SlideShare a Scribd company logo
3ifä3iiäö;-: ; [+ä[Fi s ä1ä'sFs
i Ea--'_l11
>c' e
ä+älaaf1äea1äi*ää1ltttä*1F 11i1Fl ffifä'=Ftsfe:===.äa-Fi!ääE_3[t===; I äf=e;E g
,EfiiBfi iqEt*r*1#r:tütlrr;= g fXi;ii fi
iäiiägii*iä:ä11gä[ä*ää1g iI i[ä1iI ä
äi;?iältii?lgäfg1äsätäiiä ö+fFf E
+ig;;a!?=- *=rla= ++463=as4ä E rä'*=i: i
;tiili-i* ii!ä:Ä1ilE iää;'il zt+;z fi
ifFnrä7-iä+i+#f:eä;;F+f" |iz-i? i
=iA
I +rss i aSt6_6_j
il+giuf i++ E?#: iääääälr?ii ttiä€ a.
i$ä;ä*iäF ilsiärg 1iäilä+f ill#EE
nääääFä$iää+iä+$räl ä[ iä1F[' ä€*ää iiE ääiää
gäääii
I ä* I äääää'i [läääEää3 ääääillgiäiää
il1cä*1äääri-ää €*lälää'ää 1ä11ä**ää1ää+
+i l+äi +ä?iiiärä +$iäÄÄ}eiä 5iiä;Ii*säitä
*fi liiälillääE ltt? läi€ii
ääFi;?ilE:ll?
ä+:+*11i+äE1[ä3 ääääää1ä:ä läää1Eää1 i1ä
ää€*äät+E llfeliiäs ää1äräF+iöit i*Eäii:
L
ää+1ä*iäle111äi1l ä ä1iää1ä?ä1ä
F ääää*rF
fr3iäiä*=,
ä1iäälgäätqlgäaä€lEääiägigäääälääl
i3*iäi+ ää$iiääil l;}ägäiü[ä äää$llF+ö ä ä il +;
ässa'sä l+ilä111ä läää äsi;*ä riä*sä
äälgäi1lääEäiFää$11äIE.F[3ääFälrl
Ei=7?87 F € +F ==I5r=€ Xig +-Eiii I i 1.i Eii Z?';87==i,
elrfEll g Fri€i$i
=€'ils
i?ii3äiEäsääiääEll
ä: ä +€ i i ä ' ä iF il l F i + 1ä i + 1
a*+"1+7ili"::j*ä + e
ässräii ä i*ä*lfis+f;;ät*IäryFtä;äiEeian
11tää*äF ;tt+ääi;äii;rä+ää+äsiäiiliäät
sl+iiq r ; r ä[+1iiäiiliiöia; : äiä 1ä1äiäiä
11ä1irä;rs*?1äääääs1ääi1ägäl*ä*ää??ä
i+i;gii Eääiäiiäää3ä3+ä:älii;äi;qßäiä
ääi?iäi 11lra1läääääqFäl11lääFiääi+ä1
äätlälä *ä:iäe$i;+ä;iä*+liäif:rä[?äää ;
1ä 1rärl1ääläi?ä11 i111ää11tl+;11€i1gälää
i I illc lgi 1ääg i3 liä c lä lä1ä [ I rä* 1ä I i-!{' t*
1iällä1giäää1ää?ä
gläär1ä?äiäää1iä
li 1ä
1läläl:ä$ääl1i+1ä
gä[äFiääää1äläli
+l ä1
ifääli$; *ä1äi+€äl
lfliä[EÄfiä{ääf'
;ä E $
ääHi Hi* *iiätAii+g säi *liiää +iräFgä ei äF
*i+ä I=rfl*f +ä{ **E+Ei;1i?ii H $aiäieE: iäit
;ä$äl?älElä$:jgF+;i fiäääa E liiEB€ ?iäiää
äel äiiIiäiäi5?ri tä
i 1ä 1a i*
ä I+rt äää aäi
ä?äääält*iääälärill1älglä ä 1l+ääälääää[
€ä*äläi:äää?äiiääi: ää!iei F äeiä1;liä:äi
g*ll;1i1*ä11iää1ä91ääalälälätlg?El;
iä=ääi; +ä iäf[ * l+i Fiii*;iiöräe€ iu5äääÄÄ
ä
iiäü rÄäääFi11
ä
9lä$ääääiEä;iä1liääääEäiTärärril
äFä+at+:1äl?iFt+F+++1i513+l$lä
iii#iäras?3äF äi**ääliiräi+triaiää*3ä
iäätägl*liqäe äifl*ääiläiää13äaää:ä;i
i i I iii: *
I 5 I Iä i äää ä i 1*ilii I
*ili; ;
'B
i I 9
i*E +ää !I?r; iei f liiili**r *i* är;äÄ
Errl
ifi i r s E i r
i{ie€tr**älä?ä 1*€äiiäii++F*B;r*ä ääää
alliisäi$äfäägf
iäÄ {*Ei igiä;q
i *ääääiiää
;ä i ilr*; i
+=r $ri,r++ä+E $r€iä+f3*iIilää ä ääiäälils
iläiäär ää$Eäiäiä Eäääiälää ä
*ä1ää:äil
F1ägää äi äälillEärä ä*ääif
i$äil1riäEigiällli$iäliäägu11äläääl
äräägriiä+c+i*liiäflieär[ääiiiifi
ällggglläälllllg*$'+är+*Äää+E
*ät1; äää*Et
;
ä, äär;el*+ äääää*ääääiääi''iä*ä+11le*lg
ä1 äg;äl*+t lääää läläälal+äägälgäääääiä
1gääälgllä1ää;ä?leäiää1rä'äriäääisr
äi ääää äää l*lci ääläää äääää älllää,ää
ä1+EIäää*äFäää
ä'?EäBäääEäE
I 111äää111+l
äIEEääägliIääääää[ää1äääää
* ääEääääEääI
äälggiää1IgE1gäglEäääiägt+ääälrlätä
iääää1$ä i*äiTiariää[äläei
+$Fnäii äää
?rträa,+ärälsrr*iäääääläl111iälgäää
iiäi;älä€[iil*ää1;r $ +iää$ä}äääiäFä[ääää
3
aäiiääää +{ääträtä+ ää;äää[++äEr$*iäiiä
i+?rE *rI sää?iialä $ ä[ä*iiiigäiääääääää
lää111äää1ä1$*ä1ää+Eäääfägäägäflä1äää[
iäägä1ää+ääl+iää;-is+iäilä*aä1lgä?1
ä$iää*rEä1älä'Ilää€älFä[ä?ää*fsiEiä
lrlllglä[älrllääiääälä1äääällläiääE
ääääää ä ätäiiääää+läälää?[ääääää1äääääg
*äröäri iäilät ?i
ällisä ä +äglä äigägiääggääääälläälä$äss
äiääiä1äääälläär1äääääiäääääääääFää
äeääää1ää+rä*ää[+ri+lf+äää+ä?äiii:
ägg lägäää äääää äi äägg I 1ääq1ä [gg 1äää ääl:gä
äätäääg [äääääglll
I ää I ägg lää
ä ll l ä lga
llägs
t f ! i $ 3 i i
ä räs F I raF
ä l ä 1 ääslä:ä
lää ääääeääiläää ääE iä
ä ää ä ät
Iäg
i 1ääE äää i [läääää äE' ääääEäää ä ä ä ä
äääläää*ätää1äää ä äääiäääääiäääääääääEä
äägää}ääg1äsääää
I
ä11äg[:atääääFääääeää
? ;+;äää
ä ilääs iääiä iäiF
'*l*lläiääääääää}[
lä
äääääääää1ääiäääälfäEääaäää:läälä
!UAN
ä'P J A
1Q7r
>3 t
NOr-
o5'oo_' X-O
oi
a9.
-o
N i'
4".io
dä
o_
c
äts
a'@
0aI
o- o"
o<
; -i/
o v:.
o^.
ON
gä
[ää€itää ääi +1äÄ
ll l'ä: I 1ää ä [
$iriärär1ä;?r;++?#äi s?1;
ä1ä1i1lls$ii1äilä1*ä qäg1äig
il
ääägäiieääg1äällä*ää e+ää++i
*
ir t: ä; ä;Eciärii+1ä #*iiii
li i1ääää1äll äl1äe ä1ä+älg
it +ärrnle+it xilä?ä ii*iii?
f e d
Fr F iiF: lF'öfl ä?5ää r ilF sa ss g
iqiäi|.*äl 1gltä [iEi ä *"ü;i$$
Träi, iii;t ;ääiE;ää *,iäa'r; r ''t1i E+ Ga
+i* i* r+äir r;liä*i* u **$!$i:iäflär $i iäai Fi 5äFi; r:seäi€ä i ; ägä; ääiui+
öÄ il
f fiä äi ;iigF if i*ä;: ä ä i i+il ciiä'i ix ä
äiä ää 1ä lE läF*ä,€ä * I ää'ä liiä E iä ä
z1i a; är ti ag? € ää ? I !s g g i[ i ii ?
iiä gi ?ä EF äÄä i ää : I E F E ä= 1
'ä
1
"=ääiiiäss;
rrFci€ äiÄ ii i
I r nF ä; rä ä i E i ä ! i i s d i Y
ö -N ++/9J 5 0
-.ö6*L;_bJ;
? 55 e 4 f i-X 5
dßi"qüEä fä'+:.äHx -,ä d
g i€'öä$[5 E
qö i:_ ::-: ä 5
P=-X'FZ-"ra
T aO^ "'
N
El43H5;e.
: ä-ä€- !5 +-*ßt6':>>'
.,Ye' xl.X ^vö _ F.-v_N:
aöäR*:3-B-lro;i@aj-
FTs.ä*ieerc A a N J - t')
:3.;ä? f : ä
.J3 b'r'"
-:
o-
fii äiäz'i>r o-=: '< -vE'"''€'d-cq äE
örn 63's'::ä"l f :" >7. <*'-r-' 1ß,=:5ft
er |;<-o-aO b =;; Zr Ä {e - ;.
o j:p o
d.. I dc z
- ä;h 9
< 6J < :
3 E-ä <_o_vN
)60-
* q UF :oi:1;-v
r---:
rPF=--=
x'Lv
60- h e
i O
-
..,i,
=.r )
9a O EF.A
2A ;J ä
;: !r Ft ar
E: (t ä
--d O I
F+ 5a; o
g'ä' 4o-5 F 9 F'
=, -
(t)
1X 0
:t (!
5ä F
-<3 ßoNt-.
t-Cl.'!r
äx'Fr
,t
H6
c'
FIJ
r-1
o
0e
i ä $ää i 5Ää [ ää äääE
?ääEäääää äääää
ä
t, lääii' lä;äää ÄssäääläEää;;ää

More Related Content

More from HPI - Human Potential Institut e.U.

Lebens- und Sozialberatung Memorandum
Lebens- und Sozialberatung MemorandumLebens- und Sozialberatung Memorandum
Lebens- und Sozialberatung Memorandum
HPI - Human Potential Institut e.U.
 
Fokus info 106
Fokus info 106Fokus info 106
Praxishandbuch Kompetenzorientierung
Praxishandbuch KompetenzorientierungPraxishandbuch Kompetenzorientierung
Praxishandbuch Kompetenzorientierung
HPI - Human Potential Institut e.U.
 
Berufsorientierung Methodenhandbuch
Berufsorientierung MethodenhandbuchBerufsorientierung Methodenhandbuch
Berufsorientierung Methodenhandbuch
HPI - Human Potential Institut e.U.
 
Gender und Arbeitsmarkt
Gender und ArbeitsmarktGender und Arbeitsmarkt
Gender und Arbeitsmarkt
HPI - Human Potential Institut e.U.
 
Publikation Vielfalt als Chance
Publikation Vielfalt als ChancePublikation Vielfalt als Chance
Publikation Vielfalt als Chance
HPI - Human Potential Institut e.U.
 
Gender Mainstreaming / Diversity Management
Gender Mainstreaming / Diversity ManagementGender Mainstreaming / Diversity Management
Gender Mainstreaming / Diversity Management
HPI - Human Potential Institut e.U.
 
Praxishandbuch Berufsorientierung im multikulturellen Kontext
Praxishandbuch Berufsorientierung im multikulturellen KontextPraxishandbuch Berufsorientierung im multikulturellen Kontext
Praxishandbuch Berufsorientierung im multikulturellen Kontext
HPI - Human Potential Institut e.U.
 
Trainer Training Handbuch
Trainer Training HandbuchTrainer Training Handbuch
Trainer Training Handbuch
HPI - Human Potential Institut e.U.
 

More from HPI - Human Potential Institut e.U. (20)

Lebens- und Sozialberatung Memorandum
Lebens- und Sozialberatung MemorandumLebens- und Sozialberatung Memorandum
Lebens- und Sozialberatung Memorandum
 
Fokus info 106
Fokus info 106Fokus info 106
Fokus info 106
 
Praxishandbuch Kompetenzorientierung
Praxishandbuch KompetenzorientierungPraxishandbuch Kompetenzorientierung
Praxishandbuch Kompetenzorientierung
 
Berufsorientierung Methodenhandbuch
Berufsorientierung MethodenhandbuchBerufsorientierung Methodenhandbuch
Berufsorientierung Methodenhandbuch
 
Gender und Arbeitsmarkt
Gender und ArbeitsmarktGender und Arbeitsmarkt
Gender und Arbeitsmarkt
 
Publikation Vielfalt als Chance
Publikation Vielfalt als ChancePublikation Vielfalt als Chance
Publikation Vielfalt als Chance
 
Gender Mainstreaming / Diversity Management
Gender Mainstreaming / Diversity ManagementGender Mainstreaming / Diversity Management
Gender Mainstreaming / Diversity Management
 
Praxishandbuch Berufsorientierung im multikulturellen Kontext
Praxishandbuch Berufsorientierung im multikulturellen KontextPraxishandbuch Berufsorientierung im multikulturellen Kontext
Praxishandbuch Berufsorientierung im multikulturellen Kontext
 
Trainer Training Handbuch
Trainer Training HandbuchTrainer Training Handbuch
Trainer Training Handbuch
 
Rogers wissen
Rogers wissenRogers wissen
Rogers wissen
 
Rogers wissen
Rogers wissenRogers wissen
Rogers wissen
 
Rogers1980a
Rogers1980aRogers1980a
Rogers1980a
 
Rogers1979a
Rogers1979aRogers1979a
Rogers1979a
 
Rogers1975a
Rogers1975aRogers1975a
Rogers1975a
 
Rogers1974a
Rogers1974aRogers1974a
Rogers1974a
 
Rogers1973b
Rogers1973bRogers1973b
Rogers1973b
 
Rogers1963c
Rogers1963cRogers1963c
Rogers1963c
 
Rogers1957a
Rogers1957aRogers1957a
Rogers1957a
 
Rogers buber 1960
Rogers buber 1960 Rogers buber 1960
Rogers buber 1960
 
Rogers 1985a
Rogers 1985aRogers 1985a
Rogers 1985a
 

Rogers1979a

  • 1. 3ifä3iiäö;-: ; [+ä[Fi s ä1ä'sFs i Ea--'_l11 >c' e ä+älaaf1äea1äi*ää1ltttä*1F 11i1Fl ffifä'=Ftsfe:===.äa-Fi!ääE_3[t===; I äf=e;E g ,EfiiBfi iqEt*r*1#r:tütlrr;= g fXi;ii fi iäiiägii*iä:ä11gä[ä*ää1g iI i[ä1iI ä äi;?iältii?lgäfg1äsätäiiä ö+fFf E +ig;;a!?=- *=rla= ++463=as4ä E rä'*=i: i ;tiili-i* ii!ä:Ä1ilE iää;'il zt+;z fi ifFnrä7-iä+i+#f:eä;;F+f" |iz-i? i =iA I +rss i aSt6_6_j il+giuf i++ E?#: iääääälr?ii ttiä€ a. i$ä;ä*iäF ilsiärg 1iäilä+f ill#EE nääääFä$iää+iä+$räl ä[ iä1F[' ä€*ää iiE ääiää gäääii I ä* I äääää'i [läääEää3 ääääillgiäiää il1cä*1äääri-ää €*lälää'ää 1ä11ä**ää1ää+ +i l+äi +ä?iiiärä +$iäÄÄ}eiä 5iiä;Ii*säitä *fi liiälillääE ltt? läi€ii ääFi;?ilE:ll? ä+:+*11i+äE1[ä3 ääääää1ä:ä läää1Eää1 i1ä
  • 2. ää€*äät+E llfeliiäs ää1äräF+iöit i*Eäii: L ää+1ä*iäle111äi1l ä ä1iää1ä?ä1ä F ääää*rF fr3iäiä*=, ä1iäälgäätqlgäaä€lEääiägigäääälääl i3*iäi+ ää$iiääil l;}ägäiü[ä äää$llF+ö ä ä il +; ässa'sä l+ilä111ä läää äsi;*ä riä*sä äälgäi1lääEäiFää$11äIE.F[3ääFälrl Ei=7?87 F € +F ==I5r=€ Xig +-Eiii I i 1.i Eii Z?';87==i, elrfEll g Fri€i$i =€'ils i?ii3äiEäsääiääEll ä: ä +€ i i ä ' ä iF il l F i + 1ä i + 1 a*+"1+7ili"::j*ä + e ässräii ä i*ä*lfis+f;;ät*IäryFtä;äiEeian 11tää*äF ;tt+ääi;äii;rä+ää+äsiäiiliäät sl+iiq r ; r ä[+1iiäiiliiöia; : äiä 1ä1äiäiä 11ä1irä;rs*?1äääääs1ääi1ägäl*ä*ää??ä i+i;gii Eääiäiiäää3ä3+ä:älii;äi;qßäiä ääi?iäi 11lra1läääääqFäl11lääFiääi+ä1 äätlälä *ä:iäe$i;+ä;iä*+liäif:rä[?äää ;
  • 3. 1ä 1rärl1ääläi?ä11 i111ää11tl+;11€i1gälää i I illc lgi 1ääg i3 liä c lä lä1ä [ I rä* 1ä I i-!{' t* 1iällä1giäää1ää?ä gläär1ä?äiäää1iä li 1ä 1läläl:ä$ääl1i+1ä gä[äFiääää1äläli +l ä1 ifääli$; *ä1äi+€äl lfliä[EÄfiä{ääf' ;ä E $ ääHi Hi* *iiätAii+g säi *liiää +iräFgä ei äF *i+ä I=rfl*f +ä{ **E+Ei;1i?ii H $aiäieE: iäit ;ä$äl?älElä$:jgF+;i fiäääa E liiEB€ ?iäiää äel äiiIiäiäi5?ri tä i 1ä 1a i* ä I+rt äää aäi ä?äääält*iääälärill1älglä ä 1l+ääälääää[ €ä*äläi:äää?äiiääi: ää!iei F äeiä1;liä:äi g*ll;1i1*ä11iää1ä91ääalälälätlg?El;
  • 4. iä=ääi; +ä iäf[ * l+i Fiii*;iiöräe€ iu5äääÄÄ ä iiäü rÄäääFi11 ä 9lä$ääääiEä;iä1liääääEäiTärärril äFä+at+:1äl?iFt+F+++1i513+l$lä iii#iäras?3äF äi**ääliiräi+triaiää*3ä iäätägl*liqäe äifl*ääiläiää13äaää:ä;i i i I iii: * I 5 I Iä i äää ä i 1*ilii I *ili; ; 'B i I 9 i*E +ää !I?r; iei f liiili**r *i* är;äÄ Errl ifi i r s E i r i{ie€tr**älä?ä 1*€äiiäii++F*B;r*ä ääää alliisäi$äfäägf iäÄ {*Ei igiä;q i *ääääiiää ;ä i ilr*; i +=r $ri,r++ä+E $r€iä+f3*iIilää ä ääiäälils iläiäär ää$Eäiäiä Eäääiälää ä *ä1ää:äil F1ägää äi äälillEärä ä*ääif i$äil1riäEigiällli$iäliäägu11äläääl äräägriiä+c+i*liiäflieär[ääiiiifi
  • 5. ällggglläälllllg*$'+är+*Äää+E *ät1; äää*Et ; ä, äär;el*+ äääää*ääääiääi''iä*ä+11le*lg ä1 äg;äl*+t lääää läläälal+äägälgäääääiä 1gääälgllä1ää;ä?leäiää1rä'äriäääisr äi ääää äää l*lci ääläää äääää älllää,ää ä1+EIäää*äFäää ä'?EäBäääEäE I 111äää111+l äIEEääägliIääääää[ää1äääää * ääEääääEääI äälggiää1IgE1gäglEäääiägt+ääälrlätä iääää1$ä i*äiTiariää[äläei +$Fnäii äää ?rträa,+ärälsrr*iäääääläl111iälgäää
  • 6. iiäi;älä€[iil*ää1;r $ +iää$ä}äääiäFä[ääää 3 aäiiääää +{ääträtä+ ää;äää[++äEr$*iäiiä i+?rE *rI sää?iialä $ ä[ä*iiiigäiääääääää lää111äää1ä1$*ä1ää+Eäääfägäägäflä1äää[ iäägä1ää+ääl+iää;-is+iäilä*aä1lgä?1 ä$iää*rEä1älä'Ilää€älFä[ä?ää*fsiEiä lrlllglä[älrllääiääälä1äääällläiääE ääääää ä ätäiiääää+läälää?[ääääää1äääääg *äröäri iäilät ?i ällisä ä +äglä äigägiääggääääälläälä$äss äiääiä1äääälläär1äääääiäääääääääFää äeääää1ää+rä*ää[+ri+lf+äää+ä?äiii:
  • 7. ägg lägäää äääää äi äägg I 1ääq1ä [gg 1äää ääl:gä äätäääg [äääääglll I ää I ägg lää ä ll l ä lga llägs t f ! i $ 3 i i ä räs F I raF ä l ä 1 ääslä:ä lää ääääeääiläää ääE iä ä ää ä ät Iäg i 1ääE äää i [läääää äE' ääääEäää ä ä ä ä äääläää*ätää1äää ä äääiäääääiäääääääääEä äägää}ääg1äsääää I ä11äg[:atääääFääääeää ? ;+;äää ä ilääs iääiä iäiF '*l*lläiääääääää}[ lä äääääääää1ääiäääälfäEääaäää:läälä
  • 8. !UAN ä'P J A 1Q7r >3 t NOr- o5'oo_' X-O oi a9. -o N i' 4".io dä o_ c äts a'@ 0aI o- o" o< ; -i/ o v:. o^. ON gä [ää€itää ääi +1äÄ ll l'ä: I 1ää ä [ $iriärär1ä;?r;++?#äi s?1; ä1ä1i1lls$ii1äilä1*ä qäg1äig il ääägäiieääg1äällä*ää e+ää++i * ir t: ä; ä;Eciärii+1ä #*iiii li i1ääää1äll äl1äe ä1ä+älg it +ärrnle+it xilä?ä ii*iii? f e d Fr F iiF: lF'öfl ä?5ää r ilF sa ss g iqiäi|.*äl 1gltä [iEi ä *"ü;i$$ Träi, iii;t ;ääiE;ää *,iäa'r; r ''t1i E+ Ga +i* i* r+äir r;liä*i* u **$!$i:iäflär $i iäai Fi 5äFi; r:seäi€ä i ; ägä; ääiui+ öÄ il f fiä äi ;iigF if i*ä;: ä ä i i+il ciiä'i ix ä äiä ää 1ä lE läF*ä,€ä * I ää'ä liiä E iä ä z1i a; är ti ag? € ää ? I !s g g i[ i ii ? iiä gi ?ä EF äÄä i ää : I E F E ä= 1 'ä 1 "=ääiiiäss; rrFci€ äiÄ ii i I r nF ä; rä ä i E i ä ! i i s d i Y
  • 9. ö -N ++/9J 5 0 -.ö6*L;_bJ; ? 55 e 4 f i-X 5 dßi"qüEä fä'+:.äHx -,ä d g i€'öä$[5 E qö i:_ ::-: ä 5 P=-X'FZ-"ra T aO^ "' N El43H5;e. : ä-ä€- !5 +-*ßt6':>>' .,Ye' xl.X ^vö _ F.-v_N: aöäR*:3-B-lro;i@aj- FTs.ä*ieerc A a N J - t') :3.;ä? f : ä .J3 b'r'" -: o- fii äiäz'i>r o-=: '< -vE'"''€'d-cq äE örn 63's'::ä"l f :" >7. <*'-r-' 1ß,=:5ft er |;<-o-aO b =;; Zr Ä {e - ;. o j:p o d.. I dc z - ä;h 9 < 6J < : 3 E-ä <_o_vN )60- * q UF :oi:1;-v r---: rPF=--= x'Lv 60- h e i O - ..,i, =.r ) 9a O EF.A 2A ;J ä ;: !r Ft ar E: (t ä --d O I F+ 5a; o g'ä' 4o-5 F 9 F' =, - (t) 1X 0 :t (! 5ä F -<3 ßoNt-. t-Cl.'!r äx'Fr ,t H6 c' FIJ r-1 o 0e i ä $ää i 5Ää [ ää äääE ?ääEäääää äääää ä t, lääii' lä;äää ÄssäääläEää;;ää