SlideShare a Scribd company logo
Serveis de posicionament
de la xarxa CatNet per
l’Agricultura de precisió
Joel Grau Bellet
David Gómez Rodríguez
Unitat de Geodèsia
Sumari
2
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
 L’Agricultura de precisió a l’ICGC
 Serveis de posicionament
 Per què es necessiten?
 Tipus de serveis
 Precisió dels serveis
Sumari
3
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Xarxa CatNet
 Evolució històrica
 Infraestructura
 Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS
 Sistema de monitoratge
 Serveis de posicionament de CatNet
 Accés las serveis de posicionament
 Ús dels serveis de posicionament
Sumari
4
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
 L’Agricultura de precisió a l’ICGC
 Serveis de posicionament
 Per què es necessiten?
 Tipus de serveis
 Precisió dels serveis
Orígens i missió
 ICGC es l’agència oficial de geodèsia, cartografia, geologia,
geofísica i sòls, adscrita al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
 El principal objectiu és proporcionar la màxima informació
geogràfica i geològica de la millor qualitat als nostres usuaris
 Fundat al 1979 i, des del 2014, ICGC
 Activitats institucionals i comercials
5
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques
19 de març de 2017
La institució:
Principals
característiques
6
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Seu de Tremp (Pirineus) Seu central de Barcelona
Alguns aspectes
previs
7
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques
19 de març de 2017
 L’ICGC és una institució
productiva
 Capaç d’adquirir,
processar, hostatjar i
difondre geoinformació
 I+D incorporada a la
producció: aplicacions de
procés i software
productiu fets a l’ICGC
Recursos humans (*)
8
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques
19 de març de 2017
113160
83%
Prod+R+D
65% grau
universitari
14
Direcció
140
Geodèsia i
Cartografia
53
Geologiai
Geotècnia
16
Geofísicai
Sismologia
50
Serveis
273
(*) Febrer 2017
Adquisició de dades
Experiència i flota
9
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques
19 de març de 2017
Partenavia
P-68 Observer
No pressuritzat
Sostre: 4.000 m
1 forat fotogramètric
Cessna
Caravan 208B
No pressuritzat
Sostre: 7.000 m
3 forats fotogramètrics
Beechcraft
B200GT
Pressuritzat
Sostre: 10.000 m
2 forats fotogramètrics
Hangar de
l’ICGC
Projectes realitzats a escala mundial
>21K
hores vol
acumulades
>1,4M
fotos
acumulades
>140K
Km2 LiDAR
acumulats
500
vols
hiperespectrals
10
Càmeres
DMC
CASI-2 AisaEAG
TASILiDAR
Adquisició de dades
Sensors
aerotransportats
Càmera obliqua
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques
19 de març de 2017
 2 càmeres DMC (Z/I)
 Càmera obliqua RCD 30 (Leica)
 ALS50-II LiDAR (Leica)
 1 tèrmic hiperespectral TASI (I Tres)
 1 hiperespectral Aisa Eagle (Specim)
 1 hiperespectral CASI (I Tres)
 Geodèsia
 Geoprocés
 Bases topogràfiques
 GEO sistemes
 Cartografia
 Centre de suport al Programa Català d’Observació de la Terra
Subdirecció de
Geodèsia i Cartografia
11
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Vèrtex geodèsics
GNSS
Geodèsia
12
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques
19 de març de 2017
>239K
hores
post procés
acumulat
>255K
hores
Temps real
acumulat
>690
Usuaris
actius anuals
>2,8K
usuaris
registrats
A 31 de desembre de 2016
 Desplegament de xarxa clàssica
 Desplegament de xarxa activa GNSS
 Serveis de posicionament
 Consultoria en geodèsia
4.404
Ortofoto
Geoprocés
13
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques
19 de març de 2017
>800K
km2
coberts
>540K
fotos
triangulades
LiDAR
0.5/1
pts/m2
>140K
km2
coberts
Altres
pts/m2
sota petició
Fins a
74K km2
coberts any
Fins a 85K
fotos
triangulades
any
Fins a
765
megapixles
anuals
 Processos post-vol
 Processos LiDAR
 Aerotriangulació
 Topografia
 Ortofoto (vol + satèl·lit)
 Recolzament tècnic
 Desenvolupament de software
 Geo-processos
 Digital Library
 Consultoria en geo-processos i
producció (orto + LiDAR)
Bases topogràfiques
Restitució SIG i
generalització
14
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques
19 de març de 2017
1:1.000
1:5.000
1:10.000
1:25.000
3,2K
km2
25% any
32K km2
25% any
32K km2
generalitzat
32K km2
generalitzats
 Integració de dades
 BD geoespacials (1:1K - 1:25K)
 Recolzament tècnic
 Desenvolupament de programari
 BD de topònims
 Qualitat i mètodes
 Restitució
 Edició i control de qualitat
 Treball de camp
Cartografia
15
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques
19 de març de 2017
Producció
>700
mapes
topo
>276K
topònims
>350
mapes
temàtics
120
llibres
9
premis
ICA
 Cartografia topogràfica
(1:25K – 1:250K)
 Cartografia geològica
(1:5K – 1:250K)
 Cartografia temàtica i derivada
 Toponímia i BD
 Gestió de la impressió i control
 Delimitació territorial
 Grans obres editorials
 Consultoria en cartografia
Subdirecció
de Geologia i Geotècnia
16
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Exploració geològica
• Materials geològics
• Estructures geològiques
• Estudis locals específics
• Processos geològics
• Estudis regionals
 Hidrogeologia
• Caracterització hidrogeològica
• Avaluació de recursos freàtics
• Hidrogeologia per a mineria i obra civil
• Cartografia freàtica
• Model freàtic
Subdirecció
de Geologia i Geotècnia
17
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Sòls
• Estudi de sòls
• Avaluació de terres
 Enginyeria geològica i geotèrmica
• Estudis geotècnics i geològics
• Projectes d’enginyeria civil
• Exploració subsuperficial
 Desastres naturals
• Corriments de terra i moviments de massa
• Inundacions i enginyeria fluvial
• Allaus de neu
 Models geològics
• Models regionals
• Models específics
Subdirecció
Geofísica i Sismologia
18
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Geofísica tècniques geofísiques
• Geologia
• Hidrogeologia
• Desastres geològics
• Enginyeria civil
• Enginyeria geològica i geotècnica
• Medi ambient
• Exploració de recursos miners i energètics
• Enginyeria civil
• Arqueologia
Subdirecció
Geofísica i Sismologia
19
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Sismologia
• Sistema d’Informació Sísmica
• Risc sísmic
• Protecció civil
Xarxa sísmica i acceleromètrica de Catalunya
Enregistraments des de 1996
256
17
accelerògrafs
21 estacions
sísmiques
Servei de
sismogrames
en directe
App mòbil
SISMOCAT
Difusió de
geoinformació
20
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques
19 de març de 2017
Difusió
>650K
visites
anuals
>1,2M
visites
anuals
>88K
usuaris
registrats
>5M
descàrregues
>36K
imatges
històriques
>39K
SDI
metadades
Projectes
internacionals
21
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques
19 de març de 2017
L’ICGC i la
sostenibilitat
22
 Emissions
lumíniques
 Geotèrmia
 Eficiència
energètica
cobertes de naus
 Potencial solar de
les teulades
Serveis i
capacitats
Tractament de de
dades
Adquisició de dades
Sostenibilitat
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques
19 de març de 2017
Agricultura de
precisió
23
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques
19 de març de 2017
Imatges satèl·lit
Imatges aèries
Treball de campModels meteorològics
Consells agronòmics Fertilització selectiva Millors collites
48hores
Procés
Sumari
24
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
 L’Agricultura de precisió a l’ICGC
 Serveis de posicionament
 Per què es necessiten?
 Tipus de serveis
 Precisió dels serveis
Escenari actual del
GNSS
25
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
GPS
GLONASS
GALILEO
BEIDOU
Per què es
necessiten?
26
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Font d’error
GNSS
autònom
Segment espacial
Errors del sistema
Efemèrides 0,4 – 0,5 m
Rellotges 1 – 1,2 m
Errors Atmosfèrics
Ionosfera 0,5 – 5m
Troposfera 0,2 – 0,7 m
Subtotals 1,7 – 7,0 m
Segment Usuari
Receptor 0,1 – 3 m
Multipath 0 – 10 m
Per què es
necessiten?
27
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Serveis d’abast global
Per què es
necessiten?
28
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Serveis d’abast local
Sumari
29
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
 L’Agricultura de precisió a l’ICGC
 Serveis de posicionament
 Per què es necessiten?
 Tipus de serveis
 Precisió dels serveis
Tipus de serveis
 Àmbit d’ús
 Global - Regional
 Local
 Pròxim
 Sistema difusió de les correccions
 Satèl·lit
 Internet
 Radio
 Temps inicialització
 Segons
 Minuts
30
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Àmbit d’ús
31
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
GLOBAL O REGIONAL
LOCAL
PROXIMITAT
Sistema difusió de les
correccions
32
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
SATÈL·LIT INTERNET RADIO
Temps inicialització
del servei
33
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
GLOBAL O REGIONAL LOCAL PROXIMITAT
> 1 min (Submetre)
20 – 45 min (cm)
< 1 min (cm) < 1 min (cm)
Tipus de serveis
34
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Xarxes Globals o regionals
 Xarxa d’estacions ( > 100 km)
 Àmbit d’ús global o regional
 Connexió via satèl·lit (i/o Internet) per
rebre les correccions
 Temps inicialització entre 1 - 45 min
 Precisions des de submetre a cm
Tipus de serveis
35
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Xarxa d’estacions (40 – 80km)
 Àmbit d’ús dins la cobertura de la
xarxa
 Connexió via Internet per rebre les
correccions
 Temps inicialització < 1 min
 Precisions des de submetre a cm
Serveis Locals
Tipus de serveis
36
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Una estació referència pròpia
 Àmbit d’ús 10 – 15km de l’estació
 Connexió via ràdio per rebre les
correccions
 Temps inicialització < 1 min
 Precisions des de submetre a cm
Servei de proximitat
Tipus de serveis
37
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Serveis globals Serveis locals
Serveis de
proximitat
Avantatges
Àmbit d’ús
Es pot fer ús a tot el món o en
grans regions
Es pot fer ús a tota la
cobertura de la xarxa
Difusió correccions
No es necessita cap dispositiu
per rebre les correccions
Temps inicialització Inferior a 1 minut Inferior a 1 minut
Inconvenients
Àmbit d’ús
Degradació de la
precisió al allunyar-se
de l’estació de
refererència
Difusió correccions
Si no es té connexió a
Internet no es pot fer ús
del servei
Si no es té enllaç via
radio no es pot fer ús
del servei
Temps inicialització
Temps d’espera cada vegada
que es perd l’enllaç a les
correccions
Sumari
38
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
 L’Agricultura de precisió a l’ICGC
 Serveis de posicionament
 Per què es necessiten?
 Tipus de serveis
 Precisió dels serveis
Precisió dels serveis
39
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Exactitud (accuracy) es refereix a com de prop del valor real es
troba el valor mesurat.
 Precisió (precision) fa referència a la dispersió del conjunt de
valors obtinguts de mesuraments repetits d'una magnitud.
Exacte
(Correcte)
Precís
(Consistent)
Exacte
i precís
Precisió dels serveis
40
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Precisió absoluta o any a any significa que la mesura que es faci
al dia següent o l’any vinent tindrà una diferència X
 Precisió relativa o passada a passada significa que durant un
interval de temps les mesures són coherents amb una diferència X
Tipus de receptor
GNSS
41
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Tipus de receptor
GNSS
42
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
10 m 50 cm 20 cm
CODI 1 FREQÜÈNCIA 2 FREQÜÈNCIES
Tipus de receptor
GNSS – Codi
43
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
CODI (precisió mètrica)
Tipus de receptor
GNSS – 1 Freqüència
44
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
FASE (precisió submètrica)
Tipus de receptor
GNSS – 2 Freqüències
45
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
FASE (precisió centimètrica)
Sumari
46
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Xarxa CatNet
 Evolució històrica
 Infraestructura
 Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS
 Sistema de monitoratge
 Serveis de posicionament de CatNet
 Accés las serveis de posicionament
 Ús dels serveis de posicionament
Sumari
47
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Xarxa CatNet
 Evolució històrica
 Infraestructura
 Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS
 Sistema de monitoratge
 Serveis de posicionament de CatNet
 Accés las serveis de posicionament
 Ús dels serveis de posicionament
Evolució de la xarxa
CatNet
48
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
20081994
EBRE
1997
CREU
1999
AVEL
BELL
ESCO
LLIV
PLAN
2002
GARR
2003
MATA
REUS
SBAR
2005
SORI
CASS
LLEI
SONA
2012
BEUD
2013 2014 2017
DGPS
CODCAT
RTKAT - RTCM 2.3
RTKAT – RTCM 3.0
RASANT
Evolució de la xarxa
CatNet
49
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
20081994
EBRE
1997
CREU
1999 2002
GARR
2003
MATA
REUS
SBAR
2005
SORI
CASS
LLEI
SONA
2012
BEUD
2013 2014
BELL: GPS+GLONASS
2017
DGPS
CODCAT
RTKAT - RTCM 2.3
RTKAT – RTCM 3.0
RASANT
AVEL
BELL
ESCO
LLIV
PLAN
Evolució de la xarxa
CatNet
50
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
20081994
EBRE
1997
CREU
1999 2002
GARR
2003
MATA
REUS
SBAR
2005
SORI
CASS
LLEI
SONA
2012
BEUD
2013 2014
BELL: GPS+GLONASS
2017
SERVEIS RT AMB GPS
+ GLONASS
CATNET: GPS +
GLONASS + GALILEO
DGPS
CODCAT
RTKAT - RTCM 2.3
RTKAT – RTCM 3.0
RASANT
AVEL
BELL
ESCO
LLIV
PLAN
Sumari
51
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Xarxa CatNet
 Evolució històrica
 Infraestructura
 Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS
 Sistema de monitoratge
 Serveis de posicionament de CatNet
 Accés las serveis de posicionament
 Ús dels serveis de posicionament
 16 estacions
 6 EUREF
 1 IGS
 11 geodinàmiques + 5 densificació
 6 col·locacions sísmiques
52
Tipus
Geodinàmica
Densificació
Xarxa sísmica
Sismògraf
Comunicacions
Wimax
DSL
3G
Xarxes internacionals
EUREF
IGS-EUREF
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Infraestructura de la
xarxa CatNet
CatNet: Estacions
53
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
BEUD
AVEL
EBRE
LLEI
CREU
Sumari
54
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Xarxa CatNet
 Evolució històrica
 Infraestructura
 Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS
 Sistema de monitoratge
 Serveis de posicionament de CatNet
 Accés las serveis de posicionament
 Ús dels serveis de posicionament
Col·laboracions amb
d’altres xarxes GNSS
55
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Compartint estacions amb:
 ARAGEA (Aragó)
 ERVA (Valencia)
 TERIA (França)
Sumari
56
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Xarxa CatNet
 Evolució històrica
 Infraestructura
 Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS
 Sistema de monitoratge
 Serveis de posicionament de CatNet
 Accés las serveis de posicionament
 Ús dels serveis de posicionament
Sistema de
monitoratge
57
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Sumari
58
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Xarxa CatNet
 Evolució històrica
 Infraestructura
 Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS
 Sistema de monitoratge
 Serveis de posicionament de CatNet
 Accés las serveis de posicionament
 Ús dels serveis de posicionament
Serveis CatNet
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
59
Serveis CatNet
Precisió Correcció Servei
DGNSS Metre Codi Directe
CODCAT Submetre Codi Interactiu
RTKAT cm Fase Interactiu
60
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Temps real
Formats
Servei RTK i DGNSS
61
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
RTK
RTCM 3.0
RTCM 2.3
CMR+
DGNSS RTCM 2.3
TIPUS DE MESURA FORMAT DE LES CORRECCIONS
VRS_RTK_3_0
MOUNTPOINT
VRS_RTK_2_3
VRS_RTK_CMR
VRS_RTK_3_0
VRS_RTK_2_3
VRS_RTK_CMR
VRS_DGPS
Sumari
62
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Xarxa CatNet
 Evolució històrica
 Infraestructura
 Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS
 Sistema de monitoratge
 Serveis de posicionament de CatNet
 Accés las serveis de posicionament
 Ús dels serveis de posicionament
WebServer
63
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
http://www.catnet-ip.icgc.cat / http://84.88.72.26
Menú accessible sense “logar-se”:
- Informació de les estacions
- Registre
- Recuperació de contrasenya
Registre i recuperació
contrasenya
64
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Es rep un e-mail amb un enllaç que cal activar per fer efectiu el registre de l’usuari
Es rep un e-mail amb la contrasenya de l’usuari.
Sumari
65
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Xarxa CatNet
 Evolució històrica
 Infraestructura
 Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS
 Sistema de monitoratge
 Serveis de posicionament de CatNet
 Accés las serveis de posicionament
 Ús dels serveis de posicionament
Hores de serveis
66
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hores
Any
Hores de servei anual
CODI
RTKAT
RINEX
Hores anuals de servei RTK: 24420 h
Altes/Usuaris actius
67
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
0
100
200
300
400
500
600
700
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Usuaris
Any
Altes / Usuaris Actius
Altes
Actius
Usuaris anuals actius: 481
Altes anuals de nous usuaris: 271
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Usuaris
Any
Usuaris actius anuals
CODI
RTKAT
RINEX
Usuaris actius anuals RTK: 352
CatNet: Ús al territori
68
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:
 Infraestructures viàries
 Carreteres
 Autopistes
 Ferrocarrils
 Infraestructures hidràuliques
 Canals d’abastiment d’aigua
 Concentracions parcel·laries
 Gasoductes
 Infraestructures portuàries
 Ports
 Aeroports
CatNet: Ús al territori
69
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:
 Infraestructures viàries
 Carreteres
 Autopistes
 Ferrocarrils
 Infraestructures hidràuliques
 Canals d’abastiment d’aigua
 Concentracions parcel·laries
 Gasoductes
 Infraestructures portuàries
 Ports
 Aeroports
CatNet: Ús al territori
70
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:
 Infraestructures viàries
 Carreteres
 Autopistes
 Ferrocarrils
 Infraestructures hidràuliques
 Canals d’abastiment d’aigua
 Concentracions parcel·laries
 Gasoductes
 Infraestructures portuàries
 Ports
 Aeroports
CatNet: Ús al territori
71
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:
 Infraestructures viàries
 Carreteres
 Autopistes
 Ferrocarrils
 Infraestructures hidràuliques
 Canals d’abastiment d’aigua
 Concentracions parcel·laries
 Gasoductes
 Infraestructures portuàries
 Ports
 Aeroports
CatNet: Ús al territori
72
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:
 Infraestructures viàries
 Carreteres
 Autopistes
 Ferrocarrils
 Infraestructures hidràuliques
 Canals d’abastiment d’aigua
 Concentracions parcel·laries
 Gasoductes
 Infraestructures portuàries
 Ports
 Aeroports
CatNet: Ús al territori
73
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:
 Infraestructures viàries
 Carreteres
 Autopistes
 Ferrocarrils
 Infraestructures hidràuliques
 Canals d’abastiment d’aigua
 Concentracions parcel·laries
 Gasoductes
 Infraestructures portuàries
 Ports
 Aeroports
CatNet: Ús al territori
74
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:
 Infraestructures viàries
 Carreteres
 Autopistes
 Ferrocarrils
 Infraestructures hidràuliques
 Canals d’abastiment d’aigua
 Concentracions parcel·laries
 Gasoductes
 Infraestructures portuàries
 Ports
 Aeroports
CatNet: Ús al territori
75
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:
 Infraestructures viàries
 Carreteres
 Autopistes
 Ferrocarrils
 Infraestructures hidràuliques
 Canals d’abastiment d’aigua
 Concentracions parcel·laries
 Gasoductes
 Infraestructures portuàries
 Ports
 Aeroports
CatNet: Ús al territori
76
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:
 Infraestructures viàries
 Carreteres
 Autopistes
 Ferrocarrils
 Infraestructures hidràuliques
 Canals d’abastiment d’aigua
 Concentracions parcel·laries
 Gasoductes
 Infraestructures portuàries
 Ports
 Aeroports
CatNet: Nous usos
77
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 L’agricultura de precisió ha sorgit com un nou ús del servei:
 Distribució d’adobs
 Aplicació d’herbicides
 Tractaments fitosanitaris
 Sembra i recol·lecció
Nous usos:
Agricultura de precisió
78
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Nous usos:
Sistema de guiatge
79
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Hores d’ús en
agricultura
80
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2014 2015 2016
Hores
Any
Hores de servei anual
RTK AGRICULTURA
RTKAT
Hores servei RTK per agricultura: 3520 h
Percentatge servei RTK Agricultura / RTK total: 21,5%
Conclusions i reptes
de futur
 L’agricultura de precisió està en fase de creixement
 Millora de l’eficiència i de l’eficàcia
 Optimització de recursos i de despesa
 Tasques més sostenibles
 L’ICGC ofereix un servei públic per millorar el posicionament
 Els distribuïdors integren els equips en la maquinària
 Els poden configurar per accedir als serveis de l’ICGC
 La sinèrgia entre les parts és imprescindible i necessària
81
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
Moltes gràcies ! Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya
Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona
41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)
www.icgc.cat
icgc@icgc.cat
twitter.com/ICGCat
facebook.com/ICGCat
Tel. (+34) 93 567 15 00
Fax (+34) 93 567 15 67
82
145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017

More Related Content

Similar to Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió

Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...
Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...
Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...
ICGCat
 
Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes en observació de la TerraNoves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
ICGCat
 
CATNET avui i horitzons GNSS
CATNET avui i horitzons GNSSCATNET avui i horitzons GNSS
CATNET avui i horitzons GNSS
ICGCat
 
Xarxa Utilitària de Catalunya. Estat actual i previsió de futur
Xarxa Utilitària de Catalunya. Estat actual i previsió de futurXarxa Utilitària de Catalunya. Estat actual i previsió de futur
Xarxa Utilitària de Catalunya. Estat actual i previsió de futur
ICGCat
 
Productes i continguts cartogràfics
Productes i continguts cartogràficsProductes i continguts cartogràfics
Productes i continguts cartogràfics
Institut Cartogràfic de Catalunya
 
Accessibilitat dels límits municipals actualitzats: arxiu de treball ATLM sob...
Accessibilitat dels límits municipals actualitzats: arxiu de treball ATLM sob...Accessibilitat dels límits municipals actualitzats: arxiu de treball ATLM sob...
Accessibilitat dels límits municipals actualitzats: arxiu de treball ATLM sob...
ICGCat
 
Estat de la infraestructura GNSS de l'ICGC i els seus serveis en temps real
Estat de la infraestructura GNSS de l'ICGC i els seus serveis en temps realEstat de la infraestructura GNSS de l'ICGC i els seus serveis en temps real
Estat de la infraestructura GNSS de l'ICGC i els seus serveis en temps real
ICGCat
 
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Carles Colás
 
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiques
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiquesEl mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiques
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiques
ICGCat
 
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònomServeis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
ICGCat
 
Monitoratge dels riscos de moviment del terreny a l'ICGC
Monitoratge dels riscos de moviment del terreny a l'ICGCMonitoratge dels riscos de moviment del terreny a l'ICGC
Monitoratge dels riscos de moviment del terreny a l'ICGC
ICGCat
 
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal GeoíndexLa Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
ICGCat
 
Productes ràster per a l'administració local
Productes ràster per a l'administració localProductes ràster per a l'administració local
Productes ràster per a l'administració local
ICGCat
 
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...
ICGCat
 
Experiències de referència i casos pràctics en l’aplicació de solucions alter...
Experiències de referència i casos pràctics en l’aplicació de solucions alter...Experiències de referència i casos pràctics en l’aplicació de solucions alter...
Experiències de referència i casos pràctics en l’aplicació de solucions alter...
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch
 
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
Congrés Govern Digital
 
4a sessió web: serveis en línia
4a sessió web: serveis en línia4a sessió web: serveis en línia
4a sessió web: serveis en línia
Institut Cartogràfic de Catalunya
 
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGCAgricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
ICGCat
 
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
ICGCat
 
Presentació IC_Cartotechnology
Presentació IC_CartotechnologyPresentació IC_Cartotechnology
Presentació IC_Cartotechnology
Institut Cartogràfic de Catalunya
 

Similar to Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió (20)

Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...
Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...
Informació dels mapes de sòls 1:25.000 de l'ICGC per a la gestió agronòmica i...
 
Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes en observació de la TerraNoves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
 
CATNET avui i horitzons GNSS
CATNET avui i horitzons GNSSCATNET avui i horitzons GNSS
CATNET avui i horitzons GNSS
 
Xarxa Utilitària de Catalunya. Estat actual i previsió de futur
Xarxa Utilitària de Catalunya. Estat actual i previsió de futurXarxa Utilitària de Catalunya. Estat actual i previsió de futur
Xarxa Utilitària de Catalunya. Estat actual i previsió de futur
 
Productes i continguts cartogràfics
Productes i continguts cartogràficsProductes i continguts cartogràfics
Productes i continguts cartogràfics
 
Accessibilitat dels límits municipals actualitzats: arxiu de treball ATLM sob...
Accessibilitat dels límits municipals actualitzats: arxiu de treball ATLM sob...Accessibilitat dels límits municipals actualitzats: arxiu de treball ATLM sob...
Accessibilitat dels límits municipals actualitzats: arxiu de treball ATLM sob...
 
Estat de la infraestructura GNSS de l'ICGC i els seus serveis en temps real
Estat de la infraestructura GNSS de l'ICGC i els seus serveis en temps realEstat de la infraestructura GNSS de l'ICGC i els seus serveis en temps real
Estat de la infraestructura GNSS de l'ICGC i els seus serveis en temps real
 
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
 
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiques
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiquesEl mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiques
El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Execució i característiques
 
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònomServeis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per al vehicle autònom
 
Monitoratge dels riscos de moviment del terreny a l'ICGC
Monitoratge dels riscos de moviment del terreny a l'ICGCMonitoratge dels riscos de moviment del terreny a l'ICGC
Monitoratge dels riscos de moviment del terreny a l'ICGC
 
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal GeoíndexLa Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
La Base de dades i Sistema d'Informació dels Sòls de Catalunya - Portal Geoíndex
 
Productes ràster per a l'administració local
Productes ràster per a l'administració localProductes ràster per a l'administració local
Productes ràster per a l'administració local
 
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...
La geofísica aplicada: una eina de suport al coneixement geològic i geotècnic...
 
Experiències de referència i casos pràctics en l’aplicació de solucions alter...
Experiències de referència i casos pràctics en l’aplicació de solucions alter...Experiències de referència i casos pràctics en l’aplicació de solucions alter...
Experiències de referència i casos pràctics en l’aplicació de solucions alter...
 
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
CGD2019 - Sessió: "Sistemes d'informació Geogràfica: exemples de l'AMB i l'Aj...
 
4a sessió web: serveis en línia
4a sessió web: serveis en línia4a sessió web: serveis en línia
4a sessió web: serveis en línia
 
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGCAgricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
Agricultura i observació de la Terra: amb els ulls de l'ICGC
 
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
Projecte d'actualització digital del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalun...
 
Presentació IC_Cartotechnology
Presentació IC_CartotechnologyPresentació IC_Cartotechnology
Presentació IC_Cartotechnology
 

More from ICGCat

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
ICGCat
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
ICGCat
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
ICGCat
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
ICGCat
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
ICGCat
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
ICGCat
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
ICGCat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
ICGCat
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
ICGCat
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
ICGCat
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
ICGCat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
ICGCat
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
ICGCat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
ICGCat
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
ICGCat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
ICGCat
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
ICGCat
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
ICGCat
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
ICGCat
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
ICGCat
 

More from ICGCat (20)

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
 

Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió

 • 1. Serveis de posicionament de la xarxa CatNet per l’Agricultura de precisió Joel Grau Bellet David Gómez Rodríguez Unitat de Geodèsia
 • 2. Sumari 2 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)  L’Agricultura de precisió a l’ICGC  Serveis de posicionament  Per què es necessiten?  Tipus de serveis  Precisió dels serveis
 • 3. Sumari 3 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Xarxa CatNet  Evolució històrica  Infraestructura  Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS  Sistema de monitoratge  Serveis de posicionament de CatNet  Accés las serveis de posicionament  Ús dels serveis de posicionament
 • 4. Sumari 4 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)  L’Agricultura de precisió a l’ICGC  Serveis de posicionament  Per què es necessiten?  Tipus de serveis  Precisió dels serveis
 • 5. Orígens i missió  ICGC es l’agència oficial de geodèsia, cartografia, geologia, geofísica i sòls, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya  El principal objectiu és proporcionar la màxima informació geogràfica i geològica de la millor qualitat als nostres usuaris  Fundat al 1979 i, des del 2014, ICGC  Activitats institucionals i comercials 5 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 • 6. La institució: Principals característiques 6 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 Seu de Tremp (Pirineus) Seu central de Barcelona
 • 7. Alguns aspectes previs 7 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  L’ICGC és una institució productiva  Capaç d’adquirir, processar, hostatjar i difondre geoinformació  I+D incorporada a la producció: aplicacions de procés i software productiu fets a l’ICGC
 • 8. Recursos humans (*) 8 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 113160 83% Prod+R+D 65% grau universitari 14 Direcció 140 Geodèsia i Cartografia 53 Geologiai Geotècnia 16 Geofísicai Sismologia 50 Serveis 273 (*) Febrer 2017
 • 9. Adquisició de dades Experiència i flota 9 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 Partenavia P-68 Observer No pressuritzat Sostre: 4.000 m 1 forat fotogramètric Cessna Caravan 208B No pressuritzat Sostre: 7.000 m 3 forats fotogramètrics Beechcraft B200GT Pressuritzat Sostre: 10.000 m 2 forats fotogramètrics Hangar de l’ICGC Projectes realitzats a escala mundial >21K hores vol acumulades >1,4M fotos acumulades >140K Km2 LiDAR acumulats 500 vols hiperespectrals
 • 10. 10 Càmeres DMC CASI-2 AisaEAG TASILiDAR Adquisició de dades Sensors aerotransportats Càmera obliqua 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  2 càmeres DMC (Z/I)  Càmera obliqua RCD 30 (Leica)  ALS50-II LiDAR (Leica)  1 tèrmic hiperespectral TASI (I Tres)  1 hiperespectral Aisa Eagle (Specim)  1 hiperespectral CASI (I Tres)
 • 11.  Geodèsia  Geoprocés  Bases topogràfiques  GEO sistemes  Cartografia  Centre de suport al Programa Català d’Observació de la Terra Subdirecció de Geodèsia i Cartografia 11 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 • 12. Vèrtex geodèsics GNSS Geodèsia 12 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 >239K hores post procés acumulat >255K hores Temps real acumulat >690 Usuaris actius anuals >2,8K usuaris registrats A 31 de desembre de 2016  Desplegament de xarxa clàssica  Desplegament de xarxa activa GNSS  Serveis de posicionament  Consultoria en geodèsia 4.404
 • 13. Ortofoto Geoprocés 13 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 >800K km2 coberts >540K fotos triangulades LiDAR 0.5/1 pts/m2 >140K km2 coberts Altres pts/m2 sota petició Fins a 74K km2 coberts any Fins a 85K fotos triangulades any Fins a 765 megapixles anuals  Processos post-vol  Processos LiDAR  Aerotriangulació  Topografia  Ortofoto (vol + satèl·lit)  Recolzament tècnic  Desenvolupament de software  Geo-processos  Digital Library  Consultoria en geo-processos i producció (orto + LiDAR)
 • 14. Bases topogràfiques Restitució SIG i generalització 14 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 1:1.000 1:5.000 1:10.000 1:25.000 3,2K km2 25% any 32K km2 25% any 32K km2 generalitzat 32K km2 generalitzats  Integració de dades  BD geoespacials (1:1K - 1:25K)  Recolzament tècnic  Desenvolupament de programari  BD de topònims  Qualitat i mètodes  Restitució  Edició i control de qualitat  Treball de camp
 • 15. Cartografia 15 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 Producció >700 mapes topo >276K topònims >350 mapes temàtics 120 llibres 9 premis ICA  Cartografia topogràfica (1:25K – 1:250K)  Cartografia geològica (1:5K – 1:250K)  Cartografia temàtica i derivada  Toponímia i BD  Gestió de la impressió i control  Delimitació territorial  Grans obres editorials  Consultoria en cartografia
 • 16. Subdirecció de Geologia i Geotècnia 16 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Exploració geològica • Materials geològics • Estructures geològiques • Estudis locals específics • Processos geològics • Estudis regionals  Hidrogeologia • Caracterització hidrogeològica • Avaluació de recursos freàtics • Hidrogeologia per a mineria i obra civil • Cartografia freàtica • Model freàtic
 • 17. Subdirecció de Geologia i Geotècnia 17 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Sòls • Estudi de sòls • Avaluació de terres  Enginyeria geològica i geotèrmica • Estudis geotècnics i geològics • Projectes d’enginyeria civil • Exploració subsuperficial  Desastres naturals • Corriments de terra i moviments de massa • Inundacions i enginyeria fluvial • Allaus de neu  Models geològics • Models regionals • Models específics
 • 18. Subdirecció Geofísica i Sismologia 18 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Geofísica tècniques geofísiques • Geologia • Hidrogeologia • Desastres geològics • Enginyeria civil • Enginyeria geològica i geotècnica • Medi ambient • Exploració de recursos miners i energètics • Enginyeria civil • Arqueologia
 • 19. Subdirecció Geofísica i Sismologia 19 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Sismologia • Sistema d’Informació Sísmica • Risc sísmic • Protecció civil Xarxa sísmica i acceleromètrica de Catalunya Enregistraments des de 1996 256 17 accelerògrafs 21 estacions sísmiques Servei de sismogrames en directe App mòbil SISMOCAT
 • 20. Difusió de geoinformació 20 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 Difusió >650K visites anuals >1,2M visites anuals >88K usuaris registrats >5M descàrregues >36K imatges històriques >39K SDI metadades
 • 21. Projectes internacionals 21 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 • 22. L’ICGC i la sostenibilitat 22  Emissions lumíniques  Geotèrmia  Eficiència energètica cobertes de naus  Potencial solar de les teulades Serveis i capacitats Tractament de de dades Adquisició de dades Sostenibilitat 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 • 23. Agricultura de precisió 23 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 Imatges satèl·lit Imatges aèries Treball de campModels meteorològics Consells agronòmics Fertilització selectiva Millors collites 48hores Procés
 • 24. Sumari 24 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)  L’Agricultura de precisió a l’ICGC  Serveis de posicionament  Per què es necessiten?  Tipus de serveis  Precisió dels serveis
 • 25. Escenari actual del GNSS 25 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 GPS GLONASS GALILEO BEIDOU
 • 26. Per què es necessiten? 26 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 Font d’error GNSS autònom Segment espacial Errors del sistema Efemèrides 0,4 – 0,5 m Rellotges 1 – 1,2 m Errors Atmosfèrics Ionosfera 0,5 – 5m Troposfera 0,2 – 0,7 m Subtotals 1,7 – 7,0 m Segment Usuari Receptor 0,1 – 3 m Multipath 0 – 10 m
 • 27. Per què es necessiten? 27 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 Serveis d’abast global
 • 28. Per què es necessiten? 28 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 Serveis d’abast local
 • 29. Sumari 29 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)  L’Agricultura de precisió a l’ICGC  Serveis de posicionament  Per què es necessiten?  Tipus de serveis  Precisió dels serveis
 • 30. Tipus de serveis  Àmbit d’ús  Global - Regional  Local  Pròxim  Sistema difusió de les correccions  Satèl·lit  Internet  Radio  Temps inicialització  Segons  Minuts 30 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 • 31. Àmbit d’ús 31 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 GLOBAL O REGIONAL LOCAL PROXIMITAT
 • 32. Sistema difusió de les correccions 32 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 SATÈL·LIT INTERNET RADIO
 • 33. Temps inicialització del servei 33 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 GLOBAL O REGIONAL LOCAL PROXIMITAT > 1 min (Submetre) 20 – 45 min (cm) < 1 min (cm) < 1 min (cm)
 • 34. Tipus de serveis 34 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 Xarxes Globals o regionals  Xarxa d’estacions ( > 100 km)  Àmbit d’ús global o regional  Connexió via satèl·lit (i/o Internet) per rebre les correccions  Temps inicialització entre 1 - 45 min  Precisions des de submetre a cm
 • 35. Tipus de serveis 35 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Xarxa d’estacions (40 – 80km)  Àmbit d’ús dins la cobertura de la xarxa  Connexió via Internet per rebre les correccions  Temps inicialització < 1 min  Precisions des de submetre a cm Serveis Locals
 • 36. Tipus de serveis 36 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Una estació referència pròpia  Àmbit d’ús 10 – 15km de l’estació  Connexió via ràdio per rebre les correccions  Temps inicialització < 1 min  Precisions des de submetre a cm Servei de proximitat
 • 37. Tipus de serveis 37 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 Serveis globals Serveis locals Serveis de proximitat Avantatges Àmbit d’ús Es pot fer ús a tot el món o en grans regions Es pot fer ús a tota la cobertura de la xarxa Difusió correccions No es necessita cap dispositiu per rebre les correccions Temps inicialització Inferior a 1 minut Inferior a 1 minut Inconvenients Àmbit d’ús Degradació de la precisió al allunyar-se de l’estació de refererència Difusió correccions Si no es té connexió a Internet no es pot fer ús del servei Si no es té enllaç via radio no es pot fer ús del servei Temps inicialització Temps d’espera cada vegada que es perd l’enllaç a les correccions
 • 38. Sumari 38 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)  L’Agricultura de precisió a l’ICGC  Serveis de posicionament  Per què es necessiten?  Tipus de serveis  Precisió dels serveis
 • 39. Precisió dels serveis 39 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Exactitud (accuracy) es refereix a com de prop del valor real es troba el valor mesurat.  Precisió (precision) fa referència a la dispersió del conjunt de valors obtinguts de mesuraments repetits d'una magnitud. Exacte (Correcte) Precís (Consistent) Exacte i precís
 • 40. Precisió dels serveis 40 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Precisió absoluta o any a any significa que la mesura que es faci al dia següent o l’any vinent tindrà una diferència X  Precisió relativa o passada a passada significa que durant un interval de temps les mesures són coherents amb una diferència X
 • 41. Tipus de receptor GNSS 41 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 • 42. Tipus de receptor GNSS 42 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 10 m 50 cm 20 cm CODI 1 FREQÜÈNCIA 2 FREQÜÈNCIES
 • 43. Tipus de receptor GNSS – Codi 43 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 CODI (precisió mètrica)
 • 44. Tipus de receptor GNSS – 1 Freqüència 44 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 FASE (precisió submètrica)
 • 45. Tipus de receptor GNSS – 2 Freqüències 45 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 FASE (precisió centimètrica)
 • 46. Sumari 46 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Xarxa CatNet  Evolució històrica  Infraestructura  Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS  Sistema de monitoratge  Serveis de posicionament de CatNet  Accés las serveis de posicionament  Ús dels serveis de posicionament
 • 47. Sumari 47 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Xarxa CatNet  Evolució històrica  Infraestructura  Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS  Sistema de monitoratge  Serveis de posicionament de CatNet  Accés las serveis de posicionament  Ús dels serveis de posicionament
 • 48. Evolució de la xarxa CatNet 48 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 20081994 EBRE 1997 CREU 1999 AVEL BELL ESCO LLIV PLAN 2002 GARR 2003 MATA REUS SBAR 2005 SORI CASS LLEI SONA 2012 BEUD 2013 2014 2017 DGPS CODCAT RTKAT - RTCM 2.3 RTKAT – RTCM 3.0 RASANT
 • 49. Evolució de la xarxa CatNet 49 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 20081994 EBRE 1997 CREU 1999 2002 GARR 2003 MATA REUS SBAR 2005 SORI CASS LLEI SONA 2012 BEUD 2013 2014 BELL: GPS+GLONASS 2017 DGPS CODCAT RTKAT - RTCM 2.3 RTKAT – RTCM 3.0 RASANT AVEL BELL ESCO LLIV PLAN
 • 50. Evolució de la xarxa CatNet 50 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 20081994 EBRE 1997 CREU 1999 2002 GARR 2003 MATA REUS SBAR 2005 SORI CASS LLEI SONA 2012 BEUD 2013 2014 BELL: GPS+GLONASS 2017 SERVEIS RT AMB GPS + GLONASS CATNET: GPS + GLONASS + GALILEO DGPS CODCAT RTKAT - RTCM 2.3 RTKAT – RTCM 3.0 RASANT AVEL BELL ESCO LLIV PLAN
 • 51. Sumari 51 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Xarxa CatNet  Evolució històrica  Infraestructura  Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS  Sistema de monitoratge  Serveis de posicionament de CatNet  Accés las serveis de posicionament  Ús dels serveis de posicionament
 • 52.  16 estacions  6 EUREF  1 IGS  11 geodinàmiques + 5 densificació  6 col·locacions sísmiques 52 Tipus Geodinàmica Densificació Xarxa sísmica Sismògraf Comunicacions Wimax DSL 3G Xarxes internacionals EUREF IGS-EUREF 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 Infraestructura de la xarxa CatNet
 • 53. CatNet: Estacions 53 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 BEUD AVEL EBRE LLEI CREU
 • 54. Sumari 54 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Xarxa CatNet  Evolució històrica  Infraestructura  Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS  Sistema de monitoratge  Serveis de posicionament de CatNet  Accés las serveis de posicionament  Ús dels serveis de posicionament
 • 55. Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS 55 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Compartint estacions amb:  ARAGEA (Aragó)  ERVA (Valencia)  TERIA (França)
 • 56. Sumari 56 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Xarxa CatNet  Evolució històrica  Infraestructura  Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS  Sistema de monitoratge  Serveis de posicionament de CatNet  Accés las serveis de posicionament  Ús dels serveis de posicionament
 • 57. Sistema de monitoratge 57 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 • 58. Sumari 58 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Xarxa CatNet  Evolució històrica  Infraestructura  Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS  Sistema de monitoratge  Serveis de posicionament de CatNet  Accés las serveis de posicionament  Ús dels serveis de posicionament
 • 59. Serveis CatNet 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 59
 • 60. Serveis CatNet Precisió Correcció Servei DGNSS Metre Codi Directe CODCAT Submetre Codi Interactiu RTKAT cm Fase Interactiu 60 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 Temps real
 • 61. Formats Servei RTK i DGNSS 61 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 RTK RTCM 3.0 RTCM 2.3 CMR+ DGNSS RTCM 2.3 TIPUS DE MESURA FORMAT DE LES CORRECCIONS VRS_RTK_3_0 MOUNTPOINT VRS_RTK_2_3 VRS_RTK_CMR VRS_RTK_3_0 VRS_RTK_2_3 VRS_RTK_CMR VRS_DGPS
 • 62. Sumari 62 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Xarxa CatNet  Evolució històrica  Infraestructura  Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS  Sistema de monitoratge  Serveis de posicionament de CatNet  Accés las serveis de posicionament  Ús dels serveis de posicionament
 • 63. WebServer 63 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 http://www.catnet-ip.icgc.cat / http://84.88.72.26 Menú accessible sense “logar-se”: - Informació de les estacions - Registre - Recuperació de contrasenya
 • 64. Registre i recuperació contrasenya 64 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 Es rep un e-mail amb un enllaç que cal activar per fer efectiu el registre de l’usuari Es rep un e-mail amb la contrasenya de l’usuari.
 • 65. Sumari 65 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Xarxa CatNet  Evolució històrica  Infraestructura  Col·laboracions amb d’altres xarxes GNSS  Sistema de monitoratge  Serveis de posicionament de CatNet  Accés las serveis de posicionament  Ús dels serveis de posicionament
 • 66. Hores de serveis 66 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hores Any Hores de servei anual CODI RTKAT RINEX Hores anuals de servei RTK: 24420 h
 • 67. Altes/Usuaris actius 67 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 0 100 200 300 400 500 600 700 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Usuaris Any Altes / Usuaris Actius Altes Actius Usuaris anuals actius: 481 Altes anuals de nous usuaris: 271 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Usuaris Any Usuaris actius anuals CODI RTKAT RINEX Usuaris actius anuals RTK: 352
 • 68. CatNet: Ús al territori 68 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:  Infraestructures viàries  Carreteres  Autopistes  Ferrocarrils  Infraestructures hidràuliques  Canals d’abastiment d’aigua  Concentracions parcel·laries  Gasoductes  Infraestructures portuàries  Ports  Aeroports
 • 69. CatNet: Ús al territori 69 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:  Infraestructures viàries  Carreteres  Autopistes  Ferrocarrils  Infraestructures hidràuliques  Canals d’abastiment d’aigua  Concentracions parcel·laries  Gasoductes  Infraestructures portuàries  Ports  Aeroports
 • 70. CatNet: Ús al territori 70 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:  Infraestructures viàries  Carreteres  Autopistes  Ferrocarrils  Infraestructures hidràuliques  Canals d’abastiment d’aigua  Concentracions parcel·laries  Gasoductes  Infraestructures portuàries  Ports  Aeroports
 • 71. CatNet: Ús al territori 71 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:  Infraestructures viàries  Carreteres  Autopistes  Ferrocarrils  Infraestructures hidràuliques  Canals d’abastiment d’aigua  Concentracions parcel·laries  Gasoductes  Infraestructures portuàries  Ports  Aeroports
 • 72. CatNet: Ús al territori 72 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:  Infraestructures viàries  Carreteres  Autopistes  Ferrocarrils  Infraestructures hidràuliques  Canals d’abastiment d’aigua  Concentracions parcel·laries  Gasoductes  Infraestructures portuàries  Ports  Aeroports
 • 73. CatNet: Ús al territori 73 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:  Infraestructures viàries  Carreteres  Autopistes  Ferrocarrils  Infraestructures hidràuliques  Canals d’abastiment d’aigua  Concentracions parcel·laries  Gasoductes  Infraestructures portuàries  Ports  Aeroports
 • 74. CatNet: Ús al territori 74 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:  Infraestructures viàries  Carreteres  Autopistes  Ferrocarrils  Infraestructures hidràuliques  Canals d’abastiment d’aigua  Concentracions parcel·laries  Gasoductes  Infraestructures portuàries  Ports  Aeroports
 • 75. CatNet: Ús al territori 75 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:  Infraestructures viàries  Carreteres  Autopistes  Ferrocarrils  Infraestructures hidràuliques  Canals d’abastiment d’aigua  Concentracions parcel·laries  Gasoductes  Infraestructures portuàries  Ports  Aeroports
 • 76. CatNet: Ús al territori 76 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  Els serveis CatNet són emprats des de tot el territori:  Infraestructures viàries  Carreteres  Autopistes  Ferrocarrils  Infraestructures hidràuliques  Canals d’abastiment d’aigua  Concentracions parcel·laries  Gasoductes  Infraestructures portuàries  Ports  Aeroports
 • 77. CatNet: Nous usos 77 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017  L’agricultura de precisió ha sorgit com un nou ús del servei:  Distribució d’adobs  Aplicació d’herbicides  Tractaments fitosanitaris  Sembra i recol·lecció
 • 78. Nous usos: Agricultura de precisió 78 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 • 79. Nous usos: Sistema de guiatge 79 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 • 80. Hores d’ús en agricultura 80 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2014 2015 2016 Hores Any Hores de servei anual RTK AGRICULTURA RTKAT Hores servei RTK per agricultura: 3520 h Percentatge servei RTK Agricultura / RTK total: 21,5%
 • 81. Conclusions i reptes de futur  L’agricultura de precisió està en fase de creixement  Millora de l’eficiència i de l’eficàcia  Optimització de recursos i de despesa  Tasques més sostenibles  L’ICGC ofereix un servei públic per millorar el posicionament  Els distribuïdors integren els equips en la maquinària  Els poden configurar per accedir als serveis de l’ICGC  La sinèrgia entre les parts és imprescindible i necessària 81 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017
 • 82. Moltes gràcies ! Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 82 145ª Fira de Sant Josep – Jornades tècniques 19 de març de 2017