SlideShare a Scribd company logo
Öğretim Araç-Gereçlerinin
Seçimi Ve Hazırlanması HAZIRLAYAN: EMİNE USLU –
20317271002
DERSİN ADI:
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
DANIŞMAN : DOÇ.DR. AĞAH
TUĞRUL KORUCU
 Öğretim araçları, "bilginin öğrenene ulaştırılabileceği farklı
yollar ve ortamlar" olarak tanımlanabilir (Heinich ve
diğerleri, 1996, s.3). Öğretim aracı bir iletişim kanalı;
kaynakla (öğretmen) öğrenciler (alıcılar) arasında bilgi
paylaşımına imkan sağlayan ortamdır.
 Öğretim gereçleri ise, farklı araçlarla sunulan bilgiler,
mesajlar, malzemelerdir.
 Araç-gereçler genelde öğretimi desteklemek
amacıyla kullanılırlar.
 İyi tasarlanmış ve yapılmış öğretim araç-gereçleri
öğretim sürecini zenginleştirir, öğrenmeyi artırır.
Öğretim hedefleri
Araç gereç
özellikleri
Öğretmenin tutumu,
becerisi v.b.
Yöntem seçimi
Araç gereç seçimi
(Son karar)
Öğrenen özellikleri
-Öğrenme stilleri,
becerileri v.b
Kısıtlamalar
-bütçe, zaman, v.b.
Öğretim ortamı
-ışıklandırma, büyüklük,
Öğrenci sayısı
Araç-gereç Seçimini Etkileyen Faktörler
Araç Gereç Özellikleri
Öğretim Araç-Gereçlerinin Eğitim-Öğretime Sağladığı Yararlar:
a. Öğrenmeyi kalıcı hale getirir.
b. Öğrencilerin ilgisini çeker.
c. Öğrenmeyi güçlendirir.
d. Anlamın gelişmesi ve anlatım kolaylığı sağlar.
e. Öğretimde zaman kazandırır.
f. Öğrenmede uyarıcı etki yapar.
g. Düşüncenin devamlılığını sağlar.
h. Öğretim süreçlerini güçlendirir ve etkin kılar. (Şimşek,1997).
ÖĞRETİM ORTAMINDA KULLANILAN YAYGIN ARAÇ-GEREÇ TÜRLERİ
Yazılı Araç-Gereçler
Yazılı araç-gereçler eğitim ortamında kullanılan en yaygın materyal türüdür. Bunun nedeni, yazılı materyallerin
kolayca ulaşılabilen ve öğretim ortamına rahatlıkla taşınabilen materyaller olmasıdır.Yazılı materyaller, ayrıca
kolaylıkla çoğaltılabilen ve öğrencinin kullanımına ucuzlukla sunulabilen materyallerdir.
Bu avantajların yanında, yazılı materyallerin bazı kısıtlamaları bulunmaktadır. Öncelikle, yazılı materyaller ile
etkileşime giren öğrenci, öğrenme ortamında pasif kalmakta ve materyalle olan etkileşimi düşük olmaktadır. Buna
ek olarak, yazılı materyaller, güncelleştirilmesi zor ya da imkansız olan materyallerdir. Bu yüzden yazılı materyallerin
seçiminde ve kullanımında öncelikle yazılı materyalin öğretim ortamına uygunluğu ve güncelliği kontrol edilmelidir.
Ayrıca, yazılı materyallerde kullanılan dilin ve anlatım şeklinin, öğrencinin pedagojik seviyesine uygunluğu kontrol
edilmeli, uygun görüldüğü durumda eğitim ortamında kullanılmalıdır.Yazılı materyaller ile yapılan öğretimde,
öğrenciye performansı hakkında bilgi vermek, diğer bir deyişle dönüt sağlamak, öğretmen tarafından yapılması
gereken etkinliklerin başında gelmektedir. Son olarak görsel özelliklere sahip bir yazılı materyal, sadece metinden
oluşan yazılı materyalden daha somut ve etkili olacaktır. Bu yüzden öğretmenlerin, yazılı materyal seçiminde bu
özelliklere sahip materyalleri tercih etmeleri ve kullanmaları, öğretim ortamını daha etkili kılacaktır.
Resim ve Grafikler
Resim ve grafikler, sözel mesajların öğrenciler tarafından anlamlaştırılmasında ve somutlaştırılmasında en
yaygın olarak kullanılan öğretim materyalidir. Sözel olarak anlatılması çok zor olan bir ya da rakamsal
olarak anlam ifade etmeyen sayılar veya oranlar, bir resim ya da grafik aracılığı ile kolaylıkla öğrenciye
anlatılabilir. Resim ve grafikler öğrencinin kavramı anlamasına, yorumlamasına ve kavramlar arasındaki
ilişkileri görmesine yardımcı olur. Ayrıca, resim ve grafiklerin öğretimde kullanılması, öğrenci dikkatinin
çekilmesinde ve korunmasında etkin bir yöntemdir. Resim ve grafiklerin diğer bir avantajı ise, bunların
kolaylıkla sınıf ortamına taşınması ve öğretmen ve öğrenci tarafından kolaylıkla üretilmesidir.
Gerçek Nesneler ve Modeller
Gerçek hayattan alınmış nesnelerin ya da modellerin öğretim amaçlı kullanılması, öğrencilerin gerçek
dünyayı anlamalarına yardım eden en etkin yöntemler arasında yer alır. Öğrencilerin sınıf içerisinde gerçek nesne
ve modeller üzerinde çalışması, onların motivasyonlarını artırdığı gibi, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmektedir.
Örneğin, Fen bilgisi dersinde farklı bitki türlerini sınıfa getirmek ve öğrencilere göstermek öğrencilerin bu bitkilerin
resimlerini görmelerinden daha etkili bir yöntem olup, hem öğretimin etkinliği hem de bilginin kalıcılığı açısından
büyük önem taşımaktadır. Sosyal bilgiler dersinde kaymakamın görevlerini kitaptan okumak yerine, o kişiyi sınıfa
getirerek öğrencilerin konu olan kişi ile birebir iletişim kurmaları çocuklar açısından unutulmaz bir deneyim olmakla
kalmaz, kazanılması hedeflenen bilgilerin en etkin şekilde öğrenciye aktarılmasını sağlar.
Tepegöz Asetatları
Öğretim ortamlarında yaygın olarak kullanılan bir materyal ise, asetatlardır. Asetatların öğretim
ortamına sağladığı en önemli katkı, asetat kullanımında, öğretmenin etkin ve aktif olmasıdır. Örneğin, tepegöz
üzerinde kullanılan asetatlar aracılığı ile öğretmen konuyla alakalı önemli kavramı vurgulayabilir, kavramlar
arasındaki ilişkiyi etkin ve somut bir şekilde öğrenciye sunabilir.Asetatlarda kullanılacak renkli ve görsel açıdan
zengin unsurlar, öğrenilecek içeriğin öğrenci açısından anlamlı hale gelmesini ve kolay öğrenilmesini sağlar.
Buna ek olarak, asetatların öğretmen tarafından kolaylıkla hazırlanması ve tekrar tekrar kullanılabilmesi,
asetatların öğrenme ortamına taşıdığı diğer bir avantajdır. Bu avantajlara rağmen, unutmamak gerekir ki,
asetat kullanımında öğretmenin rolü çok önemlidir. Öğretmen, asetat kullanılan eğitim ortamında, dersten
önce iyi hazırlanmış ve asetatta sunduğu içeriği etkin şekilde tasarlamış olması gerekir.Asetatla öğrencilere
sunulan içeriğin, dersin içeriğin anlaşılabilmesi için hazırlanmış önemli kavram ve kavramlar arası ilişkileri
anlatımı olmasına dikkat edilmelidir.
Televizyon Programları ve Video Kasetler
Gerçek dünyadaki olayların ve nesnelerin sınıf ortamına en gerçekçi şekilde taşınabildiği materyal
türlerinden biri de televizyon programları ve video kasetlerdir. Bu materyaller sayesinde, öğrenciler fiziksel
uzaklık nedeni ile ulaşamadıkları yerleri tanıma, farklı kültürleri, farklı mekanları ve yaşam biçimlerini inceleme,
sosyal ve doğal olayların neden ve sonuçlarını araştırma şansına kavuşurlar. Bu tip materyaller, ayrıca öğrencinin
birden fazla duyu organına hitap ettiği için, öğrenme süreci sonundaki öğretimsel kazanılar daha kalıcı
olmaktadır. Gerçek hayattaki kavramları ve olguları görsel ve işitsel olarak sunabildiği için bu materyaller
öğrencilerin bilişsel açıdan olduğu kadar, duyuşsal alandaki becerilerin de gelişmesinde etkin bir materyal
türüdür. Hatta, etkin şekilde tasarlanmış video kasetler, psikomotor davranışların kazandırılmasında da büyük rol
oynamakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır.
DERS ARAÇ- GEREÇLERİ HAZIRLAMA İLKELERİ
Ders materyallerinin hazırlanmasındaki ilkeler, materyalin türüne bağlı olarak değiştiği halde, türlü materyalin
geliştirilmesinde göz önüne alınabilecek temel ilkeler ise şunlardır.
1. Ders materyali basit, sade ve anlaşılır olmalıdır;
2. Ders materyali, dersin hedef ve amaçlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır;
3. Ders materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır;
4. Ders materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik vb.), metaryelin önemli noktalarını vurgulamak
amacıyla kullanılmalı, aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır;
5. Her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır.
• https://madran.net/wpcontent/uploads/2013/09/bote205_5_Ogretm_Arac_Gereclerinin_
Secimi_ve_Hazirlanmasi-Sunum.pdf
• https://yunus.hacettepe.edu.tr/~b0145556/arastirmam.htm#b5
• Yalın, H. İ. (2002).ÖğretimTeknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: NobelYayın
Dağıtım Ltd. Şti.
• Halis, İ. (2002).ÖğretimTeknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: NobelYayıncılık.

More Related Content

Similar to Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx

18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
ErvaTueFT
 
A
AA
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
RabiaDndar
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
Glenzgezyldz
 
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUTÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
İlk Son
 
Bilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitimHalit Cocuk
 
Kadriye Oldum Görsel-işitsel araçlar (1).pdf
Kadriye Oldum Görsel-işitsel araçlar (1).pdfKadriye Oldum Görsel-işitsel araçlar (1).pdf
Kadriye Oldum Görsel-işitsel araçlar (1).pdf
KadriyeOldum
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
Nazmiye KOYUN
 
Seyfı arsan 20070179
Seyfı arsan 20070179Seyfı arsan 20070179
Seyfı arsan 20070179seyfiarsan
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLARÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
BÜŞRA USLU
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
BerkTrksever
 
Da
DaDa
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
MustafaKoyun6
 
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Merve Gülşah Kıyıcı
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeyneplihusam09
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeyneplihusam09
 

Similar to Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx (20)

18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
 
A
AA
A
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
 
Materyal
MateryalMateryal
Materyal
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
 
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUTÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
 
Bilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitim
 
Kadriye Oldum Görsel-işitsel araçlar (1).pdf
Kadriye Oldum Görsel-işitsel araçlar (1).pdfKadriye Oldum Görsel-işitsel araçlar (1).pdf
Kadriye Oldum Görsel-işitsel araçlar (1).pdf
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
 
Seyfı arsan 20070179
Seyfı arsan 20070179Seyfı arsan 20070179
Seyfı arsan 20070179
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLARÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
 
Da
DaDa
Da
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
 
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 

More from Emine Uslu

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
Emine Uslu
 
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptxGörsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Emine Uslu
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
Emine Uslu
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
Emine Uslu
 
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptxGÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
Emine Uslu
 
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptxGÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
Emine Uslu
 
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
Emine Uslu
 
GESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdf
Emine Uslu
 

More from Emine Uslu (8)

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
 
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptxGörsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
 
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptxGÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
 
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptxGÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
 
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
 
GESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdf
 

Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx

 • 1. Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi Ve Hazırlanması HAZIRLAYAN: EMİNE USLU – 20317271002 DERSİN ADI: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMAN : DOÇ.DR. AĞAH TUĞRUL KORUCU
 • 2.  Öğretim araçları, "bilginin öğrenene ulaştırılabileceği farklı yollar ve ortamlar" olarak tanımlanabilir (Heinich ve diğerleri, 1996, s.3). Öğretim aracı bir iletişim kanalı; kaynakla (öğretmen) öğrenciler (alıcılar) arasında bilgi paylaşımına imkan sağlayan ortamdır.  Öğretim gereçleri ise, farklı araçlarla sunulan bilgiler, mesajlar, malzemelerdir.
 • 3.  Araç-gereçler genelde öğretimi desteklemek amacıyla kullanılırlar.  İyi tasarlanmış ve yapılmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir, öğrenmeyi artırır.
 • 4. Öğretim hedefleri Araç gereç özellikleri Öğretmenin tutumu, becerisi v.b. Yöntem seçimi Araç gereç seçimi (Son karar) Öğrenen özellikleri -Öğrenme stilleri, becerileri v.b Kısıtlamalar -bütçe, zaman, v.b. Öğretim ortamı -ışıklandırma, büyüklük, Öğrenci sayısı Araç-gereç Seçimini Etkileyen Faktörler
 • 6. Öğretim Araç-Gereçlerinin Eğitim-Öğretime Sağladığı Yararlar: a. Öğrenmeyi kalıcı hale getirir. b. Öğrencilerin ilgisini çeker. c. Öğrenmeyi güçlendirir. d. Anlamın gelişmesi ve anlatım kolaylığı sağlar. e. Öğretimde zaman kazandırır. f. Öğrenmede uyarıcı etki yapar. g. Düşüncenin devamlılığını sağlar. h. Öğretim süreçlerini güçlendirir ve etkin kılar. (Şimşek,1997).
 • 7. ÖĞRETİM ORTAMINDA KULLANILAN YAYGIN ARAÇ-GEREÇ TÜRLERİ Yazılı Araç-Gereçler Yazılı araç-gereçler eğitim ortamında kullanılan en yaygın materyal türüdür. Bunun nedeni, yazılı materyallerin kolayca ulaşılabilen ve öğretim ortamına rahatlıkla taşınabilen materyaller olmasıdır.Yazılı materyaller, ayrıca kolaylıkla çoğaltılabilen ve öğrencinin kullanımına ucuzlukla sunulabilen materyallerdir. Bu avantajların yanında, yazılı materyallerin bazı kısıtlamaları bulunmaktadır. Öncelikle, yazılı materyaller ile etkileşime giren öğrenci, öğrenme ortamında pasif kalmakta ve materyalle olan etkileşimi düşük olmaktadır. Buna ek olarak, yazılı materyaller, güncelleştirilmesi zor ya da imkansız olan materyallerdir. Bu yüzden yazılı materyallerin seçiminde ve kullanımında öncelikle yazılı materyalin öğretim ortamına uygunluğu ve güncelliği kontrol edilmelidir. Ayrıca, yazılı materyallerde kullanılan dilin ve anlatım şeklinin, öğrencinin pedagojik seviyesine uygunluğu kontrol edilmeli, uygun görüldüğü durumda eğitim ortamında kullanılmalıdır.Yazılı materyaller ile yapılan öğretimde, öğrenciye performansı hakkında bilgi vermek, diğer bir deyişle dönüt sağlamak, öğretmen tarafından yapılması gereken etkinliklerin başında gelmektedir. Son olarak görsel özelliklere sahip bir yazılı materyal, sadece metinden oluşan yazılı materyalden daha somut ve etkili olacaktır. Bu yüzden öğretmenlerin, yazılı materyal seçiminde bu özelliklere sahip materyalleri tercih etmeleri ve kullanmaları, öğretim ortamını daha etkili kılacaktır.
 • 8. Resim ve Grafikler Resim ve grafikler, sözel mesajların öğrenciler tarafından anlamlaştırılmasında ve somutlaştırılmasında en yaygın olarak kullanılan öğretim materyalidir. Sözel olarak anlatılması çok zor olan bir ya da rakamsal olarak anlam ifade etmeyen sayılar veya oranlar, bir resim ya da grafik aracılığı ile kolaylıkla öğrenciye anlatılabilir. Resim ve grafikler öğrencinin kavramı anlamasına, yorumlamasına ve kavramlar arasındaki ilişkileri görmesine yardımcı olur. Ayrıca, resim ve grafiklerin öğretimde kullanılması, öğrenci dikkatinin çekilmesinde ve korunmasında etkin bir yöntemdir. Resim ve grafiklerin diğer bir avantajı ise, bunların kolaylıkla sınıf ortamına taşınması ve öğretmen ve öğrenci tarafından kolaylıkla üretilmesidir.
 • 9. Gerçek Nesneler ve Modeller Gerçek hayattan alınmış nesnelerin ya da modellerin öğretim amaçlı kullanılması, öğrencilerin gerçek dünyayı anlamalarına yardım eden en etkin yöntemler arasında yer alır. Öğrencilerin sınıf içerisinde gerçek nesne ve modeller üzerinde çalışması, onların motivasyonlarını artırdığı gibi, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmektedir. Örneğin, Fen bilgisi dersinde farklı bitki türlerini sınıfa getirmek ve öğrencilere göstermek öğrencilerin bu bitkilerin resimlerini görmelerinden daha etkili bir yöntem olup, hem öğretimin etkinliği hem de bilginin kalıcılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal bilgiler dersinde kaymakamın görevlerini kitaptan okumak yerine, o kişiyi sınıfa getirerek öğrencilerin konu olan kişi ile birebir iletişim kurmaları çocuklar açısından unutulmaz bir deneyim olmakla kalmaz, kazanılması hedeflenen bilgilerin en etkin şekilde öğrenciye aktarılmasını sağlar.
 • 10. Tepegöz Asetatları Öğretim ortamlarında yaygın olarak kullanılan bir materyal ise, asetatlardır. Asetatların öğretim ortamına sağladığı en önemli katkı, asetat kullanımında, öğretmenin etkin ve aktif olmasıdır. Örneğin, tepegöz üzerinde kullanılan asetatlar aracılığı ile öğretmen konuyla alakalı önemli kavramı vurgulayabilir, kavramlar arasındaki ilişkiyi etkin ve somut bir şekilde öğrenciye sunabilir.Asetatlarda kullanılacak renkli ve görsel açıdan zengin unsurlar, öğrenilecek içeriğin öğrenci açısından anlamlı hale gelmesini ve kolay öğrenilmesini sağlar. Buna ek olarak, asetatların öğretmen tarafından kolaylıkla hazırlanması ve tekrar tekrar kullanılabilmesi, asetatların öğrenme ortamına taşıdığı diğer bir avantajdır. Bu avantajlara rağmen, unutmamak gerekir ki, asetat kullanımında öğretmenin rolü çok önemlidir. Öğretmen, asetat kullanılan eğitim ortamında, dersten önce iyi hazırlanmış ve asetatta sunduğu içeriği etkin şekilde tasarlamış olması gerekir.Asetatla öğrencilere sunulan içeriğin, dersin içeriğin anlaşılabilmesi için hazırlanmış önemli kavram ve kavramlar arası ilişkileri anlatımı olmasına dikkat edilmelidir.
 • 11. Televizyon Programları ve Video Kasetler Gerçek dünyadaki olayların ve nesnelerin sınıf ortamına en gerçekçi şekilde taşınabildiği materyal türlerinden biri de televizyon programları ve video kasetlerdir. Bu materyaller sayesinde, öğrenciler fiziksel uzaklık nedeni ile ulaşamadıkları yerleri tanıma, farklı kültürleri, farklı mekanları ve yaşam biçimlerini inceleme, sosyal ve doğal olayların neden ve sonuçlarını araştırma şansına kavuşurlar. Bu tip materyaller, ayrıca öğrencinin birden fazla duyu organına hitap ettiği için, öğrenme süreci sonundaki öğretimsel kazanılar daha kalıcı olmaktadır. Gerçek hayattaki kavramları ve olguları görsel ve işitsel olarak sunabildiği için bu materyaller öğrencilerin bilişsel açıdan olduğu kadar, duyuşsal alandaki becerilerin de gelişmesinde etkin bir materyal türüdür. Hatta, etkin şekilde tasarlanmış video kasetler, psikomotor davranışların kazandırılmasında da büyük rol oynamakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • 12. DERS ARAÇ- GEREÇLERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Ders materyallerinin hazırlanmasındaki ilkeler, materyalin türüne bağlı olarak değiştiği halde, türlü materyalin geliştirilmesinde göz önüne alınabilecek temel ilkeler ise şunlardır. 1. Ders materyali basit, sade ve anlaşılır olmalıdır; 2. Ders materyali, dersin hedef ve amaçlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır; 3. Ders materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır; 4. Ders materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik vb.), metaryelin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır; 5. Her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır.
 • 13. • https://madran.net/wpcontent/uploads/2013/09/bote205_5_Ogretm_Arac_Gereclerinin_ Secimi_ve_Hazirlanmasi-Sunum.pdf • https://yunus.hacettepe.edu.tr/~b0145556/arastirmam.htm#b5 • Yalın, H. İ. (2002).ÖğretimTeknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: NobelYayın Dağıtım Ltd. Şti. • Halis, İ. (2002).ÖğretimTeknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: NobelYayıncılık.