SlideShare a Scribd company logo
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Ovatko rakentamiseen hankkimasi tuotteet vaatimusten mukaisia?
Kuinka voin varmistaa rakennustuotteen vaatimustenmukaisuuden?
Tukes on the road 27.-29.8.2019
Mikko Tapiola
Mikä on rakennustuote?
• Rakennustuote on tuote tai tuotejärjestelmä, joka valmistetaan ja saatetaan markkinoille
käytettäväksi pysyvänä osana rakennuskohdetta tai sen osaa ja jonka suoritustaso
vaikuttaa rakennuskohteen suoritustasoon perusvaatimusten osalta
• Rakennustuotteeksi ei siis katsota tuotteita, joita käytetään työmaalla rakennustyön
aikana, mutta jotka rakentamisvaiheen jälkeen poistetaan
• Rakennuskohteella tarkoitetaan rakennuksia sekä maa- ja vesirakennuskohteita
Tukesin markkinavalvonnan piiriin kuuluvat
rakennustuotteet
• MRL 181 § / Tukesin valvonnan piiriin kuuluvat rakennustuotteet (1.1.2015 alkaen):
1. Rakennustuoteasetuksen mukaan CE-merkityt rakennustuotteet
2. Tuotehyväksyntälain (21.12.2012/954) soveltamisalaan kuuluvat rakennustuotteet
3. Muut rakennuskohteeseen pysyviksi osiksi liitettävät rakennustuotteet, jotka voivat
vaikuttaa rakennuksen olennaisten teknisten vaatimusten (MRL 117a - 117g §)
täyttymiseen
• Tukesin valvonta kohdistuu markkinoilla jo oleviin tuotteisiin!
Rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä
Mikä on CE-merkintä:
• CE-merkintä on vaatimustenmukaisuusmerkintä
• CE-merkitty rakennustuote täyttää rakennustuoteasetuksen sekä muun tuotetta
koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset ja on siten
myyntikelpoinen kaikissa Euroopan talousalueen maissa
Milloin rakennustuotteessa on oltava CE-merkintä:
• tuotteelle on olemassa yhdenmukaistettu standardi (hEN)
• tuotteelle on myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
Kaikkia rakennustuotteita ei voi CE-merkitä
Mistä CE-merkintä löytyy?
• CE-merkintä kiinnitetään itse tuotteeseen, tuote-etikettiin,
tuotepakkaukseen tai tuotetta seuraaviin asiakirjoihin
• CE-merkintä voi yhdenmukaistettujen standardien
ohjeistuksen mukaan olla myös kaksiosainen, jolloin esim.
itse tuotteessa on suppea CE-merkintä ja tuotetta
seuraavissa asiakirjoissa on laajempi merkintä
• Kutakin tuotetta koskevat CE-merkintäohjeet (mm.
merkintään liitettävät tiedot ja merkinnän kiinnityspaikat) on
esitetty yhdenmukaistetussa standardissa tai
eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa
Suoritustasoilmoitus
Rakennustuoteasetuksen mukaiselle CE-merkitylle
rakennustuotteelle laaditaan suoritustasoilmoitus (DoP)
• Suoritustasoilmoitus on tärkein CE-merkinnän liiteasiakirja,
koska siinä on täydelliset tiedot sekä valmistajasta että
tuotteesta ja sen suoritustasosta
• Suoritustasoilmoitus voidaan toimittaa suoraan kullekin
asiakkaalle paperisena tai sähköisessä muodossa, tai
esittää tuotteen valmistajan internetsivulla
• Suomessa suoritustasoilmoitus tulee toimittaa suomeksi
tai ruotsiksi
Mitä rakennustuoteasetuksen mukainen
CE-merkintä ei ole?
• CE-merkintä ei ole laatumerkintä
• CE-merkinnässä samat ilmoitetut suoritustasot omaavien tuotteiden välillä voi olla
merkittäviä laatueroja
• CE-merkintä ei takaa rakennustuotteiden yhteensopivuutta ja käyttökelpoisuutta
• Tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen täytyy aina erikseen varmistaa
• CE-merkinnässä ilmoitettujen tietojen käyttökelpoisuus riippuu täysin
yhdenmukaistetun standardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin sisällöstä
• CE-merkintä ei ole osoitus tuotteen viranomaistarkastuksesta tai -hyväksynnästä
Virheellisiä ilmaisuja/käsityksiä
rakennustuotteiden CE-merkinnästä
CE-hyväksytty CE-tyyppihyväksytty
CE-hyväksyntämerkintä CE-hyväksyntämerkitty
CE-turvamerkintä CE-turvamerkitty
CE-turvamääräys
CE-sertifioitu
CE-turvasertifioitu
EU-määräysten mukainen
CE-hyväksyntä
EU-normin mukainen
hyväksyntä
Tukesin hyväksymä
Kansalliset hyväksyntämenettelyt
• Rakennustuotetta jolla ei ole harmonisoitua tuotestandardia tai eurooppalaista teknistä
arviointia ei voi eikä saa CE-merkitä. Tällaisia tuotteita koskee laki eräiden
rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012. Kansallinen hyväksyntä osoittaa,
että rakennustuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kansalliset
vaatimukset.
• Rakennustuotteiden kansalliselle hyväksynnälle on olemassa seuraavat vaihtoehdot:
• tyyppihyväksyntä
• varmennustodistus
• valmistuksen laadunvalvonnan varmistaminen
• Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää rakennustuotteen
rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun rakennustuotteen kelpoisuutta ei
ole muulla tavoin ilmoitettu.
Tyyppihyväksyntä
• Tietylle tuoteryhmälle on vain yksi vaihtoehtoinen menetelmä
• Tyyppihyväksyntää voi hakea ainoastaan tuotteille, joille on olemassa
tyyppihyväksyntäasetus
• Tyyppihyväksyntä haetaan tyyppihyväksyntälaitokselta, jonka ympäristöministeriö on
valtuuttanut tyyppihyväksyntälaitokseksi
• Tyyppihyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta tai kunnes tuotteelle tulee CE-merkintä
pakolliseksi
Mistä löydän tietoa?
Rakennustuoteinfo
www.rakennustuoteinfo.fi
hEN Helpdesk
www.henhelpdesk.fi
Ympäristöministeriö
www.ym.fi
Ilmoitusvelvollisuus puutteellisesta rakennustuotteesta
• Ilmoitusvelvolliset viranomaiset:
• Rakennusvalvontaviranomaiset (MRL 181 §)
• Pelastusviranomaiset (Laki pelastustoimen laitteista 17 §)
• Muiden osapuolten / talouden toimijoiden ilmoitusten tekeminen on täysin
vapaaehtoista
• Tukes tarvitsee mahdollisimman tarkat tiedot puutteellisesta rakennustuotteesta ja sen
valmistajasta tai maahantuojasta
Miten ilmoitan puutteellisesta rakennustuotteesta?
1. Tukesin verkkosivujen ilmoituslomakkeen avulla (mahdollista myös nimettömänä)
www.tukes.fi/ilmoita-vaarallisesta-tai-puutteellisesta-rakennustuotteesta
2. Sähköpostitse osoitteeseen: rakennustuote@tukes.fi tai suoraan virkamiehelle,
jonka vastuualueelle asia kuuluu: etunimi.sukunimi@tukes.fi
3. Postitse osoitteeseen:
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Vastaanottajan nimi
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki
Ilmoitusta tehdessä on muistettava Tukesin rooli ja toimivalta. Tukes ei valvo
rakentamista eikä rakennustuotteiden oikeaa käyttöä!
Kiitos!
Mikko Tapiola
mikko.tapiola@tukes.fi
Puh. 029 5052 085

More Related Content

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019Mining in Finland 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019 Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässäMaanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Safety management in travel services
Safety management in travel servicesSafety management in travel services
Safety management in travel services
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissaTurvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet Pelastustoimen laitteet
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuusLuonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudetRatsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (20)

Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019
 
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019 Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
 
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässäMaanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
 
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
 
Safety management in travel services
Safety management in travel servicesSafety management in travel services
Safety management in travel services
 
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissaTurvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
 
Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet
 
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
 
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuusLuonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuus
 
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudetRatsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
 

Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus

 • 1. Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Ovatko rakentamiseen hankkimasi tuotteet vaatimusten mukaisia? Kuinka voin varmistaa rakennustuotteen vaatimustenmukaisuuden? Tukes on the road 27.-29.8.2019 Mikko Tapiola
 • 2. Mikä on rakennustuote? • Rakennustuote on tuote tai tuotejärjestelmä, joka valmistetaan ja saatetaan markkinoille käytettäväksi pysyvänä osana rakennuskohdetta tai sen osaa ja jonka suoritustaso vaikuttaa rakennuskohteen suoritustasoon perusvaatimusten osalta • Rakennustuotteeksi ei siis katsota tuotteita, joita käytetään työmaalla rakennustyön aikana, mutta jotka rakentamisvaiheen jälkeen poistetaan • Rakennuskohteella tarkoitetaan rakennuksia sekä maa- ja vesirakennuskohteita
 • 3. Tukesin markkinavalvonnan piiriin kuuluvat rakennustuotteet • MRL 181 § / Tukesin valvonnan piiriin kuuluvat rakennustuotteet (1.1.2015 alkaen): 1. Rakennustuoteasetuksen mukaan CE-merkityt rakennustuotteet 2. Tuotehyväksyntälain (21.12.2012/954) soveltamisalaan kuuluvat rakennustuotteet 3. Muut rakennuskohteeseen pysyviksi osiksi liitettävät rakennustuotteet, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen olennaisten teknisten vaatimusten (MRL 117a - 117g §) täyttymiseen • Tukesin valvonta kohdistuu markkinoilla jo oleviin tuotteisiin!
 • 4. Rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä Mikä on CE-merkintä: • CE-merkintä on vaatimustenmukaisuusmerkintä • CE-merkitty rakennustuote täyttää rakennustuoteasetuksen sekä muun tuotetta koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset ja on siten myyntikelpoinen kaikissa Euroopan talousalueen maissa Milloin rakennustuotteessa on oltava CE-merkintä: • tuotteelle on olemassa yhdenmukaistettu standardi (hEN) • tuotteelle on myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) Kaikkia rakennustuotteita ei voi CE-merkitä
 • 5. Mistä CE-merkintä löytyy? • CE-merkintä kiinnitetään itse tuotteeseen, tuote-etikettiin, tuotepakkaukseen tai tuotetta seuraaviin asiakirjoihin • CE-merkintä voi yhdenmukaistettujen standardien ohjeistuksen mukaan olla myös kaksiosainen, jolloin esim. itse tuotteessa on suppea CE-merkintä ja tuotetta seuraavissa asiakirjoissa on laajempi merkintä • Kutakin tuotetta koskevat CE-merkintäohjeet (mm. merkintään liitettävät tiedot ja merkinnän kiinnityspaikat) on esitetty yhdenmukaistetussa standardissa tai eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa
 • 6. Suoritustasoilmoitus Rakennustuoteasetuksen mukaiselle CE-merkitylle rakennustuotteelle laaditaan suoritustasoilmoitus (DoP) • Suoritustasoilmoitus on tärkein CE-merkinnän liiteasiakirja, koska siinä on täydelliset tiedot sekä valmistajasta että tuotteesta ja sen suoritustasosta • Suoritustasoilmoitus voidaan toimittaa suoraan kullekin asiakkaalle paperisena tai sähköisessä muodossa, tai esittää tuotteen valmistajan internetsivulla • Suomessa suoritustasoilmoitus tulee toimittaa suomeksi tai ruotsiksi
 • 7. Mitä rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä ei ole? • CE-merkintä ei ole laatumerkintä • CE-merkinnässä samat ilmoitetut suoritustasot omaavien tuotteiden välillä voi olla merkittäviä laatueroja • CE-merkintä ei takaa rakennustuotteiden yhteensopivuutta ja käyttökelpoisuutta • Tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen täytyy aina erikseen varmistaa • CE-merkinnässä ilmoitettujen tietojen käyttökelpoisuus riippuu täysin yhdenmukaistetun standardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin sisällöstä • CE-merkintä ei ole osoitus tuotteen viranomaistarkastuksesta tai -hyväksynnästä
 • 8. Virheellisiä ilmaisuja/käsityksiä rakennustuotteiden CE-merkinnästä CE-hyväksytty CE-tyyppihyväksytty CE-hyväksyntämerkintä CE-hyväksyntämerkitty CE-turvamerkintä CE-turvamerkitty CE-turvamääräys CE-sertifioitu CE-turvasertifioitu EU-määräysten mukainen CE-hyväksyntä EU-normin mukainen hyväksyntä Tukesin hyväksymä
 • 9. Kansalliset hyväksyntämenettelyt • Rakennustuotetta jolla ei ole harmonisoitua tuotestandardia tai eurooppalaista teknistä arviointia ei voi eikä saa CE-merkitä. Tällaisia tuotteita koskee laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012. Kansallinen hyväksyntä osoittaa, että rakennustuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kansalliset vaatimukset. • Rakennustuotteiden kansalliselle hyväksynnälle on olemassa seuraavat vaihtoehdot: • tyyppihyväksyntä • varmennustodistus • valmistuksen laadunvalvonnan varmistaminen • Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavoin ilmoitettu.
 • 10. Tyyppihyväksyntä • Tietylle tuoteryhmälle on vain yksi vaihtoehtoinen menetelmä • Tyyppihyväksyntää voi hakea ainoastaan tuotteille, joille on olemassa tyyppihyväksyntäasetus • Tyyppihyväksyntä haetaan tyyppihyväksyntälaitokselta, jonka ympäristöministeriö on valtuuttanut tyyppihyväksyntälaitokseksi • Tyyppihyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta tai kunnes tuotteelle tulee CE-merkintä pakolliseksi
 • 11. Mistä löydän tietoa? Rakennustuoteinfo www.rakennustuoteinfo.fi hEN Helpdesk www.henhelpdesk.fi Ympäristöministeriö www.ym.fi
 • 12. Ilmoitusvelvollisuus puutteellisesta rakennustuotteesta • Ilmoitusvelvolliset viranomaiset: • Rakennusvalvontaviranomaiset (MRL 181 §) • Pelastusviranomaiset (Laki pelastustoimen laitteista 17 §) • Muiden osapuolten / talouden toimijoiden ilmoitusten tekeminen on täysin vapaaehtoista • Tukes tarvitsee mahdollisimman tarkat tiedot puutteellisesta rakennustuotteesta ja sen valmistajasta tai maahantuojasta
 • 13. Miten ilmoitan puutteellisesta rakennustuotteesta? 1. Tukesin verkkosivujen ilmoituslomakkeen avulla (mahdollista myös nimettömänä) www.tukes.fi/ilmoita-vaarallisesta-tai-puutteellisesta-rakennustuotteesta 2. Sähköpostitse osoitteeseen: rakennustuote@tukes.fi tai suoraan virkamiehelle, jonka vastuualueelle asia kuuluu: etunimi.sukunimi@tukes.fi 3. Postitse osoitteeseen: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Vastaanottajan nimi PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 Helsinki Ilmoitusta tehdessä on muistettava Tukesin rooli ja toimivalta. Tukes ei valvo rakentamista eikä rakennustuotteiden oikeaa käyttöä!