SlideShare a Scribd company logo
Groupe parlementaire
Här Mars Di Bartolomeo
President vun der Deputéiertechamber
19, Um Krautmaart,
L-1728 Lëtzebuerg
Lëtzebuerg, den 3. Januar 2014

Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den
Här Staatsminister weiderzeleeden.
Engem Zeitungsartikel no hätt d’Madame Staatssekretärin fir Wirtschaft, intern Sécherheet a
Verdeededung vum Déngschtauto, deen hir zur Verfügung gestallt gouf, Gebrauch gemaach fir
an d’Vakanz ze fueren. Den Auto wier - op Käschte vum Steierzueler - vollgetankt gewiescht an
et wieren op ausdréckleche Wonsch vun der Madame Staatssekretärin Autosplacke mat de
Buschtawen CD (fir Corps diplomatique) drop montéiert ginn.
An deem Kontext wéilt ech dem Här Staatsminister dës Froe stellen:
1. Kann den Här Staatsminister confirméieren, datt d’Madame Staatssekretärin vun
hirem Déngschtauto Gebrauch gemaach huet fir an d’Vakanz ze fueren, dat heescht
fir eng reng privat Rees?
2. Wa jo, op wéi vill belafen sech global d’Käschte vun där privater Rees fir de Staat?
3. Ass et normal, datt d Regirungsmemberen kënnen hiren Déngschtauto fir privat
Zwecker benotzen, notamment fir an d’Vakanz ze fueren?
4. Sinn dem Här Staatsminister aner Fäll bekannt, wou engem Regierungsmember en
Déngschtauto fir reng privat Zwecker zur Verfügung gestallt gouf?
5. Ginn et konkret Regelen, un déi sech d’Regierungsmemberen ze halen huet, wat den
Ëmgang mam Déngschtauto ugeet?
6. Wat gedenkt den Här Staatsminister ze ënnerhuelen, fir datt d’Regierungsmemberen
an Zukunft nëmmen nach am Kader vun hirem Mandat vum Déngschtauto profitéiere
kënnen?
7. Kann den Hèar Statsminister confirméieren, datt op ausdreckleche Wonsch vun de
Staatssekretärin CD-Immatrikulatiounsschëlder hu missen op den Auto gemaach
ginn? Ass et normal, datt Regierungsmemberen, déi privat an d’Vakanz fueren, net
nëmmen mat engem Staatsauto dat maachen, mä och nach mat Immatrikulaitoun CD
fueren?
8. Falls dat alles legal wier, ass den Här Staatsminister net der Meenung, datt et grad
elo, wou déi nei Regierung declaréiert huet bei sech ufänken se spueren, opportun
wier,
déi
bestehend
Reglementatioun
esou
ëmzeänneren,
datt
d’Regierungsmemberen hir Déngschtautoe just géife benotzen, wann se an hirer
Funktioun als Minister oder Staatssekretär ënnerwee sinn?
Mat déiwem Respekt,

Gast Gibéryen
Deputéierten

More Related Content

More from Marc Thill

Papst interview
Papst interviewPapst interview
Papst interview
Marc Thill
 
Déclaration concernant nuqudy kre kne
Déclaration concernant nuqudy kre kneDéclaration concernant nuqudy kre kne
Déclaration concernant nuqudy kre kne
Marc Thill
 
Encyclique lumen fidei français
Encyclique lumen fidei  françaisEncyclique lumen fidei  français
Encyclique lumen fidei français
Marc Thill
 
Encyclique lumen fidei allemand-1
Encyclique lumen fidei  allemand-1Encyclique lumen fidei  allemand-1
Encyclique lumen fidei allemand-1
Marc Thill
 
Communiqué du maréchalat de la cour 24.06.2013
Communiqué du maréchalat de la cour 24.06.2013Communiqué du maréchalat de la cour 24.06.2013
Communiqué du maréchalat de la cour 24.06.2013
Marc Thill
 
Verbatim+commission+juridique+20130607
Verbatim+commission+juridique+20130607Verbatim+commission+juridique+20130607
Verbatim+commission+juridique+20130607
Marc Thill
 
Luxair
LuxairLuxair
Luxair
Marc Thill
 
Lcgb discours 1er mai 2013
Lcgb  discours 1er mai 2013Lcgb  discours 1er mai 2013
Lcgb discours 1er mai 2013
Marc Thill
 
Schiltz baudelet ii. vérité ii
Schiltz baudelet ii. vérité iiSchiltz baudelet ii. vérité ii
Schiltz baudelet ii. vérité ii
Marc Thill
 
Schiltz baudelet vérité i
Schiltz baudelet vérité iSchiltz baudelet vérité i
Schiltz baudelet vérité i
Marc Thill
 
12 lettre ouvertespéculation financière
12 lettre ouvertespéculation financière12 lettre ouvertespéculation financière
12 lettre ouvertespéculation financière
Marc Thill
 
21351236697 lux airport-guide_horairehiver2012_2013
21351236697 lux airport-guide_horairehiver2012_201321351236697 lux airport-guide_horairehiver2012_2013
21351236697 lux airport-guide_horairehiver2012_2013
Marc Thill
 
Spielplan
SpielplanSpielplan
Spielplan
Marc Thill
 
Text denis scuto
Text denis scutoText denis scuto
Text denis scuto
Marc Thill
 

More from Marc Thill (20)

Onze pistes
Onze pistesOnze pistes
Onze pistes
 
Papst interview
Papst interviewPapst interview
Papst interview
 
Interview
InterviewInterview
Interview
 
Déclaration concernant nuqudy kre kne
Déclaration concernant nuqudy kre kneDéclaration concernant nuqudy kre kne
Déclaration concernant nuqudy kre kne
 
Encyclique lumen fidei français
Encyclique lumen fidei  françaisEncyclique lumen fidei  français
Encyclique lumen fidei français
 
Encyclique lumen fidei allemand-1
Encyclique lumen fidei  allemand-1Encyclique lumen fidei  allemand-1
Encyclique lumen fidei allemand-1
 
Communiqué du maréchalat de la cour 24.06.2013
Communiqué du maréchalat de la cour 24.06.2013Communiqué du maréchalat de la cour 24.06.2013
Communiqué du maréchalat de la cour 24.06.2013
 
Lettre
LettreLettre
Lettre
 
Verbatim+commission+juridique+20130607
Verbatim+commission+juridique+20130607Verbatim+commission+juridique+20130607
Verbatim+commission+juridique+20130607
 
Luxair
LuxairLuxair
Luxair
 
Lcgb discours 1er mai 2013
Lcgb  discours 1er mai 2013Lcgb  discours 1er mai 2013
Lcgb discours 1er mai 2013
 
Politmonitor
PolitmonitorPolitmonitor
Politmonitor
 
Schiltz baudelet ii. vérité ii
Schiltz baudelet ii. vérité iiSchiltz baudelet ii. vérité ii
Schiltz baudelet ii. vérité ii
 
Text
TextText
Text
 
Schiltz baudelet vérité i
Schiltz baudelet vérité iSchiltz baudelet vérité i
Schiltz baudelet vérité i
 
12 lettre ouvertespéculation financière
12 lettre ouvertespéculation financière12 lettre ouvertespéculation financière
12 lettre ouvertespéculation financière
 
21351236697 lux airport-guide_horairehiver2012_2013
21351236697 lux airport-guide_horairehiver2012_201321351236697 lux airport-guide_horairehiver2012_2013
21351236697 lux airport-guide_horairehiver2012_2013
 
Spielplan
SpielplanSpielplan
Spielplan
 
Text denis scuto
Text denis scutoText denis scuto
Text denis scuto
 
Bus
BusBus
Bus
 

Qp

 • 1. Groupe parlementaire Här Mars Di Bartolomeo President vun der Deputéiertechamber 19, Um Krautmaart, L-1728 Lëtzebuerg Lëtzebuerg, den 3. Januar 2014 Här President, Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den Här Staatsminister weiderzeleeden. Engem Zeitungsartikel no hätt d’Madame Staatssekretärin fir Wirtschaft, intern Sécherheet a Verdeededung vum Déngschtauto, deen hir zur Verfügung gestallt gouf, Gebrauch gemaach fir an d’Vakanz ze fueren. Den Auto wier - op Käschte vum Steierzueler - vollgetankt gewiescht an et wieren op ausdréckleche Wonsch vun der Madame Staatssekretärin Autosplacke mat de Buschtawen CD (fir Corps diplomatique) drop montéiert ginn. An deem Kontext wéilt ech dem Här Staatsminister dës Froe stellen: 1. Kann den Här Staatsminister confirméieren, datt d’Madame Staatssekretärin vun hirem Déngschtauto Gebrauch gemaach huet fir an d’Vakanz ze fueren, dat heescht fir eng reng privat Rees? 2. Wa jo, op wéi vill belafen sech global d’Käschte vun där privater Rees fir de Staat? 3. Ass et normal, datt d Regirungsmemberen kënnen hiren Déngschtauto fir privat Zwecker benotzen, notamment fir an d’Vakanz ze fueren? 4. Sinn dem Här Staatsminister aner Fäll bekannt, wou engem Regierungsmember en Déngschtauto fir reng privat Zwecker zur Verfügung gestallt gouf? 5. Ginn et konkret Regelen, un déi sech d’Regierungsmemberen ze halen huet, wat den Ëmgang mam Déngschtauto ugeet? 6. Wat gedenkt den Här Staatsminister ze ënnerhuelen, fir datt d’Regierungsmemberen an Zukunft nëmmen nach am Kader vun hirem Mandat vum Déngschtauto profitéiere kënnen? 7. Kann den Hèar Statsminister confirméieren, datt op ausdreckleche Wonsch vun de Staatssekretärin CD-Immatrikulatiounsschëlder hu missen op den Auto gemaach ginn? Ass et normal, datt Regierungsmemberen, déi privat an d’Vakanz fueren, net
 • 2. nëmmen mat engem Staatsauto dat maachen, mä och nach mat Immatrikulaitoun CD fueren? 8. Falls dat alles legal wier, ass den Här Staatsminister net der Meenung, datt et grad elo, wou déi nei Regierung declaréiert huet bei sech ufänken se spueren, opportun wier, déi bestehend Reglementatioun esou ëmzeänneren, datt d’Regierungsmemberen hir Déngschtautoe just géife benotzen, wann se an hirer Funktioun als Minister oder Staatssekretär ënnerwee sinn? Mat déiwem Respekt, Gast Gibéryen Deputéierten