SlideShare a Scribd company logo
LAMMC
Tyrimai ir žinios – raktas į Jūsų sėkmę !
LAMMC2019 m. rugsėjo 25 d.
Reikalavimai komposto kokybei-
galimybės padidinti jo paklausą bei
RATC pajamas iš komposto gamybos
Dr. Romas Mažeika
Dr. Karolina Gvildiene
Dr. Karolina Barčauskaitė
Dr. Indrė Višniauskė
LAMMC
Lietuvos regijoniai atliekų tvarkymo centai –
didžiausi komposto gamintojai.
 Valdo didžiausius
bioskaidžių atliekų
srautus
 Turi šiuolaikišką
modernią koposto
gamybos įrangą
 Gerai organizuoti
gamybiniai vienetai
3
LAMMC
Mūsų žinios ir patirtis bei teikiamos cheminės analizės paslaugos
gali būti naudingos sprendžiant Jums iškylančias problemas
Komposto tyrimo tema įvykdyta:
 3projektai (2 ŽŪM ir 1 AM
užsakymu)
 Apginta 4 mokslų daktaro
disertacijos
 Parašyta ir publikuota virš 10
mokslo straipsnių
4
LAMMC
Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojų apgintos
disertacijos
⦿ 2016 m. Karolina Gvildienė. Kompostų kokybė, jų įtaka dirvožemiui ir
augalams.
⦿ 2017 m. Ieva Narutytė „Įvairių organinių trąšų – kompostų digestatų, mėšlo
įtaka ž.ū. augalams ir dirvožemio savybėms“
⦿ 2018 m. Karolina Barčauskaitė „Polichlorbifenilų (PCB) ir policiklinių
aromatinių angliavandenilių (PAA) kiekiai Lietuvoje gaminamuose
kompostuose ir jų įtaka dirvožemiui bei augalams“.
⦿ 2019 m. Indrė Višniauskė „Kompostų organinės medžiagos, jų
transformacija dirvožemyje ir įtaka augalams“.
5
6
Azoto kiekiai kompostuose (s.m.) 2012  2014 m.
The contents of nitrogen in composts dry matter 2012  2014 year
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
1
N,%
ŽAK
GWC
MBKAK
MBMWC
BGAK
BPWC
MAK
FWK
MK
MC
NDK
SSWC
ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo
kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių
atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų
gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų
kompostas/food waste composts.
7
Fosforo kiekiai kompostuose (s.m.) 2012  2014 m.
The contents of phosphorus in composts dry matter 2012  2014 year
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1
P,%
ŽAK
GWC
MBKAK
MBMWC
BGAK
BPWC
MAK
FWK
MK
MC
NDK
SSWC
ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo
kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių
atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų
gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų
kompostas/food waste composts.
8
Kalio kiekiai kompostuose (s.m.) 2012  2014 m.
The contents of patossium in composts dry matter 2012  2014 year
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
1
K,%
ŽAK
GWC
MBKAK
MBMWC
BGAK
BPWC
MAK
FWK
MK
MC
NDK
SSWC
ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo
kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių
atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų
gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų
kompostas/food waste composts.
9
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Žaliųjų
atliekų
kompostai
Mišrių
bioskaidžių
komunalinių
atliekų
kompostai
Nuotekų
dumblo
kompostai
Biodujų
gamybos
atliekų
kompostai
Maisto
atliekų
kompostai
Mėšlo
kompostai
Kadmiokoncentracija,
mgkg-1
ContentsofCd,mgkg-1
ŽAK
GWC
MBKAK
MBMWC
BGAK
BPWC
MAK
FWK
MK
MC
NDK
SSWC
Cd koncentracija kompostuose (s.m.) 2012  2014 m.
Contents of Cd in composts dry matter 2012-2014 year
ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo
kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių
atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų
gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų
kompostas/food waste composts.
LAMMC
Cr, Ni ir Pb koncentracija kompostuose (s.m.) 2012  2014 m.
Contents of Cr, Ni and Pb in composts dry matter 2012-2014 year
0
30
60
90
120
150
180
Žaliųjų atliekų
kompostai
Mišrių bioskaidžių
komunalinių
atliekų kompostai
Nuotekų dumblo
kompostai
Biodujų gamybos
atliekų kompostai
Maisto atliekų
kompostai
Mėšlo kompostai
Cr Ni Pb
Sunkiųjųmetalų
koncentracija,mgkg-1
Contentsofheavymetals,mg
kg-1
ŽAK
GWC
MBKAK
MBMWC
BGAK
BPWC
MAK
FWK
MK
MC
NDK
SSWC
ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo
kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių
atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų
gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų
kompostas/food waste composts.
LAMMC
Cu ir Zn koncentracija kompostuose (s.m.) 2012  2014 m.
Contents of Cu and Zn in composts dry matter 2012-2014 year
0
100
200
300
400
500
600
700
Žaliųjų atliekų
kompostai
Mišrių bioskaidžių
komunalinių atliekų kompostai
Nuotekų dumblo
kompostai
Biodujų gamybos
atliekų kompostai
Maisto atliekų kompostaiMėšlo kompostai
Cu Zn
Sunkiųjųmetalų
koncentracija,mgkg-1
ŽAK
GWC
MBKAK
MBMWC
BGAK
BPWC
MAK
FWK
MK
MC
NDK
SSWC
ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo
kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių
atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų
gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų
kompostas/food waste composts.
LAMMC12
LAMMC13
0
500
1000
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
2015
2016
ŽAK/GWC
NDK/SSC
MKAKPMBA/
MMWCAMBS MKAK/
MMWC
408,7
70,2 75,7
745,8
329,8
661,3
807,7
375,0
100,8
600,5 648,7
Rizikosindeksas/
Riskindex
Įspėjamoji rizika/Considerable risk
Maža rizika/Low risk
Labai didelė rizika/Very high risk
8 paveikslas Skirtingų kompostų potencialios rizikos aplinkai indeksai
Figure 8. Potential ecological risk index of environment of different composts
2,2 -> 8
LAMMC14
9 paveikslas Įvairios kilmės kompsotų toksiškumo ekvivalentnis faktorius,
skirtingos raidės žymi statistiškai patikimus duomenis, kai p ≤ 0,05 pagal Duncano testą
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
2015
2016
ŽAK/GWC
NDK/SSC
MKAKPMBA/
MMWCAMBS MKAK/
MMWC
4.2 a
77.8 c
8.0 b
895.4 k
334.8 j
171.2 e
209.9 f
271.1 g 284.3 h
125.8 d
313.4 i
Σ15PAAišreikštųTEQBaP,ugkg-1/
Σ15PAHsexpressedinTEQBaP,ugkg-1
Žalių atliekų kompostas/ green waste compost
Nuotekų dumblo kompostas/ sewage sludge compost
Mišrių komunalinių atliekų kompostas po mechaninio biologinio apdorojimo/
mixed municipal waste compost after mechanical-biological treatment
Mišrių komunalinių atliekų kompostas / mixed municipal waste compost
5,2
2,5
LAMMC
21.2 a
40.7b 41.0b
63.5c
89.7d
10.6a
22.7b 22.0b
24.1b
37.9c
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
ŽAK MAK NDK GMK DK
Kiekisišreikštas%/
Amountexpressedin%
Organinė
medžiaga /
Organic matter
Organinė anglis /
Organic Carbon
15
1 Pav. Įvarių rūšių kompostų organinės medžiagos kiekis ir jos sudėtiniai komponentai (% s. m.)
Figure 1. Organic matter content and organic substances in different types of composts (% of dry matter)
Pastaba. ŽAK–žaliųjų atliekų kompostas, MAK – maisto atliekų, NDK – nuotekų dumblo,
GMK – galvijų mėšlo ir DK – digestato kompostas
LAMMC16
0.81abc 1.51d 0.85abc 0.81abc 0.35a
3.1a
8.4c
3.3a
11.6c
0.62a
0
5
10
15
ŽAK MAK NDK GMK DK
Kiekisišreikštas%/
Contentexpressedin%
Fulvinės rūgštys /… Huminės rūgštys /…
2 Pav. Įvarių rūšių kompostų fulvinių ir huminių rūgščių kiekis (% s. m.)
Figure 2. Fulvic and humic acids content in different types of compost (% of dry matter)
Pastaba. ŽAK–žaliųjų atliekų kompostas, MAK – maisto atliekų, NDK – nuotekų dumblo,
GMK – galvijų mėšlo ir DK – digestato kompostas
LAMMC17
2 lentelė. Kompostų pagamintų 2015–2017 m. agrocheminiai rodikliai
Table 2. Agrochemical indicators in different types of compost produced in 2015–2017
Pastaba. ŽAK–žaliųjų atliekų kompostas, MAK – maisto atliekų, NDK – nuotekų dumblo, GMK – galvijų mėšlo ir DK – digestato
kompostas
Kokybės rodikliai /
Quality indicators
Kompostų rūšis / Compost type
ŽAK MAK NDK GMK DK
Suminis azotas (N) /
Total nitrogen 0,76 2,22 2,69 2,42 3,04
Suminis fosforas (P) /
Total phosphorus 0,25 0,53 1,80 1,01 1,56
Suminis kalis (K) /
Total potassium 0,59 1,09 0,37 2,76 0,58
Suminė siera (S) /
Total sulphur 0,17 0,27 0,83 0,30 0,17
labai mažai/very low vidutiniškai/middle labai daug/very large
mažai/low daug/large
LAMMC18
Žalių atliekų kompostas/ green waste compost
Nuotekų dumblo kompostas/ sewage sludge compost
Mišrių komunalinių atliekų kompostas po mechaninio biologinio apdorojimo/
mixed municipal waste compost after mechanical-biological treatment
Mišrių komunalinių atliekų kompostas / mixed municipal waste compost
26,2 25,4
17,9
5,9
7,4
5,7
20,5
17,9
7,3
29,3
19,3
0
5
10
15
20
25
30
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016
ŽAK/ GWC NDK/SSC MMKAKPMBA/
MMWCAMBT
MKAK/
MMWC
Kiekisišreikštastonomis/
Amountaxpressedintonnes
1paveikslas Komposto kiekis 1 hektarui tręšiant maksimalia leistina azoto norma (N170)
LAMMC19
• Prekė ?
• Poreikis ?
• Kaina ?
• Pasiūla ?
• Kokybė ?
LAMMC
Kokybės reikalavimus reglamentuoja
⦿ Aplinkos ministerijos paruošti detalūs KOMPOSTO, ANAEROBINIO
RAUGO PRISKYRIMO PRODUKTAMS KRITERIJAI https://e-
seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAP/d4460440880211e78939acf99f6e54eb/
⦿ EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
2019/1009
2019 m. birželio 5 d.
kuriuo nustatomos ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės
ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr.
1107/2009 bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1009&from=LT
20
LAMMC
Kokybės reikalavimai tręšiamųjų produktų
reglamente
⦿ Sausųjų medžiagų koncentracija > 20 %.
⦿ Organinės anglies koncentracija > 7,5 %
⦿ Sunkiųjų metalų koncentracijos: Cd < 3
mg/kg; Hg < 1,0 mg/kg, As < 40 mg/kg, Ni <
50 mg/kg, Pb <120 mg/kg, Cu <300 mg/kg,
Zn < 800 mg/kg
21
LAMMC
Kompostavimo proceso metu visos kiekvienos partijos dalys turi būti
vienoje iš toliau nurodytų situacijų temperatūros ir laiko atžvilgiu
⦿ — 70 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne
trumpiau kaip 3 dienas,
⦿ — 65 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne
trumpiau kaip 5 dienas,
⦿ — 60 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne
trumpiau kaip 7 dienas arba
⦿ — 55 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne
trumpiau kaip 14 dienų.
22
LAMMC
Kiti reikalavimai komposto kokybei
⦿ a) PAH 16 ( 5 ) turi sudaryti ne daugiau kaip 6
mg/kg sausosios medžiagos,
⦿ b) didesnės nei 2 mm makroskopinės priemaišos, t.
y. stiklas, metalas arba plastikas, turi sudaryti ne
daugiau kaip 3 g/kg sausosios medžiagos, ir
⦿ c) b punkte nurodytų makroskopinių priemaišų
bendras kiekis turi sudaryti ne daugiau kaip 5 g/kg
sausosios medžiagos.
23
LAMMC
Teikiant į rinką kompostą būtina
deklaruoti:
⦿ Sausosios medžiagos kiekis, išreikštas kaip % masės,
⦿ deklaruojami, jei viršija 0,5 % masės: azotas (N), fosforo
pentoksidas (P 2 O 5 ) ir kalio oksidas (K 2 O)
⦿ pH vertė,
⦿ elektrinis laidis, pateiktas kaip mS/m
⦿ organinės anglies (C org ) kiekis, išreikštas % masės
⦿ organinės anglies ir suminio azoto santykis (C org /N)
⦿ Tarša stiklu, plastiku, sunkiais metalais ir organiniais
teršalais (PAA)
24
LAMMC25
LAMMC Agrocheminių tyrimų
laboratorija
Adresas: Savanorių pr. 287, Kaunas
Tel.: (8 37) 311 520
Mob. Tel 8 620 38835
El paštas: analize@agrolab.lt
Komposto sudėties
nustatymas ir įvertinimas
ar atitinka kokybės
reikalavimus
Tręšimo kompostu planų
sudarymas
Tyrimai susieti su
komposto panaudojimu
paskirų žemės augalų
tręšimui

More Related Content

More from LRATCA

2021 - 2027 ES fondu planavimas. Ziedine ekonomika
2021 - 2027 ES fondu planavimas. Ziedine ekonomika2021 - 2027 ES fondu planavimas. Ziedine ekonomika
2021 - 2027 ES fondu planavimas. Ziedine ekonomika
LRATCA
 
Komunaliniu atlieku tvarkymas 2018 m.
Komunaliniu atlieku tvarkymas 2018 m.Komunaliniu atlieku tvarkymas 2018 m.
Komunaliniu atlieku tvarkymas 2018 m.
LRATCA
 
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimaiNuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
LRATCA
 
Sąvartynų filtrato valymo būdai
Sąvartynų filtrato valymo būdaiSąvartynų filtrato valymo būdai
Sąvartynų filtrato valymo būdai
LRATCA
 
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimasKomunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
LRATCA
 
Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metaisKomunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais
LRATCA
 
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarkaLratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
LRATCA
 
Lratca pranesimas nesalinam nedeginam
Lratca pranesimas nesalinam nedeginamLratca pranesimas nesalinam nedeginam
Lratca pranesimas nesalinam nedeginam
LRATCA
 
"Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas.
"Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas."Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas.
"Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas.
LRATCA
 
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
LRATCA
 
Ataskaita 2017 m.
Ataskaita 2017 m.Ataskaita 2017 m.
Ataskaita 2017 m.
LRATCA
 
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
LRATCA
 
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva BerankienėSudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
LRATCA
 
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
LRATCA
 
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius KrinickasAtliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
LRATCA
 
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - BudrienėES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
LRATCA
 
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2016 m.
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2016 m.Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2016 m.
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2016 m.
LRATCA
 
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciaiMaisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
LRATCA
 
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionėLEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LRATCA
 
Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?
Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?
Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?
LRATCA
 

More from LRATCA (20)

2021 - 2027 ES fondu planavimas. Ziedine ekonomika
2021 - 2027 ES fondu planavimas. Ziedine ekonomika2021 - 2027 ES fondu planavimas. Ziedine ekonomika
2021 - 2027 ES fondu planavimas. Ziedine ekonomika
 
Komunaliniu atlieku tvarkymas 2018 m.
Komunaliniu atlieku tvarkymas 2018 m.Komunaliniu atlieku tvarkymas 2018 m.
Komunaliniu atlieku tvarkymas 2018 m.
 
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimaiNuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
 
Sąvartynų filtrato valymo būdai
Sąvartynų filtrato valymo būdaiSąvartynų filtrato valymo būdai
Sąvartynų filtrato valymo būdai
 
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimasKomunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
 
Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metaisKomunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais
 
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarkaLratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
 
Lratca pranesimas nesalinam nedeginam
Lratca pranesimas nesalinam nedeginamLratca pranesimas nesalinam nedeginam
Lratca pranesimas nesalinam nedeginam
 
"Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas.
"Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas."Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas.
"Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas.
 
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
 
Ataskaita 2017 m.
Ataskaita 2017 m.Ataskaita 2017 m.
Ataskaita 2017 m.
 
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
 
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva BerankienėSudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
 
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
 
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius KrinickasAtliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
 
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - BudrienėES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
 
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2016 m.
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2016 m.Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2016 m.
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2016 m.
 
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciaiMaisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
 
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionėLEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
 
Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?
Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?
Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?
 

Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajamas is komposto gamybos

 • 1. LAMMC Tyrimai ir žinios – raktas į Jūsų sėkmę !
 • 2. LAMMC2019 m. rugsėjo 25 d. Reikalavimai komposto kokybei- galimybės padidinti jo paklausą bei RATC pajamas iš komposto gamybos Dr. Romas Mažeika Dr. Karolina Gvildiene Dr. Karolina Barčauskaitė Dr. Indrė Višniauskė
 • 3. LAMMC Lietuvos regijoniai atliekų tvarkymo centai – didžiausi komposto gamintojai.  Valdo didžiausius bioskaidžių atliekų srautus  Turi šiuolaikišką modernią koposto gamybos įrangą  Gerai organizuoti gamybiniai vienetai 3
 • 4. LAMMC Mūsų žinios ir patirtis bei teikiamos cheminės analizės paslaugos gali būti naudingos sprendžiant Jums iškylančias problemas Komposto tyrimo tema įvykdyta:  3projektai (2 ŽŪM ir 1 AM užsakymu)  Apginta 4 mokslų daktaro disertacijos  Parašyta ir publikuota virš 10 mokslo straipsnių 4
 • 5. LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojų apgintos disertacijos ⦿ 2016 m. Karolina Gvildienė. Kompostų kokybė, jų įtaka dirvožemiui ir augalams. ⦿ 2017 m. Ieva Narutytė „Įvairių organinių trąšų – kompostų digestatų, mėšlo įtaka ž.ū. augalams ir dirvožemio savybėms“ ⦿ 2018 m. Karolina Barčauskaitė „Polichlorbifenilų (PCB) ir policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) kiekiai Lietuvoje gaminamuose kompostuose ir jų įtaka dirvožemiui bei augalams“. ⦿ 2019 m. Indrė Višniauskė „Kompostų organinės medžiagos, jų transformacija dirvožemyje ir įtaka augalams“. 5
 • 6. 6 Azoto kiekiai kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. The contents of nitrogen in composts dry matter 2012  2014 year 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 1 N,% ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 • 7. 7 Fosforo kiekiai kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. The contents of phosphorus in composts dry matter 2012  2014 year 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1 P,% ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 • 8. 8 Kalio kiekiai kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. The contents of patossium in composts dry matter 2012  2014 year 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 1 K,% ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 • 9. 9 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Žaliųjų atliekų kompostai Mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai Nuotekų dumblo kompostai Biodujų gamybos atliekų kompostai Maisto atliekų kompostai Mėšlo kompostai Kadmiokoncentracija, mgkg-1 ContentsofCd,mgkg-1 ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC Cd koncentracija kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. Contents of Cd in composts dry matter 2012-2014 year ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 • 10. LAMMC Cr, Ni ir Pb koncentracija kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. Contents of Cr, Ni and Pb in composts dry matter 2012-2014 year 0 30 60 90 120 150 180 Žaliųjų atliekų kompostai Mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai Nuotekų dumblo kompostai Biodujų gamybos atliekų kompostai Maisto atliekų kompostai Mėšlo kompostai Cr Ni Pb Sunkiųjųmetalų koncentracija,mgkg-1 Contentsofheavymetals,mg kg-1 ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 • 11. LAMMC Cu ir Zn koncentracija kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. Contents of Cu and Zn in composts dry matter 2012-2014 year 0 100 200 300 400 500 600 700 Žaliųjų atliekų kompostai Mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai Nuotekų dumblo kompostai Biodujų gamybos atliekų kompostai Maisto atliekų kompostaiMėšlo kompostai Cu Zn Sunkiųjųmetalų koncentracija,mgkg-1 ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 • 13. LAMMC13 0 500 1000 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 ŽAK/GWC NDK/SSC MKAKPMBA/ MMWCAMBS MKAK/ MMWC 408,7 70,2 75,7 745,8 329,8 661,3 807,7 375,0 100,8 600,5 648,7 Rizikosindeksas/ Riskindex Įspėjamoji rizika/Considerable risk Maža rizika/Low risk Labai didelė rizika/Very high risk 8 paveikslas Skirtingų kompostų potencialios rizikos aplinkai indeksai Figure 8. Potential ecological risk index of environment of different composts 2,2 -> 8
 • 14. LAMMC14 9 paveikslas Įvairios kilmės kompsotų toksiškumo ekvivalentnis faktorius, skirtingos raidės žymi statistiškai patikimus duomenis, kai p ≤ 0,05 pagal Duncano testą 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 ŽAK/GWC NDK/SSC MKAKPMBA/ MMWCAMBS MKAK/ MMWC 4.2 a 77.8 c 8.0 b 895.4 k 334.8 j 171.2 e 209.9 f 271.1 g 284.3 h 125.8 d 313.4 i Σ15PAAišreikštųTEQBaP,ugkg-1/ Σ15PAHsexpressedinTEQBaP,ugkg-1 Žalių atliekų kompostas/ green waste compost Nuotekų dumblo kompostas/ sewage sludge compost Mišrių komunalinių atliekų kompostas po mechaninio biologinio apdorojimo/ mixed municipal waste compost after mechanical-biological treatment Mišrių komunalinių atliekų kompostas / mixed municipal waste compost 5,2 2,5
 • 15. LAMMC 21.2 a 40.7b 41.0b 63.5c 89.7d 10.6a 22.7b 22.0b 24.1b 37.9c 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ŽAK MAK NDK GMK DK Kiekisišreikštas%/ Amountexpressedin% Organinė medžiaga / Organic matter Organinė anglis / Organic Carbon 15 1 Pav. Įvarių rūšių kompostų organinės medžiagos kiekis ir jos sudėtiniai komponentai (% s. m.) Figure 1. Organic matter content and organic substances in different types of composts (% of dry matter) Pastaba. ŽAK–žaliųjų atliekų kompostas, MAK – maisto atliekų, NDK – nuotekų dumblo, GMK – galvijų mėšlo ir DK – digestato kompostas
 • 16. LAMMC16 0.81abc 1.51d 0.85abc 0.81abc 0.35a 3.1a 8.4c 3.3a 11.6c 0.62a 0 5 10 15 ŽAK MAK NDK GMK DK Kiekisišreikštas%/ Contentexpressedin% Fulvinės rūgštys /… Huminės rūgštys /… 2 Pav. Įvarių rūšių kompostų fulvinių ir huminių rūgščių kiekis (% s. m.) Figure 2. Fulvic and humic acids content in different types of compost (% of dry matter) Pastaba. ŽAK–žaliųjų atliekų kompostas, MAK – maisto atliekų, NDK – nuotekų dumblo, GMK – galvijų mėšlo ir DK – digestato kompostas
 • 17. LAMMC17 2 lentelė. Kompostų pagamintų 2015–2017 m. agrocheminiai rodikliai Table 2. Agrochemical indicators in different types of compost produced in 2015–2017 Pastaba. ŽAK–žaliųjų atliekų kompostas, MAK – maisto atliekų, NDK – nuotekų dumblo, GMK – galvijų mėšlo ir DK – digestato kompostas Kokybės rodikliai / Quality indicators Kompostų rūšis / Compost type ŽAK MAK NDK GMK DK Suminis azotas (N) / Total nitrogen 0,76 2,22 2,69 2,42 3,04 Suminis fosforas (P) / Total phosphorus 0,25 0,53 1,80 1,01 1,56 Suminis kalis (K) / Total potassium 0,59 1,09 0,37 2,76 0,58 Suminė siera (S) / Total sulphur 0,17 0,27 0,83 0,30 0,17 labai mažai/very low vidutiniškai/middle labai daug/very large mažai/low daug/large
 • 18. LAMMC18 Žalių atliekų kompostas/ green waste compost Nuotekų dumblo kompostas/ sewage sludge compost Mišrių komunalinių atliekų kompostas po mechaninio biologinio apdorojimo/ mixed municipal waste compost after mechanical-biological treatment Mišrių komunalinių atliekų kompostas / mixed municipal waste compost 26,2 25,4 17,9 5,9 7,4 5,7 20,5 17,9 7,3 29,3 19,3 0 5 10 15 20 25 30 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 ŽAK/ GWC NDK/SSC MMKAKPMBA/ MMWCAMBT MKAK/ MMWC Kiekisišreikštastonomis/ Amountaxpressedintonnes 1paveikslas Komposto kiekis 1 hektarui tręšiant maksimalia leistina azoto norma (N170)
 • 19. LAMMC19 • Prekė ? • Poreikis ? • Kaina ? • Pasiūla ? • Kokybė ?
 • 20. LAMMC Kokybės reikalavimus reglamentuoja ⦿ Aplinkos ministerijos paruošti detalūs KOMPOSTO, ANAEROBINIO RAUGO PRISKYRIMO PRODUKTAMS KRITERIJAI https://e- seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAP/d4460440880211e78939acf99f6e54eb/ ⦿ EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1009 2019 m. birželio 5 d. kuriuo nustatomos ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1009&from=LT 20
 • 21. LAMMC Kokybės reikalavimai tręšiamųjų produktų reglamente ⦿ Sausųjų medžiagų koncentracija > 20 %. ⦿ Organinės anglies koncentracija > 7,5 % ⦿ Sunkiųjų metalų koncentracijos: Cd < 3 mg/kg; Hg < 1,0 mg/kg, As < 40 mg/kg, Ni < 50 mg/kg, Pb <120 mg/kg, Cu <300 mg/kg, Zn < 800 mg/kg 21
 • 22. LAMMC Kompostavimo proceso metu visos kiekvienos partijos dalys turi būti vienoje iš toliau nurodytų situacijų temperatūros ir laiko atžvilgiu ⦿ — 70 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne trumpiau kaip 3 dienas, ⦿ — 65 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne trumpiau kaip 5 dienas, ⦿ — 60 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne trumpiau kaip 7 dienas arba ⦿ — 55 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne trumpiau kaip 14 dienų. 22
 • 23. LAMMC Kiti reikalavimai komposto kokybei ⦿ a) PAH 16 ( 5 ) turi sudaryti ne daugiau kaip 6 mg/kg sausosios medžiagos, ⦿ b) didesnės nei 2 mm makroskopinės priemaišos, t. y. stiklas, metalas arba plastikas, turi sudaryti ne daugiau kaip 3 g/kg sausosios medžiagos, ir ⦿ c) b punkte nurodytų makroskopinių priemaišų bendras kiekis turi sudaryti ne daugiau kaip 5 g/kg sausosios medžiagos. 23
 • 24. LAMMC Teikiant į rinką kompostą būtina deklaruoti: ⦿ Sausosios medžiagos kiekis, išreikštas kaip % masės, ⦿ deklaruojami, jei viršija 0,5 % masės: azotas (N), fosforo pentoksidas (P 2 O 5 ) ir kalio oksidas (K 2 O) ⦿ pH vertė, ⦿ elektrinis laidis, pateiktas kaip mS/m ⦿ organinės anglies (C org ) kiekis, išreikštas % masės ⦿ organinės anglies ir suminio azoto santykis (C org /N) ⦿ Tarša stiklu, plastiku, sunkiais metalais ir organiniais teršalais (PAA) 24
 • 25. LAMMC25 LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija Adresas: Savanorių pr. 287, Kaunas Tel.: (8 37) 311 520 Mob. Tel 8 620 38835 El paštas: analize@agrolab.lt Komposto sudėties nustatymas ir įvertinimas ar atitinka kokybės reikalavimus Tręšimo kompostu planų sudarymas Tyrimai susieti su komposto panaudojimu paskirų žemės augalų tręšimui