SlideShare a Scribd company logo
Työterveyshuollon
vaikuttavuus
Healthcare Executive Circle
Helsinki 6.2.2014
Jan Schugk
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työterveyshuollon tavoitteet

Työterveyshuoltolain tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja
työterveyshuollon yhteistoimin edistää:
1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
2. työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
3. työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri
vaiheissa
4. työyhteisön toimintaa
Työterveyshuollon vaikuttavuuden perustan
muodostaa työterveysyhteistyö
• Työterveysyhteistyö on kumppanuutta, jossa
asiakasorganisaatio voi käyttää työterveyshuollon osaamista
kaikilla organisaationsa tasoilla
• Yhteistyön perustana ovat yhteisesti sovitut tavoitteet, jotka
perustuvat asiakasorganisaation tarpeisiin ja taloudelliseen
panostukseen
• Toimivaan yhteistyöhön tarvitaan yhteiset toimintatavat ja
yhteinen vaikutusten sekä kustannustehokkuuden seuranta
– Selvillä olemisen periaate
– Varautumisen periaate
– Osallistumisen periaate
Työterveystoiminnan vaikuttavuuden edellytykset

TYÖTERVEYSTOIMINTA
-tavoitteet
Työterveyshuollon
panokset ja
toiminta

Työterveysyhteistyö
-toimintamallit
VAIKUTUKSET
yhteinen seuranta

Martimo, TTL 2013

Työpaikan
panokset ja
toiminta
Tavoitelähtöinen vaikuttavuus
Seuraukset
(laajemmat
vaikutukset)

Tarpeet

Vaikutukset
(välittömät
tulokset)

Relevanssi

Tavoitteet

Resurssit
(panokset)

Toimenpiteet
(toteutus)

Tehokkuus

Vaikuttavuus
Hyöty ja kestävyys

Viljamaa ym., TTL 2013

Tuotokset
(suoritteet)
Vaikuttavuudesta ja vaikuttamattomuudesta

Onnistunut
toimenpide

Toimenpide

Epäonnistunut
toimenpide

Toimenpide

Lähestymistapaerhe

Toimenpide

Ahonen, 1985

saa aikaan

Kausaalisia pro- jotka johtavat
sesseja

ei saa
aikaan

Kausaalisia prosesseja

saa aikaan

Kausaalisia prosesseja

Haluttuihin vaikutuksiin

Haluttuijotka
toteutuessaan hin vaikutuksiin
olisivat
johtaneet
jotka
eivät
johda

Haluttuihin vaikutuksiin
Työterveyden indikaattorit: ennakoivat ja viiveelliset

Viljamaa ym., TTL 2013
Työpaikkaselvityksen vaikuttavuus
•
•

•

•

Vuonna 2011 työterveyshuollon työpaikkaselvityksiin käytettiin 448 812
tuntia
Työpaikkaselvityksessä on arvioitava työstä, työympäristöstä ja
työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen,
kuormitustekijöiden sekä voimavarojen terveydellistä merkitystä ja
merkitystä työkyvylle
Työpaikkaselvitystoiminnan vaikuttavuudesta ei ole suoraa näyttöä,
mutta toisaalta tämä toiminta muodostaa perustan työterveyshuollon
sisällön ja toiminnan suunnittelulle ja sitä kautta koko
työterveystoiminnan vaikuttavuudelle (tarpeet, tavoitteet, toimenpiteet)
Olennainen edellytys työpaikkaselvityksen vaikuttavuudelle on, että
selvityksen tulokset käsitellään, niistä tehdään oikeat johtopäätökset,
tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan ja toimenpiteiden toteutumista ja
niiden vaikutusta seurataan
Neuvonnan ja ohjauksen vaikuttavuus
• Neuvontaa ja ohjausta voidaan antaa yksilö- tai ryhmätasolla
(vuonna 2011 neuvontaa ryhmille 205 600 tuntia, yksilökäyntejä 527 400 kpl)

• Jotta toiminta olisi vaikuttavaa, on hahmotettava mikä on se
yksilö- tai ryhmätason muutos, jota työterveyshuolto haluaa
tukea
• Muutosvaiheen huomiointi parantaa tuloksia
–
–
–
–
–

Esiharkintavaihe
Harkintavaihe
Valmisteluvaihe
Toimintavaihe
Ylläpitovaihe

• Vaikuttavuutta lisää huomattavasti selkeä tavoiteasettelu
(välitavoitteet, lopputavoitteet), aikataulutus ja muutosten
seuranta
Terveystarkastusten vaikuttavuus
• Vuonna 2011 työterveyshuollossa toteutettiin 1 113 600
terveystarkastuskäyntiä
– Sisältää kaikki terveystarkastukset (työhonsijoitus, erityinen sairastumisen
vaara, ikäryhmä, työkyvyn arviointi jne.)

• Katsausten mukaan suuntaamattomilla terveystarkastuksilla ei ole
vaikutusta sairastuvuuteen, työkyvyttömyyteen tai kuolleisuuteen
– "Terveydenhuolto ei ole oikea paikka puuttua terveen väestön elämäntapoihin,
mutta sairastumisvaarassa olevien tai jo sairastuneiden keskuudessa merkittäviä
vaikutuksia voidaan saada aikaan suhteellisen vähäisillä toimilla." Absetz P,
Hankonen N. Duodecim 2011
– "On current evidence it is not possible to justify the offer of routine health screening
to unselected working populations on the grounds of either clinical effectiveness or
sickness absence reduction." Wynn P. Occupational Medicine 2013

• Seulonnan/riskienkartoituksen perusteella kohdennettu
terveystarkastustoiminta vähentää sairauspoissaoloja (Taimela
ym.) > suunnitelmallisuus, tavoiteasettelu
Sairaanhoidon vaikuttavuus
• Vuonna 2011 työterveyshuollon puitteissa tehtiin 5 408 000
sairaanhoitokäyntiä
• Käypä hoito –suositusten noudattaminen lisää sairaanhoidon
vaikuttavuutta yksilötasolla
– Suositukset perustuvat tieteelliseen näyttöön eri hoitojen ja
toimenpiteiden vaikuttavuudesta

• Työterveyshuollon sairaanhoidon merkitystä yrityksen
sairauspoissaoloihin ei ole tutkittu
– Sairauden osuus työkyvyttömyyden kokemukseen olennaista arvioida,
taustalla usein monia muitakin tekijöitä > työ ja työolot tunnettava

• Nopean hoitoonpääsyn ei sellaisenaan ole osoitettu vähentävän
sairauspoissaoloja
•

Päinvastoin, runsaat lääkärikäynnit korreloivat esim. TULE-vaivoissa
työkyvyttömyyteen

• Laajan ja nopean sairaanhoidon vaikutus henkilöstötyytyväisyyteen kiistaton
Tarkka sairausdiagnoosi ei useinkaan ole olennaista
työkykyongelmien käsittelyssä
Työkyvyttömyyden osatekijöitä
• Biologiset tekijät
– Lääketieteellinen tila, toimintakyky ym.

• Psykologiset tekijät
– Pelko, ahdistuneisuus, motivaatio, mieliala

• Sosiaaliset tekijät
– Työolosuhteet, työyhteisö, sosiaalivakuutus- ja korvausjärjestelmä

• Kulttuurinen viitekehys
– Työn merkitys yksilön asemalle yhteisössä, työkyvyttömyyden
hyväksyttävyys

• Sairas voi kokea itsensä terveeksi, terve voi kokea itsensä
sairaaksi
• Sairaus ei ole yhtä kuin työkyvyttömyys!
• Vaikuttavuus työkyvyttömyyteen jää puutteelliseksi, jos
työkyvyttömyyttä lähestytään vain lääketieteellisenä ilmiönä
Työkyvyttömyyden ehkäisy
• Työterveyshuollon käytettävissä on sekä lakiin että tutkittuun
näyttöön perustuvia menetelmiä sairauspoissaolojen ja
työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen
– Työn muokkaus sopivammaksi ennen sairausloma-tarvetta (Martimo
ym. 2010, Shiri ym. 2011)

– Työajan lyhentäminen sairausloman sijaan (Viikari-Juntura 2012, Shiri
ym. 2013)

– Yhdessä sovittu työkyvyn seurannan, hallinnan ja varhaisen tuen
toimintamalli
• Työterveysneuvottelu

– 30-60-90 päivän sääntö liittyen jäljellä olevan työkyvyn ja
työhönpaluumahdollisuuksien arviointiin
– Ammatillinen kuntoutus
Terveys 2011: työkyky kohentunut huomattavasti
•

Työkyvyn lasku ikääntymisen myötä on loiventunut, varttuneimmissa
ikäryhmissä se on jopa pysähtynyt verrattuna 10 vuoden takaiseen
tilanteeseen

Lähde: THL, 2012
Työkyvyttömyyseläkkeet työkyvyttömyyden syyn
mukaan 1980–2010 (yksityinen sektori)
250 000
225 000
200 000
175 000

Muut sairaudet

150 000

Verenkiertoelinten sairaudet

125 000

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet

100 000
75 000
50 000

Mielenterveyden
häiriöt

25 000
0

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
Lähde ETK. Lukuihin sisältyvät varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja yksilölliset varhaiseläkkeet
Yhteenveto
• Työterveyshuollolla on terveydenhuollossa oma
erityistehtävänsä, joka ei ole työikäisten sairaanhoito
• Hyvin toimiva perusterveydenhuolto on myös
työterveystoiminnan vaikuttavuuden edellytys
• Nykyisessä toimintaympäristössä työterveyspainotteinen
sairaanhoito muodostaa pohjan työkyvyn hallinnalle
• Työterveysyhteistyö on toiminnan vaikuttavuuden edellytys,
samoin toiminnan pääpainon siirtyminen työpaikoille ja
organisaatiotasolle
• Keinot tukea jäljellä olevaa työkykyä työpaikoilla ovat
lisääntyneet, mutta onko taustalla oleva ajattelutapa
uusiutunut riittävästi?
• Vaikuttavan työterveyshuollon ensisijainen kohde tulisi olla
työpaikka ja työelämä
Kiitokset:
Kari-Pekka Martimo, Työterveyslaitos
Mervi Viljamaa, Pihlajalinna/Työterveyslaitos
Jukka Uitti, Työterveyslaitos

More Related Content

What's hot

Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossaTerveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
Kelan kuntoutus 2016
Kelan kuntoutus 2016Kelan kuntoutus 2016
Kelan kuntoutus 2016
Kela
 
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossaVuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattoritTyöterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit
Työterveyslaitos
 
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...
Työterveyslaitos
 
Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen
Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaenKelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen
Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaenKela
 
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaTyöterveyslaitos
 
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaOsa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaTyöterveyslaitos
 
Mitä mieltä työterveyshuollot ovat tulevaisuudestaan?
Mitä mieltä työterveyshuollot ovat tulevaisuudestaan?Mitä mieltä työterveyshuollot ovat tulevaisuudestaan?
Mitä mieltä työterveyshuollot ovat tulevaisuudestaan?
Työterveyslaitos
 
Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos
 
Syrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoa
Syrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoaSyrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoa
Syrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoa
Työterveyslaitos
 
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Työterveyslaitos
 
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Työterveyslaitos
 
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
Työterveyslaitos
 
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työterveyslaitos
 
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksiaOsasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
Työterveyslaitos
 
Liikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna Aittasalo
Liikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna AittasaloLiikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna Aittasalo
Liikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna Aittasalo
UKK-instituutti
 
Varhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinona
Varhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinonaVarhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinona
Varhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinona
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...
Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...
Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 

What's hot (20)

Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossaTerveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa
 
Kelan kuntoutus 2016
Kelan kuntoutus 2016Kelan kuntoutus 2016
Kelan kuntoutus 2016
 
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossaVuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa
 
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattoritTyöterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit
Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit
 
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...
 
Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen
Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaenKelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen
Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen
 
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
 
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaOsa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
 
Mitä mieltä työterveyshuollot ovat tulevaisuudestaan?
Mitä mieltä työterveyshuollot ovat tulevaisuudestaan?Mitä mieltä työterveyshuollot ovat tulevaisuudestaan?
Mitä mieltä työterveyshuollot ovat tulevaisuudestaan?
 
Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
 
Syrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoa
Syrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoaSyrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoa
Syrjäyttävää vai täydentävää työterveyshuoltoa
 
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
 
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
 
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
 
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
 
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksiaOsasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
 
Liikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna Aittasalo
Liikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna AittasaloLiikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna Aittasalo
Liikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna Aittasalo
 
Varhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinona
Varhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinonaVarhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinona
Varhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinona
 
Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...
Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...
Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...
 
Työkykyjohtaminen
TyökykyjohtaminenTyökykyjohtaminen
Työkykyjohtaminen
 

Viewers also liked

What QR Codes Can Do for Your Business
What QR Codes Can Do for Your BusinessWhat QR Codes Can Do for Your Business
What QR Codes Can Do for Your Business
The Ottawa Herald
 
Viestintätoimistoon töihin?
Viestintätoimistoon töihin?Viestintätoimistoon töihin?
Viestintätoimistoon töihin?
Ahjo Communications Oy
 
Model the impact of forest certification labelling and advertising
Model the impact of forest certification labelling and advertisingModel the impact of forest certification labelling and advertising
Model the impact of forest certification labelling and advertisingLalu M
 
Palvelukseen halutaan: viestintäharjoittelija ja graafisen/web-alan harjoitte...
Palvelukseen halutaan: viestintäharjoittelija ja graafisen/web-alan harjoitte...Palvelukseen halutaan: viestintäharjoittelija ja graafisen/web-alan harjoitte...
Palvelukseen halutaan: viestintäharjoittelija ja graafisen/web-alan harjoitte...
Ahjo Communications Oy
 
HEC 2014 / Juha Tuominen: Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena. Esimerkkin...
HEC 2014 / Juha Tuominen: Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena. Esimerkkin...HEC 2014 / Juha Tuominen: Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena. Esimerkkin...
HEC 2014 / Juha Tuominen: Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena. Esimerkkin...
Ahjo Communications Oy
 
Tervetuloa rakentamaan ajatusjohtajuutta - Sari-Liia Tonttila, AC-Sanafor
Tervetuloa rakentamaan ajatusjohtajuutta - Sari-Liia Tonttila, AC-SanaforTervetuloa rakentamaan ajatusjohtajuutta - Sari-Liia Tonttila, AC-Sanafor
Tervetuloa rakentamaan ajatusjohtajuutta - Sari-Liia Tonttila, AC-Sanafor
Ahjo Communications Oy
 
Yhteiskunnallisen keskustelun avaaja voi olla mielipidejohtaja
Yhteiskunnallisen keskustelun avaaja voi olla mielipidejohtajaYhteiskunnallisen keskustelun avaaja voi olla mielipidejohtaja
Yhteiskunnallisen keskustelun avaaja voi olla mielipidejohtaja
Ahjo Communications Oy
 
Tarinakone anne kalliomäki tarinallistamisesta ac sanafor 4 9 14
Tarinakone anne kalliomäki tarinallistamisesta ac sanafor 4 9 14 Tarinakone anne kalliomäki tarinallistamisesta ac sanafor 4 9 14
Tarinakone anne kalliomäki tarinallistamisesta ac sanafor 4 9 14
Ahjo Communications Oy
 
Näin tehdään vaikuttava viestintäkampanja, case Minä tiedän! -kampanja
Näin tehdään vaikuttava viestintäkampanja, case Minä tiedän! -kampanjaNäin tehdään vaikuttava viestintäkampanja, case Minä tiedän! -kampanja
Näin tehdään vaikuttava viestintäkampanja, case Minä tiedän! -kampanja
Ahjo Communications Oy
 
Ajatusjohtajuus - Tommi Tervanen, Kotipizza
Ajatusjohtajuus - Tommi Tervanen, KotipizzaAjatusjohtajuus - Tommi Tervanen, Kotipizza
Ajatusjohtajuus - Tommi Tervanen, Kotipizza
Ahjo Communications Oy
 
HEC 2014 / James Peake: The Quality Journey of the U.S. Department of Veteran...
HEC 2014 / James Peake: The Quality Journey of the U.S. Department of Veteran...HEC 2014 / James Peake: The Quality Journey of the U.S. Department of Veteran...
HEC 2014 / James Peake: The Quality Journey of the U.S. Department of Veteran...
Ahjo Communications Oy
 
Network bab1
Network bab1Network bab1
Network bab1
sksrangkaian
 
Basware Steve Muddiman: Thought Leadership 22.01.2014
Basware Steve Muddiman: Thought Leadership 22.01.2014Basware Steve Muddiman: Thought Leadership 22.01.2014
Basware Steve Muddiman: Thought Leadership 22.01.2014
Ahjo Communications Oy
 
Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna
Ajatusjohtajuus viestinnän työkalunaAjatusjohtajuus viestinnän työkaluna
Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna
Ahjo Communications Oy
 

Viewers also liked (14)

What QR Codes Can Do for Your Business
What QR Codes Can Do for Your BusinessWhat QR Codes Can Do for Your Business
What QR Codes Can Do for Your Business
 
Viestintätoimistoon töihin?
Viestintätoimistoon töihin?Viestintätoimistoon töihin?
Viestintätoimistoon töihin?
 
Model the impact of forest certification labelling and advertising
Model the impact of forest certification labelling and advertisingModel the impact of forest certification labelling and advertising
Model the impact of forest certification labelling and advertising
 
Palvelukseen halutaan: viestintäharjoittelija ja graafisen/web-alan harjoitte...
Palvelukseen halutaan: viestintäharjoittelija ja graafisen/web-alan harjoitte...Palvelukseen halutaan: viestintäharjoittelija ja graafisen/web-alan harjoitte...
Palvelukseen halutaan: viestintäharjoittelija ja graafisen/web-alan harjoitte...
 
HEC 2014 / Juha Tuominen: Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena. Esimerkkin...
HEC 2014 / Juha Tuominen: Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena. Esimerkkin...HEC 2014 / Juha Tuominen: Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena. Esimerkkin...
HEC 2014 / Juha Tuominen: Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena. Esimerkkin...
 
Tervetuloa rakentamaan ajatusjohtajuutta - Sari-Liia Tonttila, AC-Sanafor
Tervetuloa rakentamaan ajatusjohtajuutta - Sari-Liia Tonttila, AC-SanaforTervetuloa rakentamaan ajatusjohtajuutta - Sari-Liia Tonttila, AC-Sanafor
Tervetuloa rakentamaan ajatusjohtajuutta - Sari-Liia Tonttila, AC-Sanafor
 
Yhteiskunnallisen keskustelun avaaja voi olla mielipidejohtaja
Yhteiskunnallisen keskustelun avaaja voi olla mielipidejohtajaYhteiskunnallisen keskustelun avaaja voi olla mielipidejohtaja
Yhteiskunnallisen keskustelun avaaja voi olla mielipidejohtaja
 
Tarinakone anne kalliomäki tarinallistamisesta ac sanafor 4 9 14
Tarinakone anne kalliomäki tarinallistamisesta ac sanafor 4 9 14 Tarinakone anne kalliomäki tarinallistamisesta ac sanafor 4 9 14
Tarinakone anne kalliomäki tarinallistamisesta ac sanafor 4 9 14
 
Näin tehdään vaikuttava viestintäkampanja, case Minä tiedän! -kampanja
Näin tehdään vaikuttava viestintäkampanja, case Minä tiedän! -kampanjaNäin tehdään vaikuttava viestintäkampanja, case Minä tiedän! -kampanja
Näin tehdään vaikuttava viestintäkampanja, case Minä tiedän! -kampanja
 
Ajatusjohtajuus - Tommi Tervanen, Kotipizza
Ajatusjohtajuus - Tommi Tervanen, KotipizzaAjatusjohtajuus - Tommi Tervanen, Kotipizza
Ajatusjohtajuus - Tommi Tervanen, Kotipizza
 
HEC 2014 / James Peake: The Quality Journey of the U.S. Department of Veteran...
HEC 2014 / James Peake: The Quality Journey of the U.S. Department of Veteran...HEC 2014 / James Peake: The Quality Journey of the U.S. Department of Veteran...
HEC 2014 / James Peake: The Quality Journey of the U.S. Department of Veteran...
 
Network bab1
Network bab1Network bab1
Network bab1
 
Basware Steve Muddiman: Thought Leadership 22.01.2014
Basware Steve Muddiman: Thought Leadership 22.01.2014Basware Steve Muddiman: Thought Leadership 22.01.2014
Basware Steve Muddiman: Thought Leadership 22.01.2014
 
Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna
Ajatusjohtajuus viestinnän työkalunaAjatusjohtajuus viestinnän työkaluna
Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna
 

Similar to HEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuus

Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyslaitos
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Kela
 
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versioKutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
THL
 
Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.
Samuli Sukkula
 
Liite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Liite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas PöystiLiite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Liite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Tyokyvyttomyyden yhteiskunnallinen merkitys
Tyokyvyttomyyden yhteiskunnallinen merkitysTyokyvyttomyyden yhteiskunnallinen merkitys
Tyokyvyttomyyden yhteiskunnallinen merkitys
Työeläkeyhtiö Varma
 
Redemann Case management työterveyshuollossa
Redemann Case management työterveyshuollossaRedemann Case management työterveyshuollossa
Redemann Case management työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
Utti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassaUtti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassaTyöterveyslaitos
 
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstäMukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstäTyöterveyslaitos
 
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Työterveyslaitos
 
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
MS SOSTE
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
SAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseen
SAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseenSAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseen
SAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Työterveyslaitos
 
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...
THL
 
Kuinka toteutan laadukkaan työhyvinvointiprojektin? Juho Tuppurainen, Firstbeat.
Kuinka toteutan laadukkaan työhyvinvointiprojektin? Juho Tuppurainen, Firstbeat.Kuinka toteutan laadukkaan työhyvinvointiprojektin? Juho Tuppurainen, Firstbeat.
Kuinka toteutan laadukkaan työhyvinvointiprojektin? Juho Tuppurainen, Firstbeat.
Firstbeat
 
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
Työterveyslaitos
 
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
THL
 
Husman Kaj Huoltoa tarvitaanko sitä vielä?
Husman Kaj Huoltoa tarvitaanko sitä vielä?Husman Kaj Huoltoa tarvitaanko sitä vielä?
Husman Kaj Huoltoa tarvitaanko sitä vielä?
Finnish Institute of Occupational Health
 
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönäOsa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönäTyöterveyslaitos
 

Similar to HEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuus (20)

Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
 
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versioKutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
 
Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.
 
Liite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Liite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas PöystiLiite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Liite 1 kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
 
Tyokyvyttomyyden yhteiskunnallinen merkitys
Tyokyvyttomyyden yhteiskunnallinen merkitysTyokyvyttomyyden yhteiskunnallinen merkitys
Tyokyvyttomyyden yhteiskunnallinen merkitys
 
Redemann Case management työterveyshuollossa
Redemann Case management työterveyshuollossaRedemann Case management työterveyshuollossa
Redemann Case management työterveyshuollossa
 
Utti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassaUtti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassa
 
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstäMukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä
 
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
 
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
SAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseen
SAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseenSAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseen
SAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseen
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
 
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...
 
Kuinka toteutan laadukkaan työhyvinvointiprojektin? Juho Tuppurainen, Firstbeat.
Kuinka toteutan laadukkaan työhyvinvointiprojektin? Juho Tuppurainen, Firstbeat.Kuinka toteutan laadukkaan työhyvinvointiprojektin? Juho Tuppurainen, Firstbeat.
Kuinka toteutan laadukkaan työhyvinvointiprojektin? Juho Tuppurainen, Firstbeat.
 
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
 
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
 
Husman Kaj Huoltoa tarvitaanko sitä vielä?
Husman Kaj Huoltoa tarvitaanko sitä vielä?Husman Kaj Huoltoa tarvitaanko sitä vielä?
Husman Kaj Huoltoa tarvitaanko sitä vielä?
 
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönäOsa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
 

More from Ahjo Communications Oy

Aamu kattojen yllä - Kriisi on mahdollisuus
Aamu kattojen yllä - Kriisi on mahdollisuusAamu kattojen yllä - Kriisi on mahdollisuus
Aamu kattojen yllä - Kriisi on mahdollisuus
Ahjo Communications Oy
 
Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä
Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässäTarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä
Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä
Ahjo Communications Oy
 
Onnistunut kriisiviestintä. Case Virgin Galactic ja Richard Branson
Onnistunut kriisiviestintä. Case Virgin Galactic ja Richard BransonOnnistunut kriisiviestintä. Case Virgin Galactic ja Richard Branson
Onnistunut kriisiviestintä. Case Virgin Galactic ja Richard Branson
Ahjo Communications Oy
 
Matka läsnätyön lähettilääksi: Jaana Vuori, Microsoft
Matka läsnätyön lähettilääksi: Jaana Vuori, MicrosoftMatka läsnätyön lähettilääksi: Jaana Vuori, Microsoft
Matka läsnätyön lähettilääksi: Jaana Vuori, MicrosoftAhjo Communications Oy
 
Viestinnän kohtaamat myytit ja haasteet – vaikuttavuus ja vastuullisuus, case...
Viestinnän kohtaamat myytit ja haasteet – vaikuttavuus ja vastuullisuus, case...Viestinnän kohtaamat myytit ja haasteet – vaikuttavuus ja vastuullisuus, case...
Viestinnän kohtaamat myytit ja haasteet – vaikuttavuus ja vastuullisuus, case...
Ahjo Communications Oy
 
Ajatusjohtajuudesta kilpailuetua yrityksen johtamiseen ja viestintään
Ajatusjohtajuudesta kilpailuetua yrityksen johtamiseen ja viestintäänAjatusjohtajuudesta kilpailuetua yrityksen johtamiseen ja viestintään
Ajatusjohtajuudesta kilpailuetua yrityksen johtamiseen ja viestintään
Ahjo Communications Oy
 
Kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Kriisiviestintä sosiaalisessa mediassaKriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Ahjo Communications Oy
 
Strategian jalkauttaminen kansainvälisessä organisaatiossa
Strategian jalkauttaminen kansainvälisessä organisaatiossaStrategian jalkauttaminen kansainvälisessä organisaatiossa
Strategian jalkauttaminen kansainvälisessä organisaatiossa
Ahjo Communications Oy
 
Kyselytutkimus 2013, mediasuhteiden ja lehdistöviestinnän toimivuus
Kyselytutkimus 2013, mediasuhteiden ja lehdistöviestinnän toimivuusKyselytutkimus 2013, mediasuhteiden ja lehdistöviestinnän toimivuus
Kyselytutkimus 2013, mediasuhteiden ja lehdistöviestinnän toimivuus
Ahjo Communications Oy
 
Yt-viestintä osana yrityksen strategiaviestintää
Yt-viestintä osana yrityksen strategiaviestintääYt-viestintä osana yrityksen strategiaviestintää
Yt-viestintä osana yrityksen strategiaviestintää
Ahjo Communications Oy
 
Markkinointiviestinnästä kriisinhallintaan - kuka vastaa sosiaalisesta mediasta?
Markkinointiviestinnästä kriisinhallintaan - kuka vastaa sosiaalisesta mediasta?Markkinointiviestinnästä kriisinhallintaan - kuka vastaa sosiaalisesta mediasta?
Markkinointiviestinnästä kriisinhallintaan - kuka vastaa sosiaalisesta mediasta?
Ahjo Communications Oy
 
Tutkimus kansainvälisestä viestinnästä 2012
Tutkimus kansainvälisestä viestinnästä 2012Tutkimus kansainvälisestä viestinnästä 2012
Tutkimus kansainvälisestä viestinnästä 2012
Ahjo Communications Oy
 

More from Ahjo Communications Oy (13)

Aamu kattojen yllä - Kriisi on mahdollisuus
Aamu kattojen yllä - Kriisi on mahdollisuusAamu kattojen yllä - Kriisi on mahdollisuus
Aamu kattojen yllä - Kriisi on mahdollisuus
 
Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä
Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässäTarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä
Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä
 
Onnistunut kriisiviestintä. Case Virgin Galactic ja Richard Branson
Onnistunut kriisiviestintä. Case Virgin Galactic ja Richard BransonOnnistunut kriisiviestintä. Case Virgin Galactic ja Richard Branson
Onnistunut kriisiviestintä. Case Virgin Galactic ja Richard Branson
 
Heittäydy tarinoiden vietäväksi
Heittäydy tarinoiden vietäväksiHeittäydy tarinoiden vietäväksi
Heittäydy tarinoiden vietäväksi
 
Matka läsnätyön lähettilääksi: Jaana Vuori, Microsoft
Matka läsnätyön lähettilääksi: Jaana Vuori, MicrosoftMatka läsnätyön lähettilääksi: Jaana Vuori, Microsoft
Matka läsnätyön lähettilääksi: Jaana Vuori, Microsoft
 
Viestinnän kohtaamat myytit ja haasteet – vaikuttavuus ja vastuullisuus, case...
Viestinnän kohtaamat myytit ja haasteet – vaikuttavuus ja vastuullisuus, case...Viestinnän kohtaamat myytit ja haasteet – vaikuttavuus ja vastuullisuus, case...
Viestinnän kohtaamat myytit ja haasteet – vaikuttavuus ja vastuullisuus, case...
 
Ajatusjohtajuudesta kilpailuetua yrityksen johtamiseen ja viestintään
Ajatusjohtajuudesta kilpailuetua yrityksen johtamiseen ja viestintäänAjatusjohtajuudesta kilpailuetua yrityksen johtamiseen ja viestintään
Ajatusjohtajuudesta kilpailuetua yrityksen johtamiseen ja viestintään
 
Kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Kriisiviestintä sosiaalisessa mediassaKriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
 
Strategian jalkauttaminen kansainvälisessä organisaatiossa
Strategian jalkauttaminen kansainvälisessä organisaatiossaStrategian jalkauttaminen kansainvälisessä organisaatiossa
Strategian jalkauttaminen kansainvälisessä organisaatiossa
 
Kyselytutkimus 2013, mediasuhteiden ja lehdistöviestinnän toimivuus
Kyselytutkimus 2013, mediasuhteiden ja lehdistöviestinnän toimivuusKyselytutkimus 2013, mediasuhteiden ja lehdistöviestinnän toimivuus
Kyselytutkimus 2013, mediasuhteiden ja lehdistöviestinnän toimivuus
 
Yt-viestintä osana yrityksen strategiaviestintää
Yt-viestintä osana yrityksen strategiaviestintääYt-viestintä osana yrityksen strategiaviestintää
Yt-viestintä osana yrityksen strategiaviestintää
 
Markkinointiviestinnästä kriisinhallintaan - kuka vastaa sosiaalisesta mediasta?
Markkinointiviestinnästä kriisinhallintaan - kuka vastaa sosiaalisesta mediasta?Markkinointiviestinnästä kriisinhallintaan - kuka vastaa sosiaalisesta mediasta?
Markkinointiviestinnästä kriisinhallintaan - kuka vastaa sosiaalisesta mediasta?
 
Tutkimus kansainvälisestä viestinnästä 2012
Tutkimus kansainvälisestä viestinnästä 2012Tutkimus kansainvälisestä viestinnästä 2012
Tutkimus kansainvälisestä viestinnästä 2012
 

HEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuus

 • 1. Työterveyshuollon vaikuttavuus Healthcare Executive Circle Helsinki 6.2.2014 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • 2. Työterveyshuollon tavoitteet Työterveyshuoltolain tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä 2. työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta 3. työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa 4. työyhteisön toimintaa
 • 3. Työterveyshuollon vaikuttavuuden perustan muodostaa työterveysyhteistyö • Työterveysyhteistyö on kumppanuutta, jossa asiakasorganisaatio voi käyttää työterveyshuollon osaamista kaikilla organisaationsa tasoilla • Yhteistyön perustana ovat yhteisesti sovitut tavoitteet, jotka perustuvat asiakasorganisaation tarpeisiin ja taloudelliseen panostukseen • Toimivaan yhteistyöhön tarvitaan yhteiset toimintatavat ja yhteinen vaikutusten sekä kustannustehokkuuden seuranta – Selvillä olemisen periaate – Varautumisen periaate – Osallistumisen periaate
 • 4. Työterveystoiminnan vaikuttavuuden edellytykset TYÖTERVEYSTOIMINTA -tavoitteet Työterveyshuollon panokset ja toiminta Työterveysyhteistyö -toimintamallit VAIKUTUKSET yhteinen seuranta Martimo, TTL 2013 Työpaikan panokset ja toiminta
 • 6. Vaikuttavuudesta ja vaikuttamattomuudesta Onnistunut toimenpide Toimenpide Epäonnistunut toimenpide Toimenpide Lähestymistapaerhe Toimenpide Ahonen, 1985 saa aikaan Kausaalisia pro- jotka johtavat sesseja ei saa aikaan Kausaalisia prosesseja saa aikaan Kausaalisia prosesseja Haluttuihin vaikutuksiin Haluttuijotka toteutuessaan hin vaikutuksiin olisivat johtaneet jotka eivät johda Haluttuihin vaikutuksiin
 • 7. Työterveyden indikaattorit: ennakoivat ja viiveelliset Viljamaa ym., TTL 2013
 • 8. Työpaikkaselvityksen vaikuttavuus • • • • Vuonna 2011 työterveyshuollon työpaikkaselvityksiin käytettiin 448 812 tuntia Työpaikkaselvityksessä on arvioitava työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen terveydellistä merkitystä ja merkitystä työkyvylle Työpaikkaselvitystoiminnan vaikuttavuudesta ei ole suoraa näyttöä, mutta toisaalta tämä toiminta muodostaa perustan työterveyshuollon sisällön ja toiminnan suunnittelulle ja sitä kautta koko työterveystoiminnan vaikuttavuudelle (tarpeet, tavoitteet, toimenpiteet) Olennainen edellytys työpaikkaselvityksen vaikuttavuudelle on, että selvityksen tulokset käsitellään, niistä tehdään oikeat johtopäätökset, tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan ja toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikutusta seurataan
 • 9. Neuvonnan ja ohjauksen vaikuttavuus • Neuvontaa ja ohjausta voidaan antaa yksilö- tai ryhmätasolla (vuonna 2011 neuvontaa ryhmille 205 600 tuntia, yksilökäyntejä 527 400 kpl) • Jotta toiminta olisi vaikuttavaa, on hahmotettava mikä on se yksilö- tai ryhmätason muutos, jota työterveyshuolto haluaa tukea • Muutosvaiheen huomiointi parantaa tuloksia – – – – – Esiharkintavaihe Harkintavaihe Valmisteluvaihe Toimintavaihe Ylläpitovaihe • Vaikuttavuutta lisää huomattavasti selkeä tavoiteasettelu (välitavoitteet, lopputavoitteet), aikataulutus ja muutosten seuranta
 • 10. Terveystarkastusten vaikuttavuus • Vuonna 2011 työterveyshuollossa toteutettiin 1 113 600 terveystarkastuskäyntiä – Sisältää kaikki terveystarkastukset (työhonsijoitus, erityinen sairastumisen vaara, ikäryhmä, työkyvyn arviointi jne.) • Katsausten mukaan suuntaamattomilla terveystarkastuksilla ei ole vaikutusta sairastuvuuteen, työkyvyttömyyteen tai kuolleisuuteen – "Terveydenhuolto ei ole oikea paikka puuttua terveen väestön elämäntapoihin, mutta sairastumisvaarassa olevien tai jo sairastuneiden keskuudessa merkittäviä vaikutuksia voidaan saada aikaan suhteellisen vähäisillä toimilla." Absetz P, Hankonen N. Duodecim 2011 – "On current evidence it is not possible to justify the offer of routine health screening to unselected working populations on the grounds of either clinical effectiveness or sickness absence reduction." Wynn P. Occupational Medicine 2013 • Seulonnan/riskienkartoituksen perusteella kohdennettu terveystarkastustoiminta vähentää sairauspoissaoloja (Taimela ym.) > suunnitelmallisuus, tavoiteasettelu
 • 11. Sairaanhoidon vaikuttavuus • Vuonna 2011 työterveyshuollon puitteissa tehtiin 5 408 000 sairaanhoitokäyntiä • Käypä hoito –suositusten noudattaminen lisää sairaanhoidon vaikuttavuutta yksilötasolla – Suositukset perustuvat tieteelliseen näyttöön eri hoitojen ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta • Työterveyshuollon sairaanhoidon merkitystä yrityksen sairauspoissaoloihin ei ole tutkittu – Sairauden osuus työkyvyttömyyden kokemukseen olennaista arvioida, taustalla usein monia muitakin tekijöitä > työ ja työolot tunnettava • Nopean hoitoonpääsyn ei sellaisenaan ole osoitettu vähentävän sairauspoissaoloja • Päinvastoin, runsaat lääkärikäynnit korreloivat esim. TULE-vaivoissa työkyvyttömyyteen • Laajan ja nopean sairaanhoidon vaikutus henkilöstötyytyväisyyteen kiistaton
 • 12. Tarkka sairausdiagnoosi ei useinkaan ole olennaista työkykyongelmien käsittelyssä
 • 13. Työkyvyttömyyden osatekijöitä • Biologiset tekijät – Lääketieteellinen tila, toimintakyky ym. • Psykologiset tekijät – Pelko, ahdistuneisuus, motivaatio, mieliala • Sosiaaliset tekijät – Työolosuhteet, työyhteisö, sosiaalivakuutus- ja korvausjärjestelmä • Kulttuurinen viitekehys – Työn merkitys yksilön asemalle yhteisössä, työkyvyttömyyden hyväksyttävyys • Sairas voi kokea itsensä terveeksi, terve voi kokea itsensä sairaaksi • Sairaus ei ole yhtä kuin työkyvyttömyys! • Vaikuttavuus työkyvyttömyyteen jää puutteelliseksi, jos työkyvyttömyyttä lähestytään vain lääketieteellisenä ilmiönä
 • 14. Työkyvyttömyyden ehkäisy • Työterveyshuollon käytettävissä on sekä lakiin että tutkittuun näyttöön perustuvia menetelmiä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen – Työn muokkaus sopivammaksi ennen sairausloma-tarvetta (Martimo ym. 2010, Shiri ym. 2011) – Työajan lyhentäminen sairausloman sijaan (Viikari-Juntura 2012, Shiri ym. 2013) – Yhdessä sovittu työkyvyn seurannan, hallinnan ja varhaisen tuen toimintamalli • Työterveysneuvottelu – 30-60-90 päivän sääntö liittyen jäljellä olevan työkyvyn ja työhönpaluumahdollisuuksien arviointiin – Ammatillinen kuntoutus
 • 15.
 • 16.
 • 17. Terveys 2011: työkyky kohentunut huomattavasti • Työkyvyn lasku ikääntymisen myötä on loiventunut, varttuneimmissa ikäryhmissä se on jopa pysähtynyt verrattuna 10 vuoden takaiseen tilanteeseen Lähde: THL, 2012
 • 18. Työkyvyttömyyseläkkeet työkyvyttömyyden syyn mukaan 1980–2010 (yksityinen sektori) 250 000 225 000 200 000 175 000 Muut sairaudet 150 000 Verenkiertoelinten sairaudet 125 000 Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 100 000 75 000 50 000 Mielenterveyden häiriöt 25 000 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 Lähde ETK. Lukuihin sisältyvät varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja yksilölliset varhaiseläkkeet
 • 19.
 • 20.
 • 21. Yhteenveto • Työterveyshuollolla on terveydenhuollossa oma erityistehtävänsä, joka ei ole työikäisten sairaanhoito • Hyvin toimiva perusterveydenhuolto on myös työterveystoiminnan vaikuttavuuden edellytys • Nykyisessä toimintaympäristössä työterveyspainotteinen sairaanhoito muodostaa pohjan työkyvyn hallinnalle • Työterveysyhteistyö on toiminnan vaikuttavuuden edellytys, samoin toiminnan pääpainon siirtyminen työpaikoille ja organisaatiotasolle • Keinot tukea jäljellä olevaa työkykyä työpaikoilla ovat lisääntyneet, mutta onko taustalla oleva ajattelutapa uusiutunut riittävästi? • Vaikuttavan työterveyshuollon ensisijainen kohde tulisi olla työpaikka ja työelämä
 • 22. Kiitokset: Kari-Pekka Martimo, Työterveyslaitos Mervi Viljamaa, Pihlajalinna/Työterveyslaitos Jukka Uitti, Työterveyslaitos