SlideShare a Scribd company logo
КОМУНИКАЦИЈА СО
МЕДИУМИТЕ
Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој
документ целосно е одговорна Фондацијата Метаморфозис и во никој случај не ги рефлектира
ставовите на Европската Унија.
КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
• Медиумите претставуваат само еден сегмент од
широкиот корпус на елементи на односите со
јавноста;
• Добрата, ефикасната и постојаната комуникација со
медиумите е исклучително важна за Комисиите за
односи меѓу заедниците (КОЗ) на локално ниво;
• Онаму каде што нема медиуми, локалната
самоуправа и Комисијата мора да се фокусираат и да
бараат други ефикасни начини на комуникација со
граѓаните и со јавноста
КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
Комуникацијата со медиумите не треба да се
сведе само на промоција на Комисијата.
Комисијата за односи меѓу заедниците треба да
изгради систем на постојана, отворена,
навремена и точна комуникација со новинарите.
Медиумите имаат голема општествена улога:
• го формираат јавното мислење;
• имаат надзорна функција врз власта, опозицијата,
законите, социјалните прашања и др.;
• воспоставуваат трендови и, најважно од сè,
• создаваат публика.
КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
Од аспект на односите со јавноста, медиумите
имаат двојна улога.
Од една страна, тие претставуваат целна
јавност, а од друга страна претставуваат
комуникациска алатка преку која општината и
КОЗ може да пренесуваат информации и пораки
до граѓаните.
КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
• Многу е важно добро да се познаваат медиумската
сцена и медиумските релации, како на локално, така
и на регионално и на национално ниво.
• Едновремено, треба добро да се познаваат и
начините на кои функционираат медиумите и
новинарите (кога одат на настани, кога ги
подготвуваат материјалите за објавување, кога имаат
дежурни екипи, кои новинари следат определени
теми, кои се уредниците на определени рубрики и
др.).
КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
Технички карактеристики
Телевизиите се најмоќниот медиум - најраспространета
публика, опфаќаат голем број луѓе во исто време, нудат и слика
и глас, но нивното време е најскапо, и доколку бесплатно ја
објават вашата информација
Печатот е многу побавен медиум - своите страници ги затвора
порано (за да излезат во трафиките навечер, весниците се
печатат во попладневни часови). Неделниците нудат простор
за аналитичност и поопширен пласман на информации, но
имаат најсегментирана публика и мал тираж.
Најбрзо реагираат информативните агенции и интернет-
порталите. Дополнителен проблем кај информативните агенции
е тоа што целосните информации се достапни само за нивните
претплатници, а интернет -порталите се достапни само за онаа
публика која има пристап до интернет.
КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
• Комисијата, во зависност од своите цели,
капацитети, присуството на локални, национални и
регионални медиуми, треба да креира сопствен
систем на ефикасна, постојана, отворена и
навремена комуникација со новинарите и со
медиумите воопшто;
КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
• Секоја Комисија сама треба да ги селектира и да ги
развива алатките за комуникација со медиумите за
кои смета дека се најефикасни и даваат најдобри
резултати;
• Луѓето задолжени за комуникација со новинарите
треба да поседуваат определени специфични
комуникациски вештини и знаења.
КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
• Лицето за односи со јавноста треба одлично да ја
познава медиумската ситуација;
• Треба да има ажурирана листа на медиуми (основни
податоци, адреси, телефони, електронски адреси,
имиња на сопственици, главни уредници и др.) и
адреса/список на новинари и дописници со нивни
контакти и опис на области што ги следат;
• Треба и постојано да следи и да анализира (да
подготвува прес-клипинг) што објавуваат медиумите
во врска со општината, градоначалникот, советот и
локалната самоуправа во целина.
КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
• Секоја информација која излегува од Комисијата
мора да има јасна и недвосмислена порака;
• Информацијата мора да биде кратка, прецизна и
разбирлива;
• Јазикот што се употребува треба да биде
стандардниот (литературен и граматички исправен)
јазик;
• Речникот и стилот треба да бидат пристапни и
разбирливи за сите граѓани, без разлика на нивната
возраст или образовна структура.
КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ - ПОРАКА
• Секоја добро спакувана информација го почитува
правилото на „превртена пирамида“ и дава одговор
на најосновните прашања: кој, кога, каде, што, зошто
и како;
• Правилото на „превртена пирамида“ значи селекција
на информациите, фактите и аргументите според
значењето;
• Информациите не се соопштуваат или пишуваат
хронолошки.
КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ - ПОРАКА
• Секогаш кога се подготвува некоја порака или
информација, таа во првиот пасус (првите две/три
реченици) треба да ги содржи најважните и најновите
информации.;
• Потоа треба да следат фактите и аргументите како
поткрепа и објаснување на најважната и
најзначајната информација, порака или констатација;
• До крајот на текстот или на вербалната порака се
редат сите дополнителни информации;
• За крај се оставаат најмалку важните податоци и
информации.
КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ - ПОРАКА

More Related Content

Similar to Комуникација со медиумите

Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
Metamorphosis
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
Metamorphosis
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
Metamorphosis
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
Metamorphosis
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
Metamorphosis
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
Metamorphosis
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
МЦМС | MCIC
 
Multimedia Center Avizo - Company Profile
Multimedia Center Avizo - Company ProfileMultimedia Center Avizo - Company Profile
Multimedia Center Avizo - Company Profile
Better Nutrition, Better Lifestyle - Wellness Macedonia
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Metamorphosis
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Metamorphosis
 
Медиумска писменост - 1 модул
Медиумска писменост - 1 модулМедиумска писменост - 1 модул
Медиумска писменост - 1 модулMediumska Pismenost
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Metamorphosis
 
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус ИкстадОдржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
Metamorphosis
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
Metamorphosis
 
Планирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавностаПланирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавноста
Metamorphosis
 
Медиумска писменост - модул 4
Медиумска писменост - модул 4Медиумска писменост - модул 4
Медиумска писменост - модул 4Mediumska Pismenost
 
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПроект МЕК
 

Similar to Комуникација со медиумите (17)

Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
 
Multimedia Center Avizo - Company Profile
Multimedia Center Avizo - Company ProfileMultimedia Center Avizo - Company Profile
Multimedia Center Avizo - Company Profile
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
 
Медиумска писменост - 1 модул
Медиумска писменост - 1 модулМедиумска писменост - 1 модул
Медиумска писменост - 1 модул
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
 
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус ИкстадОдржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
 
Планирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавностаПланирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавноста
 
Медиумска писменост - модул 4
Медиумска писменост - модул 4Медиумска писменост - модул 4
Медиумска писменост - модул 4
 
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
 

More from Metamorphosis

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Metamorphosis
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Metamorphosis
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
Metamorphosis
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Metamorphosis
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
Metamorphosis
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
Metamorphosis
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
Metamorphosis
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
Metamorphosis
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
Metamorphosis
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
Metamorphosis
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоци
Metamorphosis
 
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементираРаботење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Metamorphosis
 
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Metamorphosis
 
Freedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri Jordanovska
Freedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri JordanovskaFreedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri Jordanovska
Freedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri Jordanovska
Metamorphosis
 
Правата на децата на интернет - Тамара Ресавска
Правата на децата на интернет - Тамара РесавскаПравата на децата на интернет - Тамара Ресавска
Правата на децата на интернет - Тамара Ресавска
Metamorphosis
 
Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова
Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова
Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова
Metamorphosis
 
Fighting Hate Speech Online - Filip Stojanovski
Fighting Hate Speech Online - Filip StojanovskiFighting Hate Speech Online - Filip Stojanovski
Fighting Hate Speech Online - Filip Stojanovski
Metamorphosis
 
Граѓанските организации и медиумите - Ристе Змејковски
Граѓанските организации и медиумите - Ристе ЗмејковскиГраѓанските организации и медиумите - Ристе Змејковски
Граѓанските организации и медиумите - Ристе Змејковски
Metamorphosis
 
Пријавување говор на омраза на интернет - Уранија Пировска
Пријавување говор на омраза на интернет - Уранија ПировскаПријавување говор на омраза на интернет - Уранија Пировска
Пријавување говор на омраза на интернет - Уранија Пировска
Metamorphosis
 
Презентација на проектот против говор на омраза bezomrazno.mk - клучни наоди ...
Презентација на проектот против говор на омраза bezomrazno.mk - клучни наоди ...Презентација на проектот против говор на омраза bezomrazno.mk - клучни наоди ...
Презентација на проектот против говор на омраза bezomrazno.mk - клучни наоди ...
Metamorphosis
 

More from Metamorphosis (20)

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоци
 
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементираРаботење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
 
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
 
Freedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri Jordanovska
Freedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri JordanovskaFreedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri Jordanovska
Freedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri Jordanovska
 
Правата на децата на интернет - Тамара Ресавска
Правата на децата на интернет - Тамара РесавскаПравата на децата на интернет - Тамара Ресавска
Правата на децата на интернет - Тамара Ресавска
 
Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова
Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова
Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова
 
Fighting Hate Speech Online - Filip Stojanovski
Fighting Hate Speech Online - Filip StojanovskiFighting Hate Speech Online - Filip Stojanovski
Fighting Hate Speech Online - Filip Stojanovski
 
Граѓанските организации и медиумите - Ристе Змејковски
Граѓанските организации и медиумите - Ристе ЗмејковскиГраѓанските организации и медиумите - Ристе Змејковски
Граѓанските организации и медиумите - Ристе Змејковски
 
Пријавување говор на омраза на интернет - Уранија Пировска
Пријавување говор на омраза на интернет - Уранија ПировскаПријавување говор на омраза на интернет - Уранија Пировска
Пријавување говор на омраза на интернет - Уранија Пировска
 
Презентација на проектот против говор на омраза bezomrazno.mk - клучни наоди ...
Презентација на проектот против говор на омраза bezomrazno.mk - клучни наоди ...Презентација на проектот против говор на омраза bezomrazno.mk - клучни наоди ...
Презентација на проектот против говор на омраза bezomrazno.mk - клучни наоди ...
 

Комуникација со медиумите

 • 1. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој документ целосно е одговорна Фондацијата Метаморфозис и во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија.
 • 2. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ • Медиумите претставуваат само еден сегмент од широкиот корпус на елементи на односите со јавноста; • Добрата, ефикасната и постојаната комуникација со медиумите е исклучително важна за Комисиите за односи меѓу заедниците (КОЗ) на локално ниво; • Онаму каде што нема медиуми, локалната самоуправа и Комисијата мора да се фокусираат и да бараат други ефикасни начини на комуникација со граѓаните и со јавноста
 • 3. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ Комуникацијата со медиумите не треба да се сведе само на промоција на Комисијата. Комисијата за односи меѓу заедниците треба да изгради систем на постојана, отворена, навремена и точна комуникација со новинарите.
 • 4. Медиумите имаат голема општествена улога: • го формираат јавното мислење; • имаат надзорна функција врз власта, опозицијата, законите, социјалните прашања и др.; • воспоставуваат трендови и, најважно од сè, • создаваат публика. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 • 5. Од аспект на односите со јавноста, медиумите имаат двојна улога. Од една страна, тие претставуваат целна јавност, а од друга страна претставуваат комуникациска алатка преку која општината и КОЗ може да пренесуваат информации и пораки до граѓаните. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 • 6. • Многу е важно добро да се познаваат медиумската сцена и медиумските релации, како на локално, така и на регионално и на национално ниво. • Едновремено, треба добро да се познаваат и начините на кои функционираат медиумите и новинарите (кога одат на настани, кога ги подготвуваат материјалите за објавување, кога имаат дежурни екипи, кои новинари следат определени теми, кои се уредниците на определени рубрики и др.). КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 • 7. Технички карактеристики Телевизиите се најмоќниот медиум - најраспространета публика, опфаќаат голем број луѓе во исто време, нудат и слика и глас, но нивното време е најскапо, и доколку бесплатно ја објават вашата информација Печатот е многу побавен медиум - своите страници ги затвора порано (за да излезат во трафиките навечер, весниците се печатат во попладневни часови). Неделниците нудат простор за аналитичност и поопширен пласман на информации, но имаат најсегментирана публика и мал тираж. Најбрзо реагираат информативните агенции и интернет- порталите. Дополнителен проблем кај информативните агенции е тоа што целосните информации се достапни само за нивните претплатници, а интернет -порталите се достапни само за онаа публика која има пристап до интернет. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 • 8. • Комисијата, во зависност од своите цели, капацитети, присуството на локални, национални и регионални медиуми, треба да креира сопствен систем на ефикасна, постојана, отворена и навремена комуникација со новинарите и со медиумите воопшто; КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 • 9. • Секоја Комисија сама треба да ги селектира и да ги развива алатките за комуникација со медиумите за кои смета дека се најефикасни и даваат најдобри резултати; • Луѓето задолжени за комуникација со новинарите треба да поседуваат определени специфични комуникациски вештини и знаења. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 • 10. • Лицето за односи со јавноста треба одлично да ја познава медиумската ситуација; • Треба да има ажурирана листа на медиуми (основни податоци, адреси, телефони, електронски адреси, имиња на сопственици, главни уредници и др.) и адреса/список на новинари и дописници со нивни контакти и опис на области што ги следат; • Треба и постојано да следи и да анализира (да подготвува прес-клипинг) што објавуваат медиумите во врска со општината, градоначалникот, советот и локалната самоуправа во целина. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 • 11. • Секоја информација која излегува од Комисијата мора да има јасна и недвосмислена порака; • Информацијата мора да биде кратка, прецизна и разбирлива; • Јазикот што се употребува треба да биде стандардниот (литературен и граматички исправен) јазик; • Речникот и стилот треба да бидат пристапни и разбирливи за сите граѓани, без разлика на нивната возраст или образовна структура. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ - ПОРАКА
 • 12. • Секоја добро спакувана информација го почитува правилото на „превртена пирамида“ и дава одговор на најосновните прашања: кој, кога, каде, што, зошто и како; • Правилото на „превртена пирамида“ значи селекција на информациите, фактите и аргументите според значењето; • Информациите не се соопштуваат или пишуваат хронолошки. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ - ПОРАКА
 • 13. • Секогаш кога се подготвува некоја порака или информација, таа во првиот пасус (првите две/три реченици) треба да ги содржи најважните и најновите информации.; • Потоа треба да следат фактите и аргументите како поткрепа и објаснување на најважната и најзначајната информација, порака или констатација; • До крајот на текстот или на вербалната порака се редат сите дополнителни информации; • За крај се оставаат најмалку важните податоци и информации. КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ - ПОРАКА