SlideShare a Scribd company logo
Oświadczenie złożone
              przez senatora Władysława Ortyla
                na 17. posiedzeniu Senatu
                w dniu 3 sierpnia 2012 r.
  Oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz do
prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

  Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Premierze!
  W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie dnia 5 lipca 2012 r. odbyła się debata na temat
sytuacji podwykonawców pracujących przy realizacji inwestycji drogowych na Podkarpaciu. Jej organizato-
rem byli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób – wicewoje-
woda podkarpacki, parlamentarzyści, samorządowcy, strony realizacji inwestycji drogowych, w tym przed-
stawiciele GDDKiA, firm wykonujących oraz ich podwykonawców, eksperci oraz zaproszeni goście.
  Spotkanie było spowodowane licznymi przypadkami stosowania przez wykonawców szkodliwych praktyk
w relacjach gospodarczych wobec podwykonawców. Celem spotkania było więc wskazanie trudności i ich
przyczyn oraz możliwości uzyskania efektywnego finansowania podwykonawców i kontraktowania zadań,
poznanie rzeczywistej skali tego zjawiska, odniesienie się do problemów, podjęcie próby ich rozwiązania
oraz wypracowanie stanowiska zmierzającego w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania firm
będących podwykonawcami przedsiębiorstw zajmujących się realizacją zamówień publicznych, w szczegól-
ności w zakresie budowy dróg i autostrad. Program spotkania koncentrował się na omówieniu problemu z
punktu widzenia inwestora, wykonawców i poszkodowanych przedsiębiorców będących podwykonawcami
przedsiębiorstw zajmujących się realizacją inwestycji w kontekście obecnie obowiązującego stanu prawnego
i proponowanych zmian ustawowych. Uczestnicy konferencji w Rzeszowie w trakcie wystąpień dali wyraz
głębokiej obywatelskiej troski o przyszłość firm zaangażowanych w realizację inwestycji drogowych. Pro-
blem jest bardzo poważny. Dotyczy dostawców materiałów i sprzętu wykorzystywanego do budowy auto-
strad, firm transportowych oraz wielu współpracujących z nimi mniejszych podmiotów gospodarczych.
  Sytuacja poszkodowanych podwykonawców jest dramatyczna. Faktury są niezapłacone przez zlecenio-
dawcę, a urząd skarbowy domaga się od podwykonawców uregulowania zobowiązań podatkowych wobec
Skarbu Państwa – przysyła wezwania do zapłaty. Za chwilę właściciele tych firm będą zmuszeni pójść na
zasiłki dla bezrobotnych. To z kolei oznacza pogorszenie i tak już trudnej sytuacji powiatów, bo przybędzie
ludzi bez pracy. Takich firm, które zatrudniają pracowników, na samym Podkarpaciu jest ponad dwieście.
  Mamy tutaj do czynienia ze spiralą zadłużeń finansowych. Poszkodowani przedsiębiorcy ze względu na
zaległości w zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa oraz innych podmiotów gospodarczych nie mają szans
na przystąpienie do przetargów. To wyklucza ich z ubiegania się o nowe kontrakty. Prawo nie dla wszystkich
jest jednakowe. Powstają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wygrywają konkursy przetargowe, biorą
pieniądze i bankrutują, a cierpią na tym najmniejsze firmy.
  W świetle przedstawionych okoliczności niezrozumiałe jest zachowanie inwestora, który uciekając się do
stwierdzenia, iż dokonał zapłaty na rzecz wykonawców, nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności. Dzia-
łania tak wysoce wyspecjalizowanej instytucji, jaką jest GDDKiA, powołanej do zarządzania projektami
przekraczającymi łącznie miliardy złotych, winny cechować się najwyższym profesjonalizmem, który gwa-
rantuje pewność obrotu gospodarczego. Rzeczywistość jest jednak taka, iż kilkaset małych i średnich firm
stanęło na skraju bankructwa, a przedsiębiorcy są zagrożeni utratą dorobku całego życia.
  Pozwolenie na bankructwo tych firm, spowodowane niewywiązaniem się z umowy publicznego inwestora
oraz sztywnymi przepisami dotyczącymi zobowiązań podatkowych, będzie ogromnym uderzeniem w sektor
budowlany i poważną stratą dla polskiej gospodarki.
  W wyniku przeprowadzonej dyskusji, zebranych uwag, wniosków i spostrzeżeń w kwestii założeń wyni-
kających z projektu nowelizacji ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców,
wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, sformułowano szereg postulatów. Mówią one
o:
  1. Wypłacie zaległych należności dla poszkodowanych firm (podwykonawców) realizujących inwestycje
infrastrukturalne, w szczególności drogowe.
  2. Udzieleniu wsparcia firmom, które z powodu braku wypłaty należności za wykonane usługi i dostar-
czone materiały są o krok od bankructwa.
3. Podjęciu działań legislacyjnych mających na celu uniemożliwienie ponoszenia strat przez podwyko-
nawców z powodu błędów lub bankructw firm, które wygrały przetargi na wykonanie prac związanych z
infrastrukturą drogową.
  4. Zmianie w ustawie o udzielaniu zamówień publicznych części dotyczącej wyboru ofert na podstawie
kryterium najniższej ceny.
  5. Podjęciu działań w zakresie umorzenia podatku VAT lub przesunięcia terminu jego płatności do mo-
mentu uzyskania należności za wykonane zlecenie.
  6. Wprowadzeniu przepisów prawnych uniemożliwiających odliczanie przez dłużnika podatku VAT z
niezapłaconych faktur oraz zaliczanie niezapłaconych faktur do kosztów prowadzenia firmy. Niezapłacona
faktura nie powinna wiązać się ani z kosztem, ani z przychodem.
  W dniu 31 lipca 2012 r. prezydent RP podpisał ustawę o spłacie niektórych niezaspokojonych należności
przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. W opinii
parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości szybko opracowana i uchwalona ustawa budzi wątpliwości co
do jej skuteczności we wspieraniu podwykonawców wykorzystywanych przez wykonawców generalnych.
Projekt ustawy to niestety tylko doraźna odpowiedź rządu na sytuację, którą mamy na rynku – próbuje się
walczyć z objawami, zupełnie nie dotykając przyczyn. Projekt ustawy nie tylko rzutuje na zasadę równości
stron i równego traktowania podmiotów przez władze publiczne, ale również narusza zasadę ochrony praw
majątkowych zapisaną w art. 64 konstytucji. Ta ustawa narusza przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej – nie mówię już o tym, że przepisy ustawy o zamówieniach publicznych wymagają niezbędnej
nowelizacji. I taką nowelizację należałoby przeprowadzić, a nie tworzyć ustawy prowizoryczne. Kierując
wniosek w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, Pan Prezydent podzielił naszą wątpli-
wość co do kwestionowanych przepisów rządowej ustawy.
  Mając na względzie przedstawione kwestie, zwracam się do Pana Prezydenta i Pana Premiera z uprzejmą
prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
    1. Jakie kroki zamierza podjąć Pan Prezydent i Pan Premier w celu zaspokojenia wierzytelności po-
    szkodowanych przedsiębiorców wykonujących prace przy budowie dróg i autostrad realizowanych
    przez GDDKiA, nieobjętych wspomnianą ustawą?
    2. Kiedy zostaną podjęte prace nad kompleksową regulacją prawną, która będzie na równi traktowała
    wszystkie podmioty zajmujące się realizacją zamówień publicznych, w szczególności zaś budową dróg
    i autostrad, i jakie będą jej założenia?
    3. Jakie jest stanowisko Pana Prezydenta i Pana Premiera w sprawie postulatów sformułowanych przez
    uczestników debaty z udziałem poszkodowanych podwykonawców, która miała miejsce w dniu 5 lipca
    2012 r. w Rzeszowie?

                              Z poważaniem
                              Władysław Ortyl
Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow
Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow
Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow
Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow
Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow
Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow
Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow
Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow
Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow
Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow
Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow

More Related Content

Viewers also liked

Prezentacja firmy Euro Eko sp. z o.o.
Prezentacja firmy Euro Eko sp. z o.o.Prezentacja firmy Euro Eko sp. z o.o.
Prezentacja firmy Euro Eko sp. z o.o.
HejMielec
 
Promocja szkoły MSC
Promocja szkoły MSCPromocja szkoły MSC
Promocja szkoły MSC
HejMielec
 
Orzeczenie Sądu Okręgowego - Wydział Gospodarczy KRS w sprawie KPSK Stal Mielec
Orzeczenie Sądu Okręgowego - Wydział Gospodarczy KRS w sprawie KPSK Stal MielecOrzeczenie Sądu Okręgowego - Wydział Gospodarczy KRS w sprawie KPSK Stal Mielec
Orzeczenie Sądu Okręgowego - Wydział Gospodarczy KRS w sprawie KPSK Stal Mielec
HejMielec
 
01 pazdziernika Mielec Kronospan - analiza problemu
01 pazdziernika Mielec Kronospan - analiza problemu01 pazdziernika Mielec Kronospan - analiza problemu
01 pazdziernika Mielec Kronospan - analiza problemu
HejMielec
 
Pneumokoki10Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci z...
Pneumokoki10Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci z...Pneumokoki10Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci z...
Pneumokoki10Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci z...
HejMielec
 
Studium planowania układów komunikacyjnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonaln...
Studium planowania układów komunikacyjnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonaln...Studium planowania układów komunikacyjnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonaln...
Studium planowania układów komunikacyjnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonaln...
HejMielec
 
Wydatki Mielca w 2011 roku.
Wydatki Mielca w 2011 roku.Wydatki Mielca w 2011 roku.
Wydatki Mielca w 2011 roku.
HejMielec
 
Władysław Ortyl: Problemy jakości powietrza sesja powiatu Mielec 29.10
Władysław Ortyl: Problemy jakości powietrza sesja powiatu Mielec 29.10Władysław Ortyl: Problemy jakości powietrza sesja powiatu Mielec 29.10
Władysław Ortyl: Problemy jakości powietrza sesja powiatu Mielec 29.10
HejMielec
 
Pt Antar Lintas Samudera Subsea Sarana Services Division Finish
Pt Antar Lintas Samudera Subsea Sarana Services Division FinishPt Antar Lintas Samudera Subsea Sarana Services Division Finish
Pt Antar Lintas Samudera Subsea Sarana Services Division Finish
Dedy Siagian
 
Wystawa wersja Marcina i Magdy
Wystawa wersja Marcina i MagdyWystawa wersja Marcina i Magdy
Wystawa wersja Marcina i Magdy
HejMielec
 
Dochody Mielca 2011
Dochody Mielca 2011Dochody Mielca 2011
Dochody Mielca 2011
HejMielec
 
Pismo z ministerstwa gospodarki do senatora Ortyla
Pismo z ministerstwa gospodarki do senatora OrtylaPismo z ministerstwa gospodarki do senatora Ortyla
Pismo z ministerstwa gospodarki do senatora Ortyla
HejMielec
 
PZDW w sprawie obwodnicy Mielca
PZDW w sprawie obwodnicy MielcaPZDW w sprawie obwodnicy Mielca
PZDW w sprawie obwodnicy Mielca
HejMielec
 
O stanie środowiska w powiecie mieleckim
O stanie środowiska w powiecie mieleckimO stanie środowiska w powiecie mieleckim
O stanie środowiska w powiecie mieleckim
HejMielec
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.
HejMielec
 

Viewers also liked (15)

Prezentacja firmy Euro Eko sp. z o.o.
Prezentacja firmy Euro Eko sp. z o.o.Prezentacja firmy Euro Eko sp. z o.o.
Prezentacja firmy Euro Eko sp. z o.o.
 
Promocja szkoły MSC
Promocja szkoły MSCPromocja szkoły MSC
Promocja szkoły MSC
 
Orzeczenie Sądu Okręgowego - Wydział Gospodarczy KRS w sprawie KPSK Stal Mielec
Orzeczenie Sądu Okręgowego - Wydział Gospodarczy KRS w sprawie KPSK Stal MielecOrzeczenie Sądu Okręgowego - Wydział Gospodarczy KRS w sprawie KPSK Stal Mielec
Orzeczenie Sądu Okręgowego - Wydział Gospodarczy KRS w sprawie KPSK Stal Mielec
 
01 pazdziernika Mielec Kronospan - analiza problemu
01 pazdziernika Mielec Kronospan - analiza problemu01 pazdziernika Mielec Kronospan - analiza problemu
01 pazdziernika Mielec Kronospan - analiza problemu
 
Pneumokoki10Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci z...
Pneumokoki10Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci z...Pneumokoki10Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci z...
Pneumokoki10Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci z...
 
Studium planowania układów komunikacyjnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonaln...
Studium planowania układów komunikacyjnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonaln...Studium planowania układów komunikacyjnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonaln...
Studium planowania układów komunikacyjnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonaln...
 
Wydatki Mielca w 2011 roku.
Wydatki Mielca w 2011 roku.Wydatki Mielca w 2011 roku.
Wydatki Mielca w 2011 roku.
 
Władysław Ortyl: Problemy jakości powietrza sesja powiatu Mielec 29.10
Władysław Ortyl: Problemy jakości powietrza sesja powiatu Mielec 29.10Władysław Ortyl: Problemy jakości powietrza sesja powiatu Mielec 29.10
Władysław Ortyl: Problemy jakości powietrza sesja powiatu Mielec 29.10
 
Pt Antar Lintas Samudera Subsea Sarana Services Division Finish
Pt Antar Lintas Samudera Subsea Sarana Services Division FinishPt Antar Lintas Samudera Subsea Sarana Services Division Finish
Pt Antar Lintas Samudera Subsea Sarana Services Division Finish
 
Wystawa wersja Marcina i Magdy
Wystawa wersja Marcina i MagdyWystawa wersja Marcina i Magdy
Wystawa wersja Marcina i Magdy
 
Dochody Mielca 2011
Dochody Mielca 2011Dochody Mielca 2011
Dochody Mielca 2011
 
Pismo z ministerstwa gospodarki do senatora Ortyla
Pismo z ministerstwa gospodarki do senatora OrtylaPismo z ministerstwa gospodarki do senatora Ortyla
Pismo z ministerstwa gospodarki do senatora Ortyla
 
PZDW w sprawie obwodnicy Mielca
PZDW w sprawie obwodnicy MielcaPZDW w sprawie obwodnicy Mielca
PZDW w sprawie obwodnicy Mielca
 
O stanie środowiska w powiecie mieleckim
O stanie środowiska w powiecie mieleckimO stanie środowiska w powiecie mieleckim
O stanie środowiska w powiecie mieleckim
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.
 

Similar to Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow

biuletynSIDiR15.pdf
biuletynSIDiR15.pdfbiuletynSIDiR15.pdf
biuletynSIDiR15.pdf
TomaszBragiel1
 
Apel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPPApel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPP
Grupa PTWP S.A.
 
Pozwolenie na budowę - wyniki badania
Pozwolenie na budowę - wyniki badania Pozwolenie na budowę - wyniki badania
Pozwolenie na budowę - wyniki badania
Malgorzata Koziol
 
DLK_crowdfunding regulowany - wizja unijnego ustawodawcy
DLK_crowdfunding regulowany - wizja unijnego ustawodawcyDLK_crowdfunding regulowany - wizja unijnego ustawodawcy
DLK_crowdfunding regulowany - wizja unijnego ustawodawcy
DLK Legal
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ
 
05 dp leśnodorski&slusarek_2011-07-14
05 dp leśnodorski&slusarek_2011-07-1405 dp leśnodorski&slusarek_2011-07-14
05 dp leśnodorski&slusarek_2011-07-14
dmidmsa
 
Autostrady do granic
Autostrady do granicAutostrady do granic
Autostrady do granic
Grupa PTWP S.A.
 
Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2021
Głos Maszynisty 6/2021Głos Maszynisty 6/2021
Głos Maszynisty 6/2021
BiuroOPZZ
 
List do prezydenta miasta gdanska w sprawie miejsc parkingowych
List do prezydenta miasta gdanska w sprawie miejsc parkingowychList do prezydenta miasta gdanska w sprawie miejsc parkingowych
List do prezydenta miasta gdanska w sprawie miejsc parkingowych
RadioGdansk
 
Głos Maszynisty numer 1/2021
Głos Maszynisty numer 1/2021Głos Maszynisty numer 1/2021
Głos Maszynisty numer 1/2021
BiuroOPZZ
 
Stanowisko ij niedziele 18.12.2018
Stanowisko ij  niedziele 18.12.2018Stanowisko ij  niedziele 18.12.2018
Stanowisko ij niedziele 18.12.2018
Grupa PTWP S.A.
 
Zmiany czy rewolucja na kolei?
Zmiany czy rewolucja na kolei?Zmiany czy rewolucja na kolei?
Zmiany czy rewolucja na kolei?
Jakub Tomczak
 
Uchwała RDPP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i inst...
Uchwała RDPP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i inst...Uchwała RDPP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i inst...
Uchwała RDPP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i inst...
Fundacja "Merkury"
 
Raport z-rynku-ppp-roczny-2020-.
Raport z-rynku-ppp-roczny-2020-.Raport z-rynku-ppp-roczny-2020-.
Raport z-rynku-ppp-roczny-2020-.
Grupa PTWP S.A.
 
Barometr Prawa Grant Thornton
Barometr Prawa Grant ThorntonBarometr Prawa Grant Thornton
Barometr Prawa Grant Thornton
Grant Thornton
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ
 

Similar to Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow (20)

biuletynSIDiR15.pdf
biuletynSIDiR15.pdfbiuletynSIDiR15.pdf
biuletynSIDiR15.pdf
 
Apel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPPApel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPP
 
Pozwolenie na budowę - wyniki badania
Pozwolenie na budowę - wyniki badania Pozwolenie na budowę - wyniki badania
Pozwolenie na budowę - wyniki badania
 
DLK_crowdfunding regulowany - wizja unijnego ustawodawcy
DLK_crowdfunding regulowany - wizja unijnego ustawodawcyDLK_crowdfunding regulowany - wizja unijnego ustawodawcy
DLK_crowdfunding regulowany - wizja unijnego ustawodawcy
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
PZPB
PZPBPZPB
PZPB
 
05 dp leśnodorski&slusarek_2011-07-14
05 dp leśnodorski&slusarek_2011-07-1405 dp leśnodorski&slusarek_2011-07-14
05 dp leśnodorski&slusarek_2011-07-14
 
Autostrady do granic
Autostrady do granicAutostrady do granic
Autostrady do granic
 
Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022
 
Ib1
Ib1Ib1
Ib1
 
Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021
 
Głos Maszynisty 6/2021
Głos Maszynisty 6/2021Głos Maszynisty 6/2021
Głos Maszynisty 6/2021
 
List do prezydenta miasta gdanska w sprawie miejsc parkingowych
List do prezydenta miasta gdanska w sprawie miejsc parkingowychList do prezydenta miasta gdanska w sprawie miejsc parkingowych
List do prezydenta miasta gdanska w sprawie miejsc parkingowych
 
Głos Maszynisty numer 1/2021
Głos Maszynisty numer 1/2021Głos Maszynisty numer 1/2021
Głos Maszynisty numer 1/2021
 
Stanowisko ij niedziele 18.12.2018
Stanowisko ij  niedziele 18.12.2018Stanowisko ij  niedziele 18.12.2018
Stanowisko ij niedziele 18.12.2018
 
Zmiany czy rewolucja na kolei?
Zmiany czy rewolucja na kolei?Zmiany czy rewolucja na kolei?
Zmiany czy rewolucja na kolei?
 
Uchwała RDPP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i inst...
Uchwała RDPP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i inst...Uchwała RDPP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i inst...
Uchwała RDPP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i inst...
 
Raport z-rynku-ppp-roczny-2020-.
Raport z-rynku-ppp-roczny-2020-.Raport z-rynku-ppp-roczny-2020-.
Raport z-rynku-ppp-roczny-2020-.
 
Barometr Prawa Grant Thornton
Barometr Prawa Grant ThorntonBarometr Prawa Grant Thornton
Barometr Prawa Grant Thornton
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 

More from HejMielec

Postanowienie Ministerstwa Środowiska w sprawie PZ dla Kronospanu
Postanowienie Ministerstwa Środowiska w sprawie PZ dla KronospanuPostanowienie Ministerstwa Środowiska w sprawie PZ dla Kronospanu
Postanowienie Ministerstwa Środowiska w sprawie PZ dla Kronospanu
HejMielec
 
Sprostowanie Starosty Mieleckiego Zbigniewa Tymuły
Sprostowanie Starosty Mieleckiego Zbigniewa TymułySprostowanie Starosty Mieleckiego Zbigniewa Tymuły
Sprostowanie Starosty Mieleckiego Zbigniewa Tymuły
HejMielec
 
Kronospan Mielec - rozprawa administracyjna z marca 2018
Kronospan Mielec - rozprawa administracyjna z marca 2018Kronospan Mielec - rozprawa administracyjna z marca 2018
Kronospan Mielec - rozprawa administracyjna z marca 2018
HejMielec
 
FKS STAL MIELEC 2017
FKS STAL MIELEC 2017FKS STAL MIELEC 2017
FKS STAL MIELEC 2017
HejMielec
 
Związki Zawodowe Szpitala w Mielcu o wynagrodzeniach
Związki Zawodowe Szpitala w Mielcu o wynagrodzeniachZwiązki Zawodowe Szpitala w Mielcu o wynagrodzeniach
Związki Zawodowe Szpitala w Mielcu o wynagrodzeniach
HejMielec
 
WIOŚ w sprawie Kronospanu do mieszkańca Mielca
WIOŚ w sprawie Kronospanu do mieszkańca MielcaWIOŚ w sprawie Kronospanu do mieszkańca Mielca
WIOŚ w sprawie Kronospanu do mieszkańca Mielca
HejMielec
 
PISMO NFZ Rzeszów w sprawie Poradni Okulistycznej w Mielcu!
PISMO NFZ Rzeszów w sprawie Poradni Okulistycznej w Mielcu!PISMO NFZ Rzeszów w sprawie Poradni Okulistycznej w Mielcu!
PISMO NFZ Rzeszów w sprawie Poradni Okulistycznej w Mielcu!
HejMielec
 
Kronospan odpowiada europosłowi Porębie
Kronospan odpowiada europosłowi PorębieKronospan odpowiada europosłowi Porębie
Kronospan odpowiada europosłowi Porębie
HejMielec
 
Promocja MSC 2015/2016
Promocja MSC 2015/2016Promocja MSC 2015/2016
Promocja MSC 2015/2016
HejMielec
 
Kiedyś Iryda, teraz Black Hawk - NSZZ „Solidarność” wzywa mielczan na wspólny...
Kiedyś Iryda, teraz Black Hawk - NSZZ „Solidarność” wzywa mielczan na wspólny...Kiedyś Iryda, teraz Black Hawk - NSZZ „Solidarność” wzywa mielczan na wspólny...
Kiedyś Iryda, teraz Black Hawk - NSZZ „Solidarność” wzywa mielczan na wspólny...
HejMielec
 
Oświadczenie ws. poslanki skowronskiej
Oświadczenie ws. poslanki skowronskiejOświadczenie ws. poslanki skowronskiej
Oświadczenie ws. poslanki skowronskiej
HejMielec
 
Maria Orłowska - zgłoszenie do Plebiscytu Pozytywny Mielczanin 2014
Maria Orłowska - zgłoszenie do Plebiscytu Pozytywny Mielczanin 2014Maria Orłowska - zgłoszenie do Plebiscytu Pozytywny Mielczanin 2014
Maria Orłowska - zgłoszenie do Plebiscytu Pozytywny Mielczanin 2014
HejMielec
 
List otwarty KNP do prezydenta Mielca
List otwarty KNP do prezydenta MielcaList otwarty KNP do prezydenta Mielca
List otwarty KNP do prezydenta Mielca
HejMielec
 
STAN MIASTA MIELCA 2014 - prezentacja prezydenta Janusza Chodorowskiego
STAN MIASTA MIELCA 2014 - prezentacja prezydenta Janusza ChodorowskiegoSTAN MIASTA MIELCA 2014 - prezentacja prezydenta Janusza Chodorowskiego
STAN MIASTA MIELCA 2014 - prezentacja prezydenta Janusza Chodorowskiego
HejMielec
 
Akademia FKS STAL MIELEC
Akademia FKS STAL MIELECAkademia FKS STAL MIELEC
Akademia FKS STAL MIELEC
HejMielec
 
RAPORT PZPN – ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO SEZON 2013/14
RAPORT PZPN – ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO SEZON 2013/14RAPORT PZPN – ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO SEZON 2013/14
RAPORT PZPN – ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO SEZON 2013/14
HejMielec
 
Hej.mielec.pl - Kolejowe inwestycje w nowej perspektywie UE na Podkarpaciu
Hej.mielec.pl - Kolejowe inwestycje w nowej perspektywie UE na PodkarpaciuHej.mielec.pl - Kolejowe inwestycje w nowej perspektywie UE na Podkarpaciu
Hej.mielec.pl - Kolejowe inwestycje w nowej perspektywie UE na Podkarpaciu
HejMielec
 
Specjalne strefy ekonomiczne
Specjalne strefy ekonomiczneSpecjalne strefy ekonomiczne
Specjalne strefy ekonomiczne
HejMielec
 

More from HejMielec (18)

Postanowienie Ministerstwa Środowiska w sprawie PZ dla Kronospanu
Postanowienie Ministerstwa Środowiska w sprawie PZ dla KronospanuPostanowienie Ministerstwa Środowiska w sprawie PZ dla Kronospanu
Postanowienie Ministerstwa Środowiska w sprawie PZ dla Kronospanu
 
Sprostowanie Starosty Mieleckiego Zbigniewa Tymuły
Sprostowanie Starosty Mieleckiego Zbigniewa TymułySprostowanie Starosty Mieleckiego Zbigniewa Tymuły
Sprostowanie Starosty Mieleckiego Zbigniewa Tymuły
 
Kronospan Mielec - rozprawa administracyjna z marca 2018
Kronospan Mielec - rozprawa administracyjna z marca 2018Kronospan Mielec - rozprawa administracyjna z marca 2018
Kronospan Mielec - rozprawa administracyjna z marca 2018
 
FKS STAL MIELEC 2017
FKS STAL MIELEC 2017FKS STAL MIELEC 2017
FKS STAL MIELEC 2017
 
Związki Zawodowe Szpitala w Mielcu o wynagrodzeniach
Związki Zawodowe Szpitala w Mielcu o wynagrodzeniachZwiązki Zawodowe Szpitala w Mielcu o wynagrodzeniach
Związki Zawodowe Szpitala w Mielcu o wynagrodzeniach
 
WIOŚ w sprawie Kronospanu do mieszkańca Mielca
WIOŚ w sprawie Kronospanu do mieszkańca MielcaWIOŚ w sprawie Kronospanu do mieszkańca Mielca
WIOŚ w sprawie Kronospanu do mieszkańca Mielca
 
PISMO NFZ Rzeszów w sprawie Poradni Okulistycznej w Mielcu!
PISMO NFZ Rzeszów w sprawie Poradni Okulistycznej w Mielcu!PISMO NFZ Rzeszów w sprawie Poradni Okulistycznej w Mielcu!
PISMO NFZ Rzeszów w sprawie Poradni Okulistycznej w Mielcu!
 
Kronospan odpowiada europosłowi Porębie
Kronospan odpowiada europosłowi PorębieKronospan odpowiada europosłowi Porębie
Kronospan odpowiada europosłowi Porębie
 
Promocja MSC 2015/2016
Promocja MSC 2015/2016Promocja MSC 2015/2016
Promocja MSC 2015/2016
 
Kiedyś Iryda, teraz Black Hawk - NSZZ „Solidarność” wzywa mielczan na wspólny...
Kiedyś Iryda, teraz Black Hawk - NSZZ „Solidarność” wzywa mielczan na wspólny...Kiedyś Iryda, teraz Black Hawk - NSZZ „Solidarność” wzywa mielczan na wspólny...
Kiedyś Iryda, teraz Black Hawk - NSZZ „Solidarność” wzywa mielczan na wspólny...
 
Oświadczenie ws. poslanki skowronskiej
Oświadczenie ws. poslanki skowronskiejOświadczenie ws. poslanki skowronskiej
Oświadczenie ws. poslanki skowronskiej
 
Maria Orłowska - zgłoszenie do Plebiscytu Pozytywny Mielczanin 2014
Maria Orłowska - zgłoszenie do Plebiscytu Pozytywny Mielczanin 2014Maria Orłowska - zgłoszenie do Plebiscytu Pozytywny Mielczanin 2014
Maria Orłowska - zgłoszenie do Plebiscytu Pozytywny Mielczanin 2014
 
List otwarty KNP do prezydenta Mielca
List otwarty KNP do prezydenta MielcaList otwarty KNP do prezydenta Mielca
List otwarty KNP do prezydenta Mielca
 
STAN MIASTA MIELCA 2014 - prezentacja prezydenta Janusza Chodorowskiego
STAN MIASTA MIELCA 2014 - prezentacja prezydenta Janusza ChodorowskiegoSTAN MIASTA MIELCA 2014 - prezentacja prezydenta Janusza Chodorowskiego
STAN MIASTA MIELCA 2014 - prezentacja prezydenta Janusza Chodorowskiego
 
Akademia FKS STAL MIELEC
Akademia FKS STAL MIELECAkademia FKS STAL MIELEC
Akademia FKS STAL MIELEC
 
RAPORT PZPN – ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO SEZON 2013/14
RAPORT PZPN – ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO SEZON 2013/14RAPORT PZPN – ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO SEZON 2013/14
RAPORT PZPN – ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO SEZON 2013/14
 
Hej.mielec.pl - Kolejowe inwestycje w nowej perspektywie UE na Podkarpaciu
Hej.mielec.pl - Kolejowe inwestycje w nowej perspektywie UE na PodkarpaciuHej.mielec.pl - Kolejowe inwestycje w nowej perspektywie UE na Podkarpaciu
Hej.mielec.pl - Kolejowe inwestycje w nowej perspektywie UE na Podkarpaciu
 
Specjalne strefy ekonomiczne
Specjalne strefy ekonomiczneSpecjalne strefy ekonomiczne
Specjalne strefy ekonomiczne
 

Senator Ortyl w sprawie podwykonawcow

 • 1. Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla na 17. posiedzeniu Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r. Oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Premierze! W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie dnia 5 lipca 2012 r. odbyła się debata na temat sytuacji podwykonawców pracujących przy realizacji inwestycji drogowych na Podkarpaciu. Jej organizato- rem byli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób – wicewoje- woda podkarpacki, parlamentarzyści, samorządowcy, strony realizacji inwestycji drogowych, w tym przed- stawiciele GDDKiA, firm wykonujących oraz ich podwykonawców, eksperci oraz zaproszeni goście. Spotkanie było spowodowane licznymi przypadkami stosowania przez wykonawców szkodliwych praktyk w relacjach gospodarczych wobec podwykonawców. Celem spotkania było więc wskazanie trudności i ich przyczyn oraz możliwości uzyskania efektywnego finansowania podwykonawców i kontraktowania zadań, poznanie rzeczywistej skali tego zjawiska, odniesienie się do problemów, podjęcie próby ich rozwiązania oraz wypracowanie stanowiska zmierzającego w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania firm będących podwykonawcami przedsiębiorstw zajmujących się realizacją zamówień publicznych, w szczegól- ności w zakresie budowy dróg i autostrad. Program spotkania koncentrował się na omówieniu problemu z punktu widzenia inwestora, wykonawców i poszkodowanych przedsiębiorców będących podwykonawcami przedsiębiorstw zajmujących się realizacją inwestycji w kontekście obecnie obowiązującego stanu prawnego i proponowanych zmian ustawowych. Uczestnicy konferencji w Rzeszowie w trakcie wystąpień dali wyraz głębokiej obywatelskiej troski o przyszłość firm zaangażowanych w realizację inwestycji drogowych. Pro- blem jest bardzo poważny. Dotyczy dostawców materiałów i sprzętu wykorzystywanego do budowy auto- strad, firm transportowych oraz wielu współpracujących z nimi mniejszych podmiotów gospodarczych. Sytuacja poszkodowanych podwykonawców jest dramatyczna. Faktury są niezapłacone przez zlecenio- dawcę, a urząd skarbowy domaga się od podwykonawców uregulowania zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa – przysyła wezwania do zapłaty. Za chwilę właściciele tych firm będą zmuszeni pójść na zasiłki dla bezrobotnych. To z kolei oznacza pogorszenie i tak już trudnej sytuacji powiatów, bo przybędzie ludzi bez pracy. Takich firm, które zatrudniają pracowników, na samym Podkarpaciu jest ponad dwieście. Mamy tutaj do czynienia ze spiralą zadłużeń finansowych. Poszkodowani przedsiębiorcy ze względu na zaległości w zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa oraz innych podmiotów gospodarczych nie mają szans na przystąpienie do przetargów. To wyklucza ich z ubiegania się o nowe kontrakty. Prawo nie dla wszystkich jest jednakowe. Powstają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wygrywają konkursy przetargowe, biorą pieniądze i bankrutują, a cierpią na tym najmniejsze firmy. W świetle przedstawionych okoliczności niezrozumiałe jest zachowanie inwestora, który uciekając się do stwierdzenia, iż dokonał zapłaty na rzecz wykonawców, nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności. Dzia- łania tak wysoce wyspecjalizowanej instytucji, jaką jest GDDKiA, powołanej do zarządzania projektami przekraczającymi łącznie miliardy złotych, winny cechować się najwyższym profesjonalizmem, który gwa- rantuje pewność obrotu gospodarczego. Rzeczywistość jest jednak taka, iż kilkaset małych i średnich firm stanęło na skraju bankructwa, a przedsiębiorcy są zagrożeni utratą dorobku całego życia. Pozwolenie na bankructwo tych firm, spowodowane niewywiązaniem się z umowy publicznego inwestora oraz sztywnymi przepisami dotyczącymi zobowiązań podatkowych, będzie ogromnym uderzeniem w sektor budowlany i poważną stratą dla polskiej gospodarki. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, zebranych uwag, wniosków i spostrzeżeń w kwestii założeń wyni- kających z projektu nowelizacji ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, sformułowano szereg postulatów. Mówią one o: 1. Wypłacie zaległych należności dla poszkodowanych firm (podwykonawców) realizujących inwestycje infrastrukturalne, w szczególności drogowe. 2. Udzieleniu wsparcia firmom, które z powodu braku wypłaty należności za wykonane usługi i dostar- czone materiały są o krok od bankructwa.
 • 2. 3. Podjęciu działań legislacyjnych mających na celu uniemożliwienie ponoszenia strat przez podwyko- nawców z powodu błędów lub bankructw firm, które wygrały przetargi na wykonanie prac związanych z infrastrukturą drogową. 4. Zmianie w ustawie o udzielaniu zamówień publicznych części dotyczącej wyboru ofert na podstawie kryterium najniższej ceny. 5. Podjęciu działań w zakresie umorzenia podatku VAT lub przesunięcia terminu jego płatności do mo- mentu uzyskania należności za wykonane zlecenie. 6. Wprowadzeniu przepisów prawnych uniemożliwiających odliczanie przez dłużnika podatku VAT z niezapłaconych faktur oraz zaliczanie niezapłaconych faktur do kosztów prowadzenia firmy. Niezapłacona faktura nie powinna wiązać się ani z kosztem, ani z przychodem. W dniu 31 lipca 2012 r. prezydent RP podpisał ustawę o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. W opinii parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości szybko opracowana i uchwalona ustawa budzi wątpliwości co do jej skuteczności we wspieraniu podwykonawców wykorzystywanych przez wykonawców generalnych. Projekt ustawy to niestety tylko doraźna odpowiedź rządu na sytuację, którą mamy na rynku – próbuje się walczyć z objawami, zupełnie nie dotykając przyczyn. Projekt ustawy nie tylko rzutuje na zasadę równości stron i równego traktowania podmiotów przez władze publiczne, ale również narusza zasadę ochrony praw majątkowych zapisaną w art. 64 konstytucji. Ta ustawa narusza przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – nie mówię już o tym, że przepisy ustawy o zamówieniach publicznych wymagają niezbędnej nowelizacji. I taką nowelizację należałoby przeprowadzić, a nie tworzyć ustawy prowizoryczne. Kierując wniosek w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, Pan Prezydent podzielił naszą wątpli- wość co do kwestionowanych przepisów rządowej ustawy. Mając na względzie przedstawione kwestie, zwracam się do Pana Prezydenta i Pana Premiera z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania. 1. Jakie kroki zamierza podjąć Pan Prezydent i Pan Premier w celu zaspokojenia wierzytelności po- szkodowanych przedsiębiorców wykonujących prace przy budowie dróg i autostrad realizowanych przez GDDKiA, nieobjętych wspomnianą ustawą? 2. Kiedy zostaną podjęte prace nad kompleksową regulacją prawną, która będzie na równi traktowała wszystkie podmioty zajmujące się realizacją zamówień publicznych, w szczególności zaś budową dróg i autostrad, i jakie będą jej założenia? 3. Jakie jest stanowisko Pana Prezydenta i Pana Premiera w sprawie postulatów sformułowanych przez uczestników debaty z udziałem poszkodowanych podwykonawców, która miała miejsce w dniu 5 lipca 2012 r. w Rzeszowie? Z poważaniem Władysław Ortyl