SlideShare a Scribd company logo

Редупликација у немачком језику
између
језичке историје
и актуелних тенденција
Проф. др Јелена Костић-Томовић и доц. др Бранислав Ивановић
Филолошки факултет у Београду
Катедра за германистику
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
Шта је редупликација?
 Под редупликацијом се подразумева удвајање елемената
различитог обима − гласова, слогова, морфема или речи −
најчешће ради грађења морфолошких облика, творбе речи
и фразеологизама у стилским фигурама или сл.
 Елемент који се удваја притом може бити поновљен у
потпуно истом или у донекле измењеном облику.
француски: bonbon zigzag
немачки: Bonbon, m./n. Zickzack, m./n., zickzack
српски: бонбон(а) цикцак
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
2
Морфолошка функција 
грађење морфолошких облика, нпр.
множине именица, глаголских времена
и сл.
инфинитви: skaidan
готски
перфекат: saiskaid
Стилска функција 
постизање стилских ефеката у творби
речи и фразеологизама, у стилским
фигурама и сл.:
•творба речи: стани-пани, дрнде-
врнде, тута-мута, тандара-мандара,
тата-мата...
•синтагме и реченице: Свима нам се
већ спавало, али она је и даље
причала, причала, и причала.Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
3
Дечји говор 
тата, мама, баба, деда, вау-вау,
ђиха-ђиха, ћиху-ћиху...
Типови редупликације
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
4
Унутрашња редупликација:
•морфолошка редупликација
•творбена редупликација
•фразеолошка редупликација
Спољашња редупликација:
•етимолошка фигура − повезивање именице и глагола
са истом основом (бол боловати, бити битку, уснити
сан итд.);
•полиптотон − понављање исте речи у различим
флексивним облицима (најбољи међу најбољима,
Песма над песмама, homo homini lupus est итд.);
•остале фигуре дикције − анафора, епифора,
симплоха, анадиплоза и анаклеза;
•понављање исте речи у истом облику ради
интензификације;
редупли-
кација
у ширем
смислу
редупли-
кација
у ширем
смислу
Распрострањеност и значај
 Једноставно средство − многи језици познају
редупликацију и/или су је познавали у ранијим фазама
развитка.
 Редупликација постоји и у немачком и српском, али је њена
улога у њима маргинална.
Doppelt hält besser.
Од вишка глава не боли.
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
5
Редупликација у немачком језику
Језичка историја
Индоевропски и прагермански: системски је коришћена за
грађење перфекта, као и за грађење презента појединих
глагола.
Од германских језика сачувана је само у готском.
Немчки језик
Морфолошка редупликација изгубљена.
Редупликација постоји као модел творбе речи и
фразеологизама, као стилско средство и у дечјем говору.
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
6
Редупликација у творби речи
 Традиционално се посматра као један од шест модела
творбе речи (уз слагање, извођење, префиксацију,
скраћивање и конверзију).
 Периферног је значаја, тј. слабе продуктивности − али није
угрожена.
 Подразумева удвајање морфема или субморфема
(несамосталних и нерекурентних елемената који су носиоци
лексичког значења − цакум-пакум, тандара-мандара итд.).
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
7
Могућа и
другачија
класификација!
Могућа и
другачија
класификација!
Својства редупликационих твореница
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
8
Творенице
већином
стилски
обележене!
Творенице
већином
стилски
обележене! Најчешће
стилско
обележје:
припадност
супстандард
у.
Најчешће
стилско
обележје:
припадност
супстандард
у.Честа атипична
морфолошка
обележја
(нпр. колебања
рода).
Честа атипична
морфолошка
обележја
(нпр. колебања
рода).
Честа стилска
обележја:
пежоративност
или шаљивост.
Честа стилска
обележја:
пежоративност
или шаљивост.
Углавном
слабија
фреквентност.
Углавном
слабија
фреквентност.
Типови творбене редупликације
1. Jедноставна редупликација
(einfache Reduplikation, identische Reduplikation):
Wauwau, m., Töfftöff, m.
Mama, f., Papa, m., Pinkepinke, f.
Bling-Bling, n., Bonbon, m./n., Tamtam, m./n.
Kuckuck, m.
Effeff (etwas aus dem Effeff können)
Blabla, n., Mau-Mau, n.
plemplem
hopphopp
итд.
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
9
Типови творбене редупликације 1
2. Римована редупликација (Reimdoppelung):
Heckmeck, m., Halligalli (Hully-Gully), n., Klimbim, m./n.,
Remmidemmi, m., Schickimicki, m., Googelmoggel, m. (Humpty
Dumpty, Zuckerei), Kuddelmuddel, m./n., doppeltgemoppelt итд.
3. Aлитерацијска редупликација (Stabreimdoppelung)
tagtäglich, wortwörtlich, Mischmasch, m., hopplahopp итд.
4. Aпофонијска редупликација (Ablautdoppelung)
Flickflack, m., Wischiwaschi, n., Zickzack, m./n. итд.
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
10
Типови творбене редупликације 2
5. Комбинована редупликација
Schnickschnack, m., Wirrwarr, m./n., Schnippschnapp, n.; schnipp,
schnapp; tipptopp итд.
6. Трипликација (Triplikation)
Pipapo, n., pipapo
7. Префиксна редупликација (Präfixreduplikation)
Ururgroßvater, m., Ururgroßmutter, f., überübermorgen,
vorvorgestern итд.
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
11
Редупликациа код фразеологизама
Најчешће се јавља код тзв. геминтатних фразеологизама
(Zwillingsformel, Paarformel):
klipp und klar
bei Nacht und Nebel
in Bausch und Bogen
mit Ach und Krach
mit Kind und Kegel
mit Mann und Maus
Feuer und Flamme
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
12
Редупликација и слагање
 Непосредне конституенте нису морфеме, већ је једна од њих или
обе субморфема.
 Обе конституенте задржавају свој самостални акценат.
 Између конституената не влада ни семантички однос
субординације, ни семантички однос координације.
 Другачије историјско порекло у односу на сложенице.
 С друге стране, постоји велика сличност с појединим типовима
сложеница, пре свега с тзв. таутолошким сложеницима и са
примерима типа Helfershelfer, m., Kindeskind, n., Zinseszins, m.
 Зато постоји и термин Reduplikationskompositum −
редупликациона сложеница.
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
13
Импликације за наставу
 Углавном нискофреквентне лексеме, везане за језик
неформалне комуникације или за дечји језик.
 Значај за свакодневну комуникацију и за комуникацију с
децом.
 Прилично занмљиве студентима.
 Релевантно нпр. уколико ће предавати немачки као страни
језик деци или будућим исељеницима, преводити филмове
или телевизијски серије и сл.
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
14

Хвала на пажњи.
Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
15

More Related Content

What's hot

Präfixbildung in der deutschen Gegenwartssprache
Präfixbildung in der deutschen GegenwartssprachePräfixbildung in der deutschen Gegenwartssprache
Präfixbildung in der deutschen Gegenwartssprache
Jelena Kostic-Tomovic
 
Informationstypen in Woerterbuechern - Deutsch
Informationstypen in Woerterbuechern - DeutschInformationstypen in Woerterbuechern - Deutsch
Informationstypen in Woerterbuechern - Deutsch
Jelena Kostic-Tomovic
 
Wörterbuchtypologie
WörterbuchtypologieWörterbuchtypologie
Wörterbuchtypologie
Jelena Kostic-Tomovic
 
Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2
Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2
Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2
Jelena Kostic-Tomovic
 
Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...
Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...
Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...
Jelena Kostic-Tomovic
 
Rechtschreibwörterbücher Deutsch und Serbisch
Rechtschreibwörterbücher Deutsch und SerbischRechtschreibwörterbücher Deutsch und Serbisch
Rechtschreibwörterbücher Deutsch und Serbisch
Jelena Kostic-Tomovic
 
Historische und etymologische Wörterbücher
Historische und etymologische WörterbücherHistorische und etymologische Wörterbücher
Historische und etymologische Wörterbücher
Jelena Kostic-Tomovic
 
Phraseologische Wörterbücher und Kollokationswörterbücher
Phraseologische Wörterbücher und KollokationswörterbücherPhraseologische Wörterbücher und Kollokationswörterbücher
Phraseologische Wörterbücher und Kollokationswörterbücher
Jelena Kostic-Tomovic
 
Varietätenwörterbücher Deutsch und Serbisch
Varietätenwörterbücher Deutsch und SerbischVarietätenwörterbücher Deutsch und Serbisch
Varietätenwörterbücher Deutsch und Serbisch
Jelena Kostic-Tomovic
 
Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)
Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)
Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)
Jelena Kostic-Tomovic
 
Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016
Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016
Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016
Jelena Kostic-Tomovic
 
Phraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und Serbisch
Phraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und SerbischPhraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und Serbisch
Phraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und Serbisch
Jelena Kostic-Tomovic
 
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2 - Ergänzte PPP
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2 - Ergänzte PPPGrundbegriffe der Wortbildungslehre 2 - Ergänzte PPP
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2 - Ergänzte PPP
Jelena Kostic-Tomovic
 
Sprechakt und Sprechakttheorie
Sprechakt und SprechakttheorieSprechakt und Sprechakttheorie
Sprechakt und Sprechakttheorie
Jelena Kostic-Tomovic
 
Anatomie eines Sprechaktes und Sprechaktklassifikation
Anatomie eines Sprechaktes und SprechaktklassifikationAnatomie eines Sprechaktes und Sprechaktklassifikation
Anatomie eines Sprechaktes und Sprechaktklassifikation
Jelena Kostic-Tomovic
 
Textsorten: Begriff und Typologie
Textsorten: Begriff und TypologieTextsorten: Begriff und Typologie
Textsorten: Begriff und Typologie
Jelena Kostic-Tomovic
 
Linguistische Pragmatik - Einführungsvorlesung
Linguistische Pragmatik - EinführungsvorlesungLinguistische Pragmatik - Einführungsvorlesung
Linguistische Pragmatik - Einführungsvorlesung
Jelena Kostic-Tomovic
 
Spreache der Werbung und Werbeanzeigen - Deutsch
Spreache der Werbung und Werbeanzeigen - DeutschSpreache der Werbung und Werbeanzeigen - Deutsch
Spreache der Werbung und Werbeanzeigen - Deutsch
Jelena Kostic-Tomovic
 
Iz drugoguglajkt
Iz drugoguglajktIz drugoguglajkt
Iz drugoguglajkt
Jelena Kostic-Tomovic
 
Illokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale Kommunikation
Illokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale KommunikationIllokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale Kommunikation
Illokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale Kommunikation
Jelena Kostic-Tomovic
 

What's hot (20)

Präfixbildung in der deutschen Gegenwartssprache
Präfixbildung in der deutschen GegenwartssprachePräfixbildung in der deutschen Gegenwartssprache
Präfixbildung in der deutschen Gegenwartssprache
 
Informationstypen in Woerterbuechern - Deutsch
Informationstypen in Woerterbuechern - DeutschInformationstypen in Woerterbuechern - Deutsch
Informationstypen in Woerterbuechern - Deutsch
 
Wörterbuchtypologie
WörterbuchtypologieWörterbuchtypologie
Wörterbuchtypologie
 
Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2
Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2
Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2
 
Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...
Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...
Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...
 
Rechtschreibwörterbücher Deutsch und Serbisch
Rechtschreibwörterbücher Deutsch und SerbischRechtschreibwörterbücher Deutsch und Serbisch
Rechtschreibwörterbücher Deutsch und Serbisch
 
Historische und etymologische Wörterbücher
Historische und etymologische WörterbücherHistorische und etymologische Wörterbücher
Historische und etymologische Wörterbücher
 
Phraseologische Wörterbücher und Kollokationswörterbücher
Phraseologische Wörterbücher und KollokationswörterbücherPhraseologische Wörterbücher und Kollokationswörterbücher
Phraseologische Wörterbücher und Kollokationswörterbücher
 
Varietätenwörterbücher Deutsch und Serbisch
Varietätenwörterbücher Deutsch und SerbischVarietätenwörterbücher Deutsch und Serbisch
Varietätenwörterbücher Deutsch und Serbisch
 
Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)
Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)
Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)
 
Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016
Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016
Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016
 
Phraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und Serbisch
Phraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und SerbischPhraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und Serbisch
Phraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und Serbisch
 
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2 - Ergänzte PPP
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2 - Ergänzte PPPGrundbegriffe der Wortbildungslehre 2 - Ergänzte PPP
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2 - Ergänzte PPP
 
Sprechakt und Sprechakttheorie
Sprechakt und SprechakttheorieSprechakt und Sprechakttheorie
Sprechakt und Sprechakttheorie
 
Anatomie eines Sprechaktes und Sprechaktklassifikation
Anatomie eines Sprechaktes und SprechaktklassifikationAnatomie eines Sprechaktes und Sprechaktklassifikation
Anatomie eines Sprechaktes und Sprechaktklassifikation
 
Textsorten: Begriff und Typologie
Textsorten: Begriff und TypologieTextsorten: Begriff und Typologie
Textsorten: Begriff und Typologie
 
Linguistische Pragmatik - Einführungsvorlesung
Linguistische Pragmatik - EinführungsvorlesungLinguistische Pragmatik - Einführungsvorlesung
Linguistische Pragmatik - Einführungsvorlesung
 
Spreache der Werbung und Werbeanzeigen - Deutsch
Spreache der Werbung und Werbeanzeigen - DeutschSpreache der Werbung und Werbeanzeigen - Deutsch
Spreache der Werbung und Werbeanzeigen - Deutsch
 
Iz drugoguglajkt
Iz drugoguglajktIz drugoguglajkt
Iz drugoguglajkt
 
Illokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale Kommunikation
Illokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale KommunikationIllokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale Kommunikation
Illokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale Kommunikation
 

Similar to Reduplikationsbildung im Deutschen / Reduplikacija u nemačkom jeziku

Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezikaStanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Maja Galovic
 
Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...
Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...
Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...
Dimika84
 
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајномМетодички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
Srpska škola u inostranstvu
 
Фразеологизми_с_орнитонимском_саста.pdf
Фразеологизми_с_орнитонимском_саста.pdfФразеологизми_с_орнитонимском_саста.pdf
Фразеологизми_с_орнитонимском_саста.pdf
ostoun
 
dmr acc 26 test
dmr acc 26 testdmr acc 26 test
dmr acc 26 test
dmracc26
 
Grčko-srpski rječnik (Greek-Serbian Dictionary), pdf.
Grčko-srpski rječnik (Greek-Serbian Dictionary), pdf.Grčko-srpski rječnik (Greek-Serbian Dictionary), pdf.
Grčko-srpski rječnik (Greek-Serbian Dictionary), pdf.
planinskiljiljan79
 
Дан матерњег језика
Дан матерњег језикаДан матерњег језика
Дан матерњег језика
Маја Радоман Цветићанин
 
Evropski dan jezika 2011
Evropski dan jezika 2011Evropski dan jezika 2011
Evropski dan jezika 2011
Aleksandar Mijalković
 
Ranko bugarski uvod u opstu lingvistiku
Ranko bugarski  uvod u opstu lingvistikuRanko bugarski  uvod u opstu lingvistiku
Ranko bugarski uvod u opstu lingvistiku
Maja Galovic
 
допунска и додатна 7.р.
допунска и додатна 7.р.допунска и додатна 7.р.
Iv zadatak završni rad - marija tir borlja
Iv zadatak  završni rad - marija tir borljaIv zadatak  završni rad - marija tir borlja
Iv zadatak završni rad - marija tir borlja
Marija Tir Borlja
 
VIII razred
VIII razredVIII razred

Similar to Reduplikationsbildung im Deutschen / Reduplikacija u nemačkom jeziku (15)

Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezikaStanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
 
Uslovne rečenice u nastavi ljiljana petrovački
Uslovne rečenice u nastavi ljiljana petrovačkiUslovne rečenice u nastavi ljiljana petrovački
Uslovne rečenice u nastavi ljiljana petrovački
 
Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...
Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...
Phonological complexity-and-prosodic-structure-in-assesment-of-serbian-phonol...
 
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајномМетодички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
 
Фразеологизми_с_орнитонимском_саста.pdf
Фразеологизми_с_орнитонимском_саста.pdfФразеологизми_с_орнитонимском_саста.pdf
Фразеологизми_с_орнитонимском_саста.pdf
 
dmr acc 26 test
dmr acc 26 testdmr acc 26 test
dmr acc 26 test
 
Biljana sikimicetimologijai malefolklorneforme
Biljana sikimicetimologijai malefolklorneformeBiljana sikimicetimologijai malefolklorneforme
Biljana sikimicetimologijai malefolklorneforme
 
Grčko-srpski rječnik (Greek-Serbian Dictionary), pdf.
Grčko-srpski rječnik (Greek-Serbian Dictionary), pdf.Grčko-srpski rječnik (Greek-Serbian Dictionary), pdf.
Grčko-srpski rječnik (Greek-Serbian Dictionary), pdf.
 
Дан матерњег језика
Дан матерњег језикаДан матерњег језика
Дан матерњег језика
 
Evropski dan jezika 2011
Evropski dan jezika 2011Evropski dan jezika 2011
Evropski dan jezika 2011
 
128413
128413128413
128413
 
Ranko bugarski uvod u opstu lingvistiku
Ranko bugarski  uvod u opstu lingvistikuRanko bugarski  uvod u opstu lingvistiku
Ranko bugarski uvod u opstu lingvistiku
 
допунска и додатна 7.р.
допунска и додатна 7.р.допунска и додатна 7.р.
допунска и додатна 7.р.
 
Iv zadatak završni rad - marija tir borlja
Iv zadatak  završni rad - marija tir borljaIv zadatak  završni rad - marija tir borlja
Iv zadatak završni rad - marija tir borlja
 
VIII razred
VIII razredVIII razred
VIII razred
 

More from Jelena Kostic-Tomovic

FILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICE
FILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICEFILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICE
FILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICE
Jelena Kostic-Tomovic
 
Studije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu
Studije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u BeograduStudije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu
Studije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu
Jelena Kostic-Tomovic
 
Der deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den Napoleonkriegen
Der deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den NapoleonkriegenDer deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den Napoleonkriegen
Der deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den Napoleonkriegen
Jelena Kostic-Tomovic
 
Der deutschsprachige Raum in Früher Neuzeit
Der deutschsprachige Raum in Früher NeuzeitDer deutschsprachige Raum in Früher Neuzeit
Der deutschsprachige Raum in Früher Neuzeit
Jelena Kostic-Tomovic
 
Der deutsche Sprachraum im Spätmittelalter
Der deutsche Sprachraum im SpätmittelalterDer deutsche Sprachraum im Spätmittelalter
Der deutsche Sprachraum im Spätmittelalter
Jelena Kostic-Tomovic
 
Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku
Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku
Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku
Jelena Kostic-Tomovic
 
Germanistička sociolingvistika: osnovne teme
Germanistička sociolingvistika: osnovne temeGermanistička sociolingvistika: osnovne teme
Germanistička sociolingvistika: osnovne teme
Jelena Kostic-Tomovic
 
Formelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen Kommunikation
Formelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen KommunikationFormelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen Kommunikation
Formelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen Kommunikation
Jelena Kostic-Tomovic
 
Srpsko-nemački jezički i kulturni kontakti
Srpsko-nemački jezički i kulturni kontaktiSrpsko-nemački jezički i kulturni kontakti
Srpsko-nemački jezički i kulturni kontakti
Jelena Kostic-Tomovic
 
Immobilienanzeigen als Textsorte
Immobilienanzeigen als TextsorteImmobilienanzeigen als Textsorte
Immobilienanzeigen als Textsorte
Jelena Kostic-Tomovic
 
Text und Kultur
Text und KulturText und Kultur
Text und Kultur
Jelena Kostic-Tomovic
 
Gesprächsanalyse - Eine Einführung
Gesprächsanalyse - Eine EinführungGesprächsanalyse - Eine Einführung
Gesprächsanalyse - Eine Einführung
Jelena Kostic-Tomovic
 
Höflichkeit und Höflichkeitstheorie
Höflichkeit und HöflichkeitstheorieHöflichkeit und Höflichkeitstheorie
Höflichkeit und Höflichkeitstheorie
Jelena Kostic-Tomovic
 
Teorija učtivosti
Teorija učtivostiTeorija učtivosti
Teorija učtivosti
Jelena Kostic-Tomovic
 
Textlinguistik: Illokutionsidentifikation
Textlinguistik: IllokutionsidentifikationTextlinguistik: Illokutionsidentifikation
Textlinguistik: Illokutionsidentifikation
Jelena Kostic-Tomovic
 
Text und Textlinguistik
Text und TextlinguistikText und Textlinguistik
Text und Textlinguistik
Jelena Kostic-Tomovic
 

More from Jelena Kostic-Tomovic (16)

FILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICE
FILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICEFILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICE
FILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICE
 
Studije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu
Studije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u BeograduStudije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu
Studije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu
 
Der deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den Napoleonkriegen
Der deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den NapoleonkriegenDer deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den Napoleonkriegen
Der deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den Napoleonkriegen
 
Der deutschsprachige Raum in Früher Neuzeit
Der deutschsprachige Raum in Früher NeuzeitDer deutschsprachige Raum in Früher Neuzeit
Der deutschsprachige Raum in Früher Neuzeit
 
Der deutsche Sprachraum im Spätmittelalter
Der deutsche Sprachraum im SpätmittelalterDer deutsche Sprachraum im Spätmittelalter
Der deutsche Sprachraum im Spätmittelalter
 
Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku
Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku
Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku
 
Germanistička sociolingvistika: osnovne teme
Germanistička sociolingvistika: osnovne temeGermanistička sociolingvistika: osnovne teme
Germanistička sociolingvistika: osnovne teme
 
Formelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen Kommunikation
Formelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen KommunikationFormelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen Kommunikation
Formelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen Kommunikation
 
Srpsko-nemački jezički i kulturni kontakti
Srpsko-nemački jezički i kulturni kontaktiSrpsko-nemački jezički i kulturni kontakti
Srpsko-nemački jezički i kulturni kontakti
 
Immobilienanzeigen als Textsorte
Immobilienanzeigen als TextsorteImmobilienanzeigen als Textsorte
Immobilienanzeigen als Textsorte
 
Text und Kultur
Text und KulturText und Kultur
Text und Kultur
 
Gesprächsanalyse - Eine Einführung
Gesprächsanalyse - Eine EinführungGesprächsanalyse - Eine Einführung
Gesprächsanalyse - Eine Einführung
 
Höflichkeit und Höflichkeitstheorie
Höflichkeit und HöflichkeitstheorieHöflichkeit und Höflichkeitstheorie
Höflichkeit und Höflichkeitstheorie
 
Teorija učtivosti
Teorija učtivostiTeorija učtivosti
Teorija učtivosti
 
Textlinguistik: Illokutionsidentifikation
Textlinguistik: IllokutionsidentifikationTextlinguistik: Illokutionsidentifikation
Textlinguistik: Illokutionsidentifikation
 
Text und Textlinguistik
Text und TextlinguistikText und Textlinguistik
Text und Textlinguistik
 

Reduplikationsbildung im Deutschen / Reduplikacija u nemačkom jeziku

 • 1.  Редупликација у немачком језику између језичке историје и актуелних тенденција Проф. др Јелена Костић-Томовић и доц. др Бранислав Ивановић Филолошки факултет у Београду Катедра за германистику Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017.
 • 2. Шта је редупликација?  Под редупликацијом се подразумева удвајање елемената различитог обима − гласова, слогова, морфема или речи − најчешће ради грађења морфолошких облика, творбе речи и фразеологизама у стилским фигурама или сл.  Елемент који се удваја притом може бити поновљен у потпуно истом или у донекле измењеном облику. француски: bonbon zigzag немачки: Bonbon, m./n. Zickzack, m./n., zickzack српски: бонбон(а) цикцак Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 2
 • 3. Морфолошка функција  грађење морфолошких облика, нпр. множине именица, глаголских времена и сл. инфинитви: skaidan готски перфекат: saiskaid Стилска функција  постизање стилских ефеката у творби речи и фразеологизама, у стилским фигурама и сл.: •творба речи: стани-пани, дрнде- врнде, тута-мута, тандара-мандара, тата-мата... •синтагме и реченице: Свима нам се већ спавало, али она је и даље причала, причала, и причала.Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 3 Дечји говор  тата, мама, баба, деда, вау-вау, ђиха-ђиха, ћиху-ћиху...
 • 4. Типови редупликације Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 4 Унутрашња редупликација: •морфолошка редупликација •творбена редупликација •фразеолошка редупликација Спољашња редупликација: •етимолошка фигура − повезивање именице и глагола са истом основом (бол боловати, бити битку, уснити сан итд.); •полиптотон − понављање исте речи у различим флексивним облицима (најбољи међу најбољима, Песма над песмама, homo homini lupus est итд.); •остале фигуре дикције − анафора, епифора, симплоха, анадиплоза и анаклеза; •понављање исте речи у истом облику ради интензификације; редупли- кација у ширем смислу редупли- кација у ширем смислу
 • 5. Распрострањеност и значај  Једноставно средство − многи језици познају редупликацију и/или су је познавали у ранијим фазама развитка.  Редупликација постоји и у немачком и српском, али је њена улога у њима маргинална. Doppelt hält besser. Од вишка глава не боли. Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 5
 • 6. Редупликација у немачком језику Језичка историја Индоевропски и прагермански: системски је коришћена за грађење перфекта, као и за грађење презента појединих глагола. Од германских језика сачувана је само у готском. Немчки језик Морфолошка редупликација изгубљена. Редупликација постоји као модел творбе речи и фразеологизама, као стилско средство и у дечјем говору. Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 6
 • 7. Редупликација у творби речи  Традиционално се посматра као један од шест модела творбе речи (уз слагање, извођење, префиксацију, скраћивање и конверзију).  Периферног је значаја, тј. слабе продуктивности − али није угрожена.  Подразумева удвајање морфема или субморфема (несамосталних и нерекурентних елемената који су носиоци лексичког значења − цакум-пакум, тандара-мандара итд.). Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 7 Могућа и другачија класификација! Могућа и другачија класификација!
 • 8. Својства редупликационих твореница Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 8 Творенице већином стилски обележене! Творенице већином стилски обележене! Најчешће стилско обележје: припадност супстандард у. Најчешће стилско обележје: припадност супстандард у.Честа атипична морфолошка обележја (нпр. колебања рода). Честа атипична морфолошка обележја (нпр. колебања рода). Честа стилска обележја: пежоративност или шаљивост. Честа стилска обележја: пежоративност или шаљивост. Углавном слабија фреквентност. Углавном слабија фреквентност.
 • 9. Типови творбене редупликације 1. Jедноставна редупликација (einfache Reduplikation, identische Reduplikation): Wauwau, m., Töfftöff, m. Mama, f., Papa, m., Pinkepinke, f. Bling-Bling, n., Bonbon, m./n., Tamtam, m./n. Kuckuck, m. Effeff (etwas aus dem Effeff können) Blabla, n., Mau-Mau, n. plemplem hopphopp итд. Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 9
 • 10. Типови творбене редупликације 1 2. Римована редупликација (Reimdoppelung): Heckmeck, m., Halligalli (Hully-Gully), n., Klimbim, m./n., Remmidemmi, m., Schickimicki, m., Googelmoggel, m. (Humpty Dumpty, Zuckerei), Kuddelmuddel, m./n., doppeltgemoppelt итд. 3. Aлитерацијска редупликација (Stabreimdoppelung) tagtäglich, wortwörtlich, Mischmasch, m., hopplahopp итд. 4. Aпофонијска редупликација (Ablautdoppelung) Flickflack, m., Wischiwaschi, n., Zickzack, m./n. итд. Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 10
 • 11. Типови творбене редупликације 2 5. Комбинована редупликација Schnickschnack, m., Wirrwarr, m./n., Schnippschnapp, n.; schnipp, schnapp; tipptopp итд. 6. Трипликација (Triplikation) Pipapo, n., pipapo 7. Префиксна редупликација (Präfixreduplikation) Ururgroßvater, m., Ururgroßmutter, f., überübermorgen, vorvorgestern итд. Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 11
 • 12. Редупликациа код фразеологизама Најчешће се јавља код тзв. геминтатних фразеологизама (Zwillingsformel, Paarformel): klipp und klar bei Nacht und Nebel in Bausch und Bogen mit Ach und Krach mit Kind und Kegel mit Mann und Maus Feuer und Flamme Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 12
 • 13. Редупликација и слагање  Непосредне конституенте нису морфеме, већ је једна од њих или обе субморфема.  Обе конституенте задржавају свој самостални акценат.  Између конституената не влада ни семантички однос субординације, ни семантички однос координације.  Другачије историјско порекло у односу на сложенице.  С друге стране, постоји велика сличност с појединим типовима сложеница, пре свега с тзв. таутолошким сложеницима и са примерима типа Helfershelfer, m., Kindeskind, n., Zinseszins, m.  Зато постоји и термин Reduplikationskompositum − редупликациона сложеница. Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 13
 • 14. Импликације за наставу  Углавном нискофреквентне лексеме, везане за језик неформалне комуникације или за дечји језик.  Значај за свакодневну комуникацију и за комуникацију с децом.  Прилично занмљиве студентима.  Релевантно нпр. уколико ће предавати немачки као страни језик деци или будућим исељеницима, преводити филмове или телевизијски серије и сл. Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 14
 • 15.  Хвала на пажњи. Култура и/или наука, Филолошки факултет у Београду, 1. и 2. јун 2017. 15