SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
REUNIÓ DE PARES I
MARES.
4t ESO

IES SA COLOMINA
Curs 2012-2013
Objectiu de la reunió

  Implicar als pares i mares en el procés
  d’orientació acadèmica dels fills/es.
  Informar als pares i mares sobre les sortides
  acadèmiques després de quart d’ESO.
  Informar sobre el procés d'admissió i
  matrícula pel curs 2012/13
REUNIÓ PARES I MARES 4t ESO
  Com triar el cami?
  POAP- programa d’orientació acadèmica i professional
  ON SOC? :
    Visió general del Sistema Educatiu
    Titulació
  QUÈ PUC FER ?
    Sense el GES
    Amb el GES:
      Cicles formatius de Formació Professional
      Batxillerat
  PAU: una pinzellada.
  Calendari del procés d'admissió. Curs 2012/2013
Com triar el camí:
  A l’hora de triar estudis i professions: tenir en
  compte:
    característiques personals: motivacions , interessos,
    aptituds, recorregut acadèmic,…
    les circumstàncies socioeconòmiques.

Qui ajuda a la presa de decisions?:
    Àmbit educatiu: El Professorat, El/la tutor/a l’orientadora
    del centre.
    Àmbit socio-familiar: els pares, la família, les amistats.
    Altres serveis d’orientació: CIJE,...
El consell orientador
QUÈ ÉS ?
 És el resultat de tot un procés d’orientació al llarg de l’ESO.
 És una proposta col·legiada de l’equip educatiu.
 Té en compte les expectatives individuals, tant acadèmiques com professionals
 de l’alumne/a.
 Recomana opcions educatives o professionals més acords amb personalitat,
 capacitats, interessos i possibilitats.
 No és prescriptiu, però si és recomanable escoltar el que hi diu.

QUI L’ELABORA ?
 El/la tutor/a que coneix, orienta i assessora al seu alumnat de forma individual i
 grupal.
 El/la tutor/a el formula, juntament amb el seu 'equip educatiu i n’és el principal
 responsable.
 El departament d’orientació col·labora en els casos que necessiten especial
 atenció.

ES DÓNA A L’ALUMNE/A ...
 Al finalitzar l’ESO, juntament amb les notes del curs.
ON SOM?
ON SOC?: 4t ESO
  TITULACIÓ
JUNY:
    TOTES les assignatures de 4t i dels cursos anteriors aprovades
    UNA o més assignatures suspeses: Recuperació en el mes
de setembre.

SETEMBRE:
    Tenir esment a les pendents de 3r, 2n ... Ja que comptabilitzen.
    0 suspeses = títol
    1 o 2 suspeses: depenent de les àrees (instrumentals o no) i
    sempre que sigui decisió positiva de l’equip educatiu
    3 suspeses: Caràcter excepcional. Decisió equip educatiu.

  El 4t d’ESO, excepcionalment, es pot repetir dues vegades, si no s’ha repetit
  anteriorment ni a 1r, ni a 2n, ni a 3r.
QUÈ PUC FER?: sortides
       Sense el GES:          Amb el GES


petir curs via ordinària.
petir curs programa de diversificació curricular.
orporar-se a un PQPI          -CICLES FORMATIUS   de Grau Mitj
ucació secundària per a persones adultes. (Escola d’Adults)
 va d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
                    -BATXILLERAT
 parar-se per a treballar:

sos de formació ocupacional
SORTIDES SENSE EL GES
    Repetir curs via ordinària:
Valorar la tria d’assignatures troncals i optatives diferents.

    Repetir curs Programa de diversificació
    curricular:
    Darrera oportunitat per obtenir el GES,alumnat amb
    dificultats per l’obtenció del GES per via ordinària. És una
    proposta de l’Equip educatiu, i informe favorable del
    departament d’orientació.
  -  Aquesta opció està orientada a:
      Cursar un Cicle Formatiu de FP.
      Incorporar-se al món laboral
SORTIDES SENSE EL GES
  Incorporació a un PQPI (programa de qualificació
  professional inicial)

    Destinat a alumnat d'entre 16 i 21 anys.
    Presenta dues opcions:
      Un any: MÒDULS OBLIGATORIS
       S'aconsegueix una qualificació bàsica pel desenvolupament d’una
       professió. Permet accés a CFGM.
       Certificat de professionalitat de l'especialitat corresponent del
       nivell 1.

      Dos anys: MÒDULS VOLUNTARIS
       Condueix al Títol de Graduat en Secundària.
OFERTA DE PQPI Eivissa
                       IES SA COLOMINA
e muntatge i manteniment de stmes microinformàtics i xarxes
                       IES SANTA MARIA
  Auxiliar de jardins, vivers i parcs    IES ALGARB
  Auxiliar de dependent de comerç      IES BLANCADONA

  Auxiliar de serveis de restauració    IES ISIDOR MACABIC
                       IES BALÀFIA

xiliar de manteniment d’electromecànica de vehicles
                       IES ISIDOR MACABICH

  Auxiliar de perruqueria          IES QUARTÓ

  Auxiliar d’oficina            IES SANT AGUSTÍ
                       IES XARC
  Auxiliar de manteniment d’embarcacions IES SANT AGUSTÍ

ar d’instal·lacions electrotècniques i telecomunicacions.
                         IES XARC

  Auxiliar de fusteria           ESCOLA D’ARTS I OFICIS
SORTIDES SENSE EL GES
  Educació secundària per a persones
  adultes (ESPA)
    S'hi pot obtenir el titol d'ESO.
    Requisits per matricular-s'hi:
      18 anys complits durant l’any natural de
      matriculació
      Tenir 16 anys complerts i un contracte laboral.

Es pot estudiar a :
    IES SANTA MARIA (ESPAD a distància)
    ESCOLA D’ADULTS
SORTIDES SENSE EL GES

   Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
     Requisits: Complir els 17 anys dins l'any natural actual i
     no disposar del titol d'ESO.
     Permeten accedir a qualsevol cicle de formació
     professional;
     No equival a l’obtenció del titol d'ESO.
     La inscripció ha estat al mes de març i els exàmens, es
     faran el mes de maig, també convocatòria a setembre .
SORTIDES SENSE EL GES
  Preparar-se per treballar:
    Cursos de formació del SOIB
      Formació dirigida a persones en situació d’atur majors de 16
      anys , per a millorar la seva formació professional i obrir les
      portes del treball.  Orientació laboral:
      Servei d’orientació del SOIB
      CIJE
SORTIDES AMB EL GES

  CICLE FORMATIU DE            BATXILLERAT
    GRAU MITJÀ
A QUI ES RECOMANA          A QUI ES RECOMANA
 Qui té preferència per una      Qui vol continuar estudis

 formació pràctica, tècnica      superiors, carrera universitària
 professional.            o CF de grau Superior.
                    Qui té garanties què el
 Qui té ganes d’incorporar-se a
                    finalitzarà amb èxit ( motivació,
 curt termini al món laboral amb   interès, capacitats i historial
 una preparació tècnica.       acadèmic)
 Qui en principi, no està segur/a   Qui per Consell Orientador se
 de seguir estudis superiors.     li recomana que ho estudiï.
 Qui per Consell Orientador se    ...

 li recomana que ho estudiï.
 …
SORTIDES AMB EL GES

       CICLES FORMATIUS
     DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

   Preparen per exercir una professió.
   Títol de tècnic.
   Durada: 2 cursos acadèmics (incloses les
   pràctiques).
   Amb el títol de tècnic es pot cursar batxillerat.
   Amb el títol de tècnic i, amb 18 anys, es poden
   cursar cicles formatius de grau superior de la
   mateixa família professional, amb una prova
   d'accés.
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ . Eivissa
Cicles formatius per famílies professionals
SORTIDES AMB EL GES
BATXILLERAT

  Durada: 2 cursos acadèmics i 4 anys per
  aprovar-lo.
  Amb el títol de batxillerat dóna accés a:
    Cicles Formatius de Grau Superior
    Estudis universitaris, amb les PAU
BATXILLERAT
         Humanitats i ciències socials
               Humanitats
              Ciències socials

           Ciències i tecnologia
             Ciències de la salut
               Tecnologia

                 Art
              Arts plàstiques

              Arts escèniques

OFERTA BATXILLERAT IES SA COLOMINA:
►Humanitats i Ciències Socials
► Ciències i tecnologia
BATXILLERAT
 Permanència d’un any més en el mateix curs.
a) Avaluació negativa en 3 o 4 matèries a 1r:
 -repetir curs en la seva totalitat
 -matricular-se de les matèries suspeses, previ
 consentiment pares.
 -matricular-se de les suspeses i ampliar matrícula
 d’altres de primer per pujar nota (es conserva
 sempre la més alta)

b) A 2n curs: es repeteixen les tres mateixes
 possibilitats però amb qualsevol nombre de
 suspeses.
BATXILLERAT

  TIPUS D'ASSIGNATURES:
    Assignatures comunes
    Assignatures de modalitat
    Assignatures optatives
BATXILLERAT
    MATÈRIES COMUNES
       Ciències per al món contemporani
          Filosofia i ciutadania
        Llengua catalana i literatura I
  1r     Llengua castellana i literatura I
          Llengua estrangera I
            Educació física


          Història de la filosofia
           Història d’Espanya
  2n      Llengua catalana i literatura II
        Llengua catalana i literatura II
          Llengua estrangera II
BATXILLERAT
        MATÈRIES DE LA MODALITAT I OPTATIVES
               MODALITAT DE CIÈNCIES DE LA NATURA I LA SALUT.

                        1r BATXILLERAT         MATEMÀTIQUES II
                                            2n BATXILLERAT
                                        FÍSICA
                  MATEMÀTIQUES I
                                        QUÍMICA
                  FÍSICA I QUÍMICA
    CIÈNCIES I ENGINYERIA                          BIOLOGIA
                  DIBUIX TÈCNIC I
                                        DIBUIX TÈCNIC II
                  TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
                  MATEMÀTIQUES I               T. INDUSTRIAL II
                                        MATEMÀTIQUES II
  

    CIÈNCIES DE LA SALUT    FÍSICA I QUÍMICA              C. DE LA TERRA
                                        QUÍMICA

                  BIOLOGIA I GEOLOGIA            BIOLOGIA


Tecnologies de la informació iGeologia , Ampliació de les matemàtiques, Francès, Alemany, Psicologia tècnic I,Tecnologia industrial
    MATÈRIES OPTATIVES   la comunicación, Tècniques experimentals , Francès , Alemany, Dibuix , Tecnologia industrial II, Físi
BATXILLERAT
    MATÈRIES DE LA MODALITAT I OPTATIVES
         MODALITAT DE HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS.
                        1r BATXILLERAT               2n BATXILLERAT
                  -LLATÍ I
                                       LLATÍ II

                  -GREC I                  Hª DE L’ART
    HUMANITATS
                  -HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI      GREC II
                  - LITERATURA UNIVERSAL.          MATEMÀTIQUES
                                       LIT. UNIVERSAL
              -MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS
                                       APLICADES II
              -ECONOMIA
    CIÈNCIES SOCIALS                           EC. DE L'EMPRESA
              -HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

              -LITERATURA UNIVERSAL
                                       GEOGRAFIA

                                       LIT. UNIVERSAL
                 Literatura catalana, Literatura castellana
Tecnologies de la informació i la comunicació, Història i cultura de les illes balears, Francés, Alemany, Llatí
    MATÈRIES OPTATIVES
                 Economia de l'empresa, Geografia, Francès, Alemany ,Psicologia, Sociologia, Fonaments d'administ. i ge
BATXILLERAT

       COM HE DE TRIAR LA
     MODALITAT DE BATXILLERAT I
       LES ASSIGNATURES?
Tenint en compte la branca de coneixement
 a la qual s’adscriu el Títol de Grau que vull estudiar.
Tenint en compte la selectivitat
BATXILLERAT
BRANCA DE CONEIXEMENT DE GRAU (exemple)
         TÍTOL

  Arts i Humanitats           Belles arts, filologies, Història


  Ciències Jurídiques i socials
               Dret, economia, educació infantil, EP, educació social, t


  Ciències                Biologia, física, química


  Ciències de la Salut         Infermeria, medicina, psicologia, INEF,


  Enginyeria i Arquitectura       Arquitectura, enginyeria, matemàtiques
BATXILLERAT


TÈRIES DE 2N BATXILLERAT DE CONEIXEMENT
         BRANCA

                            Arts i Humanitats
audiovisual, Disseny, Tècniques d’expressió gràfico-plàstica, Dibuix tècnic II, Geografia, Grec II, Llatí II, Històr
                            Ciències Jurídiques
nització d’empresa Geografia, Llatí II, Matemàtiques aplicades a les CCSS       i socials

                            Ciències
Biologia, CC de la terra , FísIca, Matemàtiques II, Química


                            Ciències
Biologia, CC de la terra , FísIca, Matemàtiques II, Química      de la Salut

ècnic II, Electrotècnia, Física, Matemàtiques II, QuímicaEnginyeria i Arquitectura
                             , Tecnologia industrial II
SELECTIVITAT una pinzellada
  Part general:
   -  Llengua catalana i literatura
   -  Llengua castellana i literatura
   -  Llengua estrangera
   -  Història de la Filosofia o Història d’Espanya.
   -  Una matèria de la modalitat de 2n de batx
  Part específica
-  És de caràcter voluntari.
-  Màxim de quatre matèries de la modalitat de 2n

   Nota d’accés = 0,6 × NMB + 0,4 × QFG

   Nota d’admissió = nota d’accés + a × M1 + b × M2
 PONDERACIONS:
El que s’ha de tenir en compte són les
 ponderacions de cada universitat.
    sacolominaorienta.blogspot.com/2011/02/que-son-els-
    parametres-de-ponderacio.html
    UIB: http://www.uib.es/parametres/
Catalunya: http://www.scribd.com/doc/28452135/Ponderacions
  -P-A-U-2010 http://
BATXILLERAT: CANVI D’ETAPA

  NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE
    Assistència
    Puntualitat
    Portes
    Pati
  PROCÉS DE MATRÍCULA
  Per més informació:


http://www.iessacolomina.es

http://sacolominaorienta.blogspot.com/
 MOLTES GRÀCIES PER LA
 SEVA ATENCIÓ ¡¡

More Related Content

What's hot

Guia de recursos 11 12 orientadores
Guia de recursos 11 12 orientadoresGuia de recursos 11 12 orientadores
Guia de recursos 11 12 orientadoresCVA
 
Alfaro maria del pilar dossier_competic2
Alfaro maria del pilar dossier_competic2Alfaro maria del pilar dossier_competic2
Alfaro maria del pilar dossier_competic2Pilar Alfaro Blanes
 
Presentació 2n batx 12 13(1)
Presentació 2n batx 12 13(1)Presentació 2n batx 12 13(1)
Presentació 2n batx 12 13(1)mcaldentey
 
Quadern orientació 3rx2
Quadern orientació 3rx2Quadern orientació 3rx2
Quadern orientació 3rx2immacanet
 
Reunio informativa d_orientacio
Reunio informativa d_orientacioReunio informativa d_orientacio
Reunio informativa d_orientacioSandrasf38
 
Despes eso
Despes esoDespes eso
Despes esoMaarcHD
 
Reunió de 4t curs 2010 11
Reunió de 4t curs 2010 11Reunió de 4t curs 2010 11
Reunió de 4t curs 2010 11Jordi Gallardo
 
Presentació batx fp
Presentació batx fpPresentació batx fp
Presentació batx fpCFGS2
 
Alonso encarna dossier_competic2
Alonso encarna dossier_competic2Alonso encarna dossier_competic2
Alonso encarna dossier_competic2joale1
 
Vega_Engracia_dossier_competic2
Vega_Engracia_dossier_competic2Vega_Engracia_dossier_competic2
Vega_Engracia_dossier_competic2Engra1
 
El disbarat de Wert. NO AL NEGOCI DE L’EDUCACIÓ. NO A LA LOMCE!
El disbarat de Wert. NO AL NEGOCI DE L’EDUCACIÓ. NO A LA LOMCE!El disbarat de Wert. NO AL NEGOCI DE L’EDUCACIÓ. NO A LA LOMCE!
El disbarat de Wert. NO AL NEGOCI DE L’EDUCACIÓ. NO A LA LOMCE!Ensenyament
 
Tutoria batxillerat
Tutoria batxilleratTutoria batxillerat
Tutoria batxilleratfiloinfanta
 
Presentació Batxillerat
Presentació BatxilleratPresentació Batxillerat
Presentació Batxilleratctorrijo
 
Infante juan presentacio_digital
Infante juan presentacio_digitalInfante juan presentacio_digital
Infante juan presentacio_digitaljmateoinfante
 
Infante juan presentacion_digita
Infante juan presentacion_digitaInfante juan presentacion_digita
Infante juan presentacion_digitajmateoinfante
 
2010 2011 xerrada-orientacio
2010 2011 xerrada-orientacio2010 2011 xerrada-orientacio
2010 2011 xerrada-orientaciojribalt1
 

What's hot (20)

Guia de recursos 11 12 orientadores
Guia de recursos 11 12 orientadoresGuia de recursos 11 12 orientadores
Guia de recursos 11 12 orientadores
 
Alfaro maria del pilar dossier_competic2
Alfaro maria del pilar dossier_competic2Alfaro maria del pilar dossier_competic2
Alfaro maria del pilar dossier_competic2
 
Presentació 2n batx 12 13(1)
Presentació 2n batx 12 13(1)Presentació 2n batx 12 13(1)
Presentació 2n batx 12 13(1)
 
Quadern orientació 3rx2
Quadern orientació 3rx2Quadern orientació 3rx2
Quadern orientació 3rx2
 
Reunio informativa d_orientacio
Reunio informativa d_orientacioReunio informativa d_orientacio
Reunio informativa d_orientacio
 
Despes eso
Despes esoDespes eso
Despes eso
 
Reunió de 4t curs 2010 11
Reunió de 4t curs 2010 11Reunió de 4t curs 2010 11
Reunió de 4t curs 2010 11
 
Xerrada pares
Xerrada paresXerrada pares
Xerrada pares
 
Presentació batx fp
Presentació batx fpPresentació batx fp
Presentació batx fp
 
Alonso encarna dossier_competic2
Alonso encarna dossier_competic2Alonso encarna dossier_competic2
Alonso encarna dossier_competic2
 
Loe
LoeLoe
Loe
 
Vega_Engracia_dossier_competic2
Vega_Engracia_dossier_competic2Vega_Engracia_dossier_competic2
Vega_Engracia_dossier_competic2
 
El disbarat de Wert. NO AL NEGOCI DE L’EDUCACIÓ. NO A LA LOMCE!
El disbarat de Wert. NO AL NEGOCI DE L’EDUCACIÓ. NO A LA LOMCE!El disbarat de Wert. NO AL NEGOCI DE L’EDUCACIÓ. NO A LA LOMCE!
El disbarat de Wert. NO AL NEGOCI DE L’EDUCACIÓ. NO A LA LOMCE!
 
Tutoria batxillerat
Tutoria batxilleratTutoria batxillerat
Tutoria batxillerat
 
Presentació Batxillerat
Presentació BatxilleratPresentació Batxillerat
Presentació Batxillerat
 
Infante juan presentacio_digital
Infante juan presentacio_digitalInfante juan presentacio_digital
Infante juan presentacio_digital
 
Infante juan presentacion_digita
Infante juan presentacion_digitaInfante juan presentacion_digita
Infante juan presentacion_digita
 
Educació d'adults
Educació d'adultsEducació d'adults
Educació d'adults
 
2010 2011 xerrada-orientacio
2010 2011 xerrada-orientacio2010 2011 xerrada-orientacio
2010 2011 xerrada-orientacio
 
Reunió pares bat 14-15
Reunió pares bat 14-15Reunió pares bat 14-15
Reunió pares bat 14-15
 

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

CóMo Estudiar, Guia De Aprendizaje
CóMo Estudiar, Guia De AprendizajeCóMo Estudiar, Guia De Aprendizaje
CóMo Estudiar, Guia De Aprendizaje
 
Restaurante.Pps
Restaurante.PpsRestaurante.Pps
Restaurante.Pps
 
Agua
AguaAgua
Agua
 
Amor venceu
Amor venceuAmor venceu
Amor venceu
 
docentes en difusion
docentes en difusiondocentes en difusion
docentes en difusion
 
Missão Para Nações
Missão Para NaçõesMissão Para Nações
Missão Para Nações
 
Postagem Blog_Tecnologias Existentes na Escola
Postagem Blog_Tecnologias Existentes na EscolaPostagem Blog_Tecnologias Existentes na Escola
Postagem Blog_Tecnologias Existentes na Escola
 
優美攝影(14)
優美攝影(14)優美攝影(14)
優美攝影(14)
 

Similar to Reunió pares 4 t maig 2012

2011 2012 xerrada orientacio
2011 2012 xerrada orientacio2011 2012 xerrada orientacio
2011 2012 xerrada orientacioPep Ribalta
 
2a reunió pares 4t 2015
2a reunió pares 4t 20152a reunió pares 4t 2015
2a reunió pares 4t 2015escolarrels
 
Orientació AcadèMica I Professional
Orientació AcadèMica I ProfessionalOrientació AcadèMica I Professional
Orientació AcadèMica I Professionalmariacinta
 
2012 2013 xerrada orientacio
2012 2013 xerrada orientacio2012 2013 xerrada orientacio
2012 2013 xerrada orientacioPep Ribalta
 
2012 2013 xerrada orientacio
2012 2013 xerrada orientacio2012 2013 xerrada orientacio
2012 2013 xerrada orientacioPep Ribalta
 
SISTEMA EDUCATIU
SISTEMA EDUCATIUSISTEMA EDUCATIU
SISTEMA EDUCATIUJMQ
 
Després de l'ESO,qué?
Després de l'ESO,qué?Després de l'ESO,qué?
Després de l'ESO,qué?esterpemi
 
I després de l'eso, què
I després de l'eso, quèI després de l'eso, què
I després de l'eso, quèsoniamixta
 
I després de l'ESO, què?
I després de l'ESO, què?I després de l'ESO, què?
I després de l'ESO, què?Maria Bañeres
 
Orientació 4t ESO 2009-2010
Orientació 4t ESO 2009-2010Orientació 4t ESO 2009-2010
Orientació 4t ESO 2009-2010moroz001
 
Dossier batxillerat 2013-14_claret_barcelona
Dossier batxillerat 2013-14_claret_barcelonaDossier batxillerat 2013-14_claret_barcelona
Dossier batxillerat 2013-14_claret_barcelonaEscola Claret
 
I després de l'ESO ..., què ? Àlex Visús
I després de l'ESO ..., què ? Àlex VisúsI després de l'ESO ..., què ? Àlex Visús
I després de l'ESO ..., què ? Àlex Visúsmfolguer
 
Garcia rosamaria dossier_competic2_a
Garcia rosamaria dossier_competic2_aGarcia rosamaria dossier_competic2_a
Garcia rosamaria dossier_competic2_acompetica
 
Garcia rosamaria dossier_competic2_a
Garcia rosamaria dossier_competic2_aGarcia rosamaria dossier_competic2_a
Garcia rosamaria dossier_competic2_acompetica
 
Orientació 4t eso 09 10
Orientació 4t eso 09 10Orientació 4t eso 09 10
Orientació 4t eso 09 10IES LLANÇÀ
 
Garcia rosamaria dossier_competic2_nou
Garcia rosamaria dossier_competic2_nouGarcia rosamaria dossier_competic2_nou
Garcia rosamaria dossier_competic2_noucompetica
 

Similar to Reunió pares 4 t maig 2012 (20)

2011 2012 xerrada orientacio
2011 2012 xerrada orientacio2011 2012 xerrada orientacio
2011 2012 xerrada orientacio
 
Orientació Acadèmica - Desprès de l'ESO?
Orientació Acadèmica - Desprès de l'ESO?Orientació Acadèmica - Desprès de l'ESO?
Orientació Acadèmica - Desprès de l'ESO?
 
2a reunió pares 4t 2015
2a reunió pares 4t 20152a reunió pares 4t 2015
2a reunió pares 4t 2015
 
Orientació AcadèMica I Professional
Orientació AcadèMica I ProfessionalOrientació AcadèMica I Professional
Orientació AcadèMica I Professional
 
2012 2013 xerrada orientacio
2012 2013 xerrada orientacio2012 2013 xerrada orientacio
2012 2013 xerrada orientacio
 
2012 2013 xerrada orientacio
2012 2013 xerrada orientacio2012 2013 xerrada orientacio
2012 2013 xerrada orientacio
 
SISTEMA EDUCATIU
SISTEMA EDUCATIUSISTEMA EDUCATIU
SISTEMA EDUCATIU
 
Després de l'ESO,qué?
Després de l'ESO,qué?Després de l'ESO,qué?
Després de l'ESO,qué?
 
I després de l'eso, què
I després de l'eso, quèI després de l'eso, què
I després de l'eso, què
 
Despres eso
Despres esoDespres eso
Despres eso
 
I després de l'ESO, què?
I després de l'ESO, què?I després de l'ESO, què?
I després de l'ESO, què?
 
Orientació 4t ESO 2009-2010
Orientació 4t ESO 2009-2010Orientació 4t ESO 2009-2010
Orientació 4t ESO 2009-2010
 
Dossier batxillerat 2013-14_claret_barcelona
Dossier batxillerat 2013-14_claret_barcelonaDossier batxillerat 2013-14_claret_barcelona
Dossier batxillerat 2013-14_claret_barcelona
 
Llibret informatiu batx 2014 16
Llibret informatiu batx 2014 16Llibret informatiu batx 2014 16
Llibret informatiu batx 2014 16
 
I després de l'ESO ..., què ? Àlex Visús
I després de l'ESO ..., què ? Àlex VisúsI després de l'ESO ..., què ? Àlex Visús
I després de l'ESO ..., què ? Àlex Visús
 
Garcia rosamaria dossier_competic2_a
Garcia rosamaria dossier_competic2_aGarcia rosamaria dossier_competic2_a
Garcia rosamaria dossier_competic2_a
 
Garcia rosamaria dossier_competic2_a
Garcia rosamaria dossier_competic2_aGarcia rosamaria dossier_competic2_a
Garcia rosamaria dossier_competic2_a
 
Orientació 4t eso 09 10
Orientació 4t eso 09 10Orientació 4t eso 09 10
Orientació 4t eso 09 10
 
Garcia rosamaria dossier_competic2_nou
Garcia rosamaria dossier_competic2_nouGarcia rosamaria dossier_competic2_nou
Garcia rosamaria dossier_competic2_nou
 
El batxillerat 1012
El batxillerat 1012El batxillerat 1012
El batxillerat 1012
 

More from CVA

Optatives 4 t eso pdf
Optatives 4 t eso pdfOptatives 4 t eso pdf
Optatives 4 t eso pdfCVA
 
Info ensenyaments esportius 2018 2019
Info ensenyaments esportius 2018 2019Info ensenyaments esportius 2018 2019
Info ensenyaments esportius 2018 2019CVA
 
Oferta fpb 2017_2018
Oferta fpb 2017_2018Oferta fpb 2017_2018
Oferta fpb 2017_2018CVA
 
Oferta cfgs 2017_2018
Oferta cfgs 2017_2018Oferta cfgs 2017_2018
Oferta cfgs 2017_2018CVA
 
Oferta cfgm 2017_2018
Oferta cfgm 2017_2018Oferta cfgm 2017_2018
Oferta cfgm 2017_2018CVA
 
Reunió de paresi mares 2n i 3 eso
Reunió de paresi mares 2n i 3 esoReunió de paresi mares 2n i 3 eso
Reunió de paresi mares 2n i 3 esoCVA
 
Guia per 3r ESO
Guia per 3r ESOGuia per 3r ESO
Guia per 3r ESOCVA
 
Guia per 3r ESO
Guia per 3r ESOGuia per 3r ESO
Guia per 3r ESOCVA
 
Calendari adm f_ppresencial_16_17
Calendari adm f_ppresencial_16_17Calendari adm f_ppresencial_16_17
Calendari adm f_ppresencial_16_17CVA
 
Notes de tall_gs
Notes de tall_gsNotes de tall_gs
Notes de tall_gsCVA
 
Notes de tall_gm
Notes de tall_gmNotes de tall_gm
Notes de tall_gmCVA
 
Guia per 3r es ocapçalera
Guia per 3r es ocapçaleraGuia per 3r es ocapçalera
Guia per 3r es ocapçaleraCVA
 
Itineraris eso
Itineraris esoItineraris eso
Itineraris esoCVA
 
Notes de-tall-via-pau-cfgs-2010-2014
Notes de-tall-via-pau-cfgs-2010-2014Notes de-tall-via-pau-cfgs-2010-2014
Notes de-tall-via-pau-cfgs-2010-2014CVA
 
Convocatoria opos bomber 2010 mallorca mp61
Convocatoria opos bomber 2010 mallorca mp61Convocatoria opos bomber 2010 mallorca mp61
Convocatoria opos bomber 2010 mallorca mp61CVA
 
comic serasuib_cat.pdf
comic serasuib_cat.pdfcomic serasuib_cat.pdf
comic serasuib_cat.pdfCVA
 
Tema psicologia com_a_ciència
Tema psicologia com_a_ciènciaTema psicologia com_a_ciència
Tema psicologia com_a_ciènciaCVA
 
La personalitatt
La personalitattLa personalitatt
La personalitattCVA
 
Tema memòria pwp3
Tema memòria pwp3Tema memòria pwp3
Tema memòria pwp3CVA
 
Tema memòria pwp
Tema memòria pwpTema memòria pwp
Tema memòria pwpCVA
 

More from CVA (20)

Optatives 4 t eso pdf
Optatives 4 t eso pdfOptatives 4 t eso pdf
Optatives 4 t eso pdf
 
Info ensenyaments esportius 2018 2019
Info ensenyaments esportius 2018 2019Info ensenyaments esportius 2018 2019
Info ensenyaments esportius 2018 2019
 
Oferta fpb 2017_2018
Oferta fpb 2017_2018Oferta fpb 2017_2018
Oferta fpb 2017_2018
 
Oferta cfgs 2017_2018
Oferta cfgs 2017_2018Oferta cfgs 2017_2018
Oferta cfgs 2017_2018
 
Oferta cfgm 2017_2018
Oferta cfgm 2017_2018Oferta cfgm 2017_2018
Oferta cfgm 2017_2018
 
Reunió de paresi mares 2n i 3 eso
Reunió de paresi mares 2n i 3 esoReunió de paresi mares 2n i 3 eso
Reunió de paresi mares 2n i 3 eso
 
Guia per 3r ESO
Guia per 3r ESOGuia per 3r ESO
Guia per 3r ESO
 
Guia per 3r ESO
Guia per 3r ESOGuia per 3r ESO
Guia per 3r ESO
 
Calendari adm f_ppresencial_16_17
Calendari adm f_ppresencial_16_17Calendari adm f_ppresencial_16_17
Calendari adm f_ppresencial_16_17
 
Notes de tall_gs
Notes de tall_gsNotes de tall_gs
Notes de tall_gs
 
Notes de tall_gm
Notes de tall_gmNotes de tall_gm
Notes de tall_gm
 
Guia per 3r es ocapçalera
Guia per 3r es ocapçaleraGuia per 3r es ocapçalera
Guia per 3r es ocapçalera
 
Itineraris eso
Itineraris esoItineraris eso
Itineraris eso
 
Notes de-tall-via-pau-cfgs-2010-2014
Notes de-tall-via-pau-cfgs-2010-2014Notes de-tall-via-pau-cfgs-2010-2014
Notes de-tall-via-pau-cfgs-2010-2014
 
Convocatoria opos bomber 2010 mallorca mp61
Convocatoria opos bomber 2010 mallorca mp61Convocatoria opos bomber 2010 mallorca mp61
Convocatoria opos bomber 2010 mallorca mp61
 
comic serasuib_cat.pdf
comic serasuib_cat.pdfcomic serasuib_cat.pdf
comic serasuib_cat.pdf
 
Tema psicologia com_a_ciència
Tema psicologia com_a_ciènciaTema psicologia com_a_ciència
Tema psicologia com_a_ciència
 
La personalitatt
La personalitattLa personalitatt
La personalitatt
 
Tema memòria pwp3
Tema memòria pwp3Tema memòria pwp3
Tema memòria pwp3
 
Tema memòria pwp
Tema memòria pwpTema memòria pwp
Tema memòria pwp
 

Reunió pares 4 t maig 2012

 • 1. REUNIÓ DE PARES I MARES. 4t ESO IES SA COLOMINA Curs 2012-2013
 • 2. Objectiu de la reunió  Implicar als pares i mares en el procés d’orientació acadèmica dels fills/es.  Informar als pares i mares sobre les sortides acadèmiques després de quart d’ESO.  Informar sobre el procés d'admissió i matrícula pel curs 2012/13
 • 3. REUNIÓ PARES I MARES 4t ESO  Com triar el cami?  POAP- programa d’orientació acadèmica i professional  ON SOC? :  Visió general del Sistema Educatiu  Titulació  QUÈ PUC FER ?  Sense el GES  Amb el GES:  Cicles formatius de Formació Professional  Batxillerat  PAU: una pinzellada.  Calendari del procés d'admissió. Curs 2012/2013
 • 4. Com triar el camí:  A l’hora de triar estudis i professions: tenir en compte:  característiques personals: motivacions , interessos, aptituds, recorregut acadèmic,…  les circumstàncies socioeconòmiques. Qui ajuda a la presa de decisions?:  Àmbit educatiu: El Professorat, El/la tutor/a l’orientadora del centre.  Àmbit socio-familiar: els pares, la família, les amistats.  Altres serveis d’orientació: CIJE,...
 • 5. El consell orientador QUÈ ÉS ?  És el resultat de tot un procés d’orientació al llarg de l’ESO.  És una proposta col·legiada de l’equip educatiu.  Té en compte les expectatives individuals, tant acadèmiques com professionals de l’alumne/a.  Recomana opcions educatives o professionals més acords amb personalitat, capacitats, interessos i possibilitats.  No és prescriptiu, però si és recomanable escoltar el que hi diu. QUI L’ELABORA ?  El/la tutor/a que coneix, orienta i assessora al seu alumnat de forma individual i grupal.  El/la tutor/a el formula, juntament amb el seu 'equip educatiu i n’és el principal responsable.  El departament d’orientació col·labora en els casos que necessiten especial atenció. ES DÓNA A L’ALUMNE/A ...  Al finalitzar l’ESO, juntament amb les notes del curs.
 • 7. ON SOC?: 4t ESO  TITULACIÓ JUNY:  TOTES les assignatures de 4t i dels cursos anteriors aprovades  UNA o més assignatures suspeses: Recuperació en el mes de setembre. SETEMBRE:  Tenir esment a les pendents de 3r, 2n ... Ja que comptabilitzen.  0 suspeses = títol  1 o 2 suspeses: depenent de les àrees (instrumentals o no) i sempre que sigui decisió positiva de l’equip educatiu  3 suspeses: Caràcter excepcional. Decisió equip educatiu.  El 4t d’ESO, excepcionalment, es pot repetir dues vegades, si no s’ha repetit anteriorment ni a 1r, ni a 2n, ni a 3r.
 • 8. QUÈ PUC FER?: sortides Sense el GES: Amb el GES petir curs via ordinària. petir curs programa de diversificació curricular. orporar-se a un PQPI -CICLES FORMATIUS de Grau Mitj ucació secundària per a persones adultes. (Escola d’Adults) va d’accés a cicles formatius de grau mitjà. -BATXILLERAT parar-se per a treballar: sos de formació ocupacional
 • 9. SORTIDES SENSE EL GES  Repetir curs via ordinària: Valorar la tria d’assignatures troncals i optatives diferents.  Repetir curs Programa de diversificació curricular:  Darrera oportunitat per obtenir el GES,alumnat amb dificultats per l’obtenció del GES per via ordinària. És una proposta de l’Equip educatiu, i informe favorable del departament d’orientació. - Aquesta opció està orientada a:  Cursar un Cicle Formatiu de FP.  Incorporar-se al món laboral
 • 10. SORTIDES SENSE EL GES  Incorporació a un PQPI (programa de qualificació professional inicial)  Destinat a alumnat d'entre 16 i 21 anys.  Presenta dues opcions:  Un any: MÒDULS OBLIGATORIS  S'aconsegueix una qualificació bàsica pel desenvolupament d’una professió. Permet accés a CFGM.  Certificat de professionalitat de l'especialitat corresponent del nivell 1.  Dos anys: MÒDULS VOLUNTARIS  Condueix al Títol de Graduat en Secundària.
 • 11. OFERTA DE PQPI Eivissa IES SA COLOMINA e muntatge i manteniment de stmes microinformàtics i xarxes IES SANTA MARIA Auxiliar de jardins, vivers i parcs IES ALGARB Auxiliar de dependent de comerç IES BLANCADONA Auxiliar de serveis de restauració IES ISIDOR MACABIC IES BALÀFIA xiliar de manteniment d’electromecànica de vehicles IES ISIDOR MACABICH Auxiliar de perruqueria IES QUARTÓ Auxiliar d’oficina IES SANT AGUSTÍ IES XARC Auxiliar de manteniment d’embarcacions IES SANT AGUSTÍ ar d’instal·lacions electrotècniques i telecomunicacions. IES XARC Auxiliar de fusteria ESCOLA D’ARTS I OFICIS
 • 12. SORTIDES SENSE EL GES  Educació secundària per a persones adultes (ESPA)  S'hi pot obtenir el titol d'ESO.  Requisits per matricular-s'hi:  18 anys complits durant l’any natural de matriculació  Tenir 16 anys complerts i un contracte laboral. Es pot estudiar a :  IES SANTA MARIA (ESPAD a distància)  ESCOLA D’ADULTS
 • 13. SORTIDES SENSE EL GES  Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.  Requisits: Complir els 17 anys dins l'any natural actual i no disposar del titol d'ESO.  Permeten accedir a qualsevol cicle de formació professional;  No equival a l’obtenció del titol d'ESO.  La inscripció ha estat al mes de març i els exàmens, es faran el mes de maig, també convocatòria a setembre .
 • 14. SORTIDES SENSE EL GES  Preparar-se per treballar:  Cursos de formació del SOIB  Formació dirigida a persones en situació d’atur majors de 16 anys , per a millorar la seva formació professional i obrir les portes del treball.  Orientació laboral:  Servei d’orientació del SOIB  CIJE
 • 15. SORTIDES AMB EL GES CICLE FORMATIU DE BATXILLERAT GRAU MITJÀ A QUI ES RECOMANA A QUI ES RECOMANA  Qui té preferència per una  Qui vol continuar estudis formació pràctica, tècnica superiors, carrera universitària professional. o CF de grau Superior.  Qui té garanties què el  Qui té ganes d’incorporar-se a finalitzarà amb èxit ( motivació, curt termini al món laboral amb interès, capacitats i historial una preparació tècnica. acadèmic)  Qui en principi, no està segur/a  Qui per Consell Orientador se de seguir estudis superiors. li recomana que ho estudiï.  Qui per Consell Orientador se  ... li recomana que ho estudiï.  …
 • 16. SORTIDES AMB EL GES CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL  Preparen per exercir una professió.  Títol de tècnic.  Durada: 2 cursos acadèmics (incloses les pràctiques).  Amb el títol de tècnic es pot cursar batxillerat.  Amb el títol de tècnic i, amb 18 anys, es poden cursar cicles formatius de grau superior de la mateixa família professional, amb una prova d'accés.
 • 17. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ . Eivissa
 • 18. Cicles formatius per famílies professionals
 • 19. SORTIDES AMB EL GES BATXILLERAT  Durada: 2 cursos acadèmics i 4 anys per aprovar-lo.  Amb el títol de batxillerat dóna accés a:  Cicles Formatius de Grau Superior  Estudis universitaris, amb les PAU
 • 20. BATXILLERAT Humanitats i ciències socials Humanitats Ciències socials Ciències i tecnologia Ciències de la salut Tecnologia Art Arts plàstiques Arts escèniques OFERTA BATXILLERAT IES SA COLOMINA: ►Humanitats i Ciències Socials ► Ciències i tecnologia
 • 21. BATXILLERAT  Permanència d’un any més en el mateix curs. a) Avaluació negativa en 3 o 4 matèries a 1r: -repetir curs en la seva totalitat -matricular-se de les matèries suspeses, previ consentiment pares. -matricular-se de les suspeses i ampliar matrícula d’altres de primer per pujar nota (es conserva sempre la més alta) b) A 2n curs: es repeteixen les tres mateixes possibilitats però amb qualsevol nombre de suspeses.
 • 22. BATXILLERAT TIPUS D'ASSIGNATURES: Assignatures comunes  Assignatures de modalitat  Assignatures optatives
 • 23. BATXILLERAT MATÈRIES COMUNES Ciències per al món contemporani Filosofia i ciutadania Llengua catalana i literatura I 1r Llengua castellana i literatura I Llengua estrangera I Educació física Història de la filosofia Història d’Espanya 2n Llengua catalana i literatura II Llengua catalana i literatura II Llengua estrangera II
 • 24. BATXILLERAT MATÈRIES DE LA MODALITAT I OPTATIVES MODALITAT DE CIÈNCIES DE LA NATURA I LA SALUT. 1r BATXILLERAT MATEMÀTIQUES II 2n BATXILLERAT FÍSICA MATEMÀTIQUES I QUÍMICA FÍSICA I QUÍMICA CIÈNCIES I ENGINYERIA BIOLOGIA DIBUIX TÈCNIC I DIBUIX TÈCNIC II TECNOLOGIA INDUSTRIAL I MATEMÀTIQUES I T. INDUSTRIAL II MATEMÀTIQUES II   CIÈNCIES DE LA SALUT FÍSICA I QUÍMICA C. DE LA TERRA QUÍMICA BIOLOGIA I GEOLOGIA BIOLOGIA Tecnologies de la informació iGeologia , Ampliació de les matemàtiques, Francès, Alemany, Psicologia tècnic I,Tecnologia industrial MATÈRIES OPTATIVES la comunicación, Tècniques experimentals , Francès , Alemany, Dibuix , Tecnologia industrial II, Físi
 • 25. BATXILLERAT MATÈRIES DE LA MODALITAT I OPTATIVES MODALITAT DE HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS. 1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT -LLATÍ I LLATÍ II -GREC I Hª DE L’ART HUMANITATS -HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI GREC II - LITERATURA UNIVERSAL. MATEMÀTIQUES LIT. UNIVERSAL -MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS APLICADES II -ECONOMIA CIÈNCIES SOCIALS EC. DE L'EMPRESA -HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI -LITERATURA UNIVERSAL GEOGRAFIA LIT. UNIVERSAL Literatura catalana, Literatura castellana Tecnologies de la informació i la comunicació, Història i cultura de les illes balears, Francés, Alemany, Llatí MATÈRIES OPTATIVES Economia de l'empresa, Geografia, Francès, Alemany ,Psicologia, Sociologia, Fonaments d'administ. i ge
 • 26. BATXILLERAT COM HE DE TRIAR LA MODALITAT DE BATXILLERAT I LES ASSIGNATURES? Tenint en compte la branca de coneixement a la qual s’adscriu el Títol de Grau que vull estudiar. Tenint en compte la selectivitat
 • 27. BATXILLERAT BRANCA DE CONEIXEMENT DE GRAU (exemple) TÍTOL Arts i Humanitats Belles arts, filologies, Història Ciències Jurídiques i socials Dret, economia, educació infantil, EP, educació social, t Ciències Biologia, física, química Ciències de la Salut Infermeria, medicina, psicologia, INEF, Enginyeria i Arquitectura Arquitectura, enginyeria, matemàtiques
 • 28. BATXILLERAT TÈRIES DE 2N BATXILLERAT DE CONEIXEMENT BRANCA Arts i Humanitats audiovisual, Disseny, Tècniques d’expressió gràfico-plàstica, Dibuix tècnic II, Geografia, Grec II, Llatí II, Històr Ciències Jurídiques nització d’empresa Geografia, Llatí II, Matemàtiques aplicades a les CCSS i socials Ciències Biologia, CC de la terra , FísIca, Matemàtiques II, Química Ciències Biologia, CC de la terra , FísIca, Matemàtiques II, Química de la Salut ècnic II, Electrotècnia, Física, Matemàtiques II, QuímicaEnginyeria i Arquitectura , Tecnologia industrial II
 • 29. SELECTIVITAT una pinzellada Part general: - Llengua catalana i literatura - Llengua castellana i literatura - Llengua estrangera - Història de la Filosofia o Història d’Espanya. - Una matèria de la modalitat de 2n de batx Part específica - És de caràcter voluntari. - Màxim de quatre matèries de la modalitat de 2n Nota d’accés = 0,6 × NMB + 0,4 × QFG Nota d’admissió = nota d’accés + a × M1 + b × M2
 • 30.
 • 31.  PONDERACIONS: El que s’ha de tenir en compte són les ponderacions de cada universitat.  sacolominaorienta.blogspot.com/2011/02/que-son-els- parametres-de-ponderacio.html  UIB: http://www.uib.es/parametres/ Catalunya: http://www.scribd.com/doc/28452135/Ponderacions -P-A-U-2010 http://
 • 32. BATXILLERAT: CANVI D’ETAPA  NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE  Assistència  Puntualitat  Portes  Pati  PROCÉS DE MATRÍCULA
 • 33. Per més informació: http://www.iessacolomina.es http://sacolominaorienta.blogspot.com/
 • 34.  MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ ¡¡