SlideShare a Scribd company logo
Библиотека Родина
Общественадискусия
Развитибиблиотекизаразвитаместнаобщност
СтараЗагора,17май2013
Да повишава ролята си като местен
информационен и обществен център,
осигуряващ равнопоставен достъп до
информация за всички граждани.
Мисията на библиотека
„Родина” е да бъде
посредник между
информацията и нейните
потребители.
Усилия:
 Участие с проекти към МК
 Разработена Политика на даренията
 Кампании „Прочети и дари на библиотеката”
 Прилагане на нетрадиционни форми за набавяне
на средства за нови книги
 Политика за набавяне на повече заглавия за сметка
на екземплярността
 Прочистване на фондовете
 Прилагане на междубиблиотечно заемане
Постигнато:
 Библиотечен фонд – над 300 хил. тома печатни и електронни материали от
различни области на знанието и на почти всички носители на информация
 Докомплектуване чрез дарения. 35 – 40 % от общите годишни постъпления
са дарения от частни лица, издателства и институции
 Приход 6 500 лв. от търг на многоекземплярни книги от началото на 20 в.
Приоритет 1. Поддържане на оперативни и оптимално комплектувани
фондове с актуална информация от всички отрасли на знанието
Проблеми:
 Недостиг на средства за покупка на нови книги при ръст на цените на
книжния пазар
 Занижено комплектуване чрез покупка
 Ниска екземплярност – 1,13 тома за 7 обслужващи звена. Приоритетно
комплектуване за Централна библиотека и Детски отдел
 Липсват ценни заглавия
 Липсват търсени нови заглавия
 Морално и физически остаряващи фондове
Какво още е необходимо? Предложение за решаване
на проблема:
 Осигуряване на допълнителни средства за нови издания – изучавани
заглавия, художествена литература за възрастни
 Поетапно увеличаване на средствата за нови библиотечни документи
с 30 % годишно
Поддържане на оперативни и оптимално комплектувани фондове
с актуална информация от всички отрасли на знанието
Усилия/Постигнато:
 Обществен информационен център
 Адаптирани услуги за хора с физически и зрителни увреждания
 Американски кът, финансиран от Посолството на САЩ
 Детски информационен център със собствен сайт и с интерактивна
обучаваща система ELS с над 100 образователни ресурса
 Нов динамичен сайт уеб 2.0 с възможност за обратна връзка от
потребителите
 Е-каталози на „Родина” и Фондация „Миню Балкански”
 Достъп до е-картон на читателя
 Пърнотекстова библиотека на старозагорски писатели
 Дигитална библиотека „Стара Загора”
 Виртуална справочна служба „Попитай библиотекаря”
 Уеб указател от бързи връзки към полезни места в интернет и др.
Какво още е необходимо?
 Подмяна на сървърите на библиотеката с по-висок клас и бързина
Приоритет 2. Библиотеката по-близо да гражданите.
Модерни библиотечни услуги
Усилия/Постигнато:
 Кампании на Отворени врати, свободно записване,
дни без глоби
 Маратон на четенето „Четяща Стара Загора” с над 5000 участници
 НМКП „Веселин Ханчев”, в партньорство с Община Стара Загора и къща
музей „Гео Милев”
 Рубрика „Представяме Ви...” – автори, издателства, личности
 Рубрика „Срещи с автограф” – представяне на нови книги
 Програми за деца
₋ Клуб „Приятели на книгата”
₋ „Пътуваща библиотека” до класната стая
₋ Програма „Деца четат на деца” в детските градини и ДДЛРГ
₋ Програма „Открий света на знанието с библиотеката – Чета, Знам,
Мога!”
₋ Програма „Опознай родния си град, България, Европа и света с книжка
и мишка”
₋ Програма „Ваканция в детската библиотека”
Приоритет 3. Насърчаване на четенето
със специално внимание към децата
Какво още е необходимо?
 Обновяване на детската и ученическа литература в Детския отдел и
филиалите с нови издания
 Приоритетно финансиране
на библиотечните програми
за деца
 Привличане на доброволци
за лятната програма
 Един „Час на библиотеката”
в часа на класа от 1 до 7 клас
 Подкрепа от отдел
„Образование, младежки
дейности и спорт” и от
Регионалния инспекторат
по образованието
Насърчаване на четенето
със специално внимание към децата
Усилия/Постигнато до момента:
 Обеззаразени са колекциите Книги и Периодични издания 1887 – 1944 г.
 Издадени са в печатан и електронен вариант два сводни библиографски
указатели Българската възрожденска книжнина в библиотеките на Стара
Загора и Периодичен печат. Стара Загора 1882 – 1944 г.
 Без осигурено финансиране е поставено началото на дигитализацията на
фонд Краезнание. Създава се електронен архив
 Предоставен е отворен и бърз достъп до културно съдържание за края – за
неограничен брой потребители без оглед на време и място на ползване, чрез
сайта на библиотеката и Европеана (Европейската дигитална библиотека)
Приоритет 4. Опазване и популяризиране на писменото
културно-историческо наследство на Стара Загора
Проблеми:
 Недостатъчни книгохранилища
 Ограничен достъп до колекциите
 Оригиналите се съхраняват в крайно
непригодни помещения, в разрез
с всички нормативи и стандарти
 Липсват климатична и
пожароизвестителна инсталации
Какво още е необходимо? Предложение за решаване на проблема:
За опазването на ценните колекции са необходими сериозни финансови
ресурси:
 Събиране и пребазиране на оригиналите в подходяща база – необходима
площ 120 кв. м.
 Осигуряване на средства за покупка на метални шкафове за най-ценните
източници
 Осигуряване на средства за климатична, пожароизвестителна инсталация и
СОТ
Опазване и популяризиране на писменото
културно-историческо наследство на Стара Загора
Усилия/Постигнато:
 Изградена достъпна среда за хора
с физически увреждания и незрящи в ЦБ
 Основно ремонтирана е сградата
на Детския отдел
 Обособена малка многофункционална
зала с нова култура на интериора
Проблеми:
 Запечатано от противопожарните
служби от 1982 г. основно книгохранилище
 Недостатъчна площ за колекциите в Централна библиотека
 Остаряла и неподходяща филиална база
 Старите фондове от 1878 – 1944 г. са без дом
 Липсват климатична и пожароизвестителна инсталации
 80 % морално остарели и износени работни компютри, принтери и скенери
Приоритет 5. Поддържане, ремонт и обновяване
на материално-техническата база
Какво още е необходимо?
Предложение за решаване на проблема:
 Основен ремонт на сградата на
Централната библиотека на бул. Руски 17 –
покрив, дограма, сутерен
Поддържане, ремонт и обновяване
на материално-техническата база
 Дообзавеждане и пребазиране
на филиал „Лозенец”
Осигурявяне на подходящи
помещения за старите фондове
 Текущ ремонт на филиалите
 Подмяна на нискоефективните
технически средства с нови
Усилия/Постигнато:
 Обучение на екипа за повишаване на професионалната квалификация
 Участие в регионални, национални и международни форуми
 Библиотеката е обучителен център за библиотекари и потребители по
Програма „Глоб@лни библиотеки – България”
 Трима ключови или национални обучители на библиотекари
 Шестима обучители на библиотекари по програма „Аз мога повече”
 Представители на библиотеката са участници в:
₋ Управителен съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация
₋ Експертно-координационен съвет на Центъра за
продължаващо образование на библиотекари
към ББИА и СУ „Св. Климент Охридски”
₋ Национален съвет по библиотечно дело към МК
₋ Национален съвет по читалищно дело към МК
 Отличия за екипа
₋ Национална награда „Христо Г. Данов”
в категория „Библиотеки и библиотечно дело”, 2009 г.
₋ Златна книга и Златен печат от Съвета
на европейската научна и културна общност
Приоритет 6. Отстояване на високи професионални стандарти
в библиотечната дейност и за библиотечните кадри
Проблеми: 
 Ниското заплащане
демотивира специалистите
 Понижен интерес към
професията
Какво още е необходимо? 
 Оценяване и достойно
заплащане на библиотекарския
труд
 
Отстояване на високи професионални стандарти
в библиотечната дейност и за библиотечните кадри
Приоритет 7. Разширяване на сътрудничеството
и партньорството на библиотеката с институции,
обществени организации и библиотеки от страната и чужбина
 Най-голямата читалищна библиотека в България с наложена визия в общественото
пространство
 Най-старата обществена библиотека в Старозагорска област
 Общодостъпна библиотека с филиална система
 Динамично развиващ се обществен информационен център, отворен към
потребностите на обществото
 
Библиотека „Родина“ днес
Очаквания
 Поетапно увеличаване на средствата за нови библиотечни документи с 30 % годишно
 Включване на основната сграда на библиотеката за основен ремонт и преустройство в
Общински план за развитие 2014 – 2020 г.
Подходяща база за старите фондове с необходимите системи за правилно
съхраняване на книжни носители на информация
 Дообзавеждане и пребазиране на филиал „Лозенец”
 Създаване на технически и кадрово обезпечено дигитално студио
 Текущ ремонт на филиалите и покупка на климатици
 Периодично осъвременяване на работните технически средства
 Разкриване на библиотечен филиал в кв. Железник
 Намиране на възможност за повишаване на трудовите възнаграждения на
библиотекарите
Благодаря за
!вниманието

More Related Content

What's hot

Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. КостинбродТатяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. КостинбродGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Иновативни методи при работа с деца
Иновативни методи при работа с децаИновативни методи при работа с деца
Иновативни методи при работа с децаGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец
Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община ПравецНаталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец
Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община ПравецGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Информационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процесИнформационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процесGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградЛюдмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара БовМихаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара БовGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. ЯкорудаЗдравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. ЯкорудаGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Книга и компютър - ръка за ръка
Книга и компютър - ръка за ръкаКнига и компютър - ръка за ръка
Книга и компютър - ръка за ръка
Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 

What's hot (20)

Новите възможности за потребителите на Е-услуги
Новите възможности за потребителите на Е-услуги Новите възможности за потребителите на Е-услуги
Новите възможности за потребителите на Е-услуги
 
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
 
Диана Минева, РБ - гр. Кюстендил
Диана Минева, РБ - гр. КюстендилДиана Минева, РБ - гр. Кюстендил
Диана Минева, РБ - гр. Кюстендил
 
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
 
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...
 
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...
Програма за библиотечно-информационно обслужване на групите лица със специфич...
 
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателст...
 
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиоте...
 
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. КостинбродТатяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
 
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
 
Иновативни методи при работа с деца
Иновативни методи при работа с децаИновативни методи при работа с деца
Иновативни методи при работа с деца
 
Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец
Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община ПравецНаталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец
Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец
 
Наталия Маркова - с. Черни Осъм
Наталия Маркова - с. Черни ОсъмНаталия Маркова - с. Черни Осъм
Наталия Маркова - с. Черни Осъм
 
Информационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процесИнформационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процес
 
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградЛюдмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
 
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара БовМихаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов
 
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. ЯкорудаЗдравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда
 
Книга и компютър - ръка за ръка
Книга и компютър - ръка за ръкаКнига и компютър - ръка за ръка
Книга и компютър - ръка за ръка
 
об самоков
об самоковоб самоков
об самоков
 

Similar to Библиотека Родина 2013

Presentation library-architecture
Presentation library-architecturePresentation library-architecture
Presentation library-architecture
Nina Keremedchieva Nina Keremedchieva
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият животlibdobrich
 
Брошура ГБ "П. Хилендарски"
 Брошура ГБ "П. Хилендарски" Брошура ГБ "П. Хилендарски"
Брошура ГБ "П. Хилендарски"valentinaatanasova
 
Snezhana Filipova, Librarian at Obrazovanie Public Chitalishte in the village...
Snezhana Filipova, Librarian at Obrazovanie Public Chitalishte in the village...Snezhana Filipova, Librarian at Obrazovanie Public Chitalishte in the village...
Snezhana Filipova, Librarian at Obrazovanie Public Chitalishte in the village...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"65 години Регионална библиотека "Дора Габе"
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"
libdobrich
 
Електронните услуги - иновация в библиотечната дейност
Електронните услуги - иновация в библиотечната дейностЕлектронните услуги - иновация в библиотечната дейност
Електронните услуги - иновация в библиотечната дейностGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”
Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”
Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”
Zahariy Knyazheski Regional Library
 
Europeana in Bulgaria
Europeana in BulgariaEuropeana in Bulgaria
Europeana in Bulgaria
Mariana Damova, Ph.D
 
Rb kustendil 20-21.06.2013_n
Rb kustendil 20-21.06.2013_nRb kustendil 20-21.06.2013_n
Rb kustendil 20-21.06.2013_nKrasimira Kaneva
 
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевенPrezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевенGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотека Родина в три века
Библиотека Родина в три векаБиблиотека Родина в три века
Библиотека Родина в три века
ngrueva
 
Представяне на българския опит и Европеана
Представяне на българския опит и ЕвропеанаПредставяне на българския опит и Европеана
Представяне на българския опит и Европеана
Zahariy Knyazheski Regional Library
 

Similar to Библиотека Родина 2013 (20)

Presentation library-architecture
Presentation library-architecturePresentation library-architecture
Presentation library-architecture
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
 
Брошура ГБ "П. Хилендарски"
 Брошура ГБ "П. Хилендарски" Брошура ГБ "П. Хилендарски"
Брошура ГБ "П. Хилендарски"
 
Snezhana Filipova, Librarian at Obrazovanie Public Chitalishte in the village...
Snezhana Filipova, Librarian at Obrazovanie Public Chitalishte in the village...Snezhana Filipova, Librarian at Obrazovanie Public Chitalishte in the village...
Snezhana Filipova, Librarian at Obrazovanie Public Chitalishte in the village...
 
Presentation belopotsi koprivshtitsa_11_12_july_2012
Presentation belopotsi koprivshtitsa_11_12_july_2012Presentation belopotsi koprivshtitsa_11_12_july_2012
Presentation belopotsi koprivshtitsa_11_12_july_2012
 
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"65 години Регионална библиотека "Дора Габе"
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"
 
Електронните услуги - иновация в библиотечната дейност
Електронните услуги - иновация в библиотечната дейностЕлектронните услуги - иновация в библиотечната дейност
Електронните услуги - иновация в библиотечната дейност
 
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...
 
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
 
Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”
Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”
Дигитална колекция „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки”
 
Europeana in Bulgaria
Europeana in BulgariaEuropeana in Bulgaria
Europeana in Bulgaria
 
Rb kustendil 20-21.06.2013_n
Rb kustendil 20-21.06.2013_nRb kustendil 20-21.06.2013_n
Rb kustendil 20-21.06.2013_n
 
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевенPrezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен
 
копривщица
копривщицакопривщица
копривщица
 
Presentation kladnitsa elka_23_oct_2012
Presentation kladnitsa elka_23_oct_2012Presentation kladnitsa elka_23_oct_2012
Presentation kladnitsa elka_23_oct_2012
 
Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
 
Библиотека Родина в три века
Библиотека Родина в три векаБиблиотека Родина в три века
Библиотека Родина в три века
 
Presentation satovcha
Presentation satovchaPresentation satovcha
Presentation satovcha
 
Presentation satovcha
Presentation satovchaPresentation satovcha
Presentation satovcha
 
Представяне на българския опит и Европеана
Представяне на българския опит и ЕвропеанаПредставяне на българския опит и Европеана
Представяне на българския опит и Европеана
 

More from Библиотека Родина - Стара Загора

30 години Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" - Стара Загора
30 години Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" - Стара Загора30 години Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" - Стара Загора
30 години Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" - Стара Загора
Библиотека Родина - Стара Загора
 
Националният литературен конкурс „Моята родина и моето бъдеще” - Стара Загора...
Националният литературен конкурс „Моята родина и моето бъдеще” - Стара Загора...Националният литературен конкурс „Моята родина и моето бъдеще” - Стара Загора...
Националният литературен конкурс „Моята родина и моето бъдеще” - Стара Загора...
Библиотека Родина - Стара Загора
 
Краткосмешен Казанлък
Краткосмешен КазанлъкКраткосмешен Казанлък
Краткосмешен Казанлък
Библиотека Родина - Стара Загора
 
Познатите... непознатите
Познатите... непознатитеПознатите... непознатите
Познатите... непознатите
Библиотека Родина - Стара Загора
 
Развитие на Обществен информационен център – опитът на библиотека "Родина"
Развитие на Обществен информационен център – опитът на библиотека "Родина"Развитие на Обществен информационен център – опитът на библиотека "Родина"
Развитие на Обществен информационен център – опитът на библиотека "Родина"
Библиотека Родина - Стара Загора
 
Опитът на библиотека Родина в дигитализацията на библиотечни колекции и предс...
Опитът на библиотека Родина в дигитализацията на библиотечни колекции и предс...Опитът на библиотека Родина в дигитализацията на библиотечни колекции и предс...
Опитът на библиотека Родина в дигитализацията на библиотечни колекции и предс...
Библиотека Родина - Стара Загора
 

More from Библиотека Родина - Стара Загора (7)

Teens24
Teens24Teens24
Teens24
 
30 години Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" - Стара Загора
30 години Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" - Стара Загора30 години Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" - Стара Загора
30 години Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" - Стара Загора
 
Националният литературен конкурс „Моята родина и моето бъдеще” - Стара Загора...
Националният литературен конкурс „Моята родина и моето бъдеще” - Стара Загора...Националният литературен конкурс „Моята родина и моето бъдеще” - Стара Загора...
Националният литературен конкурс „Моята родина и моето бъдеще” - Стара Загора...
 
Краткосмешен Казанлък
Краткосмешен КазанлъкКраткосмешен Казанлък
Краткосмешен Казанлък
 
Познатите... непознатите
Познатите... непознатитеПознатите... непознатите
Познатите... непознатите
 
Развитие на Обществен информационен център – опитът на библиотека "Родина"
Развитие на Обществен информационен център – опитът на библиотека "Родина"Развитие на Обществен информационен център – опитът на библиотека "Родина"
Развитие на Обществен информационен център – опитът на библиотека "Родина"
 
Опитът на библиотека Родина в дигитализацията на библиотечни колекции и предс...
Опитът на библиотека Родина в дигитализацията на библиотечни колекции и предс...Опитът на библиотека Родина в дигитализацията на библиотечни колекции и предс...
Опитът на библиотека Родина в дигитализацията на библиотечни колекции и предс...
 

Библиотека Родина 2013

 • 2. Да повишава ролята си като местен информационен и обществен център, осигуряващ равнопоставен достъп до информация за всички граждани. Мисията на библиотека „Родина” е да бъде посредник между информацията и нейните потребители.
 • 3. Усилия:  Участие с проекти към МК  Разработена Политика на даренията  Кампании „Прочети и дари на библиотеката”  Прилагане на нетрадиционни форми за набавяне на средства за нови книги  Политика за набавяне на повече заглавия за сметка на екземплярността  Прочистване на фондовете  Прилагане на междубиблиотечно заемане Постигнато:  Библиотечен фонд – над 300 хил. тома печатни и електронни материали от различни области на знанието и на почти всички носители на информация  Докомплектуване чрез дарения. 35 – 40 % от общите годишни постъпления са дарения от частни лица, издателства и институции  Приход 6 500 лв. от търг на многоекземплярни книги от началото на 20 в. Приоритет 1. Поддържане на оперативни и оптимално комплектувани фондове с актуална информация от всички отрасли на знанието
 • 4. Проблеми:  Недостиг на средства за покупка на нови книги при ръст на цените на книжния пазар  Занижено комплектуване чрез покупка  Ниска екземплярност – 1,13 тома за 7 обслужващи звена. Приоритетно комплектуване за Централна библиотека и Детски отдел  Липсват ценни заглавия  Липсват търсени нови заглавия  Морално и физически остаряващи фондове Какво още е необходимо? Предложение за решаване на проблема:  Осигуряване на допълнителни средства за нови издания – изучавани заглавия, художествена литература за възрастни  Поетапно увеличаване на средствата за нови библиотечни документи с 30 % годишно Поддържане на оперативни и оптимално комплектувани фондове с актуална информация от всички отрасли на знанието
 • 5. Усилия/Постигнато:  Обществен информационен център  Адаптирани услуги за хора с физически и зрителни увреждания  Американски кът, финансиран от Посолството на САЩ  Детски информационен център със собствен сайт и с интерактивна обучаваща система ELS с над 100 образователни ресурса  Нов динамичен сайт уеб 2.0 с възможност за обратна връзка от потребителите  Е-каталози на „Родина” и Фондация „Миню Балкански”  Достъп до е-картон на читателя  Пърнотекстова библиотека на старозагорски писатели  Дигитална библиотека „Стара Загора”  Виртуална справочна служба „Попитай библиотекаря”  Уеб указател от бързи връзки към полезни места в интернет и др. Какво още е необходимо?  Подмяна на сървърите на библиотеката с по-висок клас и бързина Приоритет 2. Библиотеката по-близо да гражданите. Модерни библиотечни услуги
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9. Усилия/Постигнато:  Кампании на Отворени врати, свободно записване, дни без глоби  Маратон на четенето „Четяща Стара Загора” с над 5000 участници  НМКП „Веселин Ханчев”, в партньорство с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”  Рубрика „Представяме Ви...” – автори, издателства, личности  Рубрика „Срещи с автограф” – представяне на нови книги  Програми за деца ₋ Клуб „Приятели на книгата” ₋ „Пътуваща библиотека” до класната стая ₋ Програма „Деца четат на деца” в детските градини и ДДЛРГ ₋ Програма „Открий света на знанието с библиотеката – Чета, Знам, Мога!” ₋ Програма „Опознай родния си град, България, Европа и света с книжка и мишка” ₋ Програма „Ваканция в детската библиотека” Приоритет 3. Насърчаване на четенето със специално внимание към децата
 • 10.
 • 11. Какво още е необходимо?  Обновяване на детската и ученическа литература в Детския отдел и филиалите с нови издания  Приоритетно финансиране на библиотечните програми за деца  Привличане на доброволци за лятната програма  Един „Час на библиотеката” в часа на класа от 1 до 7 клас  Подкрепа от отдел „Образование, младежки дейности и спорт” и от Регионалния инспекторат по образованието Насърчаване на четенето със специално внимание към децата
 • 12. Усилия/Постигнато до момента:  Обеззаразени са колекциите Книги и Периодични издания 1887 – 1944 г.  Издадени са в печатан и електронен вариант два сводни библиографски указатели Българската възрожденска книжнина в библиотеките на Стара Загора и Периодичен печат. Стара Загора 1882 – 1944 г.  Без осигурено финансиране е поставено началото на дигитализацията на фонд Краезнание. Създава се електронен архив  Предоставен е отворен и бърз достъп до културно съдържание за края – за неограничен брой потребители без оглед на време и място на ползване, чрез сайта на библиотеката и Европеана (Европейската дигитална библиотека) Приоритет 4. Опазване и популяризиране на писменото културно-историческо наследство на Стара Загора
 • 13. Проблеми:  Недостатъчни книгохранилища  Ограничен достъп до колекциите  Оригиналите се съхраняват в крайно непригодни помещения, в разрез с всички нормативи и стандарти  Липсват климатична и пожароизвестителна инсталации Какво още е необходимо? Предложение за решаване на проблема: За опазването на ценните колекции са необходими сериозни финансови ресурси:  Събиране и пребазиране на оригиналите в подходяща база – необходима площ 120 кв. м.  Осигуряване на средства за покупка на метални шкафове за най-ценните източници  Осигуряване на средства за климатична, пожароизвестителна инсталация и СОТ Опазване и популяризиране на писменото културно-историческо наследство на Стара Загора
 • 14. Усилия/Постигнато:  Изградена достъпна среда за хора с физически увреждания и незрящи в ЦБ  Основно ремонтирана е сградата на Детския отдел  Обособена малка многофункционална зала с нова култура на интериора Проблеми:  Запечатано от противопожарните служби от 1982 г. основно книгохранилище  Недостатъчна площ за колекциите в Централна библиотека  Остаряла и неподходяща филиална база  Старите фондове от 1878 – 1944 г. са без дом  Липсват климатична и пожароизвестителна инсталации  80 % морално остарели и износени работни компютри, принтери и скенери Приоритет 5. Поддържане, ремонт и обновяване на материално-техническата база
 • 15. Какво още е необходимо? Предложение за решаване на проблема:  Основен ремонт на сградата на Централната библиотека на бул. Руски 17 – покрив, дограма, сутерен Поддържане, ремонт и обновяване на материално-техническата база  Дообзавеждане и пребазиране на филиал „Лозенец” Осигурявяне на подходящи помещения за старите фондове  Текущ ремонт на филиалите  Подмяна на нискоефективните технически средства с нови
 • 16. Усилия/Постигнато:  Обучение на екипа за повишаване на професионалната квалификация  Участие в регионални, национални и международни форуми  Библиотеката е обучителен център за библиотекари и потребители по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”  Трима ключови или национални обучители на библиотекари  Шестима обучители на библиотекари по програма „Аз мога повече”  Представители на библиотеката са участници в: ₋ Управителен съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация ₋ Експертно-координационен съвет на Центъра за продължаващо образование на библиотекари към ББИА и СУ „Св. Климент Охридски” ₋ Национален съвет по библиотечно дело към МК ₋ Национален съвет по читалищно дело към МК  Отличия за екипа ₋ Национална награда „Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело”, 2009 г. ₋ Златна книга и Златен печат от Съвета на европейската научна и културна общност Приоритет 6. Отстояване на високи професионални стандарти в библиотечната дейност и за библиотечните кадри
 • 17. Проблеми:   Ниското заплащане демотивира специалистите  Понижен интерес към професията Какво още е необходимо?   Оценяване и достойно заплащане на библиотекарския труд   Отстояване на високи професионални стандарти в библиотечната дейност и за библиотечните кадри Приоритет 7. Разширяване на сътрудничеството и партньорството на библиотеката с институции, обществени организации и библиотеки от страната и чужбина
 • 18.  Най-голямата читалищна библиотека в България с наложена визия в общественото пространство  Най-старата обществена библиотека в Старозагорска област  Общодостъпна библиотека с филиална система  Динамично развиващ се обществен информационен център, отворен към потребностите на обществото   Библиотека „Родина“ днес Очаквания  Поетапно увеличаване на средствата за нови библиотечни документи с 30 % годишно  Включване на основната сграда на библиотеката за основен ремонт и преустройство в Общински план за развитие 2014 – 2020 г. Подходяща база за старите фондове с необходимите системи за правилно съхраняване на книжни носители на информация  Дообзавеждане и пребазиране на филиал „Лозенец”  Създаване на технически и кадрово обезпечено дигитално студио  Текущ ремонт на филиалите и покупка на климатици  Периодично осъвременяване на работните технически средства  Разкриване на библиотечен филиал в кв. Железник  Намиране на възможност за повишаване на трудовите възнаграждения на библиотекарите