SlideShare a Scribd company logo
Esp 1
WEEK 6
DAY 3
• Sa iyong mga hindi
magagandang karanasan, ano
ang iyong ginawa upang hindi
na ito maulit?
• Paano mo nilutas ang iyong mga
problema?
• Iparinig ang Awit “ Natutulog
Ba ang Diyos?”
www.youtube.com/watch?v=qk
oorFYRUQw
• Tungkol saan an gating
inawit?
• Ano ang naramdaman mo
habang inaawit ito?
• Ano kaya ang mensahe
ng awit?
• Maaring naranasan mo na ang mga
nabanggit na sitwasyon. Ito ay halimbawa
ng mga pagkakataong maituturing nating
hindi magandang pangyayari sa ating
buhay. Ang mga ganitong pangyayari ay
nagdudulot sa atin ng iba’t ibang
damdamin tulad ng
pagkalungkot,panghihinayang, pagkainis,
at galit.
• Nagkaroon ng
malubhang
karamadaman ang
iyong ina. Ano ang
gagawin mo?
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Tandaan:
• Ang pag-asa at positibong
pananaw sa buhay ay nagbibigay
ng kalakasan at katatagang
harapin ng may pananalig sa
Panginoon ang kinabukasan.
Q4-WEEK6DAY3.pptx
MTB 1
WEEK 6
DAY 3
“Ipares mo”
(Bibigyan ng guro ng flashcard ang mga mag-aaral na may
nakasulat na tambalang salita. Bubuo ng tambalang salita ang
mga mag-aaral. Kapag nabuo na ang salita ay babasahin ito ng
mga mag-aaral at gagamitin sa pangungusap.)
Halimbawa:
anak + pawis = anakpawis
hampas + lupa = hampaslupa
isip + bata = isipbata
takip + silim = takipsilim
balat + sibuyas = balatsibuyas
Q4-WEEK6DAY3.pptx
______________________
______________________
______________________
______________________
• Magpakita ng larawan ng mga babalang malimit
makita sa kapaligiran.
• Ipaskil ito sa pisara at ipabasa sa mga bata.
• Halimbawa:
• Iwasan ang pagputol ng mga puno.
• Bawal magtapon ng basura sa ilog.
• Bawal manigarilyo sa loob ng sasakyan.
• Bawal umihi kahit saang lugar.
• Ibaon sa lupa ang mga namatay na hayop.
• Itanong: Ano ang kahalagahan ng mga babalang
ito?
• Dapat bang sundin ang mga babalang ito? Bakit?
Q4-WEEK6DAY3.pptx
• Sinusunod ba ng mga tao ang
mga babalang ito? Bakit?
• Kailan ginagawa ang
pagsunod sa mga babala
tungkol sa ating kapaligiran?
Basahin natin!
Sa aming barangay, mga tao„y
nagtutulungan.
Kahit sina lolo at lola sa trabaho‟y dahan-
dahan
Sina Rico, Mila, at Ella, gumigising nang
maaga,
Sa paggawa ay sama-sama, araw-araw ay
masaya.
Kaya ang buhay namin ay tunay na
maginhawa.
Itanong:
a. Ano ang ginagawa ng mga tao sa barangay?
b. Paano gumawa sina lolo at lola?
c. Kailan sila gumagawa ng kanilang mga gawain?
d. Paano gumawa ang mga bata?
e. Saan naganap ang pagtutulungan?
f. Kailan ito nangyari?
g. Paano ginawa ang paglilinis sa barangay?
Isusulat ng guro ang sagot ng mga bata sa pisara
dahan-dahan
araw-araw
sama-sama
Sabihin: May mga salitang nagsasabi kung kailan
naganap ang pangyayari, saan naganap ang
pangyayari, at paano ginanap ang pangyayari.
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Basahin ang mga pangungusap. Sipiin ang pang-abay na
ginamit sa pangungusap .
1. Palaging pumupunta si Tina sa palengke.
2. Nakalagay sa basket ang kanyang mga pinamili.
3. Alas-otso na ng umaga nang siya ay maka-uwi.
4. Agad-agad iniluto ni Tina ang kanyang pinamiling
gulay.
5. Maingat niyang isinalin ang mga nalutong gulay sa
malaking mangkok.
• Ano ang pang-abay?
• Ano ang tinutukoy ng
pang-abay?
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Isulat sa patlang ang uri ng pang-abay na ginamit sa
pangungusap.
1. ____________
_________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
________________
_
_____________
• Sumulat ng tig - 10 pang-
abay na pamanahon,
panlunan at pamaraan.
FILIPINO 1
WEEK 6
DAY 3
Hatiin ang klase sa apat na grupo: tuldok,
pananong, pandamdam, kuwit. Pabilangin nang
hanggang apat ang lahat ng bata.
Pangkat 1 ang tuldok,
Pangkat 2 ang pananong,
Pangkat 3 ang pandamdam, at
Pangkat 4 ang kuwit. Ibigay ang panuto ng laro.
Basahin ang sumusunod. Pansinin kung tumatayo ang
tamang grupo ng bata.
a. Kumain ka na ba?
b. Mabuhay!
c. Uupo muna ako.
d. Bibili ako ng patatas (tumigil para makatayo ang kuwit),
kamatis (tumigil para makatayo ang kuwit), at itlog. (masdan
kung tumayo ang mga tuldok)
e. Nagustuhan mo ba ang kuwento?
f. Sunog!
g. May pagsusulit bukas.
h. May pagsusulit bukas?
i. May pagsusulit bukas!
j. Mahilig akong magbasa (tumigil para makatayo ang kuwit),
magsulat
Ipabasa ang kwento:
Mga Kaibigan Natin
Sa paaralan ay marami tayong mga kaibigan. Ang
mabait na nars ay nagbibisita sa mga bata. Tinitingnan din
ng matalinong doctor at matiyagang dentista ang mga
bata. Lahat sila ay nagiging gabay sa kalusugan.
Tumutulong naman sa pag-aayos ng paligid ng
paaralan ang mahusay na karpintero. Nagpipinta ng
paligid ang mabilis na pintor. nag-aayos naman ng hardin
ang masipag na dyanitor.Lahat sila ay dapat igalang at
pasalamatan sa kanilang kabutihan.
Sinu-sino ang mga kaibigan natin sa paaralan?
Gamitin ang character map sa paglalarawan sa
bawat isa.
Batay sa paglalarawan sa kwento, hayaang itambal sa larawan ng
mga bata ang salitang naglalarawan sa bawat isa na nakasulat sa
strip ng cartolina.
Ipabasa:
mabait na nars
matalinong doctor
matiyagang dentista
mahusay na karpintero
mabilis na pintor
masipag na dyanitor
• Ano ang tawag sa mga salitang
may salungguhit?
Laro: Magpahulaan ng paboritong
kaibigan ng bata sa paaralan.
Tumawag ng bata para ilarawan ang
kaibigan niya sa paaralan.
Hal. Matangkad, mataba at mahilig
sa ice candy.
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Tandaan:
Ang mga salitang nagsasabi ng katangian,kulay, dami o
bilang, hugis, laki, amoy at lasa ay mga salitang
naglalarawan o pang-uri. Inilalarawan ng mga ito ang mga
pangngalan at mga salitang pamalit sa pangngalan.
Halimbawa:
katangian - masipag
kulay – asul
dami o bilang – sampu
hugis – bilog
laki – maliit
amoy – mabango
lasa – maasim
Tukuyin kung sino ang inilalarawan.Piliin sa kahon ang sagot at isulat sa
patlang.
1. Matiyaga siya sa pagtuturo sa maliliit na mga bata._______
2. Mahilig siya sa pagbabasa ng mga aklat._____
3. Masipag siya sa paglilinis ng paligid ng paaralan.________
4.Malambing siya sa mga batang may karamdaman._________
5. Maunawain siya sa kapwa lalo na sa oras ng kagipitan._________
guro mag-aaral dyanitor
nars kaibigan
• Pagmasdan ang kalye sa labas ng
inyong bahay o anumang kalye na
pinakamalapit sa dinadaanan
ninyo mula sa inyong bahay.
Gumawa ng deskripsiyon ng
makikita ninyo dito, gamit ang
mga salitang panglarawan.
Maghandang magbahagi tungkol
dito bukas.
AP 1
WEEK 6
DAY 3
• Ano ang mga bagay na
nakasasama sa ating
kapaligiran?
Ipakita ang larawan ng isang maayos at malinis na tahanan.
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Iparinig ang maikling kwento.
Ang Tahanan ni Ron.
Ito ang tahanan ni Ron.
Malinis at maayos ang tahanan nila Ron. Tulung-tulong ang pamilya ni
Ron sa paglilinis at pag-aayos ng kanilang tahanan.
• Ano ang masasabi ninyo
sa tahanan nila Ron?
• Magbigay ng halimbawa ng
mga paraan na makakatulong sa
pagpapanatili ng kalinisan sa
tahanan.
• Magbigay ng mga paraan na
makasasama sa tahanan?
• Naglilinis ng bahay ang iyong
nanay ano ang gagawin mo?
Tandaan:
• Maraming mga gawi at ugali
na makatutulong sa
pagpapanatili ng kalinisan at
kaayusan ng ating tahanan.
Tama o Mali.
______1.Tulungan si nanay sa paglilinis ng bahay.
2. Ang pagtatapon ng basura sa likod bahay ay
masamang gawi.
3. Ang tulung tulong na paglilinis sa tahanan ay
magandang gawi.
4. Ang pag-aayos ng pinaghigaan ay magandang
kaugalian.
5. Huwag tumulong sa paglilinis ng tahanan.
_______
_______
_______
_______
ENGLISH 1
WEEK 6
DAY 3
• Ask question regarding the story,
“Nina in the Town of Daldalina.”
“I’m a Little Tea Pot”
I’m a little tea pot
Short and stout
Here is my handle
Here is my spout
When I get all steamed up
Hear me shout
Tip me over and pour me out
I’m a little clever tea pot
Yes, it’s true
Here let me show you
What I can do
I can change my handle and my spout
Just tip me over and pour me out
(Repeat first stanza)
Teacher posts a picture on the board and asks questions
about it.
-pupils answer some questions about the picture and talk
about it.
Let them share their experiences related to the picture.
Talk about the pictures.
Teacher says: What do you see in the picture? That’s right.
There are garbage bins for paper, glass, and plastic. What
are they for? What do we put in each one? Have you seen
one of those at home, in school, or in your neighborhood?
Do you know how to make them? What do you think are
other things that we can use as garbage bins? Discuss and
brainstorm with your seatmate about the things that we
can use as garbage bins. I will give you a few minutes to
discuss. Later, I will call some of you to share your ideas in
class.
Encourage them to do the task.
Posts some pictures and a list of adjectives on the board.
Let pupils works in triads and match the adjectives with the correct pictures.
Teacher will discuss the pupils answers.
Encourage them to participate the discussion.
• -let them make a sentence
using the adjectives posted
on the board.
Q4-WEEK6DAY3.pptx
• Ask them to draw their
community and make a
simple sentence using an
adjective.
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Direction:
Color the kind of neighborhood that you want to have.
1.
2.
3.
4.
Q4-WEEK6DAY3.pptx
MATH 1
WEEK 6
DAY 3
• Ipangkat ang klase sa dalawa.Bigyan ng
tally sheet ang bawat pangkat. Ang unang
pangkat ay tatanungin isa-isa ang
miyembro ukol sa paboriitong gulay
samantalang ang ikalwag pangkat ay ukol
sa paboritong prutas. Bawat sagot ng
miyembro ay katumbas ng isang marka sa
tally sheet. Itatally ng lider ang sagot ng
mga miyembro at sasabihin ito sa harap
ng klase.
Q4-WEEK6DAY3.pptx
• Pakuhanin ng kapareha
ang bawat mag-aaral.
Hayaang magtanungan
ang magkapareha ukol sa
laruang mayroon sila at
itally ng bawat isa ang
kanilang.
Laruan Tally Kabuuan
Manika
Robot
dollhouse
Yoyo
Brick game
• Anong laruan kaya ang mas
madami ang bilang/ ang mas
kakaunti ang bilang?
• Paano malalaman ang
kabuang bilang ng mga
laruana ayon sa isinagawang
interview?
Q4-WEEK6DAY3.pptx
- Paano malalaman ang
kabuuang bilang ng bawat
bagay?
- Ilan ang bilang ng bawat agay
ayon sa marks?
Tingnan ang talahanayan at punan ang kabuuang bilang ng
bagay ayon sa tally marks na nakasulat.
• Ilagay ang naaayong tally marks mula sa
kabuuang bilang ng sagot sa interview ukol sa
paboritong gulay.
Punan ang talahanayan B ukol sa sagot ng sampung mag-
aaral mula sa interview ukol sa paborito nilang subject o aralin
mula sa talahanayan A.Itally ang sagot at isulat ang kabuuang
bilang.
• Upang mabilang ang bawat
bagay nang may kaayusan
maaaring gumamit ng tally
marks.Ang bawat tally marks
ay katumbas ng isang bilang
ng bagay.
Basahin at unawain ang suliranin. Punan ang talahanayan.
Nagkaroon ng interview sa paaralan ukol sa paboritong
gawain ng mag-aaral sa loob ng klase. Sampu ang sumagot na
paborito nila ang pag-aawitan, dalawamput – apat naman ang may
gusto ng pagbabasa, at labinglima ang may gusto ng pagguhit.
Ipakita sa pamamagitan ng talahanayan ang resulta ng interview.
Mga
Gawain sa
Paaralan
Tally Marks Kabuuang
Bilang
1.
1.
1.
Takda:
Tanungin ang bawat miyembro ng pamilya kung anu-anong
gulay ang paborito ng bawat isa. Itala sa talahanayan gamit ang
tally marks upang malaman ang kabuuan.
Gulay Tally Marks Kabuuan
Gulay Tally Marks Kabuuan
talong 12
okra 8
kalabasa 5
upo 18
labanos 20
Q4-WEEK6DAY3.pptx
MAPEH 1
WEEK 6
DAY 3
Ano ang mobile sculpture?
• Magpakita ng clay sa mga mag-
aaral.
• Itanong sa mga ito kung ano-
ano ang maaaring magawa na
mga bagay-bagay mula sa clay?
Ipakita sa kanila ang isang larawan ng bagay na gawa sa
clay.
Pag-usapan ang kulay at ang mga anggulo kung paano ito
ginawa.
• Pag-usapan kung ano ang clay, saan ito
nagmula at kung ano ang mga maaaring
magawa mula sa clay.
• Ilahad ang clay sa mga mag-aaral at maaari
ring ipalabas sa kanila ang dala nilang mga clay.
• Itanong kung bakit nagkaroon ng mga kulay
ang clay na dala nia.
• Sabihin sa kanila na gagawa sila ng human
figure mula sa dala-dala nilang clay.
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Bago ang paggawa ng clay ay talakayin mun ang
mga paraan sa paggawa ng clay person.
Preparing the Clay Pieces:
1. Get clay. If you want to be able to move your
clay person around after it's finished, you'll
need modeling clay.
2. Make a ball for the head.
Pinch off a piece of the clay. Roll the piece of clay
into a ball. This will be the clay person's head.
3. Make a tube for the body. Pinch off a piece of clay that's larger than
the head. Shape this piece into a fat snake-like cylinder.
4. Make two long tubes for the arms and legs. Pinch off two more
pieces of clay. Roll these pieces into two long tube shapes. One tube
should be thicker than the other. These will become the arms and legs.
5. Pinch out the neck. Take the ball that will be the head and pinch out
of it a little spike of clay. This will be how the head will attach to the
body. Attach the head to the body.
6. Make a hole for the neck. Take something narrow, like a pencil, or a
toothpick, and burrow out a small hole in the top of the body cylinder.
7. Attach the head to the body. Stick the neck into the hole in the body
so that the ball touches the body.
Making the and Legs Arms
8. ear the arm tube into two pieces. Find the middle of the smaller tube
and tear it into, for the two arms.
9. Flatten the ends of the arms. With your thumb and finger, flatten a
small bit of one end of both arms. These will become the hands.
10. Mold the hands.
11. Attach the arms.
12. Tear the leg tube into two pieces.
13. Make the feet. Bend one end of both of the legs.
14. Attach the legs. Stick the legs into the bottom of the body.
15. Troubleshoot any balancing issues.
16. Make the face.
Paggawa ng Clay Person
sa Gabay ng guro.
Ano-ano ang naidudulot ng mga clay sa mga batang katulad mo?
Nakabubuti ba ito sa iyong kalusugan?
Nakapagdudulot ba ito ng saya habang gumagawa ka ng mga nais mong pigura?
Ano-ano ang naidudulot ng mga clay
sa mga batang katulad mo?
Nakabubuti ba ito sa iyong kalusugan?
Nakapagdudulot ba ito ng saya habang
gumagawa ka ng mga nais mong
pigura?
• Ano ang clay o luwad?
• Ano-ano ang mga maaaring
magawa mula sa mga clay?
Presentasyon ng output
Thank You!
HAPPY
TEACHING!
Josephine M. Sotto

More Related Content

Similar to Q4-WEEK6DAY3.pptx

Q4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptxQ4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptx
ronapacibe1
 
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDEEsp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
cye castro
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
ellaboi
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL
 
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
MejayacelOrcales1
 
W6 GRADE 2 PPT.pptxabcdefghijklmnopqrstu
W6 GRADE 2 PPT.pptxabcdefghijklmnopqrstuW6 GRADE 2 PPT.pptxabcdefghijklmnopqrstu
W6 GRADE 2 PPT.pptxabcdefghijklmnopqrstu
DonnaMaeSuplagio
 
EPP4 APRIL 13 LESSON.pptx
EPP4 APRIL 13 LESSON.pptxEPP4 APRIL 13 LESSON.pptx
EPP4 APRIL 13 LESSON.pptx
Risa Velasco-Dumlao
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
MaestroSonnyTV
 
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
ArcelynPalacay1
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
LalainGPellas
 
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptxESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptx
MarydelTrilles
 
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptxESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptx
crisjanmadridano32
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
nicagargarita1
 
ESP WEEK 8 QRTR 1.pptx
ESP WEEK 8 QRTR 1.pptxESP WEEK 8 QRTR 1.pptx
ESP WEEK 8 QRTR 1.pptx
chonaredillas
 
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdfESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
MaCatherineMendoza
 
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptxTibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
NicolePadilla31
 
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralinanaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
RafaelaTenorio2
 
UNIT 1, FILIPINO WEEK 6, Day 1-4.ppsx
UNIT 1, FILIPINO WEEK 6, Day 1-4.ppsxUNIT 1, FILIPINO WEEK 6, Day 1-4.ppsx
UNIT 1, FILIPINO WEEK 6, Day 1-4.ppsx
AnneCarlos2
 

Similar to Q4-WEEK6DAY3.pptx (20)

Q4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptxQ4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptx
 
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDEEsp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 
W6 GRADE 2 PPT.pptxabcdefghijklmnopqrstu
W6 GRADE 2 PPT.pptxabcdefghijklmnopqrstuW6 GRADE 2 PPT.pptxabcdefghijklmnopqrstu
W6 GRADE 2 PPT.pptxabcdefghijklmnopqrstu
 
EPP4 APRIL 13 LESSON.pptx
EPP4 APRIL 13 LESSON.pptxEPP4 APRIL 13 LESSON.pptx
EPP4 APRIL 13 LESSON.pptx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
 
DLL_ESP 1_Q3_W2.docx
DLL_ESP 1_Q3_W2.docxDLL_ESP 1_Q3_W2.docx
DLL_ESP 1_Q3_W2.docx
 
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
 
Saklolo manual
Saklolo manualSaklolo manual
Saklolo manual
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
 
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptxESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptx
 
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptxESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 5 Sariling Disiplina sa Pagsunod sa mga Batas.pptx
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
 
ESP WEEK 8 QRTR 1.pptx
ESP WEEK 8 QRTR 1.pptxESP WEEK 8 QRTR 1.pptx
ESP WEEK 8 QRTR 1.pptx
 
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdfESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
ESP3_Module 1_Magandang Kaugalian,Isabuhay!.pdf
 
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptxTibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
 
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralinanaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
 
UNIT 1, FILIPINO WEEK 6, Day 1-4.ppsx
UNIT 1, FILIPINO WEEK 6, Day 1-4.ppsxUNIT 1, FILIPINO WEEK 6, Day 1-4.ppsx
UNIT 1, FILIPINO WEEK 6, Day 1-4.ppsx
 

More from ronapacibe1

MGA TANYAG NA PILIPINONG MAY NATATANGING KAKAYAHAN.pptx
MGA TANYAG NA PILIPINONG MAY NATATANGING KAKAYAHAN.pptxMGA TANYAG NA PILIPINONG MAY NATATANGING KAKAYAHAN.pptx
MGA TANYAG NA PILIPINONG MAY NATATANGING KAKAYAHAN.pptx
ronapacibe1
 
grade 2 math fraction ppt.pptxpppppppppt
grade 2 math fraction ppt.pptxppppppppptgrade 2 math fraction ppt.pptxpppppppppt
grade 2 math fraction ppt.pptxpppppppppt
ronapacibe1
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ronapacibe1
 
Use personal pronouns - I_We, You, He_She_They, It in dialogues..pptx
Use personal pronouns - I_We, You, He_She_They, It in dialogues..pptxUse personal pronouns - I_We, You, He_She_They, It in dialogues..pptx
Use personal pronouns - I_We, You, He_She_They, It in dialogues..pptx
ronapacibe1
 
Presentation2.pptx
Presentation2.pptxPresentation2.pptx
Presentation2.pptx
ronapacibe1
 
PPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptx
PPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptxPPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptx
PPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptx
ronapacibe1
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
ronapacibe1
 
SCIENCE 8-9.pptx
SCIENCE 8-9.pptxSCIENCE 8-9.pptx
SCIENCE 8-9.pptx
ronapacibe1
 
rules.pptx
rules.pptxrules.pptx
rules.pptx
ronapacibe1
 

More from ronapacibe1 (9)

MGA TANYAG NA PILIPINONG MAY NATATANGING KAKAYAHAN.pptx
MGA TANYAG NA PILIPINONG MAY NATATANGING KAKAYAHAN.pptxMGA TANYAG NA PILIPINONG MAY NATATANGING KAKAYAHAN.pptx
MGA TANYAG NA PILIPINONG MAY NATATANGING KAKAYAHAN.pptx
 
grade 2 math fraction ppt.pptxpppppppppt
grade 2 math fraction ppt.pptxppppppppptgrade 2 math fraction ppt.pptxpppppppppt
grade 2 math fraction ppt.pptxpppppppppt
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
Use personal pronouns - I_We, You, He_She_They, It in dialogues..pptx
Use personal pronouns - I_We, You, He_She_They, It in dialogues..pptxUse personal pronouns - I_We, You, He_She_They, It in dialogues..pptx
Use personal pronouns - I_We, You, He_She_They, It in dialogues..pptx
 
Presentation2.pptx
Presentation2.pptxPresentation2.pptx
Presentation2.pptx
 
PPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptx
PPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptxPPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptx
PPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptx
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
 
SCIENCE 8-9.pptx
SCIENCE 8-9.pptxSCIENCE 8-9.pptx
SCIENCE 8-9.pptx
 
rules.pptx
rules.pptxrules.pptx
rules.pptx
 

Recently uploaded

ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
luzviminda birung
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
carmelitalamug
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 

Recently uploaded (11)

ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 

Q4-WEEK6DAY3.pptx

 • 2. • Sa iyong mga hindi magagandang karanasan, ano ang iyong ginawa upang hindi na ito maulit? • Paano mo nilutas ang iyong mga problema?
 • 3. • Iparinig ang Awit “ Natutulog Ba ang Diyos?” www.youtube.com/watch?v=qk oorFYRUQw
 • 4. • Tungkol saan an gating inawit? • Ano ang naramdaman mo habang inaawit ito?
 • 5. • Ano kaya ang mensahe ng awit?
 • 6. • Maaring naranasan mo na ang mga nabanggit na sitwasyon. Ito ay halimbawa ng mga pagkakataong maituturing nating hindi magandang pangyayari sa ating buhay. Ang mga ganitong pangyayari ay nagdudulot sa atin ng iba’t ibang damdamin tulad ng pagkalungkot,panghihinayang, pagkainis, at galit.
 • 7. • Nagkaroon ng malubhang karamadaman ang iyong ina. Ano ang gagawin mo?
 • 9. Tandaan: • Ang pag-asa at positibong pananaw sa buhay ay nagbibigay ng kalakasan at katatagang harapin ng may pananalig sa Panginoon ang kinabukasan.
 • 12. “Ipares mo” (Bibigyan ng guro ng flashcard ang mga mag-aaral na may nakasulat na tambalang salita. Bubuo ng tambalang salita ang mga mag-aaral. Kapag nabuo na ang salita ay babasahin ito ng mga mag-aaral at gagamitin sa pangungusap.) Halimbawa: anak + pawis = anakpawis hampas + lupa = hampaslupa isip + bata = isipbata takip + silim = takipsilim balat + sibuyas = balatsibuyas
 • 15. • Magpakita ng larawan ng mga babalang malimit makita sa kapaligiran. • Ipaskil ito sa pisara at ipabasa sa mga bata. • Halimbawa: • Iwasan ang pagputol ng mga puno. • Bawal magtapon ng basura sa ilog. • Bawal manigarilyo sa loob ng sasakyan. • Bawal umihi kahit saang lugar. • Ibaon sa lupa ang mga namatay na hayop. • Itanong: Ano ang kahalagahan ng mga babalang ito? • Dapat bang sundin ang mga babalang ito? Bakit?
 • 17. • Sinusunod ba ng mga tao ang mga babalang ito? Bakit? • Kailan ginagawa ang pagsunod sa mga babala tungkol sa ating kapaligiran?
 • 18. Basahin natin! Sa aming barangay, mga tao„y nagtutulungan. Kahit sina lolo at lola sa trabaho‟y dahan- dahan Sina Rico, Mila, at Ella, gumigising nang maaga, Sa paggawa ay sama-sama, araw-araw ay masaya. Kaya ang buhay namin ay tunay na maginhawa.
 • 19. Itanong: a. Ano ang ginagawa ng mga tao sa barangay? b. Paano gumawa sina lolo at lola? c. Kailan sila gumagawa ng kanilang mga gawain? d. Paano gumawa ang mga bata? e. Saan naganap ang pagtutulungan? f. Kailan ito nangyari? g. Paano ginawa ang paglilinis sa barangay? Isusulat ng guro ang sagot ng mga bata sa pisara dahan-dahan araw-araw sama-sama
 • 20. Sabihin: May mga salitang nagsasabi kung kailan naganap ang pangyayari, saan naganap ang pangyayari, at paano ginanap ang pangyayari.
 • 25. Basahin ang mga pangungusap. Sipiin ang pang-abay na ginamit sa pangungusap . 1. Palaging pumupunta si Tina sa palengke. 2. Nakalagay sa basket ang kanyang mga pinamili. 3. Alas-otso na ng umaga nang siya ay maka-uwi. 4. Agad-agad iniluto ni Tina ang kanyang pinamiling gulay. 5. Maingat niyang isinalin ang mga nalutong gulay sa malaking mangkok.
 • 26. • Ano ang pang-abay? • Ano ang tinutukoy ng pang-abay?
 • 29. Isulat sa patlang ang uri ng pang-abay na ginamit sa pangungusap. 1. ____________ _________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ________________ _ _____________
 • 30. • Sumulat ng tig - 10 pang- abay na pamanahon, panlunan at pamaraan.
 • 32. Hatiin ang klase sa apat na grupo: tuldok, pananong, pandamdam, kuwit. Pabilangin nang hanggang apat ang lahat ng bata. Pangkat 1 ang tuldok, Pangkat 2 ang pananong, Pangkat 3 ang pandamdam, at Pangkat 4 ang kuwit. Ibigay ang panuto ng laro.
 • 33. Basahin ang sumusunod. Pansinin kung tumatayo ang tamang grupo ng bata. a. Kumain ka na ba? b. Mabuhay! c. Uupo muna ako. d. Bibili ako ng patatas (tumigil para makatayo ang kuwit), kamatis (tumigil para makatayo ang kuwit), at itlog. (masdan kung tumayo ang mga tuldok) e. Nagustuhan mo ba ang kuwento? f. Sunog! g. May pagsusulit bukas. h. May pagsusulit bukas? i. May pagsusulit bukas! j. Mahilig akong magbasa (tumigil para makatayo ang kuwit), magsulat
 • 34. Ipabasa ang kwento: Mga Kaibigan Natin Sa paaralan ay marami tayong mga kaibigan. Ang mabait na nars ay nagbibisita sa mga bata. Tinitingnan din ng matalinong doctor at matiyagang dentista ang mga bata. Lahat sila ay nagiging gabay sa kalusugan. Tumutulong naman sa pag-aayos ng paligid ng paaralan ang mahusay na karpintero. Nagpipinta ng paligid ang mabilis na pintor. nag-aayos naman ng hardin ang masipag na dyanitor.Lahat sila ay dapat igalang at pasalamatan sa kanilang kabutihan.
 • 35. Sinu-sino ang mga kaibigan natin sa paaralan? Gamitin ang character map sa paglalarawan sa bawat isa.
 • 36. Batay sa paglalarawan sa kwento, hayaang itambal sa larawan ng mga bata ang salitang naglalarawan sa bawat isa na nakasulat sa strip ng cartolina. Ipabasa: mabait na nars matalinong doctor matiyagang dentista mahusay na karpintero mabilis na pintor masipag na dyanitor
 • 37. • Ano ang tawag sa mga salitang may salungguhit?
 • 38. Laro: Magpahulaan ng paboritong kaibigan ng bata sa paaralan. Tumawag ng bata para ilarawan ang kaibigan niya sa paaralan. Hal. Matangkad, mataba at mahilig sa ice candy.
 • 40. Tandaan: Ang mga salitang nagsasabi ng katangian,kulay, dami o bilang, hugis, laki, amoy at lasa ay mga salitang naglalarawan o pang-uri. Inilalarawan ng mga ito ang mga pangngalan at mga salitang pamalit sa pangngalan. Halimbawa: katangian - masipag kulay – asul dami o bilang – sampu hugis – bilog laki – maliit amoy – mabango lasa – maasim
 • 41. Tukuyin kung sino ang inilalarawan.Piliin sa kahon ang sagot at isulat sa patlang. 1. Matiyaga siya sa pagtuturo sa maliliit na mga bata._______ 2. Mahilig siya sa pagbabasa ng mga aklat._____ 3. Masipag siya sa paglilinis ng paligid ng paaralan.________ 4.Malambing siya sa mga batang may karamdaman._________ 5. Maunawain siya sa kapwa lalo na sa oras ng kagipitan._________ guro mag-aaral dyanitor nars kaibigan
 • 42. • Pagmasdan ang kalye sa labas ng inyong bahay o anumang kalye na pinakamalapit sa dinadaanan ninyo mula sa inyong bahay. Gumawa ng deskripsiyon ng makikita ninyo dito, gamit ang mga salitang panglarawan. Maghandang magbahagi tungkol dito bukas.
 • 44. • Ano ang mga bagay na nakasasama sa ating kapaligiran?
 • 45. Ipakita ang larawan ng isang maayos at malinis na tahanan.
 • 47. Iparinig ang maikling kwento. Ang Tahanan ni Ron. Ito ang tahanan ni Ron. Malinis at maayos ang tahanan nila Ron. Tulung-tulong ang pamilya ni Ron sa paglilinis at pag-aayos ng kanilang tahanan.
 • 48. • Ano ang masasabi ninyo sa tahanan nila Ron?
 • 49. • Magbigay ng halimbawa ng mga paraan na makakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa tahanan.
 • 50. • Magbigay ng mga paraan na makasasama sa tahanan?
 • 51. • Naglilinis ng bahay ang iyong nanay ano ang gagawin mo?
 • 52. Tandaan: • Maraming mga gawi at ugali na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng ating tahanan.
 • 53. Tama o Mali. ______1.Tulungan si nanay sa paglilinis ng bahay. 2. Ang pagtatapon ng basura sa likod bahay ay masamang gawi. 3. Ang tulung tulong na paglilinis sa tahanan ay magandang gawi. 4. Ang pag-aayos ng pinaghigaan ay magandang kaugalian. 5. Huwag tumulong sa paglilinis ng tahanan. _______ _______ _______ _______
 • 55. • Ask question regarding the story, “Nina in the Town of Daldalina.”
 • 56. “I’m a Little Tea Pot” I’m a little tea pot Short and stout Here is my handle Here is my spout When I get all steamed up Hear me shout Tip me over and pour me out I’m a little clever tea pot Yes, it’s true Here let me show you What I can do I can change my handle and my spout Just tip me over and pour me out (Repeat first stanza)
 • 57. Teacher posts a picture on the board and asks questions about it. -pupils answer some questions about the picture and talk about it. Let them share their experiences related to the picture.
 • 58. Talk about the pictures. Teacher says: What do you see in the picture? That’s right. There are garbage bins for paper, glass, and plastic. What are they for? What do we put in each one? Have you seen one of those at home, in school, or in your neighborhood? Do you know how to make them? What do you think are other things that we can use as garbage bins? Discuss and brainstorm with your seatmate about the things that we can use as garbage bins. I will give you a few minutes to discuss. Later, I will call some of you to share your ideas in class. Encourage them to do the task.
 • 59. Posts some pictures and a list of adjectives on the board. Let pupils works in triads and match the adjectives with the correct pictures. Teacher will discuss the pupils answers. Encourage them to participate the discussion.
 • 60. • -let them make a sentence using the adjectives posted on the board.
 • 62. • Ask them to draw their community and make a simple sentence using an adjective.
 • 64. Direction: Color the kind of neighborhood that you want to have.
 • 68. • Ipangkat ang klase sa dalawa.Bigyan ng tally sheet ang bawat pangkat. Ang unang pangkat ay tatanungin isa-isa ang miyembro ukol sa paboriitong gulay samantalang ang ikalwag pangkat ay ukol sa paboritong prutas. Bawat sagot ng miyembro ay katumbas ng isang marka sa tally sheet. Itatally ng lider ang sagot ng mga miyembro at sasabihin ito sa harap ng klase.
 • 70. • Pakuhanin ng kapareha ang bawat mag-aaral. Hayaang magtanungan ang magkapareha ukol sa laruang mayroon sila at itally ng bawat isa ang kanilang.
 • 72. • Anong laruan kaya ang mas madami ang bilang/ ang mas kakaunti ang bilang? • Paano malalaman ang kabuang bilang ng mga laruana ayon sa isinagawang interview?
 • 74. - Paano malalaman ang kabuuang bilang ng bawat bagay? - Ilan ang bilang ng bawat agay ayon sa marks?
 • 75. Tingnan ang talahanayan at punan ang kabuuang bilang ng bagay ayon sa tally marks na nakasulat.
 • 76. • Ilagay ang naaayong tally marks mula sa kabuuang bilang ng sagot sa interview ukol sa paboritong gulay.
 • 77. Punan ang talahanayan B ukol sa sagot ng sampung mag- aaral mula sa interview ukol sa paborito nilang subject o aralin mula sa talahanayan A.Itally ang sagot at isulat ang kabuuang bilang.
 • 78. • Upang mabilang ang bawat bagay nang may kaayusan maaaring gumamit ng tally marks.Ang bawat tally marks ay katumbas ng isang bilang ng bagay.
 • 79. Basahin at unawain ang suliranin. Punan ang talahanayan. Nagkaroon ng interview sa paaralan ukol sa paboritong gawain ng mag-aaral sa loob ng klase. Sampu ang sumagot na paborito nila ang pag-aawitan, dalawamput – apat naman ang may gusto ng pagbabasa, at labinglima ang may gusto ng pagguhit. Ipakita sa pamamagitan ng talahanayan ang resulta ng interview. Mga Gawain sa Paaralan Tally Marks Kabuuang Bilang 1. 1. 1.
 • 80. Takda: Tanungin ang bawat miyembro ng pamilya kung anu-anong gulay ang paborito ng bawat isa. Itala sa talahanayan gamit ang tally marks upang malaman ang kabuuan. Gulay Tally Marks Kabuuan
 • 81. Gulay Tally Marks Kabuuan talong 12 okra 8 kalabasa 5 upo 18 labanos 20
 • 84. Ano ang mobile sculpture?
 • 85. • Magpakita ng clay sa mga mag- aaral. • Itanong sa mga ito kung ano- ano ang maaaring magawa na mga bagay-bagay mula sa clay?
 • 86. Ipakita sa kanila ang isang larawan ng bagay na gawa sa clay. Pag-usapan ang kulay at ang mga anggulo kung paano ito ginawa.
 • 87. • Pag-usapan kung ano ang clay, saan ito nagmula at kung ano ang mga maaaring magawa mula sa clay. • Ilahad ang clay sa mga mag-aaral at maaari ring ipalabas sa kanila ang dala nilang mga clay. • Itanong kung bakit nagkaroon ng mga kulay ang clay na dala nia. • Sabihin sa kanila na gagawa sila ng human figure mula sa dala-dala nilang clay.
 • 89. Bago ang paggawa ng clay ay talakayin mun ang mga paraan sa paggawa ng clay person. Preparing the Clay Pieces: 1. Get clay. If you want to be able to move your clay person around after it's finished, you'll need modeling clay. 2. Make a ball for the head. Pinch off a piece of the clay. Roll the piece of clay into a ball. This will be the clay person's head.
 • 90. 3. Make a tube for the body. Pinch off a piece of clay that's larger than the head. Shape this piece into a fat snake-like cylinder. 4. Make two long tubes for the arms and legs. Pinch off two more pieces of clay. Roll these pieces into two long tube shapes. One tube should be thicker than the other. These will become the arms and legs. 5. Pinch out the neck. Take the ball that will be the head and pinch out of it a little spike of clay. This will be how the head will attach to the body. Attach the head to the body. 6. Make a hole for the neck. Take something narrow, like a pencil, or a toothpick, and burrow out a small hole in the top of the body cylinder. 7. Attach the head to the body. Stick the neck into the hole in the body so that the ball touches the body. Making the and Legs Arms
 • 91. 8. ear the arm tube into two pieces. Find the middle of the smaller tube and tear it into, for the two arms. 9. Flatten the ends of the arms. With your thumb and finger, flatten a small bit of one end of both arms. These will become the hands. 10. Mold the hands. 11. Attach the arms. 12. Tear the leg tube into two pieces. 13. Make the feet. Bend one end of both of the legs. 14. Attach the legs. Stick the legs into the bottom of the body. 15. Troubleshoot any balancing issues. 16. Make the face.
 • 92. Paggawa ng Clay Person sa Gabay ng guro.
 • 93. Ano-ano ang naidudulot ng mga clay sa mga batang katulad mo? Nakabubuti ba ito sa iyong kalusugan? Nakapagdudulot ba ito ng saya habang gumagawa ka ng mga nais mong pigura? Ano-ano ang naidudulot ng mga clay sa mga batang katulad mo? Nakabubuti ba ito sa iyong kalusugan? Nakapagdudulot ba ito ng saya habang gumagawa ka ng mga nais mong pigura?
 • 94. • Ano ang clay o luwad? • Ano-ano ang mga maaaring magawa mula sa mga clay?