SlideShare a Scribd company logo
Qguar WMS - POLISH
4WEB
RTS
ADR
DAS
APS
OTM
PILOT
Queryser
BI
MESSAGING
DASHBOARD
QGUAR WMS - jeden z wielu w palecie systemów SCE
VW - VISUAL WAREHOUSE
4WEB – Internet Acces
MES - Manufacturing Execution System
TMS – Transport Management System
YMS – Yard management System
APS – Advanced Planning & Scheuling
WMS – Warehouse Management system
TOS
Przedsiębiorstwo jako ogniwo w SCM i główne systemy Quantum
WMS WMS
TRANSPORT
TMS
MES/APS
MAGAZYNOWANIE
surowce
komponenty
opakowania
OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU
YMS
MAGAZYNOWANIE
wyroby gotowe
PRODUKCJA
planowanie
realizacja
STATYSTYKI, RAPORTY, ANALIZY
MAGAZYNY
 Zmiany statusów jakości
 Blokowanie obiektów
magazynowych
 Przesunięcia magazynowe
 Co-manufacturing
 Co-packing
 Rezerwacje
 Inwentaryzacje
Ogólny schemat blokowy QGUAR WMS (podział na główne procesy)
ZAMÓWIENIA/AWIZACJE
DOSTAW
PRZYJĘCIE DOSTAW
 Kontrola ilościowa i jakościowa
 Identyfikacja towaru
 Przydział lokacji magazynowej
 Transport nośników na lokację
AKTUALIZACJA STANÓW
MAGAZYNOWYCH
AKTUALIZACJA STANÓW
MAGAZYNOWYCH
WYDANIE TOWARU I ZAŁADUNEK
ZLECENIE WYDAŃ
 Analiza i planowanie zleceń
 Przygotowanie zasobów do
kompletacji
 Kompletacja
 Kontrola ilościowa i jakościowa
CROSSDOCKING
QGUAR WMS – wspomagane techniki
Voice picking
Informacja przekazywana
głosowo
RF
Bezprzewodowa wymiana
danych drogą radiową
Pick by Light
Sterowanie procesów
za pomocą sygnalizacji świetlnej
RFID
Etykiety elektroniczne
GS1
Globalny system kodowania
Jednostek logistycznych
GPS
Śledzenie procesów w SCM
MAGAZYN
Obszary, strefy i miejsca magazynowe
OBSZAROBSZAR OBSZAR
OBSZAR 1 OBSZAR 3OBSZAR 2
Miejsca magazynowe Miejsca magazynowe Miejsca magazynowe
STREFA MAGAZYNOWA
MAGAZYN
OBSZAR 1
OBSZAR 2
Miejsce
magazynowe
Miejsce
magazynowe
Miejsce
magazynowe
Miejsce
magazynowe
STREFA MAGAZYNOWA
01
Identyfikacja miejsc magazynowych
01 A 7 2
B C
1
2
3
4
5
6
1
Rząd Kolumna Poziom Komórka
A
2
7
Numer miejsca magazynowego (przykład)
Regały paletowe klasyczne
Dowolne metody składowania towarów
Regały grawitacyjne
Regały PUSH-BACK
Regały DRIVE-IN
Regały przesuwne
Regały SCHUTTLE
Dowolne metody składowania towarów
Regały LEAN-LIFT
Regały półkowe
Regały wspornikowe
Regały automatyczne
Blokowe na posadzce
PICK BY LIGHT
Eksplorator magazynu
ARTYKUŁ
Artykuły i ich właściwości
DANE PODSTAWOWE
 Numer artykułu
 Nazwa
 Kody GTIN (EAN)
 Jednostka podstawowa
 Numer ADR
 Grupa artykułów
 Czy posiada partie
 Czy posiada daty
ważności, okres ważności
 Surowiec, półprodukt,
wyrób gotowy
DANE LOGISTYCZNE
 Grupa magazynowa
 Zaokrąglenie ilości,
np. 0.1, 0.01
 Możliwość piętrowania
 Poziomy składowania
 Przewieszenie (wystaje
poza obrys palety)
 Klasa obciążalności
 Domyślny status jakości
STUKTURA OPAKOWAŃ
Jednostka podstawowa
(np. sztuka)
Nośnik (np. paleta)
Opakowanie zbiorcze niższego
poziomu (np. karton)
Opakowanie zbiorcze wyższego
poziomu (np. warstwa)
Proces przyjęcia towaru na magazyn
Zamówienie
(awizo dostawy)
Zlecenie produkcyjne Awizo zwrotu
Wydruk etykiet,
oklejenie nośników
Kontrola ilościowo-jakościowa
Rejestracja palet (na komputerze PC albo na terminalu RF)
 na podstawie dokumentu zamówienia (awiza)
 na podstawie dokumentu WZ, dostarczonego z dostawą
 z natury: pojedynczo dla każdej palety
Przydział lokacji magazynowych (automatyczny lub ręczny)
Generacja zleceń transportowych
Realizacja zleceń transportowych:
fizyczne zeskładowanie towaru
Zamknięcie procesu dostawy
Generacja komunikatu
dla systemu ERP
Proces przydziału miejsca magazynowego (ujęcie uproszczone)
Przyjmowany nośnik
z artykułem
Status jakości
inny niż OK?
Zapotrzebo-
wanie na
towar do
wydania?
Przypisano
gr. artykułu
do strefy
magazyno-
wej?
Strefa dla artykułów uszkodzonych
Crossdocking
Uzupełnienie miejsca zbiórki
Przypisana strefa magazynowa
Pozostałe strefy magazynowe
DODATKOWE KRYTERIA
WYBORU MIEJSCA
 Bliskość miejsca zbiórki
 Specyficzne cechy artykułu, np.
dłużyce
 Wymagania dla artykułów ADR
 Dopasowanie wysokości i wagi
palety do rozmiarów miejsca
magazynowego
 Równomierne rozmieszczenie
palet na regałach
 Możliwość piętrowania palet
Lista strategii przydziału lokacji magazynowej
Miejsca
magazynowe
Miejsca
magazynowe
Zlecenia transportowe – podział zadań na elementy składowe
Zlecenie przewiezienia towaru z miejsca
źródłowego na docelowe
(zwykłe zlecenie transportowe)
Miejsca magazynoweMiejsca magazynowe
Zlecenie przewiezienia towaru z miejsca
źródłowego na docelowe
(złożone zlecenie transportowe)
Miejsca
magazynowe
Metody realokowania
terminale radiowe wydruk ZT i potwierdzenie
Lista zawartości magazynu
Obsługa zleceń wydania
Import zlecenia
za pomocą interfejsu
Czy stan
jest
dostępny?
Ręczne wprowadzenie
zlecenia
Limitacja
Generacja zleceń różnicowych
Cross-docking
Aktywacja zlecenia
Generacja wysyłki Dołączenie do wysyłki istniejącej
Realizacja wysyłki
Zamknięcie wysyłki Komunikat do ERP
Zamknięcie zlecenia w przypadku całkowitej realizacji
Przyporządkowanie zleceń do wysyłek
ZLECENIE WYDANIA 1
ZLECENIE WYDANIA 2
ZLECENIE WYDANIA 3
ZLECENIE WYDANIA 4
ZLECENIE WYDANIA 5
GRUPA ZLECEŃ
typ 1
zleceń
wydania
typ 2
zleceń
wydania
WYSYŁKA 1
WYSYŁKA 2
WYSYŁKA 3
Reguły łączenia zleceń
Realizacja wysyłek
WYSYŁKA
Przydział miejsca kompletacji
Aktywacja wysyłki
Generacja poleceń kompletacji z podziałem na typy kompletacji
(np. kartonowa, paletowa) i strefy zbiórki
Generacja zleceń przewiezienia pełnych
nośników (RF lub wydruki)
Generacja zleceń złożonych (RF lub wydruki)
Realizacja zleceń przewiezienia
pełnych nośników
Realizacja zleceń złożonych (zebrania i
przewiezienia części zawartości palet)
Ewentualna realizacja braków
Załadunek nośników i zamknięcie wysyłki
Ekran wysyłki (lista nośników)
Kompletacja towaru
Określenie typu
kompletacji
Określenie
towaru do
skompletowania
Algorytmy
tworzenia list
kompletacyjnych
Algorytmy
i strategie dla
planowania list
kompletacyjnych
WYSZUKANIE TOWARU
NA MAGAZYNIE
WYSZUKANIE TOWARU
NA MAGAZYNIE
UTWORZENIE PLANU
ROZŁOŻENIA TOWARU
NA NOŚNIKI DOCELOWE
GENERACJA ZLECEŃ
TRANSPORTOWYCH
REALIZACJA ZLECEŃ
TRANSPORTOWYCH DLA
NOŚNIKÓW PEŁNYCH i
ZBIERANYCH
SKOMPLETOWANE
NOŚNIKI
DOCELOWE
Przykłady:
 Bezwzględne FIFO (z objęciem zbiórki)
 Kompletacja kartonowa
 Podział na strefy zbiórki
 Każdy artykuł na odrębnym nośniku
Rodzaje realizowanych kompletacji
 dla dostaw
 dla wysyłek i przesunięć MM:
• Kompletacja klasyczna
• Kompletacja kartonowa
• Kompletacja na jeden nośnik wirtualny
• Kompletacja falą (fala wysyłek)
 dla montażu zestawów
Realizacja zleceń transportowych prostych i złożonych (w wysyłkach)
PROSTE
przemieszczenie całego nośnika
Wydruki RF
Wydruk ZT
Przesłanie ZT
na terminal
Realizacja ZT
(przemieszczenie nośnika)
Potwierdzenie ZT
(potwierdzenie na PC na
podstawie wydruku)
Potwierdzenie ZT
(on-line na terminalu RF)
Wydruk etykiety wysyłkowej dla nośnika pełnego
ZŁOŻONE
przemieszczenie zawartości nośnika
(w wysyłce = zbiórka)
Realizacja ZZT
(zbiórka)
Potwierdzenie ZZT
(potwierdzenie na PC na
podstawie wydruku)
Potwierdzenie ZZT
(on-line po pozycji na
terminalu RF)
skanerem lub głosowo
Wydruk etykiety wysyłkowej dla nośnika zbieranego
Wydruki
Wydruk ZZT
VPM
Przesłanie pole-
cenia głosowego
użytkownikowi
RF
Przesłanie ZZT
na terminal
Konfiguracja transportu wewnętrznego
TYPY ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
• Maksymalny poziom działania
• Ilość przewożonych jednocześnie palet
• Obsługa ADR
ŚRODKI TRANSPORTU
(np. wózki magazynowe)
TERMINALE RF
STREFY RUTOWANIA
• Zakres miejsc magazynowych
• Pobieranie/składowanie
• Maksymalna ilość wózków w strefie
TRASY I ODLEGŁOŚCI
POMIĘDZY STREFAMI
Topologia magazynuWyposażenie sprzętowe
przypisanie
przypisanie
Proces CROSSDOCKING
Import zlecenia
za pośrednictwem interfejsu
Sprawdzenie stanu,
decyzja o realizacji cross-dock
Aktywacja zlecenia i wysyłki
bez kontroli stanu na magazynie
Zaplanowanie nośników docelowych
Realizacja (ze stanu istniejącego oraz
strefy cross-dock): palety pełne, zbiórka
Przyjęcie dostawy
Decyzja o realizacji cross-dock
Przydział miejsca dla nośników w strefie
cross-dock
Realizacja zleceń transportowych
Kontrola skompletowanych nośników
Załadunek na samochód
Inwentaryzacja magazynu
 Zapis w systemie
faktycznego stanu
(RF – online, z arkuszy
– najpierw na
arkuszu, potem
ręcznie w PC)
 Utworzenie
dokumentu różnic
inwentaryzacyjnych
 Generacja
komunikatu
o różnicach
dla systemu ERP
Inwentaryzacja główna
Inwentaryzacja „ad hoc”
Inwentaryzacja cykliczna
Fizyczne
przeliczenie stanu
na miejscach
i nośnikach
Generacja zadań
do wykonania dla
magazynierów
w ramach
inwentaryzacji
(zadania na RF lub
arkusze spisowe)
Określenie zakresu
miejsc do
inwentaryzacji
Przypisanie komisji
inwentaryzacyjnych
Zauważenie niezgodności
przez pracownika
Dokonanie korekty miejsca lub stanu
na nośniku
Spełnienie warunku konieczności
przeliczenia stanu (np. 100 dni od
ostatniego liczenia)
Zadanie
na RF
Fizyczne
przeliczenie
stanu
Tworzenie inwentaryzacji
Dodatkowe moduły wbudowane w QGUAR WMS
WMS
FLM
aktywne zarządzanie pracą wózków widłowych
ADR
obsługa artykułów niebezpiecznych
RPS
zarządzanie opakowaniami zwrotnymi
i rozliczenia nośników
LSA
rozliczanie usług logistycznych
oraz kosztu operacji wewnątrzmagazynowych
IFC
konfigurator interfejsów
MESSAGING
powiadomienia o kluczowych zdarzeniach
zachodzących w systemie
Możliwości konfiguracyjne (przykłady)
Dostawy Wysyłki Inwentaryzacja Operacje magazynowe
Definicje strategii
automatycznego
przydziału lokacji
Kilka typów dostawy
(z zamówienia, z awiza,
nieawizowana, zwrot wg
WZ)
Opcjonalny wydruk etykiet
różnego rodzaju, w różnej
ilości
Dla dostawy z produkcji:
konfiguracja linii
produkcyjnych i
produkowanych artykułów
Reguły łączenia zleceń
w wysyłki
Automatyczna lub ręczna
realizacja wysyłek
Algorytmy podziału
wysyłki na kompletacje
Algorytmy wyboru palet
pełnych
Algorytmy tworzenia palet
zbieranych
Przyporządkowanie
użytkowników do komisji
inwentaryzacyjnych
Wybór zakresu
pokazywanych i
potwierdzanych danych w
trakcie inwentaryzacji
Szczegółowy wybór miejsc
do inwentaryzacji
Konfiguracja
automatycznej
inwentaryzacji cyklicznej
Strefy rutowania –
przyporządkowanie
wózków widłowych do
pracy w konkretnych
obszarach
Tryby pracy – zakres
danych widzianych przez
użytkownika
Konfiguracja ZT – sposób
przydzielania,
wykonywania
i potwierdzania ZT
Konfiguracja magazynów
i stref zbiórki – różny
sposób realizacji zadań
w różnych obszarach
Konfiguracja typów wysyłek
Dodatkowe systemy QGUAR współpracujące z WMS
DAS
archiwizacja danych
historycznych
MES
obsługa procesów
produkcyjnych
4WEB
dostęp do danych Qguar
WMS poprzez przeglądarkę
WWW
YMS
zarządzanie ruchem
ciężarówek i osób
odwiedzających magazyn
TMS
zarządzanie transportem
własnym lub obcym
DS
awizacja transportu
WMS
QGUAR WMS – współpraca z automatyką magazynową
 Rozwiązania indywidualne
 Dopasowanie systemu do specyfiki urządzeń
 Możliwość współpracy z szerokim spektrum urządzeń i technik
 Doświadczenie w projektach polskich oraz międzynarodowych
Możliwości raportowania
i-net Clear Reports
Wysyłanie wydruku bezpośrednio
na drukarkę bądź z podglądem na
ekranie
Eksport wydruku do formatów: PDF,
XLS, RTF, JPG i in.
Dashboard
Definicja wskaźnika jako zapytanie
w języku SQL
Duża szybkość tworzenia przy
założeniu znajomości struktury
bazy danych
Graficzna prezentacja w atrakcyjnej
formie
Konfigurowane na grupę
użytkowników
Eksport danych
do MS Excel
Możliwość wyboru kolumn
eksportowanych niezależnie od
kolumn wyświetlanych
Eksport z dowolnej listy z danymi
dostępnej w programie Qguar
Dalsza obróbka danych w MS Excel -
wykorzystanie bogatych
funkcjonalności tego narzędzia
 Dokumenty
 Etykiety
 Raporty bieżące i statystyczne
Możliwość zmiany wyglądu
istniejących i tworzenia własnych
wydruków
Możliwość automatycznego
odświeżania
Dashboard
QGUAR WMS - interfejsy
 Standardowy interfejs wbudowany:
• pliki tekstowe ASCII
• pliki tekstowe struktury XML
• bezpośrednia komunikacja bazodanowa
• technologia WebService
• 7 standardowych komunikatów do komunikacji z ERP
 Interfejsy dedykowane:
• wykorzystanie możliwości aplikacji (np. remote procedure call)
• telegramy elektroniczne (winsocket, rs232)
• liczba i zawartość komunikatów wg potrzeb klienta
Wymiana komunikatów
WMSERP
 potwierdzenie przyjęcia i wydania towaru
 zmiana statusu jakości towaru
 różnice inwentaryzacyjne
 dane podstawowe artykułów
 dane adresowe kontrahentów
 awizacja przyjęcia towaru (awizo lub zamówienie)
 zlecenie wydania towaru
Standardowa komunikacja pomiędzy ERP i WMS
Wskaźniki usprawnienia pracy po wdrożeniu QGUAR WMS
zmniejszenie czasu realizacji wysyłki o 20-30%
Typowe wartości wskaźników liczbowych ulegających poprawie po wdrożeniu systemu Qguar WMS
stopień realizacji zamówień klientów
zmniejszenie ilości reklamacji
zgodność stanu rzeczywistego z inwentaryzacją roczną w systemie
skrócenie czasu inwentaryzacji rocznej przy użyciu terminali RF
obniżenie wydatków na zakup nośników magazynowych
skrócenie czasu przystosowania do pracy nowego pracownika magazynowego
obciążenie personelu magazynowego
20-30%
99,4-99,8%
30-40%
99,7-99,9%
70-80%
10-20%
Do kilku godzin
10-20%
procent niewykonanych zadań – liczony względem wszystkich procesów, na przykład jako relacja zamówień nie
zrealizowanych do wszystkich zamówień
niedostępność usługi/produktu
przyjazny użytkownikowi interfejs
wartość techniczna produktu – mierzona takimi współczynnikami jak: dostarczanie produktu, szybkość odpowiedzi
zadowolenie klienta – mierzone jako liczba zgłaszanych przez klientów błędów lub na podstawie wyników ankiet
Wybrane KPI w sferze logistyki magazynowania
Przykładowe wskaźniki wydajności (efektywności) w obszarze magazynowania:
Zalety zastosowania systemu QGUAR WMS
 regularny monitoring procesów
 szybkie powiadamianie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
 możliwość wczesnego reagowania w sytuacjach wyjątkowych
 zarządzanie pracą na magazynie (podział na zadania, określanie preferowanych
wykonawców)
 minimalizacja czasu potrzebnego na analizę sytuacji
 graficzna prezentacja stanu procesów
 nowoczesny i przyjazny interfejs użytkownika
 możliwość przechowywania informacji historycznych
 automatyczna aktualizacja prezentowanych informacji
 dostosowanie formy graficznej prezentowanej informacji do wymagań klienta
Dziękujemy za uwagę

More Related Content

What's hot

Windows үйлдлийн систем
Windows үйлдлийн системWindows үйлдлийн систем
Windows үйлдлийн систем
Baaya Badrakh
 
Presentacion transporte multimodal
Presentacion transporte multimodalPresentacion transporte multimodal
Presentacion transporte multimodal
tilico2750
 
Хүний нөөцийн бүртэлийн систем
Хүний нөөцийн бүртэлийн системХүний нөөцийн бүртэлийн систем
Хүний нөөцийн бүртэлийн систем
Altangerel Bilguun
 
Өгөгдлийн сан - Database /Microsoft Office Access2007/
Өгөгдлийн сан - Database /Microsoft Office Access2007/Өгөгдлийн сан - Database /Microsoft Office Access2007/
Өгөгдлийн сан - Database /Microsoft Office Access2007/
Altansukh Mainbayar
 
Бюджетна система України (Гнуча Т.О.)
Бюджетна система України (Гнуча Т.О.)Бюджетна система України (Гнуча Т.О.)
Бюджетна система України (Гнуча Т.О.)
Kyiv National Economic University
 
Посібник користувача M.E.Doc
Посібник користувача M.E.DocПосібник користувача M.E.Doc
Посібник користувача M.E.Doc
СОФТКОМ
 
What is AUTOSAR Communication Stack (ComStack)?Get introduced to CAN ComStack
What is AUTOSAR Communication Stack (ComStack)?Get introduced to CAN ComStackWhat is AUTOSAR Communication Stack (ComStack)?Get introduced to CAN ComStack
What is AUTOSAR Communication Stack (ComStack)?Get introduced to CAN ComStack
Embitel Technologies (I) PVT LTD
 
Өгөгдлийн бүтэц
Өгөгдлийн бүтэцӨгөгдлийн бүтэц
Өгөгдлийн бүтэц
Muuluu
 
вступ до менеджменту
вступ до менеджментувступ до менеджменту
вступ до менеджменту
Maryna Ivashchenko
 
Java лекц1
Java лекц1Java лекц1
Java лекц1
Enkhee99
 
Закон України про освіту
Закон України про освітуЗакон України про освіту
Закон України про освіту
zosh10_kmr
 
Microsoft power point 2007
Microsoft power point 2007Microsoft power point 2007
Microsoft power point 2007
Akhyt
 
3 клас урок 6 як комп'ютер зберігає та опрацьовує дані
3 клас урок 6 як комп'ютер зберігає та опрацьовує дані3 клас урок 6 як комп'ютер зберігає та опрацьовує дані
3 клас урок 6 як комп'ютер зберігає та опрацьовує дані
Сокальська ЗШ І-ІІІ ступенів №2
 
хайлтын системийн тухай ерөнхий ойлголт
хайлтын системийн тухай ерөнхий ойлголтхайлтын системийн тухай ерөнхий ойлголт
хайлтын системийн тухай ерөнхий ойлголт
Bayartuya Gantumur
 
Data цэсний тухай
Data цэсний тухайData цэсний тухай
Data цэсний тухай
Solongo Soko
 
компьютерт мэдээллийг боловсруулах
компьютерт мэдээллийг боловсруулахкомпьютерт мэдээллийг боловсруулах
компьютерт мэдээллийг боловсруулах
Mr_Endko
 
інформаційне суспільство в україні
інформаційне суспільство в україніінформаційне суспільство в україні
інформаційне суспільство в україні
Jabokrtska
 

What's hot (20)

Toxumun quruluşu
Toxumun quruluşuToxumun quruluşu
Toxumun quruluşu
 
Windows үйлдлийн систем
Windows үйлдлийн системWindows үйлдлийн систем
Windows үйлдлийн систем
 
Presentacion transporte multimodal
Presentacion transporte multimodalPresentacion transporte multimodal
Presentacion transporte multimodal
 
Хүний нөөцийн бүртэлийн систем
Хүний нөөцийн бүртэлийн системХүний нөөцийн бүртэлийн систем
Хүний нөөцийн бүртэлийн систем
 
Өгөгдлийн сан - Database /Microsoft Office Access2007/
Өгөгдлийн сан - Database /Microsoft Office Access2007/Өгөгдлийн сан - Database /Microsoft Office Access2007/
Өгөгдлийн сан - Database /Microsoft Office Access2007/
 
Бюджетна система України (Гнуча Т.О.)
Бюджетна система України (Гнуча Т.О.)Бюджетна система України (Гнуча Т.О.)
Бюджетна система України (Гнуча Т.О.)
 
Посібник користувача M.E.Doc
Посібник користувача M.E.DocПосібник користувача M.E.Doc
Посібник користувача M.E.Doc
 
What is AUTOSAR Communication Stack (ComStack)?Get introduced to CAN ComStack
What is AUTOSAR Communication Stack (ComStack)?Get introduced to CAN ComStackWhat is AUTOSAR Communication Stack (ComStack)?Get introduced to CAN ComStack
What is AUTOSAR Communication Stack (ComStack)?Get introduced to CAN ComStack
 
Өгөгдлийн бүтэц
Өгөгдлийн бүтэцӨгөгдлийн бүтэц
Өгөгдлийн бүтэц
 
вступ до менеджменту
вступ до менеджментувступ до менеджменту
вступ до менеджменту
 
Java лекц1
Java лекц1Java лекц1
Java лекц1
 
Закон України про освіту
Закон України про освітуЗакон України про освіту
Закон України про освіту
 
Microsoft power point 2007
Microsoft power point 2007Microsoft power point 2007
Microsoft power point 2007
 
3 клас урок 6 як комп'ютер зберігає та опрацьовує дані
3 клас урок 6 як комп'ютер зберігає та опрацьовує дані3 клас урок 6 як комп'ютер зберігає та опрацьовує дані
3 клас урок 6 як комп'ютер зберігає та опрацьовує дані
 
хайлтын системийн тухай ерөнхий ойлголт
хайлтын системийн тухай ерөнхий ойлголтхайлтын системийн тухай ерөнхий ойлголт
хайлтын системийн тухай ерөнхий ойлголт
 
It101 lect16
It101 lect16It101 lect16
It101 lect16
 
Data цэсний тухай
Data цэсний тухайData цэсний тухай
Data цэсний тухай
 
компьютерт мэдээллийг боловсруулах
компьютерт мэдээллийг боловсруулахкомпьютерт мэдээллийг боловсруулах
компьютерт мэдээллийг боловсруулах
 
інформаційне суспільство в україні
інформаційне суспільство в україніінформаційне суспільство в україні
інформаційне суспільство в україні
 
Lecture 3. css
Lecture 3. cssLecture 3. css
Lecture 3. css
 

More from Quantum software

Qguar saas PL
Qguar saas PLQguar saas PL
Qguar saas PL
Quantum software
 
Qguar DS - GERMAN
Qguar DS - GERMANQguar DS - GERMAN
Qguar DS - GERMAN
Quantum software
 
Qguar DS - RUSSIAN
Qguar DS - RUSSIANQguar DS - RUSSIAN
Qguar DS - RUSSIAN
Quantum software
 
Qguar DS - ENGLISH
Qguar DS - ENGLISHQguar DS - ENGLISH
Qguar DS - ENGLISH
Quantum software
 
Qguar DS - POLISH
Qguar DS - POLISHQguar DS - POLISH
Qguar DS - POLISH
Quantum software
 
Qguar YMS - GERMAN
Qguar YMS - GERMANQguar YMS - GERMAN
Qguar YMS - GERMAN
Quantum software
 
Qguar MES - GERMAN
Qguar MES - GERMANQguar MES - GERMAN
Qguar MES - GERMAN
Quantum software
 
Qguar TMS - GERMAN
Qguar TMS - GERMANQguar TMS - GERMAN
Qguar TMS - GERMAN
Quantum software
 
Qguar WMS - GERMAN
Qguar WMS - GERMANQguar WMS - GERMAN
Qguar WMS - GERMAN
Quantum software
 
Qguar APS - GERMAN
Qguar APS - GERMANQguar APS - GERMAN
Qguar APS - GERMAN
Quantum software
 
Qguar YMS - RUSSIAN
Qguar YMS - RUSSIANQguar YMS - RUSSIAN
Qguar YMS - RUSSIAN
Quantum software
 
Qguar YMS - ENGLISH
Qguar YMS - ENGLISHQguar YMS - ENGLISH
Qguar YMS - ENGLISH
Quantum software
 
Qguar YMS - POLISH
Qguar YMS - POLISHQguar YMS - POLISH
Qguar YMS - POLISH
Quantum software
 
Qguar TMS - RUSSIAN
Qguar TMS - RUSSIANQguar TMS - RUSSIAN
Qguar TMS - RUSSIAN
Quantum software
 
Qguar TMS - ENGLISH
Qguar TMS - ENGLISHQguar TMS - ENGLISH
Qguar TMS - ENGLISH
Quantum software
 
Qguar TMS - POLISH
Qguar TMS - POLISHQguar TMS - POLISH
Qguar TMS - POLISH
Quantum software
 
Qguar WMS - RUSSIAN
Qguar WMS - RUSSIANQguar WMS - RUSSIAN
Qguar WMS - RUSSIAN
Quantum software
 
Qguar WMS - ENGLISH
Qguar WMS - ENGLISHQguar WMS - ENGLISH
Qguar WMS - ENGLISH
Quantum software
 
Qguar APS - RUSSIAN
Qguar APS - RUSSIANQguar APS - RUSSIAN
Qguar APS - RUSSIAN
Quantum software
 
Qguar APS - ENGLISH
Qguar APS - ENGLISHQguar APS - ENGLISH
Qguar APS - ENGLISH
Quantum software
 

More from Quantum software (20)

Qguar saas PL
Qguar saas PLQguar saas PL
Qguar saas PL
 
Qguar DS - GERMAN
Qguar DS - GERMANQguar DS - GERMAN
Qguar DS - GERMAN
 
Qguar DS - RUSSIAN
Qguar DS - RUSSIANQguar DS - RUSSIAN
Qguar DS - RUSSIAN
 
Qguar DS - ENGLISH
Qguar DS - ENGLISHQguar DS - ENGLISH
Qguar DS - ENGLISH
 
Qguar DS - POLISH
Qguar DS - POLISHQguar DS - POLISH
Qguar DS - POLISH
 
Qguar YMS - GERMAN
Qguar YMS - GERMANQguar YMS - GERMAN
Qguar YMS - GERMAN
 
Qguar MES - GERMAN
Qguar MES - GERMANQguar MES - GERMAN
Qguar MES - GERMAN
 
Qguar TMS - GERMAN
Qguar TMS - GERMANQguar TMS - GERMAN
Qguar TMS - GERMAN
 
Qguar WMS - GERMAN
Qguar WMS - GERMANQguar WMS - GERMAN
Qguar WMS - GERMAN
 
Qguar APS - GERMAN
Qguar APS - GERMANQguar APS - GERMAN
Qguar APS - GERMAN
 
Qguar YMS - RUSSIAN
Qguar YMS - RUSSIANQguar YMS - RUSSIAN
Qguar YMS - RUSSIAN
 
Qguar YMS - ENGLISH
Qguar YMS - ENGLISHQguar YMS - ENGLISH
Qguar YMS - ENGLISH
 
Qguar YMS - POLISH
Qguar YMS - POLISHQguar YMS - POLISH
Qguar YMS - POLISH
 
Qguar TMS - RUSSIAN
Qguar TMS - RUSSIANQguar TMS - RUSSIAN
Qguar TMS - RUSSIAN
 
Qguar TMS - ENGLISH
Qguar TMS - ENGLISHQguar TMS - ENGLISH
Qguar TMS - ENGLISH
 
Qguar TMS - POLISH
Qguar TMS - POLISHQguar TMS - POLISH
Qguar TMS - POLISH
 
Qguar WMS - RUSSIAN
Qguar WMS - RUSSIANQguar WMS - RUSSIAN
Qguar WMS - RUSSIAN
 
Qguar WMS - ENGLISH
Qguar WMS - ENGLISHQguar WMS - ENGLISH
Qguar WMS - ENGLISH
 
Qguar APS - RUSSIAN
Qguar APS - RUSSIANQguar APS - RUSSIAN
Qguar APS - RUSSIAN
 
Qguar APS - ENGLISH
Qguar APS - ENGLISHQguar APS - ENGLISH
Qguar APS - ENGLISH
 

Qguar WMS - POLISH

 • 2. 4WEB RTS ADR DAS APS OTM PILOT Queryser BI MESSAGING DASHBOARD QGUAR WMS - jeden z wielu w palecie systemów SCE VW - VISUAL WAREHOUSE 4WEB – Internet Acces MES - Manufacturing Execution System TMS – Transport Management System YMS – Yard management System APS – Advanced Planning & Scheuling WMS – Warehouse Management system TOS
 • 3. Przedsiębiorstwo jako ogniwo w SCM i główne systemy Quantum WMS WMS TRANSPORT TMS MES/APS MAGAZYNOWANIE surowce komponenty opakowania OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU YMS MAGAZYNOWANIE wyroby gotowe PRODUKCJA planowanie realizacja
 • 4. STATYSTYKI, RAPORTY, ANALIZY MAGAZYNY  Zmiany statusów jakości  Blokowanie obiektów magazynowych  Przesunięcia magazynowe  Co-manufacturing  Co-packing  Rezerwacje  Inwentaryzacje Ogólny schemat blokowy QGUAR WMS (podział na główne procesy) ZAMÓWIENIA/AWIZACJE DOSTAW PRZYJĘCIE DOSTAW  Kontrola ilościowa i jakościowa  Identyfikacja towaru  Przydział lokacji magazynowej  Transport nośników na lokację AKTUALIZACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH AKTUALIZACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH WYDANIE TOWARU I ZAŁADUNEK ZLECENIE WYDAŃ  Analiza i planowanie zleceń  Przygotowanie zasobów do kompletacji  Kompletacja  Kontrola ilościowa i jakościowa CROSSDOCKING
 • 5. QGUAR WMS – wspomagane techniki Voice picking Informacja przekazywana głosowo RF Bezprzewodowa wymiana danych drogą radiową Pick by Light Sterowanie procesów za pomocą sygnalizacji świetlnej RFID Etykiety elektroniczne GS1 Globalny system kodowania Jednostek logistycznych GPS Śledzenie procesów w SCM
 • 6. MAGAZYN Obszary, strefy i miejsca magazynowe OBSZAROBSZAR OBSZAR OBSZAR 1 OBSZAR 3OBSZAR 2 Miejsca magazynowe Miejsca magazynowe Miejsca magazynowe STREFA MAGAZYNOWA MAGAZYN OBSZAR 1 OBSZAR 2 Miejsce magazynowe Miejsce magazynowe Miejsce magazynowe Miejsce magazynowe STREFA MAGAZYNOWA
 • 7. 01 Identyfikacja miejsc magazynowych 01 A 7 2 B C 1 2 3 4 5 6 1 Rząd Kolumna Poziom Komórka A 2 7 Numer miejsca magazynowego (przykład)
 • 8. Regały paletowe klasyczne Dowolne metody składowania towarów Regały grawitacyjne Regały PUSH-BACK Regały DRIVE-IN Regały przesuwne Regały SCHUTTLE
 • 9. Dowolne metody składowania towarów Regały LEAN-LIFT Regały półkowe Regały wspornikowe Regały automatyczne Blokowe na posadzce PICK BY LIGHT
 • 11. ARTYKUŁ Artykuły i ich właściwości DANE PODSTAWOWE  Numer artykułu  Nazwa  Kody GTIN (EAN)  Jednostka podstawowa  Numer ADR  Grupa artykułów  Czy posiada partie  Czy posiada daty ważności, okres ważności  Surowiec, półprodukt, wyrób gotowy DANE LOGISTYCZNE  Grupa magazynowa  Zaokrąglenie ilości, np. 0.1, 0.01  Możliwość piętrowania  Poziomy składowania  Przewieszenie (wystaje poza obrys palety)  Klasa obciążalności  Domyślny status jakości STUKTURA OPAKOWAŃ Jednostka podstawowa (np. sztuka) Nośnik (np. paleta) Opakowanie zbiorcze niższego poziomu (np. karton) Opakowanie zbiorcze wyższego poziomu (np. warstwa)
 • 12. Proces przyjęcia towaru na magazyn Zamówienie (awizo dostawy) Zlecenie produkcyjne Awizo zwrotu Wydruk etykiet, oklejenie nośników Kontrola ilościowo-jakościowa Rejestracja palet (na komputerze PC albo na terminalu RF)  na podstawie dokumentu zamówienia (awiza)  na podstawie dokumentu WZ, dostarczonego z dostawą  z natury: pojedynczo dla każdej palety Przydział lokacji magazynowych (automatyczny lub ręczny) Generacja zleceń transportowych Realizacja zleceń transportowych: fizyczne zeskładowanie towaru Zamknięcie procesu dostawy Generacja komunikatu dla systemu ERP
 • 13. Proces przydziału miejsca magazynowego (ujęcie uproszczone) Przyjmowany nośnik z artykułem Status jakości inny niż OK? Zapotrzebo- wanie na towar do wydania? Przypisano gr. artykułu do strefy magazyno- wej? Strefa dla artykułów uszkodzonych Crossdocking Uzupełnienie miejsca zbiórki Przypisana strefa magazynowa Pozostałe strefy magazynowe DODATKOWE KRYTERIA WYBORU MIEJSCA  Bliskość miejsca zbiórki  Specyficzne cechy artykułu, np. dłużyce  Wymagania dla artykułów ADR  Dopasowanie wysokości i wagi palety do rozmiarów miejsca magazynowego  Równomierne rozmieszczenie palet na regałach  Możliwość piętrowania palet
 • 14. Lista strategii przydziału lokacji magazynowej
 • 15. Miejsca magazynowe Miejsca magazynowe Zlecenia transportowe – podział zadań na elementy składowe Zlecenie przewiezienia towaru z miejsca źródłowego na docelowe (zwykłe zlecenie transportowe) Miejsca magazynoweMiejsca magazynowe Zlecenie przewiezienia towaru z miejsca źródłowego na docelowe (złożone zlecenie transportowe) Miejsca magazynowe Metody realokowania terminale radiowe wydruk ZT i potwierdzenie
 • 17. Obsługa zleceń wydania Import zlecenia za pomocą interfejsu Czy stan jest dostępny? Ręczne wprowadzenie zlecenia Limitacja Generacja zleceń różnicowych Cross-docking Aktywacja zlecenia Generacja wysyłki Dołączenie do wysyłki istniejącej Realizacja wysyłki Zamknięcie wysyłki Komunikat do ERP Zamknięcie zlecenia w przypadku całkowitej realizacji
 • 18. Przyporządkowanie zleceń do wysyłek ZLECENIE WYDANIA 1 ZLECENIE WYDANIA 2 ZLECENIE WYDANIA 3 ZLECENIE WYDANIA 4 ZLECENIE WYDANIA 5 GRUPA ZLECEŃ typ 1 zleceń wydania typ 2 zleceń wydania WYSYŁKA 1 WYSYŁKA 2 WYSYŁKA 3 Reguły łączenia zleceń
 • 19. Realizacja wysyłek WYSYŁKA Przydział miejsca kompletacji Aktywacja wysyłki Generacja poleceń kompletacji z podziałem na typy kompletacji (np. kartonowa, paletowa) i strefy zbiórki Generacja zleceń przewiezienia pełnych nośników (RF lub wydruki) Generacja zleceń złożonych (RF lub wydruki) Realizacja zleceń przewiezienia pełnych nośników Realizacja zleceń złożonych (zebrania i przewiezienia części zawartości palet) Ewentualna realizacja braków Załadunek nośników i zamknięcie wysyłki
 • 20. Ekran wysyłki (lista nośników)
 • 21. Kompletacja towaru Określenie typu kompletacji Określenie towaru do skompletowania Algorytmy tworzenia list kompletacyjnych Algorytmy i strategie dla planowania list kompletacyjnych WYSZUKANIE TOWARU NA MAGAZYNIE WYSZUKANIE TOWARU NA MAGAZYNIE UTWORZENIE PLANU ROZŁOŻENIA TOWARU NA NOŚNIKI DOCELOWE GENERACJA ZLECEŃ TRANSPORTOWYCH REALIZACJA ZLECEŃ TRANSPORTOWYCH DLA NOŚNIKÓW PEŁNYCH i ZBIERANYCH SKOMPLETOWANE NOŚNIKI DOCELOWE Przykłady:  Bezwzględne FIFO (z objęciem zbiórki)  Kompletacja kartonowa  Podział na strefy zbiórki  Każdy artykuł na odrębnym nośniku
 • 22. Rodzaje realizowanych kompletacji  dla dostaw  dla wysyłek i przesunięć MM: • Kompletacja klasyczna • Kompletacja kartonowa • Kompletacja na jeden nośnik wirtualny • Kompletacja falą (fala wysyłek)  dla montażu zestawów
 • 23. Realizacja zleceń transportowych prostych i złożonych (w wysyłkach) PROSTE przemieszczenie całego nośnika Wydruki RF Wydruk ZT Przesłanie ZT na terminal Realizacja ZT (przemieszczenie nośnika) Potwierdzenie ZT (potwierdzenie na PC na podstawie wydruku) Potwierdzenie ZT (on-line na terminalu RF) Wydruk etykiety wysyłkowej dla nośnika pełnego ZŁOŻONE przemieszczenie zawartości nośnika (w wysyłce = zbiórka) Realizacja ZZT (zbiórka) Potwierdzenie ZZT (potwierdzenie na PC na podstawie wydruku) Potwierdzenie ZZT (on-line po pozycji na terminalu RF) skanerem lub głosowo Wydruk etykiety wysyłkowej dla nośnika zbieranego Wydruki Wydruk ZZT VPM Przesłanie pole- cenia głosowego użytkownikowi RF Przesłanie ZZT na terminal
 • 24. Konfiguracja transportu wewnętrznego TYPY ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH • Maksymalny poziom działania • Ilość przewożonych jednocześnie palet • Obsługa ADR ŚRODKI TRANSPORTU (np. wózki magazynowe) TERMINALE RF STREFY RUTOWANIA • Zakres miejsc magazynowych • Pobieranie/składowanie • Maksymalna ilość wózków w strefie TRASY I ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY STREFAMI Topologia magazynuWyposażenie sprzętowe przypisanie przypisanie
 • 25. Proces CROSSDOCKING Import zlecenia za pośrednictwem interfejsu Sprawdzenie stanu, decyzja o realizacji cross-dock Aktywacja zlecenia i wysyłki bez kontroli stanu na magazynie Zaplanowanie nośników docelowych Realizacja (ze stanu istniejącego oraz strefy cross-dock): palety pełne, zbiórka Przyjęcie dostawy Decyzja o realizacji cross-dock Przydział miejsca dla nośników w strefie cross-dock Realizacja zleceń transportowych Kontrola skompletowanych nośników Załadunek na samochód
 • 26. Inwentaryzacja magazynu  Zapis w systemie faktycznego stanu (RF – online, z arkuszy – najpierw na arkuszu, potem ręcznie w PC)  Utworzenie dokumentu różnic inwentaryzacyjnych  Generacja komunikatu o różnicach dla systemu ERP Inwentaryzacja główna Inwentaryzacja „ad hoc” Inwentaryzacja cykliczna Fizyczne przeliczenie stanu na miejscach i nośnikach Generacja zadań do wykonania dla magazynierów w ramach inwentaryzacji (zadania na RF lub arkusze spisowe) Określenie zakresu miejsc do inwentaryzacji Przypisanie komisji inwentaryzacyjnych Zauważenie niezgodności przez pracownika Dokonanie korekty miejsca lub stanu na nośniku Spełnienie warunku konieczności przeliczenia stanu (np. 100 dni od ostatniego liczenia) Zadanie na RF Fizyczne przeliczenie stanu
 • 28. Dodatkowe moduły wbudowane w QGUAR WMS WMS FLM aktywne zarządzanie pracą wózków widłowych ADR obsługa artykułów niebezpiecznych RPS zarządzanie opakowaniami zwrotnymi i rozliczenia nośników LSA rozliczanie usług logistycznych oraz kosztu operacji wewnątrzmagazynowych IFC konfigurator interfejsów MESSAGING powiadomienia o kluczowych zdarzeniach zachodzących w systemie
 • 29. Możliwości konfiguracyjne (przykłady) Dostawy Wysyłki Inwentaryzacja Operacje magazynowe Definicje strategii automatycznego przydziału lokacji Kilka typów dostawy (z zamówienia, z awiza, nieawizowana, zwrot wg WZ) Opcjonalny wydruk etykiet różnego rodzaju, w różnej ilości Dla dostawy z produkcji: konfiguracja linii produkcyjnych i produkowanych artykułów Reguły łączenia zleceń w wysyłki Automatyczna lub ręczna realizacja wysyłek Algorytmy podziału wysyłki na kompletacje Algorytmy wyboru palet pełnych Algorytmy tworzenia palet zbieranych Przyporządkowanie użytkowników do komisji inwentaryzacyjnych Wybór zakresu pokazywanych i potwierdzanych danych w trakcie inwentaryzacji Szczegółowy wybór miejsc do inwentaryzacji Konfiguracja automatycznej inwentaryzacji cyklicznej Strefy rutowania – przyporządkowanie wózków widłowych do pracy w konkretnych obszarach Tryby pracy – zakres danych widzianych przez użytkownika Konfiguracja ZT – sposób przydzielania, wykonywania i potwierdzania ZT Konfiguracja magazynów i stref zbiórki – różny sposób realizacji zadań w różnych obszarach
 • 31. Dodatkowe systemy QGUAR współpracujące z WMS DAS archiwizacja danych historycznych MES obsługa procesów produkcyjnych 4WEB dostęp do danych Qguar WMS poprzez przeglądarkę WWW YMS zarządzanie ruchem ciężarówek i osób odwiedzających magazyn TMS zarządzanie transportem własnym lub obcym DS awizacja transportu WMS
 • 32. QGUAR WMS – współpraca z automatyką magazynową  Rozwiązania indywidualne  Dopasowanie systemu do specyfiki urządzeń  Możliwość współpracy z szerokim spektrum urządzeń i technik  Doświadczenie w projektach polskich oraz międzynarodowych
 • 33. Możliwości raportowania i-net Clear Reports Wysyłanie wydruku bezpośrednio na drukarkę bądź z podglądem na ekranie Eksport wydruku do formatów: PDF, XLS, RTF, JPG i in. Dashboard Definicja wskaźnika jako zapytanie w języku SQL Duża szybkość tworzenia przy założeniu znajomości struktury bazy danych Graficzna prezentacja w atrakcyjnej formie Konfigurowane na grupę użytkowników Eksport danych do MS Excel Możliwość wyboru kolumn eksportowanych niezależnie od kolumn wyświetlanych Eksport z dowolnej listy z danymi dostępnej w programie Qguar Dalsza obróbka danych w MS Excel - wykorzystanie bogatych funkcjonalności tego narzędzia  Dokumenty  Etykiety  Raporty bieżące i statystyczne Możliwość zmiany wyglądu istniejących i tworzenia własnych wydruków Możliwość automatycznego odświeżania
 • 35. QGUAR WMS - interfejsy  Standardowy interfejs wbudowany: • pliki tekstowe ASCII • pliki tekstowe struktury XML • bezpośrednia komunikacja bazodanowa • technologia WebService • 7 standardowych komunikatów do komunikacji z ERP  Interfejsy dedykowane: • wykorzystanie możliwości aplikacji (np. remote procedure call) • telegramy elektroniczne (winsocket, rs232) • liczba i zawartość komunikatów wg potrzeb klienta
 • 36. Wymiana komunikatów WMSERP  potwierdzenie przyjęcia i wydania towaru  zmiana statusu jakości towaru  różnice inwentaryzacyjne  dane podstawowe artykułów  dane adresowe kontrahentów  awizacja przyjęcia towaru (awizo lub zamówienie)  zlecenie wydania towaru Standardowa komunikacja pomiędzy ERP i WMS
 • 37. Wskaźniki usprawnienia pracy po wdrożeniu QGUAR WMS zmniejszenie czasu realizacji wysyłki o 20-30% Typowe wartości wskaźników liczbowych ulegających poprawie po wdrożeniu systemu Qguar WMS stopień realizacji zamówień klientów zmniejszenie ilości reklamacji zgodność stanu rzeczywistego z inwentaryzacją roczną w systemie skrócenie czasu inwentaryzacji rocznej przy użyciu terminali RF obniżenie wydatków na zakup nośników magazynowych skrócenie czasu przystosowania do pracy nowego pracownika magazynowego obciążenie personelu magazynowego 20-30% 99,4-99,8% 30-40% 99,7-99,9% 70-80% 10-20% Do kilku godzin 10-20%
 • 38. procent niewykonanych zadań – liczony względem wszystkich procesów, na przykład jako relacja zamówień nie zrealizowanych do wszystkich zamówień niedostępność usługi/produktu przyjazny użytkownikowi interfejs wartość techniczna produktu – mierzona takimi współczynnikami jak: dostarczanie produktu, szybkość odpowiedzi zadowolenie klienta – mierzone jako liczba zgłaszanych przez klientów błędów lub na podstawie wyników ankiet Wybrane KPI w sferze logistyki magazynowania Przykładowe wskaźniki wydajności (efektywności) w obszarze magazynowania:
 • 39. Zalety zastosowania systemu QGUAR WMS  regularny monitoring procesów  szybkie powiadamianie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości  możliwość wczesnego reagowania w sytuacjach wyjątkowych  zarządzanie pracą na magazynie (podział na zadania, określanie preferowanych wykonawców)  minimalizacja czasu potrzebnego na analizę sytuacji  graficzna prezentacja stanu procesów  nowoczesny i przyjazny interfejs użytkownika  możliwość przechowywania informacji historycznych  automatyczna aktualizacja prezentowanych informacji  dostosowanie formy graficznej prezentowanej informacji do wymagań klienta