SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
ශෙපනියා
1 වන පරිච්ශේදය
1 ජුදාහි රජ වූ ආම ාන්මේ පුත් මජාෂියාමේ
කාලමේ දී හිස්කියාමේ පුත් අ රියාමේ පුත්
මෙදලියාමේ පුත් කුෂිමේ පුත් මෙපනියා මෙත
පැමිණි සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ ෙචනය.
2 මේෙමයන් ඇති සියල්ල සහමුලින් විනාෙ
කරන්මනමියි සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ෙදාරන මස්කක.
3 නුෂ්යයා සහ ෘෙයා විනාෙ කරන්මනමි;
අහමස්ක කුරුල්ලන් ද මුහුමේ සුන් ද දුෂ්ටයන්
ස ඟ බාධා ිරීම් ද විනාෙ කරන්මනමි.
නුෂ්යයා මේෙමයන් කපා ද න්මනමියි
සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ෙදාරන මස්කක.
4 ජුදා මේෙයටත් මජරුසලමම් සියලු
ෙැසියන්ටත් ාමේ අත දිගු කරන්මනමි. මම්
ස්කථානමයන් බාල්මේ ඉතිරි මකාටසත් පූජකයන්
ස ඟ මක රීම්ෙරුන්මේ න ත් කපා ද න්මනමි.
5 තෙද, ෙෘහ මුදුන් ත ස්කෙර්ෙමේ මස්කනාෙට
න ස්කකාර කරන අය; න ස්කකාර කරන සහ
සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ නා මයන් දිවුරන අය
සහ ල්කාම්මේ නා මයන් දිවුරන අය;
6 සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක මෙතින් ආපසු හැරී ගිය අය
ද; සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක මනාමසායා, මනාඉල්ූ අය
ය.
7 සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ඉදිරිමයහි නිශ්ෙබ්දෙ
සිටින්න; ක්නනිසාද සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ දෙස
ළඟ ය;
8 සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ පූජාෙ දෙමස්ක දී
අධිපතීන්ට ද රජුමේ දරුෙන්ට ද අමුතු
ෙස්කත්රෙලින් සැරසී සිටින සියල්ලන්ට ද දඬුෙම්
කරන්මනමි.
9 තමුන්මේ ස්කොමිෙරුන්මේ මෙෙල්
සැහැසියාමෙන් හා ෙංචාමෙන් පුරෙන එළිපත්ත
උඩට පනින සියල්ලන්ට ද එදින දඬුෙම්
කරන්මනමි.
10 ඒ දෙමස්ක දී සුන්මේ මදාරටුමෙන් ම ාරෙැසීමම්
ම ෝෂාෙක්න ද මදමෙනි මදාරටුමෙන් විලාප හඬක්න ද
කඳුකරමයන් හා කඩාෙැටී ක්න ද ෙන බෙ
සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ෙදාරන මස්කක.
11 ක්නමත්ෂ්හි ෙැසිමයනි, කෑෙසන්න; රිදී දරන
සියල්ලන් කපා ද නු ලැමබ්.
12 ඒ කාලමේ දී ඉටිපන්දම්ෙලින් මජරුසල
මසෝදිසි කර, 'සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක යහපත
කරන්මන් නැත, නපුර කරන්මන් නැත' ියා සිතින්
පෙසන මිනිසුන්ට දඬුෙම් කරන්මනමි.
13 එබැවින් ඔවුන්මේ භාණ්ඩ මකාල්ලයක්න ෙනු
ඇත, ඔවුන්මේ මෙෙල් පාළු ෙනු ඇත. ඔවුන් මිදි
ෙතු සිටුෙනු ඇත, නමුත් එහි ෙයින් මබාන්මන්
නැත.
14 සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ හා දෙස ළං ය, එය
ළං ය, එය ඉතා ඉක්න න් ය, සමිඳාණන්
ෙහන්මස්කමේ දෙමස්ක හඬ පො ය.
15 ඒ දෙස උදහමස්ක දෙසක්න, කරදර හා විපත්ති
දෙසක්න, නාස්කතිය හා පාළු දෙසක්න, අන්ධකාරමේ
හා අඳුරු දෙසක්න, ෙලාකුළු සහ න අන්ධකාර
දෙසක්න.
16 ෙටකර ඇති නෙරෙලටත් උස්ක කුළුණුෙලටත්
විරුේධෙ මහාරණෑෙ සහ අනතුරු ඇඟවීමම්
දෙසක්න.
17 තෙද, නුෂ්යයන් සමිඳාණන් ෙහන්මස්කට
විරුේධ ෙ පව් කළ බැවින්, ඔවුන් අන්ධයන් ම න්
ඇවිදී ට ඔවුන්ට විපත්තිය පමුණුෙන්මනමි.
18 සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ උදහමස්ක දෙමස්කදී
ඔවුන්මේ රිදීෙලටෙත් රන්ෙලටෙත් ඔවුන්
ෙළොෙැනී ට මනාහැි ෙන්මන්ය. නුමුත් මුළු
මේෙය ඔහුමේ ඊර්ෂ්යාෙ න ැති ගින්මනන්
දොලනු ලබන්මන්ය.
2 වන පරිච්ශේදය
1 අකැ ැති ජාතිමයනි, රැස්ක ෙන්න, එමස්කය,
එක්නරැස්ක ෙන්න.
2 ආඥාෙ ප්රකාෙ ිරී ට ප්රථ මයන්, දොල පලු
ම න් මෙවී යා ට මපර, සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ
උදහස ඔබ පිටට එන්නට මපර, සමිඳාණන්
ෙහන්මස්කමේ උදහමස්ක දෙස ඔබ පිට පැමිමණන්නට
මපර.
3 සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ විනිශ්චය ක්නරියාත් ක
කළ මිහිපිට සිටින සියල්මලනි, උන් ෙහන්මස්ක
මසායන්න. ධර්මිෂ්ඨක මසායන්න, ෘදුක
මසායන්න.
4 ක්නනිසාද ොසාෙ අත්හරිනු ලබන්මන්ය,
අෂ්මකමලෝන් පාළුෙක්න ෙන්මන්ය; ඔව්හු දහෙල්
කාලමේදී අෂ්මදාේ පන්නා ද න්මනෝය;
5 මුහුදු මෙරමේ ෙැසියන් ෙන මචමරතිෙරුන්මේ
ජාතියට දුක්න මව්! සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ ෙචනය
ඔබට විරුේධ ය; පිලිස්කතිෙරුන්මේ මේෙය ෙන
කානානමයනි, ිසිමෙක්න මනාසිටින මලස
ඔබෙ විනාෙ කරන්මනමි.
6 මුහුදු මෙරළ එමේරුන්ට ොසස්කථාන සහ මෙෙල්
ද බැටළු රැළෙල් සඳහා ොල් ද ෙන්මන් ය.
7 මෙරළ තීරය ජුදා ෙංෙමේ ඉතිරි අයට විය යුතු ය.
ඔව්හු එයින් මපෝෂණය ෙන්මනෝ ය. සෙස්ක ෙන විට
ඔව්හු අෂ්මකමලාන්හි මෙෙල්ෙල සයනය කරති.
8 ම ෝෙබ්ෙරුන්මේ නින්දා අපහාස ද අම්ම ාන්
පුත්රමයෝ ාමේ මසනඟට නින්දා කර, ඔවුන්මේ
සී ාෙට විරුේධ ෙ ඔවුන්ෙ හි යට පත් කළ
ඔවුන්මේ නින්දා ිරීම් ද අසා ඇත්මතමි.
9 එබැවින් ා ජීෙ ාන මලස, ඉශ්රාමයල්හි මදවි
ෙන මස්කනාෙල ස්කොමීන්ෙහන්මස්ක ියනමස්කක,
ඒකාන්තමයන් ම ෝෙබ් මසාමදාම් ම න්ද
අම්ම ාන් පුත්රමයෝ මොම ෝරා ම න්ද, මනට්ලල්
සහ ලුණු ෙලෙල් මබෝවී ද සදාකාලික පාළුවී ක්නද
ෙන්මන්ය. මසනඟ ඔවුන් මකාල්ලකනු ඇත, ාමේ
මසනඟමේ ඉතිරි අය ඔවුන් අයිති කරෙන්මනෝය.
10 ඔවුන් මස්කනාෙල සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ
මසනඟට විරුේධ ෙ නින්දා කර, හි යට පත් වූ
බැවින්, ඔවුන්මේ උඩඟුක සඳහා ම ය ඔවුන්ට
හිමි ෙනු ඇත.
11 සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ඔවුන්ට භයංකාර ෙන
මස්කක. නුෂ්යමයෝ ත ත ාමේ ස්කථානමයහි සිට
සියලු විජාතීන්මේ දූපත්ෙල පො ඔහුට න ස්කකාර
කළ යුතුය.
12 ඉතිමයෝපියානුමෙනි, ඔබත් ාමේ කඩුමෙන්
රනු ලබන්නහුය.
13 ඔහු උතුරු මදසට අත දිගු කර ඇසිරියාෙ විනාෙ
කරන්මන් ය. නිනිෙය පාළුකර පාළුකරයක්න ම න්
වියළනු ඇත.
14 ජාතීන්ට අයත් සියලු ෘෙයන් ෙන රැළෙල් ඇය
ැද ෙැතිර සිටිනු ඇත. ඔවුන්මේ හඬ ජමන්ලෙල
ොයනා කරනු ඇත; පාළුවී එළිපත්මතහි ෙනු
ඇත.
15 මම් ප්රීති ත් නෙරය ෙනාහි මනාසැලිලි ත්
මලස ොසය කළ, ' මෙමි, ා හැර ිසිමෙක්න
නැතැ'යි ඇමේ සිතින් ප්රකාෙ කළා ය-. ඇය
අසලින් යන සියල්මලෝ හුස්ක ෙසා අත ෙනති.
3 වන පරිච්ශේදය
1 අපිරිසිදු හා දූෂ්ය වූ ඇයට පීඩා කරන නෙරයට
දුක්න මව්!
2 ඇය හඬට කීකරු මනාවීය. ඇයට නිෙැරදි
ිරී ක්න මනාලැබුණි; ඇය සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක
මකමරහි විශ්ොසය තැබුමව් නැත. ඇය ත
මදවියන් ෙහන්මස්කට ළං වූමේ නැත.
3 ඈ තුළ සිටින ඇමේ අධිපතීහු මොරෙන
සිංහමයෝ ය; ඇමේ විනිශ්චයකරුෙන් සෙස
ෙෘකයන් ය; ඔවුන් මහට ෙන තුරු ඇටකටු
හපන්මන් නැත.
4 ඇමේ අනාෙතෙක්නතෘෙරු සැහැල්ලු, ේමරෝහී
පුේෙලයන් ය; ඇමේ පූජකමයෝ ශුේධස්කථානය දූෂ්ය
කමළෝ ය, ඔව්හු ව්යෙස්කථාෙ උල්ලං නය කළහ.
5 ධර්මිෂ්ඨ සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ඒ ැද ෙැඩ සිටින
මස්කක. ඔහු අයුතුකම් මනාකරන්මන්ය. එමහත්
අධර්මිෂ්ඨයා ලැජ්ජාෙ දන්මන් නැත.
6 ජාතීන් සිඳ දැමුමෙමි; ඔවුන්මේ කුළුණු පාළු
වී ඇත. ිසිමෙක්න මනායන මලස ඔවුන්මේ වීදි
නාස්කති කමළමි: ඔවුන්මේ නෙර විනාෙ වී ඇත,
එවිට මිනිමසක්න නැත, ිසිමෙක්න නැත.
7 කීමෙමි: සැබවින් ඔබ ට භය ෙන්මනහි ය;
එබැවින් ා ඔවුන්ට දඬුෙම් කළත් ඔවුන්මේ
ොසස්කථානය සිඳ මනාදැමිය යුතු ය.
8 එබැවින් ා මොදුරට නැඟී සිටින දෙස දක්නො ඔබ
ා මකමරහි බලා සිටින්නැ යි සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක
ෙදාරන මස්කක. : ක්නනිසාද ාමේ ඊර්ෂ්යාෙ න ැති
ගින්මනන් මුළු මපාමළාෙ විනාෙ ෙනු ඇත.
9 ක්නනිසාද මසනඟ සියල්මලෝ සමිඳාණන්
ෙහන්මස්කමේ නා මයන් අයැදින පිණස, උන්
ෙහන්මස්කට එක කැ ැත්මතන් මස්කෙය කරන පිණිස,
ඔවුන් මෙතට පවිත්ර භාෂාෙක්න මයාමු
කරන්මනමි.
10 ඉතිමයෝපියාමව් ෙං ඉවුමරන් එමතර සිට ාමේ
ඉල්ලන්නන්, විසිර ගිය ාමේ දුෙ පො ාමේ පඬුර
මෙන එනු ඇත.
11 ඒ දෙමස්කදී ඔබ ට විරුේධෙ කළ අපරාධ ෙැන
ඔබ ලැජ්ජාෙට පත් මනාෙන්මනහිය; ශුේධ කන්ද.
12 ද ඔබ ැද දුක්න වූ දිළිඳු මසනඟක්න ඉතිරි
කරන්මනමි; ඔව්හු සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ
නා ය මකමරහි විශ්ොසය තබනු ඇත.
13 ඉශ්රාමයල්හි ඉතිරි අය අයුතුකම්
මනාකරන්මනෝ ය, මබාරු මනාියති; ඔවුන්මේ
මුඛමයහි රැෙටිලිකාර දිෙක්නෙත් දක්නනට මනාලැමබ්.
14 සිමයාන් දුෙ, ගී ෙයන්න; ඉශ්රාමයල්,
ම ාරෙසන්න; මජරුසලමම් දුෙ, සතුටු වී මුළු
හදෙතින් ප්රීති ෙන්න.
15 සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ඔමබ් විනිශ්චය ඉෙත් කළ
මස්කක, ඔමබ් සතුරා දුරු කළ මස්කක.
16 ඒ දෙමස්ක දී මජරුසල ට, ”බිය මනාෙන්න,
සිමයාන්ට, ”ඔමබ් දෑත් මනාසැලී සිටිය යුතු ය”යි
ියනු ලැමබ්.
17 ඔබ ැද සිටින ඔමබ් මදවි සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක
බලෙත් ය; ඔහු ෙළෙන්මන්ය, ප්රීතිමයන් ඔබ ෙැන
ප්රීතිෙන්මන්ය; ඔහු ත ප්මර් මයහි සැතමපනු
ඇත, ගී ෙයමින් ඔබ ෙැන ප්රීති ෙන්මන්ය.
18 උත්සෙ සභාෙ ෙැන මෙෝක ෙන්නන්, ඔමබන්
ෙන, නින්දා අපහාස බරක්න වූ අය රැස්ක
කරන්මනමි.
19 බලන්න, ඒ කාලමේ දී ඔබට පීඩා කරන
සියල්ල නැති කර ද න්මනමි. ඔවුන් ලජ්ජාෙට පත්
වූ සෑ රටක ඔවුන්ට ප්රෙංසාෙ සහ
කීර්තිය ලබා මදන්මනමි.
20 නුඹලාමේ ඇස්ක ඉදිරිමයහි නුඹලාමේ
ෙහල්ක ආපසු හරෙන කල, නුඹලා
මපාමළාමව් සියලු නුෂ්යයන් අතමර් න ක්න හා
ප්රෙංසාෙක්න ඇතිකරන්මනමියි ියා, ඒ කාලමේදී
නුඹලා නැෙත මෙමනන්මනමියි ස්කොමීන්ෙහන්මස්ක
ියනමස්කක.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLuxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTelugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfFijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Psalms of King Solomon.pdf
English - The Psalms of King Solomon.pdfEnglish - The Psalms of King Solomon.pdf
English - The Psalms of King Solomon.pdf
 
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLuganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
 
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptxThe Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
 
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfFaroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfDari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Lost Books of the Bible.pdf
English - The Lost Books of the Bible.pdfEnglish - The Lost Books of the Bible.pdf
English - The Lost Books of the Bible.pdf
 
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdfEnglish - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
 
Tagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdf
Tagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdfTagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdf
Tagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdf
 
Chinese Literary - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Chinese Literary - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfChinese Literary - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Chinese Literary - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Tajik - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tajik - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTajik - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tajik - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Lingala Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lingala Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLingala Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lingala Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 

Sinhala - The Book of Prophet Zephaniah.pdf

  • 1. ශෙපනියා 1 වන පරිච්ශේදය 1 ජුදාහි රජ වූ ආම ාන්මේ පුත් මජාෂියාමේ කාලමේ දී හිස්කියාමේ පුත් අ රියාමේ පුත් මෙදලියාමේ පුත් කුෂිමේ පුත් මෙපනියා මෙත පැමිණි සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ ෙචනය. 2 මේෙමයන් ඇති සියල්ල සහමුලින් විනාෙ කරන්මනමියි සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ෙදාරන මස්කක. 3 නුෂ්යයා සහ ෘෙයා විනාෙ කරන්මනමි; අහමස්ක කුරුල්ලන් ද මුහුමේ සුන් ද දුෂ්ටයන් ස ඟ බාධා ිරීම් ද විනාෙ කරන්මනමි. නුෂ්යයා මේෙමයන් කපා ද න්මනමියි සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ෙදාරන මස්කක. 4 ජුදා මේෙයටත් මජරුසලමම් සියලු ෙැසියන්ටත් ාමේ අත දිගු කරන්මනමි. මම් ස්කථානමයන් බාල්මේ ඉතිරි මකාටසත් පූජකයන් ස ඟ මක රීම්ෙරුන්මේ න ත් කපා ද න්මනමි. 5 තෙද, ෙෘහ මුදුන් ත ස්කෙර්ෙමේ මස්කනාෙට න ස්කකාර කරන අය; න ස්කකාර කරන සහ සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ නා මයන් දිවුරන අය සහ ල්කාම්මේ නා මයන් දිවුරන අය; 6 සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක මෙතින් ආපසු හැරී ගිය අය ද; සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක මනාමසායා, මනාඉල්ූ අය ය. 7 සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ඉදිරිමයහි නිශ්ෙබ්දෙ සිටින්න; ක්නනිසාද සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ දෙස ළඟ ය; 8 සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ පූජාෙ දෙමස්ක දී අධිපතීන්ට ද රජුමේ දරුෙන්ට ද අමුතු ෙස්කත්රෙලින් සැරසී සිටින සියල්ලන්ට ද දඬුෙම් කරන්මනමි. 9 තමුන්මේ ස්කොමිෙරුන්මේ මෙෙල් සැහැසියාමෙන් හා ෙංචාමෙන් පුරෙන එළිපත්ත උඩට පනින සියල්ලන්ට ද එදින දඬුෙම් කරන්මනමි. 10 ඒ දෙමස්ක දී සුන්මේ මදාරටුමෙන් ම ාරෙැසීමම් ම ෝෂාෙක්න ද මදමෙනි මදාරටුමෙන් විලාප හඬක්න ද කඳුකරමයන් හා කඩාෙැටී ක්න ද ෙන බෙ සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ෙදාරන මස්කක. 11 ක්නමත්ෂ්හි ෙැසිමයනි, කෑෙසන්න; රිදී දරන සියල්ලන් කපා ද නු ලැමබ්. 12 ඒ කාලමේ දී ඉටිපන්දම්ෙලින් මජරුසල මසෝදිසි කර, 'සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක යහපත කරන්මන් නැත, නපුර කරන්මන් නැත' ියා සිතින් පෙසන මිනිසුන්ට දඬුෙම් කරන්මනමි. 13 එබැවින් ඔවුන්මේ භාණ්ඩ මකාල්ලයක්න ෙනු ඇත, ඔවුන්මේ මෙෙල් පාළු ෙනු ඇත. ඔවුන් මිදි ෙතු සිටුෙනු ඇත, නමුත් එහි ෙයින් මබාන්මන් නැත. 14 සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ හා දෙස ළං ය, එය ළං ය, එය ඉතා ඉක්න න් ය, සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ දෙමස්ක හඬ පො ය. 15 ඒ දෙස උදහමස්ක දෙසක්න, කරදර හා විපත්ති දෙසක්න, නාස්කතිය හා පාළු දෙසක්න, අන්ධකාරමේ හා අඳුරු දෙසක්න, ෙලාකුළු සහ න අන්ධකාර දෙසක්න. 16 ෙටකර ඇති නෙරෙලටත් උස්ක කුළුණුෙලටත් විරුේධෙ මහාරණෑෙ සහ අනතුරු ඇඟවීමම් දෙසක්න. 17 තෙද, නුෂ්යයන් සමිඳාණන් ෙහන්මස්කට විරුේධ ෙ පව් කළ බැවින්, ඔවුන් අන්ධයන් ම න් ඇවිදී ට ඔවුන්ට විපත්තිය පමුණුෙන්මනමි. 18 සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ උදහමස්ක දෙමස්කදී ඔවුන්මේ රිදීෙලටෙත් රන්ෙලටෙත් ඔවුන් ෙළොෙැනී ට මනාහැි ෙන්මන්ය. නුමුත් මුළු මේෙය ඔහුමේ ඊර්ෂ්යාෙ න ැති ගින්මනන් දොලනු ලබන්මන්ය. 2 වන පරිච්ශේදය 1 අකැ ැති ජාතිමයනි, රැස්ක ෙන්න, එමස්කය, එක්නරැස්ක ෙන්න. 2 ආඥාෙ ප්රකාෙ ිරී ට ප්රථ මයන්, දොල පලු ම න් මෙවී යා ට මපර, සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ උදහස ඔබ පිටට එන්නට මපර, සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ උදහමස්ක දෙස ඔබ පිට පැමිමණන්නට මපර. 3 සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ විනිශ්චය ක්නරියාත් ක කළ මිහිපිට සිටින සියල්මලනි, උන් ෙහන්මස්ක මසායන්න. ධර්මිෂ්ඨක මසායන්න, ෘදුක මසායන්න. 4 ක්නනිසාද ොසාෙ අත්හරිනු ලබන්මන්ය, අෂ්මකමලෝන් පාළුෙක්න ෙන්මන්ය; ඔව්හු දහෙල් කාලමේදී අෂ්මදාේ පන්නා ද න්මනෝය; 5 මුහුදු මෙරමේ ෙැසියන් ෙන මචමරතිෙරුන්මේ ජාතියට දුක්න මව්! සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ ෙචනය ඔබට විරුේධ ය; පිලිස්කතිෙරුන්මේ මේෙය ෙන කානානමයනි, ිසිමෙක්න මනාසිටින මලස ඔබෙ විනාෙ කරන්මනමි. 6 මුහුදු මෙරළ එමේරුන්ට ොසස්කථාන සහ මෙෙල් ද බැටළු රැළෙල් සඳහා ොල් ද ෙන්මන් ය. 7 මෙරළ තීරය ජුදා ෙංෙමේ ඉතිරි අයට විය යුතු ය. ඔව්හු එයින් මපෝෂණය ෙන්මනෝ ය. සෙස්ක ෙන විට ඔව්හු අෂ්මකමලාන්හි මෙෙල්ෙල සයනය කරති. 8 ම ෝෙබ්ෙරුන්මේ නින්දා අපහාස ද අම්ම ාන් පුත්රමයෝ ාමේ මසනඟට නින්දා කර, ඔවුන්මේ සී ාෙට විරුේධ ෙ ඔවුන්ෙ හි යට පත් කළ ඔවුන්මේ නින්දා ිරීම් ද අසා ඇත්මතමි. 9 එබැවින් ා ජීෙ ාන මලස, ඉශ්රාමයල්හි මදවි ෙන මස්කනාෙල ස්කොමීන්ෙහන්මස්ක ියනමස්කක, ඒකාන්තමයන් ම ෝෙබ් මසාමදාම් ම න්ද
  • 2. අම්ම ාන් පුත්රමයෝ මොම ෝරා ම න්ද, මනට්ලල් සහ ලුණු ෙලෙල් මබෝවී ද සදාකාලික පාළුවී ක්නද ෙන්මන්ය. මසනඟ ඔවුන් මකාල්ලකනු ඇත, ාමේ මසනඟමේ ඉතිරි අය ඔවුන් අයිති කරෙන්මනෝය. 10 ඔවුන් මස්කනාෙල සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ මසනඟට විරුේධ ෙ නින්දා කර, හි යට පත් වූ බැවින්, ඔවුන්මේ උඩඟුක සඳහා ම ය ඔවුන්ට හිමි ෙනු ඇත. 11 සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ඔවුන්ට භයංකාර ෙන මස්කක. නුෂ්යමයෝ ත ත ාමේ ස්කථානමයහි සිට සියලු විජාතීන්මේ දූපත්ෙල පො ඔහුට න ස්කකාර කළ යුතුය. 12 ඉතිමයෝපියානුමෙනි, ඔබත් ාමේ කඩුමෙන් රනු ලබන්නහුය. 13 ඔහු උතුරු මදසට අත දිගු කර ඇසිරියාෙ විනාෙ කරන්මන් ය. නිනිෙය පාළුකර පාළුකරයක්න ම න් වියළනු ඇත. 14 ජාතීන්ට අයත් සියලු ෘෙයන් ෙන රැළෙල් ඇය ැද ෙැතිර සිටිනු ඇත. ඔවුන්මේ හඬ ජමන්ලෙල ොයනා කරනු ඇත; පාළුවී එළිපත්මතහි ෙනු ඇත. 15 මම් ප්රීති ත් නෙරය ෙනාහි මනාසැලිලි ත් මලස ොසය කළ, ' මෙමි, ා හැර ිසිමෙක්න නැතැ'යි ඇමේ සිතින් ප්රකාෙ කළා ය-. ඇය අසලින් යන සියල්මලෝ හුස්ක ෙසා අත ෙනති. 3 වන පරිච්ශේදය 1 අපිරිසිදු හා දූෂ්ය වූ ඇයට පීඩා කරන නෙරයට දුක්න මව්! 2 ඇය හඬට කීකරු මනාවීය. ඇයට නිෙැරදි ිරී ක්න මනාලැබුණි; ඇය සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක මකමරහි විශ්ොසය තැබුමව් නැත. ඇය ත මදවියන් ෙහන්මස්කට ළං වූමේ නැත. 3 ඈ තුළ සිටින ඇමේ අධිපතීහු මොරෙන සිංහමයෝ ය; ඇමේ විනිශ්චයකරුෙන් සෙස ෙෘකයන් ය; ඔවුන් මහට ෙන තුරු ඇටකටු හපන්මන් නැත. 4 ඇමේ අනාෙතෙක්නතෘෙරු සැහැල්ලු, ේමරෝහී පුේෙලයන් ය; ඇමේ පූජකමයෝ ශුේධස්කථානය දූෂ්ය කමළෝ ය, ඔව්හු ව්යෙස්කථාෙ උල්ලං නය කළහ. 5 ධර්මිෂ්ඨ සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ඒ ැද ෙැඩ සිටින මස්කක. ඔහු අයුතුකම් මනාකරන්මන්ය. එමහත් අධර්මිෂ්ඨයා ලැජ්ජාෙ දන්මන් නැත. 6 ජාතීන් සිඳ දැමුමෙමි; ඔවුන්මේ කුළුණු පාළු වී ඇත. ිසිමෙක්න මනායන මලස ඔවුන්මේ වීදි නාස්කති කමළමි: ඔවුන්මේ නෙර විනාෙ වී ඇත, එවිට මිනිමසක්න නැත, ිසිමෙක්න නැත. 7 කීමෙමි: සැබවින් ඔබ ට භය ෙන්මනහි ය; එබැවින් ා ඔවුන්ට දඬුෙම් කළත් ඔවුන්මේ ොසස්කථානය සිඳ මනාදැමිය යුතු ය. 8 එබැවින් ා මොදුරට නැඟී සිටින දෙස දක්නො ඔබ ා මකමරහි බලා සිටින්නැ යි සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ෙදාරන මස්කක. : ක්නනිසාද ාමේ ඊර්ෂ්යාෙ න ැති ගින්මනන් මුළු මපාමළාෙ විනාෙ ෙනු ඇත. 9 ක්නනිසාද මසනඟ සියල්මලෝ සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ නා මයන් අයැදින පිණස, උන් ෙහන්මස්කට එක කැ ැත්මතන් මස්කෙය කරන පිණිස, ඔවුන් මෙතට පවිත්ර භාෂාෙක්න මයාමු කරන්මනමි. 10 ඉතිමයෝපියාමව් ෙං ඉවුමරන් එමතර සිට ාමේ ඉල්ලන්නන්, විසිර ගිය ාමේ දුෙ පො ාමේ පඬුර මෙන එනු ඇත. 11 ඒ දෙමස්කදී ඔබ ට විරුේධෙ කළ අපරාධ ෙැන ඔබ ලැජ්ජාෙට පත් මනාෙන්මනහිය; ශුේධ කන්ද. 12 ද ඔබ ැද දුක්න වූ දිළිඳු මසනඟක්න ඉතිරි කරන්මනමි; ඔව්හු සමිඳාණන් ෙහන්මස්කමේ නා ය මකමරහි විශ්ොසය තබනු ඇත. 13 ඉශ්රාමයල්හි ඉතිරි අය අයුතුකම් මනාකරන්මනෝ ය, මබාරු මනාියති; ඔවුන්මේ මුඛමයහි රැෙටිලිකාර දිෙක්නෙත් දක්නනට මනාලැමබ්. 14 සිමයාන් දුෙ, ගී ෙයන්න; ඉශ්රාමයල්, ම ාරෙසන්න; මජරුසලමම් දුෙ, සතුටු වී මුළු හදෙතින් ප්රීති ෙන්න. 15 සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක ඔමබ් විනිශ්චය ඉෙත් කළ මස්කක, ඔමබ් සතුරා දුරු කළ මස්කක. 16 ඒ දෙමස්ක දී මජරුසල ට, ”බිය මනාෙන්න, සිමයාන්ට, ”ඔමබ් දෑත් මනාසැලී සිටිය යුතු ය”යි ියනු ලැමබ්. 17 ඔබ ැද සිටින ඔමබ් මදවි සමිඳාණන් ෙහන්මස්ක බලෙත් ය; ඔහු ෙළෙන්මන්ය, ප්රීතිමයන් ඔබ ෙැන ප්රීතිෙන්මන්ය; ඔහු ත ප්මර් මයහි සැතමපනු ඇත, ගී ෙයමින් ඔබ ෙැන ප්රීති ෙන්මන්ය. 18 උත්සෙ සභාෙ ෙැන මෙෝක ෙන්නන්, ඔමබන් ෙන, නින්දා අපහාස බරක්න වූ අය රැස්ක කරන්මනමි. 19 බලන්න, ඒ කාලමේ දී ඔබට පීඩා කරන සියල්ල නැති කර ද න්මනමි. ඔවුන් ලජ්ජාෙට පත් වූ සෑ රටක ඔවුන්ට ප්රෙංසාෙ සහ කීර්තිය ලබා මදන්මනමි. 20 නුඹලාමේ ඇස්ක ඉදිරිමයහි නුඹලාමේ ෙහල්ක ආපසු හරෙන කල, නුඹලා මපාමළාමව් සියලු නුෂ්යයන් අතමර් න ක්න හා ප්රෙංසාෙක්න ඇතිකරන්මනමියි ියා, ඒ කාලමේදී නුඹලා නැෙත මෙමනන්මනමියි ස්කොමීන්ෙහන්මස්ක ියනමස්කක.