SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Öğrenme:
 İnsanın en önemli ve onu diğer canlılardan
 ayıran temel niteliklerinden birisi öğrenmedir.
 Yaşam ile ilgili birçok şey öğrenildiği gibi,
 tüketim olayı da öğrenilir.
 Hangi markaları seçeceğimize, aldığımız
 ürünleri nasıl tüketime hazır duruma
 getireceğimize öğrenerek karar veririz.
 En geniş anlamıyla öğrenme, davranışlarda
 meydana gelen kalıcı bir değişiklik olarak
 tanımlanabilir.
Öğrenmenin tanımında üç önemli öğe vardır:

  Öğrenme davranışta oluşan bir değişikliktir. Bu
  değişiklik iyiye doğru olabileceği gibi kötüye
  doğru da olabilir.

  Öğrenme tekrar ya da yaşantılar sonucu
  meydana gelen değişikliktir. Büyüme,
  olgunlaşma sonucu meydana gelen değişiklikler
  öğrenme değildir.

  Öğrenme sonucu olan değişikliğin mümkün
  olduğunca sürdürülmesi gerekir. Diğer bir
  deyişle uzun süre devam etmelidir.
  Öğrenme davranışçı(çağrışımcı) ya da
  bilişsel(zihinsel) öğrenme olarak iki temel
  grupta incelenebilir.
Davranışçı (Çağırımcı) öğrenme ikiye ayrılır:

1) Tepkisel Koşullanma (Klasik Şartlanma)

2) Edimsel Koşullanma (Operant Şartlanma)
1) Tepkisel Koşullanma (Klasik Şartlanma):
 Rus Fizyolog Ivan P.Pavlov’un çalışmalarına
 dayanan ve yaygın biçimde kullanılan bir
 öğrenme türüdür.
 Pavlov, köpekler üzerinde yaptığı araştırmalar
 sonucu bazı önemli bulgular elde etmiş ve
 tepkisel öğrenmeyi açıklamıştır.
 Tepkisel koşullanmaya göre; uyarıcı olmadan
 tepki olmaz. Tepkisel koşullanma sonucunda
 doğal olarak tepkiye yol açmayan uyarıcılar,
 tepkiye yol açmaya başlar. Kısaca birçok
 uyarıcı genellikle gönüllü olmayan biçimde
 belirlenmiş tepkiyi ortaya çıkartmayı sağlar.
Tepkisel Koşullanma Süreci
 Zil          Tepki Yok
(nötr uyarıcı)     (nötr tepki)

 Yiyecek         Salya Salgılama
(koşulsuz uyarıcı)    (koşulsuz tepki)

 Zil ve Yiyecek      Salya Salgılama
(nötr ve koşulsuz uyarıcı) (koşulsuz tepki)

 Zil           Salya Salgılama
(koşullu uyarıcı)     (koşulsuz tepki)
  Pazarlamada, tepkisel koşullanma ürünün ya
  da markanın olumlu uyarıcılar ile çağrışım
  yapması biçimde kullanılır.

  Tüketiciler, reklam ve diğer uyarıcılar ile ürün ya
  da marka arasında çağrışım yaptığında,ürün ya
  da markayı tercih olayı gerçekleşebilmektedir.
  Bu yüzden, süreklilik ve tekrar reklamlarda çok
  kullanılan bir yöntemdir. Amaç, güçlü bir
  çağrışımın gerçekleştirilmesidir.
Tepkisel koşullanmada üç kavram çok önemlidir:

1)Tekrar

2)Genelleme

3)Ayırt Etme
  Tekrar kavramı; tepkisel koşullanma yoluyla
  öğrenmede önemli kavramlardan biridir.

  Tüketicinin istenen tepkiyi göstermesi için,aynı
  mesaja(uyarıcıya) birçok defa maruz kalması
  gereklidir.

  Belirli düzeyde yapılan tekrarların unutmayı
  azalttığı ve çağrışımı kuvvetlendirdiği söylenebilir.

  Ancak,gereğinden fazla yapılan tekrarlar
  mesajların eskidiği ve etkisini yitirdiği de
  bilinmektedir.
  Tekrar konusu en çok reklamcılıkta önem
  kazanır. Bir grup araştırmacıya göre reklamın üç
  kere tekrarı yeterlidir. Birincisinde farkına
  vardırılır, ikincisinde ürünün tüketiciye uygunluğu
  vurgulanır, üçüncüsünde ise ürünün yararları
  hatırlatılır.

  Genelleme kavramı; belirli bir uyarıcıya
  koşullanan tepkinin, ilk uyarıcıya benzer diğer
  uyarıcılar verildiğinde de ortaya çıkma olayıdır.

  Uyarıcılar arasında ne kadar benzerlik varsa,
  koşullu tepkinin şiddeti o kadar kuvvetli
  olabilmektedir. Benzerlik azaldığında, koşullu
  tepkinin şiddeti de azalmaktadır.
  Genelleme kavramı ile ürün ve marka taklidi
  uygulamalarını açıklama olanağı
  bulunabilmektedir.

  Bir diğer uygulama ise ürün hattı genişletme
  stratejisinin uygulanmasıdır. Şimdiki ürün hattına
  ilgili ürünlerin ilave edilmesi gibi.

  Örneğin;Arçelik olumlu imajını oluşturduktan
  sonra beyaz eşyanın yanında kahverengi ev
  eşyaları, küçük mutfak aletlerini de ürün hattına
  ilave etmiştir.
  Ayırt etme kavramı, genellemenin karşıtıdır ve
  uyarıcılar arasından belirli birini seçmeye dayanır.

  Genelleme benzerliklere gösterilen bir tepki iken,
  ayırt etme benzer uyarıcılar arasından birine
  gösterilen tepkidir.

  Konumlandırma uygulamalarıyla pazarlamacılar
  tüketicinin zihinlerine farklı yerlere yerleşmeye
  çalışırlar.
  Tepkisel koşullanma pazarlamada yaygın
  biçimde kullanılmaktadır. Birçok pazarlama
  stratejisinde uyarıcı ile tepki arasında çağrışımın
  kurulmasına çalışılır.

  Fiyat indiriminde düşük fiyatla ürün satın alan ev
  kadını,sonra fiyatlar normale dönse bile ürünü
  satın almaya devam edebilecektir. Fiyat indirimi
  (koşullanmamış uyarıcı) ile ürün markası(koşullu
  uyarıcı)arasında çağrışım gerçekleştirebilecektir.

  Alışkanlık haline gelmiş satın almalar genellikle
  tepkisel koşullanmayla gerçekleşmiştir. İpana diş
  macunu, Sana yağı gibi. Ürün ve marka arası
  güçlü çağrışımlar oluşturulmuştur.
  Hoş ve güzel duyguların markaya yöneltilmesinde
  klasik koşullanma başarı ile uygulanmaktadır.
  Koşullanmamış uyarıcı(olumlu,hoş bir ortam) ile
  hoş duyguların(koşullanmamış tepki) bağlantıları,
  markaya karşı hoş duyguların artmasına neden
  olabilmektedir.

  Yaratılan semboller ile ürün arasında çağrışımın
  kurulması da bu kuruma göre işlemektedir.
  Marlboro sigaralarının yarattığı kovboy tipi ile
  sigara arasında çağrışım kuvvetli bir biçimde
  kurulmuştur.
2) Edimsel Koşullanma (Operant Şartlanma):
 Bir davranışın sonuçlarına bağlı olarak
 değişikliğe uğraması olarak tanımlanabilir.

  Skinner’e göre, belirli çevresel uyarıcılara
  karşılık yapılan hareketler olan tepkiler
  koşullanabildiğine göre,çevresel uyarıcılardan
  bağımsız,içten gelerek yapılan hareketler olan
  edimler de koşullanabilir. Bunun için olumlu
  sonuç veren edimler ödüllendirilirse,
  tekrarlanma olasılığı artar.
  Edimsel koşullanma ile elde edilebilecek bir
  kavram ‘’davranışın biçimlendirilmesi’’dir.
  Davranışların öğretilmesi,bir başka deyişle
  davranışın biçimlendirilmesi için edimsel
  koşullanmadan yararlanılır.

  İstenilen davranış pekiştirilerek ve istenmeyen
  davranış ise pekiştirmeden söndürülerek
  davranış yönlendirilir.

  Davranışın biçimlendirilmesine pazarlamada
  sıkça rastlanır. Örnek ürün dağıtımı,özel
  indirimler,yarışmalar hepsi ürünün denenmesini
  sağlamak için yapılır.
Satınalma Davranışını Biçimlendirme Süreci
   Eve gönderilen ücretsiz
   naneli cikletin tüketilmesi


   Örnek ürünle birlikte
   gönderilen indirim kuponu
   ile ikinci paket cikletin
   satınalınması


   Normal fiyattan ürünün
   tekrar alınması
  Ürünü deneyerek kullanan,seven ve tatmin olan
  tüketicinin gelecekte ürünü satınalma olasılığı
  artacaktır.

  Edimsel koşullanma pazarlama stratejisinde
  çeşitli şekillerde kullanılır.

  Satış sonrası müşteri ile ilişkilerin geliştirilmesi.
  Kart ya da mektup yazarak tatminlik düzeyini
  anlamaya çalışmak örnek olarak verilebilir.

  Armağanlar,kuponlar vererek mağazadan
  alışveriş yapılmasının sağlanması.
  Mağazanın hoş bir yer olarak düzenlenmesi
  (havalandırma,temizlik,rahatlık,ısıtma gibi)
  pekiştireç görevlerini yerine getirir.

  Ürünle birlikte ek unsurların verilmesi, edimsel
  koşullanmanın yaratılmasında önemli
  uygulamalardır.

  Ürünün denenmesini sağlamak için en önemli
  adımlardan biri olduğu için, örnek ürün
  dağıtımı ya da arabaların deneme sürüşlerinin
  yapılması edimsel koşullanmaya örnek
  verilebilir.
Klasik ve Edimsel Koşullanma Arasındaki Farklar
Klasik Koşullanma     Edimsel Koşullanma
1)Amaçlar fikirlerdeki     1)Amaç yönlü davranıştaki
değişmeleri ve gelişmeleri   değişmeleri etkiler.
etkiler.
2)Basit davranışlar,tutumlar ve 2)Daha karmaşık,amaç yönlü
duygular vardır.         davranış vardır.
3)Pekiştirme yoktur.      3)Pekiştirme vardır.
4)Otomatik,gönüllü olmayan   4) Gönüllü ve ödül gerektiren
bir tepki türüdür.        Bir tepki türüdür.
5)Tepkiye neden olarak      5)Bir ödülün belirli bir tepki ile
koşullu ve koşulsuz uyarıcının ilişkilendirilmesine bağlı olarak
ilişkilendirilmesine bağlıdır. tepki ortaya çıkar.
6)Sonuç kişinin eylemlerine   6)sonuç, kişinin eylemlerine
bağlı değildir.         bağlıdır.
Bilişsel Öğrenme
 Bilişsel kurama göre,kişi düşünce yeteneği ile,
 geçmiş deneyimi olmasa bile sorunu
 anlayabilecek ve çözüm yollarını
 öğrenebilecektir.

  Bilişsel öğrenme kuramcıları,kişinin
  öğrenmesinin sadece etki/tepki ve
  pekiştirmeye bağlı olduğunu kabul etmezler.

  Öğrenme, kişinin belirli bir sorun ile ilgili olarak
  bilgilerini oluşturma süreci olarak görülmelidir.
  Bilişsel öğrenmede bilgi verme;şimdiki bilgiye,
  amaçlara ve değerlere ilaveler oluşturmaya
  yöneliktir ve böylece satınalma davranışı
  etkilemeye çalışılır.

  Öğrenmenin bir çoğu,özellikle çocuklukta
  başkalarını gözlemleyerek gerçekleşir. Eğer
  ürünün kullanımının başkalarına yararlar
  sağladığını görürsek,bizde kendimiz için o
  ürünü seçeriz. Bu sürece ‘’model alma’’ denir.

  Yaşamımızın ilk dönemlerinde anne babalar,
  sonraları ise arkadaşlarımız önemli modeller
  olurlar.
  Model alma yoluyla öğrenme; tüketicilerin yeni
  davranışlarda eğitilmelerinde,satınalma
  olasılıklarının arttırılmasında ve olumsuz
  davranışlarından arınmalarında çok etkili
  olarak kullanılabilmektedir.

  Bilişsel öğrenme tüketicinin bilgilenmesini
  amaçlar. Bu açıdan pazarlama
  uygulamalarında bilgi verici çalışmalar
  yoğunluk kazanır.

  Karşılaştırılmalı reklamlarda ürünün
  üstünlükleri hakkında bilgiler sunulur.
  Yeni ürün tanıtımında,tüketicinin bilgi eksikliği söz
  konusu olduğundan bilişsel öğrenme tekniği
  başarı ile uygulanabilir.

 Öğrenme kuramının önemli öğeleri:
 Dürtü:Tatmin gerektiren güçlü bir uyarıcıdır. Kişiyi
 harekete geçiren güçtür.

  İpucu:İpuçları da uyarıcılardır ve herhangi bir
  çevresel kaynaktan gelirler.Araba
  pazarlamacılarının deneme kullanımı için
  potansiyel müşterilerine arabayı denetmeleri bir
  ipucu görevi görür ve öğrenmeyi gerçekleştirir.
  Tepki:Kişinin herhangi bir davranışı olarak
  tanımlanabilir.Fiyatı indirilmiş bir deterjan reklamı
  sonucunda tüketicinin bakkala gidip reklamı
  yapılan deterjanı alması örnek olarak verilebilir.

  Pekiştirme:Bir davranışın kuvvetlendirilmesi olarak
  açıklanır.Eğer belirli bir tepki ödül getiriyorsa
  pekiştirme söz konusudur.

  Anıda Tutma:Öğrenilenin ve deneyimlerin belli bir
  süre sonra doğru olarak hatırlanmasıdır. Anıda
  tutmanın sağlanması için tekrarlanan mesajlara
  ihtiyaç vardır. Özellikler düşük fiyatlı ürünlerin
  reklamlarındaki tekrar olumlu sonuçlar
  verebilmektedir.
Hafıza (Bellek): Öğrenmenin önemli
öğelerinden anıda tutma aslında
bellektir.Belleksiz bir öğrenmeden söz etmek
olanaksızdır.Bellek, bilginin elde edilmesi ve
gelecekte ihtiyaç duyulduğunda bulunmasını
sağlamak için saklanması,depolanması
sürecidir.
Bellek Süreci


                         GERİYE
                        GETİRME
      KODLAMA     DEPOLAMA     Bilgi bellekte
Çevresel
      Bilgi belleğe  Bilgi bellekte  depolanır ve
 girdiler
      yerleştirilir.  bulundurulur     ihtiyaç
                       duyulduğunda
                         bulunur.
Üç türlü bellekten söz edilebilir:

  Duyumsal Bellek (Çok Kısa Süreli Bellek)

     Kısa Süreli Bellek (Çalışan Bellek)

         Uzun Süreli Bellek
Duyumsal bellek ile duygularımızla elde edilen
  çevresel girdilerin depolanmasına olanak sağlanır.

  Bu depolama kısa sürelidir ve birkaç saniye sürer.
  Ancak,kapasitesi çok yüksektir.

  Örneğin,bir lokantanın önünden geçerken balık
  kızartması kokusu geldiğinde içerde pişirme
  işleminin yapıldığını fark edersiniz.Eğer gerekli
  dikkati vermezseniz birkaç saniye içerisinde
  unutulacaktır.
Kısa süreli bellek bilgiyi belirli bir süre depolar ve
 kapasitesi sınırlıdır.
 Çalışan bellek olarak da düşünülebilir.


  Kısa süreli bellek aksatılamaya çok duyarlıdır.

  Dikkatin dağılmasıyla bilginin kaybolma olasılığı
  çok yüksektir.Bilgi bir kere kayboldu mu
  hatırlamanın olanağı yoktur.

  Kısa süreli belleğin belirli bir kapasitesi
  vardır.Ortalama yedi birimlik kapasiteden söz edilir
  ve telefon numaralarının yedi sayıdan oluşmasına
  neden olarak gösterilir.
Uzun süreli bellek, bilgilerin oldukça uzun bir süre
 depolandığı bellektir.Bazıları unutulsa da büyük
 kısmı yıllarca saklanır.
 Örneğin ilk ve orta okuldaki öğretmenlerimizin
 isimlerini hala hatırlıyor olmamız gibi.

  Bilgiler sürekli düzenlenmekte ve yeni bilgilerin
  gelmesi ile tekrar düzenlenir.

  Kapasitesi yüksektir ve deneyimlerimiz,bildiğimiz
  değerler,inançlar bu bellekte saklanır.

  Tüketici olarak,ürünler ve markalarla ilgili
  düşünceleri,deneyimleri burada bulabiliriz.
KAYNAKÇA
 ODABAŞI,Yavuz: Tüketici Davranışı ve
 Pazarlama Stratejisi,(Eskişehir Anadolu
 Üniversitesi İşletme Fakültesi
 Yayınları,1996),s.32-44.
 BAYMUR,Feriha:Genel Psikoloji,(İstanbul İnkılap
 ve Aka Kitabevi,1983),s.149.
 ÖZKALP,Enver:Psikolojiye Giriş Dersleri,
 (Eskişehir Anadolu Üniversitesi
 Basımevi,1995),s.73-74.
 SCHIFFMAN,Leon G. ve KANUK,Leslie
 Lazar:Consumer Behavior,(Englewood
 Cliffs:Prentice-Hall,Inc,1991),s.197-199.
 CÜCELOĞLU,Doğan: İnsan ve
 Davranışı:Psikolojinin Temel Kavramları,(İstanbul
HAZIRLAYANLAR:

BAHADIR BURAK SOLAK
   BENNU YAR
  GİZEM KOPARAN
  TOLGA MERİÇ

More Related Content

What's hot

Savunma mekanizmalari
Savunma mekanizmalariSavunma mekanizmalari
Savunma mekanizmalari
massive501
 

What's hot (18)

Sosyal öğrenme kuramları
Sosyal öğrenme kuramlarıSosyal öğrenme kuramları
Sosyal öğrenme kuramları
 
Algi yöneti̇mi̇
Algi yöneti̇mi̇Algi yöneti̇mi̇
Algi yöneti̇mi̇
 
Savunma mekanizmalari
Savunma mekanizmalariSavunma mekanizmalari
Savunma mekanizmalari
 
MÜŞTERİYİ KAZANMA VE ELDE TUTUMA
MÜŞTERİYİ KAZANMA VE ELDE TUTUMAMÜŞTERİYİ KAZANMA VE ELDE TUTUMA
MÜŞTERİYİ KAZANMA VE ELDE TUTUMA
 
pazarlik becerileri
pazarlik becerileripazarlik becerileri
pazarlik becerileri
 
Musteri iliskileri Yonetimi - 10
Musteri iliskileri Yonetimi - 10Musteri iliskileri Yonetimi - 10
Musteri iliskileri Yonetimi - 10
 
Bir Satışçının Anatomisi
Bir Satışçının AnatomisiBir Satışçının Anatomisi
Bir Satışçının Anatomisi
 
Biyokimya I
Biyokimya IBiyokimya I
Biyokimya I
 
Müşteri Sadakati
Müşteri Sadakati Müşteri Sadakati
Müşteri Sadakati
 
Musteri iliskileri Yonetimi - 5
Musteri iliskileri Yonetimi - 5Musteri iliskileri Yonetimi - 5
Musteri iliskileri Yonetimi - 5
 
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi
 
Motivasyon Başucu Kitabı
Motivasyon Başucu KitabıMotivasyon Başucu Kitabı
Motivasyon Başucu Kitabı
 
Musteri iliskileri Yonetimi - 3
Musteri iliskileri Yonetimi - 3Musteri iliskileri Yonetimi - 3
Musteri iliskileri Yonetimi - 3
 
Veblen, Simmel ve Sombart’ta Tüketim Olgusu ve Hedonizm
Veblen, Simmel ve Sombart’ta Tüketim Olgusu ve HedonizmVeblen, Simmel ve Sombart’ta Tüketim Olgusu ve Hedonizm
Veblen, Simmel ve Sombart’ta Tüketim Olgusu ve Hedonizm
 
Gestalt kuramı
Gestalt kuramıGestalt kuramı
Gestalt kuramı
 
Okan Slayt
Okan SlaytOkan Slayt
Okan Slayt
 
Kişisel rehberlik
Kişisel rehberlikKişisel rehberlik
Kişisel rehberlik
 
Örgütsel Değişim Yönetimi
Örgütsel Değişim YönetimiÖrgütsel Değişim Yönetimi
Örgütsel Değişim Yönetimi
 

Similar to öğRenme ve bellek

Tüketici Davranışı
Tüketici DavranışıTüketici Davranışı
Tüketici Davranışı
Ufuk
 
Tüketici Satın Alma Süreci
Tüketici Satın Alma SüreciTüketici Satın Alma Süreci
Tüketici Satın Alma Süreci
mehmetolcay
 
Tutundurma..aylin
Tutundurma..aylinTutundurma..aylin
Tutundurma..aylin
serkan1999
 
Pazarlama iletişimi 30102013
Pazarlama iletişimi 30102013Pazarlama iletişimi 30102013
Pazarlama iletişimi 30102013
Eylin Babacan
 
21. bölüm pazarlama açisindan eti̇k
21. bölüm pazarlama açisindan eti̇k21. bölüm pazarlama açisindan eti̇k
21. bölüm pazarlama açisindan eti̇k
Suleyman Bayindir
 
Www.Kpss10.Com Davranış
Www.Kpss10.Com DavranışWww.Kpss10.Com Davranış
Www.Kpss10.Com Davranış
massive501
 
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
MUSTAFA CAGATAY ASLAN
 

Similar to öğRenme ve bellek (20)

431 3
431 3431 3
431 3
 
Tüketici davranış modelleri
Tüketici davranış modelleriTüketici davranış modelleri
Tüketici davranış modelleri
 
431 7
431 7431 7
431 7
 
4 tuketici
4 tuketici4 tuketici
4 tuketici
 
Tüketici Davranışı
Tüketici DavranışıTüketici Davranışı
Tüketici Davranışı
 
9.1. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama
9.1. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama9.1. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama
9.1. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama
 
Tüketici Satın Alma Süreci
Tüketici Satın Alma SüreciTüketici Satın Alma Süreci
Tüketici Satın Alma Süreci
 
431 9
431 9431 9
431 9
 
Tutundurma..aylin
Tutundurma..aylinTutundurma..aylin
Tutundurma..aylin
 
Pazarlama iletişimi 30102013
Pazarlama iletişimi 30102013Pazarlama iletişimi 30102013
Pazarlama iletişimi 30102013
 
Davranisci Kuramlar
Davranisci KuramlarDavranisci Kuramlar
Davranisci Kuramlar
 
Davranisci Kuramlar
Davranisci KuramlarDavranisci Kuramlar
Davranisci Kuramlar
 
Davranisci Kuramlar
Davranisci KuramlarDavranisci Kuramlar
Davranisci Kuramlar
 
Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı
Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer KavramıPazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı
Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı
 
21. bölüm pazarlama açisindan eti̇k
21. bölüm pazarlama açisindan eti̇k21. bölüm pazarlama açisindan eti̇k
21. bölüm pazarlama açisindan eti̇k
 
Www.Kpss10.Com Davranış
Www.Kpss10.Com DavranışWww.Kpss10.Com Davranış
Www.Kpss10.Com Davranış
 
TÜKETİCİ DAVRANIŞI
TÜKETİCİ DAVRANIŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞI
TÜKETİCİ DAVRANIŞI
 
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
 
Reklamcılık 6.hafta
Reklamcılık 6.haftaReklamcılık 6.hafta
Reklamcılık 6.hafta
 
İletişim Kuramları - Samet Akıllı
İletişim Kuramları - Samet Akıllıİletişim Kuramları - Samet Akıllı
İletişim Kuramları - Samet Akıllı
 

öğRenme ve bellek

 • 1.
 • 2. Öğrenme:  İnsanın en önemli ve onu diğer canlılardan ayıran temel niteliklerinden birisi öğrenmedir.  Yaşam ile ilgili birçok şey öğrenildiği gibi, tüketim olayı da öğrenilir.  Hangi markaları seçeceğimize, aldığımız ürünleri nasıl tüketime hazır duruma getireceğimize öğrenerek karar veririz.  En geniş anlamıyla öğrenme, davranışlarda meydana gelen kalıcı bir değişiklik olarak tanımlanabilir.
 • 3. Öğrenmenin tanımında üç önemli öğe vardır:  Öğrenme davranışta oluşan bir değişikliktir. Bu değişiklik iyiye doğru olabileceği gibi kötüye doğru da olabilir.  Öğrenme tekrar ya da yaşantılar sonucu meydana gelen değişikliktir. Büyüme, olgunlaşma sonucu meydana gelen değişiklikler öğrenme değildir.  Öğrenme sonucu olan değişikliğin mümkün olduğunca sürdürülmesi gerekir. Diğer bir deyişle uzun süre devam etmelidir.
 • 4. Öğrenme davranışçı(çağrışımcı) ya da bilişsel(zihinsel) öğrenme olarak iki temel grupta incelenebilir.
 • 5. Davranışçı (Çağırımcı) öğrenme ikiye ayrılır: 1) Tepkisel Koşullanma (Klasik Şartlanma) 2) Edimsel Koşullanma (Operant Şartlanma)
 • 6. 1) Tepkisel Koşullanma (Klasik Şartlanma):  Rus Fizyolog Ivan P.Pavlov’un çalışmalarına dayanan ve yaygın biçimde kullanılan bir öğrenme türüdür.  Pavlov, köpekler üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu bazı önemli bulgular elde etmiş ve tepkisel öğrenmeyi açıklamıştır.  Tepkisel koşullanmaya göre; uyarıcı olmadan tepki olmaz. Tepkisel koşullanma sonucunda doğal olarak tepkiye yol açmayan uyarıcılar, tepkiye yol açmaya başlar. Kısaca birçok uyarıcı genellikle gönüllü olmayan biçimde belirlenmiş tepkiyi ortaya çıkartmayı sağlar.
 • 7. Tepkisel Koşullanma Süreci Zil Tepki Yok (nötr uyarıcı) (nötr tepki) Yiyecek Salya Salgılama (koşulsuz uyarıcı) (koşulsuz tepki) Zil ve Yiyecek Salya Salgılama (nötr ve koşulsuz uyarıcı) (koşulsuz tepki) Zil Salya Salgılama (koşullu uyarıcı) (koşulsuz tepki)
 • 8. Pazarlamada, tepkisel koşullanma ürünün ya da markanın olumlu uyarıcılar ile çağrışım yapması biçimde kullanılır.  Tüketiciler, reklam ve diğer uyarıcılar ile ürün ya da marka arasında çağrışım yaptığında,ürün ya da markayı tercih olayı gerçekleşebilmektedir. Bu yüzden, süreklilik ve tekrar reklamlarda çok kullanılan bir yöntemdir. Amaç, güçlü bir çağrışımın gerçekleştirilmesidir.
 • 9. Tepkisel koşullanmada üç kavram çok önemlidir: 1)Tekrar 2)Genelleme 3)Ayırt Etme
 • 10. Tekrar kavramı; tepkisel koşullanma yoluyla öğrenmede önemli kavramlardan biridir.  Tüketicinin istenen tepkiyi göstermesi için,aynı mesaja(uyarıcıya) birçok defa maruz kalması gereklidir.  Belirli düzeyde yapılan tekrarların unutmayı azalttığı ve çağrışımı kuvvetlendirdiği söylenebilir.  Ancak,gereğinden fazla yapılan tekrarlar mesajların eskidiği ve etkisini yitirdiği de bilinmektedir.
 • 11. Tekrar konusu en çok reklamcılıkta önem kazanır. Bir grup araştırmacıya göre reklamın üç kere tekrarı yeterlidir. Birincisinde farkına vardırılır, ikincisinde ürünün tüketiciye uygunluğu vurgulanır, üçüncüsünde ise ürünün yararları hatırlatılır.  Genelleme kavramı; belirli bir uyarıcıya koşullanan tepkinin, ilk uyarıcıya benzer diğer uyarıcılar verildiğinde de ortaya çıkma olayıdır.  Uyarıcılar arasında ne kadar benzerlik varsa, koşullu tepkinin şiddeti o kadar kuvvetli olabilmektedir. Benzerlik azaldığında, koşullu tepkinin şiddeti de azalmaktadır.
 • 12. Genelleme kavramı ile ürün ve marka taklidi uygulamalarını açıklama olanağı bulunabilmektedir.  Bir diğer uygulama ise ürün hattı genişletme stratejisinin uygulanmasıdır. Şimdiki ürün hattına ilgili ürünlerin ilave edilmesi gibi.  Örneğin;Arçelik olumlu imajını oluşturduktan sonra beyaz eşyanın yanında kahverengi ev eşyaları, küçük mutfak aletlerini de ürün hattına ilave etmiştir.
 • 13. Ayırt etme kavramı, genellemenin karşıtıdır ve uyarıcılar arasından belirli birini seçmeye dayanır.  Genelleme benzerliklere gösterilen bir tepki iken, ayırt etme benzer uyarıcılar arasından birine gösterilen tepkidir.  Konumlandırma uygulamalarıyla pazarlamacılar tüketicinin zihinlerine farklı yerlere yerleşmeye çalışırlar.
 • 14. Tepkisel koşullanma pazarlamada yaygın biçimde kullanılmaktadır. Birçok pazarlama stratejisinde uyarıcı ile tepki arasında çağrışımın kurulmasına çalışılır.  Fiyat indiriminde düşük fiyatla ürün satın alan ev kadını,sonra fiyatlar normale dönse bile ürünü satın almaya devam edebilecektir. Fiyat indirimi (koşullanmamış uyarıcı) ile ürün markası(koşullu uyarıcı)arasında çağrışım gerçekleştirebilecektir.  Alışkanlık haline gelmiş satın almalar genellikle tepkisel koşullanmayla gerçekleşmiştir. İpana diş macunu, Sana yağı gibi. Ürün ve marka arası güçlü çağrışımlar oluşturulmuştur.
 • 15. Hoş ve güzel duyguların markaya yöneltilmesinde klasik koşullanma başarı ile uygulanmaktadır. Koşullanmamış uyarıcı(olumlu,hoş bir ortam) ile hoş duyguların(koşullanmamış tepki) bağlantıları, markaya karşı hoş duyguların artmasına neden olabilmektedir.  Yaratılan semboller ile ürün arasında çağrışımın kurulması da bu kuruma göre işlemektedir. Marlboro sigaralarının yarattığı kovboy tipi ile sigara arasında çağrışım kuvvetli bir biçimde kurulmuştur.
 • 16. 2) Edimsel Koşullanma (Operant Şartlanma):  Bir davranışın sonuçlarına bağlı olarak değişikliğe uğraması olarak tanımlanabilir.  Skinner’e göre, belirli çevresel uyarıcılara karşılık yapılan hareketler olan tepkiler koşullanabildiğine göre,çevresel uyarıcılardan bağımsız,içten gelerek yapılan hareketler olan edimler de koşullanabilir. Bunun için olumlu sonuç veren edimler ödüllendirilirse, tekrarlanma olasılığı artar.
 • 17. Edimsel koşullanma ile elde edilebilecek bir kavram ‘’davranışın biçimlendirilmesi’’dir. Davranışların öğretilmesi,bir başka deyişle davranışın biçimlendirilmesi için edimsel koşullanmadan yararlanılır.  İstenilen davranış pekiştirilerek ve istenmeyen davranış ise pekiştirmeden söndürülerek davranış yönlendirilir.  Davranışın biçimlendirilmesine pazarlamada sıkça rastlanır. Örnek ürün dağıtımı,özel indirimler,yarışmalar hepsi ürünün denenmesini sağlamak için yapılır.
 • 18. Satınalma Davranışını Biçimlendirme Süreci Eve gönderilen ücretsiz naneli cikletin tüketilmesi Örnek ürünle birlikte gönderilen indirim kuponu ile ikinci paket cikletin satınalınması Normal fiyattan ürünün tekrar alınması
 • 19. Ürünü deneyerek kullanan,seven ve tatmin olan tüketicinin gelecekte ürünü satınalma olasılığı artacaktır.  Edimsel koşullanma pazarlama stratejisinde çeşitli şekillerde kullanılır.  Satış sonrası müşteri ile ilişkilerin geliştirilmesi. Kart ya da mektup yazarak tatminlik düzeyini anlamaya çalışmak örnek olarak verilebilir.  Armağanlar,kuponlar vererek mağazadan alışveriş yapılmasının sağlanması.
 • 20. Mağazanın hoş bir yer olarak düzenlenmesi (havalandırma,temizlik,rahatlık,ısıtma gibi) pekiştireç görevlerini yerine getirir.  Ürünle birlikte ek unsurların verilmesi, edimsel koşullanmanın yaratılmasında önemli uygulamalardır.  Ürünün denenmesini sağlamak için en önemli adımlardan biri olduğu için, örnek ürün dağıtımı ya da arabaların deneme sürüşlerinin yapılması edimsel koşullanmaya örnek verilebilir.
 • 21. Klasik ve Edimsel Koşullanma Arasındaki Farklar Klasik Koşullanma Edimsel Koşullanma 1)Amaçlar fikirlerdeki 1)Amaç yönlü davranıştaki değişmeleri ve gelişmeleri değişmeleri etkiler. etkiler. 2)Basit davranışlar,tutumlar ve 2)Daha karmaşık,amaç yönlü duygular vardır. davranış vardır. 3)Pekiştirme yoktur. 3)Pekiştirme vardır. 4)Otomatik,gönüllü olmayan 4) Gönüllü ve ödül gerektiren bir tepki türüdür. Bir tepki türüdür. 5)Tepkiye neden olarak 5)Bir ödülün belirli bir tepki ile koşullu ve koşulsuz uyarıcının ilişkilendirilmesine bağlı olarak ilişkilendirilmesine bağlıdır. tepki ortaya çıkar. 6)Sonuç kişinin eylemlerine 6)sonuç, kişinin eylemlerine bağlı değildir. bağlıdır.
 • 22. Bilişsel Öğrenme  Bilişsel kurama göre,kişi düşünce yeteneği ile, geçmiş deneyimi olmasa bile sorunu anlayabilecek ve çözüm yollarını öğrenebilecektir.  Bilişsel öğrenme kuramcıları,kişinin öğrenmesinin sadece etki/tepki ve pekiştirmeye bağlı olduğunu kabul etmezler.  Öğrenme, kişinin belirli bir sorun ile ilgili olarak bilgilerini oluşturma süreci olarak görülmelidir.
 • 23. Bilişsel öğrenmede bilgi verme;şimdiki bilgiye, amaçlara ve değerlere ilaveler oluşturmaya yöneliktir ve böylece satınalma davranışı etkilemeye çalışılır.  Öğrenmenin bir çoğu,özellikle çocuklukta başkalarını gözlemleyerek gerçekleşir. Eğer ürünün kullanımının başkalarına yararlar sağladığını görürsek,bizde kendimiz için o ürünü seçeriz. Bu sürece ‘’model alma’’ denir.  Yaşamımızın ilk dönemlerinde anne babalar, sonraları ise arkadaşlarımız önemli modeller olurlar.
 • 24. Model alma yoluyla öğrenme; tüketicilerin yeni davranışlarda eğitilmelerinde,satınalma olasılıklarının arttırılmasında ve olumsuz davranışlarından arınmalarında çok etkili olarak kullanılabilmektedir.  Bilişsel öğrenme tüketicinin bilgilenmesini amaçlar. Bu açıdan pazarlama uygulamalarında bilgi verici çalışmalar yoğunluk kazanır.  Karşılaştırılmalı reklamlarda ürünün üstünlükleri hakkında bilgiler sunulur.
 • 25. Yeni ürün tanıtımında,tüketicinin bilgi eksikliği söz konusu olduğundan bilişsel öğrenme tekniği başarı ile uygulanabilir. Öğrenme kuramının önemli öğeleri:  Dürtü:Tatmin gerektiren güçlü bir uyarıcıdır. Kişiyi harekete geçiren güçtür.  İpucu:İpuçları da uyarıcılardır ve herhangi bir çevresel kaynaktan gelirler.Araba pazarlamacılarının deneme kullanımı için potansiyel müşterilerine arabayı denetmeleri bir ipucu görevi görür ve öğrenmeyi gerçekleştirir.
 • 26. Tepki:Kişinin herhangi bir davranışı olarak tanımlanabilir.Fiyatı indirilmiş bir deterjan reklamı sonucunda tüketicinin bakkala gidip reklamı yapılan deterjanı alması örnek olarak verilebilir.  Pekiştirme:Bir davranışın kuvvetlendirilmesi olarak açıklanır.Eğer belirli bir tepki ödül getiriyorsa pekiştirme söz konusudur.  Anıda Tutma:Öğrenilenin ve deneyimlerin belli bir süre sonra doğru olarak hatırlanmasıdır. Anıda tutmanın sağlanması için tekrarlanan mesajlara ihtiyaç vardır. Özellikler düşük fiyatlı ürünlerin reklamlarındaki tekrar olumlu sonuçlar verebilmektedir.
 • 27. Hafıza (Bellek): Öğrenmenin önemli öğelerinden anıda tutma aslında bellektir.Belleksiz bir öğrenmeden söz etmek olanaksızdır.Bellek, bilginin elde edilmesi ve gelecekte ihtiyaç duyulduğunda bulunmasını sağlamak için saklanması,depolanması sürecidir.
 • 28. Bellek Süreci GERİYE GETİRME KODLAMA DEPOLAMA Bilgi bellekte Çevresel Bilgi belleğe Bilgi bellekte depolanır ve girdiler yerleştirilir. bulundurulur ihtiyaç duyulduğunda bulunur.
 • 29. Üç türlü bellekten söz edilebilir:  Duyumsal Bellek (Çok Kısa Süreli Bellek)  Kısa Süreli Bellek (Çalışan Bellek)  Uzun Süreli Bellek
 • 30. Duyumsal bellek ile duygularımızla elde edilen çevresel girdilerin depolanmasına olanak sağlanır.  Bu depolama kısa sürelidir ve birkaç saniye sürer. Ancak,kapasitesi çok yüksektir.  Örneğin,bir lokantanın önünden geçerken balık kızartması kokusu geldiğinde içerde pişirme işleminin yapıldığını fark edersiniz.Eğer gerekli dikkati vermezseniz birkaç saniye içerisinde unutulacaktır.
 • 31. Kısa süreli bellek bilgiyi belirli bir süre depolar ve kapasitesi sınırlıdır.  Çalışan bellek olarak da düşünülebilir.  Kısa süreli bellek aksatılamaya çok duyarlıdır.  Dikkatin dağılmasıyla bilginin kaybolma olasılığı çok yüksektir.Bilgi bir kere kayboldu mu hatırlamanın olanağı yoktur.  Kısa süreli belleğin belirli bir kapasitesi vardır.Ortalama yedi birimlik kapasiteden söz edilir ve telefon numaralarının yedi sayıdan oluşmasına neden olarak gösterilir.
 • 32. Uzun süreli bellek, bilgilerin oldukça uzun bir süre depolandığı bellektir.Bazıları unutulsa da büyük kısmı yıllarca saklanır.  Örneğin ilk ve orta okuldaki öğretmenlerimizin isimlerini hala hatırlıyor olmamız gibi.  Bilgiler sürekli düzenlenmekte ve yeni bilgilerin gelmesi ile tekrar düzenlenir.  Kapasitesi yüksektir ve deneyimlerimiz,bildiğimiz değerler,inançlar bu bellekte saklanır.  Tüketici olarak,ürünler ve markalarla ilgili düşünceleri,deneyimleri burada bulabiliriz.
 • 33. KAYNAKÇA  ODABAŞI,Yavuz: Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi,(Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları,1996),s.32-44.  BAYMUR,Feriha:Genel Psikoloji,(İstanbul İnkılap ve Aka Kitabevi,1983),s.149.  ÖZKALP,Enver:Psikolojiye Giriş Dersleri, (Eskişehir Anadolu Üniversitesi Basımevi,1995),s.73-74.  SCHIFFMAN,Leon G. ve KANUK,Leslie Lazar:Consumer Behavior,(Englewood Cliffs:Prentice-Hall,Inc,1991),s.197-199.  CÜCELOĞLU,Doğan: İnsan ve Davranışı:Psikolojinin Temel Kavramları,(İstanbul
 • 34. HAZIRLAYANLAR: BAHADIR BURAK SOLAK BENNU YAR GİZEM KOPARAN TOLGA MERİÇ