SlideShare a Scribd company logo
MÔN HỌC : MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG 
BÀI THẢO LUẬN : SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
ĐỐI VỚI VIỆT NAM HIỆN NAY 1
SINH VIÊN THỰC HIỆN 
• PHẠM VĂN SƠN 
• NGUYỄN HỮU THẮNG 
• NGUYỄN NGỌC HẢI 
• NGUYỄN VĂN THÂN 
• LÊ VIẾT DIỆU 
• LÊ TRỌNG THUẤN 
• ĐỖ ANH VŨ 
• NGUYỄN THANH AN 
• NGUYỄN ĐÌNH QUỐC 
• TRẦN HOÀNG HUY 
• NGUYỄN QUANG VŨ
NỘI DUNG 
• 1) Thế nào là sự phát triển bền vững , ba trụ cột của sự 
phát triển bền vững. 
• 2) Khái niệm "Phát triển bền vững" của Việt Nam trong 
thế giới toàn cầu hóa. 
• 4) Trả lời câu hỏi : 
‘Việt Nam đã đạt được sự phát triển bền vũng chưa ?’
SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
1) Khái niệm : 
• Phát triển bền vững ( Sustainable Development) 
• “PTBV là sự phát triển lâu dài phù hợp với yêu cầu của 
thế hệ hôm nay mà không gây ra những khả năng nguy 
hại đến các thế hệ mai sau trong việc thỏa mãn nhu cầu 
riêng và trong việc lựa chọn ngưỡng sống của họ” 
Ủy ban môi trường và phát triển LHQ (1987)
BA TRỤ CỘT CỦA SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
• 
KINH TẾ 
• Thứ nhất, 
bền vững 
về mặt kinh 
tế, hay phát 
triển kinh 
tế bền vững 
là phát triển 
nhanh và 
an toàn, 
chất lượng 
XÃ HỘI 
• Thứ hai, 
bền vững 
về mặt xã 
hội là công 
bằng xã 
hội và phát 
triển con 
người 
MÔI TRƯỜNG 
• Thứ ba, 
bền vững 
về sinh 
thái môi 
trường
VỀ KINH TẾ 
• Mỗi nền kinh tế được coi là bền vững cần đạt được những yêu cầu sau: 
- Có tăng trưởng GDP và GDP đầu người đạt mức cao. Nước phát triển 
có thu nhập cao vẫn phải giữ nhịp độ tăng trưởng, nước càng nghèo có 
thu nhập thấp càng phải tăng trưởng mức độ cao. Các nước đang phát 
triển trong điều kiện hiện nay cần tăng trưởng GDP vào khoảng 5%/năm 
thì mới có thể xem có biểu hiện phát triển bền vững về kinh tế. 
- Trường hợp có tăng trưởng GDP cao nhưng mức GDP bình quân đầu 
người thấp thì vẫn coi là chưa đạt yêu cầu phát triển bền vững. 
- Cơ cấu GDP cũng là vấn đề cần xem xét. Chỉ khi tỷ trọng công nghiệp 
và dịch vụ trong GDP cao hơn nông nghiệp thì tăng trưởng mới có thể 
đạt được bền vững. 
- Tăng trưởng kinh tế phải là tăng trưởng có hiệu quả cao, không chấp 
nhận tăng trưởng bằng mọi giá.
VỀ XÃ HỘI 
Tính bền vững về phát triển xã hội ở mỗi quốc gia được đánh giá 
bằng các tiêu chí, như HDI, hệ số bình đẳng thu nhập, các chỉ 
tiêu về giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, hưởng thụ văn hóa. Ngoài 
ra, bền vững về xã hội là sự bảo đảm đời sống xã hội hài hòa; có 
sự bình đẳng giữa các giai tầng trong xã hội, bình đẳng giới; mức 
độ chênh lệch giàu nghèo không cao quá và có xu hướng gần lại; 
chênh lệch đời sống giữa các vùng miền không lớn.
VỀ MÔI TRƯỜNG 
• Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông 
nghiệp, du lịch; quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn 
mới,... đều tác động đến môi trường và gây ảnh hưởng tiêu cực 
đến môi trường, điều kiện tự nhiên. Bền vững về môi trường là 
khi sử dụng các yếu tố tự nhiên đó, chất lượng môi trường 
sống của con người phải được bảo đảm. Đó là bảo đảm sự 
trong sạch về không khí, nước, đất, không gian địa lý, cảnh 
quan. Chất lượng của các yếu tố trên luôn cần được coi trọng 
và thường xuyên được đánh giá kiểm định theo những tiêu 
chuẩn quốc gia hoặc quốc tế
Khái niệm "Phát triển bền vững" 
của Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa. 
• Sự phát triển bền vững của Việt Nam cần phải được bổ 
sung 03 yêu cầu quan trọng để sự phát triển đó phải thật 
sự bền vững, đó là: 
• Phải phát triển đúng với tiềm năng. 
• Phải phát triển mạnh hơn sức ép. 
• Phải phát triển xứng với cơ hội. 
• Nếu sự phát triển của Việt Nam với những chỉ số tuyệt 
đối dù có tốt đến đâu mà vẫn xa với cơ hội, vẫn yếu hơn 
sức ép, và vẫn kém xa cơ hội thì sự phát triển đó chắc 
chắn thiếu tính bền vững
• Toàn cầu hóa là một cuộc đua, một cuộc cạnh tranh trong việc 
nhận diện và đi đúng các xu thế mới của thế giới. Cuộc cạnh 
tranh này đòi hỏi chúng ta vừa phải thông minh, vừa phải năng 
động, vừa phải kiên định. Nếu không tận dụng được quy luật 
tương thuộc trong thế giới mới này, quy luật về sự thắng thế 
của kinh tế xanh, của quyền lực mềm và quyền lực thông 
minh, của sự phục hưng của các giá trị phương Đông,… thì vị 
trí quốc gia trên đường đua quốc tế của Việt Nam sẽ không thể 
thay đổi, hoặc có thay đổi thì đó sẽ là sự thụt lùi khi chúng ta 
không tận dụng được các dòng chảy mới.
Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn 
cầu ở ViệtNam 
• . Những khó khăn thách thức: 
Trong giai đoạn hiện nay, để PTBV, Việt Nam phải đối mặt với 
nhiều thách thức đang tồn tại hoặc mới phát sinh, bao gồm: 
1) Tác động của khủng hoảng tài chính, biến động giá lương thực và 
năng lượng: Trong các năm 2007-2010, thế giới phải đối mặt với ba 
khó khăn nghiêm trọng: khủng hoảng tài chính, biến động tăng giá 
nhiên liệu và giá lương thực trên quy mô toàn cầu. Do vậy, việc thực 
hiện PTBV của Việt Nam trở nên phức tạp hơn bởi tác động tiêu cực 
của các khó khăn này, trong đó nghiêm trọng nhất là khủng hoảng kinh 
tế toàn cầu.
• 2) Biến đổi khí hậu:Việt Nam được cho là một trong số rất ít quốc gia 
trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. 
Trong thời gian qua, BĐKH đã hiện hữu ngày càng rõ rệt, nhất là sự 
gia tăng thiên tai và đã gây nhiều thiệt hại về người và của cho nhiều 
khu vực, đặc biệt là ở ven biển miền Trung. Tổng số hàng năm toàn 
quốc mất mát do thiên tai khoảng 1,5% GDP và hơn 450 tính mạng. 
• 3) Tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt: Trong thời gian qua, 
do những nguyên nhân khác nhau, tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài 
nguyên nước, tài nguyên sinh vật bị suy thoái nghiêm trọng. Trong 
một số địa phương, tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản đã bị khai 
thác đến mức cạn kiệt hoặc rất lãng phí.
• 4) Ô nhiễm môi trường: Môi trường bị suy thoái kéo dài do hậu quả 
của chiến tranh để lại (bom mìn và chất độc da cam/dioxin) và quá 
trình phát triển KT-XH hiện nay là một thách thức rất nghiêm trọng 
khác đối với Việt Nam trong tiến trình PTBV. 
• 5) Trình độ phát triển, hiệu quả sản xuất và tiêu dùng thấp: Trình độ 
phát triển của Việt Nam nói chung còn thấp, bịtụt hậu so với nhiều 
nước sau nhiều năm chiến tranh ác liệt kéo dài. Trình độ phát triển 
KH-CN (nhất là R&D và chuyển giao công nghệ) còn thấp. Hệ thống 
pháp luật đang trong thời kỳ chuyển đổi còn chưa đồng bộ, chưa thật 
phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hướng tới tăng trưởng xanh.
• Chi phí môi trường không thể hiện đầy đủ trong chi phí sản xuất. Hệ 
thống tổ chức, bộ máy quản lý còn chia cắt chưa phù hợp với sự phát 
triển trong liên kết của đất nước, trong hội nhập, cần có những chỉnh 
sửa rất mạnh mẽ. 
• Các mô hình sản xuất và tiêu dùng còn chưa tuân thủ chính sách 
“thân thiện với môi trường”. Trong tiêu dùng, lối sống hưởng thụ, 
tiêu xài lãng phí vẫn còn phổ biến ở một bộ phận dân cư, nhất là ở 
thành thị
Vậy,ViệtNam đã đạt được sự phát triển 
bền vững chưa ? 
• Đánh giá tình hình nước ta hiện nay trên 3 lĩnh vực : Kinh Tế , 
Xã hội, Môi Trường. 
• VỀ KINH TẾ: Ðánh giá về tình hình kinh tế xã hội của 
Việt Nam sau khi gia nhậpWTO, nhiều chuyên gia kinh 
tế cho rằng, mặc dù kinh tế Việt Nam có khởi sắc nhưng 
nền kinh tế còn bộc lộ nhiều khó khăn do bất ổn về thể 
chế, kinh tế vĩ mô, hệ thống tài chính, năng lực cạnh 
tranh.
• Tính từ năm 2006 đến hết năm 2011, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế bình quân 6 năm đạt gần 7%; năm 2012, GDP 
tăng 5,03%, GDP bình quân đầu người đạt 1.540 USD. 
Cơ cấu kinh tế cũng có những bước tiến triển tích cực, tỷ 
trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP ngày 
càng tăng, khu vực nông nghiệp trong cơ cấu GDP ngày 
càng giảm. An ninh lương thực được bảo đảm. Những 
thành tựu đạt được trong lĩnh vực kinh tế đã góp phần 
tích cực vào việc phát triển bền vững các lĩnh vực khác.
• VỀ XÃ HỘI: sự nghiệp giáo dục có bước phát triển, chi 
ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo đạt tới 20% 
tổng chi ngân sách; đến năm 2011, tất cả các tỉnh, thành 
phố đã đạt chuẩn giáo dục trung học cơ sở. Việc giải 
quyết việc làm đạt kết quả tích cực: trong 6 năm (2006 - 
2011), đã giải quyết được việc làm cho hơn 9 triệu lao 
động. Năm 2012 đã tạo việc làm mới cho hơn 1,5 triệu 
người; năm 2013, phấn đấu tạo việc làm cho 1,6 triệu 
người; tuyển mới dạy nghề cho 1,9 triệu người; thực hiện 
chiến lược dạy nghề gắn với tạo việc làm.
• Năm 2012, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 3,53%, ở khu vực 
nông thôn là 1,55%. Công tác xóa đói, giảm nghèo có nhiều 
tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,6% và đến cuối năm 2013 
ước còn 7,6%. Năm 2012, Việt Nam xếp thứ 127 trên tổng số 
187 nước và vùng lãnh thổ về HDI và được xếp vào nhóm có 
tốc độ tăng chỉ số HDI cao. Việt Nam hoàn thành 6/8 nhóm 
Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) do Liên hợp quốc đặt ra cho 
các nước đang phát triển đến năm 2015.
VỀ MÔI TRƯỜNG: Việc bảo vệ tài nguyên, môi trường đã đi 
vào nền nếp. Bằng những chính sách hợp lý, các giải pháp quyết 
liệt, vấn đề bảo vệ môi trường sống, chống ô nhiễm các nguồn 
nước, không khí đã được tất cả các địa phương, các ngành và các 
tầng lớp nhân dân đồng thuận và cùng tham gia. Công tác trồng 
rừng, bảo vệ rừng được quan tâm hơn nên tình trạng cháy và chặt 
phá rừng đã giảm đi.
• Tuy nhiên việc xây dựng pháp luật và chính sách bảo vệ môi 
trường còn thiếu và chậm, thực hiện chưa nghiêm, hiệu lực, 
hiệu quả còn thấp. Môi trường ở nhiều nơi tiếp tục xuống cấp, 
một số nơi đã tới mức báo động. Chưa có những giải pháp thực 
thi để đối phó với sự biến đổi khí hậu; hậu quả thiên tai còn 
nặng nề; tình trạng chặt phá, cháy rừng còn tiếp tục diễn ra. Ô 
nhiễm nguồn nước, đất, ô nhiễm không khí còn nghiêm trọng ở 
một số nơi. Chưa huy động được nhiều nguồn lực để bảo vệ 
môi trường sinh thái và môi trường sống của nhân dân.
• Từ kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy, Việt Nam đã có 
những thành tựu đáng kể trong quá trình phát triển về 
mọi mặt. Tuy nhiên những thành tưu đó vẫn chưa thể giúp 
Việt Nam đạt được sự phát triên bền vững. 
• Bởi vậy ,những phương hướng phát triển với những hoạt 
động cần ưu tiên đó là :
• Về kinh tế: 
• - Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, từng bước thực hiện 
tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái 
tạo. 
• - Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững. 
• - Đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông 
thôn bền vững. 
• - Phát triển bền vững các vùng và địa phương.
• Về xã hội: 
• 
• - Đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; tạo 
việc làm bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thực 
hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 
• - Ổn định quy mô, cải thiện và nâng cao chất lượng dân số. 
• - Phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế, xây dựng và 
phát triển gia đình Việt Nam.
• Phát triển bền vững các đô thị, xây dựng nông thôn mới, phân 
bố hợp lý dân cư và lao động theo vùng. 
• - Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí 
và trình độ nghề nghiệp thích hợp với yêu cầu của sự phát triển 
đất nước, vùng và địa phương. 
• - Phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y 
tế, chăm sóc sức khỏe; bảo đảm an toàn thực phẩm; cải thiện 
điều kiện và vệ sinh môi trường lao động. 
• - Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc 
lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, chủ 
động và tích cực hội nhập quốc tế.
• Về tài nguyên và môi trường: 
• 
• - Chống thoái hóa, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất. 
• 
• - Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước. 
• 
• - Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng 
sản. 
• 
• - Bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên 
biển. 
• 
• - Bảo vệ và phát triển rừng. 
•
• Giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở các đô thị lớn và khu 
công nghiệp. 
• - Quản lý có hiệu quả chất thải rắn và chất thải nguy hại. 
• - Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học. 
• - Giảm thiểu tác động và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng
THANK YOU ! 
THE END!

More Related Content

What's hot

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH...
ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH...ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH...
ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH...
Jenny Hương
 
Tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tếTăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tếLyLy Tran
 
nhận thức của sinh viên về vấn đề sống thử
nhận thức của sinh viên về vấn đề sống thửnhận thức của sinh viên về vấn đề sống thử
nhận thức của sinh viên về vấn đề sống thửthunguyen2509
 
Asean powerpoint
Asean powerpointAsean powerpoint
Asean powerpointMolija Ji
 
Sản phẩm thân thiện với mt
Sản phẩm thân thiện với mtSản phẩm thân thiện với mt
Sản phẩm thân thiện với mt
Sỹ Trương
 
Đề tài: Tiểu luận Chính sách tài khóa- giải pháp và thực trạng, HAY
Đề tài: Tiểu luận Chính sách tài khóa- giải pháp và thực trạng, HAYĐề tài: Tiểu luận Chính sách tài khóa- giải pháp và thực trạng, HAY
Đề tài: Tiểu luận Chính sách tài khóa- giải pháp và thực trạng, HAY
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬTPHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Tín Nguyễn-Trương
 
Luận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng, HOT
Luận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng, HOTLuận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng, HOT
Luận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng, HOT
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Thuyết trình triết học
Thuyết trình triết họcThuyết trình triết học
Thuyết trình triết họchhhuong
 
giáo trình cơ sở văn hóa việt nam
giáo trình cơ sở văn hóa việt namgiáo trình cơ sở văn hóa việt nam
giáo trình cơ sở văn hóa việt namMChau NTr
 
Bài 3 lựa chọn của người tiêu dùng và cầu thị trường
Bài 3 lựa chọn của người tiêu dùng và cầu thị trườngBài 3 lựa chọn của người tiêu dùng và cầu thị trường
Bài 3 lựa chọn của người tiêu dùng và cầu thị trườngQuyen Le
 
Chương 1 gioi thieu ve kinh te moi truong1
Chương 1 gioi thieu ve kinh te moi truong1Chương 1 gioi thieu ve kinh te moi truong1
Chương 1 gioi thieu ve kinh te moi truong1
Long Hoang Van
 
Luận văn: Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Đồng Nai, HAY!
Luận văn: Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Đồng Nai, HAY!Luận văn: Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Đồng Nai, HAY!
Luận văn: Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Đồng Nai, HAY!
Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
 
Tiểu luận kinh tế phát triển - Tài nguyên thiên nhiên
Tiểu luận kinh tế phát triển - Tài nguyên thiên nhiênTiểu luận kinh tế phát triển - Tài nguyên thiên nhiên
Tiểu luận kinh tế phát triển - Tài nguyên thiên nhiên
Ngọc Hưng
 
đề Thi thực hành văn bản tiếng việt
đề Thi thực hành văn bản tiếng việtđề Thi thực hành văn bản tiếng việt
đề Thi thực hành văn bản tiếng việt
limsea33
 
Bài giảng môn lý thuyết tài chính tiền tệ
Bài giảng môn lý thuyết tài chính  tiền tệBài giảng môn lý thuyết tài chính  tiền tệ
Bài giảng môn lý thuyết tài chính tiền tệ
Trường An
 
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI
nataliej4
 
Toàn cầu hóa
Toàn cầu hóaToàn cầu hóa
Toàn cầu hóa
daohang0301
 
Luận văn: Sự vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng nền vă...
Luận văn: Sự vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng nền vă...Luận văn: Sự vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng nền vă...
Luận văn: Sự vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng nền vă...
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Đề thi môn kinh tế vi mô
Đề thi môn kinh tế vi môĐề thi môn kinh tế vi mô
Đề thi môn kinh tế vi mô
AnhKiet2705
 

What's hot (20)

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH...
ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH...ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH...
ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH...
 
Tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tếTăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
 
nhận thức của sinh viên về vấn đề sống thử
nhận thức của sinh viên về vấn đề sống thửnhận thức của sinh viên về vấn đề sống thử
nhận thức của sinh viên về vấn đề sống thử
 
Asean powerpoint
Asean powerpointAsean powerpoint
Asean powerpoint
 
Sản phẩm thân thiện với mt
Sản phẩm thân thiện với mtSản phẩm thân thiện với mt
Sản phẩm thân thiện với mt
 
Đề tài: Tiểu luận Chính sách tài khóa- giải pháp và thực trạng, HAY
Đề tài: Tiểu luận Chính sách tài khóa- giải pháp và thực trạng, HAYĐề tài: Tiểu luận Chính sách tài khóa- giải pháp và thực trạng, HAY
Đề tài: Tiểu luận Chính sách tài khóa- giải pháp và thực trạng, HAY
 
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬTPHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
 
Luận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng, HOT
Luận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng, HOTLuận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng, HOT
Luận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng, HOT
 
Thuyết trình triết học
Thuyết trình triết họcThuyết trình triết học
Thuyết trình triết học
 
giáo trình cơ sở văn hóa việt nam
giáo trình cơ sở văn hóa việt namgiáo trình cơ sở văn hóa việt nam
giáo trình cơ sở văn hóa việt nam
 
Bài 3 lựa chọn của người tiêu dùng và cầu thị trường
Bài 3 lựa chọn của người tiêu dùng và cầu thị trườngBài 3 lựa chọn của người tiêu dùng và cầu thị trường
Bài 3 lựa chọn của người tiêu dùng và cầu thị trường
 
Chương 1 gioi thieu ve kinh te moi truong1
Chương 1 gioi thieu ve kinh te moi truong1Chương 1 gioi thieu ve kinh te moi truong1
Chương 1 gioi thieu ve kinh te moi truong1
 
Luận văn: Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Đồng Nai, HAY!
Luận văn: Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Đồng Nai, HAY!Luận văn: Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Đồng Nai, HAY!
Luận văn: Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Đồng Nai, HAY!
 
Tiểu luận kinh tế phát triển - Tài nguyên thiên nhiên
Tiểu luận kinh tế phát triển - Tài nguyên thiên nhiênTiểu luận kinh tế phát triển - Tài nguyên thiên nhiên
Tiểu luận kinh tế phát triển - Tài nguyên thiên nhiên
 
đề Thi thực hành văn bản tiếng việt
đề Thi thực hành văn bản tiếng việtđề Thi thực hành văn bản tiếng việt
đề Thi thực hành văn bản tiếng việt
 
Bài giảng môn lý thuyết tài chính tiền tệ
Bài giảng môn lý thuyết tài chính  tiền tệBài giảng môn lý thuyết tài chính  tiền tệ
Bài giảng môn lý thuyết tài chính tiền tệ
 
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI
 
Toàn cầu hóa
Toàn cầu hóaToàn cầu hóa
Toàn cầu hóa
 
Luận văn: Sự vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng nền vă...
Luận văn: Sự vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng nền vă...Luận văn: Sự vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng nền vă...
Luận văn: Sự vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng nền vă...
 
Đề thi môn kinh tế vi mô
Đề thi môn kinh tế vi môĐề thi môn kinh tế vi mô
Đề thi môn kinh tế vi mô
 

Viewers also liked

Bai 42 moi truong va su phat trien ben vung
Bai 42 moi truong va su phat trien ben vungBai 42 moi truong va su phat trien ben vung
Bai 42 moi truong va su phat trien ben vungbahosp
 
Bài tiểu luận môn.pptx slide share
Bài tiểu luận môn.pptx slide shareBài tiểu luận môn.pptx slide share
Bài tiểu luận môn.pptx slide share
maichipbong
 
Tổ chức nông thôn việt nam
Tổ chức nông thôn việt namTổ chức nông thôn việt nam
Tổ chức nông thôn việt namPe Tii
 
Pp1 tuyen bo stockholm 1972
Pp1 tuyen bo stockholm 1972Pp1 tuyen bo stockholm 1972
Pp1 tuyen bo stockholm 1972VU Tuan
 
Nguồn lực Tài nguyên Thiên nhiên với phát triển kinh tế (TS. Trần Quang Phú)
Nguồn lực Tài nguyên Thiên nhiên với phát triển kinh tế (TS. Trần Quang Phú)Nguồn lực Tài nguyên Thiên nhiên với phát triển kinh tế (TS. Trần Quang Phú)
Nguồn lực Tài nguyên Thiên nhiên với phát triển kinh tế (TS. Trần Quang Phú)
Kien Thuc
 
quản lý tài chính nông thôn
quản lý tài chính nông thônquản lý tài chính nông thôn
quản lý tài chính nông thônnganfuong411
 
Ktpt phan1
Ktpt phan1Ktpt phan1
Ktpt phan1
thuyhr
 
Cong tac phat trien nong thon
Cong tac phat trien nong thonCong tac phat trien nong thon
Cong tac phat trien nong thon
foreman
 
An ninh moi truong
An ninh moi truongAn ninh moi truong
An ninh moi truong
vu Hoang Anh
 
Nghèo, bất bình đẳng
Nghèo, bất bình đẳngNghèo, bất bình đẳng
Nghèo, bất bình đẳng
vietlod.com
 
TREND CORP - KÊNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
TREND CORP - KÊNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNGTREND CORP - KÊNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
TREND CORP - KÊNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNGTRENDCORP
 
Mối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hội
Mối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hộiMối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hội
Mối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hộiTrần Thế Dinh
 
Tiep Thi Va Xay Dung Thuong Hieu Nong San Huynh Phuoc Nghia
Tiep Thi Va Xay Dung Thuong Hieu Nong San Huynh Phuoc NghiaTiep Thi Va Xay Dung Thuong Hieu Nong San Huynh Phuoc Nghia
Tiep Thi Va Xay Dung Thuong Hieu Nong San Huynh Phuoc Nghia
UEH (university), GIBC
 
Đề tài thảo luận:phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa và vận dụng lý luận về 2...
Đề tài thảo luận:phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa và vận dụng lý luận về 2...Đề tài thảo luận:phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa và vận dụng lý luận về 2...
Đề tài thảo luận:phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa và vận dụng lý luận về 2...
Jenny Hương
 
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trườngPowerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
Nhung Lê
 
Qlcl yeu to ben ngoai2
Qlcl yeu to ben ngoai2Qlcl yeu to ben ngoai2
Qlcl yeu to ben ngoai2CUti' Lan
 
Luận án tiến sĩ lâm nghiệp nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ ...
Luận án tiến sĩ lâm nghiệp nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ ...Luận án tiến sĩ lâm nghiệp nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ ...
Luận án tiến sĩ lâm nghiệp nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ ...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Pp4 tuyen bo johanesburg 2002
Pp4 tuyen bo johanesburg 2002Pp4 tuyen bo johanesburg 2002
Pp4 tuyen bo johanesburg 2002VU Tuan
 
Global Development Powerpoint
Global Development PowerpointGlobal Development Powerpoint
Global Development Powerpoint
felixquarshie
 

Viewers also liked (20)

Bai 42 moi truong va su phat trien ben vung
Bai 42 moi truong va su phat trien ben vungBai 42 moi truong va su phat trien ben vung
Bai 42 moi truong va su phat trien ben vung
 
Bài tiểu luận môn.pptx slide share
Bài tiểu luận môn.pptx slide shareBài tiểu luận môn.pptx slide share
Bài tiểu luận môn.pptx slide share
 
Tổ chức nông thôn việt nam
Tổ chức nông thôn việt namTổ chức nông thôn việt nam
Tổ chức nông thôn việt nam
 
Pp1 tuyen bo stockholm 1972
Pp1 tuyen bo stockholm 1972Pp1 tuyen bo stockholm 1972
Pp1 tuyen bo stockholm 1972
 
Nguồn lực Tài nguyên Thiên nhiên với phát triển kinh tế (TS. Trần Quang Phú)
Nguồn lực Tài nguyên Thiên nhiên với phát triển kinh tế (TS. Trần Quang Phú)Nguồn lực Tài nguyên Thiên nhiên với phát triển kinh tế (TS. Trần Quang Phú)
Nguồn lực Tài nguyên Thiên nhiên với phát triển kinh tế (TS. Trần Quang Phú)
 
quản lý tài chính nông thôn
quản lý tài chính nông thônquản lý tài chính nông thôn
quản lý tài chính nông thôn
 
Ktpt phan1
Ktpt phan1Ktpt phan1
Ktpt phan1
 
Cong tac phat trien nong thon
Cong tac phat trien nong thonCong tac phat trien nong thon
Cong tac phat trien nong thon
 
An ninh moi truong
An ninh moi truongAn ninh moi truong
An ninh moi truong
 
Nghèo, bất bình đẳng
Nghèo, bất bình đẳngNghèo, bất bình đẳng
Nghèo, bất bình đẳng
 
TREND CORP - KÊNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
TREND CORP - KÊNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNGTREND CORP - KÊNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
TREND CORP - KÊNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
 
Mối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hội
Mối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hộiMối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hội
Mối quan hệ giữa tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hội
 
Tiep Thi Va Xay Dung Thuong Hieu Nong San Huynh Phuoc Nghia
Tiep Thi Va Xay Dung Thuong Hieu Nong San Huynh Phuoc NghiaTiep Thi Va Xay Dung Thuong Hieu Nong San Huynh Phuoc Nghia
Tiep Thi Va Xay Dung Thuong Hieu Nong San Huynh Phuoc Nghia
 
Đề tài thảo luận:phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa và vận dụng lý luận về 2...
Đề tài thảo luận:phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa và vận dụng lý luận về 2...Đề tài thảo luận:phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa và vận dụng lý luận về 2...
Đề tài thảo luận:phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa và vận dụng lý luận về 2...
 
Gs. vo tong xuan agu
Gs. vo tong xuan aguGs. vo tong xuan agu
Gs. vo tong xuan agu
 
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trườngPowerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
 
Qlcl yeu to ben ngoai2
Qlcl yeu to ben ngoai2Qlcl yeu to ben ngoai2
Qlcl yeu to ben ngoai2
 
Luận án tiến sĩ lâm nghiệp nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ ...
Luận án tiến sĩ lâm nghiệp nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ ...Luận án tiến sĩ lâm nghiệp nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ ...
Luận án tiến sĩ lâm nghiệp nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ ...
 
Pp4 tuyen bo johanesburg 2002
Pp4 tuyen bo johanesburg 2002Pp4 tuyen bo johanesburg 2002
Pp4 tuyen bo johanesburg 2002
 
Global Development Powerpoint
Global Development PowerpointGlobal Development Powerpoint
Global Development Powerpoint
 

Similar to Sự phát triển bền vững

Địa lý kte semina.pptx
Địa lý kte semina.pptxĐịa lý kte semina.pptx
Địa lý kte semina.pptx
ThuTriu5
 
Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Kinh Tế Chính Trị.
Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Kinh Tế Chính Trị.Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Kinh Tế Chính Trị.
Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Kinh Tế Chính Trị.
Dịch Vụ Viết Thuê Đề Tài 0934.573.149 / Luanvantot.com
 
Giới Thiệu Khái Quát Về Môi Trường Kinh Tế Mỹ Và Rút Ra Ý Nghĩa Đối Với Các D...
Giới Thiệu Khái Quát Về Môi Trường Kinh Tế Mỹ Và Rút Ra Ý Nghĩa Đối Với Các D...Giới Thiệu Khái Quát Về Môi Trường Kinh Tế Mỹ Và Rút Ra Ý Nghĩa Đối Với Các D...
Giới Thiệu Khái Quát Về Môi Trường Kinh Tế Mỹ Và Rút Ra Ý Nghĩa Đối Với Các D...
luanvantrust
 
GIÁO ÁN POWERPOINT ĐỊA LÍ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 NĂM HỌC 20...
GIÁO ÁN POWERPOINT ĐỊA LÍ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 NĂM HỌC 20...GIÁO ÁN POWERPOINT ĐỊA LÍ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 NĂM HỌC 20...
GIÁO ÁN POWERPOINT ĐỊA LÍ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 NĂM HỌC 20...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CL&KHPT
CL&KHPTCL&KHPT
Tài liệu sản phẩm thân thiện với môi trường xu hướng tất yếu tiêu dùng hiện ...
Tài liệu sản phẩm thân thiện với môi trường xu hướng tất yếu tiêu dùng hiện ...Tài liệu sản phẩm thân thiện với môi trường xu hướng tất yếu tiêu dùng hiện ...
Tài liệu sản phẩm thân thiện với môi trường xu hướng tất yếu tiêu dùng hiện ...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
123doc-phuong-huong-va-giai-phap-phat-trien-ben-vung-du-lich-bien-hai-phong.pdf
123doc-phuong-huong-va-giai-phap-phat-trien-ben-vung-du-lich-bien-hai-phong.pdf123doc-phuong-huong-va-giai-phap-phat-trien-ben-vung-du-lich-bien-hai-phong.pdf
123doc-phuong-huong-va-giai-phap-phat-trien-ben-vung-du-lich-bien-hai-phong.pdf
PhmNguynQunhPhng
 
Bài giảng lớp đảng viên mới
Bài giảng lớp đảng viên mớiBài giảng lớp đảng viên mới
Bài giảng lớp đảng viên mớiViệt Đinh
 
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đôPhân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đôPhân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đôtibeodangyeu
 
Luận Văn Giải pháp xoá đói giảm nghèo tại Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.doc
Luận Văn Giải pháp xoá đói giảm nghèo tại Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.docLuận Văn Giải pháp xoá đói giảm nghèo tại Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.doc
Luận Văn Giải pháp xoá đói giảm nghèo tại Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.doc
sividocz
 
Slide tăng trưởng kinh tế
Slide tăng trưởng kinh tế Slide tăng trưởng kinh tế
Slide tăng trưởng kinh tế
vuhaithanh123
 
Đề tài: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo, HAY
Đề tài: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo, HAYĐề tài: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo, HAY
Đề tài: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo, HAY
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Chien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.com
Chien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.comChien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.com
Chien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.com
BinhThang
 
luan van thac si kinh te (13).pdf
luan van thac si kinh te (13).pdfluan van thac si kinh te (13).pdf
luan van thac si kinh te (13).pdfNguyễn Công Huy
 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 ...
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 ...ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 ...
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 ...
Phan Minh Trí
 
Phát Triển Bền Vững Nông Nghiệp Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi.doc
Phát Triển Bền Vững Nông Nghiệp Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi.docPhát Triển Bền Vững Nông Nghiệp Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi.doc
Phát Triển Bền Vững Nông Nghiệp Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi.doc
DV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 0973287149
 
Chien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.com
Chien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.comChien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.com
Chien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.comBinhThang
 
15 dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh
15 dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh15 dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh
15 dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinhDuy Quang
 

Similar to Sự phát triển bền vững (20)

Địa lý kte semina.pptx
Địa lý kte semina.pptxĐịa lý kte semina.pptx
Địa lý kte semina.pptx
 
Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Kinh Tế Chính Trị.
Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Kinh Tế Chính Trị.Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Kinh Tế Chính Trị.
Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Kinh Tế Chính Trị.
 
Giới Thiệu Khái Quát Về Môi Trường Kinh Tế Mỹ Và Rút Ra Ý Nghĩa Đối Với Các D...
Giới Thiệu Khái Quát Về Môi Trường Kinh Tế Mỹ Và Rút Ra Ý Nghĩa Đối Với Các D...Giới Thiệu Khái Quát Về Môi Trường Kinh Tế Mỹ Và Rút Ra Ý Nghĩa Đối Với Các D...
Giới Thiệu Khái Quát Về Môi Trường Kinh Tế Mỹ Và Rút Ra Ý Nghĩa Đối Với Các D...
 
GIÁO ÁN POWERPOINT ĐỊA LÍ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 NĂM HỌC 20...
GIÁO ÁN POWERPOINT ĐỊA LÍ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 NĂM HỌC 20...GIÁO ÁN POWERPOINT ĐỊA LÍ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 NĂM HỌC 20...
GIÁO ÁN POWERPOINT ĐỊA LÍ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 NĂM HỌC 20...
 
QT185.doc
QT185.docQT185.doc
QT185.doc
 
CL&KHPT
CL&KHPTCL&KHPT
CL&KHPT
 
Tài liệu sản phẩm thân thiện với môi trường xu hướng tất yếu tiêu dùng hiện ...
Tài liệu sản phẩm thân thiện với môi trường xu hướng tất yếu tiêu dùng hiện ...Tài liệu sản phẩm thân thiện với môi trường xu hướng tất yếu tiêu dùng hiện ...
Tài liệu sản phẩm thân thiện với môi trường xu hướng tất yếu tiêu dùng hiện ...
 
123doc-phuong-huong-va-giai-phap-phat-trien-ben-vung-du-lich-bien-hai-phong.pdf
123doc-phuong-huong-va-giai-phap-phat-trien-ben-vung-du-lich-bien-hai-phong.pdf123doc-phuong-huong-va-giai-phap-phat-trien-ben-vung-du-lich-bien-hai-phong.pdf
123doc-phuong-huong-va-giai-phap-phat-trien-ben-vung-du-lich-bien-hai-phong.pdf
 
Bài giảng lớp đảng viên mới
Bài giảng lớp đảng viên mớiBài giảng lớp đảng viên mới
Bài giảng lớp đảng viên mới
 
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đôPhân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô
 
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đôPhân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô
 
Luận Văn Giải pháp xoá đói giảm nghèo tại Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.doc
Luận Văn Giải pháp xoá đói giảm nghèo tại Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.docLuận Văn Giải pháp xoá đói giảm nghèo tại Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.doc
Luận Văn Giải pháp xoá đói giảm nghèo tại Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.doc
 
Slide tăng trưởng kinh tế
Slide tăng trưởng kinh tế Slide tăng trưởng kinh tế
Slide tăng trưởng kinh tế
 
Đề tài: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo, HAY
Đề tài: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo, HAYĐề tài: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo, HAY
Đề tài: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo, HAY
 
Chien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.com
Chien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.comChien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.com
Chien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.com
 
luan van thac si kinh te (13).pdf
luan van thac si kinh te (13).pdfluan van thac si kinh te (13).pdf
luan van thac si kinh te (13).pdf
 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 ...
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 ...ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 ...
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 ...
 
Phát Triển Bền Vững Nông Nghiệp Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi.doc
Phát Triển Bền Vững Nông Nghiệp Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi.docPhát Triển Bền Vững Nông Nghiệp Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi.doc
Phát Triển Bền Vững Nông Nghiệp Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi.doc
 
Chien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.com
Chien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.comChien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.com
Chien luoc dan so 2011 2020 - ytecongcong.com
 
15 dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh
15 dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh15 dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh
15 dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh
 

More from Son Pham

Quyen nang cua bay gio
Quyen nang cua bay gioQuyen nang cua bay gio
Quyen nang cua bay gio
Son Pham
 
Luon mim cuoi voi cuoc song
Luon mim cuoi voi cuoc songLuon mim cuoi voi cuoc song
Luon mim cuoi voi cuoc song
Son Pham
 
Khac biet hay la chet
Khac biet hay la chetKhac biet hay la chet
Khac biet hay la chet
Son Pham
 
Bi mat cua phan thien an nguoi giau nhat the gioi
Bi mat cua phan thien an nguoi giau nhat the gioiBi mat cua phan thien an nguoi giau nhat the gioi
Bi mat cua phan thien an nguoi giau nhat the gioi
Son Pham
 
40 guong mat thanh cong
40 guong mat thanh cong40 guong mat thanh cong
40 guong mat thanh cong
Son Pham
 
10 bai hoc tren chiec khan an
10 bai hoc tren chiec khan an10 bai hoc tren chiec khan an
10 bai hoc tren chiec khan an
Son Pham
 
7 thoi quen de thanh dat
7 thoi quen de thanh dat7 thoi quen de thanh dat
7 thoi quen de thanh dat
Son Pham
 
90 giay thu hut bat ky ai
90 giay thu hut bat ky ai90 giay thu hut bat ky ai
90 giay thu hut bat ky ai
Son Pham
 
36kenhanhoa3
36kenhanhoa336kenhanhoa3
36kenhanhoa3
Son Pham
 
36kenhanhoa2
36kenhanhoa236kenhanhoa2
36kenhanhoa2
Son Pham
 
36kenhanhoa1
36kenhanhoa136kenhanhoa1
36kenhanhoa1
Son Pham
 
hello!
hello!hello!
hello!
Son Pham
 
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắnChapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Son Pham
 
Chapter 4 ô nhiễm môi trường nước
Chapter 4 ô nhiễm môi trường nướcChapter 4 ô nhiễm môi trường nước
Chapter 4 ô nhiễm môi trường nước
Son Pham
 

More from Son Pham (14)

Quyen nang cua bay gio
Quyen nang cua bay gioQuyen nang cua bay gio
Quyen nang cua bay gio
 
Luon mim cuoi voi cuoc song
Luon mim cuoi voi cuoc songLuon mim cuoi voi cuoc song
Luon mim cuoi voi cuoc song
 
Khac biet hay la chet
Khac biet hay la chetKhac biet hay la chet
Khac biet hay la chet
 
Bi mat cua phan thien an nguoi giau nhat the gioi
Bi mat cua phan thien an nguoi giau nhat the gioiBi mat cua phan thien an nguoi giau nhat the gioi
Bi mat cua phan thien an nguoi giau nhat the gioi
 
40 guong mat thanh cong
40 guong mat thanh cong40 guong mat thanh cong
40 guong mat thanh cong
 
10 bai hoc tren chiec khan an
10 bai hoc tren chiec khan an10 bai hoc tren chiec khan an
10 bai hoc tren chiec khan an
 
7 thoi quen de thanh dat
7 thoi quen de thanh dat7 thoi quen de thanh dat
7 thoi quen de thanh dat
 
90 giay thu hut bat ky ai
90 giay thu hut bat ky ai90 giay thu hut bat ky ai
90 giay thu hut bat ky ai
 
36kenhanhoa3
36kenhanhoa336kenhanhoa3
36kenhanhoa3
 
36kenhanhoa2
36kenhanhoa236kenhanhoa2
36kenhanhoa2
 
36kenhanhoa1
36kenhanhoa136kenhanhoa1
36kenhanhoa1
 
hello!
hello!hello!
hello!
 
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắnChapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
 
Chapter 4 ô nhiễm môi trường nước
Chapter 4 ô nhiễm môi trường nướcChapter 4 ô nhiễm môi trường nước
Chapter 4 ô nhiễm môi trường nước
 

Sự phát triển bền vững

 • 1. MÔN HỌC : MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG BÀI THẢO LUẬN : SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM HIỆN NAY 1
 • 2. SINH VIÊN THỰC HIỆN • PHẠM VĂN SƠN • NGUYỄN HỮU THẮNG • NGUYỄN NGỌC HẢI • NGUYỄN VĂN THÂN • LÊ VIẾT DIỆU • LÊ TRỌNG THUẤN • ĐỖ ANH VŨ • NGUYỄN THANH AN • NGUYỄN ĐÌNH QUỐC • TRẦN HOÀNG HUY • NGUYỄN QUANG VŨ
 • 3. NỘI DUNG • 1) Thế nào là sự phát triển bền vững , ba trụ cột của sự phát triển bền vững. • 2) Khái niệm "Phát triển bền vững" của Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa. • 4) Trả lời câu hỏi : ‘Việt Nam đã đạt được sự phát triển bền vũng chưa ?’
 • 4. SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1) Khái niệm : • Phát triển bền vững ( Sustainable Development) • “PTBV là sự phát triển lâu dài phù hợp với yêu cầu của thế hệ hôm nay mà không gây ra những khả năng nguy hại đến các thế hệ mai sau trong việc thỏa mãn nhu cầu riêng và trong việc lựa chọn ngưỡng sống của họ” Ủy ban môi trường và phát triển LHQ (1987)
 • 5. BA TRỤ CỘT CỦA SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG • KINH TẾ • Thứ nhất, bền vững về mặt kinh tế, hay phát triển kinh tế bền vững là phát triển nhanh và an toàn, chất lượng XÃ HỘI • Thứ hai, bền vững về mặt xã hội là công bằng xã hội và phát triển con người MÔI TRƯỜNG • Thứ ba, bền vững về sinh thái môi trường
 • 6. VỀ KINH TẾ • Mỗi nền kinh tế được coi là bền vững cần đạt được những yêu cầu sau: - Có tăng trưởng GDP và GDP đầu người đạt mức cao. Nước phát triển có thu nhập cao vẫn phải giữ nhịp độ tăng trưởng, nước càng nghèo có thu nhập thấp càng phải tăng trưởng mức độ cao. Các nước đang phát triển trong điều kiện hiện nay cần tăng trưởng GDP vào khoảng 5%/năm thì mới có thể xem có biểu hiện phát triển bền vững về kinh tế. - Trường hợp có tăng trưởng GDP cao nhưng mức GDP bình quân đầu người thấp thì vẫn coi là chưa đạt yêu cầu phát triển bền vững. - Cơ cấu GDP cũng là vấn đề cần xem xét. Chỉ khi tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP cao hơn nông nghiệp thì tăng trưởng mới có thể đạt được bền vững. - Tăng trưởng kinh tế phải là tăng trưởng có hiệu quả cao, không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá.
 • 7. VỀ XÃ HỘI Tính bền vững về phát triển xã hội ở mỗi quốc gia được đánh giá bằng các tiêu chí, như HDI, hệ số bình đẳng thu nhập, các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, hưởng thụ văn hóa. Ngoài ra, bền vững về xã hội là sự bảo đảm đời sống xã hội hài hòa; có sự bình đẳng giữa các giai tầng trong xã hội, bình đẳng giới; mức độ chênh lệch giàu nghèo không cao quá và có xu hướng gần lại; chênh lệch đời sống giữa các vùng miền không lớn.
 • 8. VỀ MÔI TRƯỜNG • Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông nghiệp, du lịch; quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới,... đều tác động đến môi trường và gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, điều kiện tự nhiên. Bền vững về môi trường là khi sử dụng các yếu tố tự nhiên đó, chất lượng môi trường sống của con người phải được bảo đảm. Đó là bảo đảm sự trong sạch về không khí, nước, đất, không gian địa lý, cảnh quan. Chất lượng của các yếu tố trên luôn cần được coi trọng và thường xuyên được đánh giá kiểm định theo những tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế
 • 9. Khái niệm "Phát triển bền vững" của Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa. • Sự phát triển bền vững của Việt Nam cần phải được bổ sung 03 yêu cầu quan trọng để sự phát triển đó phải thật sự bền vững, đó là: • Phải phát triển đúng với tiềm năng. • Phải phát triển mạnh hơn sức ép. • Phải phát triển xứng với cơ hội. • Nếu sự phát triển của Việt Nam với những chỉ số tuyệt đối dù có tốt đến đâu mà vẫn xa với cơ hội, vẫn yếu hơn sức ép, và vẫn kém xa cơ hội thì sự phát triển đó chắc chắn thiếu tính bền vững
 • 10. • Toàn cầu hóa là một cuộc đua, một cuộc cạnh tranh trong việc nhận diện và đi đúng các xu thế mới của thế giới. Cuộc cạnh tranh này đòi hỏi chúng ta vừa phải thông minh, vừa phải năng động, vừa phải kiên định. Nếu không tận dụng được quy luật tương thuộc trong thế giới mới này, quy luật về sự thắng thế của kinh tế xanh, của quyền lực mềm và quyền lực thông minh, của sự phục hưng của các giá trị phương Đông,… thì vị trí quốc gia trên đường đua quốc tế của Việt Nam sẽ không thể thay đổi, hoặc có thay đổi thì đó sẽ là sự thụt lùi khi chúng ta không tận dụng được các dòng chảy mới.
 • 11. Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu ở ViệtNam • . Những khó khăn thách thức: Trong giai đoạn hiện nay, để PTBV, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức đang tồn tại hoặc mới phát sinh, bao gồm: 1) Tác động của khủng hoảng tài chính, biến động giá lương thực và năng lượng: Trong các năm 2007-2010, thế giới phải đối mặt với ba khó khăn nghiêm trọng: khủng hoảng tài chính, biến động tăng giá nhiên liệu và giá lương thực trên quy mô toàn cầu. Do vậy, việc thực hiện PTBV của Việt Nam trở nên phức tạp hơn bởi tác động tiêu cực của các khó khăn này, trong đó nghiêm trọng nhất là khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
 • 12. • 2) Biến đổi khí hậu:Việt Nam được cho là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Trong thời gian qua, BĐKH đã hiện hữu ngày càng rõ rệt, nhất là sự gia tăng thiên tai và đã gây nhiều thiệt hại về người và của cho nhiều khu vực, đặc biệt là ở ven biển miền Trung. Tổng số hàng năm toàn quốc mất mát do thiên tai khoảng 1,5% GDP và hơn 450 tính mạng. • 3) Tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt: Trong thời gian qua, do những nguyên nhân khác nhau, tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật bị suy thoái nghiêm trọng. Trong một số địa phương, tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản đã bị khai thác đến mức cạn kiệt hoặc rất lãng phí.
 • 13. • 4) Ô nhiễm môi trường: Môi trường bị suy thoái kéo dài do hậu quả của chiến tranh để lại (bom mìn và chất độc da cam/dioxin) và quá trình phát triển KT-XH hiện nay là một thách thức rất nghiêm trọng khác đối với Việt Nam trong tiến trình PTBV. • 5) Trình độ phát triển, hiệu quả sản xuất và tiêu dùng thấp: Trình độ phát triển của Việt Nam nói chung còn thấp, bịtụt hậu so với nhiều nước sau nhiều năm chiến tranh ác liệt kéo dài. Trình độ phát triển KH-CN (nhất là R&D và chuyển giao công nghệ) còn thấp. Hệ thống pháp luật đang trong thời kỳ chuyển đổi còn chưa đồng bộ, chưa thật phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hướng tới tăng trưởng xanh.
 • 14. • Chi phí môi trường không thể hiện đầy đủ trong chi phí sản xuất. Hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý còn chia cắt chưa phù hợp với sự phát triển trong liên kết của đất nước, trong hội nhập, cần có những chỉnh sửa rất mạnh mẽ. • Các mô hình sản xuất và tiêu dùng còn chưa tuân thủ chính sách “thân thiện với môi trường”. Trong tiêu dùng, lối sống hưởng thụ, tiêu xài lãng phí vẫn còn phổ biến ở một bộ phận dân cư, nhất là ở thành thị
 • 15. Vậy,ViệtNam đã đạt được sự phát triển bền vững chưa ? • Đánh giá tình hình nước ta hiện nay trên 3 lĩnh vực : Kinh Tế , Xã hội, Môi Trường. • VỀ KINH TẾ: Ðánh giá về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam sau khi gia nhậpWTO, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, mặc dù kinh tế Việt Nam có khởi sắc nhưng nền kinh tế còn bộc lộ nhiều khó khăn do bất ổn về thể chế, kinh tế vĩ mô, hệ thống tài chính, năng lực cạnh tranh.
 • 16. • Tính từ năm 2006 đến hết năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6 năm đạt gần 7%; năm 2012, GDP tăng 5,03%, GDP bình quân đầu người đạt 1.540 USD. Cơ cấu kinh tế cũng có những bước tiến triển tích cực, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP ngày càng tăng, khu vực nông nghiệp trong cơ cấu GDP ngày càng giảm. An ninh lương thực được bảo đảm. Những thành tựu đạt được trong lĩnh vực kinh tế đã góp phần tích cực vào việc phát triển bền vững các lĩnh vực khác.
 • 17. • VỀ XÃ HỘI: sự nghiệp giáo dục có bước phát triển, chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo đạt tới 20% tổng chi ngân sách; đến năm 2011, tất cả các tỉnh, thành phố đã đạt chuẩn giáo dục trung học cơ sở. Việc giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực: trong 6 năm (2006 - 2011), đã giải quyết được việc làm cho hơn 9 triệu lao động. Năm 2012 đã tạo việc làm mới cho hơn 1,5 triệu người; năm 2013, phấn đấu tạo việc làm cho 1,6 triệu người; tuyển mới dạy nghề cho 1,9 triệu người; thực hiện chiến lược dạy nghề gắn với tạo việc làm.
 • 18. • Năm 2012, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 3,53%, ở khu vực nông thôn là 1,55%. Công tác xóa đói, giảm nghèo có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,6% và đến cuối năm 2013 ước còn 7,6%. Năm 2012, Việt Nam xếp thứ 127 trên tổng số 187 nước và vùng lãnh thổ về HDI và được xếp vào nhóm có tốc độ tăng chỉ số HDI cao. Việt Nam hoàn thành 6/8 nhóm Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) do Liên hợp quốc đặt ra cho các nước đang phát triển đến năm 2015.
 • 19. VỀ MÔI TRƯỜNG: Việc bảo vệ tài nguyên, môi trường đã đi vào nền nếp. Bằng những chính sách hợp lý, các giải pháp quyết liệt, vấn đề bảo vệ môi trường sống, chống ô nhiễm các nguồn nước, không khí đã được tất cả các địa phương, các ngành và các tầng lớp nhân dân đồng thuận và cùng tham gia. Công tác trồng rừng, bảo vệ rừng được quan tâm hơn nên tình trạng cháy và chặt phá rừng đã giảm đi.
 • 20. • Tuy nhiên việc xây dựng pháp luật và chính sách bảo vệ môi trường còn thiếu và chậm, thực hiện chưa nghiêm, hiệu lực, hiệu quả còn thấp. Môi trường ở nhiều nơi tiếp tục xuống cấp, một số nơi đã tới mức báo động. Chưa có những giải pháp thực thi để đối phó với sự biến đổi khí hậu; hậu quả thiên tai còn nặng nề; tình trạng chặt phá, cháy rừng còn tiếp tục diễn ra. Ô nhiễm nguồn nước, đất, ô nhiễm không khí còn nghiêm trọng ở một số nơi. Chưa huy động được nhiều nguồn lực để bảo vệ môi trường sinh thái và môi trường sống của nhân dân.
 • 21. • Từ kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy, Việt Nam đã có những thành tựu đáng kể trong quá trình phát triển về mọi mặt. Tuy nhiên những thành tưu đó vẫn chưa thể giúp Việt Nam đạt được sự phát triên bền vững. • Bởi vậy ,những phương hướng phát triển với những hoạt động cần ưu tiên đó là :
 • 22. • Về kinh tế: • - Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. • - Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững. • - Đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. • - Phát triển bền vững các vùng và địa phương.
 • 23. • Về xã hội: • • - Đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; tạo việc làm bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. • - Ổn định quy mô, cải thiện và nâng cao chất lượng dân số. • - Phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam.
 • 24. • Phát triển bền vững các đô thị, xây dựng nông thôn mới, phân bố hợp lý dân cư và lao động theo vùng. • - Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí và trình độ nghề nghiệp thích hợp với yêu cầu của sự phát triển đất nước, vùng và địa phương. • - Phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; bảo đảm an toàn thực phẩm; cải thiện điều kiện và vệ sinh môi trường lao động. • - Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
 • 25. • Về tài nguyên và môi trường: • • - Chống thoái hóa, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất. • • - Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước. • • - Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản. • • - Bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển. • • - Bảo vệ và phát triển rừng. •
 • 26. • Giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở các đô thị lớn và khu công nghiệp. • - Quản lý có hiệu quả chất thải rắn và chất thải nguy hại. • - Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học. • - Giảm thiểu tác động và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng
 • 27. THANK YOU ! THE END!