SlideShare a Scribd company logo
Šikana jako nebezpečený projev agrese ve školách
Argumentace: Toto téma jsem si vybrala, protože se s touto problematikou setkávám a znám
ji z vlastní zkušenosti. Je pro mě alarmující, že nejen dospívající, ale už malé děti dokáží být
tak kruté k druhým. Jak se asi budou chovat k ostatním, až budou dospělí? Považuji tento
problém za velmi závažný a myslím si, že je důležité, aby o šikaně věděla široká veřejnost a
aby rodiče i pedagogové dobře věděli, jak postupovat. Název mé práce má vyjádřit závažnost
situace – jde o narůstající agresi, která je velmi nebezpečná pro celou společnost.

Anotace: Tento text obsahuje definici šikany, zmiňuje typy šikany, popisuje její podstatu a
rysy. Dále jsou uvedeny čtyři příčiny, které popsal prof. Říčan, a předpoklady šikany, které
musí být splněny, aby se jednalo o šikanu. Následuje pět stádií šikany – jejich znalost je velmi
důležitá a nápomocná při vyšetřování. Velmi náročné je vyšetřování šikany v pokročilejších
stádiích, je velmi žádoucí, aby ho prováděli zkušení odborníci. Užitečnou pomůckou řešení
šikany je osm kroků doporučených dr. Kolářem. Důležitou součástí boje se šikanou je
prevence pomocí zajímavých školních i mimoškolních aktivit. Nedílnou součástí je též
kvalitní a zodpovědná příprava pedagogů, kteří musí být schopni nižší stádia šikany
vyšetřovat a řešit.

Klíčová slova:
Šikana – specifický druh agrese
Wikipedie – webová encyklopedie se svobodným obsahem
Trestná činnost – jednání, které poškozuje zákony vytvořené státní mocí dané společnosti
Agresor – osoba, která násilně napadá druhé lidi
Oběť šikany – osoba poškozená agresorem
Média – hromadné sdělovací prostředky


Co je to šikana

 Wikipedie definuje šikanu jako „fyzické a psychické omezování či týrání jedince
v kolektivu“. Také je možné ji považovat za poruchu vztahů či patologické chování. I když
podle definice je šikana opakované ubližování, pokud se jedná o velmi krutý čin, můžeme za
šikanu považovat i jednu událost. Vyskytuje se ve všech věkových a sociálních skupinách, a
to jak mezi dětmi, tak mezi dospělými (vězení, armáda, sportovní kluby atd).


Typy šikany

Podle míry viditelnosti rozlišujeme šikanu na skrytou – žák je ignorován, vyloučen
z kolektivu, nebo zjevnou – jedná se o verbální útoky, fyzické násilí, ponižování, krádeže,
ničení věcí, vymáhání peněz pomocí vyhrožování. Někdy se vyskytuje i sexuální zneužívání
nebo obtěžování.
Rozdělení šikany:

  1. Fyzická aktivní – fyzické násilí – kopání, fackování, ničení věcí atd.
  2. Fyzické pasivní – agresor oběti nedovolí, aby opustila místnost, aby se pohybovala po
   třídě
  3. Verbální aktivní – nadávky, ponižování, šíření pomluv
  4. Verbální pasivní – ignorování, neodpovídání


Kyberšikana

Kyberšikana je opakované a záměrné poškozování druhých skrze média, jako je internet,
e-mail atd. Útočník nebývá anonymní, ale většinou někdo známý, jako spolužák, dítě ze
sousedství nebo někdo, koho dítě zná z internetu. Často se stává, že kyberšikanované děti
bývají šikanované fyzicky i skrze média, agresor je někdy tatáž osoba.

Podstata a rysy
Šikana může být fyzická nebo psychická a vyskytuje se ve všech sociálních skupinách. Někdy
může přerůst do trestné činnosti nebo dokonce organizovaného zločinu.
Mezi charakteristické rysy patří:
  - její záměrnost
  - vždy početní a někdy psychická převaha agresorů nad obětí
  - samoúčelnost – agrese je hlavním cílem a projevem převahy
  - opakování se

Příčiny

Profesor Říčan při hledání příčin vzniku šikany popsal čtyři hlavní motivy:
  1) Tlak kolektivu – dítě ví, co od něj okolí očekává, např. chlapec nesmí být slabý, nesmí
    se bát rány.
  2) Touha po moci – touha ovládat druhé a mít z toho prospěch nebo vlastní uspokojení.
  3) Motiv krutosti – dochází k s uspokojení sklonu k sadismu – agresor si vychutnává
    utrpení oběti.
  4) Zvědavost, experiment – trápení druhého funguje jako experiment. Agresor chce
    zjistit, jak bude oběť reagovat na týrání, kolik násilí je schopna snést.

K plnému rozvinutí šikany je potřebné splnění tří předpokladů:
  a) přítomnost agresora (agresorů)
  b) přítomnost oběti
  c) přítomnost takových vztahů a postojů ve skupině, kvůli kterým kolektiv není schopen
   šikaně zabránit
Stádia šikany

Kolář uvádí pět stádií, ve kterých toto patologické chování postupně proniká do vztahů celé
skupiny. Jejich znalost je velmi užitečná pro vyšetřování a zjednání nápravy.

  1) Vznik ostrakismu – jedná se o mírné psychické násilí, dítě se v kolektivu necítí moc
   dobře, ostatní se mu posmívají, pomlouvají, intrikují proti němu.
  2) Fyzická agrese – dochází k přitvrzování, nadávky a agrese jsou hrubší. Agresoři
   prožívají pocit uspokojení a nadřazenosti, poprvé bývají překročeny normy.
  3) Vytvoření jádra – klíčový okamžik, kdy vzniká skupina agresorů. Spolupracují a
   systematicky šikanují oběti.
  Do tohoto okamžiku situaci může řešit škola, v dalších stádiích je nutný zásah odborníků.
  4) Většina přijímá normy – třída ze strachu přijímá normy agresorů, nikdo se nebrání.
  5) Dokonalá šikana – rozdělení kolektivu na otrokáře a otroky. Násilí se stává normou,
   šikana je programem daného kolektivu, všem to připadá normální.

Řešení šikany
Odhalení šikany je obtížné a je zapotřebí postupovat velmi opatrně a promyšleně. Nejdříve je
potřebné zjistit stádium šikany. Pokud se jedná o pokročilé stádium, je nutné zajistit ochranu
oběti a požádat o pomoc odborníky, kteří povedou vyšetřování. Kolář doporučuje tyto kroky:
  1) Rozhovor s informátory a obětí (oběťmi)
  2) Vyhledání svědků
  3) Individuální nebo konfrontační rozhovory se svědky
  4) Ochrana oběti
  5) Rozhovor s agresory – individuální, případně konfrontační
  6) Výchovná komise
  7) Rozhovor s rodiči oběti
  8) Práce s celou třídou

Postup ve škole

Pokud rodiče zjistí, že je jejich dítě ve škole šikanováno, je potřeba co nejdříve kontaktovat
třídního učitele nebo přímo ředitele školy.

Existují tyto možné reakce představitelů školy:
1) Škola přizná, že nemá potřebné zkušenosti. Je zapotřebí společně hledat odborníka,
nedopustit neodborný zásah, zvýšit dozor.
2) Škola pracuje s odborníkem. Domluvme postup a dohodněme, jak se budeme vzájemně
informovat.
3) Škola nejeví zájem o řešení situace, ředitel tvrdí, že situaci zvládnou, ale není to
přesvědčivé. Je nutné informovat školský úřad nebo inspektora a vyžadovat informace o
každém kroku.
Prevence

Prevence šikany je důležitým úkolem pedagogických pracovníků, rodičů a všech, kteří pracují
s dětmi. U pedagogů ve škole je velmi důležité si přiznat, že i v jejich škole k šikaně může
dojít a být na to dobře připraveni. Je možné šikaně předcházet zajímavou výukou a různými
aktivitami buď v rámci vyučování nebo mimoškolních aktivit.


Současná situace škol

Je zřejmé, že školy jsou téměř ideálním místem pro vznik šikany – je zde velká koncentrace
dětí, mnoho míst, kam dozor nedohlédne, bohatý výběr „vhodných“ obětí. Vedení škol často
nereaguje na šikanu odpovídajícím způsobem, v některých školách ji ani nepřipouštějí. Šikana
je často zlehčována nebo dokonce skrývána kvůli dobré pověsti pedagoga nebo školy.
Velkým problémem je skutečnost, že pedagogové nejsou vyškoleni, nejsou tedy připraveni
tento problém řešit. Neodborný postup je však velmi nebezpečný.
Šikana je na českých školách velmi rozšířená a stále narůstá. Průzkumy uvádějí, že přibližně
19 procent chlapců a 10 procent dívek školního věku šikanovalo své spolužáky. Dívky
začínají šikanovat dříve než chlapci, většinou v mateřské škole nebo na prvním stupni ZŠ.
Chlapci většinou začínají až v období puberty. V dnešní době se však hranice posouvá do
mladšího školního věku.Závěr

Omezit šikanu ve škole je obtížný úkol. Nemá smysl stěžovat si na agresivitu dětí,
nepodnětnou výchovu doma nebo špatný vliv televize a internetu. Smysluplnou otázkou
zůstává, co můžeme dělat my.
Zásadním nástrojem je prevence v kolektivu a schopnost rozlišit příznaky šikany. Pokud se i
přes preventivní opatření šikana vyskytne, je důležité vědět, jak postupovat. Ve vážných
případech je žádoucí využít pomoc specializovaných odborníků, kteří vyšetřování provedou
účelně a dovedou ho k požadovanému cíli.
Graf č. 1
     Tento graf ukazuje počet dětí různých věkových skupin, které odpověděly
     na otázku: „Byl jsi někdy šikanován?“ Výzkum byl prováděn v roce 2008.


  počet dotázaných dětí
  160
  150
  140                                  věk 16-19
  130
  120
                                    věk 13-15
  110                                 věk 10-12
  100
  90
  80
  70
  60
  50
  40
  30
  20
  10
   0
           ano              ne
                    Graf č. 2
       Počet obětí šikany ve škole a mimo školu v letech 1999-2003

celkový počet dětí
700                              počet šikanovaných dětí
                                ve škole
600                              počet šikanovaných dětí
                                mimo školu
500
400
300
200
100
  0                                    věk dětí
      0 6 7 8      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Celkový počet dětí
Seznam použité literatury:
Kolář, Michal: Bolest šikanování, 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 255 s. ISBN 80-7178-513-X
Říčan, Pavel, Janošová Pavlína: Jak na šikanu, 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 160s. ISBN
8024729911, 9788024729916

Elektronické dokumenty:
Lenka Lovasová: Šikana, text dostupný na http://www.nicm..cz/files/Sikana.pdf
Michal Kolář: Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém dostupný na
http://www.sikana.org/Sborník_Sikana_2009.pdf
Text projektu Minimalizace šikany dostupný na http://www.minimalizacesikany.czOdborný článek dr. Lenky Lovasové: Šikana jsem použila z těchto důvodů:
  1. jde o profesionální shrnutí problematiky šikany
  2. autorka se ve svém postgraduálním studiu zabývá syndromem týraných dětí
  3. autorka potvrzuje teoretické poznatky výzkumem z Linky bezpečí
  4. text je srozumitelný a přehledný
  5. text obsahuje kvalitní grafické znázornění

Texty dr. Michala Koláře jsem použila z těchto důvodů:
  1. autor je uznávaným odborníkem v této oblasti
  2. jeho texty nejen informují o problematice, ale jsou velmi praktické
  3. autor je aktivně zapojen do humanitárního sdružení Společenství proti šikaně, je jeho
    předsedou
  4. Cílem jeho odborné činnosti je omezení šikany
  5. Kniha Bolest šikanování je natolik úspěšná, že se stala učebnicí na vysokých školách

Text projektu Minimalizace šikany jsem si vybrala z těchto důvodů:
  1. Cílem projektu je ukázat, jak snížit minimalizaci šikany
  2. Iniciátoři projektu usilují o nabídnutí programu k širokému použití na základních a
    středních školách, který je velmi efektivním nástrojem v boji proti šikaně
  3. Oceňuji snahu projektu o vytvoření podmínek k systémovému zavádění Českého
    školního programu proti šikanování
  4. Projekt nabízí nejen kvalitní vzdělávací programy, ale také osvětové kampaně,
    výzkumy a jiné aktivity
  5. Texty uvedené na jejich webové stránce jsou velmi praktické

Text prof. Pavla Říčana a docentky Pavlíny Janošové jsem si vybrala z těchto důvodů:
  1. Kniha je monografickým textem, který zachycuje všechny závažné aspekty šikany
  2. Kniha je praktickou pomocí pro všechny, kdo pracují s dětmi
  3. Oba autoři se dlouhodobě zabývají problémem agrese
  4. Kniha obsahuje cenné zkušenosti pedagogů a dalších odborníků
  5. Kniha obsahuje texty určené hlubšímu studiu dané problematiky

More Related Content

Similar to zaveracni ukol KPI Sikana

šIkanování v dětském kolektivu 3
šIkanování v dětském kolektivu 3šIkanování v dětském kolektivu 3
šIkanování v dětském kolektivu 3janina95
 
Závěrečný úkol KPI; martin majcík; 400214
Závěrečný úkol KPI; martin majcík; 400214Závěrečný úkol KPI; martin majcík; 400214
Závěrečný úkol KPI; martin majcík; 400214Martin Majcík
 
Machackova online rizika inovace_v_knihovnach
Machackova online rizika inovace_v_knihovnachMachackova online rizika inovace_v_knihovnach
Machackova online rizika inovace_v_knihovnach
KISK FF MU
 
Dominová-domácí násilí- Závěrečný úkol KPI
Dominová-domácí násilí- Závěrečný úkol KPIDominová-domácí násilí- Závěrečný úkol KPI
Dominová-domácí násilí- Závěrečný úkol KPIMartina Dominová
 
Problémy s růstem
Problémy s růstemProblémy s růstem
Problémy s růstem
Tomáš Hajzler
 
Kpi závěrečný úkol
Kpi  závěrečný úkolKpi  závěrečný úkol
Kpi závěrečný úkol
Eliška Vrbová
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
Kamil Kopecky
 
Problémy s dospíváním
Problémy s dospívánímProblémy s dospíváním
Problémy s dospíváním
Tomáš Hajzler
 
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge pornKyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Daniel Dočekal
 
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2
HateFree Culture
 
Práce
PrácePráce
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráce
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráceHorká linka a její činnost, možnosti spolupráce
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráce
Horká linka
 
04 beňo pavel
04 beňo pavel04 beňo pavel
04 beňo pavelAndrosa
 
Úvod do programu E-Bezpečí
Úvod do programu E-BezpečíÚvod do programu E-Bezpečí
Úvod do programu E-Bezpečí
Kamil Kopecky
 

Similar to zaveracni ukol KPI Sikana (20)

šIkanování v dětském kolektivu 3
šIkanování v dětském kolektivu 3šIkanování v dětském kolektivu 3
šIkanování v dětském kolektivu 3
 
šIkana
šIkanašIkana
šIkana
 
Závěrečný úkol KPI; martin majcík; 400214
Závěrečný úkol KPI; martin majcík; 400214Závěrečný úkol KPI; martin majcík; 400214
Závěrečný úkol KPI; martin majcík; 400214
 
Manipulace
ManipulaceManipulace
Manipulace
 
Machackova online rizika inovace_v_knihovnach
Machackova online rizika inovace_v_knihovnachMachackova online rizika inovace_v_knihovnach
Machackova online rizika inovace_v_knihovnach
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Dominová-domácí násilí- Závěrečný úkol KPI
Dominová-domácí násilí- Závěrečný úkol KPIDominová-domácí násilí- Závěrečný úkol KPI
Dominová-domácí násilí- Závěrečný úkol KPI
 
Závěrečný úkol kpi
Závěrečný úkol kpiZávěrečný úkol kpi
Závěrečný úkol kpi
 
Problémy s růstem
Problémy s růstemProblémy s růstem
Problémy s růstem
 
Kpi závěrečný úkol
Kpi  závěrečný úkolKpi  závěrečný úkol
Kpi závěrečný úkol
 
Kpi zaverecny ukol
Kpi zaverecny ukolKpi zaverecny ukol
Kpi zaverecny ukol
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
 
Problémy s dospíváním
Problémy s dospívánímProblémy s dospíváním
Problémy s dospíváním
 
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge pornKyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
 
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2
Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #2
 
Závěrečná práce KPI
Závěrečná práce KPIZávěrečná práce KPI
Závěrečná práce KPI
 
Práce
PrácePráce
Práce
 
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráce
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráceHorká linka a její činnost, možnosti spolupráce
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráce
 
04 beňo pavel
04 beňo pavel04 beňo pavel
04 beňo pavel
 
Úvod do programu E-Bezpečí
Úvod do programu E-BezpečíÚvod do programu E-Bezpečí
Úvod do programu E-Bezpečí
 

zaveracni ukol KPI Sikana

 • 1. Šikana jako nebezpečený projev agrese ve školách Argumentace: Toto téma jsem si vybrala, protože se s touto problematikou setkávám a znám ji z vlastní zkušenosti. Je pro mě alarmující, že nejen dospívající, ale už malé děti dokáží být tak kruté k druhým. Jak se asi budou chovat k ostatním, až budou dospělí? Považuji tento problém za velmi závažný a myslím si, že je důležité, aby o šikaně věděla široká veřejnost a aby rodiče i pedagogové dobře věděli, jak postupovat. Název mé práce má vyjádřit závažnost situace – jde o narůstající agresi, která je velmi nebezpečná pro celou společnost. Anotace: Tento text obsahuje definici šikany, zmiňuje typy šikany, popisuje její podstatu a rysy. Dále jsou uvedeny čtyři příčiny, které popsal prof. Říčan, a předpoklady šikany, které musí být splněny, aby se jednalo o šikanu. Následuje pět stádií šikany – jejich znalost je velmi důležitá a nápomocná při vyšetřování. Velmi náročné je vyšetřování šikany v pokročilejších stádiích, je velmi žádoucí, aby ho prováděli zkušení odborníci. Užitečnou pomůckou řešení šikany je osm kroků doporučených dr. Kolářem. Důležitou součástí boje se šikanou je prevence pomocí zajímavých školních i mimoškolních aktivit. Nedílnou součástí je též kvalitní a zodpovědná příprava pedagogů, kteří musí být schopni nižší stádia šikany vyšetřovat a řešit. Klíčová slova: Šikana – specifický druh agrese Wikipedie – webová encyklopedie se svobodným obsahem Trestná činnost – jednání, které poškozuje zákony vytvořené státní mocí dané společnosti Agresor – osoba, která násilně napadá druhé lidi Oběť šikany – osoba poškozená agresorem Média – hromadné sdělovací prostředky Co je to šikana Wikipedie definuje šikanu jako „fyzické a psychické omezování či týrání jedince v kolektivu“. Také je možné ji považovat za poruchu vztahů či patologické chování. I když podle definice je šikana opakované ubližování, pokud se jedná o velmi krutý čin, můžeme za šikanu považovat i jednu událost. Vyskytuje se ve všech věkových a sociálních skupinách, a to jak mezi dětmi, tak mezi dospělými (vězení, armáda, sportovní kluby atd). Typy šikany Podle míry viditelnosti rozlišujeme šikanu na skrytou – žák je ignorován, vyloučen z kolektivu, nebo zjevnou – jedná se o verbální útoky, fyzické násilí, ponižování, krádeže, ničení věcí, vymáhání peněz pomocí vyhrožování. Někdy se vyskytuje i sexuální zneužívání nebo obtěžování.
 • 2. Rozdělení šikany: 1. Fyzická aktivní – fyzické násilí – kopání, fackování, ničení věcí atd. 2. Fyzické pasivní – agresor oběti nedovolí, aby opustila místnost, aby se pohybovala po třídě 3. Verbální aktivní – nadávky, ponižování, šíření pomluv 4. Verbální pasivní – ignorování, neodpovídání Kyberšikana Kyberšikana je opakované a záměrné poškozování druhých skrze média, jako je internet, e-mail atd. Útočník nebývá anonymní, ale většinou někdo známý, jako spolužák, dítě ze sousedství nebo někdo, koho dítě zná z internetu. Často se stává, že kyberšikanované děti bývají šikanované fyzicky i skrze média, agresor je někdy tatáž osoba. Podstata a rysy Šikana může být fyzická nebo psychická a vyskytuje se ve všech sociálních skupinách. Někdy může přerůst do trestné činnosti nebo dokonce organizovaného zločinu. Mezi charakteristické rysy patří: - její záměrnost - vždy početní a někdy psychická převaha agresorů nad obětí - samoúčelnost – agrese je hlavním cílem a projevem převahy - opakování se Příčiny Profesor Říčan při hledání příčin vzniku šikany popsal čtyři hlavní motivy: 1) Tlak kolektivu – dítě ví, co od něj okolí očekává, např. chlapec nesmí být slabý, nesmí se bát rány. 2) Touha po moci – touha ovládat druhé a mít z toho prospěch nebo vlastní uspokojení. 3) Motiv krutosti – dochází k s uspokojení sklonu k sadismu – agresor si vychutnává utrpení oběti. 4) Zvědavost, experiment – trápení druhého funguje jako experiment. Agresor chce zjistit, jak bude oběť reagovat na týrání, kolik násilí je schopna snést. K plnému rozvinutí šikany je potřebné splnění tří předpokladů: a) přítomnost agresora (agresorů) b) přítomnost oběti c) přítomnost takových vztahů a postojů ve skupině, kvůli kterým kolektiv není schopen šikaně zabránit
 • 3. Stádia šikany Kolář uvádí pět stádií, ve kterých toto patologické chování postupně proniká do vztahů celé skupiny. Jejich znalost je velmi užitečná pro vyšetřování a zjednání nápravy. 1) Vznik ostrakismu – jedná se o mírné psychické násilí, dítě se v kolektivu necítí moc dobře, ostatní se mu posmívají, pomlouvají, intrikují proti němu. 2) Fyzická agrese – dochází k přitvrzování, nadávky a agrese jsou hrubší. Agresoři prožívají pocit uspokojení a nadřazenosti, poprvé bývají překročeny normy. 3) Vytvoření jádra – klíčový okamžik, kdy vzniká skupina agresorů. Spolupracují a systematicky šikanují oběti. Do tohoto okamžiku situaci může řešit škola, v dalších stádiích je nutný zásah odborníků. 4) Většina přijímá normy – třída ze strachu přijímá normy agresorů, nikdo se nebrání. 5) Dokonalá šikana – rozdělení kolektivu na otrokáře a otroky. Násilí se stává normou, šikana je programem daného kolektivu, všem to připadá normální. Řešení šikany Odhalení šikany je obtížné a je zapotřebí postupovat velmi opatrně a promyšleně. Nejdříve je potřebné zjistit stádium šikany. Pokud se jedná o pokročilé stádium, je nutné zajistit ochranu oběti a požádat o pomoc odborníky, kteří povedou vyšetřování. Kolář doporučuje tyto kroky: 1) Rozhovor s informátory a obětí (oběťmi) 2) Vyhledání svědků 3) Individuální nebo konfrontační rozhovory se svědky 4) Ochrana oběti 5) Rozhovor s agresory – individuální, případně konfrontační 6) Výchovná komise 7) Rozhovor s rodiči oběti 8) Práce s celou třídou Postup ve škole Pokud rodiče zjistí, že je jejich dítě ve škole šikanováno, je potřeba co nejdříve kontaktovat třídního učitele nebo přímo ředitele školy. Existují tyto možné reakce představitelů školy: 1) Škola přizná, že nemá potřebné zkušenosti. Je zapotřebí společně hledat odborníka, nedopustit neodborný zásah, zvýšit dozor. 2) Škola pracuje s odborníkem. Domluvme postup a dohodněme, jak se budeme vzájemně informovat. 3) Škola nejeví zájem o řešení situace, ředitel tvrdí, že situaci zvládnou, ale není to přesvědčivé. Je nutné informovat školský úřad nebo inspektora a vyžadovat informace o každém kroku.
 • 4. Prevence Prevence šikany je důležitým úkolem pedagogických pracovníků, rodičů a všech, kteří pracují s dětmi. U pedagogů ve škole je velmi důležité si přiznat, že i v jejich škole k šikaně může dojít a být na to dobře připraveni. Je možné šikaně předcházet zajímavou výukou a různými aktivitami buď v rámci vyučování nebo mimoškolních aktivit. Současná situace škol Je zřejmé, že školy jsou téměř ideálním místem pro vznik šikany – je zde velká koncentrace dětí, mnoho míst, kam dozor nedohlédne, bohatý výběr „vhodných“ obětí. Vedení škol často nereaguje na šikanu odpovídajícím způsobem, v některých školách ji ani nepřipouštějí. Šikana je často zlehčována nebo dokonce skrývána kvůli dobré pověsti pedagoga nebo školy. Velkým problémem je skutečnost, že pedagogové nejsou vyškoleni, nejsou tedy připraveni tento problém řešit. Neodborný postup je však velmi nebezpečný. Šikana je na českých školách velmi rozšířená a stále narůstá. Průzkumy uvádějí, že přibližně 19 procent chlapců a 10 procent dívek školního věku šikanovalo své spolužáky. Dívky začínají šikanovat dříve než chlapci, většinou v mateřské škole nebo na prvním stupni ZŠ. Chlapci většinou začínají až v období puberty. V dnešní době se však hranice posouvá do mladšího školního věku. Závěr Omezit šikanu ve škole je obtížný úkol. Nemá smysl stěžovat si na agresivitu dětí, nepodnětnou výchovu doma nebo špatný vliv televize a internetu. Smysluplnou otázkou zůstává, co můžeme dělat my. Zásadním nástrojem je prevence v kolektivu a schopnost rozlišit příznaky šikany. Pokud se i přes preventivní opatření šikana vyskytne, je důležité vědět, jak postupovat. Ve vážných případech je žádoucí využít pomoc specializovaných odborníků, kteří vyšetřování provedou účelně a dovedou ho k požadovanému cíli.
 • 5. Graf č. 1 Tento graf ukazuje počet dětí různých věkových skupin, které odpověděly na otázku: „Byl jsi někdy šikanován?“ Výzkum byl prováděn v roce 2008. počet dotázaných dětí 160 150 140 věk 16-19 130 120 věk 13-15 110 věk 10-12 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ano ne Graf č. 2 Počet obětí šikany ve škole a mimo školu v letech 1999-2003 celkový počet dětí 700 počet šikanovaných dětí ve škole 600 počet šikanovaných dětí mimo školu 500 400 300 200 100 0 věk dětí 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 • 6. Celkový počet dětí Seznam použité literatury: Kolář, Michal: Bolest šikanování, 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 255 s. ISBN 80-7178-513-X Říčan, Pavel, Janošová Pavlína: Jak na šikanu, 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 160s. ISBN 8024729911, 9788024729916 Elektronické dokumenty: Lenka Lovasová: Šikana, text dostupný na http://www.nicm..cz/files/Sikana.pdf Michal Kolář: Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém dostupný na http://www.sikana.org/Sborník_Sikana_2009.pdf Text projektu Minimalizace šikany dostupný na http://www.minimalizacesikany.cz Odborný článek dr. Lenky Lovasové: Šikana jsem použila z těchto důvodů: 1. jde o profesionální shrnutí problematiky šikany 2. autorka se ve svém postgraduálním studiu zabývá syndromem týraných dětí 3. autorka potvrzuje teoretické poznatky výzkumem z Linky bezpečí 4. text je srozumitelný a přehledný 5. text obsahuje kvalitní grafické znázornění Texty dr. Michala Koláře jsem použila z těchto důvodů: 1. autor je uznávaným odborníkem v této oblasti 2. jeho texty nejen informují o problematice, ale jsou velmi praktické 3. autor je aktivně zapojen do humanitárního sdružení Společenství proti šikaně, je jeho předsedou 4. Cílem jeho odborné činnosti je omezení šikany 5. Kniha Bolest šikanování je natolik úspěšná, že se stala učebnicí na vysokých školách Text projektu Minimalizace šikany jsem si vybrala z těchto důvodů: 1. Cílem projektu je ukázat, jak snížit minimalizaci šikany 2. Iniciátoři projektu usilují o nabídnutí programu k širokému použití na základních a středních školách, který je velmi efektivním nástrojem v boji proti šikaně 3. Oceňuji snahu projektu o vytvoření podmínek k systémovému zavádění Českého školního programu proti šikanování 4. Projekt nabízí nejen kvalitní vzdělávací programy, ale také osvětové kampaně, výzkumy a jiné aktivity 5. Texty uvedené na jejich webové stránce jsou velmi praktické Text prof. Pavla Říčana a docentky Pavlíny Janošové jsem si vybrala z těchto důvodů: 1. Kniha je monografickým textem, který zachycuje všechny závažné aspekty šikany 2. Kniha je praktickou pomocí pro všechny, kdo pracují s dětmi 3. Oba autoři se dlouhodobě zabývají problémem agrese 4. Kniha obsahuje cenné zkušenosti pedagogů a dalších odborníků 5. Kniha obsahuje texty určené hlubšímu studiu dané problematiky