SlideShare a Scribd company logo
Ban hành ngày 20 tháng 7 năm
2018
THÔNG TƯ 18/2009 THÔNG TƯ 16/2018
5 chương và 32 điều: 4 CHƯƠNG, 25 ĐIỀU
Chương I. Các kỹ thuật chuyên
môn về KSNK
Chương II. Các điều kiện đảm
bảo công tác KSNK.
Chương III. Hệ thống tổ chức,
nhiệm vụ và quyền hạn.
Chương IV. Trách nhiệm thực
hiện.
Chương V. Điều khoản thi
hành
☞Chương I: Quy định chung (02 điều)
☞Chương II: Các biện pháp KSNK
trong cơ sở KBCB (13 điều: Đ3- 15)
☞Chương III: Hệ thống KSNK trong cơ
sở KBCB ( 07 điều: Đ 16- 22)
☞Chương IV: Điều khoản thi hành
( 03 điều : Đ 23-25)
1. Cấu trúc Thông tư.
2. Nội dung chi tiết
3. Một số điểm nổi bật.
 Đẩy mạnh vai trò kiểm tra, giám sát nhiễm
khuẩn bệnh viện, giám sát tuân thủ thực
hành KSNK
 Trao quyền hạn, trách nhiệm cho bộ phận
giám sát chuyên trách trong việc thực hiện
giám sát NKBV và giám sát tuân thủ thực
hành KSNK của tất cả NVYT, người bệnh,
người nhà.
 Bổ sung một số nhiệm vụ về: VSMT (vệ sinh bề
mặt, diệt côn trùng-chuột...); nhà vệ sinh bệnh viện;
phòng chống dịch bệnh; giám sát VSV kháng thuốc
 Cho phép xã hội hóa hoạt động: vệ sinh bệnh viện;
xử lý chất thải; xử lý đồ vải; xử lý DCYT nhưng chịu
sự kiểm soát chuyên môn của KSNK và tuân thủ
các quy định hiện hành
NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN KSNK
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 Quy định các biện pháp phòng ngừa KSNK, hệ thống
KSNK và trách nhiệm thực hiện KSNK trong cơ sở
KBCB của Nhà nước và tư nhân.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
 Nhiễm khuẩn liên quan tới chăm sóc y tế
 Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV)
 Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK)
 Phòng ngừa chuẩn
 NK liên quan tới chăm sóc y tế :là các NK xảy ra trong quá trình
NB được chăm sóc, điều trị tại cơ sở KB, CB
 Giám sát NKBV : là quá trình thu thập, phân tích, diễn giải các dữ
liệu nhiễm khuẩn bệnh viện một cách hệ thống , liên tục và thông
báo kịp thời kết quả tới những người liên quan.
 Kiểm soát nhiễm khuẩn là việc xây dựng, triển khai và GS thực
hiện các QĐ, hướng dẫn, QT chuyên môn về KSNK nhằm giảm
thiểu nguy cơ lây nhiễm VSV gây bệnh cho NB, NVYT và cộng đồng.
 Phòng ngừa chuẩn là các biện pháp PN cơ bản áp dụng cho mọi
NB không phụ thuộc vào chẩn đoán, tình trạng nhiễm trùng và thời
điểm khám, điều trị, CS dựa trên nguyên tắc coi máu, chất tiết và
chất bài tiết của NB đều có nguy cơ lây truyền bệnh
Điều 3. Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn, quy định,
quy trình, kế hoạch KSNK
 Xây dựng, phê duyệt và phổ biến các hướng dẫn, quy định,
quy trình KSNK.
 Xây dựng, phê duyệt, phổ biến kế hoạch KSNK trên cơ sở
kế hoạch hành động quốc gia, mục tiêu chất lượng KSNK
phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn của cơ sở theo
từng giai đoạn.
Điều 4. Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và các
bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch
 Giám sát, phát hiện, báo cáo và quản lý dữ liệu NKBV, vi
khuẩn kháng thuốc, các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ
mắc bệnh truyền nhiễm nguy cơ gây dịch.
 Can thiệp kịp thời làm giảm NKBV và các bệnh truyền
nhiễm có nguy cơ gây dịch, sử dụng kháng sinh hợp lý.
Điều 5. Giám sát tuân thủ thực hành KSNK
 Kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định về KSNK đối với
tất cả đối tượng trong cơ sở KBCB.
 Hướng dẫn, nhắc nhở việc tuân thủ quy định về KSNK.
Điều 6. Vệ sinh tay (VST)
Điều 7. Phòng ngừa chuẩn, PN dựa theo đường lây truyền
và sử dụng phương tiện PHCN
 Tổ chức thực hiện các quy định về PNC, PN dựa theo
đường lây truyền và sử dụng phương tiện PHCN của tất
cả đối tượng.
 Thực hiện các biện pháp cách ly PN phù hợp đối với
người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và NB
nhiễm VK đa kháng thuốc KS.
 Hướng dẫn, nhắc nhở tuân thủ tất cả các đối tượng.
 Kiểm tra giám sát việc tuân thủ.
Điều 8. Quản lý và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế (DCYT)
Điều 9. Quản lý và xử lý đồ vải y tế
Điều 10. Quản lý chất thải y tế
Điều 11. Vệ sinh môi trường (VSMT) bệnh viện
 Thực hiện, kiểm tra VSMT theo đúng quy định, bảo đảm quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia, quy định của BYT
 Bố trí đủ nhà vệ sinh cho NVYT, NB , người nhà.
 Thực hiện diệt chuột, côn trùng định kỳ.
 Người làm công tác VSMT phải có kiến thức.
Chương II
Các biện pháp KSNK trong cơ sở KBCB
Điều 12. An toàn thực phẩm (ATTP)
Điều 13. Phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm vi sinh vật (VSV)
 Thiết lập hệ thống quản lý, giám sát, xử trí và báo cáo tai
nạn, rủi ro liên quan đến VSV
 Tiêm vắc xin cho NVYT có nguy cơ.
 Bảo đảm sẵn có thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế điều trị dự
phòng phơi nhiễm.
Chương II
Các biện pháp KSNK trong cơ sở KBCB
Điều 14. Phòng chống dịch bệnh
 Xây dựng kế hoạch ứng phó; phối hợp với y tế dự phòng
và các CSYT khác.
 Sẵn sàng CSVC; TTB; thuốc, hóa chất, vật tư, nhân lực.
 Tập huấn cho NVYT về phòng, chống dịch
 Thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch theo quy định.
Điều 15. Quản lý hóa chất, vật tư dùng trong KSNK.
Chương II.
Tuyến BV Hội đồng Có mạng
lưới
Có khoa Có tổ Không
khoa/
có
tổ
SL % SL % SL % SL
%
Tr. ương 15 93,8 15 93,8
15
93,8 1 6,3 0 0
Tỉnh 157 96,9 155 95,7 158 97,5 3 1,9 1 0,6
Huyện 214 89,5 201 84,1 201 84,1 35 14,6 3 1,3
Tư nhân 53 91,4 50 86,2
54
93,1 4 6,9 0 0
T
ổ
n
g
439 92.4 421 88,6 428 90,1 43 9,1 4 0,8
Điều 16. Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn
 Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn đầy đủ gồm:
a) Hội đồng KSNK.
b) Khoa/bộ phận KSNK.
c) Mạng lưới KSNK.
 Tùy theo quy mô giường bệnh, cơ sở KBCB thiết lập hệ thống gồm:
a) ≥ 150 giường: Đầy đủ theo Khoản 1
b) < 150 giường: tối thiểu phải có bộ phận KSNK , mạng lưới
KSNK và có người phụ trách KSNK, tốt nghiệp khối ngành sức
khỏe, có chứng chỉ/chứng nhận/văn bằng KSNK.
c) Không có giường bệnh: phân công 1 người phụ trách KSNK.
Bộ y tế HĐ KSNK TW
HĐ chuyên môn KSNK
BV tuyến TW: Hội đồng KSNK bệnh viện
Khoa KSNK
Mạng lưới KSNK
Sở YT: Ban chỉ đạo KSNK( bộ phận đầu mối)
01 CB phụ trách KSNK
Bệnh viện: Hội đồng KSNK bệnh viện
Khoa KSNK
Mạng lưới KSNK
Các cơ sở KCB khác: 01 người phụ trách KSNK
Hội đồng KSNK
 Chủ tịch HĐ: Giám đốc hoặc PGĐ
 Thư ký : Trưởng khoa KSNK
 Thành viên: một số trưởng khoa
phòng
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 Hành chính –GS
 Tiệt trùng
 Nhà giặt
 Vệ sinh MT- QLCT
Màng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn
tại các khoa
 1 BS
 1 Điều dưỡng/KTV
Điều 17. Tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng KSNK
Tổ chức:
 Giám đốc quyết định thành lập và là Chủ tịch.
 Thư ký: trưởng khoa KSNK/người được giao nhiệm vụ
phụ trách KSNK.
 Các thành viên:
- Lãnh đạo các khoa LS, CLS (tối thiểu khoa vi sinh/xét
nghiệm, khoa dược, khoa lâm sàng có nguy cơ NKBV
cao)
- Lãnh đạo các phòng chức năng.
Điều 17. Tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng kiểm soát
nhiễm khuẩn (tiếp)
Nhiệm vụ:
 Tư vấn cho Giám đốc về KSNK, sửa chữa, thiết kế, xây
dựng mới các công trình y tế phù hợp với KSNK.
 Tham gia giám sát, đào tạo, NCKH về KSNK.
 Xem xét, đánh giá và định hướng việc thực hiện KSNK.
BV ≥150
giường
BV ≥150
giường
Cơ sở
khôngGB
 Tổ chức Thành lậpkhoa Thànhlập/lồng
ghép do GĐ
quyếtđịnh
-
 Nhân lựcchủ
chốt
Lãnh đạo
khoa:TK, PTK,
ĐDTK
PhụtráchKSNK PhụtráchKSNK
 Trìnhđộnhân
lựcchủ chốt
Đạihọcthuộc
ngành sức khỏe
Đạihọcthuộc
ngành sức khỏe
Tốt nghiệpcác
trườngkhối
ngành SK
 Đàotạovề
KSNKcủa
nhânlựcchủ
chốt
Chươngtrình
đào tạo ≥ 3
tháng
Chươngtrình
đào tạo ≥ 3
tháng
Chươngtrình
đào tạo ≥ 5
ngày
 Chếđộ
làmviệc
Toàn thờigian Toàn thờigian -
Điều 18. Tổ chức và nhiệm vụ của khoa/bộ phận KSNK (tiếp)
Nhiệm vụ:
 Đầu mối tham mưu cho Giám đốc KSNK.
 Tổ chức/phối hợp triển khai, kiểm tra, giám sát KSNK.
 Xây dựng mô tả công việc cho NVYT của khoa.
 Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm TTB, vật
tư, hóa chất KSNK, kiểm tra, giám sát sử dụng.
 Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của mạng lưới
KSNK.
 Đào tạo, tập huấn về KSNK.
 Truyền thông.Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến về
KSNK.
Chương III
Hệ thống KSNK trong cơ sở KBCB
Điều 19. Tổ chức và nhiệm vụ của mạng lưới KSNK
Tổ chức:
 Giám đốc quyết định thành lập và giao nhiệm vụ
 Thành viên: Mỗi khoa LS, CLC ít nhất 1 BS và 1 ĐD hoặc
HS hoặc kỹ thuật y.
Nhiệm vụ:
 Tham gia tổ chức thực hiện KSNK tại khoa.
 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đối tượng tại khoa.
 Báo cáo KSNK của khoa cho Trưởng khoa và Trưởng khoa
KSNK.
Chương III
Hệ thống KSNK trong cơ sở KBCB
BV≥150giường BV≥150giường Cơ sở ko có
giường
bệnh
Yêucầuthànhlập Thành lập Thành lập -
Quyết định thành
lập, phân công
nhiệm vụ
Giám đốcBV Giám đốcBV -
Chỉđạo
chuyên môn
TrưởngkhoaKSNK Trưởng khoa/phụ
tráchKSNK
-
Thành phần Mỗikhoacó1BSvà
ĐD/HS/Kỹthuậty
Mỗikhoacó1BSvà
ĐD/HS/Kỹthuậty
-
Đàotạovề
GS KSNK
tốithiểu5ngàyvề
KSNK
tốithiểu5ngàyvề
KSNK
-
Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng khoa / trưởng
bộ phận KSNK
Nhiệm vụ:
 Tham mưu cho Giám đốc về công tác KSNK.
 Thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ của khoa.
 Tổng kết, báo cáo
 Nhiệm vụ khác theo phân công
Quyền hạn:
 Quyền hạn chung của trưởng khoa
 Kiểm tra và yêu cầu thực hiện quy định về KSNK.
 Đề xuất khen thưởng, kỷ luật về KSNK.
Chương III
Hệ thống KSNK trong cơ sở KBCB
BV≥150giường BV≥150giường Cơ sở ko có
giường
bệnh
Yêucầuthànhlập Thành lập Thành lập -
Quyết định thành
lập, phân công
nhiệm vụ
Giám đốcBV Giám đốcBV -
Chỉđạo
chuyên môn
TrưởngkhoaKSNK Trưởng khoa/phụ
tráchKSNK
-
Thành phần Mỗikhoacó1BSvà
ĐD/HS/Kỹthuậty
Mỗikhoacó1BSvà
ĐD/HS/Kỹthuậty
-
Đàotạovề
GS KSNK
tốithiểu5ngàyvề
KSNK
tốithiểu5ngàyvề
KSNK
-
Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của ĐD trưởng khoa KSNK
Nhiệm vụ:
 Nhiệm vụ chung của điều dưỡng trưởng khoa
 Lập kế hoạch quản lý, sử dụng TTB, phương tiện, vật tư,
hóa chất.
 Tham gia xây dựng hướng dẫn, quy định; kiểm tra, giám
sát.
 Nhiệm vụ khác
Quyền hạn:
 Như các điều dưỡng trưởng khoa khác
 Kiểm tra giám sát hoạt động KSNK trong cơ sở KBCB
Chương III
Hệ thống KSNK trong cơ sở KBCB
Điều 22. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận giám
sát
Nhiệm vụ:
 Thực hiện giám sát quy định tại Điều 4 và Điều 5.
 Tham gia các hoạt động giám sát khác.
 Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công.
Quyền hạn:
Kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến KSNK
của tất cả các đối tượng trong cơ sở KBCB
Chương III
Hệ thống KSNK trong cơ sở KBCB
BV≥150
giường
BV≥150
giường
Cơ sở Ko
giường
bệnh
Yêu cầuthànhlập Thành lập Thành lập Cán bộphụ
trách KSNK
Số lượng 1GS/150giường Ít nhất 1 GS -
Chỉđạo CM Trưởngkhoa
KSNK
TK /phụ trách
KSNK
-
Trình độ Cao đẳng thuộc
ngànhsứckhỏe
trở lên
Cao đẳng thuộc
ngànhsứckhỏe
trở lên
-
Đào tạo về
GS KSNK
tốithiểu1tháng
về GS-KSNK
tốithiểu1tháng
về GS-KSNK
-
Điều 23. Hiệu lực thi hành
 Hiệu lực từ ngày 01/10/2018.
 Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009
hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có
hiệu lực.
Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp
Đối tượng Thời gian
đào tạo
Thời gian
hoàn thành
Lãnh đạo khoa KSNK (BV ≥ 150 giường),
người phụ trách KSNK (BV <150 giường)
≥3 tháng 01/01/202
1
Người phụ trách KSNK (cơ sở không
giường bệnh
≥5 ngày 01/01/202
1
Nhân viên giám sát, khử khuẩn, tiệt khuẩn ≥3 tháng 01/01/202
2
Hội đồng KSNK ≥5 ngày 01/01/202
2
Điều 25. Trách nhiệm thực hiện
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: Tổ chức triển khai,
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này trên toàn
quốc
2. Cục Khoa học công nghệ và đào tạo:
3. Sở Y tế:
 Triển khai, kiểm tra, đánh giá thực hiện Thông tư.
 Phân công bộ phận, cán bộ đầu mối phụ trách KSNK.
 Báo cáo thực hiện Thông tư.
Điều 25. Trách nhiệm thực hiện
5. Người đứng đầu cơ sở KBCB
6. Nhân viên y tế, giáo viên, học viên thực tập: tuân thủ các quy
định về KSNK, đặc biệt khi thực hiện các kỹ thuật xâm lấn.
7. Người bệnh, người nhà người bệnh
8. Các trường có đào tạo ngành học thuộc khối ngành sức
khỏe
Quyết định số 3671/QĐ-BYT, ngày 27/09/2012
1- Hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong các
cơ sở KBCB
2- Hướng dẫn Phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở KBCB
3- Hướng dẫn Phòng ngừa NKH trên NB đặt catheter
trong lòng mạch;
4- Hướng dẫn Phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ;
5- Hướng dẫn Phòng ngừa viêm phổi BV trong các cơ
sở KBCB
6- Hướng dẫn Tiêm an toàn
1- Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn BV trong các cơ sở
KBCB
2- Hướng dẫn KSNK tại khoa gây mê hồi sức trong các cơ sở
KBCB
3- Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan
đến đặt thông tiểu trong các cơ sở KBC
4- Hướng dẫn xử lý dụng cụ phẫu thuật nội soi và xử lý ống
nội soi mềm trong các cơ sở KBCB
5- Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở KBCB
6- Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở
KBCB
 Đào tạo và giáo dục những nhân viên y tế, những người trực tiếp
thực hiện việc đặt và chăm sóc các catheter.
 Vệ sinh tay
 Sát khuẩn da một cách thích hợp
 Sử dụng tối đa các phương tiện vô khuẩn (áo choàng, khẩu
trang, găng tay và săng lỗ che phủ vùng đặt) khi đặt các catheter
mạch máu trung tâm.
 Chọn vị trí đặt ít nguy cơ lây nhiễm nhất.
 Rút sớm nếu không còn cần thiết và chọn loại catheter thích hợp.
 Giám sát việc thực hiện đặt catheter, phát hiện và phản hồi
những ca NKH có liên quan đến những người thực hiện thủ thuật
này.
 1. Vệ sinh tay trước và sau khi tiếp xúc người bệnh và bất kỳ dụng cụ hô hấp đang sử
dụng cho người bệnh
 2. Vệ sinh răng miệng bằng bàn chải ngày 2 lần hoặc bằng gạc mỗi 2-4 giờ/lần bằng
dung dịch khử khuẩn
 3. Rút các ống nội khí quản, ống mở khí quản, ống nuôi ăn, cai máy thở càng sớm
càng tốt khi có chỉ định
 4. Nằm đầu cao 30o-45o nếu không có chống chỉ định
 5. Nên sử dụng dụng cụ chăm sóc hô hấp dùng một lần hoặc tiệt khuẩn/ khử khuẩn
mức độ cao các dụng cụ sử dụng lại
 6. Đổ nước tồn lưu trong ống dây máy thở, bẫy nước thường xuyên
 7. Dây thở phải để ở vị trí thấp hơn phần trên của ống nội khí quản.
 8. Thường xuyên kiểm tra tình trạng ứ đọng của dạ dày trước khi cho ăn qua ống
 9. Giám sát và phản hồi ca VPBV
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!

More Related Content

Similar to SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf

Thuc trang tuan thu quy trinh dat va cham soc kim luon tinh mach ngoai vi cua...
Thuc trang tuan thu quy trinh dat va cham soc kim luon tinh mach ngoai vi cua...Thuc trang tuan thu quy trinh dat va cham soc kim luon tinh mach ngoai vi cua...
Thuc trang tuan thu quy trinh dat va cham soc kim luon tinh mach ngoai vi cua...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdfSHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
TungThanh32
 
Luận văn: Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và quản lý các yếu tố nguy cơ trong p...
Luận văn: Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và quản lý các yếu tố nguy cơ trong p...Luận văn: Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và quản lý các yếu tố nguy cơ trong p...
Luận văn: Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và quản lý các yếu tố nguy cơ trong p...
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆNSỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
OnTimeVitThu
 
Luận văn: Quản lý nhà nước về khám chữa bệnh tại TP Đà Nẵng
Luận văn: Quản lý nhà nước về khám chữa bệnh tại TP Đà NẵngLuận văn: Quản lý nhà nước về khám chữa bệnh tại TP Đà Nẵng
Luận văn: Quản lý nhà nước về khám chữa bệnh tại TP Đà Nẵng
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...
NuioKila
 
Hướng-dẫn-sử-dụng-kháng-sinh-Cập-nhật-lần-cuối-khi-in-09.01.2015.pdf
Hướng-dẫn-sử-dụng-kháng-sinh-Cập-nhật-lần-cuối-khi-in-09.01.2015.pdfHướng-dẫn-sử-dụng-kháng-sinh-Cập-nhật-lần-cuối-khi-in-09.01.2015.pdf
Hướng-dẫn-sử-dụng-kháng-sinh-Cập-nhật-lần-cuối-khi-in-09.01.2015.pdf
SoM
 
I02 8
I02 8I02 8
Quy che bv_97
Quy che bv_97Quy che bv_97
Quy che bv_97
Duoc Vang
 
Quy Che Benh Vien
Quy Che Benh VienQuy Che Benh Vien
Quy Che Benh Vien
Nguyen Tam
 
Sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ion hóa
Sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ion hóaSức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ion hóa
Sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ion hóa
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Phác đồ nhiễm nấm xâm lấn
Phác đồ nhiễm nấm xâm lấnPhác đồ nhiễm nấm xâm lấn
Phác đồ nhiễm nấm xâm lấn
SoM
 
HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KĨ THUẬT NỘI KHOA CHUYÊN NGÀNH TIÊU HÓA
HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KĨ THUẬT NỘI KHOA CHUYÊN NGÀNH TIÊU HÓAHƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KĨ THUẬT NỘI KHOA CHUYÊN NGÀNH TIÊU HÓA
HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KĨ THUẬT NỘI KHOA CHUYÊN NGÀNH TIÊU HÓA
BiTrn28
 
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...
Thanh Liem Vo
 
11 CÔNG TÁC DƯỢC Bệnh Viện_gửi sv22.pptx
11 CÔNG TÁC DƯỢC Bệnh Viện_gửi sv22.pptx11 CÔNG TÁC DƯỢC Bệnh Viện_gửi sv22.pptx
11 CÔNG TÁC DƯỢC Bệnh Viện_gửi sv22.pptx
NguynonTr
 
Luận án: Nghiên cứu kết quả sàng lọc phát hiện ung thư phổi ở đối tượng trên ...
Luận án: Nghiên cứu kết quả sàng lọc phát hiện ung thư phổi ở đối tượng trên ...Luận án: Nghiên cứu kết quả sàng lọc phát hiện ung thư phổi ở đối tượng trên ...
Luận án: Nghiên cứu kết quả sàng lọc phát hiện ung thư phổi ở đối tượng trên ...
Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
 
Thực hành cộng đồng II 2016 - ctump
Thực hành cộng đồng II  2016 - ctumpThực hành cộng đồng II  2016 - ctump
Thực hành cộng đồng II 2016 - ctump
alexandreminho
 
Effectiveness of pharmacist’s intervention in the management of using antibio...
Effectiveness of pharmacist’s intervention in the management of using antibio...Effectiveness of pharmacist’s intervention in the management of using antibio...
Effectiveness of pharmacist’s intervention in the management of using antibio...
Son Nguyen
 
BÀI MẪU Luận văn quản lý nhà nước về khám chữa bệnh, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Luận văn quản lý nhà nước về khám chữa bệnh, 9 ĐIỂMBÀI MẪU Luận văn quản lý nhà nước về khám chữa bệnh, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Luận văn quản lý nhà nước về khám chữa bệnh, 9 ĐIỂM
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 

Similar to SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf (20)

Thuc trang tuan thu quy trinh dat va cham soc kim luon tinh mach ngoai vi cua...
Thuc trang tuan thu quy trinh dat va cham soc kim luon tinh mach ngoai vi cua...Thuc trang tuan thu quy trinh dat va cham soc kim luon tinh mach ngoai vi cua...
Thuc trang tuan thu quy trinh dat va cham soc kim luon tinh mach ngoai vi cua...
 
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdfSHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
 
Luận văn: Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và quản lý các yếu tố nguy cơ trong p...
Luận văn: Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và quản lý các yếu tố nguy cơ trong p...Luận văn: Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và quản lý các yếu tố nguy cơ trong p...
Luận văn: Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và quản lý các yếu tố nguy cơ trong p...
 
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆNSỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
SỔ THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
 
Luận văn: Quản lý nhà nước về khám chữa bệnh tại TP Đà Nẵng
Luận văn: Quản lý nhà nước về khám chữa bệnh tại TP Đà NẵngLuận văn: Quản lý nhà nước về khám chữa bệnh tại TP Đà Nẵng
Luận văn: Quản lý nhà nước về khám chữa bệnh tại TP Đà Nẵng
 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...
 
Hướng-dẫn-sử-dụng-kháng-sinh-Cập-nhật-lần-cuối-khi-in-09.01.2015.pdf
Hướng-dẫn-sử-dụng-kháng-sinh-Cập-nhật-lần-cuối-khi-in-09.01.2015.pdfHướng-dẫn-sử-dụng-kháng-sinh-Cập-nhật-lần-cuối-khi-in-09.01.2015.pdf
Hướng-dẫn-sử-dụng-kháng-sinh-Cập-nhật-lần-cuối-khi-in-09.01.2015.pdf
 
I02 8
I02 8I02 8
I02 8
 
Quy che bv_97
Quy che bv_97Quy che bv_97
Quy che bv_97
 
Quy Che Benh Vien
Quy Che Benh VienQuy Che Benh Vien
Quy Che Benh Vien
 
Sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ion hóa
Sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ion hóaSức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ion hóa
Sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ion hóa
 
Phác đồ nhiễm nấm xâm lấn
Phác đồ nhiễm nấm xâm lấnPhác đồ nhiễm nấm xâm lấn
Phác đồ nhiễm nấm xâm lấn
 
HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KĨ THUẬT NỘI KHOA CHUYÊN NGÀNH TIÊU HÓA
HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KĨ THUẬT NỘI KHOA CHUYÊN NGÀNH TIÊU HÓAHƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KĨ THUẬT NỘI KHOA CHUYÊN NGÀNH TIÊU HÓA
HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KĨ THUẬT NỘI KHOA CHUYÊN NGÀNH TIÊU HÓA
 
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...
 
11 CÔNG TÁC DƯỢC Bệnh Viện_gửi sv22.pptx
11 CÔNG TÁC DƯỢC Bệnh Viện_gửi sv22.pptx11 CÔNG TÁC DƯỢC Bệnh Viện_gửi sv22.pptx
11 CÔNG TÁC DƯỢC Bệnh Viện_gửi sv22.pptx
 
Luận án: Nghiên cứu kết quả sàng lọc phát hiện ung thư phổi ở đối tượng trên ...
Luận án: Nghiên cứu kết quả sàng lọc phát hiện ung thư phổi ở đối tượng trên ...Luận án: Nghiên cứu kết quả sàng lọc phát hiện ung thư phổi ở đối tượng trên ...
Luận án: Nghiên cứu kết quả sàng lọc phát hiện ung thư phổi ở đối tượng trên ...
 
Thực hành cộng đồng II 2016 - ctump
Thực hành cộng đồng II  2016 - ctumpThực hành cộng đồng II  2016 - ctump
Thực hành cộng đồng II 2016 - ctump
 
Effectiveness of pharmacist’s intervention in the management of using antibio...
Effectiveness of pharmacist’s intervention in the management of using antibio...Effectiveness of pharmacist’s intervention in the management of using antibio...
Effectiveness of pharmacist’s intervention in the management of using antibio...
 
Quy che bv 97
Quy che bv 97Quy che bv 97
Quy che bv 97
 
BÀI MẪU Luận văn quản lý nhà nước về khám chữa bệnh, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Luận văn quản lý nhà nước về khám chữa bệnh, 9 ĐIỂMBÀI MẪU Luận văn quản lý nhà nước về khám chữa bệnh, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Luận văn quản lý nhà nước về khám chữa bệnh, 9 ĐIỂM
 

More from TungThanh32

say thai lien tiep .pptx
say thai lien tiep               .pptxsay thai lien tiep               .pptx
say thai lien tiep .pptx
TungThanh32
 
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptxtiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
TungThanh32
 
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptxthăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
TungThanh32
 
test san 3800 tungthanh .pdf
test san 3800 tungthanh             .pdftest san 3800 tungthanh             .pdf
test san 3800 tungthanh .pdf
TungThanh32
 
sốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptxsốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptx
TungThanh32
 
Viêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptxViêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptx
TungThanh32
 
Đau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptxĐau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptx
TungThanh32
 
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdfSHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
TungThanh32
 
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdfSHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
TungThanh32
 
SHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdfSHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdf
TungThanh32
 
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdfSHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
TungThanh32
 
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptxU buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
TungThanh32
 
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptxĐiều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
TungThanh32
 
tăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptxtăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptx
TungThanh32
 
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
TungThanh32
 
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
TungThanh32
 
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
TungThanh32
 
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdfChẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
TungThanh32
 
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdfMgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
TungThanh32
 
rau tiền đạo
rau tiền đạorau tiền đạo
rau tiền đạo
TungThanh32
 

More from TungThanh32 (20)

say thai lien tiep .pptx
say thai lien tiep               .pptxsay thai lien tiep               .pptx
say thai lien tiep .pptx
 
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptxtiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
 
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptxthăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
 
test san 3800 tungthanh .pdf
test san 3800 tungthanh             .pdftest san 3800 tungthanh             .pdf
test san 3800 tungthanh .pdf
 
sốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptxsốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptx
 
Viêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptxViêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptx
 
Đau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptxĐau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptx
 
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdfSHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
 
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdfSHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
 
SHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdfSHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdf
 
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdfSHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
 
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptxU buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
 
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptxĐiều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
 
tăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptxtăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptx
 
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
 
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
 
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
 
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdfChẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
 
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdfMgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
 
rau tiền đạo
rau tiền đạorau tiền đạo
rau tiền đạo
 

Recently uploaded

SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdfSGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
HongBiThi1
 
SINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nha
SINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nhaSINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nha
SINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nha
HongBiThi1
 
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.pptung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
HongBiThi1
 
SGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạn
SGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạnSGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạn
SGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạn
HongBiThi1
 
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdfDanh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Phngon26
 
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạnSGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
HongBiThi1
 
SGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạ
SGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạSGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạ
SGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạ
fdgdfsgsdfgsdf
 
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạnNTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
HongBiThi1
 
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdfNhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
HongBiThi1
 
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
HongBiThi1
 
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạNTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn GLP (30_05_2024).pdf
Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn GLP (30_05_2024).pdfDanh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn GLP (30_05_2024).pdf
Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn GLP (30_05_2024).pdf
Phngon26
 
Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdf
Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdfDanh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdf
Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdf
Phngon26
 
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạSGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạSGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
HongBiThi1
 
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdfNCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
HongBiThi1
 
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf haySGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
fdgdfsgsdfgsdf
 
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạnvSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
fdgdfsgsdfgsdf
 
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạCấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 

Recently uploaded (20)

SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdfSGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
 
SINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nha
SINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nhaSINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nha
SINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nha
 
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.pptung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
 
SGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạn
SGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạnSGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạn
SGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạn
 
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdfDanh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
 
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạnSGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
 
SGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạ
SGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạSGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạ
SGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạ
 
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạnNTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
 
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdfNhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
 
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
 
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
 
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạNTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
 
Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn GLP (30_05_2024).pdf
Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn GLP (30_05_2024).pdfDanh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn GLP (30_05_2024).pdf
Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn GLP (30_05_2024).pdf
 
Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdf
Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdfDanh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdf
Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdf
 
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạSGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
 
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạSGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
 
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdfNCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
 
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf haySGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
 
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạnvSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
 
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạCấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
 

SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf

 • 1.
 • 2. Ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2018
 • 3.
 • 4. THÔNG TƯ 18/2009 THÔNG TƯ 16/2018 5 chương và 32 điều: 4 CHƯƠNG, 25 ĐIỀU Chương I. Các kỹ thuật chuyên môn về KSNK Chương II. Các điều kiện đảm bảo công tác KSNK. Chương III. Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn. Chương IV. Trách nhiệm thực hiện. Chương V. Điều khoản thi hành ☞Chương I: Quy định chung (02 điều) ☞Chương II: Các biện pháp KSNK trong cơ sở KBCB (13 điều: Đ3- 15) ☞Chương III: Hệ thống KSNK trong cơ sở KBCB ( 07 điều: Đ 16- 22) ☞Chương IV: Điều khoản thi hành ( 03 điều : Đ 23-25)
 • 5. 1. Cấu trúc Thông tư. 2. Nội dung chi tiết 3. Một số điểm nổi bật.
 • 6.  Đẩy mạnh vai trò kiểm tra, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, giám sát tuân thủ thực hành KSNK  Trao quyền hạn, trách nhiệm cho bộ phận giám sát chuyên trách trong việc thực hiện giám sát NKBV và giám sát tuân thủ thực hành KSNK của tất cả NVYT, người bệnh, người nhà.
 • 7.  Bổ sung một số nhiệm vụ về: VSMT (vệ sinh bề mặt, diệt côn trùng-chuột...); nhà vệ sinh bệnh viện; phòng chống dịch bệnh; giám sát VSV kháng thuốc  Cho phép xã hội hóa hoạt động: vệ sinh bệnh viện; xử lý chất thải; xử lý đồ vải; xử lý DCYT nhưng chịu sự kiểm soát chuyên môn của KSNK và tuân thủ các quy định hiện hành NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN KSNK
 • 8. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  Quy định các biện pháp phòng ngừa KSNK, hệ thống KSNK và trách nhiệm thực hiện KSNK trong cơ sở KBCB của Nhà nước và tư nhân. Điều 2. Giải thích từ ngữ  Nhiễm khuẩn liên quan tới chăm sóc y tế  Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV)  Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK)  Phòng ngừa chuẩn
 • 9.
 • 10.  NK liên quan tới chăm sóc y tế :là các NK xảy ra trong quá trình NB được chăm sóc, điều trị tại cơ sở KB, CB  Giám sát NKBV : là quá trình thu thập, phân tích, diễn giải các dữ liệu nhiễm khuẩn bệnh viện một cách hệ thống , liên tục và thông báo kịp thời kết quả tới những người liên quan.  Kiểm soát nhiễm khuẩn là việc xây dựng, triển khai và GS thực hiện các QĐ, hướng dẫn, QT chuyên môn về KSNK nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm VSV gây bệnh cho NB, NVYT và cộng đồng.  Phòng ngừa chuẩn là các biện pháp PN cơ bản áp dụng cho mọi NB không phụ thuộc vào chẩn đoán, tình trạng nhiễm trùng và thời điểm khám, điều trị, CS dựa trên nguyên tắc coi máu, chất tiết và chất bài tiết của NB đều có nguy cơ lây truyền bệnh
 • 11. Điều 3. Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn, quy định, quy trình, kế hoạch KSNK  Xây dựng, phê duyệt và phổ biến các hướng dẫn, quy định, quy trình KSNK.  Xây dựng, phê duyệt, phổ biến kế hoạch KSNK trên cơ sở kế hoạch hành động quốc gia, mục tiêu chất lượng KSNK phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn của cơ sở theo từng giai đoạn.
 • 12. Điều 4. Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch  Giám sát, phát hiện, báo cáo và quản lý dữ liệu NKBV, vi khuẩn kháng thuốc, các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy cơ gây dịch.  Can thiệp kịp thời làm giảm NKBV và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch, sử dụng kháng sinh hợp lý.
 • 13. Điều 5. Giám sát tuân thủ thực hành KSNK  Kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định về KSNK đối với tất cả đối tượng trong cơ sở KBCB.  Hướng dẫn, nhắc nhở việc tuân thủ quy định về KSNK. Điều 6. Vệ sinh tay (VST)
 • 14. Điều 7. Phòng ngừa chuẩn, PN dựa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện PHCN  Tổ chức thực hiện các quy định về PNC, PN dựa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện PHCN của tất cả đối tượng.  Thực hiện các biện pháp cách ly PN phù hợp đối với người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và NB nhiễm VK đa kháng thuốc KS.  Hướng dẫn, nhắc nhở tuân thủ tất cả các đối tượng.  Kiểm tra giám sát việc tuân thủ.
 • 15. Điều 8. Quản lý và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế (DCYT) Điều 9. Quản lý và xử lý đồ vải y tế Điều 10. Quản lý chất thải y tế Điều 11. Vệ sinh môi trường (VSMT) bệnh viện  Thực hiện, kiểm tra VSMT theo đúng quy định, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của BYT  Bố trí đủ nhà vệ sinh cho NVYT, NB , người nhà.  Thực hiện diệt chuột, côn trùng định kỳ.  Người làm công tác VSMT phải có kiến thức. Chương II Các biện pháp KSNK trong cơ sở KBCB
 • 16. Điều 12. An toàn thực phẩm (ATTP) Điều 13. Phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm vi sinh vật (VSV)  Thiết lập hệ thống quản lý, giám sát, xử trí và báo cáo tai nạn, rủi ro liên quan đến VSV  Tiêm vắc xin cho NVYT có nguy cơ.  Bảo đảm sẵn có thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế điều trị dự phòng phơi nhiễm. Chương II Các biện pháp KSNK trong cơ sở KBCB
 • 17. Điều 14. Phòng chống dịch bệnh  Xây dựng kế hoạch ứng phó; phối hợp với y tế dự phòng và các CSYT khác.  Sẵn sàng CSVC; TTB; thuốc, hóa chất, vật tư, nhân lực.  Tập huấn cho NVYT về phòng, chống dịch  Thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch theo quy định. Điều 15. Quản lý hóa chất, vật tư dùng trong KSNK.
 • 19. Tuyến BV Hội đồng Có mạng lưới Có khoa Có tổ Không khoa/ có tổ SL % SL % SL % SL % Tr. ương 15 93,8 15 93,8 15 93,8 1 6,3 0 0 Tỉnh 157 96,9 155 95,7 158 97,5 3 1,9 1 0,6 Huyện 214 89,5 201 84,1 201 84,1 35 14,6 3 1,3 Tư nhân 53 91,4 50 86,2 54 93,1 4 6,9 0 0 T ổ n g 439 92.4 421 88,6 428 90,1 43 9,1 4 0,8
 • 20.
 • 21. Điều 16. Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn  Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn đầy đủ gồm: a) Hội đồng KSNK. b) Khoa/bộ phận KSNK. c) Mạng lưới KSNK.  Tùy theo quy mô giường bệnh, cơ sở KBCB thiết lập hệ thống gồm: a) ≥ 150 giường: Đầy đủ theo Khoản 1 b) < 150 giường: tối thiểu phải có bộ phận KSNK , mạng lưới KSNK và có người phụ trách KSNK, tốt nghiệp khối ngành sức khỏe, có chứng chỉ/chứng nhận/văn bằng KSNK. c) Không có giường bệnh: phân công 1 người phụ trách KSNK.
 • 22. Bộ y tế HĐ KSNK TW HĐ chuyên môn KSNK BV tuyến TW: Hội đồng KSNK bệnh viện Khoa KSNK Mạng lưới KSNK Sở YT: Ban chỉ đạo KSNK( bộ phận đầu mối) 01 CB phụ trách KSNK Bệnh viện: Hội đồng KSNK bệnh viện Khoa KSNK Mạng lưới KSNK Các cơ sở KCB khác: 01 người phụ trách KSNK
 • 23. Hội đồng KSNK  Chủ tịch HĐ: Giám đốc hoặc PGĐ  Thư ký : Trưởng khoa KSNK  Thành viên: một số trưởng khoa phòng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn  Hành chính –GS  Tiệt trùng  Nhà giặt  Vệ sinh MT- QLCT Màng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa  1 BS  1 Điều dưỡng/KTV
 • 24. Điều 17. Tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng KSNK Tổ chức:  Giám đốc quyết định thành lập và là Chủ tịch.  Thư ký: trưởng khoa KSNK/người được giao nhiệm vụ phụ trách KSNK.  Các thành viên: - Lãnh đạo các khoa LS, CLS (tối thiểu khoa vi sinh/xét nghiệm, khoa dược, khoa lâm sàng có nguy cơ NKBV cao) - Lãnh đạo các phòng chức năng.
 • 25. Điều 17. Tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn (tiếp) Nhiệm vụ:  Tư vấn cho Giám đốc về KSNK, sửa chữa, thiết kế, xây dựng mới các công trình y tế phù hợp với KSNK.  Tham gia giám sát, đào tạo, NCKH về KSNK.  Xem xét, đánh giá và định hướng việc thực hiện KSNK.
 • 26. BV ≥150 giường BV ≥150 giường Cơ sở khôngGB  Tổ chức Thành lậpkhoa Thànhlập/lồng ghép do GĐ quyếtđịnh -  Nhân lựcchủ chốt Lãnh đạo khoa:TK, PTK, ĐDTK PhụtráchKSNK PhụtráchKSNK  Trìnhđộnhân lựcchủ chốt Đạihọcthuộc ngành sức khỏe Đạihọcthuộc ngành sức khỏe Tốt nghiệpcác trườngkhối ngành SK  Đàotạovề KSNKcủa nhânlựcchủ chốt Chươngtrình đào tạo ≥ 3 tháng Chươngtrình đào tạo ≥ 3 tháng Chươngtrình đào tạo ≥ 5 ngày  Chếđộ làmviệc Toàn thờigian Toàn thờigian -
 • 27. Điều 18. Tổ chức và nhiệm vụ của khoa/bộ phận KSNK (tiếp) Nhiệm vụ:  Đầu mối tham mưu cho Giám đốc KSNK.  Tổ chức/phối hợp triển khai, kiểm tra, giám sát KSNK.  Xây dựng mô tả công việc cho NVYT của khoa.  Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm TTB, vật tư, hóa chất KSNK, kiểm tra, giám sát sử dụng.  Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của mạng lưới KSNK.  Đào tạo, tập huấn về KSNK.  Truyền thông.Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến về KSNK. Chương III Hệ thống KSNK trong cơ sở KBCB
 • 28. Điều 19. Tổ chức và nhiệm vụ của mạng lưới KSNK Tổ chức:  Giám đốc quyết định thành lập và giao nhiệm vụ  Thành viên: Mỗi khoa LS, CLC ít nhất 1 BS và 1 ĐD hoặc HS hoặc kỹ thuật y. Nhiệm vụ:  Tham gia tổ chức thực hiện KSNK tại khoa.  Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đối tượng tại khoa.  Báo cáo KSNK của khoa cho Trưởng khoa và Trưởng khoa KSNK. Chương III Hệ thống KSNK trong cơ sở KBCB
 • 29. BV≥150giường BV≥150giường Cơ sở ko có giường bệnh Yêucầuthànhlập Thành lập Thành lập - Quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ Giám đốcBV Giám đốcBV - Chỉđạo chuyên môn TrưởngkhoaKSNK Trưởng khoa/phụ tráchKSNK - Thành phần Mỗikhoacó1BSvà ĐD/HS/Kỹthuậty Mỗikhoacó1BSvà ĐD/HS/Kỹthuậty - Đàotạovề GS KSNK tốithiểu5ngàyvề KSNK tốithiểu5ngàyvề KSNK -
 • 30. Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng khoa / trưởng bộ phận KSNK Nhiệm vụ:  Tham mưu cho Giám đốc về công tác KSNK.  Thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ của khoa.  Tổng kết, báo cáo  Nhiệm vụ khác theo phân công Quyền hạn:  Quyền hạn chung của trưởng khoa  Kiểm tra và yêu cầu thực hiện quy định về KSNK.  Đề xuất khen thưởng, kỷ luật về KSNK. Chương III Hệ thống KSNK trong cơ sở KBCB
 • 31. BV≥150giường BV≥150giường Cơ sở ko có giường bệnh Yêucầuthànhlập Thành lập Thành lập - Quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ Giám đốcBV Giám đốcBV - Chỉđạo chuyên môn TrưởngkhoaKSNK Trưởng khoa/phụ tráchKSNK - Thành phần Mỗikhoacó1BSvà ĐD/HS/Kỹthuậty Mỗikhoacó1BSvà ĐD/HS/Kỹthuậty - Đàotạovề GS KSNK tốithiểu5ngàyvề KSNK tốithiểu5ngàyvề KSNK -
 • 32. Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của ĐD trưởng khoa KSNK Nhiệm vụ:  Nhiệm vụ chung của điều dưỡng trưởng khoa  Lập kế hoạch quản lý, sử dụng TTB, phương tiện, vật tư, hóa chất.  Tham gia xây dựng hướng dẫn, quy định; kiểm tra, giám sát.  Nhiệm vụ khác Quyền hạn:  Như các điều dưỡng trưởng khoa khác  Kiểm tra giám sát hoạt động KSNK trong cơ sở KBCB Chương III Hệ thống KSNK trong cơ sở KBCB
 • 33. Điều 22. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận giám sát Nhiệm vụ:  Thực hiện giám sát quy định tại Điều 4 và Điều 5.  Tham gia các hoạt động giám sát khác.  Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công. Quyền hạn: Kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến KSNK của tất cả các đối tượng trong cơ sở KBCB Chương III Hệ thống KSNK trong cơ sở KBCB
 • 34. BV≥150 giường BV≥150 giường Cơ sở Ko giường bệnh Yêu cầuthànhlập Thành lập Thành lập Cán bộphụ trách KSNK Số lượng 1GS/150giường Ít nhất 1 GS - Chỉđạo CM Trưởngkhoa KSNK TK /phụ trách KSNK - Trình độ Cao đẳng thuộc ngànhsứckhỏe trở lên Cao đẳng thuộc ngànhsứckhỏe trở lên - Đào tạo về GS KSNK tốithiểu1tháng về GS-KSNK tốithiểu1tháng về GS-KSNK -
 • 35. Điều 23. Hiệu lực thi hành  Hiệu lực từ ngày 01/10/2018.  Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
 • 36. Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp Đối tượng Thời gian đào tạo Thời gian hoàn thành Lãnh đạo khoa KSNK (BV ≥ 150 giường), người phụ trách KSNK (BV <150 giường) ≥3 tháng 01/01/202 1 Người phụ trách KSNK (cơ sở không giường bệnh ≥5 ngày 01/01/202 1 Nhân viên giám sát, khử khuẩn, tiệt khuẩn ≥3 tháng 01/01/202 2 Hội đồng KSNK ≥5 ngày 01/01/202 2
 • 37. Điều 25. Trách nhiệm thực hiện 1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này trên toàn quốc 2. Cục Khoa học công nghệ và đào tạo: 3. Sở Y tế:  Triển khai, kiểm tra, đánh giá thực hiện Thông tư.  Phân công bộ phận, cán bộ đầu mối phụ trách KSNK.  Báo cáo thực hiện Thông tư.
 • 38. Điều 25. Trách nhiệm thực hiện 5. Người đứng đầu cơ sở KBCB 6. Nhân viên y tế, giáo viên, học viên thực tập: tuân thủ các quy định về KSNK, đặc biệt khi thực hiện các kỹ thuật xâm lấn. 7. Người bệnh, người nhà người bệnh 8. Các trường có đào tạo ngành học thuộc khối ngành sức khỏe
 • 39. Quyết định số 3671/QĐ-BYT, ngày 27/09/2012 1- Hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong các cơ sở KBCB 2- Hướng dẫn Phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở KBCB 3- Hướng dẫn Phòng ngừa NKH trên NB đặt catheter trong lòng mạch; 4- Hướng dẫn Phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ; 5- Hướng dẫn Phòng ngừa viêm phổi BV trong các cơ sở KBCB 6- Hướng dẫn Tiêm an toàn
 • 40. 1- Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn BV trong các cơ sở KBCB 2- Hướng dẫn KSNK tại khoa gây mê hồi sức trong các cơ sở KBCB 3- Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến đặt thông tiểu trong các cơ sở KBC 4- Hướng dẫn xử lý dụng cụ phẫu thuật nội soi và xử lý ống nội soi mềm trong các cơ sở KBCB 5- Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở KBCB 6- Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở KBCB
 • 41.  Đào tạo và giáo dục những nhân viên y tế, những người trực tiếp thực hiện việc đặt và chăm sóc các catheter.  Vệ sinh tay  Sát khuẩn da một cách thích hợp  Sử dụng tối đa các phương tiện vô khuẩn (áo choàng, khẩu trang, găng tay và săng lỗ che phủ vùng đặt) khi đặt các catheter mạch máu trung tâm.  Chọn vị trí đặt ít nguy cơ lây nhiễm nhất.  Rút sớm nếu không còn cần thiết và chọn loại catheter thích hợp.  Giám sát việc thực hiện đặt catheter, phát hiện và phản hồi những ca NKH có liên quan đến những người thực hiện thủ thuật này.
 • 42.  1. Vệ sinh tay trước và sau khi tiếp xúc người bệnh và bất kỳ dụng cụ hô hấp đang sử dụng cho người bệnh  2. Vệ sinh răng miệng bằng bàn chải ngày 2 lần hoặc bằng gạc mỗi 2-4 giờ/lần bằng dung dịch khử khuẩn  3. Rút các ống nội khí quản, ống mở khí quản, ống nuôi ăn, cai máy thở càng sớm càng tốt khi có chỉ định  4. Nằm đầu cao 30o-45o nếu không có chống chỉ định  5. Nên sử dụng dụng cụ chăm sóc hô hấp dùng một lần hoặc tiệt khuẩn/ khử khuẩn mức độ cao các dụng cụ sử dụng lại  6. Đổ nước tồn lưu trong ống dây máy thở, bẫy nước thường xuyên  7. Dây thở phải để ở vị trí thấp hơn phần trên của ống nội khí quản.  8. Thường xuyên kiểm tra tình trạng ứ đọng của dạ dày trước khi cho ăn qua ống  9. Giám sát và phản hồi ca VPBV