SlideShare a Scribd company logo
UTREDNINGSTJÄNSTEN
Jonas Edholm
Tfn: 08-786 6576
PM   2011-02-24                                Dnr 2011:186    JOBBSKATTEAVDRAGET OCH BARNFATTIGDOM

    Hur har jobbskatteavdraget påverkat barnfattigdomen i Sverige?


    Begrepp och metodiskussion
    Med barn avses de som är 18 år eller yngre den 31 december1.

    Utredningen utgår från beräkningsmodellen FASIT och databasen
    hushållens ekonomi (HEK). Den version av FASIT som används i uppdraget
    utgår från regelåret 20102 och data för inkomståret 2008, HEK 2008.
    Jobbskatteavdragets effekt uppskattas genom att modellen körs två
    gånger. En gång i en oförändrad miljö och en gång i en miljö där
    jobbskatteavdraget helt tas bort medan allt annat i modellen hålls
    konstant. Differensen mellan de två utfallen är jobbskatteavdragets
    effekt.

    En fördelningsanalys med FASIT är statisk och är en momentan fördelning
    av resurser. Utfallet i FASIT grundar sig på dagens regler och
    förutsättningar och därför går det ej att använda fördelningsanalysens
    utfall som ett kontrafaktiskt argument. I detta PM jämförs dagens system
    med jobbskatteavdrag med en parallell värld med dagens system men utan
    jobbskatteavdrag. Det går således inte att dra några säkra slutsatser om
    avdragets inverkan på barnfattigdomen från år 2007 fram till idag. En
    anledning till det är att jobbskatteavdraget syftar till att åstadkomma
    dynamiska effekter, öka arbetsutbudet, exempelvis hos de fattigaste, och
    den effekten fångas inte i en statisk analys. Jobbskatteavdraget är en
    minskning av statens intäkter och har genomförts samtidigt med
    utgiftssänkningar, vilket i sin tur har påverkan på inkomstfördelningen.
    Dessa effekter beaktas ej i detta PM.

    För ett fördjupande avsnitt om metod och datamaterial se bilaga 1.

    Relativt fattiga – 60 procent av medianinkomsten
    I de fördelningsstudier som görs av bl.a. Eurostat räknas ett hushåll som
    fattigt om det har en disponibel inkomst under 60 procent av
    medianinkomsten justerad för hushållets försörjningsbörda.


    1Vissa studier avser hemmavarande barn/ungdomar under 20 år.
    2Regelåret 2010 väljs av den anledningen det var detta år det senaste steget i
    jobbskatteavdraget infördes.
Med 60 p rocent av m edianinkom st som gräns fö r fattigd om kom m erde t
                          en
       alltid att finnas fattiga även i m ycke t rika sam h älle n. M åtte t skall
       d ärfö r ses som en ind ikato r p å inkom sto j m likhe ten och ä r fram fö rallt
                              ä
       användbart fö r att s tu de ra fö ränd ringen av inkom stförd e lningen öve r
       tid en. D e tta m ått p å ande l fattiga barn u ttrycke r m e rbarn fam ilj rn as
                      en                       e
       ekonom iska s tand ard i re lation till s tand arden hos sam tliga hush åll.

       Absolut fattigdomsgräns - Normen för ekonomiskt bistånd
       E tt m e rabsolu t m ått p å fattigd om är de hush åll som har en d isponibe lin-
       kom stunde rnorm en fö r ekonom iskt bis tånd (socialbid ragsnorm en).
       Riksnor en fö r be räkning av skäliga kos tnade r och grund ar sig p å
           m
       Konsum entve rke ts senaste p ris- och konsum tionsunders ökningar.

       Nivån p å fattigd om en be ror p å vilke t m ått som används och hu r de tta i sin
       tu r ä r konstrue rat. D e tta PM u tg år från riksnorm en fö r ekonom iskt
       bis tånd fö r 201 0 n är absolu t fattigd om skattas . S ocials tyre lsen (201 0)
       använde r sig av 1 985 å rs norm fram skrive t m ed KPI. S äke rligen skilj re
       nivån p å ande l absolu t fattiga m e llan de tta PM och S ocials tyre lsens
               en
       rapport.

       Jobbskatteavdragets effekt på barnfattigdom
       In fö r budge tåre t 2007 in fö rd es de t fö rs ta jobbskatte avd rage t vilke t
       d äre fte r har fö rs tä rk ts tre g ånge r. S am m anlagt har den
       offe n tligfinansie lla kos tnaden fö r skatte s änkningen uppgått till 70
       m iljard e r kr. (D S 201 0:37)

       Tabell 1 – Jobbskatteavdragets inverkan på barnfattigdom
       Absolu          Re lativ O ECD        Re lativ PEL
       t
       Fattig Fattiga barn   Fattig   Fattiga barn till Fattig  Fattiga barn
       a barn till       a barn ensam stående     a barn till
           ensam stående                      ensam stående
Med      6,7 %      20,1 %  1 3,1 %       30,4 % 1 4,0 %      32,5 %
JS A
U tan      7,7 %      22,4 %   1 2,2 %         27,8 %   1 3,0 %        27,7 %
JS A
D iff. % -     -1 ,1      -2,3    0,9            2,6     1 ,0         4,7
enhe t
       K älla: Egna be räkningar, FAS IT, HEK (S CB)
       Anm. För 2008 överskattas andelen fattiga barn till ensamstående
       föräldrar. Detta beror till stor del på ett selektionsproblem hos
       SCB.3

       I tabell 1 återfinns jobbskatteavdragets effekt på barnfattigdom,
       redovisad med ett absolut och relativt mått. I tabellen redovisas också
       barn till ensamstående föräldrar i en egen grupp. Effekten av
       jobbskatteavdraget är positiv på absolut fattigdom som minskat med drygt
       en procentenhet. Andelen fattiga barn till ensamstående föräldrar har
       också minskat enligt samma mått, med ca 2 procentenheter.


        Hans Heggeman, SCB. Telefonsamtal 110217. SCB kommer till 2010 års version minimera
       3


       risken att detta ska inträffa genom att ha ett större urval i denna grupp.
                                                   2
I re lativ m ening har dock barn fattigd om en ökat m ed ca 1 p rocentenhe t och
de tta obe roende val av ekvivale nsskala. N är de t g älle r barn till
ensam stående fö rä ld rar uppvisar b åd a de re lativa m åtte n en ökning av
barn fattigd om en m en h är skilln ad en m e llan vale t av ekvivale nsskala
      4
be tyd ande.

Den relativa fattigdomen är som ovan nämndes ett mått på inkomstspridning
och därför är de uppvisade effekterna väntade. Jobbskatteavdraget är
designat att premiera förvärvsinkomster och personer som har inkomster
under 60 procent av medianen i inkomstfördelningen arbetar i genomsnitt
färre timmar och har lägre arbetsinkomster än de som ligger över. På sikt
väntar sig Finansdepartementet (DS 2010:37) att jobbskatteavdragets
dynamiska effekter ska ha en utjämnande effekt med avseende på de
människorna med lägst inkomst i fördelningen.

Ett sätt att ytterligare belysa hur de relativa måtten uppvisar en ökad
fattigdom är att illustrera inkomstspridningstrenden över en längre tid. I
diagram 1 ser vi hur medianen avviker från den tionde percentilen sedan
slutet av nittiotalet.

Diagram 1 – Inkomstspridning 1991 – 2008. Disponibel inkomst
per konsumtionsenhet exklusive kapitalvinster och inkomster.5

            350
                   P10   P50  P90                               317
            300

                                                    276,1
            250
                                  249,1
                      208,4
  Tusentals kronor
               226,1                                         189,1
            200

                                                    167,9
            150         131          148,7
               142,8
                                                          105,7
            100
                                                   101,2
                                 92,7
               92,3     84,8
            50


            0
               1991
                      1995
                              1999
                                 2000


                                        2002
                                            2003
                                               2004


                                                      2006
                                                          2007
                                                             2008
                                     2001
                                                   2005
Källa: Inkomstfördelningsundersökningen 2008. (SCB)
Anm. Värdena mellan 1991, 1995 och 1999 är interpolerade. Se bilaga för en beskrivning av skillnaden mellan ekvivalensskalorna.
4


 SCB använder en egen ekvivalensskala, det påverkar inkomstnivåerna men ej trenden
5


över tid.
                                                                 3
Bilaga 1

Hushållens försörjningsbörda – Ekonomisk standard
Hush ålle ns d isponibla inkom ste r är sum m an av hush ålle ns inkom stav
tjäns t, inkom stav n äringsve rksam het, inkom stav kapital sam t
skatte p liktiga transfe re ringar m ed tillä gg fö r o lika bid rag, s åsom b l.a.
barnbid rag bostadsbid rag och bostadstillägg till pension äre r m .fl.,
red uce rat m ed den s lu tliga skatte n (e xkl. kyrkoavgifte n). Redovisningen av
ande l ”fattiga” ske r fö r kos thush åll .
                       6
   en

För att bättre kunna jämföra inkomster mellan olika hushåll av olika
storlek och sammansättningar brukar den disponibla inkomsten justeras för
försörjningsbördan. Hushållets disponib la inkom stde lat m ed an tale t
konsum tionsenhe te r ge r d isponibe linkom stjus te rat fö r fö rs ö rjn ingsb örd a,
som ben äm ns hush ålle ts ekonom iska s tand ard .

              Disponibel inkomst
Ekonom isk s tand ard =
             Antal konsumtionsenheter

F ör att be räkna fö rs ö rjn ingsb örd an används en s.k. ekvivale nsskala som
ge r varje hush åll en viss konsum tionsvikt, an tal konsum tionsenhet r,
                                    e
be roende p å hur m ånga vuxna och barn som le ve r tills am m ans. An tal
konsum tionsenhe te r e lle r den ekvivale nsskala som används varie rar m e llan
o lika rapporte r.

I den in te rnatione lla inkom stförd e lningsstatis tiken u tnyttjas ofta den s.k.
O ECD - kalan. Enligt O ECD skalan har den fö rs ta vuxna hush ålls m ed l
    s                                   em-
m en vikte n 1 och övriga fam ilj ed l m aröve r 1 3 år tilld e las vikte n 0,5
                 em em
och övriga m ed l emm ar1 3 å r e lle r yngre få r vikte n 0,3. An tale t
konsum tionsenhe te r fö r hush ålle t m otsvaras av sum m an av dessa tilld e lad e
vikte r.

E tt hush åll m ed två vuxna och e tt barn unde r1 4 å r m ed en d isponibe lin-
kom stp å 200 000 kronor har e fte r h änsyn till fö rs ö rjn ingsb örd a, enligt
O ECD - kalan, en d isponibe linkom stpe r konsum tionsenhetom kring 1 1 1 1 1 0
    s
kronor [≈200 000/ ,8]. N äm naren p å 1 ,8 ange r an tale t konsum tions-
           1
enhe te r enligt O ECD - kalan.
            s

D en skala som används inom re ge ringskans lie t ä r den s.k. PEL-skalan, som
u tg år från lägs ta skäliga le vnadsstand ard (enligt S ocials tyre lsens
riksnorm fö r ekonom iskt bis tånd ).
                        0,7
PEL-skalan = (An tal vuxna + 0,7×barn)


 Med kosthushåll menas alla personer som bor i samma bostad och har gemensam ekonomi
6


och kosthushållning. I ett kosthushåll ingår t.ex. hemmavarande barn som är 18 år och
äldre. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kamrater som
bor ihop och har gemensam ekonomi och kosthushållning.
                                             4
E tt hush åll m ed två vuxna och e tt barn m ed en d isponibe linkom stp å
200 000 kronor har e fte r h änsyn till fö rs ö rjn ingsb örd a, enligt PEL-
skalan, en d isponibe linkom stpe r konsum tionsenhetp å knappt 99 790
kronor [≈200 000/2 ,004]. Te rm en 2,004 ä r i de tta fall an tale t
konsum tionsenhet r enligt PEL-skalan. N äm nas b ör att de t är n äs tan
          e
enbart re ge ringskans lie t som använde r sig av PEL-skalan.

Data och beräkningsförutsättningar
Analysen öve r an tale t fattiga hush åll, fam ilj ed l m aroch barn
                          em em
grund ar sig p å S tatis tiska centralb yråns å rliga unde rs ökning om
kosthush ålle ns ekonom i(HEK) . Utfallet för år 2010 är framtagen med
                 7


hjälp av 2008 års urval framräknad till respektive år med avseende på
befolkning, ekonomi (Konjunkturinstitutets prognos från december 2010) och
gällande regelverk. År 2009 och senare års undersökning finns ännu inte
tillgängliga.

Urvalen består av ca 20 000 hushåll med ca 40 000 familjemedlemmar.
För dessa hushållsmedlemmar finns uppgifter insamlade om bl.a.
arbetsinkomster, arbetslöshetsersättningar, föräldrapenning, sjukpenning,
pensioner etc. samt kapitalinkomster, förmögenheter och betalda skatter
och olika skattefria bidrag såsom t.ex. barn- och bostadsbidrag. En del av
informationen kommer från deklarationsuppgifterna varför materialet
eftersläpar ca två år i tiden.
Individerna och hushållen i urvalet tilldelas en vikt, omvänt proportionellt
mot sannolikheten att bli utvald, som representerar antalet
individer/hushåll i riket. Materialet avser således ekonomin och
förhållande under ett helt inkomstår.

Befolkningen justeras för förändringen i befolkningsstrukturen och bygger
på att vikterna för olika kön och åldersgrupper räknas om med
förändringen i åldersstrukturen enligt Statistiska centralbyråns
befolkningsstatistik. Vikterna kalibreras också mot förändringen i
arbetslösheten, antalet med sjukpenning och föräldrapenning enligt
senaste prognoser från Konjunkturinstitutets och Försäkringskassan.

Framskrivningar av ekonomiska variabler sker till en del med konsument-
prisindex. Löneinkomster justeras med förändringen i löneutvecklingen för
olika sektorer. Vissa uppgifter såsom t.ex. småhusens taxeringsvärden
hämtas dock in från faktiska uppdaterade register. Modellen justeras även
för respektive års regler. Modellens styrka är att simulera den finansiella
effekten för enskilda individer och hushåll samt effekten för bl.a.
kommunerna och staten av olika regeleffekter. Dessa analyser är dock
statiska och tar inte hänsyn till s.k. beteendeförändringar.

Andelen beräknade ”fattiga” av modellens framskrivna inkomstår är
osäkra eftersom det är ett schablonmässigt framskrivet urval. Beroende

 2001 startade SCB med undersökningen om kosthushållens ekonomi. Tidigare år avsågs en
7


annan definition på hushållen.
                                             5
på vilket basår analysen grundar sig på kommer resultatet att skifta.
Därför bör utfall för de år sombaseras på framskrivet material tolkas
medmycket stor försiktighet.
                                    6

More Related Content

Viewers also liked

Kay Edwards Portfolio
Kay Edwards Portfolio Kay Edwards Portfolio
Kay Edwards Portfolio
Kay Edwards
 
Escuela de parís
Escuela de parísEscuela de parís
Escuela de parís
Christian Cruz Almendra
 
Cruise Experts Travel Alaska Shore Excursions 2012
Cruise Experts Travel Alaska Shore Excursions 2012Cruise Experts Travel Alaska Shore Excursions 2012
Cruise Experts Travel Alaska Shore Excursions 2012
CruiseExperts
 
Look
Look Look
Look
Rafael Gi
 
Beton kovasi
Beton kovasiBeton kovasi
Beton kovasi
Karma Metall
 
Amazing Top Satelite View Photo
Amazing Top Satelite View PhotoAmazing Top Satelite View Photo
Amazing Top Satelite View Photo
Naushad Ebrahim
 
Cтресс-менеджмент на основе ACT / MBSR
Cтресс-менеджмент на основе ACT / MBSRCтресс-менеджмент на основе ACT / MBSR
Cтресс-менеджмент на основе ACT / MBSR
Alexander Stashenko
 
Canasta Basica Ecuador
Canasta Basica Ecuador Canasta Basica Ecuador
Canasta Basica Ecuador
viviana coloma arguello
 
Терапевтическое применение любящей доброты
Терапевтическое применение любящей добротыТерапевтическое применение любящей доброты
Терапевтическое применение любящей доброты
Lobsang Tenpa
 
Любящая доброта
Любящая добротаЛюбящая доброта
Любящая доброта
Lobsang Tenpa
 

Viewers also liked (10)

Kay Edwards Portfolio
Kay Edwards Portfolio Kay Edwards Portfolio
Kay Edwards Portfolio
 
Escuela de parís
Escuela de parísEscuela de parís
Escuela de parís
 
Cruise Experts Travel Alaska Shore Excursions 2012
Cruise Experts Travel Alaska Shore Excursions 2012Cruise Experts Travel Alaska Shore Excursions 2012
Cruise Experts Travel Alaska Shore Excursions 2012
 
Look
Look Look
Look
 
Beton kovasi
Beton kovasiBeton kovasi
Beton kovasi
 
Amazing Top Satelite View Photo
Amazing Top Satelite View PhotoAmazing Top Satelite View Photo
Amazing Top Satelite View Photo
 
Cтресс-менеджмент на основе ACT / MBSR
Cтресс-менеджмент на основе ACT / MBSRCтресс-менеджмент на основе ACT / MBSR
Cтресс-менеджмент на основе ACT / MBSR
 
Canasta Basica Ecuador
Canasta Basica Ecuador Canasta Basica Ecuador
Canasta Basica Ecuador
 
Терапевтическое применение любящей доброты
Терапевтическое применение любящей добротыТерапевтическое применение любящей доброты
Терапевтическое применение любящей доброты
 
Любящая доброта
Любящая добротаЛюбящая доброта
Любящая доброта
 

Similar to RUT Dnr 2011:186 Jobbavdraget och barnfattigdom

En fortsatt strukturpolitik för sverige
En fortsatt strukturpolitik för sverigeEn fortsatt strukturpolitik för sverige
En fortsatt strukturpolitik för sverigeModeraterna
 
Lönebildningsrapporten 2014
Lönebildningsrapporten 2014Lönebildningsrapporten 2014
Lönebildningsrapporten 2014
Konjunkturinstitutet
 
Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...
Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...
Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...
VIRGOkonsult
 
Anders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådet
Anders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådetAnders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådet
Anders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådetVIRGOkonsult
 
En Kall Jul FöR Allt Fler Barn
En Kall Jul FöR Allt Fler BarnEn Kall Jul FöR Allt Fler Barn
En Kall Jul FöR Allt Fler Barn
Rödgrönt samarbete för framtiden
 
Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska laget vid pressträ...
Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska laget vid pressträ...Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska laget vid pressträ...
Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska laget vid pressträ...
VIRGOkonsult
 
Magdalena Anderssons presentationsbilder 20170824 om Det ekonomiska läget och...
Magdalena Anderssons presentationsbilder 20170824 om Det ekonomiska läget och...Magdalena Anderssons presentationsbilder 20170824 om Det ekonomiska läget och...
Magdalena Anderssons presentationsbilder 20170824 om Det ekonomiska läget och...
VIRGOkonsult
 
Konjunkturläget mars 2014
Konjunkturläget mars 2014Konjunkturläget mars 2014
Konjunkturläget mars 2014
Konjunkturinstitutet
 
Ansvar för Ulricehamn
Ansvar för UlricehamnAnsvar för Ulricehamn
Ansvar för Ulricehamn
Ulricehamnsbloggen
 
Ekonomirapport skl
Ekonomirapport sklEkonomirapport skl
Ekonomirapport skl
Johan Westerholm
 
Konjunkturläget augusti 2014
Konjunkturläget augusti 2014Konjunkturläget augusti 2014
Konjunkturläget augusti 2014
Konjunkturinstitutet
 
20141013 Magdalena Anderssons presentationsbilder vid dagens pressträff
20141013 Magdalena Anderssons presentationsbilder vid dagens pressträff20141013 Magdalena Anderssons presentationsbilder vid dagens pressträff
20141013 Magdalena Anderssons presentationsbilder vid dagens pressträff
VIRGOkonsult
 
090910 Ekonomiska Laget Ud
090910 Ekonomiska Laget Ud090910 Ekonomiska Laget Ud
090910 Ekonomiska Laget Udguest9e18251e
 
Jämställhetsbilaga 2012
Jämställhetsbilaga 2012Jämställhetsbilaga 2012
Jämställhetsbilaga 2012
Sisa Långkvist
 
Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901
Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901
Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901
VIRGOkonsult
 
Lönebildningsrapporten 2015
Lönebildningsrapporten 2015Lönebildningsrapporten 2015
Lönebildningsrapporten 2015
Konjunkturinstitutet
 
Skandia rapport dolda-pensionsskulder_190925
Skandia rapport dolda-pensionsskulder_190925Skandia rapport dolda-pensionsskulder_190925
Skandia rapport dolda-pensionsskulder_190925
JohanWesterholm3
 
Lönebildningsrapporten 2013
Lönebildningsrapporten 2013Lönebildningsrapporten 2013
Lönebildningsrapporten 2013
Konjunkturinstitutet
 

Similar to RUT Dnr 2011:186 Jobbavdraget och barnfattigdom (20)

Jobbar men-ändå-fattig
Jobbar men-ändå-fattigJobbar men-ändå-fattig
Jobbar men-ändå-fattig
 
En fortsatt strukturpolitik för sverige
En fortsatt strukturpolitik för sverigeEn fortsatt strukturpolitik för sverige
En fortsatt strukturpolitik för sverige
 
Lönebildningsrapporten 2014
Lönebildningsrapporten 2014Lönebildningsrapporten 2014
Lönebildningsrapporten 2014
 
Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...
Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...
Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...
 
Anders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådet
Anders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådetAnders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådet
Anders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådet
 
En Kall Jul FöR Allt Fler Barn
En Kall Jul FöR Allt Fler BarnEn Kall Jul FöR Allt Fler Barn
En Kall Jul FöR Allt Fler Barn
 
Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska laget vid pressträ...
Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska laget vid pressträ...Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska laget vid pressträ...
Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska laget vid pressträ...
 
Kadefors original
Kadefors originalKadefors original
Kadefors original
 
Magdalena Anderssons presentationsbilder 20170824 om Det ekonomiska läget och...
Magdalena Anderssons presentationsbilder 20170824 om Det ekonomiska läget och...Magdalena Anderssons presentationsbilder 20170824 om Det ekonomiska läget och...
Magdalena Anderssons presentationsbilder 20170824 om Det ekonomiska läget och...
 
Konjunkturläget mars 2014
Konjunkturläget mars 2014Konjunkturläget mars 2014
Konjunkturläget mars 2014
 
Ansvar för Ulricehamn
Ansvar för UlricehamnAnsvar för Ulricehamn
Ansvar för Ulricehamn
 
Ekonomirapport skl
Ekonomirapport sklEkonomirapport skl
Ekonomirapport skl
 
Konjunkturläget augusti 2014
Konjunkturläget augusti 2014Konjunkturläget augusti 2014
Konjunkturläget augusti 2014
 
20141013 Magdalena Anderssons presentationsbilder vid dagens pressträff
20141013 Magdalena Anderssons presentationsbilder vid dagens pressträff20141013 Magdalena Anderssons presentationsbilder vid dagens pressträff
20141013 Magdalena Anderssons presentationsbilder vid dagens pressträff
 
090910 Ekonomiska Laget Ud
090910 Ekonomiska Laget Ud090910 Ekonomiska Laget Ud
090910 Ekonomiska Laget Ud
 
Jämställhetsbilaga 2012
Jämställhetsbilaga 2012Jämställhetsbilaga 2012
Jämställhetsbilaga 2012
 
Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901
Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901
Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901
 
Lönebildningsrapporten 2015
Lönebildningsrapporten 2015Lönebildningsrapporten 2015
Lönebildningsrapporten 2015
 
Skandia rapport dolda-pensionsskulder_190925
Skandia rapport dolda-pensionsskulder_190925Skandia rapport dolda-pensionsskulder_190925
Skandia rapport dolda-pensionsskulder_190925
 
Lönebildningsrapporten 2013
Lönebildningsrapporten 2013Lönebildningsrapporten 2013
Lönebildningsrapporten 2013
 

More from Rödgrönt samarbete för framtiden

Rödgrön bostadspolitik
Rödgrön bostadspolitikRödgrön bostadspolitik
Rödgrön bostadspolitik
Rödgrönt samarbete för framtiden
 
En ny sjukförsäkring
En ny sjukförsäkringEn ny sjukförsäkring
En ny sjukförsäkring
Rödgrönt samarbete för framtiden
 
En rättvis värld är möjlig
En rättvis värld är möjligEn rättvis värld är möjlig
En rättvis värld är möjlig
Rödgrönt samarbete för framtiden
 
Framtidskraft som försummas - Granskningsgruppens andra rapport
Framtidskraft som försummas - Granskningsgruppens andra rapportFramtidskraft som försummas - Granskningsgruppens andra rapport
Framtidskraft som försummas - Granskningsgruppens andra rapport
Rödgrönt samarbete för framtiden
 
Rod grona gemensamma forslag for jobb och rattvisa
Rod grona gemensamma forslag for jobb och rattvisaRod grona gemensamma forslag for jobb och rattvisa
Rod grona gemensamma forslag for jobb och rattvisa
Rödgrönt samarbete för framtiden
 
Hogerpolitiken klyver Sverige
Hogerpolitiken klyver SverigeHogerpolitiken klyver Sverige
Hogerpolitiken klyver Sverige
Rödgrönt samarbete för framtiden
 

More from Rödgrönt samarbete för framtiden (20)

Rödgrönt kontrakt med unga
Rödgrönt kontrakt med ungaRödgrönt kontrakt med unga
Rödgrönt kontrakt med unga
 
100503 1630 våm
100503 1630 våm100503 1630 våm
100503 1630 våm
 
Vår politik för Sveriges relationer med världens länder
Vår politik för Sveriges relationer med världens länderVår politik för Sveriges relationer med världens länder
Vår politik för Sveriges relationer med världens länder
 
Rödgrön bostadspolitik
Rödgrön bostadspolitikRödgrön bostadspolitik
Rödgrön bostadspolitik
 
En ny sjukförsäkring
En ny sjukförsäkringEn ny sjukförsäkring
En ny sjukförsäkring
 
En rättvis värld är möjlig
En rättvis värld är möjligEn rättvis värld är möjlig
En rättvis värld är möjlig
 
Framtidskraft som försummas - Granskningsgruppens andra rapport
Framtidskraft som försummas - Granskningsgruppens andra rapportFramtidskraft som försummas - Granskningsgruppens andra rapport
Framtidskraft som försummas - Granskningsgruppens andra rapport
 
Rod grona gemensamma forslag for jobb och rattvisa
Rod grona gemensamma forslag for jobb och rattvisaRod grona gemensamma forslag for jobb och rattvisa
Rod grona gemensamma forslag for jobb och rattvisa
 
Hogerpolitiken klyver Sverige
Hogerpolitiken klyver SverigeHogerpolitiken klyver Sverige
Hogerpolitiken klyver Sverige
 
S-V-Mp Rapport
S-V-Mp RapportS-V-Mp Rapport
S-V-Mp Rapport
 
En rödgrön politik växer fram
En rödgrön politik växer framEn rödgrön politik växer fram
En rödgrön politik växer fram
 
Pressmaterial ROT
Pressmaterial ROTPressmaterial ROT
Pressmaterial ROT
 
Miljofordonspaket
MiljofordonspaketMiljofordonspaket
Miljofordonspaket
 
Gemensamma Motioner
Gemensamma MotionerGemensamma Motioner
Gemensamma Motioner
 
RUT om Fastighetsskatten
RUT om FastighetsskattenRUT om Fastighetsskatten
RUT om Fastighetsskatten
 
090625 Vi Investerar I Skolorna1
090625 Vi Investerar I Skolorna1090625 Vi Investerar I Skolorna1
090625 Vi Investerar I Skolorna1
 
Överenskommelse energipolitiken
Överenskommelse energipolitikenÖverenskommelse energipolitiken
Överenskommelse energipolitiken
 
Vi investerar i infrastruktur
Vi investerar i infrastrukturVi investerar i infrastruktur
Vi investerar i infrastruktur
 
Kraftigt stöd för Rödgröna investeringar
Kraftigt stöd för Rödgröna investeringarKraftigt stöd för Rödgröna investeringar
Kraftigt stöd för Rödgröna investeringar
 
Prioritera Investeringar i Kommuner Landsting
Prioritera Investeringar i Kommuner LandstingPrioritera Investeringar i Kommuner Landsting
Prioritera Investeringar i Kommuner Landsting
 

RUT Dnr 2011:186 Jobbavdraget och barnfattigdom

 • 1. UTREDNINGSTJÄNSTEN Jonas Edholm Tfn: 08-786 6576 PM 2011-02-24 Dnr 2011:186 JOBBSKATTEAVDRAGET OCH BARNFATTIGDOM Hur har jobbskatteavdraget påverkat barnfattigdomen i Sverige? Begrepp och metodiskussion Med barn avses de som är 18 år eller yngre den 31 december1. Utredningen utgår från beräkningsmodellen FASIT och databasen hushållens ekonomi (HEK). Den version av FASIT som används i uppdraget utgår från regelåret 20102 och data för inkomståret 2008, HEK 2008. Jobbskatteavdragets effekt uppskattas genom att modellen körs två gånger. En gång i en oförändrad miljö och en gång i en miljö där jobbskatteavdraget helt tas bort medan allt annat i modellen hålls konstant. Differensen mellan de två utfallen är jobbskatteavdragets effekt. En fördelningsanalys med FASIT är statisk och är en momentan fördelning av resurser. Utfallet i FASIT grundar sig på dagens regler och förutsättningar och därför går det ej att använda fördelningsanalysens utfall som ett kontrafaktiskt argument. I detta PM jämförs dagens system med jobbskatteavdrag med en parallell värld med dagens system men utan jobbskatteavdrag. Det går således inte att dra några säkra slutsatser om avdragets inverkan på barnfattigdomen från år 2007 fram till idag. En anledning till det är att jobbskatteavdraget syftar till att åstadkomma dynamiska effekter, öka arbetsutbudet, exempelvis hos de fattigaste, och den effekten fångas inte i en statisk analys. Jobbskatteavdraget är en minskning av statens intäkter och har genomförts samtidigt med utgiftssänkningar, vilket i sin tur har påverkan på inkomstfördelningen. Dessa effekter beaktas ej i detta PM. För ett fördjupande avsnitt om metod och datamaterial se bilaga 1. Relativt fattiga – 60 procent av medianinkomsten I de fördelningsstudier som görs av bl.a. Eurostat räknas ett hushåll som fattigt om det har en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten justerad för hushållets försörjningsbörda. 1Vissa studier avser hemmavarande barn/ungdomar under 20 år. 2Regelåret 2010 väljs av den anledningen det var detta år det senaste steget i jobbskatteavdraget infördes.
 • 2. Med 60 p rocent av m edianinkom st som gräns fö r fattigd om kom m erde t en alltid att finnas fattiga även i m ycke t rika sam h älle n. M åtte t skall d ärfö r ses som en ind ikato r p å inkom sto j m likhe ten och ä r fram fö rallt ä användbart fö r att s tu de ra fö ränd ringen av inkom stförd e lningen öve r tid en. D e tta m ått p å ande l fattiga barn u ttrycke r m e rbarn fam ilj rn as en e ekonom iska s tand ard i re lation till s tand arden hos sam tliga hush åll. Absolut fattigdomsgräns - Normen för ekonomiskt bistånd E tt m e rabsolu t m ått p å fattigd om är de hush åll som har en d isponibe lin- kom stunde rnorm en fö r ekonom iskt bis tånd (socialbid ragsnorm en). Riksnor en fö r be räkning av skäliga kos tnade r och grund ar sig p å m Konsum entve rke ts senaste p ris- och konsum tionsunders ökningar. Nivån p å fattigd om en be ror p å vilke t m ått som används och hu r de tta i sin tu r ä r konstrue rat. D e tta PM u tg år från riksnorm en fö r ekonom iskt bis tånd fö r 201 0 n är absolu t fattigd om skattas . S ocials tyre lsen (201 0) använde r sig av 1 985 å rs norm fram skrive t m ed KPI. S äke rligen skilj re nivån p å ande l absolu t fattiga m e llan de tta PM och S ocials tyre lsens en rapport. Jobbskatteavdragets effekt på barnfattigdom In fö r budge tåre t 2007 in fö rd es de t fö rs ta jobbskatte avd rage t vilke t d äre fte r har fö rs tä rk ts tre g ånge r. S am m anlagt har den offe n tligfinansie lla kos tnaden fö r skatte s änkningen uppgått till 70 m iljard e r kr. (D S 201 0:37) Tabell 1 – Jobbskatteavdragets inverkan på barnfattigdom Absolu Re lativ O ECD Re lativ PEL t Fattig Fattiga barn Fattig Fattiga barn till Fattig Fattiga barn a barn till a barn ensam stående a barn till ensam stående ensam stående Med 6,7 % 20,1 % 1 3,1 % 30,4 % 1 4,0 % 32,5 % JS A U tan 7,7 % 22,4 % 1 2,2 % 27,8 % 1 3,0 % 27,7 % JS A D iff. % - -1 ,1 -2,3 0,9 2,6 1 ,0 4,7 enhe t K älla: Egna be räkningar, FAS IT, HEK (S CB) Anm. För 2008 överskattas andelen fattiga barn till ensamstående föräldrar. Detta beror till stor del på ett selektionsproblem hos SCB.3 I tabell 1 återfinns jobbskatteavdragets effekt på barnfattigdom, redovisad med ett absolut och relativt mått. I tabellen redovisas också barn till ensamstående föräldrar i en egen grupp. Effekten av jobbskatteavdraget är positiv på absolut fattigdom som minskat med drygt en procentenhet. Andelen fattiga barn till ensamstående föräldrar har också minskat enligt samma mått, med ca 2 procentenheter. Hans Heggeman, SCB. Telefonsamtal 110217. SCB kommer till 2010 års version minimera 3 risken att detta ska inträffa genom att ha ett större urval i denna grupp. 2
 • 3. I re lativ m ening har dock barn fattigd om en ökat m ed ca 1 p rocentenhe t och de tta obe roende val av ekvivale nsskala. N är de t g älle r barn till ensam stående fö rä ld rar uppvisar b åd a de re lativa m åtte n en ökning av barn fattigd om en m en h är skilln ad en m e llan vale t av ekvivale nsskala 4 be tyd ande. Den relativa fattigdomen är som ovan nämndes ett mått på inkomstspridning och därför är de uppvisade effekterna väntade. Jobbskatteavdraget är designat att premiera förvärvsinkomster och personer som har inkomster under 60 procent av medianen i inkomstfördelningen arbetar i genomsnitt färre timmar och har lägre arbetsinkomster än de som ligger över. På sikt väntar sig Finansdepartementet (DS 2010:37) att jobbskatteavdragets dynamiska effekter ska ha en utjämnande effekt med avseende på de människorna med lägst inkomst i fördelningen. Ett sätt att ytterligare belysa hur de relativa måtten uppvisar en ökad fattigdom är att illustrera inkomstspridningstrenden över en längre tid. I diagram 1 ser vi hur medianen avviker från den tionde percentilen sedan slutet av nittiotalet. Diagram 1 – Inkomstspridning 1991 – 2008. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet exklusive kapitalvinster och inkomster.5 350 P10 P50 P90 317 300 276,1 250 249,1 208,4 Tusentals kronor 226,1 189,1 200 167,9 150 131 148,7 142,8 105,7 100 101,2 92,7 92,3 84,8 50 0 1991 1995 1999 2000 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2001 2005 Källa: Inkomstfördelningsundersökningen 2008. (SCB) Anm. Värdena mellan 1991, 1995 och 1999 är interpolerade. Se bilaga för en beskrivning av skillnaden mellan ekvivalensskalorna. 4 SCB använder en egen ekvivalensskala, det påverkar inkomstnivåerna men ej trenden 5 över tid. 3
 • 4. Bilaga 1 Hushållens försörjningsbörda – Ekonomisk standard Hush ålle ns d isponibla inkom ste r är sum m an av hush ålle ns inkom stav tjäns t, inkom stav n äringsve rksam het, inkom stav kapital sam t skatte p liktiga transfe re ringar m ed tillä gg fö r o lika bid rag, s åsom b l.a. barnbid rag bostadsbid rag och bostadstillägg till pension äre r m .fl., red uce rat m ed den s lu tliga skatte n (e xkl. kyrkoavgifte n). Redovisningen av ande l ”fattiga” ske r fö r kos thush åll . 6 en För att bättre kunna jämföra inkomster mellan olika hushåll av olika storlek och sammansättningar brukar den disponibla inkomsten justeras för försörjningsbördan. Hushållets disponib la inkom stde lat m ed an tale t konsum tionsenhe te r ge r d isponibe linkom stjus te rat fö r fö rs ö rjn ingsb örd a, som ben äm ns hush ålle ts ekonom iska s tand ard . Disponibel inkomst Ekonom isk s tand ard = Antal konsumtionsenheter F ör att be räkna fö rs ö rjn ingsb örd an används en s.k. ekvivale nsskala som ge r varje hush åll en viss konsum tionsvikt, an tal konsum tionsenhet r, e be roende p å hur m ånga vuxna och barn som le ve r tills am m ans. An tal konsum tionsenhe te r e lle r den ekvivale nsskala som används varie rar m e llan o lika rapporte r. I den in te rnatione lla inkom stförd e lningsstatis tiken u tnyttjas ofta den s.k. O ECD - kalan. Enligt O ECD skalan har den fö rs ta vuxna hush ålls m ed l s em- m en vikte n 1 och övriga fam ilj ed l m aröve r 1 3 år tilld e las vikte n 0,5 em em och övriga m ed l emm ar1 3 å r e lle r yngre få r vikte n 0,3. An tale t konsum tionsenhe te r fö r hush ålle t m otsvaras av sum m an av dessa tilld e lad e vikte r. E tt hush åll m ed två vuxna och e tt barn unde r1 4 å r m ed en d isponibe lin- kom stp å 200 000 kronor har e fte r h änsyn till fö rs ö rjn ingsb örd a, enligt O ECD - kalan, en d isponibe linkom stpe r konsum tionsenhetom kring 1 1 1 1 1 0 s kronor [≈200 000/ ,8]. N äm naren p å 1 ,8 ange r an tale t konsum tions- 1 enhe te r enligt O ECD - kalan. s D en skala som används inom re ge ringskans lie t ä r den s.k. PEL-skalan, som u tg år från lägs ta skäliga le vnadsstand ard (enligt S ocials tyre lsens riksnorm fö r ekonom iskt bis tånd ). 0,7 PEL-skalan = (An tal vuxna + 0,7×barn) Med kosthushåll menas alla personer som bor i samma bostad och har gemensam ekonomi 6 och kosthushållning. I ett kosthushåll ingår t.ex. hemmavarande barn som är 18 år och äldre. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kamrater som bor ihop och har gemensam ekonomi och kosthushållning. 4
 • 5. E tt hush åll m ed två vuxna och e tt barn m ed en d isponibe linkom stp å 200 000 kronor har e fte r h änsyn till fö rs ö rjn ingsb örd a, enligt PEL- skalan, en d isponibe linkom stpe r konsum tionsenhetp å knappt 99 790 kronor [≈200 000/2 ,004]. Te rm en 2,004 ä r i de tta fall an tale t konsum tionsenhet r enligt PEL-skalan. N äm nas b ör att de t är n äs tan e enbart re ge ringskans lie t som använde r sig av PEL-skalan. Data och beräkningsförutsättningar Analysen öve r an tale t fattiga hush åll, fam ilj ed l m aroch barn em em grund ar sig p å S tatis tiska centralb yråns å rliga unde rs ökning om kosthush ålle ns ekonom i(HEK) . Utfallet för år 2010 är framtagen med 7 hjälp av 2008 års urval framräknad till respektive år med avseende på befolkning, ekonomi (Konjunkturinstitutets prognos från december 2010) och gällande regelverk. År 2009 och senare års undersökning finns ännu inte tillgängliga. Urvalen består av ca 20 000 hushåll med ca 40 000 familjemedlemmar. För dessa hushållsmedlemmar finns uppgifter insamlade om bl.a. arbetsinkomster, arbetslöshetsersättningar, föräldrapenning, sjukpenning, pensioner etc. samt kapitalinkomster, förmögenheter och betalda skatter och olika skattefria bidrag såsom t.ex. barn- och bostadsbidrag. En del av informationen kommer från deklarationsuppgifterna varför materialet eftersläpar ca två år i tiden. Individerna och hushållen i urvalet tilldelas en vikt, omvänt proportionellt mot sannolikheten att bli utvald, som representerar antalet individer/hushåll i riket. Materialet avser således ekonomin och förhållande under ett helt inkomstår. Befolkningen justeras för förändringen i befolkningsstrukturen och bygger på att vikterna för olika kön och åldersgrupper räknas om med förändringen i åldersstrukturen enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik. Vikterna kalibreras också mot förändringen i arbetslösheten, antalet med sjukpenning och föräldrapenning enligt senaste prognoser från Konjunkturinstitutets och Försäkringskassan. Framskrivningar av ekonomiska variabler sker till en del med konsument- prisindex. Löneinkomster justeras med förändringen i löneutvecklingen för olika sektorer. Vissa uppgifter såsom t.ex. småhusens taxeringsvärden hämtas dock in från faktiska uppdaterade register. Modellen justeras även för respektive års regler. Modellens styrka är att simulera den finansiella effekten för enskilda individer och hushåll samt effekten för bl.a. kommunerna och staten av olika regeleffekter. Dessa analyser är dock statiska och tar inte hänsyn till s.k. beteendeförändringar. Andelen beräknade ”fattiga” av modellens framskrivna inkomstår är osäkra eftersom det är ett schablonmässigt framskrivet urval. Beroende 2001 startade SCB med undersökningen om kosthushållens ekonomi. Tidigare år avsågs en 7 annan definition på hushållen. 5
 • 6. på vilket basår analysen grundar sig på kommer resultatet att skifta. Därför bör utfall för de år sombaseras på framskrivet material tolkas medmycket stor försiktighet. 6