SlideShare a Scribd company logo
REPORMASYON
Ng Group 3
Repormasyon
• Tumutukoy sa krisis panrelihiyon na kung saan ibinaling ng mga dating
Katoliko ang kanilang paniniwala sa ibang relihiyon o sekta.
• Naganap ito noong ika-16 na siglo at itinuring na isa sa mga mahalagang
bahagi ng kasaysayan dahil iminulat nito ang mga tao sa tila hindi
maitamang ugnayan ng simbahan at ng estado.
• Naglalayon itong baguhin ang pamamalakad sa simbahan
Mga Dahilan
Repormasyon
Dahilan
• Paghina ng kapangyarihan ng mga Santo Papa dahil na rin sa
pagtutunggalian ng mga ito sa kapangyarihan at pagpapahayag nga mga
kautusan
• Pagkamulat ng mga tao bunsod ng panahon ng Renaissance
• Pagtuligsa ng ilang grupong kabilang sa estado sa kapangyarihan ng
Santo Papa at ng simbahan
MGA PROTESTANTE
Martin Luther
Ama ng Protestanteng Paghihimagsik
Martin Luther
• Isang mongheng Augustinian na ang unang-unang tinuligsa sa simbahan ay ang
itinuro nitong konsepto sa mga tao ukol sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa.
• Ipinanganak si Luther noong Nobyembre 10, 1483 sa Einsleben, Germany.
• Ama: Hans Luther – isang magsasaka na naging minero ng tanso
Ina: Margareth Linderman – mula sa isang pamilyang kabilang sa gitnang uri.
• Tinuligsa niya ang mga maling panuntunan ng simbahan gaya ng ang indulhensiya
ay sinasabing kabawasan ng kaparusahan sa purgatoryo.
• Ang indulhensiya ay isang kapirasong papel na nagsasaad at nagpapalabas na ang grasya
ng Diyos ay maaring ipagbili at bilhin para sa kapatwaran at kaligtasan ng tao.
Martin Luther
• Ipinalabas niya ang 95 theses na tumutukoy sa 95 na puntos laban sa simbahang
katoliko dahil sa hindi pagsangayo ni Luther sa patakaran ng Simbahang Katoliko
tungkol sa pagkamit ng indulhensiya.
• Ipinaskil niya ang 95 theses noong Oktubre 31, 1517 sa pintuan ng Simbahan (All Saint’s
Church, Wittenburg)
• Binatikos niya rin ang simbahan sa ginagawa nitong pang-aabuso sa mga salaping
nakukuha.
• Maraming yumakap sa kanyang turo at tinawag na Lutheranismo.
• Binansagan siyang erehe dahil sa mga masasamang sinabi niya sa simbahan.
Ninety-five Theses
ni Martin Luther
Martin Luther
• Noong taong 1529, nagbigay ang mga sumusuportang estado at baying Aleman ng
isang protestasyon na siyang pinagmulan ng salatang Protestante.
• Ang mga protestante ay ang mga sumasalungat sa mamamayang Katoliko at sa
emperador ng Banal na Imperyong Romano.
• Pagkatapos ng ilang alitan ng Protestante at Katoliko Romano na humantong sa
digmaan, ito ay tinapos ni Charles V sa pamamagitan ng paglagda sa Kapayapaang
Augusburg noong 1555.
• Nakasaad sa Kasunduan na kilalanin ng mga hari o namumuno ang malayang pagpili ng
relihiyon ang kanilang nasasakupan.
John Wycliffe
Morning Star of the Reformation
John Wycliffe
• Isang guro sa Unibersidad ng Oxford. Tinuligsa niya ang kapangyarihan ng Santo
Papa at ng mga Obispo.
• Ayon sa kanya, kinakailangang mamuhay ng simple ang mga pari. Iminungkahi niya
rin ang paggamit ng Bibliya bilang gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay.
• Isinalin niya rin ang Bibliya sa wikang Ingles.
• Ang tawag sa mga tagasunod niya ay Lollards.
John Wycliffe
and the Lollards
Jan Huss
Jan Huss
• Isang pari sa Bohemia na naging rektor ng Unibersidad ng Praque. Sumuporta siya
sa mga arat at tuntunin ni Wycliffe.
• Tinuligsa rin niya ang karangyaan ng mga pinuno ng simbahan at ang pagbebenta ng
indulhensiya at dahil dito pinatawag siya sa Konseho ng Constance upang bawiin
ang kanyang mga masamang sinabi.
• Dahil sa kanyang pagtutol sa pagbabawi sa mga sinabi niya ukol sa simbahan,
itinuring siyang erehe at pinapatay sa paraan ng pagsunog.
Jan Huss
Burned at a Stake
Girolamo Savanarola
Girolamo Savanarola
• Isang mongheng Dominikano na tumuligsa sa labis na karangyaan ng mga
maharlikang mamamayan.
• Dahil sa kanya, napaalis ang Pamilya Medica sa Italya.
• Ang mga ari-arian ng mga mayayamang mamamayan ay sinunog.
• Humina ang kanyang suporta dahil sa ginawang pagtuligsa kay Alexander VI , ang
Santo Papa.
Bonfire of the Vanities
• Sila Savanorola at ang dalawang Dominicans ay tinuligsa at pinapahirapan hanggang
sila ay umamin.
• Noong Mayo 23, 1498, sila ay ibinitin sa kadena sa taas ng siga sa Florence Plaza
della Signoria.
• Ang paraan ng paghihirap na ito ay sinimulan ni savanorola noong siya pa ang
namumuno sa siyudad.
• Ang kanilang bangkay ay isinunog sa apoy at tinapon sa Arno River para maiwasan
na sila’y panampalatayaan bilang mga martir.
Girolamo
Savanarola
King Henry VIII
King Henry VIII
◦ Isa sa mga hayagang tumutol sa pagbili ng
Indulhensya
◦ Tinuligsa ni Henry VIII sa pamamagitan ng
pagsulat ng polyero
◦ Mga Asawa - anak
◦ Catherine of Aragon – Mary I aka Bloody Mary
◦ Anne Boleyn – Edward I ~ masakitin, namuno
hanggang 16 gulang
◦ Jane Seymour – Edward VI
◦ Catherine Howard
◦ Anne of Cleves
◦ Catherine Parr
John Knox
Lider ng Protestanteng Repormasyon
John Knox
• Isang eskosyang ministro, teologo, at manunulat at ang lider ng protestanteng
repormasyon.
• Nakulong ng mga pranses si Knox at pinatapon siya sa England nung kanyang
paglaya noong 1549.
• Nang nakarating siya sa England, siya ay nagtrabaho sa simbahan ng England kung
saan na-promote siya para kay King Edward VII ng England bilang isang kapelyan.
• sa England, nakilala at ikinasal niya ang kanyang unang asawa na si Margery Bowes.
John Knox
• Sa Geneva, nakilala niya si John Calvin, siya ay nagkamit ng karanasan at kaalaman
ng teolohiyang reporma ng pamahalaan.
• Nilikha niya ang isang bagong tawag ng serbisyo, na kung saan sa huli ay pinagtibay
ng nagbagong simbahan sa Scotland.
• Nang kanyang pagbalik sa Scotland siya ang namuno ng repormasyong protestante
sa nasabing lugar.
John Knox
and his Grave
TAGAPAGTAGUYOD NG
PROTESTANISMO
Ang Alemanya ang unang bansang naging sentro
ng Protestantismo. Nang lumaon, lumaganap ang
kilusang Protestantismo sa iba’t ibang bansa.
Huldreich Zwingli
Huldreich Zwingli
• Itinuturing na tagapagtatag ng Protestantismo sa Switzerland.
• Naging panuntunan niya ang kalayaan.
• Hindi siya sumasangayon sa debosyon sa mga santo at sa pagbibigay ng malaking
kapangyarihan sa Papa at para sa kanya, ang Bibliya ang saligan ng pananampalataya
ng mga Kristiyano.
• Namatay siya noong 1531 sa isang digmaan sa pagitan ng mga Protestante at
Katoliko.
John Calvin
John Calvin
• Isang abogadong Pranses. Itinuturing siyang pinuno ng repormasyon sa Geneve.
• Sa Paris, naimpluwensyahan siya ng mga pilosopiya ni Erasmus.
• Sinulat niya ang Institutes of the Christian Religion na naging batayan ng mga
tuntunin ng Protestantismo.
John Calvin Huldreich Zwingli
KONTRA-
REPORMASYON
Kontra- Repormasyon
• Nagsimula ang Kontra Repormasyon ng mga pagbabago sa Simbahang Katoliko
upang masagot ang mga batikos ng mga Protestante at malunasan ang mga kahinaan
nito.
• Si Papa Gregory VII (1037-1085), lalong kilala sa una niyang pangalang
Hilderbrand, ang nagpasimuno ng tatlong pagbabago sa Simbahan.
1. Pagbabawal sa mga pari na mag-asawa upang malayo sa suliranin ng pamilya at nang
mailaan ang sarili sa buong paglilingkod sa Diyos.
2. Pag-aalis ng simony - pagbebenta ng posisyon sa simbahan
3. Pagbabawal sa mga tauhan na tumanggap ng pagtatalaga sa anumang tungkulin sa
Simbahan sa kamay ng isang hari o pinuno.
• Catholic Reformation o Counter-Reformation ay isang malakas na kilusan ang
sinimulan ng mga tapat na Katoliko upang paunlarin ang Simbahang Katoliko.
Ingkisisyon
◦ Isa rin sa mga instrumento ng Kontra repormasyon ay ang Ingkisisyon o
Inquisition, na itinuturing na isa sa mga madidilim na bahagi ng ksaysayan.
◦ Noong 1542, itinatag ni Papa Pablo III ang Kongregasyon ng Ingkisisyon. Trabaho
nitong magsiyasat o mag-espiya sa mga taong hindi Katoliko ang pananampalataya,
tulad ng mga Protestante.
◦ Bumuo din ito ng Index of Forbidden Books, na listahan ng mga aklat na laban sa
doktrina ng simbahan at ipinagbabawal na basahin ng mga Katoliko.
◦ Maraming Protestante ang sinunog at pinarusahan dahil na rin sa ayaw nilang itakwil
ang kanilag relihiyon.
◦ Sa kabilang banda, gumanti rin ang ilang Protestante sa mga Katolikong ayaw
yumakap sa kanilang relihiyon tulad ni Michael Servetus na noong 1553 ay sinunog
pagkatapos tumangging itakwil ang kanyang relihiyon ayon sa kagustuhan nina Henry
VIII at Elizabeth.
Konsilyo ng Trent
• Ang Konsilyo ng Trent ay itinuturing na malaking hakbang sa Repormasyong
Katoliko na ipinatawag ni Papa Pablo III noong 1545.
• Isinagawa ito ng Konsilyo ng Trent, Inquisition at ng mga Samahan ng mga Heswita
(Society of Jesus).
• Tumagal ang konsilyong ito hanggang 1564.
• Nakabuo ito ng mga direkto para sa mga Katoliko at sa simbahan, tulad ng:
1. Ang kasulatan at tradisyon ay kapwa tanggap ng panggagalingan ng doktrinang
Katoliko
2. Itinuturing na mahalagang bahagi ng simbahan ng Banal na Misa, mga sakramento,
paggalang sa mga santo at iba pang doktrina
3. Ang pagtakda sa mataas na antas ng kasalan
Society of Jesus
◦ Mahalagang papel ang ginampanan ng Society of Jesus sa Kontra Repormasyon.
◦ Ito ay itinatag ni Ignatius of Loyola na isang dating sundalong nagdesisyong magkingkod sa
Diyos.
◦ Nag-aral siya ng Teolohiya at Pilosopiya, at tinipon niya ang ilan sa mga marurunong sa
unibersidad na kinabibilangan niya na gaya na lamang ni St. Francis Xavier.
◦ Itinatag nila ang Society of Jesus noong 1534.
◦ Ang mga Hesita ay matatapang at matatalino, at nanguna sa mga gawain para sa Kontra
Repormasyon.
◦ Ang kanilang pagsisiskap sa pagmimisyon ay nagresulta sa pagkakabawi sa pananampalataya
ng marami sa mga bansabg Bohemia, Hungary, Poland at iba pa para sa Simbahang Katoliko.
◦ Nagtatag rin ang mga ito ng mga paaralan upang maituro ang aral ng katilisismo at mapatatag
amg simbahan.
Mga Epekto ng
Repormasyon at
Kontra-Repormasyon
• Nagkaroon ng dibisyong panrelihiyon sa Europe kung saan ang hilaga ay naging
mga Protestante samantalang ang timog naman ay nanatiling Katoliko.
• Sa kadahilanang maraming mga turo ng Simbahang Katoliko na iba sa aral ni Kristo,
at iba pang pagmamalabis ng mga pari, marami ang humiwalay sa Simbahang
Katoliko at nagtatag ng mga sekta ng Protestante.
• Gumawa ng aksiyon ang Simbahang Katoliko hinggil sa mga suliraning
pangrelibhiyon na kanilang hinarap upang muling mapanumbalik ang dating tiwala
ng mga tagasunod nito at pagbutihin ang pananampalatayang Katoliko.
• Ang taliwas na ideya ng dalawang malaking relihiyon sa Europe (Katoliko at
Protestante) ay nagbunga sa mahabang panahon ng digmaang panrelihiyon.
• Ang pagpapanumbalik na espiritwal sa Kristiyanismo, ang pagpapalaganap ng
Bibliya at ang doktrina ng kaligtasan ng Bibliya.
◦ Nagkawatak-watak ang mga dating nagkakaisang bayan sa Europa na may relihiyong
Katoliko. Ang mga bayan ito ngayon ay nahahari sa pagitan ng mga Katoliko at mga
Protestante.
◦ Nagkaroon ng maliit na sekta ng Kristiyanismo gaya ng Presbyterians, Puritians, at
Protestante.
◦ Nagkaroon ng pagtatalaga ng mga pangunahing tuntunin sa simbahang Katoliko
gaya ng pananatiling matapat sa Diyos, hindi pag-aasawa ng mga pari o vow of
celibacy, pamumuhay ng simple o ang vow of poverty at pag-alis ng simony o
pagbibili ng mga tanggapan ng simbahan at ng Estado upang maiwasan ang
anumang katiwalian.
◦ Pagkakaroon ng maraming digmaang panrelihiyon. Ito ay sa pagitan ng mga
Katoliko at mga Protestante sa Europa.
IBA PANG MGA DIGMAAN SA PAGITAN NG
MGA PROTESTANTE AT KATOLIKO
1. Digmaan ng Huguenots (1562-1598) na tumutukoy sa labanan sa pagitan ng mga Calvinistang
Pranses (Huguenot) at ng mga Haring Katoliko gaya nina Charles IX, Henry III at Catherine de
Medici. Ang mga Huguenot ay nagtagumpay sa labanang ito at pinahintulutan ni Henry IV na
magpatuloy sa relihiyon.
2. Digmaan ng Kalayaan ng Olandes (1568) na tumutukoy sa labanan sa pagitan ng mga
Olandes at ng mga Espanyol na noon ay pinamumunuan ni Philip II. Dahil sa ang Espanya ay
isang Katolikong bansa, pinigilan ni Philip II ang paglaganap ng Protestantismo sa Netherlands
na noon ay teritoryo ng Espanya. Ngunit sa pagpupumilit ng mga Olandes, nakamit nila ang
kanilang kalayaan hindi lamang sa pananampalataya kundi maging ang kalayaan ng kanilang
bansa.
3. Tatlumpung taong Digmaan (1618-1648) ang itinuturing na pinakamahalagang digmaang
panrelihiyon sa kasaysayan. Ang labanang ito na naganap sa pagitan ng mga Katoliko ng Espanya
at Pransya, at ng mga Protestante ng Denmark at Sweden ay winakasan sa Kasunduan ng
Westphalia na nagtalaga ng pagkakapantay ng dalawang relihiyon.

More Related Content

What's hot

Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
El Reyes
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
jennilynagwych
 
Rebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipanRebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipan
Mary Grace Ambrocio
 
Repormasyon at Kontra Repormasyon
Repormasyon at Kontra RepormasyonRepormasyon at Kontra Repormasyon
Repormasyon at Kontra Repormasyongroup_4ap
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadgroup_4ap
 
Ang merkantilismo
Ang merkantilismoAng merkantilismo
Ang merkantilismo
chloe418
 
panahon ng renaissance
panahon ng renaissancepanahon ng renaissance
panahon ng renaissance
Noel Cyrus Outreach Ministries, Inc.
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
Jt Engay
 
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng EuropePaglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
edmond84
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
eliasjoy
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
Mary Grace Ambrocio
 
ESP 8 Modyul 12
ESP 8 Modyul 12ESP 8 Modyul 12
ESP 8 Modyul 12
Mich Timado
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo
Unang Yugto ng KolonyalismoUnang Yugto ng Kolonyalismo
Unang Yugto ng Kolonyalismojennilynagwych
 
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Olhen Rence Duque
 
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
Mary Grace Ambrocio
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng EnlightenmentAng Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Omar Al-khayyam Andes
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
Edna Regie Radam
 
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo pptKolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
KateDionzon
 
Eksplorasyon
EksplorasyonEksplorasyon
Eksplorasyonmarionmol
 

What's hot (20)

Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
 
Rebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipanRebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipan
 
Repormasyon at Kontra Repormasyon
Repormasyon at Kontra RepormasyonRepormasyon at Kontra Repormasyon
Repormasyon at Kontra Repormasyon
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
 
Ang merkantilismo
Ang merkantilismoAng merkantilismo
Ang merkantilismo
 
panahon ng renaissance
panahon ng renaissancepanahon ng renaissance
panahon ng renaissance
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
 
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng EuropePaglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
 
ESP 8 Modyul 12
ESP 8 Modyul 12ESP 8 Modyul 12
ESP 8 Modyul 12
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo
Unang Yugto ng KolonyalismoUnang Yugto ng Kolonyalismo
Unang Yugto ng Kolonyalismo
 
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
 
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng EnlightenmentAng Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
 
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo pptKolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
 
Eksplorasyon
EksplorasyonEksplorasyon
Eksplorasyon
 

Viewers also liked

Bhutan
BhutanBhutan
Presentation on Bhutan
Presentation on BhutanPresentation on Bhutan
Presentation on Bhutan
Thunder Land Tours and Travels
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 unang araw
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 unang arawBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 unang araw
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 unang araw
Jenny Rose Basa
 
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninBanghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Steffy Rosales
 
Mini QUiz Bee para sa Group Recitation mula heograpiya ng daigdig hanggang me...
Mini QUiz Bee para sa Group Recitation mula heograpiya ng daigdig hanggang me...Mini QUiz Bee para sa Group Recitation mula heograpiya ng daigdig hanggang me...
Mini QUiz Bee para sa Group Recitation mula heograpiya ng daigdig hanggang me...
ria de los santos
 
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)
Crystal Mae Salazar
 
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
Nico Granada
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Vanessa Marie Matutes
 
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Jared Ram Juezan
 

Viewers also liked (9)

Bhutan
BhutanBhutan
Bhutan
 
Presentation on Bhutan
Presentation on BhutanPresentation on Bhutan
Presentation on Bhutan
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 unang araw
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 unang arawBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 unang araw
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 unang araw
 
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninBanghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 
Mini QUiz Bee para sa Group Recitation mula heograpiya ng daigdig hanggang me...
Mini QUiz Bee para sa Group Recitation mula heograpiya ng daigdig hanggang me...Mini QUiz Bee para sa Group Recitation mula heograpiya ng daigdig hanggang me...
Mini QUiz Bee para sa Group Recitation mula heograpiya ng daigdig hanggang me...
 
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Jigsaw 2)
 
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 

Similar to Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra Repormasyon

Ppt Kontra Repormasyon
Ppt Kontra RepormasyonPpt Kontra Repormasyon
Ppt Kontra Repormasyon
Rodel Sinamban
 
Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
Marife Jagto
 
Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Kontrarepormasyon 130124050726-phpapp01
Kontrarepormasyon 130124050726-phpapp01Kontrarepormasyon 130124050726-phpapp01
Kontrarepormasyon 130124050726-phpapp01Reynaldo San Juan
 
Kontrarepormasyon
KontrarepormasyonKontrarepormasyon
Kontrarepormasyon
Olhen Rence Duque
 
Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Ang Pagtatapos ng Panahong Midyibal
Ang Pagtatapos ng Panahong MidyibalAng Pagtatapos ng Panahong Midyibal
Ang Pagtatapos ng Panahong Midyibalgroup_4ap
 
Grade 8 Q3 Week 1-2Paglakas ng Europa.pptx
Grade 8 Q3 Week 1-2Paglakas ng Europa.pptxGrade 8 Q3 Week 1-2Paglakas ng Europa.pptx
Grade 8 Q3 Week 1-2Paglakas ng Europa.pptx
JoeyeLogac
 
Ang repormasyon
Ang repormasyonAng repormasyon
Ang repormasyon
Den Den
 
repormasyonatkontrarepormasyon-131130075915-phpapp01.pdf
repormasyonatkontrarepormasyon-131130075915-phpapp01.pdfrepormasyonatkontrarepormasyon-131130075915-phpapp01.pdf
repormasyonatkontrarepormasyon-131130075915-phpapp01.pdf
JuliusRyanHipolito
 
Ang repormasyon
Ang repormasyonAng repormasyon
Ang repormasyonNamPeralta
 
Ang repormasyon
Ang repormasyonAng repormasyon
Ang repormasyon
NamPeralta
 
Aralin 23 repormasyon at kontra repormasyon
Aralin 23 repormasyon at kontra repormasyonAralin 23 repormasyon at kontra repormasyon
Aralin 23 repormasyon at kontra repormasyon
Alan Aragon
 

Similar to Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra Repormasyon (20)

Ppt Kontra Repormasyon
Ppt Kontra RepormasyonPpt Kontra Repormasyon
Ppt Kontra Repormasyon
 
Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
 
Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
 
Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
 
Kontrarepormasyon 130124050726-phpapp01
Kontrarepormasyon 130124050726-phpapp01Kontrarepormasyon 130124050726-phpapp01
Kontrarepormasyon 130124050726-phpapp01
 
Kontrarepormasyon
KontrarepormasyonKontrarepormasyon
Kontrarepormasyon
 
Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
 
Ang Pagtatapos ng Panahong Midyibal
Ang Pagtatapos ng Panahong MidyibalAng Pagtatapos ng Panahong Midyibal
Ang Pagtatapos ng Panahong Midyibal
 
Grade 8 Q3 Week 1-2Paglakas ng Europa.pptx
Grade 8 Q3 Week 1-2Paglakas ng Europa.pptxGrade 8 Q3 Week 1-2Paglakas ng Europa.pptx
Grade 8 Q3 Week 1-2Paglakas ng Europa.pptx
 
Cortez pershiane r
Cortez pershiane rCortez pershiane r
Cortez pershiane r
 
Cortez pershiane r
Cortez pershiane rCortez pershiane r
Cortez pershiane r
 
Cortez pershiane r
Cortez pershiane rCortez pershiane r
Cortez pershiane r
 
Cortez pershiane r
Cortez pershiane rCortez pershiane r
Cortez pershiane r
 
Cortez pershiane r
Cortez pershiane rCortez pershiane r
Cortez pershiane r
 
Cortez pershiane r
Cortez pershiane rCortez pershiane r
Cortez pershiane r
 
Ang repormasyon
Ang repormasyonAng repormasyon
Ang repormasyon
 
repormasyonatkontrarepormasyon-131130075915-phpapp01.pdf
repormasyonatkontrarepormasyon-131130075915-phpapp01.pdfrepormasyonatkontrarepormasyon-131130075915-phpapp01.pdf
repormasyonatkontrarepormasyon-131130075915-phpapp01.pdf
 
Ang repormasyon
Ang repormasyonAng repormasyon
Ang repormasyon
 
Ang repormasyon
Ang repormasyonAng repormasyon
Ang repormasyon
 
Aralin 23 repormasyon at kontra repormasyon
Aralin 23 repormasyon at kontra repormasyonAralin 23 repormasyon at kontra repormasyon
Aralin 23 repormasyon at kontra repormasyon
 

Repormasyon, Dahilan, Mga Protestante at Kontra Repormasyon

 • 2. Repormasyon • Tumutukoy sa krisis panrelihiyon na kung saan ibinaling ng mga dating Katoliko ang kanilang paniniwala sa ibang relihiyon o sekta. • Naganap ito noong ika-16 na siglo at itinuring na isa sa mga mahalagang bahagi ng kasaysayan dahil iminulat nito ang mga tao sa tila hindi maitamang ugnayan ng simbahan at ng estado. • Naglalayon itong baguhin ang pamamalakad sa simbahan
 • 4. Dahilan • Paghina ng kapangyarihan ng mga Santo Papa dahil na rin sa pagtutunggalian ng mga ito sa kapangyarihan at pagpapahayag nga mga kautusan • Pagkamulat ng mga tao bunsod ng panahon ng Renaissance • Pagtuligsa ng ilang grupong kabilang sa estado sa kapangyarihan ng Santo Papa at ng simbahan
 • 6. Martin Luther Ama ng Protestanteng Paghihimagsik
 • 7. Martin Luther • Isang mongheng Augustinian na ang unang-unang tinuligsa sa simbahan ay ang itinuro nitong konsepto sa mga tao ukol sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. • Ipinanganak si Luther noong Nobyembre 10, 1483 sa Einsleben, Germany. • Ama: Hans Luther – isang magsasaka na naging minero ng tanso Ina: Margareth Linderman – mula sa isang pamilyang kabilang sa gitnang uri. • Tinuligsa niya ang mga maling panuntunan ng simbahan gaya ng ang indulhensiya ay sinasabing kabawasan ng kaparusahan sa purgatoryo. • Ang indulhensiya ay isang kapirasong papel na nagsasaad at nagpapalabas na ang grasya ng Diyos ay maaring ipagbili at bilhin para sa kapatwaran at kaligtasan ng tao.
 • 8. Martin Luther • Ipinalabas niya ang 95 theses na tumutukoy sa 95 na puntos laban sa simbahang katoliko dahil sa hindi pagsangayo ni Luther sa patakaran ng Simbahang Katoliko tungkol sa pagkamit ng indulhensiya. • Ipinaskil niya ang 95 theses noong Oktubre 31, 1517 sa pintuan ng Simbahan (All Saint’s Church, Wittenburg) • Binatikos niya rin ang simbahan sa ginagawa nitong pang-aabuso sa mga salaping nakukuha. • Maraming yumakap sa kanyang turo at tinawag na Lutheranismo. • Binansagan siyang erehe dahil sa mga masasamang sinabi niya sa simbahan.
 • 10. Martin Luther • Noong taong 1529, nagbigay ang mga sumusuportang estado at baying Aleman ng isang protestasyon na siyang pinagmulan ng salatang Protestante. • Ang mga protestante ay ang mga sumasalungat sa mamamayang Katoliko at sa emperador ng Banal na Imperyong Romano. • Pagkatapos ng ilang alitan ng Protestante at Katoliko Romano na humantong sa digmaan, ito ay tinapos ni Charles V sa pamamagitan ng paglagda sa Kapayapaang Augusburg noong 1555. • Nakasaad sa Kasunduan na kilalanin ng mga hari o namumuno ang malayang pagpili ng relihiyon ang kanilang nasasakupan.
 • 11. John Wycliffe Morning Star of the Reformation
 • 12. John Wycliffe • Isang guro sa Unibersidad ng Oxford. Tinuligsa niya ang kapangyarihan ng Santo Papa at ng mga Obispo. • Ayon sa kanya, kinakailangang mamuhay ng simple ang mga pari. Iminungkahi niya rin ang paggamit ng Bibliya bilang gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. • Isinalin niya rin ang Bibliya sa wikang Ingles. • Ang tawag sa mga tagasunod niya ay Lollards.
 • 15. Jan Huss • Isang pari sa Bohemia na naging rektor ng Unibersidad ng Praque. Sumuporta siya sa mga arat at tuntunin ni Wycliffe. • Tinuligsa rin niya ang karangyaan ng mga pinuno ng simbahan at ang pagbebenta ng indulhensiya at dahil dito pinatawag siya sa Konseho ng Constance upang bawiin ang kanyang mga masamang sinabi. • Dahil sa kanyang pagtutol sa pagbabawi sa mga sinabi niya ukol sa simbahan, itinuring siyang erehe at pinapatay sa paraan ng pagsunog.
 • 18. Girolamo Savanarola • Isang mongheng Dominikano na tumuligsa sa labis na karangyaan ng mga maharlikang mamamayan. • Dahil sa kanya, napaalis ang Pamilya Medica sa Italya. • Ang mga ari-arian ng mga mayayamang mamamayan ay sinunog. • Humina ang kanyang suporta dahil sa ginawang pagtuligsa kay Alexander VI , ang Santo Papa.
 • 19. Bonfire of the Vanities • Sila Savanorola at ang dalawang Dominicans ay tinuligsa at pinapahirapan hanggang sila ay umamin. • Noong Mayo 23, 1498, sila ay ibinitin sa kadena sa taas ng siga sa Florence Plaza della Signoria. • Ang paraan ng paghihirap na ito ay sinimulan ni savanorola noong siya pa ang namumuno sa siyudad. • Ang kanilang bangkay ay isinunog sa apoy at tinapon sa Arno River para maiwasan na sila’y panampalatayaan bilang mga martir.
 • 22. King Henry VIII ◦ Isa sa mga hayagang tumutol sa pagbili ng Indulhensya ◦ Tinuligsa ni Henry VIII sa pamamagitan ng pagsulat ng polyero ◦ Mga Asawa - anak ◦ Catherine of Aragon – Mary I aka Bloody Mary ◦ Anne Boleyn – Edward I ~ masakitin, namuno hanggang 16 gulang ◦ Jane Seymour – Edward VI ◦ Catherine Howard ◦ Anne of Cleves ◦ Catherine Parr
 • 23. John Knox Lider ng Protestanteng Repormasyon
 • 24. John Knox • Isang eskosyang ministro, teologo, at manunulat at ang lider ng protestanteng repormasyon. • Nakulong ng mga pranses si Knox at pinatapon siya sa England nung kanyang paglaya noong 1549. • Nang nakarating siya sa England, siya ay nagtrabaho sa simbahan ng England kung saan na-promote siya para kay King Edward VII ng England bilang isang kapelyan. • sa England, nakilala at ikinasal niya ang kanyang unang asawa na si Margery Bowes.
 • 25. John Knox • Sa Geneva, nakilala niya si John Calvin, siya ay nagkamit ng karanasan at kaalaman ng teolohiyang reporma ng pamahalaan. • Nilikha niya ang isang bagong tawag ng serbisyo, na kung saan sa huli ay pinagtibay ng nagbagong simbahan sa Scotland. • Nang kanyang pagbalik sa Scotland siya ang namuno ng repormasyong protestante sa nasabing lugar.
 • 27. TAGAPAGTAGUYOD NG PROTESTANISMO Ang Alemanya ang unang bansang naging sentro ng Protestantismo. Nang lumaon, lumaganap ang kilusang Protestantismo sa iba’t ibang bansa.
 • 29. Huldreich Zwingli • Itinuturing na tagapagtatag ng Protestantismo sa Switzerland. • Naging panuntunan niya ang kalayaan. • Hindi siya sumasangayon sa debosyon sa mga santo at sa pagbibigay ng malaking kapangyarihan sa Papa at para sa kanya, ang Bibliya ang saligan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. • Namatay siya noong 1531 sa isang digmaan sa pagitan ng mga Protestante at Katoliko.
 • 31. John Calvin • Isang abogadong Pranses. Itinuturing siyang pinuno ng repormasyon sa Geneve. • Sa Paris, naimpluwensyahan siya ng mga pilosopiya ni Erasmus. • Sinulat niya ang Institutes of the Christian Religion na naging batayan ng mga tuntunin ng Protestantismo.
 • 34. Kontra- Repormasyon • Nagsimula ang Kontra Repormasyon ng mga pagbabago sa Simbahang Katoliko upang masagot ang mga batikos ng mga Protestante at malunasan ang mga kahinaan nito. • Si Papa Gregory VII (1037-1085), lalong kilala sa una niyang pangalang Hilderbrand, ang nagpasimuno ng tatlong pagbabago sa Simbahan. 1. Pagbabawal sa mga pari na mag-asawa upang malayo sa suliranin ng pamilya at nang mailaan ang sarili sa buong paglilingkod sa Diyos. 2. Pag-aalis ng simony - pagbebenta ng posisyon sa simbahan 3. Pagbabawal sa mga tauhan na tumanggap ng pagtatalaga sa anumang tungkulin sa Simbahan sa kamay ng isang hari o pinuno. • Catholic Reformation o Counter-Reformation ay isang malakas na kilusan ang sinimulan ng mga tapat na Katoliko upang paunlarin ang Simbahang Katoliko.
 • 35. Ingkisisyon ◦ Isa rin sa mga instrumento ng Kontra repormasyon ay ang Ingkisisyon o Inquisition, na itinuturing na isa sa mga madidilim na bahagi ng ksaysayan. ◦ Noong 1542, itinatag ni Papa Pablo III ang Kongregasyon ng Ingkisisyon. Trabaho nitong magsiyasat o mag-espiya sa mga taong hindi Katoliko ang pananampalataya, tulad ng mga Protestante. ◦ Bumuo din ito ng Index of Forbidden Books, na listahan ng mga aklat na laban sa doktrina ng simbahan at ipinagbabawal na basahin ng mga Katoliko. ◦ Maraming Protestante ang sinunog at pinarusahan dahil na rin sa ayaw nilang itakwil ang kanilag relihiyon. ◦ Sa kabilang banda, gumanti rin ang ilang Protestante sa mga Katolikong ayaw yumakap sa kanilang relihiyon tulad ni Michael Servetus na noong 1553 ay sinunog pagkatapos tumangging itakwil ang kanyang relihiyon ayon sa kagustuhan nina Henry VIII at Elizabeth.
 • 36. Konsilyo ng Trent • Ang Konsilyo ng Trent ay itinuturing na malaking hakbang sa Repormasyong Katoliko na ipinatawag ni Papa Pablo III noong 1545. • Isinagawa ito ng Konsilyo ng Trent, Inquisition at ng mga Samahan ng mga Heswita (Society of Jesus). • Tumagal ang konsilyong ito hanggang 1564. • Nakabuo ito ng mga direkto para sa mga Katoliko at sa simbahan, tulad ng: 1. Ang kasulatan at tradisyon ay kapwa tanggap ng panggagalingan ng doktrinang Katoliko 2. Itinuturing na mahalagang bahagi ng simbahan ng Banal na Misa, mga sakramento, paggalang sa mga santo at iba pang doktrina 3. Ang pagtakda sa mataas na antas ng kasalan
 • 37. Society of Jesus ◦ Mahalagang papel ang ginampanan ng Society of Jesus sa Kontra Repormasyon. ◦ Ito ay itinatag ni Ignatius of Loyola na isang dating sundalong nagdesisyong magkingkod sa Diyos. ◦ Nag-aral siya ng Teolohiya at Pilosopiya, at tinipon niya ang ilan sa mga marurunong sa unibersidad na kinabibilangan niya na gaya na lamang ni St. Francis Xavier. ◦ Itinatag nila ang Society of Jesus noong 1534. ◦ Ang mga Hesita ay matatapang at matatalino, at nanguna sa mga gawain para sa Kontra Repormasyon. ◦ Ang kanilang pagsisiskap sa pagmimisyon ay nagresulta sa pagkakabawi sa pananampalataya ng marami sa mga bansabg Bohemia, Hungary, Poland at iba pa para sa Simbahang Katoliko. ◦ Nagtatag rin ang mga ito ng mga paaralan upang maituro ang aral ng katilisismo at mapatatag amg simbahan.
 • 38. Mga Epekto ng Repormasyon at Kontra-Repormasyon
 • 39. • Nagkaroon ng dibisyong panrelihiyon sa Europe kung saan ang hilaga ay naging mga Protestante samantalang ang timog naman ay nanatiling Katoliko. • Sa kadahilanang maraming mga turo ng Simbahang Katoliko na iba sa aral ni Kristo, at iba pang pagmamalabis ng mga pari, marami ang humiwalay sa Simbahang Katoliko at nagtatag ng mga sekta ng Protestante. • Gumawa ng aksiyon ang Simbahang Katoliko hinggil sa mga suliraning pangrelibhiyon na kanilang hinarap upang muling mapanumbalik ang dating tiwala ng mga tagasunod nito at pagbutihin ang pananampalatayang Katoliko. • Ang taliwas na ideya ng dalawang malaking relihiyon sa Europe (Katoliko at Protestante) ay nagbunga sa mahabang panahon ng digmaang panrelihiyon. • Ang pagpapanumbalik na espiritwal sa Kristiyanismo, ang pagpapalaganap ng Bibliya at ang doktrina ng kaligtasan ng Bibliya.
 • 40. ◦ Nagkawatak-watak ang mga dating nagkakaisang bayan sa Europa na may relihiyong Katoliko. Ang mga bayan ito ngayon ay nahahari sa pagitan ng mga Katoliko at mga Protestante. ◦ Nagkaroon ng maliit na sekta ng Kristiyanismo gaya ng Presbyterians, Puritians, at Protestante. ◦ Nagkaroon ng pagtatalaga ng mga pangunahing tuntunin sa simbahang Katoliko gaya ng pananatiling matapat sa Diyos, hindi pag-aasawa ng mga pari o vow of celibacy, pamumuhay ng simple o ang vow of poverty at pag-alis ng simony o pagbibili ng mga tanggapan ng simbahan at ng Estado upang maiwasan ang anumang katiwalian. ◦ Pagkakaroon ng maraming digmaang panrelihiyon. Ito ay sa pagitan ng mga Katoliko at mga Protestante sa Europa.
 • 41. IBA PANG MGA DIGMAAN SA PAGITAN NG MGA PROTESTANTE AT KATOLIKO 1. Digmaan ng Huguenots (1562-1598) na tumutukoy sa labanan sa pagitan ng mga Calvinistang Pranses (Huguenot) at ng mga Haring Katoliko gaya nina Charles IX, Henry III at Catherine de Medici. Ang mga Huguenot ay nagtagumpay sa labanang ito at pinahintulutan ni Henry IV na magpatuloy sa relihiyon. 2. Digmaan ng Kalayaan ng Olandes (1568) na tumutukoy sa labanan sa pagitan ng mga Olandes at ng mga Espanyol na noon ay pinamumunuan ni Philip II. Dahil sa ang Espanya ay isang Katolikong bansa, pinigilan ni Philip II ang paglaganap ng Protestantismo sa Netherlands na noon ay teritoryo ng Espanya. Ngunit sa pagpupumilit ng mga Olandes, nakamit nila ang kanilang kalayaan hindi lamang sa pananampalataya kundi maging ang kalayaan ng kanilang bansa. 3. Tatlumpung taong Digmaan (1618-1648) ang itinuturing na pinakamahalagang digmaang panrelihiyon sa kasaysayan. Ang labanang ito na naganap sa pagitan ng mga Katoliko ng Espanya at Pransya, at ng mga Protestante ng Denmark at Sweden ay winakasan sa Kasunduan ng Westphalia na nagtalaga ng pagkakapantay ng dalawang relihiyon.