SlideShare a Scribd company logo
1
BAHASA MELAYU TAHUN 3
SimpulanBahasa adalah salah satu daripada jenisperibahasa.SimpulanBahasa merupakan
jenisperibahasa yang palingmudah dan ringkas.
SIMPULANBAHASA, MAKSUD DAN CONTOH AYAT.
1. ada hati
Maksud : ada keinginanyangmelebihi kesanggupan.
Ayat : Jamal ada hati hendakmeminanganakhartawanitu.
2. akal kancil
Maksud : tipudaya yanglicin
Ayat : Peniagaitumempunyai akal kancil untukmendapatkeuntunganyangbanyak.
3. alas perut
Maksud : makansedikit untuksementarawaktu
Ayat : Amran makansekepingroti sebagai alasperut.
4. alim-alimkucing
Maksud : seorangyangberpura-purabaikdari segi tingkahlakudanperaturan.
Ayat : Jamal bersikapalim-alimkucingdi depanibubapanya.
5. anak angkat
Maksud : anak oranglainyang dipeliharaseperti anaksendiri
Ayat : Aminadalahanak angkatPak CikRahman.
6. anak bongsu
Maksud : anak yangpalingmudadalamkeluarga
Ayat : Lai Meng anak bongsuEncikWong.
7. anak emas
Maksud : orang yangdikasihi olehibubapanyaataumajikannya.
Ayat : Sofeapekerjayangrajin.Tidakhairanlahsayajikaiamenjadi anakemasTuan Adnan.
8. anak kandung
Maksud : anak sendiri
Ayat : Harlinaanak kandungEncikOsmandan Puan Faridah.
9. angkat bakul
Maksud : orang yangsuka memuji ataumeninggikandiri.
Ayat : Puan Aisyahseringangkatbakul apabilaberceritatentangdirinya.
2
10. atas angin
Maksud: Negara-negarabarat
Ayat : Negarakitapernahdijajaholehnegara-negaraatasangin.
11. banyak mulut
Maksud: orangyang sukabercakap
Ayat : SikapMona yang banyakmulutitutidakdisenangi olehrakansekelasnya.
12. batu api
Maksud: penghasut
Ayat : Merekasudahberbaik-baik.Janganlahkamumenjadi batuapi pula.
13. batu loncatan
Maksud: sesuatuyangdigunakanuntukmencapai sesuatutujuan
Ayat : Diterimanyatawarankerjasementaraitusebagai batuloncatanuntukmemperoleh
pekerjaanyanglebihbaikkelak.
14. bekas tangan
Maksud: hasil kerjatanganseseorang
Ayat : Pasubunga ini adalahbekastanganClementina.
15. bergadai nyawa
Maksud: sanggupmembahayakandiri sendiri demi mencapai sesuatu
Ayat : Ahli bombaitusanggupbergadai nyawauntukmenyelamatkanmangsakebakaran.
16. buah mulut
Maksud: perkarayangmenjadi sebut-sebutan
Ayat : BeritatentangMurad membawagadisInggerispulangtelahmembawabuah mulut
seluruhkampung.
17. buah tangan
Maksud: pemberian
Ayat : Setiapkali ke luarnegeri,ayahpasti membawabuahtanganuntukkami.
18. bulat kata
Maksud: sepakat,sehati
Ayat : Pendudukkampungini sudahbulatkatauntukbergotongroyongmembersihkan
kawasankampungpada minggudepan.
19. durian runtuh
Maksud: mendapatkeuntungandengantidakdisangka-sangkaatautanpabersusahpayah.
3
Ayat : Wanitaitu mendapatdurianruntuhapabilamembeli-belahdi pasarraya itu.
20. gaji buta
Maksud: gaji yangditerimadengantidakbekerjasungguh-sungguh
Ayat : Buruhitu lebihbanyakberehatdaripadabekerja.Diamakangaji buta.
21. ikat perut
Maksud: mengurangkanmakankeranasusah
Ayat : Manisahterpaksaikatperutdi sekolahkeranaayahnyatidakmampumemberikan
wangsaku kepadanya.
22. iri hati
Maksud : perasaancemburu
Ayat : Perempuanituiri hati melihatjirannyamembeli perabotbaru.
23. jalan buntu
Maksud: tidakmendapatkatasepakat
Ayat : Mesyuaratituterpaksadiberhentikankeranamenemui jalanbuntu.
24. keras kepala
Maksud: tidakmahumengalah
Ayat : Lebihbaikkamuberalahdaripadaterusbertengkardengannya.Diaitukeraskepala.
25. khabar angin
Maksud: khabaryang belumsahkebenarannya.
Ayat : Sejakdiamenghilangkandiri dari kampung,berbagai-bagai khabarangintersebar
tentangdirinya.
26. langkah kanan
Maksud: mujuratau bernasibbaik
Ayat : Hari ini langkahsayalangkahkanankeranadapat bertemudenganpengarang
terkenal di pestabukuitu.
27. langkah seribu
Maksud: melarikandiri secepat-cepatnyakeranatakut
Ayat : Budakyang menghendapdi dusunitumembukalangkahseribuapabiladisergah
olehayahsaya.
28. mandi peluh
Maksud: basahdenganpeluh
Ayat : Setiaphari PakCik Salimbermandi peluhmengusahakankebunsayurnya.
4
29. mata duitan
Maksud: orangyang mementingkanwangsaja
Ayat : Janganjadi mata duitankeranakekayaansajatidakdapat menjaminkebahagiaan.
30. pilihkasih
Maksud: melebihkanpertimbangankepadaorangyangdikasihi
Ayat : Majikanitupilihkasihdalammemberikanpangkatkepadapekerja-pekerjanya.
31. rambang mata
Maksud: sukaruntukmembuatpilihan
Ayat : Iburambang mata apabilamasukke kedai pakaianitu.
32. ringantangan
Maksud: sukamenolongorang
Ayat : Kalaukitaringantangan, semuaorangakan menyayangi kita.
33. ringantulang
Maksud: rajinbekerja
Ayat : KawasanrumahEncik Simonselalubersihkeranatukangkebunnyaringantulang.
34. sampai hajat
Maksud: berjayamencapai apayangdihajati
Ayat : Akhirnyasampai hajatnenekhendakke Makkah.
35. saudara baru
Maksud: orangyang baru memelukagamaIslam
Ayat : Vincenttelahmenjadi saudarabarusejakbulanlepaslagi.
36. senyumkambing
Maksud: senyummengejek
Ayat : Pemudaitutersenyumkambingmelihatcara gadisituberpakaian.
37. tanda mata
Maksud: hadiahkenang-kenangan
Ayat : DaniamemberikansehelaiselendangkepadaLinasebagai tandamata.
38. tangan terbuka
Maksud: sukamenolongorangyangdalamkesusahan
Ayat : KeluargaHasnanmenerimakedatangananakyatimitudengantanganterbuka.
39. tangkai jering
Maksud: orangyang kedekut
5
Ayat : Sia-siasajakamumemintadermadaripadadiakeranadiatangkai jering.
40. ulat buku
Maksud: orangyang tekun membaca
Ayat : Maniam gemarmembacabukusehinggarakan-rakannyamenggelarkandirinyaulat
buku.

More Related Content

What's hot

Bacaan tahun 1 3
Bacaan tahun 1 3Bacaan tahun 1 3
Bacaan tahun 1 3
najirul kamaludin
 
Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2
Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2
Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2Adrian Melepong
 
Karangan tahun 3
Karangan tahun 3Karangan tahun 3
Karangan tahun 3
Gan Yong Peng
 
Sukukata awal bergambar
Sukukata awal bergambarSukukata awal bergambar
Sukukata awal bergambarFarhan Yusoff
 
Ayat tunggal & ayat majmuk thn3
Ayat tunggal & ayat majmuk thn3Ayat tunggal & ayat majmuk thn3
Ayat tunggal & ayat majmuk thn3
Nuradibah Kapli
 
Amalan gaya hidup sihat
Amalan gaya hidup sihatAmalan gaya hidup sihat
Amalan gaya hidup sihat
Bong Shuying
 
Rubrik Penskoran BM Penulisan
Rubrik Penskoran BM PenulisanRubrik Penskoran BM Penulisan
Rubrik Penskoran BM Penulisan
rebakasajaya
 
Jawapan contoh percbaan upsr 2018
Jawapan contoh percbaan upsr 2018Jawapan contoh percbaan upsr 2018
Jawapan contoh percbaan upsr 2018
Shankal Kashan
 
Kata Ganda
Kata GandaKata Ganda
Kata Ganda
Indah Suria
 
Buku bina ayat
Buku bina ayat  Buku bina ayat
Buku bina ayat
Shankal Kashan
 
Skrip cerita tahap 11
Skrip cerita tahap 11Skrip cerita tahap 11
Skrip cerita tahap 11zahorien
 
Ulangkaji: kata adjektif
Ulangkaji: kata adjektifUlangkaji: kata adjektif
Ulangkaji: kata adjektifshirleyku
 
Simpulan bahasa
Simpulan bahasaSimpulan bahasa
Simpulan bahasa
Mohd Hilmi Mohd Noor
 
Bahan UPSR 2014
Bahan UPSR 2014Bahan UPSR 2014
Bahan UPSR 2014
Anparasu
 
Kata tanya
Kata tanyaKata tanya
Kata tanya
chneeju
 
Ayat Majmuk Tahun 2
Ayat Majmuk Tahun 2Ayat Majmuk Tahun 2
Ayat Majmuk Tahun 2
Muhammad Ashraff
 
Nota kata adjektif
Nota kata adjektifNota kata adjektif
Nota kata adjektif
ShaaDa Abidin
 

What's hot (20)

Bacaan tahun 1 3
Bacaan tahun 1 3Bacaan tahun 1 3
Bacaan tahun 1 3
 
Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2
Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2
Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2
 
Karangan tahun 3
Karangan tahun 3Karangan tahun 3
Karangan tahun 3
 
Sukukata awal bergambar
Sukukata awal bergambarSukukata awal bergambar
Sukukata awal bergambar
 
Ayat tunggal & ayat majmuk thn3
Ayat tunggal & ayat majmuk thn3Ayat tunggal & ayat majmuk thn3
Ayat tunggal & ayat majmuk thn3
 
Amalan gaya hidup sihat
Amalan gaya hidup sihatAmalan gaya hidup sihat
Amalan gaya hidup sihat
 
Rubrik Penskoran BM Penulisan
Rubrik Penskoran BM PenulisanRubrik Penskoran BM Penulisan
Rubrik Penskoran BM Penulisan
 
Jawapan contoh percbaan upsr 2018
Jawapan contoh percbaan upsr 2018Jawapan contoh percbaan upsr 2018
Jawapan contoh percbaan upsr 2018
 
Latihan kata majmuk
Latihan  kata majmukLatihan  kata majmuk
Latihan kata majmuk
 
Kata Ganda
Kata GandaKata Ganda
Kata Ganda
 
Buku bina ayat
Buku bina ayat  Buku bina ayat
Buku bina ayat
 
Skrip cerita tahap 11
Skrip cerita tahap 11Skrip cerita tahap 11
Skrip cerita tahap 11
 
Ulangkaji: kata adjektif
Ulangkaji: kata adjektifUlangkaji: kata adjektif
Ulangkaji: kata adjektif
 
Simpulan bahasa
Simpulan bahasaSimpulan bahasa
Simpulan bahasa
 
Tekasilangkata moral
Tekasilangkata moralTekasilangkata moral
Tekasilangkata moral
 
Bahan UPSR 2014
Bahan UPSR 2014Bahan UPSR 2014
Bahan UPSR 2014
 
Kata tanya
Kata tanyaKata tanya
Kata tanya
 
Ayat Majmuk Tahun 2
Ayat Majmuk Tahun 2Ayat Majmuk Tahun 2
Ayat Majmuk Tahun 2
 
Nota kata adjektif
Nota kata adjektifNota kata adjektif
Nota kata adjektif
 
Teka silang kata
Teka silang kataTeka silang kata
Teka silang kata
 

More from Shiro

Galah panjang
Galah panjangGalah panjang
Galah panjang
Shiro
 
Ujian imbuhan 1
Ujian imbuhan 1Ujian imbuhan 1
Ujian imbuhan 1
Shiro
 
Ujian imbuhan
Ujian imbuhanUjian imbuhan
Ujian imbuhan
Shiro
 
Pengalaman pada hari keusahawanan
Pengalaman pada hari keusahawananPengalaman pada hari keusahawanan
Pengalaman pada hari keusahawanan
Shiro
 
Pengalaman bercuti di tanah tinggi cameron1
Pengalaman bercuti di tanah tinggi cameron1Pengalaman bercuti di tanah tinggi cameron1
Pengalaman bercuti di tanah tinggi cameron1
Shiro
 
Simpulan bahasa untuk murid tahun dua
Simpulan bahasa untuk murid tahun duaSimpulan bahasa untuk murid tahun dua
Simpulan bahasa untuk murid tahun dua
Shiro
 
Sukukata terbuka 1
Sukukata terbuka 1Sukukata terbuka 1
Sukukata terbuka 1
Shiro
 
Skatatetutup1
Skatatetutup1Skatatetutup1
Skatatetutup1
Shiro
 
Pembelajaran dan pengajaran ejaan
Pembelajaran dan pengajaran ejaanPembelajaran dan pengajaran ejaan
Pembelajaran dan pengajaran ejaan
Shiro
 
Pelajaran 6.1.7
Pelajaran 6.1.7Pelajaran 6.1.7
Pelajaran 6.1.7
Shiro
 
Kad bahan
Kad bahanKad bahan
Kad bahan
Shiro
 
Kandungan buku 1a
Kandungan buku 1aKandungan buku 1a
Kandungan buku 1a
Shiro
 
Big, medium, small
Big, medium, smallBig, medium, small
Big, medium, small
Shiro
 
Vokal dan konsonan
Vokal dan konsonanVokal dan konsonan
Vokal dan konsonan
Shiro
 

More from Shiro (14)

Galah panjang
Galah panjangGalah panjang
Galah panjang
 
Ujian imbuhan 1
Ujian imbuhan 1Ujian imbuhan 1
Ujian imbuhan 1
 
Ujian imbuhan
Ujian imbuhanUjian imbuhan
Ujian imbuhan
 
Pengalaman pada hari keusahawanan
Pengalaman pada hari keusahawananPengalaman pada hari keusahawanan
Pengalaman pada hari keusahawanan
 
Pengalaman bercuti di tanah tinggi cameron1
Pengalaman bercuti di tanah tinggi cameron1Pengalaman bercuti di tanah tinggi cameron1
Pengalaman bercuti di tanah tinggi cameron1
 
Simpulan bahasa untuk murid tahun dua
Simpulan bahasa untuk murid tahun duaSimpulan bahasa untuk murid tahun dua
Simpulan bahasa untuk murid tahun dua
 
Sukukata terbuka 1
Sukukata terbuka 1Sukukata terbuka 1
Sukukata terbuka 1
 
Skatatetutup1
Skatatetutup1Skatatetutup1
Skatatetutup1
 
Pembelajaran dan pengajaran ejaan
Pembelajaran dan pengajaran ejaanPembelajaran dan pengajaran ejaan
Pembelajaran dan pengajaran ejaan
 
Pelajaran 6.1.7
Pelajaran 6.1.7Pelajaran 6.1.7
Pelajaran 6.1.7
 
Kad bahan
Kad bahanKad bahan
Kad bahan
 
Kandungan buku 1a
Kandungan buku 1aKandungan buku 1a
Kandungan buku 1a
 
Big, medium, small
Big, medium, smallBig, medium, small
Big, medium, small
 
Vokal dan konsonan
Vokal dan konsonanVokal dan konsonan
Vokal dan konsonan
 

Recently uploaded

Unit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihan
Unit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihanUnit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihan
Unit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihan
SEKOLAHJENISKEBANGSA8
 
PAPER 7 - Penglibatan Penyedia Latihan dalam Pelaksanaan Organisasi Keselamat...
PAPER 7 - Penglibatan Penyedia Latihan dalam Pelaksanaan Organisasi Keselamat...PAPER 7 - Penglibatan Penyedia Latihan dalam Pelaksanaan Organisasi Keselamat...
PAPER 7 - Penglibatan Penyedia Latihan dalam Pelaksanaan Organisasi Keselamat...
ParabakaranBalasubra1
 
PROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
PROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAMPROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
PROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
a197170
 
BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]
BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]
BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]
Nikensa Puryasari
 
Free Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdf
Free Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdfFree Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdf
Free Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdf
OH TEIK BIN
 
LAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptx
LAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptxLAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptx
LAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptx
ItaASamat
 

Recently uploaded (6)

Unit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihan
Unit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihanUnit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihan
Unit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihan
 
PAPER 7 - Penglibatan Penyedia Latihan dalam Pelaksanaan Organisasi Keselamat...
PAPER 7 - Penglibatan Penyedia Latihan dalam Pelaksanaan Organisasi Keselamat...PAPER 7 - Penglibatan Penyedia Latihan dalam Pelaksanaan Organisasi Keselamat...
PAPER 7 - Penglibatan Penyedia Latihan dalam Pelaksanaan Organisasi Keselamat...
 
PROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
PROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAMPROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
PROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
 
BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]
BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]
BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]
 
Free Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdf
Free Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdfFree Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdf
Free Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdf
 
LAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptx
LAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptxLAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptx
LAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptx
 

Simpulan bahasa tahun 3

  • 1. 1 BAHASA MELAYU TAHUN 3 SimpulanBahasa adalah salah satu daripada jenisperibahasa.SimpulanBahasa merupakan jenisperibahasa yang palingmudah dan ringkas. SIMPULANBAHASA, MAKSUD DAN CONTOH AYAT. 1. ada hati Maksud : ada keinginanyangmelebihi kesanggupan. Ayat : Jamal ada hati hendakmeminanganakhartawanitu. 2. akal kancil Maksud : tipudaya yanglicin Ayat : Peniagaitumempunyai akal kancil untukmendapatkeuntunganyangbanyak. 3. alas perut Maksud : makansedikit untuksementarawaktu Ayat : Amran makansekepingroti sebagai alasperut. 4. alim-alimkucing Maksud : seorangyangberpura-purabaikdari segi tingkahlakudanperaturan. Ayat : Jamal bersikapalim-alimkucingdi depanibubapanya. 5. anak angkat Maksud : anak oranglainyang dipeliharaseperti anaksendiri Ayat : Aminadalahanak angkatPak CikRahman. 6. anak bongsu Maksud : anak yangpalingmudadalamkeluarga Ayat : Lai Meng anak bongsuEncikWong. 7. anak emas Maksud : orang yangdikasihi olehibubapanyaataumajikannya. Ayat : Sofeapekerjayangrajin.Tidakhairanlahsayajikaiamenjadi anakemasTuan Adnan. 8. anak kandung Maksud : anak sendiri Ayat : Harlinaanak kandungEncikOsmandan Puan Faridah. 9. angkat bakul Maksud : orang yangsuka memuji ataumeninggikandiri. Ayat : Puan Aisyahseringangkatbakul apabilaberceritatentangdirinya.
  • 2. 2 10. atas angin Maksud: Negara-negarabarat Ayat : Negarakitapernahdijajaholehnegara-negaraatasangin. 11. banyak mulut Maksud: orangyang sukabercakap Ayat : SikapMona yang banyakmulutitutidakdisenangi olehrakansekelasnya. 12. batu api Maksud: penghasut Ayat : Merekasudahberbaik-baik.Janganlahkamumenjadi batuapi pula. 13. batu loncatan Maksud: sesuatuyangdigunakanuntukmencapai sesuatutujuan Ayat : Diterimanyatawarankerjasementaraitusebagai batuloncatanuntukmemperoleh pekerjaanyanglebihbaikkelak. 14. bekas tangan Maksud: hasil kerjatanganseseorang Ayat : Pasubunga ini adalahbekastanganClementina. 15. bergadai nyawa Maksud: sanggupmembahayakandiri sendiri demi mencapai sesuatu Ayat : Ahli bombaitusanggupbergadai nyawauntukmenyelamatkanmangsakebakaran. 16. buah mulut Maksud: perkarayangmenjadi sebut-sebutan Ayat : BeritatentangMurad membawagadisInggerispulangtelahmembawabuah mulut seluruhkampung. 17. buah tangan Maksud: pemberian Ayat : Setiapkali ke luarnegeri,ayahpasti membawabuahtanganuntukkami. 18. bulat kata Maksud: sepakat,sehati Ayat : Pendudukkampungini sudahbulatkatauntukbergotongroyongmembersihkan kawasankampungpada minggudepan. 19. durian runtuh Maksud: mendapatkeuntungandengantidakdisangka-sangkaatautanpabersusahpayah.
  • 3. 3 Ayat : Wanitaitu mendapatdurianruntuhapabilamembeli-belahdi pasarraya itu. 20. gaji buta Maksud: gaji yangditerimadengantidakbekerjasungguh-sungguh Ayat : Buruhitu lebihbanyakberehatdaripadabekerja.Diamakangaji buta. 21. ikat perut Maksud: mengurangkanmakankeranasusah Ayat : Manisahterpaksaikatperutdi sekolahkeranaayahnyatidakmampumemberikan wangsaku kepadanya. 22. iri hati Maksud : perasaancemburu Ayat : Perempuanituiri hati melihatjirannyamembeli perabotbaru. 23. jalan buntu Maksud: tidakmendapatkatasepakat Ayat : Mesyuaratituterpaksadiberhentikankeranamenemui jalanbuntu. 24. keras kepala Maksud: tidakmahumengalah Ayat : Lebihbaikkamuberalahdaripadaterusbertengkardengannya.Diaitukeraskepala. 25. khabar angin Maksud: khabaryang belumsahkebenarannya. Ayat : Sejakdiamenghilangkandiri dari kampung,berbagai-bagai khabarangintersebar tentangdirinya. 26. langkah kanan Maksud: mujuratau bernasibbaik Ayat : Hari ini langkahsayalangkahkanankeranadapat bertemudenganpengarang terkenal di pestabukuitu. 27. langkah seribu Maksud: melarikandiri secepat-cepatnyakeranatakut Ayat : Budakyang menghendapdi dusunitumembukalangkahseribuapabiladisergah olehayahsaya. 28. mandi peluh Maksud: basahdenganpeluh Ayat : Setiaphari PakCik Salimbermandi peluhmengusahakankebunsayurnya.
  • 4. 4 29. mata duitan Maksud: orangyang mementingkanwangsaja Ayat : Janganjadi mata duitankeranakekayaansajatidakdapat menjaminkebahagiaan. 30. pilihkasih Maksud: melebihkanpertimbangankepadaorangyangdikasihi Ayat : Majikanitupilihkasihdalammemberikanpangkatkepadapekerja-pekerjanya. 31. rambang mata Maksud: sukaruntukmembuatpilihan Ayat : Iburambang mata apabilamasukke kedai pakaianitu. 32. ringantangan Maksud: sukamenolongorang Ayat : Kalaukitaringantangan, semuaorangakan menyayangi kita. 33. ringantulang Maksud: rajinbekerja Ayat : KawasanrumahEncik Simonselalubersihkeranatukangkebunnyaringantulang. 34. sampai hajat Maksud: berjayamencapai apayangdihajati Ayat : Akhirnyasampai hajatnenekhendakke Makkah. 35. saudara baru Maksud: orangyang baru memelukagamaIslam Ayat : Vincenttelahmenjadi saudarabarusejakbulanlepaslagi. 36. senyumkambing Maksud: senyummengejek Ayat : Pemudaitutersenyumkambingmelihatcara gadisituberpakaian. 37. tanda mata Maksud: hadiahkenang-kenangan Ayat : DaniamemberikansehelaiselendangkepadaLinasebagai tandamata. 38. tangan terbuka Maksud: sukamenolongorangyangdalamkesusahan Ayat : KeluargaHasnanmenerimakedatangananakyatimitudengantanganterbuka. 39. tangkai jering Maksud: orangyang kedekut
  • 5. 5 Ayat : Sia-siasajakamumemintadermadaripadadiakeranadiatangkai jering. 40. ulat buku Maksud: orangyang tekun membaca Ayat : Maniam gemarmembacabukusehinggarakan-rakannyamenggelarkandirinyaulat buku.