SlideShare a Scribd company logo
REHBERLİK VE MODELLERİ
REHBERLİK?
• Rehberlik seçimler ve uyum yapmada, problem çözmede bir kişinin
diğerine verdiği yardımdır
• Rehberlik problem çözebilmesi, bağımsız hale gelebilmesi ve içinde
yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olabilmesi için bireye verilen
yardım sürecidir.
• Rehberlik, demokratik ortam içinde bireyin kapasite ve yeteneklerini
en uygun biçimde geliştirmeyi amaçlayan ve uzman kişilerce verilen
tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan hizmetlerdir
• Rehberlik kendini anlaması, ev, okul ve topluma
en iyi uyum yaparken kendi kendini
yönetebilmesi için bireylere yardım etme
sürecidir.
• Rehberlik kendini ve kendi dünyasını anlaması
için bireye yardım etme sürecidir
• Rehberlik,ferdin en verimli bir şeklide gelişmesi
ve tatminkar intibaklar sağlamasında gerekli olan
tercihleri, yorumları, planları yapmasına ve
kararları vermesine yarayacak bilgi ve hünerleri
kazanması ve bu tercih ve kararları yürütmesi için
ferde yapılan sistemli ve profesyonel yardımdır
Rehberliği şöyle tarif edebiliriz :
Bireyin
-kendini anlaması
-problemlerini çözmesi
-gerçekçi kararlar alması
-kapasitelerini kendine en uygun düzeyde
geliştirmesi
-çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması
ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman
kişilerce bireye verilen yardım hizmetidir
Daha kısa bir ifadeyle rehberlik, bireyin kendi başına yürüyebilen bir
kimse haline gelmesine yardım oluşumudur.
Ama bu "yardım", hiçbir zaman bireyin yapamadığı bir işi ona
"yapıvermek" değildir. Aritmetikte veya basit bir resim ödevini
çizmekte güçlüğü olan bir çocuğa rehberlik etmek, onun
güçlüklere uğradığı noktaları bularak o noktalardaki zorlukları ve
becerisizlikleri nasıl yeneceği hususunda ona yol göstermek,
gerekli açıklamaları yapmak ve yeterli bilgileri vermektir.
Rehberliğin İlkeleri
1. Rehberlik bir süreçtir,
2. Rehberlik bireye yardım etme işidir,
3. Rehberlik yardımı bireye dönüktür,
4. Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır,
5. Rehberliğin esası bireyin kendini
gerçekleştirmesine yardım etmektir.
6. Eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.
7. Kendini tanıma temeldir
8.Rehberlik bireyi merkeze alır
9.Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır
10.Rehberlik gönüllülüğü gerektiren bir hizmet
alanıdır
11.Rehberlik bireyin gelişimini ve uyumunu
sağlayan bir hizmet alanıdır
12.Rehberlik hizmeti herkese verilir
13.Rehberlik hizmeti süreklidir
14.Bireysel farklılıklara saygı esastır
15.Rehberlik hizmetlerinde bireye farklı seçenekleri sunma
ve bireyin kendisi ile ilgili kararları alabilmesine yardım
faaliyetidir
16.Rehberliğin birinci işlevi bireyin kendisini tanımasını
sağlamadır
17. Rehberlik uygulamaların her okulun ihtiyacına göre
değişir
18.Rehberlik ekip çalışması gerektirir
19.Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış
vardır.
REHBERLİK NE DEĞİLDİR?
• a)- Rehberlik çocuğun elinden tutup yürütmek,
bütün ihtiyaçlarını karşılamak değildir.
• b)- Rehberlik öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan
kurtarmak, problemlerini çözmek için doğrudan
yardım yapma değildir.
• c)- Rehberlik öğrenciye öğüt vermek, telkinde
bulunmak, tavsiye yapmak değildir.
• d)- Rehberlik öğrencilere test uygulamak, anket
yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin
işler değildir.
• e)- Rehberlik okulda disiplini sağlama, öğrencileri tehdit
etme, kontrol altında bulundurma, onları yargılama işi
değildir.
• f)- Rehberlik idarenin istek ve arzularını öğrencilere
empoze etmek, öğrenci ile okul idaresi arasında aracılık
etmek işi değildir.
• g)- Rehberlik öğrencilerin devamsızlıklarını incelemek,
karne yazmak sekreterlik yapmak değildir.
• h)- Rehberlik öğrenciyle ahbaplık etmek, sohbet
yapmak, dertleşmek değildir.
• I)- Rehberlik bilgi vermek, ikna etmek inandırarak ve
önderlik ederek çocukların davranışlarını etkilemek
değildir.
REHBERLİĞİN AMACI
• "Rehberliğin amacını; bireyin, kendini
gerçekleştirmesine yardım etmektir" şeklinde
tanımlayabiliriz. Bundan yola çıkarak rehberliğin
amacı ile ilgili şu maddeler sıralanabilir :
1.Kendini tanıması,
2.Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi,
3.Gizil güçlerini geliştirmesi,
4.Çevresine uyum sağlaması.
MASLOW
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
Saygı ihtiyacı
Ait olma ve sevgi ihtiyaçları
Güvenlik ihtiyaçları
Fizyolojik ihtiyaçlar
• Bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde bireyin fizyolojik
ihtiyaçları ile güvenlik ihtiyaçları gibi alt düzey
ihtiyaçları rehberlik hizmetlerinin konusu iken ait
olma, sevgi, saygı ve kendini gerçekleştirme üst
düzey ihtiyaçlar olup daha çok psikolojik danışma
hizmetlerinin görev alanına girmektedir.
• Fizyolojik ihtiyaçlar: Temel içgüdüsel
ihtiyaçlardır. Yemek, içmek, uyumak,
solumak gibi ihtiyaçlar bu kategori için örnek
olarak gösterilebilir.
• Güvenlik ihtiyaçları: İnsanlar, can ve mal
varlıklarının korunmasına ihtiyaç duyarlar.
• Sevgi ve aidiyet ihtiyacı: Sevme, sevilme, bir
gruba mensup olma, yardımseverlik, şefkat
türündeki ihtiyaçlar bu gruba örnek
gösterilebilir.
• Saygı ihtiyacı: İnsanlar sevmek, sevilmek dışında
kendilerine saygı duyulmasını da isterler.
Tanınma, sosyal statü sahibi olma, başarı elde
etme, takdir edilme gibi ihtiyaçlara yönelirler.
• Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Alt
kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamış olan birey
son aşamada ideallerini ve yeteneklerini
gerçekleştirme ihtiyacı duyar.
PSİKOLOJİK TEMELLER
• Bireysel farklar
• Bireydeki nitelik farklılıkları
• Bireydeki nitelik ile meslekler arsındaki ilişki
• Davranım
• Ruh sağlığına verilen önemin artması
• Kişilik
• Genç kuşaklarda oluşan duygusal sorunlar
• Madde kullanımının artması
SOSYOLOJİK TEMELLER
 Toplumun karmaşıklığı
 Kentleşme ve değişen iş hayatı
 Aile yapısı ve fonksiyonu
 Kadının iş hayatına girmesi
 Kuşaklararası çatışma
 Dinsel inançlarda ve değer hükümlerindeki
değişmeler
 Kültür boşluğu
 Yabancılaşma
FELSEFİ TEMELLER
Psikolojik hizmetlerin felsefî temelleri, kısaca şöyle
belirtilebilir: Rehberlik ve danışma programı için kişi,
üstün bir değere sahiptir. Her birey, kendine has bir
bütündür. Psikolojik hizmetler programının amaçları, bir
taraftan toplumun ideal ve ihtiyaçları, diğer taraftan
bireyin en iyi şekilde büyüyüp gelişmesi fikrinden
doğmaktadır.
Bireye psikolojik yardımda bulunarak bu amaçlara
erişmeye çalışırken, felsefenin daima çaba
harcadığı akılcılığı, yâni bilimsel metotları kullanır.
Bu çalışmalarda rehberlik ve danışma, eğitimin
ayrılmaz bir parçası ve onun bir tamamlayıcısıdır.
REHBERLİK MODELLERİ
• 1) Parson Modeli : Amaç bireyin kişilik özellikleri
ile işin niteliklerinin eşleştirilerek, bireye en
uygun çalışma alanının belirlenmesidir.
• 2) Rehberliği Eğitim Süreci İle Kaynaştıran
Model : Rehberlik eğitimin bir parçasıdır, amacı
bireyin okula ve okul dışındaki çevresine
uyumuna yardımcı olmaktır.
• 3) Rehberliği Klinik Yaklaşım Olarak Gören
Model : Rehberlik hizmetlerinde bireyin
sorununun nedenini ortaya çıkararak sorunun
çözümüne yönelik yardımlar önermek esastır.
• 4) Rehberliği Karar Vermeye Yardım Süreci
Olarak Gören Model : Rehberlik, toplumun
bireye sunduğu eğitsel, mesleki ve benzeri
seçenekler arasından bireyin kendisine en uygun
olanın hangisi olduğuna karar vermesine yardım
etme sürecidir.
• 5) Gelişimsel Model : Rehberlik, bireylerin içinde
bulundukları gelişimsel dönemin ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik çalışmaları kapsar.
Rehberli̇k ve modelleri̇

More Related Content

What's hot

Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konselingFungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
Yuniarti H
 
teknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMERteknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMER
fidzoh
 
öLçMe Ve DeğErlendirme Ders Notlari
öLçMe Ve DeğErlendirme Ders NotlariöLçMe Ve DeğErlendirme Ders Notlari
öLçMe Ve DeğErlendirme Ders Notlari
derslopedi
 
Carl Jung, Kolektif Bilinçaltı ve Arketipler
Carl Jung, Kolektif Bilinçaltı ve ArketiplerCarl Jung, Kolektif Bilinçaltı ve Arketipler
Carl Jung, Kolektif Bilinçaltı ve Arketipler
Can Yüksel
 
komponen karakter
komponen karakterkomponen karakter
komponen karakter
Syafrina Tsaniah
 
Empati
EmpatiEmpati
Conflict resolution ppt, SOCIOLOGY OF EDUCATION
Conflict resolution ppt, SOCIOLOGY OF EDUCATIONConflict resolution ppt, SOCIOLOGY OF EDUCATION
Conflict resolution ppt, SOCIOLOGY OF EDUCATION
RitaThakkar1
 
1.konsep bk pribadi sosial
1.konsep bk pribadi sosial1.konsep bk pribadi sosial
1.konsep bk pribadi sosial
rizkyaden
 
socialization
socializationsocialization
socialization
Hinata Faith
 
power point"teknik konseling behavior"
power point"teknik konseling behavior"power point"teknik konseling behavior"
power point"teknik konseling behavior"
khomisah
 
Https _172.19.2.250_coursefile_frmupload_content
Https _172.19.2.250_coursefile_frmupload_contentHttps _172.19.2.250_coursefile_frmupload_content
Https _172.19.2.250_coursefile_frmupload_content
Ranjan Dhiman
 
Guidance & coucelling
Guidance & coucellingGuidance & coucelling
Guidance & coucelling
MurugananthamGanesan
 
Duty theory
Duty theoryDuty theory
Duty theory
Hazwan BAhak
 
YARATICI DÜŞÜNME ELEŞTİREL DÜŞÜNME YANSITICI DÜŞÜNME
YARATICI DÜŞÜNME ELEŞTİREL DÜŞÜNME YANSITICI DÜŞÜNMEYARATICI DÜŞÜNME ELEŞTİREL DÜŞÜNME YANSITICI DÜŞÜNME
YARATICI DÜŞÜNME ELEŞTİREL DÜŞÜNME YANSITICI DÜŞÜNME
Fatma Şener
 
Counseling theories and its importance
Counseling theories and its importanceCounseling theories and its importance
Counseling theories and its importance
MOE, Fiji
 
Difference Between Guidance & Counseling
Difference Between Guidance & CounselingDifference Between Guidance & Counseling
Difference Between Guidance & Counseling
Dr. Amjad Ali Arain
 
Kişisel rehberlik
Kişisel rehberlikKişisel rehberlik
Kişisel rehberlik
umt134
 
Kolb Öğrenme Stili
Kolb Öğrenme StiliKolb Öğrenme Stili
Kolb Öğrenme Stili
Emre Aydın
 
Cbt
CbtCbt

What's hot (20)

Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konselingFungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
Fungsi, prinsip prinsip, dan orientasi bimbingan dan konseling
 
teknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMERteknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMER
 
öLçMe Ve DeğErlendirme Ders Notlari
öLçMe Ve DeğErlendirme Ders NotlariöLçMe Ve DeğErlendirme Ders Notlari
öLçMe Ve DeğErlendirme Ders Notlari
 
Carl Jung, Kolektif Bilinçaltı ve Arketipler
Carl Jung, Kolektif Bilinçaltı ve ArketiplerCarl Jung, Kolektif Bilinçaltı ve Arketipler
Carl Jung, Kolektif Bilinçaltı ve Arketipler
 
Rehberiik
RehberiikRehberiik
Rehberiik
 
komponen karakter
komponen karakterkomponen karakter
komponen karakter
 
Empati
EmpatiEmpati
Empati
 
Conflict resolution ppt, SOCIOLOGY OF EDUCATION
Conflict resolution ppt, SOCIOLOGY OF EDUCATIONConflict resolution ppt, SOCIOLOGY OF EDUCATION
Conflict resolution ppt, SOCIOLOGY OF EDUCATION
 
1.konsep bk pribadi sosial
1.konsep bk pribadi sosial1.konsep bk pribadi sosial
1.konsep bk pribadi sosial
 
socialization
socializationsocialization
socialization
 
power point"teknik konseling behavior"
power point"teknik konseling behavior"power point"teknik konseling behavior"
power point"teknik konseling behavior"
 
Https _172.19.2.250_coursefile_frmupload_content
Https _172.19.2.250_coursefile_frmupload_contentHttps _172.19.2.250_coursefile_frmupload_content
Https _172.19.2.250_coursefile_frmupload_content
 
Guidance & coucelling
Guidance & coucellingGuidance & coucelling
Guidance & coucelling
 
Duty theory
Duty theoryDuty theory
Duty theory
 
YARATICI DÜŞÜNME ELEŞTİREL DÜŞÜNME YANSITICI DÜŞÜNME
YARATICI DÜŞÜNME ELEŞTİREL DÜŞÜNME YANSITICI DÜŞÜNMEYARATICI DÜŞÜNME ELEŞTİREL DÜŞÜNME YANSITICI DÜŞÜNME
YARATICI DÜŞÜNME ELEŞTİREL DÜŞÜNME YANSITICI DÜŞÜNME
 
Counseling theories and its importance
Counseling theories and its importanceCounseling theories and its importance
Counseling theories and its importance
 
Difference Between Guidance & Counseling
Difference Between Guidance & CounselingDifference Between Guidance & Counseling
Difference Between Guidance & Counseling
 
Kişisel rehberlik
Kişisel rehberlikKişisel rehberlik
Kişisel rehberlik
 
Kolb Öğrenme Stili
Kolb Öğrenme StiliKolb Öğrenme Stili
Kolb Öğrenme Stili
 
Cbt
CbtCbt
Cbt
 

Similar to Rehberli̇k ve modelleri̇

Rehberlik Nedir
Rehberlik NedirRehberlik Nedir
Rehberlik Nedir
massive501
 
Eğitimde Rehberlik Hizmetleri
Eğitimde Rehberlik HizmetleriEğitimde Rehberlik Hizmetleri
Eğitimde Rehberlik Hizmetleri
fadiga_1
 
Rehberliğe Giriş (Introduction to Counseling)
Rehberliğe Giriş (Introduction to Counseling)Rehberliğe Giriş (Introduction to Counseling)
Rehberliğe Giriş (Introduction to Counseling)
FatihKaya81
 
İdeal Liderin Özellikleri
İdeal Liderin Özellikleriİdeal Liderin Özellikleri
İdeal Liderin Özellikleri
Serkan Dereli
 
STKlar için Mentörlük
STKlar için MentörlükSTKlar için Mentörlük
STKlar için Mentörlük
EngelliHaklarveEngel
 
Eğitimde Etik
Eğitimde Etik Eğitimde Etik
Eğitimde Etik
Esra İpek
 
Temel Koçluk Eğitimi
Temel Koçluk EğitimiTemel Koçluk Eğitimi
Temel Koçluk Eğitimi
Univerist
 
Yeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlariYeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlari
Murat Karasu
 
Liderlik
LiderlikLiderlik
Liderlik
Aynur Atabeyli
 
çAlışma ve serbest zaman
çAlışma ve serbest zamançAlışma ve serbest zaman
çAlışma ve serbest zaman
Aykut Bucalı
 
27114955_10102129_egitimdedisiplinmodelleriogretmenlere.ppt
27114955_10102129_egitimdedisiplinmodelleriogretmenlere.ppt27114955_10102129_egitimdedisiplinmodelleriogretmenlere.ppt
27114955_10102129_egitimdedisiplinmodelleriogretmenlere.ppt
solmazbetul2030
 
adler ve bireysel psikoloji
 adler ve bireysel psikoloji adler ve bireysel psikoloji
adler ve bireysel psikoloji
Ali Çekiç
 
Değer yargıları
Değer yargılarıDeğer yargıları
Değer yargıları
Mikail Kara
 
Inclusiveambassadors io2 final version july 2019 tr v2
Inclusiveambassadors io2 final version july 2019 tr v2Inclusiveambassadors io2 final version july 2019 tr v2
Inclusiveambassadors io2 final version july 2019 tr v2
Karel Van Isacker
 
BİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdf
BİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdfBİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdf
BİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdf
mamileyte
 

Similar to Rehberli̇k ve modelleri̇ (20)

Rehberlik Nedir
Rehberlik NedirRehberlik Nedir
Rehberlik Nedir
 
Eğitimde Rehberlik Hizmetleri
Eğitimde Rehberlik HizmetleriEğitimde Rehberlik Hizmetleri
Eğitimde Rehberlik Hizmetleri
 
RHBİLK
RHBİLKRHBİLK
RHBİLK
 
RHBRNDR
RHBRNDRRHBRNDR
RHBRNDR
 
RHBRTNM
RHBRTNMRHBRTNM
RHBRTNM
 
Rehberliğe Giriş (Introduction to Counseling)
Rehberliğe Giriş (Introduction to Counseling)Rehberliğe Giriş (Introduction to Counseling)
Rehberliğe Giriş (Introduction to Counseling)
 
İdeal Liderin Özellikleri
İdeal Liderin Özellikleriİdeal Liderin Özellikleri
İdeal Liderin Özellikleri
 
STKlar için Mentörlük
STKlar için MentörlükSTKlar için Mentörlük
STKlar için Mentörlük
 
Eğitimde Etik
Eğitimde Etik Eğitimde Etik
Eğitimde Etik
 
Temel Koçluk Eğitimi
Temel Koçluk EğitimiTemel Koçluk Eğitimi
Temel Koçluk Eğitimi
 
Yeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlariYeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlari
 
Liderlik
LiderlikLiderlik
Liderlik
 
Naciye batılı
Naciye batılıNaciye batılı
Naciye batılı
 
çAlışma ve serbest zaman
çAlışma ve serbest zamançAlışma ve serbest zaman
çAlışma ve serbest zaman
 
Toplumsal kurallar
Toplumsal kurallarToplumsal kurallar
Toplumsal kurallar
 
27114955_10102129_egitimdedisiplinmodelleriogretmenlere.ppt
27114955_10102129_egitimdedisiplinmodelleriogretmenlere.ppt27114955_10102129_egitimdedisiplinmodelleriogretmenlere.ppt
27114955_10102129_egitimdedisiplinmodelleriogretmenlere.ppt
 
adler ve bireysel psikoloji
 adler ve bireysel psikoloji adler ve bireysel psikoloji
adler ve bireysel psikoloji
 
Değer yargıları
Değer yargılarıDeğer yargıları
Değer yargıları
 
Inclusiveambassadors io2 final version july 2019 tr v2
Inclusiveambassadors io2 final version july 2019 tr v2Inclusiveambassadors io2 final version july 2019 tr v2
Inclusiveambassadors io2 final version july 2019 tr v2
 
BİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdf
BİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdfBİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdf
BİLGİLİ MENTORLUK - MENTİ.pdf
 

Rehberli̇k ve modelleri̇

 • 2. REHBERLİK? • Rehberlik seçimler ve uyum yapmada, problem çözmede bir kişinin diğerine verdiği yardımdır • Rehberlik problem çözebilmesi, bağımsız hale gelebilmesi ve içinde yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olabilmesi için bireye verilen yardım sürecidir. • Rehberlik, demokratik ortam içinde bireyin kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmeyi amaçlayan ve uzman kişilerce verilen tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan hizmetlerdir
 • 3. • Rehberlik kendini anlaması, ev, okul ve topluma en iyi uyum yaparken kendi kendini yönetebilmesi için bireylere yardım etme sürecidir. • Rehberlik kendini ve kendi dünyasını anlaması için bireye yardım etme sürecidir • Rehberlik,ferdin en verimli bir şeklide gelişmesi ve tatminkar intibaklar sağlamasında gerekli olan tercihleri, yorumları, planları yapmasına ve kararları vermesine yarayacak bilgi ve hünerleri kazanması ve bu tercih ve kararları yürütmesi için ferde yapılan sistemli ve profesyonel yardımdır
 • 4. Rehberliği şöyle tarif edebiliriz : Bireyin -kendini anlaması -problemlerini çözmesi -gerçekçi kararlar alması -kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi -çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen yardım hizmetidir
 • 5. Daha kısa bir ifadeyle rehberlik, bireyin kendi başına yürüyebilen bir kimse haline gelmesine yardım oluşumudur. Ama bu "yardım", hiçbir zaman bireyin yapamadığı bir işi ona "yapıvermek" değildir. Aritmetikte veya basit bir resim ödevini çizmekte güçlüğü olan bir çocuğa rehberlik etmek, onun güçlüklere uğradığı noktaları bularak o noktalardaki zorlukları ve becerisizlikleri nasıl yeneceği hususunda ona yol göstermek, gerekli açıklamaları yapmak ve yeterli bilgileri vermektir.
 • 6. Rehberliğin İlkeleri 1. Rehberlik bir süreçtir, 2. Rehberlik bireye yardım etme işidir, 3. Rehberlik yardımı bireye dönüktür, 4. Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır, 5. Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. 6. Eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 7. Kendini tanıma temeldir
 • 7. 8.Rehberlik bireyi merkeze alır 9.Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır 10.Rehberlik gönüllülüğü gerektiren bir hizmet alanıdır 11.Rehberlik bireyin gelişimini ve uyumunu sağlayan bir hizmet alanıdır 12.Rehberlik hizmeti herkese verilir 13.Rehberlik hizmeti süreklidir
 • 8. 14.Bireysel farklılıklara saygı esastır 15.Rehberlik hizmetlerinde bireye farklı seçenekleri sunma ve bireyin kendisi ile ilgili kararları alabilmesine yardım faaliyetidir 16.Rehberliğin birinci işlevi bireyin kendisini tanımasını sağlamadır 17. Rehberlik uygulamaların her okulun ihtiyacına göre değişir 18.Rehberlik ekip çalışması gerektirir 19.Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
 • 9. REHBERLİK NE DEĞİLDİR? • a)- Rehberlik çocuğun elinden tutup yürütmek, bütün ihtiyaçlarını karşılamak değildir. • b)- Rehberlik öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan kurtarmak, problemlerini çözmek için doğrudan yardım yapma değildir. • c)- Rehberlik öğrenciye öğüt vermek, telkinde bulunmak, tavsiye yapmak değildir. • d)- Rehberlik öğrencilere test uygulamak, anket yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin işler değildir.
 • 10. • e)- Rehberlik okulda disiplini sağlama, öğrencileri tehdit etme, kontrol altında bulundurma, onları yargılama işi değildir. • f)- Rehberlik idarenin istek ve arzularını öğrencilere empoze etmek, öğrenci ile okul idaresi arasında aracılık etmek işi değildir. • g)- Rehberlik öğrencilerin devamsızlıklarını incelemek, karne yazmak sekreterlik yapmak değildir. • h)- Rehberlik öğrenciyle ahbaplık etmek, sohbet yapmak, dertleşmek değildir. • I)- Rehberlik bilgi vermek, ikna etmek inandırarak ve önderlik ederek çocukların davranışlarını etkilemek değildir.
 • 11. REHBERLİĞİN AMACI • "Rehberliğin amacını; bireyin, kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir" şeklinde tanımlayabiliriz. Bundan yola çıkarak rehberliğin amacı ile ilgili şu maddeler sıralanabilir : 1.Kendini tanıması, 2.Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi, 3.Gizil güçlerini geliştirmesi, 4.Çevresine uyum sağlaması.
 • 12. MASLOW Kendini gerçekleştirme ihtiyacı Saygı ihtiyacı Ait olma ve sevgi ihtiyaçları Güvenlik ihtiyaçları Fizyolojik ihtiyaçlar
 • 13. • Bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde bireyin fizyolojik ihtiyaçları ile güvenlik ihtiyaçları gibi alt düzey ihtiyaçları rehberlik hizmetlerinin konusu iken ait olma, sevgi, saygı ve kendini gerçekleştirme üst düzey ihtiyaçlar olup daha çok psikolojik danışma hizmetlerinin görev alanına girmektedir.
 • 14. • Fizyolojik ihtiyaçlar: Temel içgüdüsel ihtiyaçlardır. Yemek, içmek, uyumak, solumak gibi ihtiyaçlar bu kategori için örnek olarak gösterilebilir. • Güvenlik ihtiyaçları: İnsanlar, can ve mal varlıklarının korunmasına ihtiyaç duyarlar. • Sevgi ve aidiyet ihtiyacı: Sevme, sevilme, bir gruba mensup olma, yardımseverlik, şefkat türündeki ihtiyaçlar bu gruba örnek gösterilebilir.
 • 15. • Saygı ihtiyacı: İnsanlar sevmek, sevilmek dışında kendilerine saygı duyulmasını da isterler. Tanınma, sosyal statü sahibi olma, başarı elde etme, takdir edilme gibi ihtiyaçlara yönelirler. • Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Alt kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamış olan birey son aşamada ideallerini ve yeteneklerini gerçekleştirme ihtiyacı duyar.
 • 16. PSİKOLOJİK TEMELLER • Bireysel farklar • Bireydeki nitelik farklılıkları • Bireydeki nitelik ile meslekler arsındaki ilişki • Davranım • Ruh sağlığına verilen önemin artması • Kişilik • Genç kuşaklarda oluşan duygusal sorunlar • Madde kullanımının artması
 • 17. SOSYOLOJİK TEMELLER  Toplumun karmaşıklığı  Kentleşme ve değişen iş hayatı  Aile yapısı ve fonksiyonu  Kadının iş hayatına girmesi  Kuşaklararası çatışma  Dinsel inançlarda ve değer hükümlerindeki değişmeler  Kültür boşluğu  Yabancılaşma
 • 18. FELSEFİ TEMELLER Psikolojik hizmetlerin felsefî temelleri, kısaca şöyle belirtilebilir: Rehberlik ve danışma programı için kişi, üstün bir değere sahiptir. Her birey, kendine has bir bütündür. Psikolojik hizmetler programının amaçları, bir taraftan toplumun ideal ve ihtiyaçları, diğer taraftan bireyin en iyi şekilde büyüyüp gelişmesi fikrinden doğmaktadır.
 • 19. Bireye psikolojik yardımda bulunarak bu amaçlara erişmeye çalışırken, felsefenin daima çaba harcadığı akılcılığı, yâni bilimsel metotları kullanır. Bu çalışmalarda rehberlik ve danışma, eğitimin ayrılmaz bir parçası ve onun bir tamamlayıcısıdır.
 • 20. REHBERLİK MODELLERİ • 1) Parson Modeli : Amaç bireyin kişilik özellikleri ile işin niteliklerinin eşleştirilerek, bireye en uygun çalışma alanının belirlenmesidir.
 • 21. • 2) Rehberliği Eğitim Süreci İle Kaynaştıran Model : Rehberlik eğitimin bir parçasıdır, amacı bireyin okula ve okul dışındaki çevresine uyumuna yardımcı olmaktır.
 • 22. • 3) Rehberliği Klinik Yaklaşım Olarak Gören Model : Rehberlik hizmetlerinde bireyin sorununun nedenini ortaya çıkararak sorunun çözümüne yönelik yardımlar önermek esastır.
 • 23. • 4) Rehberliği Karar Vermeye Yardım Süreci Olarak Gören Model : Rehberlik, toplumun bireye sunduğu eğitsel, mesleki ve benzeri seçenekler arasından bireyin kendisine en uygun olanın hangisi olduğuna karar vermesine yardım etme sürecidir.
 • 24. • 5) Gelişimsel Model : Rehberlik, bireylerin içinde bulundukları gelişimsel dönemin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları kapsar.