมในการดูแลธุรกิจเกือบ ทุกด้าน ในปี ค.ศ.1970 ท่านได้รับตาแหน่งเป็นผู้อานวยการระดับภูมิภาค ของบริษัท National Marketing and sales ซึ่งในขณะนั้นท่าน เคยทาให้บริษัทนี้ ทาลายสถิติยอดขายทั้งหมดที่ผ่านมา ของบริษัท และด้วยพรสวรรค์ในทางเคมี ท่านได้เข้าร่วมกับบริษัท Dell Chemical ในปี ค.ศ.1987 คุณทอม เริ่มผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายใน UTAH ซึ่งต่อมามีชื่อว่า บริษัท Neways International หนึ่งในบริษัทขายตรงที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสาเร็จมากที่สุดในโลก มียอดขายระดับพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ต่อมาได้ขายบริษัท Neways ในปี 2006 เพื่อใช้เป็น ทุนในการตัดสินใจสาหรับการค้นพบสิ่งที่สาคัญที่สุดของสุขภาพ มนุษย์ และเริ่มเปิดโอกาสทาง ธุรกิจที่เขามองเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ Sisel International
 • 14. World Class Manufacturing World Class Manufacturing - โรงผลิตสินค้าของ ซิสเซิล ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอเมริกา ตั้งอยู่ที่รัฐ Utha มีพื้นที่ มากกว่า 400,000 ตารางฟุต มีโรงงานลูกกว่า 6 แห่งมีห้องปฏิบัติงานวิจัยเป็นของตนเอง - ใด้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) เพื่อรับรองคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต - เคยผลิตสินค้าให้กับบริษัท MLM ชั้นนาในอเมริกา - นอกจากนั้นเรายังไม่ใช่ส่วนผสมที่เป็นสารเคมีอันตราย ที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นใน ระยะสั้นหรือยาว ซิสเซิล การันตีความปลอดภัย 100 % ต่อผู้บริโภค
 • 15. Health Care Skin Care SISEL Product Weight loss Body Care Cosmetic SISEL PRODUCT
 • 16. SISEL Product Sisel FuCoyDon Intensified คือ อาหารเสริมประเภทเครื่องดื่ม "ลิมูมุย" limu mui ที่มีศักยภาพที่ทรงพลังที่สุด ซึ่ง เป็นพลังงานที่ว่าด้วย ความสามารถทางด้านชีวภาพในการ “ซ่อมแซม” ที่ผ่านการวิจัยแล้วพบว่าเป็นแหล่งอาหารที่ดี ที่สุด ที่ช่วยเสริมสร้าง ฟื้นฟู ในระดับเซลล์ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประกอบไปด้วยการให้พลังงาน เสริมสร้างกาลัง ให้ มีชีวิตชีวาที่โดดเด่นจากส่วนผสมของธรรมชาติ คือ สารสกัดจาก ลิมู มุย ที่ได้ผ่านการจดสิทธิบัตร ที่มีความ น่าเชื่อถืออย่างมาก ซึ่งรวมไปถึง sisel FuCoyDon ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ U, F, G และจากการศึกษาที่มากกว่า 800 กรณี จากสถาบันเพื่อสุขภาพของสหรัฐ (U.S. National Institute of Health) แสดงให้เห็นว่าสารดังกล่าวนี้สามารถ เสริมสร้างการเพิ่มของพลังงานได้อย่าง มาก และยังเพิ่มภูมิต้านทาน รวมถึงฮอร์โมนน้าตาลกลูโคส และกระบวนการ ไหลเวียนของโลหิต ที่หมุนเวียนทั่วร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้น
 • 17. SISEL Product คุณประโยชน์ ลิมู มุย limu mui ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย (enhance immunity) ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง เกิดภูมิแพ้ได้ยาก ( fight allergies ) ช่วยยับยั่งการเกิดเลือดจับตัวเป็นก้อน ( inhibit blood clotting ) ช่วยลดระดับ cholesterol level ช่วยลดระดับความดันเลือดในรายที่เป็นความดันเลือดสูง ( lower high blood pressure ) ช่วยรักษาระดับน้าตาลในเลือดให้เหมาะสม ( stabilize blood sugar ) ป้องกัน การเกิดการอักเสบในบริเวณผิวเนื้อเยื้อบุเมือก เช่น ในกระเพาะอาหาร หรือ ช่องหลอดคอ ลาไส้ หรือใน ช่องปาก ช่วยต่อสู้ทาลายพวก แบคทีเรียร้าย Hetiobactor pylori ซึ่งมักเจริญเติบโตอยู่ในบริเวณดังกล่าว
 • 18. SISEL Product ช่วยทาให้ระบบย่อยอาหารดี สบายท้อง กระเพาะไม่ปั่นป่วน ( Relieve stomach disorders ) ช่วยทาให้ตับสมบูรณ์ทางานได้ดีอย่างปกติ ( improve and support liver function ) ช่วยทาให้ระบบการเจริญเติบโตของเส้นผมงอกได้ดีขึ้น ( promote hair growth ) ช่วยให้ผิวไม่แห้ง และช่วยให้ผิวแน่นตึง ( maintain skin moisture and tighten the skin ) ช่วยขับชะล้างสารตกค้างและหรือสารพิษในร่างกาย ( Detoxify the body of heavy metals and dangerous chemicals ) มีคุณสมบัติช่วยต้านมะเร็ง ต้านแบคทีเรีย ต้านไวรัส ต่างๆ ( have antiviral , antibacterial and anticancer properties ) มีสารประกอบเป็น antioxidant อย่างดีที่เป็นประโยชน์ ต่อร่างกาย ( contain powerful antioxidant compounds )
 • 19. Success Together Design by Poj Niramittanon Tel : 081-8747178 Business Support unlimited by Business School สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุก กรณี ไม่อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ในทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา การบันทึก หรือการจัดเก็บข้อมูลทุกชนิด โดยมิได้ รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด