SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
DAILY LESSON LOG
School: LIMOS-TURKO ELEMENTARY SCHOOL Grade Level: III
Teacher: VIRGILIO A. GALARIO JR. Learning Area: SCIENCE
Teaching Dates and Time: April 1-5, 2024 Quarter: 4 – WEEK 1
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I.OBJECTIVES
A. Content Standards Demonstrate
understanding of people,
animals, plants, lakes, rivers,
streams, hills, mountains,
and other landforms, and
their
importance
Demonstrate understanding
of people, animals, plants,
lakes, rivers, streams, hills,
mountains, and other
landforms, and their
importance
Demonstrate understanding
of people, animals, plants,
lakes, rivers, streams, hills,
mountains, and other
landforms, and their
importance
Demonstrate
understanding of people,
animals, plants, lakes, rivers,
streams, hills, mountains,
and other landforms, and
their
importance
B. Performance
Standards
Express their concerns
about their surroundings
through
teacher-guided and self
– directed activities
Express their concerns about
their surroundings through
teacher-guided and self
– directed activities
Express their concerns about
their surroundings through
teacher-guided and self
– directed activities
Express their concerns
about their surroundings
through
teacher-guided and self
– directed activities
C. Learning
Competencies/
Objectives
( Write the Lode for
each)
Relate the importance of
surroundings to people and
other living things
S3ES-IVc-d-2
Relate the importance of
surroundings to people and
other living things
S3ES-IVc-d-2
Relate the importance of
surroundings to people and
other living things
S3ES-IVc-d-2
Relate the importance of
surroundings to people and
other living things
S3ES-IVc-d-2
II. CONTENT
( Subject Matter)
Mga Bagay na
Matatagpuan sa Kapaligiran
Mga Bagay na Matatagpuan
sa Kapaligiran
Anyong Tubig sa iyong
Komunidad
Anyong Tubig sa iyong
Komunidad
CATCH UP FRIDAY
III. LEARNING
RESOURCES
A. References
K to 12 MELC GUIDE pp 314 K to 12 MELC GUIDE pp 314 K to 12 MELC GUIDE pp 314 K to 12 MELC GUIDE pp 314
1. Teacher’s Guide
pages
2. Learner’s Material
pages
3. Textbook pages
4. Additional
Materials from
Learning Resource LR
portal
SLM/ADM SLM/ADM SLM/ADM SLM/ADM
B. Other Learning
Resources
Audio-visual presentations,
pictures
Audio-visual presentations,
pictures
Audio-visual presentations,
pictures
Audio-visual presentations,
pictures
IV. PROCEDURE
A. Reviewing previous
Lesson or presenting
new lesson
Panuto: Basahing mabuti
ang mga tanong at piliin
ang titik ng
tamang sagot. Isulat ang
iyong mga sagot sa iyong
Sagutang Papel/Agham
Notebook ng Aktibidad.
1. Ito ay isang malawak na
hanay ng pisikal na
kalagayan na binubuo ng
pamumuhay bagay at
walang buhay na bagay?
A. tubig B. hangin C.
nakapaligid D. langit
2. Ito ay isang katawan ng
medyo tahimik na tubig na
may malaking sukat, na
naisalokal sa abasin, na
napapaligiran ng lupa
bukod sa ilog, sapa, o iba
pa
anyo ng gumagalaw na
tubig.
A. lawa B. talon C. look D.
lawa
3. Sila ang pangunahing
tirahan ng libu-libong iba
pang mga organismo.
A. hayop B. hangin C.
halaman D. tubig
4. Ito ay mas maliit kaysa sa
bundok.
A. talampas B. burol C.
bundok D. bulkan
5. Ito ay isang ilog o iba
pang anyong tubig na
Panuto: Basahing mabuti ang
mga tanong at piliin ang titik
ng
tamang sagot. Isulat ang
iyong mga sagot sa iyong
Sagutang Papel/Agham
Notebook ng Aktibidad.
1. Ito ay isang mababang
lupain sa pagitan ng mga
burol at bundok.
A. pulo B. tangway C.
talampas D. lambak
2. Ito ay isang patag o ang
mababang lugar ng relief sa
ibabaw ng lupa
A. kapatagan B. isthmus C.
burol D. kanyon
3. Ito ay isang malaking
anyong tubig na may asin na
maaaring konektado sa isang
karagatan o maaaring isang
malaking saline lake na
walang natural na labasan. sa
tubigkatawan, lupa, bato, at
anyong lupa.
A. karagatan B. dagat C. cove
D. batis
4. Ito ay isang piraso ng lupa
na napapalibutan ng tubig
mula sa lahat ng panig.
A. delta B. bundok C. isla
D. bulkan
5. Ito ay mga bagay na
kinabibilangan ng mga tao,
halaman at hayop sa paligid
sa amin.
Panuto: Isulat ang iyong
sagot sa iyong Answer
Sheet/Science Activity
kuwaderno.
Anong gagawin:
1. Pag-aralan ang mga
ibinigay na ilustrasyon ng
iba't ibang anyong tubig.
2. Gumuhit ng isang (1)
anyong tubig na naroroon o
malapit sa iyong lugar.
3. Sagutin ang mga gabay
na tanong sa ibaba.
Panuto: Isulat ang iyong
sagot sa iyong Answer
Sheet/Science Activity
kuwaderno.
1. Anong anyong tubig ang
naroroon o malapit sa
inyong lugar?
2. Ilarawan ang anyong
tubig na naroroon o
malapit sa iyong lugar.
3. Ginagamit mo pa ba
itong anyong tubig. Kung
oo, sa paanong paraan
4. Sa iyong palagay,
kailangan ba ng tao ang
mga anyong tubig? sa
pamamagitan ng
halaman at hayop? Paano?
CATCH UP FRIDAY
matarik na talon sa ibabaw
ng isang mabatong
banginisang plunge pool sa
ibaba.
A. talon B. ilog C. dagat D.
look
A. mga bagay na may buhay
B. kapaligiran
C. mga bagay na walang
buhay
D. lahat
B. Establishing a
purpose for the lesson
Maraming bagay ang
bumubuo sa ating paligid.
Ito ay nakapaloob sa iba't-
ibang
nabubuhay at walang
buhay na mga bagay na
natural na nangyayari sa
Earth. Mga buhay na
bagaytulad ng mga
halaman, na siyang
pangunahing tirahan ng
libu-libong iba paang mga
organismo at hayop ay
naninirahan sa, sa, o sa
ilalim ng mga halaman.
Nakikipag-ugnayan sila
atmagbigay ng mga
kapaki-pakinabang na
epekto sa bawat isa. Ang
mga bagay na walang
buhay ay kakaibatubig sa
mga anyong tubig, bato, at
lupa sa mga anyong lupa.
Nakakatulong din ang mga
ito samga bagay na may
buhay upang makayanan
ang kapaligiran.
Maraming bagay ang
bumubuo sa ating paligid. Ito
ay nakapaloob sa iba't-ibang
nabubuhay at walang buhay
na mga bagay na natural na
nangyayari sa Earth. Mga
buhay na bagaytulad ng mga
halaman, na siyang
pangunahing tirahan ng libu-
libong iba paang mga
organismo at hayop ay
naninirahan sa, sa, o sa ilalim
ng mga halaman. Nakikipag-
ugnayan sila atmagbigay ng
mga kapaki-pakinabang na
epekto sa bawat isa. Ang
mga bagay na walang buhay
ay kakaibatubig sa mga
anyong tubig, bato, at lupa
sa mga anyong lupa.
Nakakatulong din ang mga
ito samga bagay na may
buhay upang makayanan ang
kapaligiran.
Ang lupa ay kadalasang
binubuo ng tubig. Mayroong
iba't ibang anyo ng umaagos
na tubig na mahalaga sa mga
bagay na may buhay at hindi
nabubuhay sa makayanan
ang paligid. May mga
anyong tubig ang makikita sa
komunidad tulad ng batis,
batis, lawa, ilog, talon, at mga
lawa. Ang iba ay gumawa ng
malalaking bahagi sa mundo
tulad ng mga dagat at
karagatan.
Ang lupa ay kadalasang
binubuo ng tubig.
Mayroong iba't ibang anyo
ng umaagos na tubig na
mahalaga sa mga bagay na
may buhay at hindi
nabubuhay sa
makayanan ang paligid.
May mga anyong tubig ang
makikita sa
komunidad tulad ng batis,
batis, lawa, ilog, talon, at
mga lawa. Ang iba ay
gumawa ng malalaking
bahagi sa mundo tulad ng
mga dagat at karagatan.
C. Presenting
examples/ instances of
the new lesson.
Mga paligid Direksyon: Pagmasdan ang
mga lugar sa Olongapo City.
Sumulat ng maikling
paglalarawan ng lugar sa
pamamagitan ng
paglalarawan ng mga bagay
Direksyon: Hanapin ang 5
"mga anyong tubig" na
nakatago sa grid ng puzzle.
Ang mga salita ay
matatagpuan nang pahalang
o patayo. Isulat ang iyong
Tingnan ang larawan sa
ibaba at ibigay ang iyong
mga impression.
1. Pagmasdan ang mga
bagay na makikita sa
larawan sa itaas.
2. Pansinin ang mga bagay
na may buhay at mga
bagay na walang buhay na
matatagpuan
dito.
na maaaring matatagpuan
dito.
mga sagot sa a
hiwalay na papel.
D. Discussing new
concepts and
practicing new skills.
#1
Ang mundo ay naglalaman
ng isang malawak na hanay
ng pisikal na kondisyon, na
lumilikha ng iba't ibang
kapaligiran kung saan
nagagawa ng mga bagay
na may buhay at hindi
bagay matagpuan. Kasama
sa mga nabubuhay na
bagay ang mga tao,
halaman, at hayop sa
paligid natin.
Ang aming kapaligiran ay
isang malawak na hanay ng
pisikal na kondisyon na
binubuo ng
mga bagay na may buhay at
mga bagay na walang buhay.
Ang mga halaman, hayop, at
tao ay mga bagay na may
buhay
matatagpuan dito. Ang mga
halaman ang pangunahing
tirahan ng libu-libong iba pa
mga organismo. Ang mga
hayop ay nakatira sa, sa, o sa
ilalim ng mga halaman.
Nagbibigay sila ng mga
kapaki-pakinabang na epekto
sa isa't isa.
May iba't ibang anyong tubig
sa paligid.
Mga Form:
1. Ang batis ay isang anyong
tubig na may agos,
nakakulong
sa loob ng kama at stream
banks. Lumipat ito sa ibaba
antas sa isang channel sa
lupa.
Ang mga sapa ay kung
minsan ay kilala bilang mga
sapa.
2. Ang ilog ay likas na
daluyan ng tubig karaniwang
tubig-tabang, dumadaloy
patungo sa karagatan, lawa,
o dagat, o iba pa ilog
Halimbawa: Ilog Kalaklan sa
Lungsod ng Olongapo
6. Ang talon ay isang ilog o
iba pang anyong tubig na
matarik na talon isang
mabatong pasamano sa
isang plunge pool sa ibaba.
Halimbawa: Mampueng
Falls sa Olongapo City
7. Ang dagat ay isang
malaking anyong tubig na
may asin na maaaring
konektado sa isang
karagatan o maaaring isang
malaking saline lake na
walang natural na labasan.
Halimbawa: Dagat Celebes
8. Karagatan ang
pinakamalaki at
pinakamalalim na anyong
tubig.
Halimbawa: Karagatang
Pasipiko
3. Hot Spring - ginawa ng
paglitaw ng geothermally
heated groundwater mula sa
Earth crust.
Halimbawa ay ang Tangub
Hot Spring sa Camiguin
E. Discussing new
concepts and
practicing new skills
#2.
Kabilang sa mga di-
nabubuhay na bagay ang
tubig sa mga anyong tubig,
bato, at lupa sa loob mga
anyong lupa. Ang paligid ay
nagpapakita ng
mahalagang papel sa
pagkakaroon ng mga
buhay na bagay na
nagbibigay ng kanilang
pangangailangan tulad ng
pagkain, hangin, tubig, at
iba pa
pangangailangan.
Samakatuwid, mahalaga
para sa bawat indibidwal na
mag-ipon at
protektahan ito.
Tutulungan ka ng aralin na
ito na matutong
magpahalaga kaagad
paligid at maunawaan ang
kahalagahan ng kapaligiran
sa
tao at iba pang may buhay.
Ang mga halaman ay
nagbibigay sa mga hayop ng
kanlungan, kaligtasan, at
isang lugar na
mahahanapibang pagkain.
Nagbibigay din sila ng lilim,
tumutulong sa pag-moderate
ng temperatura, at
protektahan ang mga hayop
mula sa hangin. Ang mga
hayop ay tumutulong sa pag-
pollinate ng mga bulaklak o
sa pamamagitan ng
pagpapakalatbuto. Ang
parehong mga halaman at
hayop ay tumutulong sa lupa
na magbigay ng sustansya
kapag sila ay namatay at
mabulok.
4. Ang lawa ay isang katawan
ng medyo tahimik na tubig
na may malaking sukat,
naisalokal sa isang
palanggana, na napapaligiran
ng lupa bukod sa a ilog, sapa,
o iba pang anyo ng
gumagalaw na tubig.
Halimbawa: Lawa ng Taal sa
Batangas
5. Ang pond ay isang maliit
na lawa, kadalasan sa isang
natural na depresyon.
Tulad ng isang batis, ang
salitang lawa ay isang
pangkaraniwang termino. Ito
ay tumutukoy sa anumang
akumulasyon ng tubig na
napapaligiran ng lupa -
bagaman ito kadalasan ay
may malaking sukat.
9. Ang Cove ay ang
pinakamaliit na indentasyon
ng lupa sa tabi ng lawa,
dagat,
o karagatan.
Halimbawa: Anawangin
Cove sa Zambales
10. Ang look ay mas malaki
kaysa sa isang cove at
maaaring tumukoy sa
anumang malawak
indentation ng lupa.
Halimbawa: Subic Bay sa
Subic Bay Freeport Zone
F.Developing Mastery
(Lead to Formative
Assessment 3)
Panuto: Sumulat ng
dalawang (2) bagay na
tinatanong sa bawat magic
circle na ay matatagpuan sa
iyong paligid.
Gumawa ng poster na
nagpapakita ng kahalagahan
ng kapaligiran satao at iba
pang nabubuhay na bagay.
Panuto: Isulat ang TAMA
kung tama ang pahayag o
MALI kung hindi. Sumulat
ang iyong mga sagot sa
iyong Answer Sheet/Science
Activity Notebook
1. Ang dagat ay isang
malaking anyong tubig na
asin na maaaring
magkadugtong
may karagatan o maaaring
isang malaking saline lake na
walang natural na labasan.
2. Ang Brooks ay minsan
kilala bilang mga sapa.
3. Mayroong iba't ibang anyo
ng umaagos na tubig na
mahalaga sa mga bagay na
may buhay at walang buhay
upang makayanan ang
paligid.
4. Ang pond ay tumutukoy
din sa anumang
akumulasyon ng tubig
napapaligiran ng lupa,
bagama't kadalasan ay may
malaking sukat.
5. Ang pinakamaliit na
indentasyon ng lupa sa tabi
ng lawa, dagat, o karagatan
ay tinatawag na Bay.
Direksyon: Itugma ang mga
sumusunod na
paglalarawan ng anyong
tubig
Hanay A na may tamang
pangalan sa Hanay B. Isulat
ang titik ng tamang sagot
sa iyong papel.
A
1. isang likas na daluyan ng
tubig kadalasan tubig-
tabang, umaagos patungo
sa isang karagatan, lawa,
karagatan, lawa, o dagat, o
ibang ilog
2. ang pinakamaliit na
indentasyon nglupain sa
tabi ng lawa, dagat, o
karagatan
3. isang mas malaki kaysa
sa isang cove at lata
sumangguni sa anumang
malawak na indentasyon ng
lupain
4. isang anyong medyo
tahimik na tubig may
malaking sukat, naisalokal
sa a basin, na napapaligiran
ng lupa bukod sa ilog, sapa,
o iba pa anyo ng
gumagalaw na tubig.
5. isang mas malaki kaysa
sa isang bay which is
karaniwang isang malalim
na hiwa ng lupa
G. Finding practical
application of
concepts and skills in
daily living
Direksyon: Iguhit sa kahon
ang paligid ng iyong bahay.
Label
ang mga bagay ay
matatagpuan dito.
Pagkatapos, kulayan ito
upang ipakita ang isang
mas masaya at mas
masiglang kalooban.
Panuto: Ayusin ang mga
ginulo-gulong titik upang
mabuo ang tamang salita.
Gamitinang paglalarawang
ibinigay sa bawat bilang
bilang mga pahiwatig. Isulat
ang iyong mga sagot sa
iyong papel.
1. Ang ating ______________
(sudingrrouns) ay isang
malawak
hanay ng pisikal na
kalagayan na binubuo ng
mga bagay na may buhay at
mga bagay na walang buhay.
2. __________________ (malsani)
tumulong sa pag-pollinate
ng mga bulaklak o sa
pamamagitan ng
nagpapakalat ng binhi.
3. ______________________
(vingli sgniht) isama ang mga
tao,
halaman at hayop sa paligid
natin.
4. Ang __________________
(tsanpl) ang pangunahing
tirahan ng libu-libong iba
pang mga organismo ay.
5. _______________________ (onn
vingli sgniht) isama ang tubig
sa mga anyong tubig, bato,
at lupa sa mga anyong lupa
6. anyong tubig na may a
kasalukuyang, nakakulong
sa loob ng isang kama at
stream banks.
7. ang pinakamalaki at
pinakamalalim na katawan
ng tubig
8. isang maliit na lawa,
kadalasan sa a natural na
depresyon
9. isang ilog o iba pang
katawan ng matarik na
talon ng tubig sa ibabaw ng
batuhan bumagsak sa isang
plunge pool sa ibaba
10. ginawa ng paglitaw ng
geothermally pinainit na
tubig sa lupa mula sa Ang
crust ng lupa
B
a. mainit na bukal
b. talon
c. ilog
d. lawa
e. golpo
f. cove
g. karagatan
h. bay
i. lawa
j. dagat
k. stream
H. Making
Generalizations and
Abstraction about the
Lesson.
Ang mga halaman, hayop,
at tao ay mga bagay na
may buhay
matatagpuan dito. Ang
mga halaman ang
pangunahing tirahan ng
Ang mga halaman ay
nagbibigay sa mga hayop ng
kanlungan, kaligtasan, at
isang lugar na mahahanap
ibang pagkain. Nagbibigay
din sila ng lilim, tumutulong
Mayroong iba't ibang anyo
ng
umaagos na tubig na
mahalaga sa mga bagay na
may buhay at hindi
nabubuhay sa makayanan
Mayroong iba't ibang anyo
ng
umaagos na tubig na
mahalaga sa mga bagay na
may buhay at hindi
nabubuhay sa makayanan
libu-libong iba pa
mga organismo.
Ang mga hayop ay nakatira
sa, sa, o sa ilalim ng mga
halaman.
sa pag-moderate ng
temperatura, at protektahan
ang mga hayop mula sa
hangin. Ang mga hayop ay
tumutulong sa pag-pollinate
ng mga bulaklak o sa
pamamagitan ng
pagpapakalat
buto.
ang paligid. May mga
anyong tubig ang makikita sa
komunidad tulad ng batis,
batis, lawa, ilog, talon, at mga
lawa. Ang iba ay gumawa ng
malalaking bahagi sa mundo
tulad ng mga dagat at
karagatan.
ang paligid. May mga
anyong tubig ang makikita
sa komunidad tulad ng
batis, batis, lawa, ilog, talon,
at mga lawa. Ang iba ay
gumawa ng malalaking
bahagi sa mundo tulad ng
mga dagat at karagatan.
I. Evaluating Learning Kumpletuhin ang pahayag
sa pamamagitan ng pagpili
ng sagot sa kahon.
kapaligiran
kanlungan
kapaligiran
mahahalagang
gamot
Lahat ng tao, halaman, at
hayop ay naninirahan sa
_______________o_____________
___. Maraming halaman ang
___________ ng mga
produktong ginagamit ng
mga tao kabilang ang
pagkain, mga hibla (para sa
tela), at
___________.
Direksyon: Iguhit sa kahon
ang paligid ng iyong bahay.
Label
ang mga bagay ay
matatagpuan dito.
Pagkatapos, kulayan ito
upang ipakita ang isang mas
masayaat mas masiglang
kalooban.
Gumuhit ng posibleng
epekto ng larawan sa kanan.
Panuto: Tukuyin ang mga
tamang pangalan ng mga
anyong tubig.
Piliin ang iyong mga sagot
mula sa mga salitang
nakalista sa ibaba.
Lawa Ilog
Karagatan
Stream Cove
Waterfall
J.Additional Activities
for Application or
Remediation
V. REMARKS
VI. REFLECTION
A. No. of learners
earned 80%in the
evaluation.
___Yes ___No
____ of Learners who caught up
the lesson
___Yes ___No
____ of Learners who caught up
the lesson
___Yes ___No
____ of Learners who caught up
the lesson
___Yes ___No
____ of Learners who caught up
the lesson
B. No. of learners who
required additional
activities for
remediation who
scored below 80%
___ of Learners who continue
to require remediation
___ of Learners who continue to
require remediation
___ of Learners who continue to
require remediation
___ of Learners who continue
to require remediation
C. Did the remedial
lesson work? No. of
learners who have
caught up with the
lesson.
Strategies used that work
well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
Strategies used that work
well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
D. No. of learner who
continue to require
remediation
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical works
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical works
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical works
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical works
E. Which of my teaching
strategies worked
Planned Innovations:
__ Localized Videos
Planned Innovations:
__ Localized Videos
Planned Innovations:
__ Localized Videos
Planned Innovations:
__ Localized Videos
well? Why did these
work?
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be
used as Instructional
Materials
__ local poetical composition
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be
used as Instructional Materials
__ local poetical composition
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be
used as Instructional Materials
__ local poetical composition
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be
used as Instructional
Materials
__ local poetical composition
F. What difficulties did I
encounter which my
principal or supervisor
can help me solve?
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical works
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical works
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical works
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical works
G. What innovation or
localized materials did
I used/discover which I
wish to share with
other teachers?
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be
used as Instructional Materials
__ local poetical composition
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be used
as Instructional Materials
__ local poetical composition
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be used
as Instructional Materials
__ local poetical composition
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be
used as Instructional Materials
__ local poetical composition
Prepared by: Noted:
VIRGILIO A. GALARIO JR. ROGER G. TOLENTINO
Teacher III Head Teacher III
Checked:
REBECCA T. GONZALES, EdD, JD.
Public Schools District Supervisor

More Related Content

What's hot (11)

Solar system models (worksheet 3)
Solar system models (worksheet 3)Solar system models (worksheet 3)
Solar system models (worksheet 3)
 
Sample-Lesson-Plan.pdf
Sample-Lesson-Plan.pdfSample-Lesson-Plan.pdf
Sample-Lesson-Plan.pdf
 
Biodiversity Daily Lesson Plan - Grade 8 Science
Biodiversity Daily Lesson Plan - Grade 8 ScienceBiodiversity Daily Lesson Plan - Grade 8 Science
Biodiversity Daily Lesson Plan - Grade 8 Science
 
Reflection of light
Reflection of lightReflection of light
Reflection of light
 
Laws of reflection
Laws of reflectionLaws of reflection
Laws of reflection
 
Types of reflection
Types of reflectionTypes of reflection
Types of reflection
 
Lesson plan grade 10 june 27 30
Lesson plan grade 10 june 27 30Lesson plan grade 10 june 27 30
Lesson plan grade 10 june 27 30
 
Energy and work
Energy and workEnergy and work
Energy and work
 
Module 4 aralin 1 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran
Module 4 aralin 1 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaranModule 4 aralin 1 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran
Module 4 aralin 1 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran
 
Heat and temperature grade 7 notes
Heat and temperature grade 7 notesHeat and temperature grade 7 notes
Heat and temperature grade 7 notes
 
Deductive Method Lesson Plan
Deductive Method Lesson PlanDeductive Method Lesson Plan
Deductive Method Lesson Plan
 

Similar to science quarter 4 week 1 daily lesson log

Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3
Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3
Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3
Helen de la Cruz
 
Detalyadong Banghay aralin sa hekasi ii1
Detalyadong Banghay aralin sa hekasi ii1Detalyadong Banghay aralin sa hekasi ii1
Detalyadong Banghay aralin sa hekasi ii1
Helen de la Cruz
 
Science 3 Quarter 4 Week 2 Mga Bagay sa Ating Kapaligiran (Anyong Tubig).pptx
Science 3 Quarter 4 Week 2 Mga Bagay sa Ating Kapaligiran (Anyong Tubig).pptxScience 3 Quarter 4 Week 2 Mga Bagay sa Ating Kapaligiran (Anyong Tubig).pptx
Science 3 Quarter 4 Week 2 Mga Bagay sa Ating Kapaligiran (Anyong Tubig).pptx
NormieOnia
 
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptxHeograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
MarnelGealon2
 
AP Aralin 10 Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan bilang Yaman Likas ng Bans...
AP Aralin 10 Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan bilang Yaman Likas ng Bans...AP Aralin 10 Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan bilang Yaman Likas ng Bans...
AP Aralin 10 Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan bilang Yaman Likas ng Bans...
jaysonvillano
 
AP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptx
AP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptxAP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptx
AP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptx
nanz18
 
W1D2.pptx
W1D2.pptxW1D2.pptx
W1D2.pptx
jennygomez299283
 

Similar to science quarter 4 week 1 daily lesson log (20)

Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3
Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3
Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3
 
Detalyadong Banghay aralin sa hekasi ii1
Detalyadong Banghay aralin sa hekasi ii1Detalyadong Banghay aralin sa hekasi ii1
Detalyadong Banghay aralin sa hekasi ii1
 
Science 3 Quarter 4 Week 2 Mga Bagay sa Ating Kapaligiran (Anyong Tubig).pptx
Science 3 Quarter 4 Week 2 Mga Bagay sa Ating Kapaligiran (Anyong Tubig).pptxScience 3 Quarter 4 Week 2 Mga Bagay sa Ating Kapaligiran (Anyong Tubig).pptx
Science 3 Quarter 4 Week 2 Mga Bagay sa Ating Kapaligiran (Anyong Tubig).pptx
 
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
Heograpiya ng Daigdig - Aralin 1
 
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docxBANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
 
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docxBANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
 
February-22-2021-Lesson.pptx
February-22-2021-Lesson.pptxFebruary-22-2021-Lesson.pptx
February-22-2021-Lesson.pptx
 
anyong tubig.pptx
anyong tubig.pptxanyong tubig.pptx
anyong tubig.pptx
 
Science 3 -Kapaligiran Natin, Pahalagahan at Mahalin.pptx
Science 3 -Kapaligiran Natin, Pahalagahan at Mahalin.pptxScience 3 -Kapaligiran Natin, Pahalagahan at Mahalin.pptx
Science 3 -Kapaligiran Natin, Pahalagahan at Mahalin.pptx
 
ESP 10 KAPALIGIRAN.pptx
ESP 10 KAPALIGIRAN.pptxESP 10 KAPALIGIRAN.pptx
ESP 10 KAPALIGIRAN.pptx
 
Biodiversity q
Biodiversity qBiodiversity q
Biodiversity q
 
DAIGDIG.pptx
DAIGDIG.pptxDAIGDIG.pptx
DAIGDIG.pptx
 
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptxHeograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
 
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptxHeograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
 
Module 2 katangiang pisikal ng daigdig
Module 2 katangiang pisikal ng daigdigModule 2 katangiang pisikal ng daigdig
Module 2 katangiang pisikal ng daigdig
 
AP Aralin 10 Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan bilang Yaman Likas ng Bans...
AP Aralin 10 Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan bilang Yaman Likas ng Bans...AP Aralin 10 Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan bilang Yaman Likas ng Bans...
AP Aralin 10 Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan bilang Yaman Likas ng Bans...
 
Wastong pagpapahalaga sa pinagkukunang yaman ng pilipinas
Wastong pagpapahalaga sa pinagkukunang yaman ng pilipinasWastong pagpapahalaga sa pinagkukunang yaman ng pilipinas
Wastong pagpapahalaga sa pinagkukunang yaman ng pilipinas
 
AP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptx
AP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptxAP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptx
AP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptx
 
W1D2.pptx
W1D2.pptxW1D2.pptx
W1D2.pptx
 
john paul
john pauljohn paul
john paul
 

science quarter 4 week 1 daily lesson log

 • 1. DAILY LESSON LOG School: LIMOS-TURKO ELEMENTARY SCHOOL Grade Level: III Teacher: VIRGILIO A. GALARIO JR. Learning Area: SCIENCE Teaching Dates and Time: April 1-5, 2024 Quarter: 4 – WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I.OBJECTIVES A. Content Standards Demonstrate understanding of people, animals, plants, lakes, rivers, streams, hills, mountains, and other landforms, and their importance Demonstrate understanding of people, animals, plants, lakes, rivers, streams, hills, mountains, and other landforms, and their importance Demonstrate understanding of people, animals, plants, lakes, rivers, streams, hills, mountains, and other landforms, and their importance Demonstrate understanding of people, animals, plants, lakes, rivers, streams, hills, mountains, and other landforms, and their importance B. Performance Standards Express their concerns about their surroundings through teacher-guided and self – directed activities Express their concerns about their surroundings through teacher-guided and self – directed activities Express their concerns about their surroundings through teacher-guided and self – directed activities Express their concerns about their surroundings through teacher-guided and self – directed activities C. Learning Competencies/ Objectives ( Write the Lode for each) Relate the importance of surroundings to people and other living things S3ES-IVc-d-2 Relate the importance of surroundings to people and other living things S3ES-IVc-d-2 Relate the importance of surroundings to people and other living things S3ES-IVc-d-2 Relate the importance of surroundings to people and other living things S3ES-IVc-d-2 II. CONTENT ( Subject Matter) Mga Bagay na Matatagpuan sa Kapaligiran Mga Bagay na Matatagpuan sa Kapaligiran Anyong Tubig sa iyong Komunidad Anyong Tubig sa iyong Komunidad CATCH UP FRIDAY III. LEARNING RESOURCES A. References K to 12 MELC GUIDE pp 314 K to 12 MELC GUIDE pp 314 K to 12 MELC GUIDE pp 314 K to 12 MELC GUIDE pp 314 1. Teacher’s Guide pages 2. Learner’s Material pages 3. Textbook pages 4. Additional Materials from Learning Resource LR portal SLM/ADM SLM/ADM SLM/ADM SLM/ADM
 • 2. B. Other Learning Resources Audio-visual presentations, pictures Audio-visual presentations, pictures Audio-visual presentations, pictures Audio-visual presentations, pictures IV. PROCEDURE A. Reviewing previous Lesson or presenting new lesson Panuto: Basahing mabuti ang mga tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang iyong mga sagot sa iyong Sagutang Papel/Agham Notebook ng Aktibidad. 1. Ito ay isang malawak na hanay ng pisikal na kalagayan na binubuo ng pamumuhay bagay at walang buhay na bagay? A. tubig B. hangin C. nakapaligid D. langit 2. Ito ay isang katawan ng medyo tahimik na tubig na may malaking sukat, na naisalokal sa abasin, na napapaligiran ng lupa bukod sa ilog, sapa, o iba pa anyo ng gumagalaw na tubig. A. lawa B. talon C. look D. lawa 3. Sila ang pangunahing tirahan ng libu-libong iba pang mga organismo. A. hayop B. hangin C. halaman D. tubig 4. Ito ay mas maliit kaysa sa bundok. A. talampas B. burol C. bundok D. bulkan 5. Ito ay isang ilog o iba pang anyong tubig na Panuto: Basahing mabuti ang mga tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang iyong mga sagot sa iyong Sagutang Papel/Agham Notebook ng Aktibidad. 1. Ito ay isang mababang lupain sa pagitan ng mga burol at bundok. A. pulo B. tangway C. talampas D. lambak 2. Ito ay isang patag o ang mababang lugar ng relief sa ibabaw ng lupa A. kapatagan B. isthmus C. burol D. kanyon 3. Ito ay isang malaking anyong tubig na may asin na maaaring konektado sa isang karagatan o maaaring isang malaking saline lake na walang natural na labasan. sa tubigkatawan, lupa, bato, at anyong lupa. A. karagatan B. dagat C. cove D. batis 4. Ito ay isang piraso ng lupa na napapalibutan ng tubig mula sa lahat ng panig. A. delta B. bundok C. isla D. bulkan 5. Ito ay mga bagay na kinabibilangan ng mga tao, halaman at hayop sa paligid sa amin. Panuto: Isulat ang iyong sagot sa iyong Answer Sheet/Science Activity kuwaderno. Anong gagawin: 1. Pag-aralan ang mga ibinigay na ilustrasyon ng iba't ibang anyong tubig. 2. Gumuhit ng isang (1) anyong tubig na naroroon o malapit sa iyong lugar. 3. Sagutin ang mga gabay na tanong sa ibaba. Panuto: Isulat ang iyong sagot sa iyong Answer Sheet/Science Activity kuwaderno. 1. Anong anyong tubig ang naroroon o malapit sa inyong lugar? 2. Ilarawan ang anyong tubig na naroroon o malapit sa iyong lugar. 3. Ginagamit mo pa ba itong anyong tubig. Kung oo, sa paanong paraan 4. Sa iyong palagay, kailangan ba ng tao ang mga anyong tubig? sa pamamagitan ng halaman at hayop? Paano? CATCH UP FRIDAY
 • 3. matarik na talon sa ibabaw ng isang mabatong banginisang plunge pool sa ibaba. A. talon B. ilog C. dagat D. look A. mga bagay na may buhay B. kapaligiran C. mga bagay na walang buhay D. lahat B. Establishing a purpose for the lesson Maraming bagay ang bumubuo sa ating paligid. Ito ay nakapaloob sa iba't- ibang nabubuhay at walang buhay na mga bagay na natural na nangyayari sa Earth. Mga buhay na bagaytulad ng mga halaman, na siyang pangunahing tirahan ng libu-libong iba paang mga organismo at hayop ay naninirahan sa, sa, o sa ilalim ng mga halaman. Nakikipag-ugnayan sila atmagbigay ng mga kapaki-pakinabang na epekto sa bawat isa. Ang mga bagay na walang buhay ay kakaibatubig sa mga anyong tubig, bato, at lupa sa mga anyong lupa. Nakakatulong din ang mga ito samga bagay na may buhay upang makayanan ang kapaligiran. Maraming bagay ang bumubuo sa ating paligid. Ito ay nakapaloob sa iba't-ibang nabubuhay at walang buhay na mga bagay na natural na nangyayari sa Earth. Mga buhay na bagaytulad ng mga halaman, na siyang pangunahing tirahan ng libu- libong iba paang mga organismo at hayop ay naninirahan sa, sa, o sa ilalim ng mga halaman. Nakikipag- ugnayan sila atmagbigay ng mga kapaki-pakinabang na epekto sa bawat isa. Ang mga bagay na walang buhay ay kakaibatubig sa mga anyong tubig, bato, at lupa sa mga anyong lupa. Nakakatulong din ang mga ito samga bagay na may buhay upang makayanan ang kapaligiran. Ang lupa ay kadalasang binubuo ng tubig. Mayroong iba't ibang anyo ng umaagos na tubig na mahalaga sa mga bagay na may buhay at hindi nabubuhay sa makayanan ang paligid. May mga anyong tubig ang makikita sa komunidad tulad ng batis, batis, lawa, ilog, talon, at mga lawa. Ang iba ay gumawa ng malalaking bahagi sa mundo tulad ng mga dagat at karagatan. Ang lupa ay kadalasang binubuo ng tubig. Mayroong iba't ibang anyo ng umaagos na tubig na mahalaga sa mga bagay na may buhay at hindi nabubuhay sa makayanan ang paligid. May mga anyong tubig ang makikita sa komunidad tulad ng batis, batis, lawa, ilog, talon, at mga lawa. Ang iba ay gumawa ng malalaking bahagi sa mundo tulad ng mga dagat at karagatan. C. Presenting examples/ instances of the new lesson. Mga paligid Direksyon: Pagmasdan ang mga lugar sa Olongapo City. Sumulat ng maikling paglalarawan ng lugar sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga bagay Direksyon: Hanapin ang 5 "mga anyong tubig" na nakatago sa grid ng puzzle. Ang mga salita ay matatagpuan nang pahalang o patayo. Isulat ang iyong Tingnan ang larawan sa ibaba at ibigay ang iyong mga impression.
 • 4. 1. Pagmasdan ang mga bagay na makikita sa larawan sa itaas. 2. Pansinin ang mga bagay na may buhay at mga bagay na walang buhay na matatagpuan dito. na maaaring matatagpuan dito. mga sagot sa a hiwalay na papel. D. Discussing new concepts and practicing new skills. #1 Ang mundo ay naglalaman ng isang malawak na hanay ng pisikal na kondisyon, na lumilikha ng iba't ibang kapaligiran kung saan nagagawa ng mga bagay na may buhay at hindi bagay matagpuan. Kasama sa mga nabubuhay na bagay ang mga tao, halaman, at hayop sa paligid natin. Ang aming kapaligiran ay isang malawak na hanay ng pisikal na kondisyon na binubuo ng mga bagay na may buhay at mga bagay na walang buhay. Ang mga halaman, hayop, at tao ay mga bagay na may buhay matatagpuan dito. Ang mga halaman ang pangunahing tirahan ng libu-libong iba pa mga organismo. Ang mga hayop ay nakatira sa, sa, o sa ilalim ng mga halaman. Nagbibigay sila ng mga kapaki-pakinabang na epekto sa isa't isa. May iba't ibang anyong tubig sa paligid. Mga Form: 1. Ang batis ay isang anyong tubig na may agos, nakakulong sa loob ng kama at stream banks. Lumipat ito sa ibaba antas sa isang channel sa lupa. Ang mga sapa ay kung minsan ay kilala bilang mga sapa. 2. Ang ilog ay likas na daluyan ng tubig karaniwang tubig-tabang, dumadaloy patungo sa karagatan, lawa, o dagat, o iba pa ilog Halimbawa: Ilog Kalaklan sa Lungsod ng Olongapo 6. Ang talon ay isang ilog o iba pang anyong tubig na matarik na talon isang mabatong pasamano sa isang plunge pool sa ibaba. Halimbawa: Mampueng Falls sa Olongapo City 7. Ang dagat ay isang malaking anyong tubig na may asin na maaaring konektado sa isang karagatan o maaaring isang malaking saline lake na walang natural na labasan. Halimbawa: Dagat Celebes 8. Karagatan ang pinakamalaki at pinakamalalim na anyong tubig. Halimbawa: Karagatang Pasipiko
 • 5. 3. Hot Spring - ginawa ng paglitaw ng geothermally heated groundwater mula sa Earth crust. Halimbawa ay ang Tangub Hot Spring sa Camiguin E. Discussing new concepts and practicing new skills #2. Kabilang sa mga di- nabubuhay na bagay ang tubig sa mga anyong tubig, bato, at lupa sa loob mga anyong lupa. Ang paligid ay nagpapakita ng mahalagang papel sa pagkakaroon ng mga buhay na bagay na nagbibigay ng kanilang pangangailangan tulad ng pagkain, hangin, tubig, at iba pa pangangailangan. Samakatuwid, mahalaga para sa bawat indibidwal na mag-ipon at protektahan ito. Tutulungan ka ng aralin na ito na matutong magpahalaga kaagad paligid at maunawaan ang kahalagahan ng kapaligiran sa tao at iba pang may buhay. Ang mga halaman ay nagbibigay sa mga hayop ng kanlungan, kaligtasan, at isang lugar na mahahanapibang pagkain. Nagbibigay din sila ng lilim, tumutulong sa pag-moderate ng temperatura, at protektahan ang mga hayop mula sa hangin. Ang mga hayop ay tumutulong sa pag- pollinate ng mga bulaklak o sa pamamagitan ng pagpapakalatbuto. Ang parehong mga halaman at hayop ay tumutulong sa lupa na magbigay ng sustansya kapag sila ay namatay at mabulok. 4. Ang lawa ay isang katawan ng medyo tahimik na tubig na may malaking sukat, naisalokal sa isang palanggana, na napapaligiran ng lupa bukod sa a ilog, sapa, o iba pang anyo ng gumagalaw na tubig. Halimbawa: Lawa ng Taal sa Batangas 5. Ang pond ay isang maliit na lawa, kadalasan sa isang natural na depresyon. Tulad ng isang batis, ang salitang lawa ay isang pangkaraniwang termino. Ito ay tumutukoy sa anumang akumulasyon ng tubig na napapaligiran ng lupa - bagaman ito kadalasan ay may malaking sukat. 9. Ang Cove ay ang pinakamaliit na indentasyon ng lupa sa tabi ng lawa, dagat, o karagatan. Halimbawa: Anawangin Cove sa Zambales 10. Ang look ay mas malaki kaysa sa isang cove at maaaring tumukoy sa anumang malawak indentation ng lupa. Halimbawa: Subic Bay sa Subic Bay Freeport Zone
 • 6. F.Developing Mastery (Lead to Formative Assessment 3) Panuto: Sumulat ng dalawang (2) bagay na tinatanong sa bawat magic circle na ay matatagpuan sa iyong paligid. Gumawa ng poster na nagpapakita ng kahalagahan ng kapaligiran satao at iba pang nabubuhay na bagay. Panuto: Isulat ang TAMA kung tama ang pahayag o MALI kung hindi. Sumulat ang iyong mga sagot sa iyong Answer Sheet/Science Activity Notebook 1. Ang dagat ay isang malaking anyong tubig na asin na maaaring magkadugtong may karagatan o maaaring isang malaking saline lake na walang natural na labasan. 2. Ang Brooks ay minsan kilala bilang mga sapa. 3. Mayroong iba't ibang anyo ng umaagos na tubig na mahalaga sa mga bagay na may buhay at walang buhay upang makayanan ang paligid. 4. Ang pond ay tumutukoy din sa anumang akumulasyon ng tubig napapaligiran ng lupa, bagama't kadalasan ay may malaking sukat. 5. Ang pinakamaliit na indentasyon ng lupa sa tabi ng lawa, dagat, o karagatan ay tinatawag na Bay. Direksyon: Itugma ang mga sumusunod na paglalarawan ng anyong tubig Hanay A na may tamang pangalan sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong papel. A 1. isang likas na daluyan ng tubig kadalasan tubig- tabang, umaagos patungo sa isang karagatan, lawa, karagatan, lawa, o dagat, o ibang ilog 2. ang pinakamaliit na indentasyon nglupain sa tabi ng lawa, dagat, o karagatan 3. isang mas malaki kaysa sa isang cove at lata sumangguni sa anumang malawak na indentasyon ng lupain 4. isang anyong medyo tahimik na tubig may malaking sukat, naisalokal sa a basin, na napapaligiran ng lupa bukod sa ilog, sapa, o iba pa anyo ng gumagalaw na tubig. 5. isang mas malaki kaysa sa isang bay which is karaniwang isang malalim na hiwa ng lupa
 • 7. G. Finding practical application of concepts and skills in daily living Direksyon: Iguhit sa kahon ang paligid ng iyong bahay. Label ang mga bagay ay matatagpuan dito. Pagkatapos, kulayan ito upang ipakita ang isang mas masaya at mas masiglang kalooban. Panuto: Ayusin ang mga ginulo-gulong titik upang mabuo ang tamang salita. Gamitinang paglalarawang ibinigay sa bawat bilang bilang mga pahiwatig. Isulat ang iyong mga sagot sa iyong papel. 1. Ang ating ______________ (sudingrrouns) ay isang malawak hanay ng pisikal na kalagayan na binubuo ng mga bagay na may buhay at mga bagay na walang buhay. 2. __________________ (malsani) tumulong sa pag-pollinate ng mga bulaklak o sa pamamagitan ng nagpapakalat ng binhi. 3. ______________________ (vingli sgniht) isama ang mga tao, halaman at hayop sa paligid natin. 4. Ang __________________ (tsanpl) ang pangunahing tirahan ng libu-libong iba pang mga organismo ay. 5. _______________________ (onn vingli sgniht) isama ang tubig sa mga anyong tubig, bato, at lupa sa mga anyong lupa 6. anyong tubig na may a kasalukuyang, nakakulong sa loob ng isang kama at stream banks. 7. ang pinakamalaki at pinakamalalim na katawan ng tubig 8. isang maliit na lawa, kadalasan sa a natural na depresyon 9. isang ilog o iba pang katawan ng matarik na talon ng tubig sa ibabaw ng batuhan bumagsak sa isang plunge pool sa ibaba 10. ginawa ng paglitaw ng geothermally pinainit na tubig sa lupa mula sa Ang crust ng lupa B a. mainit na bukal b. talon c. ilog d. lawa e. golpo f. cove g. karagatan h. bay i. lawa j. dagat k. stream H. Making Generalizations and Abstraction about the Lesson. Ang mga halaman, hayop, at tao ay mga bagay na may buhay matatagpuan dito. Ang mga halaman ang pangunahing tirahan ng Ang mga halaman ay nagbibigay sa mga hayop ng kanlungan, kaligtasan, at isang lugar na mahahanap ibang pagkain. Nagbibigay din sila ng lilim, tumutulong Mayroong iba't ibang anyo ng umaagos na tubig na mahalaga sa mga bagay na may buhay at hindi nabubuhay sa makayanan Mayroong iba't ibang anyo ng umaagos na tubig na mahalaga sa mga bagay na may buhay at hindi nabubuhay sa makayanan
 • 8. libu-libong iba pa mga organismo. Ang mga hayop ay nakatira sa, sa, o sa ilalim ng mga halaman. sa pag-moderate ng temperatura, at protektahan ang mga hayop mula sa hangin. Ang mga hayop ay tumutulong sa pag-pollinate ng mga bulaklak o sa pamamagitan ng pagpapakalat buto. ang paligid. May mga anyong tubig ang makikita sa komunidad tulad ng batis, batis, lawa, ilog, talon, at mga lawa. Ang iba ay gumawa ng malalaking bahagi sa mundo tulad ng mga dagat at karagatan. ang paligid. May mga anyong tubig ang makikita sa komunidad tulad ng batis, batis, lawa, ilog, talon, at mga lawa. Ang iba ay gumawa ng malalaking bahagi sa mundo tulad ng mga dagat at karagatan. I. Evaluating Learning Kumpletuhin ang pahayag sa pamamagitan ng pagpili ng sagot sa kahon. kapaligiran kanlungan kapaligiran mahahalagang gamot Lahat ng tao, halaman, at hayop ay naninirahan sa _______________o_____________ ___. Maraming halaman ang ___________ ng mga produktong ginagamit ng mga tao kabilang ang pagkain, mga hibla (para sa tela), at ___________. Direksyon: Iguhit sa kahon ang paligid ng iyong bahay. Label ang mga bagay ay matatagpuan dito. Pagkatapos, kulayan ito upang ipakita ang isang mas masayaat mas masiglang kalooban. Gumuhit ng posibleng epekto ng larawan sa kanan. Panuto: Tukuyin ang mga tamang pangalan ng mga anyong tubig. Piliin ang iyong mga sagot mula sa mga salitang nakalista sa ibaba. Lawa Ilog Karagatan Stream Cove Waterfall J.Additional Activities for Application or Remediation V. REMARKS VI. REFLECTION
 • 9. A. No. of learners earned 80%in the evaluation. ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson B. No. of learners who required additional activities for remediation who scored below 80% ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation C. Did the remedial lesson work? No. of learners who have caught up with the lesson. Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks D. No. of learner who continue to require remediation __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works E. Which of my teaching strategies worked Planned Innovations: __ Localized Videos Planned Innovations: __ Localized Videos Planned Innovations: __ Localized Videos Planned Innovations: __ Localized Videos
 • 10. well? Why did these work? __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works G. What innovation or localized materials did I used/discover which I wish to share with other teachers? Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition Prepared by: Noted: VIRGILIO A. GALARIO JR. ROGER G. TOLENTINO Teacher III Head Teacher III Checked: REBECCA T. GONZALES, EdD, JD. Public Schools District Supervisor