SlideShare a Scribd company logo
АПРИЛ 2017 Брой 01
Бюлетин на инвеститора
Консолидирани резултати за 2016 година*
www.sirma.bg 01
Последна цена на
сделка от 30.12
Промяна в цената
за периода - 0,011 BGN
Пазарна
капитализация 70 580 BGN
(в хил.лева)
Оборот
1 288 BGN
(в хил.лева)
Мин./Макс.
цена за периода
1.189 BGN
0.85 BGN
1.25 BGN
89%
11% Брой акции, притежавани от
юридически лица
59 361 BGN
(в хил.лева)
59 360 518 Брой акции
(номинал 1.00 лев)
Брой акции, притежавани от
физически лица
Акционерен капитал
Акциите на Сирма Груп Холдинг за
периода 01.01.2016 – 31.12.2016
Ключови събития през 2016 година
Разпределение на акционерния
капитал към 31.12.2016
Ключови финансови показатели
за 2016 година
Приходи
BGN BGN
+22%
2 215 3 669
41 583
+30%
19%
66%
+21%
4.8%
5.7%
EBITDA Амортизации
Нетна Печалба EBITDA Марж Марж на
нетна печалба
изменение
2015
2016
2016
30.50%
28.40%
2%
2016
2015
2015
12 562 BGN8 231вхил.лева вхил.лева вхил.лева
Сирма Ай Си Ес
Учредяване на дъщерно дружество на Сирма Солюшънс с капитал от
BGN 50.000, впоследствие увеличен на BGN 300.000, и основна цел
да стане водещ технологичен партньор на застрахователния сектор.
Сирма Медикъл Системс
Учредяване на дъщерно дружество на Сирма Груп Холдинг АД с
капитал 100,000 лева и с предмет на дейност – разработка на
софтуер за медицински цели и приложения осигуряващи достъпност
до съвременни здравни услуги.
Sirma Group Inc
Учредяване на дъщерно дружество на Сирма Груп Холдинг АД в
САЩ с капитал 2 милиона щатски долара и с основна цел да се
концентрира върху нарастването на продажбите на американския и
близките пазари чрез изграждането на силен екип от търговци.
Сирма Ентерпрайз Системс
Сирма Ай Ти Ти АД се преименува на Сирма Ентерпрайз Системс АД.
Увеличение на капитала
Сирма Солюшънс АД увеличи капитала си с 1 233 810 лв.
Откриване на нов офис
Сирма Груп Инк откри офис в Ню Джързи, САЩ
Увеличение на капитала
СД на Сирма Груп Холдинг взе решение за участие в увеличението на
капитала на Онтотекст с нови 843 030 акции с номинал 1 лев и
емисионна стойност 1,16 лв.
* данните включени в бюлетина се публикуват след тяхното официално оповестяване
съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа
АПРИЛ 2017 Брой 01
www.sirma.bg 02
Топ 3 държави Приходи по региони
2015 2016
2015 2016
2015 2016
България
САЩ
Великобритания
56.27%
15.64%
7.07% 6.88%
18.15%
58.44%
6 331
7 826
22 626
29 090
130
211
118
428
59
84
18
19
0,21%
1,06%
0,05%
0,32%
19,35%
71,94%
в хил. лева.
в хил. лева.
2015 2016
2015 2016
2015 2016
2015 2016
2015
2015 2016
27,30%ПРОДАЖБИТЕ
РЪСТ НА2015:31764BGN
2016:40436BGN
2016
Приходи
41 587 BGN
+22% спрямо 2015
% от общите
приходи
размер на приходите
(в хил. лева)
ЕнгВю Системс Сирма Бизнес Консултинг
Сирма Солюшънс
Сирма Аи Си Ес
Производство
и услуги
Мулти-индустриални
решения
Финанси
16.63%
6 920
62.33%
25 931
11.72%
4 873
Сирма САЩ
Сирма Ентерпрайз Системс Всички дружества от
Сирма Груп Холдинг
Географско разпределение
на приходите за 2016
Водещите 3 стратегически
сегмента по реализирани приходи
АПРИЛ 2017 Брой 01
www.sirma.bg 03
Приходи
EBITDA
Амортизации
22 571 BGN
(в хил.лева)
+ 43.69%
спрямо 2015
7 303 BGN
(в хил.лева)
+ 54.59%
спрямо 2015
4 841 BGN
(в хил.лева)
+ 39.91%
спрямо 2015
Нетна Печалба
EBITDA Марж
Марж на
нетна печалба
2 411 BGN
(в хил.лева)
+ 76.89%
спрямо 2015
32.36%
+ 7.59%
спрямо 2015
10.68%
+ 23.10%
спрямо 2015
Приходи
EBITDA
Амортизации
6 484 BGN
(в хил.лева)
+ 20.72%
спрямо 2015
2 128 BGN
(в хил.лева)
+ 6.72%
спрямо 2015
1 478 BGN
(в хил.лева)
- 17.43%
спрямо 2015
Нетна Печалба
EBITDA Марж
Марж на
нетна печалба
484 BGN
(в хил.лева)
+ 227.03%
спрямо 2015
32.82%
+ 11.60%
спрямо 2015
7.46%
+ 170.89%
спрямо 2015
Приходи
EBITDA
Амортизации
4 171 BGN
(в хил.лева)
+ 135.38%
спрямо 2015
2 165 BGN
(в хил.лева)
+ 468.24%
спрямо 2015
382 BGN
(в хил.лева)
+ 48.06%
спрямо 2015
Нетна Печалба
EBITDA Марж
Марж на
нетна печалба
1 643 BGN
(в хил.лева)
+ 9027.78%
спрямо 2015
51.91%
+ 141.41%
спрямо 2015
39.39%
+ 3777.83%
спрямо 2015
Целта е не просто да създадем
търговски представителства на
холдинга в САЩ, а да изградим
американската организация
Сирма с местни специалисти.
Искаме да растем дългосрочно
и устойчиво, както и да можем
да продаваме в САЩ
дистанционно. Северно-
американският пазар е огромен
и има невероятни възможности,
комбинирани с изключително
силна конкуренция. За да се
справим с нея трябва да
изградим американска
организация. Ето защо, гледаме
на себе си не като на компания
стъпваща на американския
пазар, а като на глобална
компания с над 25 години опит,
която изгражда северно-
американското си звено.
Бизнесът във САЩ се
развива по две успоредни
стратегии – те са избрани
така, че да можем да
управляваме рисковете.
Първата стратегия, с която
започнахме е да изградим
звена за няколко избрани
компании от Сирма Груп.
Подбрахме продуктови линии,
които да прераснат във времето
в самостоятелни компании.
Развитието към момента е на
добро ниво.
По тази стратегия изграждаме в
момента звеното на Сирма
Ентерпрайз Системс –
насочено към малки и средни
предприятия, бизнес
организации, неправителствени
организации, училища, които
имат голяма концентрация в
Манхатън и въобще в областта
Ню Йорк. Тук продаваме
успешно продуктите базирани
на Sirma Enterprise Platform.
Започнахме с един сравнително
прост продукт – Go Digital за
цялостна дигитализация на
документооборота на едно
предприятие. Конкуренцията с
подобни продукти е голяма, но
ние сме намерили пазарна ниша,
Работим по две паралелни стратегии
за американския пазар
Стремим се към дългосрочен
и устойчив ръст.
Явор Джонев
Водещите 3 дружества по приходи
за 2016 в Сирма Груп
АПРИЛ 2017 Брой 01
www.sirma.bg 04
която изглежда недобре
обслужена и възнамеряваме
много сериозно да навлезем в
нея. Това са компании с оборот
до 20 млн. долара с екип от 10
до 50 човека, които са под
радара на корпорациите,
предлагащи подобни услуги, но
са изгодни за нас. Разполагаме
с технология, която ни
позволява да предложим
облачна услуга, като на много
добра цена предоставим високо
качество на тези клиенти. Това
звено също се развива много
добре. Имаме вече изграден
процес. Очакваме сключването
на няколко сделки този месец.
Март е преломният месец в
нашата дейност, защото само
след 6 месеца подготовка
имаме активна бизнес дейност и
първите приходи вече са факт.
Това звено е много интересно.
Ако потръгне добре, както
изглежда е започнало да върви
и ако се развият продажбите
спрямо плана – между 1 и 2
млн.долара тази година,
считаме, че сравнително лесно
можем да скалираме бизнеса и
да изградим подобни звена във
всички големи градове, където
има подобна пазарна ниша. В
рамките на следващата година
имаме потенциала да утроим
този бизнес.
Второто звено, което
започнахме да изграждаме е
фокусирано върху бизнеса
на Сирма Сълюшънс и е
свързано с набиране на екип.
Предлагаме специалисти на
временни договори на нашите
клиенти. Взехме опитен човек,
вицепрезидент на подобна
компания, занимавал се е
повече от 15 години с този
бизнес и имаме малък екип от
2-3 човека. Вече са налични
поне десетина възможности,
които екипът се стреми да
реализира. През месеците
март-април ще са видими
първите клиенти със сключени
договори. Клиентите ни са
големи компании с годишни IT
бюджети от милиарди долари.
Бизнесът е изключително
важен. Макар че започваме от
малко, нашите контрактори
имат потенциал да бъдат
интерфейс към клиентите за
предлагане на услуга с
по-висока добавена стойност,
поемане на управленска
отговорност за цялостна
разработка на проекти и
въвличане на аутсорсинг екипи
от европейските ни R&D звена.
Този бизнес също има
потенциал да се развие много и
и при това - доста бързо.
Очакваме около 2-3 млн. долара
тази година и поне двоен
растеж през следващата
година.
Третото бизнес звено, което
развиваме е ЕнгВю Системс
и тяхната система за
двумерни измервания на
различни произведени части.
Стратегията е изграждането на
дистрибуторска мрежа, вместо
директни продажби. Вече имаме
договор с един от
дистрибуторите покриващ
няколко от околните щати – Ню
Йорк, Ню Джърси, Кънектикът и
някоко други щати на Източното
Крайбрежие. Започваме
кампания за осигуряване на
още 5-6 дистрибутора, с които
да покрием цяла Северна
Америка, САЩ и Канада. Това
звено също се движи
сравнително добре, макар че до
продажби ще стигнем през
втората половина на тази
година.
Циклите за продажби и циклите
за изграждане на
дистрибуторска мрежа са поне
няколко месечни, в някои
случаи стигат до година, дори
две понякога.
Четвъртото звено, което
изграждаме е всъщност
прилагането на
интегрираната стратегия.
Това е втората паралелна
стратегия, която тук се
развива, където представяме
Сирма като едно цяло.
Компаниите на Сирма са звена и
продуктите и услугите, които те
продават се допълват взаимно и
осигуряват синергия, висока
стойност към клиента, така че
да можем да се справяме с
много по-сложни задачи и да
можем да работим с големи
клиенти. Целта е да наберем
клиенти от Fortune 100
компании. Вече имаме сериозно
взаимодействие с компании
като Valvoline, Sanofi, Standard &
Poors и др. Там започваме с
консултантски услуги на
мениджмънт ниво, на ниво
архитектура на бизнес решения
и постепенно ще се движим към
разработка на цялостни
проекти. Визията ни е, че
бъдещето принадлежи на
интелигентното предприятие и
Сирма е в състояние със
семантичните си и когнитивни
технологии, с функционалната
платформа, която изгражда, и с
опита си в различни
промишлени вертикали да
предоставя решения, които
правят бизнеса на клиентите ни
качествено по-добър и
по-ефективен.
ir@sirma.bg sirmair
Централен офис Директор връзки с инвеститорите
Адрес: София 1784, България
бул. Цариградско шосе №135, ет.3
Телефон: +359 2 976 83 10
Факс: +359 2 974 39 88
Станислав Танушев
e-поща: stanislav.tanushev@sirma.bg
Сайт: http://www.sirma.bg/
Скайп: SirmaIR

More Related Content

Similar to Sirma bulletin issue 1 april 2017

Management center
Management centerManagement center
Management center
miramihova
 
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planningEcogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Education PowerPoints
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиранеИнтелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Karel Van Isacker
 
Развивай своя бизнес - бележки
Развивай своя бизнес - бележкиРазвивай своя бизнес - бележки
Развивай своя бизнес - бележки
Ivelina SCBS
 
Saycle, how to
Saycle, how toSaycle, how to
Saycle, how to
Yanislav Tankov
 
Win trust think big
Win trust think bigWin trust think big
Win trust think big
wtrustms
 
Драгомир Драганов. Георги Кандев. "3 задължителни стъпки, с които да се подго...
Драгомир Драганов. Георги Кандев. "3 задължителни стъпки, с които да се подго...Драгомир Драганов. Георги Кандев. "3 задължителни стъпки, с които да се подго...
Драгомир Драганов. Георги Кандев. "3 задължителни стъпки, с които да се подго...
DariaShalahinova
 
Iab digital run call for cаse studies
Iab digital run   call for cаse studiesIab digital run   call for cаse studies
Iab digital run call for cаse studies
IAB Bulgaria
 
Инкубиране на стартиращи фирми: Цветан Алексиев
Инкубиране на стартиращи фирми: Цветан АлексиевИнкубиране на стартиращи фирми: Цветан Алексиев
Инкубиране на стартиращи фирми: Цветан Алексиев
StartUP@Plovdiv
 
Среща за продажби в Амазон 2 във Варна
Среща за продажби в Амазон 2 във ВарнаСреща за продажби в Амазон 2 във Варна
Среща за продажби в Амазон 2 във Варна
Михаил Великов
 
HR Industry 2014: MetLife - Програма за придобивки на Служителите
HR Industry 2014: MetLife - Програма за придобивки на СлужителитеHR Industry 2014: MetLife - Програма за придобивки на Служителите
HR Industry 2014: MetLife - Програма за придобивки на Служителите
JobTiger Ltd.
 
2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)
2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)
2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)
XploraBG
 
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan NedevStart UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Rock'n'Roll.bg
 
Медиа Вива Презентация
Медиа Вива ПрезентацияМедиа Вива Презентация
Медиа Вива Презентация
StoikaTsoneva
 

Similar to Sirma bulletin issue 1 april 2017 (20)

Retail in detail`s service
Retail in detail`s serviceRetail in detail`s service
Retail in detail`s service
 
Mp bg (2)
Mp bg (2)Mp bg (2)
Mp bg (2)
 
Management center
Management centerManagement center
Management center
 
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planningEcogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиранеИнтелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
 
Развивай своя бизнес - бележки
Развивай своя бизнес - бележкиРазвивай своя бизнес - бележки
Развивай своя бизнес - бележки
 
Marketing plan bg
Marketing plan bgMarketing plan bg
Marketing plan bg
 
Saycle, how to
Saycle, how toSaycle, how to
Saycle, how to
 
Sting11 2010
Sting11 2010Sting11 2010
Sting11 2010
 
Win trust think big
Win trust think bigWin trust think big
Win trust think big
 
Драгомир Драганов. Георги Кандев. "3 задължителни стъпки, с които да се подго...
Драгомир Драганов. Георги Кандев. "3 задължителни стъпки, с които да се подго...Драгомир Драганов. Георги Кандев. "3 задължителни стъпки, с които да се подго...
Драгомир Драганов. Георги Кандев. "3 задължителни стъпки, с които да се подго...
 
Iab digital run call for cаse studies
Iab digital run   call for cаse studiesIab digital run   call for cаse studies
Iab digital run call for cаse studies
 
#10 What is CRM? Bulgarian version
#10 What is CRM? Bulgarian version#10 What is CRM? Bulgarian version
#10 What is CRM? Bulgarian version
 
Инкубиране на стартиращи фирми: Цветан Алексиев
Инкубиране на стартиращи фирми: Цветан АлексиевИнкубиране на стартиращи фирми: Цветан Алексиев
Инкубиране на стартиращи фирми: Цветан Алексиев
 
Среща за продажби в Амазон 2 във Варна
Среща за продажби в Амазон 2 във ВарнаСреща за продажби в Амазон 2 във Варна
Среща за продажби в Амазон 2 във Варна
 
HR Industry 2014: MetLife - Програма за придобивки на Служителите
HR Industry 2014: MetLife - Програма за придобивки на СлужителитеHR Industry 2014: MetLife - Програма за придобивки на Служителите
HR Industry 2014: MetLife - Програма за придобивки на Служителите
 
2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)
2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)
2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)
 
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan NedevStart UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
 
Nov mp
Nov mpNov mp
Nov mp
 
Медиа Вива Презентация
Медиа Вива ПрезентацияМедиа Вива Презентация
Медиа Вива Презентация
 

Sirma bulletin issue 1 april 2017

  • 1. АПРИЛ 2017 Брой 01 Бюлетин на инвеститора Консолидирани резултати за 2016 година* www.sirma.bg 01 Последна цена на сделка от 30.12 Промяна в цената за периода - 0,011 BGN Пазарна капитализация 70 580 BGN (в хил.лева) Оборот 1 288 BGN (в хил.лева) Мин./Макс. цена за периода 1.189 BGN 0.85 BGN 1.25 BGN 89% 11% Брой акции, притежавани от юридически лица 59 361 BGN (в хил.лева) 59 360 518 Брой акции (номинал 1.00 лев) Брой акции, притежавани от физически лица Акционерен капитал Акциите на Сирма Груп Холдинг за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 Ключови събития през 2016 година Разпределение на акционерния капитал към 31.12.2016 Ключови финансови показатели за 2016 година Приходи BGN BGN +22% 2 215 3 669 41 583 +30% 19% 66% +21% 4.8% 5.7% EBITDA Амортизации Нетна Печалба EBITDA Марж Марж на нетна печалба изменение 2015 2016 2016 30.50% 28.40% 2% 2016 2015 2015 12 562 BGN8 231вхил.лева вхил.лева вхил.лева Сирма Ай Си Ес Учредяване на дъщерно дружество на Сирма Солюшънс с капитал от BGN 50.000, впоследствие увеличен на BGN 300.000, и основна цел да стане водещ технологичен партньор на застрахователния сектор. Сирма Медикъл Системс Учредяване на дъщерно дружество на Сирма Груп Холдинг АД с капитал 100,000 лева и с предмет на дейност – разработка на софтуер за медицински цели и приложения осигуряващи достъпност до съвременни здравни услуги. Sirma Group Inc Учредяване на дъщерно дружество на Сирма Груп Холдинг АД в САЩ с капитал 2 милиона щатски долара и с основна цел да се концентрира върху нарастването на продажбите на американския и близките пазари чрез изграждането на силен екип от търговци. Сирма Ентерпрайз Системс Сирма Ай Ти Ти АД се преименува на Сирма Ентерпрайз Системс АД. Увеличение на капитала Сирма Солюшънс АД увеличи капитала си с 1 233 810 лв. Откриване на нов офис Сирма Груп Инк откри офис в Ню Джързи, САЩ Увеличение на капитала СД на Сирма Груп Холдинг взе решение за участие в увеличението на капитала на Онтотекст с нови 843 030 акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 1,16 лв. * данните включени в бюлетина се публикуват след тяхното официално оповестяване съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа
  • 2. АПРИЛ 2017 Брой 01 www.sirma.bg 02 Топ 3 държави Приходи по региони 2015 2016 2015 2016 2015 2016 България САЩ Великобритания 56.27% 15.64% 7.07% 6.88% 18.15% 58.44% 6 331 7 826 22 626 29 090 130 211 118 428 59 84 18 19 0,21% 1,06% 0,05% 0,32% 19,35% 71,94% в хил. лева. в хил. лева. 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015 2016 27,30%ПРОДАЖБИТЕ РЪСТ НА2015:31764BGN 2016:40436BGN 2016 Приходи 41 587 BGN +22% спрямо 2015 % от общите приходи размер на приходите (в хил. лева) ЕнгВю Системс Сирма Бизнес Консултинг Сирма Солюшънс Сирма Аи Си Ес Производство и услуги Мулти-индустриални решения Финанси 16.63% 6 920 62.33% 25 931 11.72% 4 873 Сирма САЩ Сирма Ентерпрайз Системс Всички дружества от Сирма Груп Холдинг Географско разпределение на приходите за 2016 Водещите 3 стратегически сегмента по реализирани приходи
  • 3. АПРИЛ 2017 Брой 01 www.sirma.bg 03 Приходи EBITDA Амортизации 22 571 BGN (в хил.лева) + 43.69% спрямо 2015 7 303 BGN (в хил.лева) + 54.59% спрямо 2015 4 841 BGN (в хил.лева) + 39.91% спрямо 2015 Нетна Печалба EBITDA Марж Марж на нетна печалба 2 411 BGN (в хил.лева) + 76.89% спрямо 2015 32.36% + 7.59% спрямо 2015 10.68% + 23.10% спрямо 2015 Приходи EBITDA Амортизации 6 484 BGN (в хил.лева) + 20.72% спрямо 2015 2 128 BGN (в хил.лева) + 6.72% спрямо 2015 1 478 BGN (в хил.лева) - 17.43% спрямо 2015 Нетна Печалба EBITDA Марж Марж на нетна печалба 484 BGN (в хил.лева) + 227.03% спрямо 2015 32.82% + 11.60% спрямо 2015 7.46% + 170.89% спрямо 2015 Приходи EBITDA Амортизации 4 171 BGN (в хил.лева) + 135.38% спрямо 2015 2 165 BGN (в хил.лева) + 468.24% спрямо 2015 382 BGN (в хил.лева) + 48.06% спрямо 2015 Нетна Печалба EBITDA Марж Марж на нетна печалба 1 643 BGN (в хил.лева) + 9027.78% спрямо 2015 51.91% + 141.41% спрямо 2015 39.39% + 3777.83% спрямо 2015 Целта е не просто да създадем търговски представителства на холдинга в САЩ, а да изградим американската организация Сирма с местни специалисти. Искаме да растем дългосрочно и устойчиво, както и да можем да продаваме в САЩ дистанционно. Северно- американският пазар е огромен и има невероятни възможности, комбинирани с изключително силна конкуренция. За да се справим с нея трябва да изградим американска организация. Ето защо, гледаме на себе си не като на компания стъпваща на американския пазар, а като на глобална компания с над 25 години опит, която изгражда северно- американското си звено. Бизнесът във САЩ се развива по две успоредни стратегии – те са избрани така, че да можем да управляваме рисковете. Първата стратегия, с която започнахме е да изградим звена за няколко избрани компании от Сирма Груп. Подбрахме продуктови линии, които да прераснат във времето в самостоятелни компании. Развитието към момента е на добро ниво. По тази стратегия изграждаме в момента звеното на Сирма Ентерпрайз Системс – насочено към малки и средни предприятия, бизнес организации, неправителствени организации, училища, които имат голяма концентрация в Манхатън и въобще в областта Ню Йорк. Тук продаваме успешно продуктите базирани на Sirma Enterprise Platform. Започнахме с един сравнително прост продукт – Go Digital за цялостна дигитализация на документооборота на едно предприятие. Конкуренцията с подобни продукти е голяма, но ние сме намерили пазарна ниша, Работим по две паралелни стратегии за американския пазар Стремим се към дългосрочен и устойчив ръст. Явор Джонев Водещите 3 дружества по приходи за 2016 в Сирма Груп
  • 4. АПРИЛ 2017 Брой 01 www.sirma.bg 04 която изглежда недобре обслужена и възнамеряваме много сериозно да навлезем в нея. Това са компании с оборот до 20 млн. долара с екип от 10 до 50 човека, които са под радара на корпорациите, предлагащи подобни услуги, но са изгодни за нас. Разполагаме с технология, която ни позволява да предложим облачна услуга, като на много добра цена предоставим високо качество на тези клиенти. Това звено също се развива много добре. Имаме вече изграден процес. Очакваме сключването на няколко сделки този месец. Март е преломният месец в нашата дейност, защото само след 6 месеца подготовка имаме активна бизнес дейност и първите приходи вече са факт. Това звено е много интересно. Ако потръгне добре, както изглежда е започнало да върви и ако се развият продажбите спрямо плана – между 1 и 2 млн.долара тази година, считаме, че сравнително лесно можем да скалираме бизнеса и да изградим подобни звена във всички големи градове, където има подобна пазарна ниша. В рамките на следващата година имаме потенциала да утроим този бизнес. Второто звено, което започнахме да изграждаме е фокусирано върху бизнеса на Сирма Сълюшънс и е свързано с набиране на екип. Предлагаме специалисти на временни договори на нашите клиенти. Взехме опитен човек, вицепрезидент на подобна компания, занимавал се е повече от 15 години с този бизнес и имаме малък екип от 2-3 човека. Вече са налични поне десетина възможности, които екипът се стреми да реализира. През месеците март-април ще са видими първите клиенти със сключени договори. Клиентите ни са големи компании с годишни IT бюджети от милиарди долари. Бизнесът е изключително важен. Макар че започваме от малко, нашите контрактори имат потенциал да бъдат интерфейс към клиентите за предлагане на услуга с по-висока добавена стойност, поемане на управленска отговорност за цялостна разработка на проекти и въвличане на аутсорсинг екипи от европейските ни R&D звена. Този бизнес също има потенциал да се развие много и и при това - доста бързо. Очакваме около 2-3 млн. долара тази година и поне двоен растеж през следващата година. Третото бизнес звено, което развиваме е ЕнгВю Системс и тяхната система за двумерни измервания на различни произведени части. Стратегията е изграждането на дистрибуторска мрежа, вместо директни продажби. Вече имаме договор с един от дистрибуторите покриващ няколко от околните щати – Ню Йорк, Ню Джърси, Кънектикът и някоко други щати на Източното Крайбрежие. Започваме кампания за осигуряване на още 5-6 дистрибутора, с които да покрием цяла Северна Америка, САЩ и Канада. Това звено също се движи сравнително добре, макар че до продажби ще стигнем през втората половина на тази година. Циклите за продажби и циклите за изграждане на дистрибуторска мрежа са поне няколко месечни, в някои случаи стигат до година, дори две понякога. Четвъртото звено, което изграждаме е всъщност прилагането на интегрираната стратегия. Това е втората паралелна стратегия, която тук се развива, където представяме Сирма като едно цяло. Компаниите на Сирма са звена и продуктите и услугите, които те продават се допълват взаимно и осигуряват синергия, висока стойност към клиента, така че да можем да се справяме с много по-сложни задачи и да можем да работим с големи клиенти. Целта е да наберем клиенти от Fortune 100 компании. Вече имаме сериозно взаимодействие с компании като Valvoline, Sanofi, Standard & Poors и др. Там започваме с консултантски услуги на мениджмънт ниво, на ниво архитектура на бизнес решения и постепенно ще се движим към разработка на цялостни проекти. Визията ни е, че бъдещето принадлежи на интелигентното предприятие и Сирма е в състояние със семантичните си и когнитивни технологии, с функционалната платформа, която изгражда, и с опита си в различни промишлени вертикали да предоставя решения, които правят бизнеса на клиентите ни качествено по-добър и по-ефективен. ir@sirma.bg sirmair Централен офис Директор връзки с инвеститорите Адрес: София 1784, България бул. Цариградско шосе №135, ет.3 Телефон: +359 2 976 83 10 Факс: +359 2 974 39 88 Станислав Танушев e-поща: stanislav.tanushev@sirma.bg Сайт: http://www.sirma.bg/ Скайп: SirmaIR