SlideShare a Scribd company logo
भारतीय बाजारपेठेवर !भ#त
जॅ'सन होल मधील अमे2रकन म5यवत8 बँक
े ;या अ5य=ां;या भाषणाचा प2रणाम भारतीय
बाजारावर सरCया सDताहा;या पEहCया Eदवशी;या मोHया घसरणीत Eदसला. भारतीय
अथKLयव#थे;या पEहCया MतमाहNतील वाढ दोन आकडी होRया;या अपे=ेने दुसTयाच Eदवशी
बाजारात उVसाह संचारला व बाजाराने जबर उसळी घेऊन आधी;या सDताहातील घसरण भYन
काढलN. Vयामुळे बाजाराची जागMतक कारणांवर नाराजी व भारतीय अथKLयव#थेवरNल [ववास
Eदसून आला. नंतर;या दोन Eदवसात चीन मधे करोनाने परत डोक
े वर काढRया;या
बातमीमुळे व युरोप मधील आ^थKक मंदN;या भीतीने बाजाराने सावध प[व_ा घेतला होता.
माEहती तं_`ान =े_ाला याचा मोठा फटका बसला व Vयाचा Mनदdशांक ३ ट''यानी खालN
आला. वाहन क
ं पgया, बँका व Lयापक बाजारातील लहान व म5यम क
ं पgयांमधील तेजी मुळे
बाजाराचे hमुख Mनदdशांकात फारशी वध घट झालN नाहN.
-ड/ह1ज लॅब: औषध Mन!मKतीमधे लागणाTया एपीआयची भारतामधील सवाKत मोठl उVपादक
mडLहNज लॅबने गेCया आ^थKक वषाKत अनेक संकटाना तnड Eदले तरN देखील क
ं पनीचे वा[षKक
Mनकाल उVतम होते. Mनकालांनंतर;या मोHया घसरणीनंतर क
ं पनीचे समभाग एक ते दोन
वषाK;या गुंतवणूकoसाठl पुgहा आकषKक बनले आहेत. क
ं पनी;या hवतKकांनी वा[षKक 2रपोटKमधे
आगामी काळाबpल आशादायक भाqय क
े ले आहे. क
ं पनी;या उVपादन =मतेमधील Mनयोिजत
[व#तार बाजारातील वाढNव मागणीची पूतKता करRयास सsज होत आहे. कजाKचे hमाण शूgय
असCयाचा फायदा स5या;या काळात क
ं पनीला !मळेल. दोन वषाK;या मुदतीसाठl क
ं पनीचे
समभाग टDDयाटDDयाने जम[वCयास मोठा फायदा होऊ शक
े ल.
इं678थ गॅस: सरकारने नुकVयाच घेतलेCया MनणKयामुळे इंधन गॅस [वतरकांना भारतामधे
उVपादन क
े ले ्या गॅसचा वाढNव पुरवठा !मळणार आहे. प2रणामी आयात कराLया लागणाTया
महागvया गॅसवरNल खचK कमी होRयास मदत होईल. सरकारला २०३० सालापयzत वाय{प
इंधनाचा वापर स5या;या ६ ट''यांवYन १५ ट''यांवर gयायचा आहे. इंh#थ गॅस हN क
ं पनी
उVतर भारतामधे [वतरण सेवा =े_ सातVयाने वाढवत आहे. गॅस;या Äकं मती कमी झाCयावर
पेÅोलसाठlचा हा पयाKय जा#त Äकफायतशीर होऊन मागणी वाढेल. क
ं पनीने पEहCया
MतमाहNतील गॅस [वÇo करोना;या आधी;या काळापे=ा जा#त होती. आंतरराqÅNय बाजारात
गॅस;या Äकं मतीमधे मोठे चढ उतार होत असCयामुळे सरकार कडून या =े_ासाठl अ^धक
hोVसाहN योजनांची श'यता आहे. क
ं पनी;या समभागात वषKभरात १५ ते २० ट'क
े वाढ होऊ
शक
े ल.
अॅफल इं-डया: स5या जगातील Éाहकांचा कल मोबाईलला hाधाgय देणारा आहे. मोबाईल;या
वापरात ३२ ट'क
े वाढ अपेÑ=त आहे. या =े_ातील तं_`ान देखील वेगाने [वक!सत होत आहे.
अॅफल इंmडया मोबाईलवर जाEहराती hका!शत करणे व VयाÖवारे गोळा क
े लेCया माEहतीवर
आधा2रत Éाहकां;या आवडीMनवडींचे [वलेषण कYन क
ं पgयांना hभावी [वपणन करायला मदत
करते. आता पयzत २.५ अÜज मोबाईल उपकरणांची माEहती अॅफल कडून संÉEहत व [वले[षत
क
े लN जाते. Vयामधे सतत भर पडत आहे. क
ं पनीचे उVपgन गेCया पाच वषाKत सरासरN ६०
ट''यांने वाढले आहे. माचK अखेर;या आ^थKक वषाKत क
ं पनीचे उVपgन आधी;या वषाK;या
तुलनेत १०९ ट''याने वाढले होते. या उ;च तांà_क =े_ातील सहभागासाठl १३०० {पयां;या
जवळपास असणारे अॅफल इंmडयाचे समभाग गुंतवणूकoसाठl आकषKक आहेत.
वाढVया Lयाज दरांमुळे गृह खरेदN वर प2रणाम होईल हा सवKसाधारण समज स5या फोल
ठरला आहे. मुंबई मधील नवीन घर खरेदN;या नnदणीची आकडेवारN पाहNलN तर याचा hVयय
येईल. ऑग#ट मEहgयांत आठ हजाराहून जा#त घर खरेदNची नnदणी झालN. गेCया माचK
मEहgयापयzत यामधे !मळणारN सवलत बंद झालN तरN हे आकडे कमी झाले नाहNत. Éामीण व
दुãयम शहरांमधे देखील असेच ^च_ आहे. वाढVया मागणीमुळे एचडीएफसी रोåयांÖवारे नवीन
भांडवल उभारत आहे. या पावKभुमीवर गोदरेज hॉपटéज, अॅ#Åाल, कजा2रया, पॉ!लक
ॅ ब,
एचडीएफसी, सीएनबी हाऊ!संग असे समभाग आपCया रडार वर असायला पाEहजेत.
ऑग#ट मEहgयाचे व#तु व सेवा कर संकलनहN १.४३ लाख कोटN असे घसघशीत झाले. वाहन
[वÇoतहN मा{ती, टाटा मोटसK व मEहं या मोHया क
ं पgयांनी अनुÇमे ३०,६८ व ८७ ट''यांची
वाढ जाहNर क
े लN. Mन!मKती =े_ाचा (पीएमआय) Mनदdशांक ५६ ;या समाधानकारक पातळीवर
राहNला. भारताचा [वकास दर पEहCया MतमाहNत साडेतेरा ट'क
े होता. Éाहकोपयोगी
(एफएमसीजी) क
ं पgयां;या [वÇoत मागील मEहgया;या तुलनेत ६ ट'क
े वाढ झालN. हे सवK
येणाTया काळाचे बाजारासाठl असलेले शुभ संक
े तच मानायला हवे. भारतीय बाजारपेठेवर ल=
क
í Nत असलेCया Lयवसायांना हे वषK चांगले असेल यात शंका नाहN.
सुधीर जोशी
sudhirjoshi23@gmail.com

More Related Content

Similar to Sept 5 2022.pdf

Sept 12 2022.pdf
Sept 12 2022.pdfSept 12 2022.pdf
Sept 12 2022.pdf
spandane
 
Mar 28 2022.pdf
Mar 28 2022.pdfMar 28 2022.pdf
Mar 28 2022.pdf
spandane
 
Sept 27 2021
Sept 27 2021Sept 27 2021
Sept 27 2021
spandane
 
June 13 2022.pdf
June 13 2022.pdfJune 13 2022.pdf
June 13 2022.pdf
spandane
 
Nov 15 2021
Nov 15 2021Nov 15 2021
Nov 15 2021
spandane
 
June 06 2022.pdf
June 06 2022.pdfJune 06 2022.pdf
June 06 2022.pdf
spandane
 
June 07 2021
June 07 2021June 07 2021
June 07 2021
spandane
 
August 22 2022.pdf
August 22 2022.pdfAugust 22 2022.pdf
August 22 2022.pdf
spandane
 
Sept 19 2022.pdf
Sept 19 2022.pdfSept 19 2022.pdf
Sept 19 2022.pdf
spandane
 
Nov 29 2021
Nov 29 2021Nov 29 2021
Nov 29 2021
spandane
 
Feb 21 2022
Feb 21 2022Feb 21 2022
Feb 21 2022
spandane
 
Nov 21 2022.pdf
Nov 21 2022.pdfNov 21 2022.pdf
Nov 21 2022.pdf
spandane
 
May 24 2021
May 24 2021May 24 2021
May 24 2021
spandane
 
Dec 12 2022.pdf
Dec 12 2022.pdfDec 12 2022.pdf
Dec 12 2022.pdf
spandane
 
August 15 2022.pdf
August 15 2022.pdfAugust 15 2022.pdf
August 15 2022.pdf
spandane
 
Apr 26 2021
Apr 26 2021Apr 26 2021
Apr 26 2021
spandane
 
May 16 2022.pdf
May 16 2022.pdfMay 16 2022.pdf
May 16 2022.pdf
spandane
 
Nov 22 2021
Nov 22 2021Nov 22 2021
Nov 22 2021
spandane
 
May 10 2021
May 10 2021May 10 2021
May 10 2021
spandane
 
Jan 31 2022
Jan 31 2022Jan 31 2022
Jan 31 2022
spandane
 

Similar to Sept 5 2022.pdf (20)

Sept 12 2022.pdf
Sept 12 2022.pdfSept 12 2022.pdf
Sept 12 2022.pdf
 
Mar 28 2022.pdf
Mar 28 2022.pdfMar 28 2022.pdf
Mar 28 2022.pdf
 
Sept 27 2021
Sept 27 2021Sept 27 2021
Sept 27 2021
 
June 13 2022.pdf
June 13 2022.pdfJune 13 2022.pdf
June 13 2022.pdf
 
Nov 15 2021
Nov 15 2021Nov 15 2021
Nov 15 2021
 
June 06 2022.pdf
June 06 2022.pdfJune 06 2022.pdf
June 06 2022.pdf
 
June 07 2021
June 07 2021June 07 2021
June 07 2021
 
August 22 2022.pdf
August 22 2022.pdfAugust 22 2022.pdf
August 22 2022.pdf
 
Sept 19 2022.pdf
Sept 19 2022.pdfSept 19 2022.pdf
Sept 19 2022.pdf
 
Nov 29 2021
Nov 29 2021Nov 29 2021
Nov 29 2021
 
Feb 21 2022
Feb 21 2022Feb 21 2022
Feb 21 2022
 
Nov 21 2022.pdf
Nov 21 2022.pdfNov 21 2022.pdf
Nov 21 2022.pdf
 
May 24 2021
May 24 2021May 24 2021
May 24 2021
 
Dec 12 2022.pdf
Dec 12 2022.pdfDec 12 2022.pdf
Dec 12 2022.pdf
 
August 15 2022.pdf
August 15 2022.pdfAugust 15 2022.pdf
August 15 2022.pdf
 
Apr 26 2021
Apr 26 2021Apr 26 2021
Apr 26 2021
 
May 16 2022.pdf
May 16 2022.pdfMay 16 2022.pdf
May 16 2022.pdf
 
Nov 22 2021
Nov 22 2021Nov 22 2021
Nov 22 2021
 
May 10 2021
May 10 2021May 10 2021
May 10 2021
 
Jan 31 2022
Jan 31 2022Jan 31 2022
Jan 31 2022
 

More from spandane

Karneeti 542.pdf choose insurance cover wisely
Karneeti 542.pdf choose insurance cover wiselyKarneeti 542.pdf choose insurance cover wisely
Karneeti 542.pdf choose insurance cover wisely
spandane
 
Part 534 - Planning Finances in Youth - By CA Sharma.pdf
Part 534 - Planning Finances in Youth - By CA Sharma.pdfPart 534 - Planning Finances in Youth - By CA Sharma.pdf
Part 534 - Planning Finances in Youth - By CA Sharma.pdf
spandane
 
Self -Analysis.pdf The article aims at self appraisal
Self -Analysis.pdf The article aims at self appraisalSelf -Analysis.pdf The article aims at self appraisal
Self -Analysis.pdf The article aims at self appraisal
spandane
 
Our Life’s journey.pdf who am i, where i am going
Our Life’s journey.pdf who am i, where i am goingOur Life’s journey.pdf who am i, where i am going
Our Life’s journey.pdf who am i, where i am going
spandane
 
Chart--Time Management.pdf How to time is spent
Chart--Time Management.pdf How to time is spentChart--Time Management.pdf How to time is spent
Chart--Time Management.pdf How to time is spent
spandane
 
Failure Management.pdf ... How to analyze failure
Failure Management.pdf ... How to analyze failureFailure Management.pdf ... How to analyze failure
Failure Management.pdf ... How to analyze failure
spandane
 
816) Mental Thoughts.pdf .. Reflections,
816) Mental Thoughts.pdf .. Reflections,816) Mental Thoughts.pdf .. Reflections,
816) Mental Thoughts.pdf .. Reflections,
spandane
 
32) RULES OF LIVING WITH PEOPLE.pdf rules to follow
32) RULES OF LIVING WITH PEOPLE.pdf rules to follow32) RULES OF LIVING WITH PEOPLE.pdf rules to follow
32) RULES OF LIVING WITH PEOPLE.pdf rules to follow
spandane
 
691) Click.. Article aims to outline the process for taking various decisions...
691) Click.. Article aims to outline the process for taking various decisions...691) Click.. Article aims to outline the process for taking various decisions...
691) Click.. Article aims to outline the process for taking various decisions...
spandane
 
777) Right and Wrong..Stray thoughts on various matters such as life perspect...
777) Right and Wrong..Stray thoughts on various matters such as life perspect...777) Right and Wrong..Stray thoughts on various matters such as life perspect...
777) Right and Wrong..Stray thoughts on various matters such as life perspect...
spandane
 
92) Clapping Therapy, 200-400 claps every day.pdf
92) Clapping Therapy, 200-400 claps every day.pdf92) Clapping Therapy, 200-400 claps every day.pdf
92) Clapping Therapy, 200-400 claps every day.pdf
spandane
 
179) Tichi Goshta, माधुरी शानबाग / नव चैतन्य प्रकाशन.pdf
179) Tichi Goshta, माधुरी शानबाग / नव चैतन्य प्रकाशन.pdf179) Tichi Goshta, माधुरी शानबाग / नव चैतन्य प्रकाशन.pdf
179) Tichi Goshta, माधुरी शानबाग / नव चैतन्य प्रकाशन.pdf
spandane
 
723) CAR Article is about how to face life by following simple principles.pdf
723) CAR Article is about how to face life by following simple principles.pdf723) CAR Article is about how to face life by following simple principles.pdf
723) CAR Article is about how to face life by following simple principles.pdf
spandane
 
712) Khant - Regret, Article about missing friends and my life.pdf
712) Khant - Regret, Article about missing friends and my life.pdf712) Khant - Regret, Article about missing friends and my life.pdf
712) Khant - Regret, Article about missing friends and my life.pdf
spandane
 
797) Olakhane , ओळखणे, information, knowledge, recognition .pdf
797) Olakhane , ओळखणे, information, knowledge, recognition .pdf797) Olakhane , ओळखणे, information, knowledge, recognition .pdf
797) Olakhane , ओळखणे, information, knowledge, recognition .pdf
spandane
 
19) Senior Citizen, major, old age, exit.pdf
19) Senior Citizen, major, old age, exit.pdf19) Senior Citizen, major, old age, exit.pdf
19) Senior Citizen, major, old age, exit.pdf
spandane
 
179) Tichi Goshta, society, women, moral.pdf
179) Tichi Goshta, society, women, moral.pdf179) Tichi Goshta, society, women, moral.pdf
179) Tichi Goshta, society, women, moral.pdf
spandane
 
782) Suvichar - Management, random thoughts, reflections.pdf
782) Suvichar - Management, random thoughts, reflections.pdf782) Suvichar - Management, random thoughts, reflections.pdf
782) Suvichar - Management, random thoughts, reflections.pdf
spandane
 
802) Mental Thoughts. mind, vibration.pdf
802) Mental Thoughts. mind, vibration.pdf802) Mental Thoughts. mind, vibration.pdf
802) Mental Thoughts. mind, vibration.pdf
spandane
 
92) Clapping Therapy, health, therapy, well beingpdf
92) Clapping Therapy, health, therapy, well beingpdf92) Clapping Therapy, health, therapy, well beingpdf
92) Clapping Therapy, health, therapy, well beingpdf
spandane
 

More from spandane (20)

Karneeti 542.pdf choose insurance cover wisely
Karneeti 542.pdf choose insurance cover wiselyKarneeti 542.pdf choose insurance cover wisely
Karneeti 542.pdf choose insurance cover wisely
 
Part 534 - Planning Finances in Youth - By CA Sharma.pdf
Part 534 - Planning Finances in Youth - By CA Sharma.pdfPart 534 - Planning Finances in Youth - By CA Sharma.pdf
Part 534 - Planning Finances in Youth - By CA Sharma.pdf
 
Self -Analysis.pdf The article aims at self appraisal
Self -Analysis.pdf The article aims at self appraisalSelf -Analysis.pdf The article aims at self appraisal
Self -Analysis.pdf The article aims at self appraisal
 
Our Life’s journey.pdf who am i, where i am going
Our Life’s journey.pdf who am i, where i am goingOur Life’s journey.pdf who am i, where i am going
Our Life’s journey.pdf who am i, where i am going
 
Chart--Time Management.pdf How to time is spent
Chart--Time Management.pdf How to time is spentChart--Time Management.pdf How to time is spent
Chart--Time Management.pdf How to time is spent
 
Failure Management.pdf ... How to analyze failure
Failure Management.pdf ... How to analyze failureFailure Management.pdf ... How to analyze failure
Failure Management.pdf ... How to analyze failure
 
816) Mental Thoughts.pdf .. Reflections,
816) Mental Thoughts.pdf .. Reflections,816) Mental Thoughts.pdf .. Reflections,
816) Mental Thoughts.pdf .. Reflections,
 
32) RULES OF LIVING WITH PEOPLE.pdf rules to follow
32) RULES OF LIVING WITH PEOPLE.pdf rules to follow32) RULES OF LIVING WITH PEOPLE.pdf rules to follow
32) RULES OF LIVING WITH PEOPLE.pdf rules to follow
 
691) Click.. Article aims to outline the process for taking various decisions...
691) Click.. Article aims to outline the process for taking various decisions...691) Click.. Article aims to outline the process for taking various decisions...
691) Click.. Article aims to outline the process for taking various decisions...
 
777) Right and Wrong..Stray thoughts on various matters such as life perspect...
777) Right and Wrong..Stray thoughts on various matters such as life perspect...777) Right and Wrong..Stray thoughts on various matters such as life perspect...
777) Right and Wrong..Stray thoughts on various matters such as life perspect...
 
92) Clapping Therapy, 200-400 claps every day.pdf
92) Clapping Therapy, 200-400 claps every day.pdf92) Clapping Therapy, 200-400 claps every day.pdf
92) Clapping Therapy, 200-400 claps every day.pdf
 
179) Tichi Goshta, माधुरी शानबाग / नव चैतन्य प्रकाशन.pdf
179) Tichi Goshta, माधुरी शानबाग / नव चैतन्य प्रकाशन.pdf179) Tichi Goshta, माधुरी शानबाग / नव चैतन्य प्रकाशन.pdf
179) Tichi Goshta, माधुरी शानबाग / नव चैतन्य प्रकाशन.pdf
 
723) CAR Article is about how to face life by following simple principles.pdf
723) CAR Article is about how to face life by following simple principles.pdf723) CAR Article is about how to face life by following simple principles.pdf
723) CAR Article is about how to face life by following simple principles.pdf
 
712) Khant - Regret, Article about missing friends and my life.pdf
712) Khant - Regret, Article about missing friends and my life.pdf712) Khant - Regret, Article about missing friends and my life.pdf
712) Khant - Regret, Article about missing friends and my life.pdf
 
797) Olakhane , ओळखणे, information, knowledge, recognition .pdf
797) Olakhane , ओळखणे, information, knowledge, recognition .pdf797) Olakhane , ओळखणे, information, knowledge, recognition .pdf
797) Olakhane , ओळखणे, information, knowledge, recognition .pdf
 
19) Senior Citizen, major, old age, exit.pdf
19) Senior Citizen, major, old age, exit.pdf19) Senior Citizen, major, old age, exit.pdf
19) Senior Citizen, major, old age, exit.pdf
 
179) Tichi Goshta, society, women, moral.pdf
179) Tichi Goshta, society, women, moral.pdf179) Tichi Goshta, society, women, moral.pdf
179) Tichi Goshta, society, women, moral.pdf
 
782) Suvichar - Management, random thoughts, reflections.pdf
782) Suvichar - Management, random thoughts, reflections.pdf782) Suvichar - Management, random thoughts, reflections.pdf
782) Suvichar - Management, random thoughts, reflections.pdf
 
802) Mental Thoughts. mind, vibration.pdf
802) Mental Thoughts. mind, vibration.pdf802) Mental Thoughts. mind, vibration.pdf
802) Mental Thoughts. mind, vibration.pdf
 
92) Clapping Therapy, health, therapy, well beingpdf
92) Clapping Therapy, health, therapy, well beingpdf92) Clapping Therapy, health, therapy, well beingpdf
92) Clapping Therapy, health, therapy, well beingpdf
 

Sept 5 2022.pdf

 • 1. भारतीय बाजारपेठेवर !भ#त जॅ'सन होल मधील अमे2रकन म5यवत8 बँक े ;या अ5य=ां;या भाषणाचा प2रणाम भारतीय बाजारावर सरCया सDताहा;या पEहCया Eदवशी;या मोHया घसरणीत Eदसला. भारतीय अथKLयव#थे;या पEहCया MतमाहNतील वाढ दोन आकडी होRया;या अपे=ेने दुसTयाच Eदवशी बाजारात उVसाह संचारला व बाजाराने जबर उसळी घेऊन आधी;या सDताहातील घसरण भYन काढलN. Vयामुळे बाजाराची जागMतक कारणांवर नाराजी व भारतीय अथKLयव#थेवरNल [ववास Eदसून आला. नंतर;या दोन Eदवसात चीन मधे करोनाने परत डोक े वर काढRया;या बातमीमुळे व युरोप मधील आ^थKक मंदN;या भीतीने बाजाराने सावध प[व_ा घेतला होता. माEहती तं_`ान =े_ाला याचा मोठा फटका बसला व Vयाचा Mनदdशांक ३ ट''यानी खालN आला. वाहन क ं पgया, बँका व Lयापक बाजारातील लहान व म5यम क ं पgयांमधील तेजी मुळे बाजाराचे hमुख Mनदdशांकात फारशी वध घट झालN नाहN. -ड/ह1ज लॅब: औषध Mन!मKतीमधे लागणाTया एपीआयची भारतामधील सवाKत मोठl उVपादक mडLहNज लॅबने गेCया आ^थKक वषाKत अनेक संकटाना तnड Eदले तरN देखील क ं पनीचे वा[षKक Mनकाल उVतम होते. Mनकालांनंतर;या मोHया घसरणीनंतर क ं पनीचे समभाग एक ते दोन वषाK;या गुंतवणूकoसाठl पुgहा आकषKक बनले आहेत. क ं पनी;या hवतKकांनी वा[षKक 2रपोटKमधे आगामी काळाबpल आशादायक भाqय क े ले आहे. क ं पनी;या उVपादन =मतेमधील Mनयोिजत [व#तार बाजारातील वाढNव मागणीची पूतKता करRयास सsज होत आहे. कजाKचे hमाण शूgय असCयाचा फायदा स5या;या काळात क ं पनीला !मळेल. दोन वषाK;या मुदतीसाठl क ं पनीचे समभाग टDDयाटDDयाने जम[वCयास मोठा फायदा होऊ शक े ल. इं678थ गॅस: सरकारने नुकVयाच घेतलेCया MनणKयामुळे इंधन गॅस [वतरकांना भारतामधे उVपादन क े ले ्या गॅसचा वाढNव पुरवठा !मळणार आहे. प2रणामी आयात कराLया लागणाTया महागvया गॅसवरNल खचK कमी होRयास मदत होईल. सरकारला २०३० सालापयzत वाय{प इंधनाचा वापर स5या;या ६ ट''यांवYन १५ ट''यांवर gयायचा आहे. इंh#थ गॅस हN क ं पनी उVतर भारतामधे [वतरण सेवा =े_ सातVयाने वाढवत आहे. गॅस;या Äकं मती कमी झाCयावर पेÅोलसाठlचा हा पयाKय जा#त Äकफायतशीर होऊन मागणी वाढेल. क ं पनीने पEहCया MतमाहNतील गॅस [वÇo करोना;या आधी;या काळापे=ा जा#त होती. आंतरराqÅNय बाजारात गॅस;या Äकं मतीमधे मोठे चढ उतार होत असCयामुळे सरकार कडून या =े_ासाठl अ^धक hोVसाहN योजनांची श'यता आहे. क ं पनी;या समभागात वषKभरात १५ ते २० ट'क े वाढ होऊ शक े ल.
 • 2. अॅफल इं-डया: स5या जगातील Éाहकांचा कल मोबाईलला hाधाgय देणारा आहे. मोबाईल;या वापरात ३२ ट'क े वाढ अपेÑ=त आहे. या =े_ातील तं_`ान देखील वेगाने [वक!सत होत आहे. अॅफल इंmडया मोबाईलवर जाEहराती hका!शत करणे व VयाÖवारे गोळा क े लेCया माEहतीवर आधा2रत Éाहकां;या आवडीMनवडींचे [वलेषण कYन क ं पgयांना hभावी [वपणन करायला मदत करते. आता पयzत २.५ अÜज मोबाईल उपकरणांची माEहती अॅफल कडून संÉEहत व [वले[षत क े लN जाते. Vयामधे सतत भर पडत आहे. क ं पनीचे उVपgन गेCया पाच वषाKत सरासरN ६० ट''यांने वाढले आहे. माचK अखेर;या आ^थKक वषाKत क ं पनीचे उVपgन आधी;या वषाK;या तुलनेत १०९ ट''याने वाढले होते. या उ;च तांà_क =े_ातील सहभागासाठl १३०० {पयां;या जवळपास असणारे अॅफल इंmडयाचे समभाग गुंतवणूकoसाठl आकषKक आहेत. वाढVया Lयाज दरांमुळे गृह खरेदN वर प2रणाम होईल हा सवKसाधारण समज स5या फोल ठरला आहे. मुंबई मधील नवीन घर खरेदN;या नnदणीची आकडेवारN पाहNलN तर याचा hVयय येईल. ऑग#ट मEहgयांत आठ हजाराहून जा#त घर खरेदNची नnदणी झालN. गेCया माचK मEहgयापयzत यामधे !मळणारN सवलत बंद झालN तरN हे आकडे कमी झाले नाहNत. Éामीण व दुãयम शहरांमधे देखील असेच ^च_ आहे. वाढVया मागणीमुळे एचडीएफसी रोåयांÖवारे नवीन भांडवल उभारत आहे. या पावKभुमीवर गोदरेज hॉपटéज, अॅ#Åाल, कजा2रया, पॉ!लक ॅ ब, एचडीएफसी, सीएनबी हाऊ!संग असे समभाग आपCया रडार वर असायला पाEहजेत. ऑग#ट मEहgयाचे व#तु व सेवा कर संकलनहN १.४३ लाख कोटN असे घसघशीत झाले. वाहन [वÇoतहN मा{ती, टाटा मोटसK व मEहं या मोHया क ं पgयांनी अनुÇमे ३०,६८ व ८७ ट''यांची वाढ जाहNर क े लN. Mन!मKती =े_ाचा (पीएमआय) Mनदdशांक ५६ ;या समाधानकारक पातळीवर राहNला. भारताचा [वकास दर पEहCया MतमाहNत साडेतेरा ट'क े होता. Éाहकोपयोगी (एफएमसीजी) क ं पgयां;या [वÇoत मागील मEहgया;या तुलनेत ६ ट'क े वाढ झालN. हे सवK येणाTया काळाचे बाजारासाठl असलेले शुभ संक े तच मानायला हवे. भारतीय बाजारपेठेवर ल= क í Nत असलेCया Lयवसायांना हे वषK चांगले असेल यात शंका नाहN. सुधीर जोशी sudhirjoshi23@gmail.com