SlideShare a Scribd company logo
Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и став
36 став 1 точка 10 и точка 15 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр.05/02), Врз
основа на одредбите од Законот за
трговските друштва, член 166, 167, 169,
170, 171, 172, 176, 177 ( “Службен весник на
Република Македонија” број 28/04, 84/05,
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12,
70/13, 119/13,120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,
64/18 и 120/18), Советот на Општина
Тетово на ------------година, донесе
Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 4 dhe
paragrafi 36 paragrafi 1 pika 10 dhe pika 15 të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare
e Republikës së Maqedonisë”, nr.05/02), Në
bazë të dispozitave të Ligjit për shoqatat
tregtare, neni 166, 167, 169, 170, 171, 172,
176, 177 (“Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08,
42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13,
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 dhe 120/18),
Këshilli i Komunës së Tetovës më ------------,
miratoi
ПРЕДЛОГ-О Д Л У К А
за основање на трговско друштво
„ЕЛЕКТРО ТЕТОВA” ДООЕЛ
PROPOZIM-V E N D I M
për themelimin e shoqërisë tregtare
„ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
ОПШТИ ОДРЕДБИ DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Член 1
Со оваа одлука, Општина Тетово основа
Друштво за производство, трговија, и
услуги “ЕЛЕКТРО ТЕТОВA” ДОOЕЛ
експорт-импорт -Тетово на подрачјето на
Општина Тетово.
Neni 1
Me këtë Vendim, Komuna e Tetovës themelon
shoqëri për prodhim, tregti dhe shërbime
“ELEKTRO TETOVA” SHPKPV eksport-import
- Tetovë në territorin e Komunës së Tetovës.
Член 2
1.Називот на трговското друштво гласи: -
Друштво за производство, трговија, со
електрична енергија и услуги од јавно
осветлување “ЕЛЕКТРО ТЕТОВA” ДООЕЛ -
Тетово .
2.Скратен назив на јавното претпријатие
гласи: „ЕЛЕКТРО ТЕТОВA” ДООЕЛ –
Тетово.
Neni 2
1. Emri i shoqërisë tregtare qëndron: -
Shoqëria për prodhim, tregti me energji
elektrike dhe shërbime të ndriçimit publik
“ELEKTRO TETOVA” SHPKPV - Tetovë.
2. Emri i shkurtuar i ndërmarrjes publike
qëndron: "ELEKTRO TETOVA” SHPKPV –
Tetovë.
Член 3
1. Трговското друштво има својство на
правно лице.
2.Седиштето на претпријатието е на Ул.
„Дервиш Цара“ бр.68 Тетово.
Neni 3
1.Shoqëria tregtare ka cilësinë e personit
juridik.
2.Selia e ndërmarjes është në rr.”Dervish
Cara” nr.68 Tetovë.
Предмет на работење
Член 4
Согласно Законот како предмет на
работење се запишува:
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС
Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра според НКД е: 43.21 електро
инсталатерски работи.
Друштвото ќе ги обавува сите дејности во
дозволениот промет.
Lënda e punës
Neni 4
Sipas ligjit, si lëndë e punës regjistrohet:
KLAUZA E PËRGJITHSHME E BIZNESIT
Veprimtaria me prioritet /Kodi kryesor i të
ardhurave sipas NKD është: 43.21 punë
elektro instaluese.
Shoqëria do të kryejë të gjitha aktivitetet në
tregtinë e lejuar.
Орган на управување
Член 5
Со друштвото управува управител.
За вршење на функцијата управител на
друштвото се именува лицето Седат
Сулејмани- државјанин на Република
Северна Македонија и број на лична карта
******** со постојано место на живеење во
адреса ********, општина Тетово кој ќе го
застапува друштвото во внатрешниот и
надворешниот трговски промет без
ограничување.
Управителот се именува на неопределено
време, без ограничување во правниот
промет и во односите со трети лица
управителот е овластен да дејствува во
сите околности во името на друштвото, со
исклучок на овластувањата што според
Законот за трговските друштва ги има
основачот.
Organi udhëheqës
Neni 5
Me shoqërinë udhëheq udhëheqësi.
Për kryerjen e funksionit udhëheqës i
shoqërisë emërohet personi Sedat Sulejmani
nënshtetas i Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe me numër të letërnjoftimit ********
me vendbanim të përhershëm në adresën në
*********, komuna e Tetovës i cili do të
përfaqësojë shoqërinë në tregtinë e
brendshme dhe të jashtme pa kufizim.
Udhëheqësi emërohet për një kohë të
pacaktuar, pa kufizim në qarkullimet juridike
dhe në marrëdhëniet me pale të treta,
udhëheqësi është i autorizuar të veprojë në të
gjitha rrethanat në emër të shoqërisë, me
përjashtim të autorizimeve që sipas Ligjit për
shoqëritë tregtare i ka themeluesi.
Член 6
Управителот го застапува и претставува
друштвото, тој е должен да ги води
работите на друштвото со внимание на
уреден и совесен трговец и да ја чува
деловната тајна на друштвото и е
одговорен за уредно водење на трговските
книги на друштвото во согласност со
Законот за трговските друштва и други
прописи.
Neni 6
Udhëheqësi përfaqëson dhe paraqet
shoqërinë, ai është i detyruar të drejtojë punët
e shoqërisë me vëmendjen e një tregtari të
rregullt dhe të ndërgjegjshëm dhe të ruajë
sekretin afarist të shoqërisë dhe është
përgjegjës për menaxhimin e rregullt të librave
tregtarë të shoqërisë në pajtim me Ligjin për
shoqëritë tregtare dhe rregulloret tjera.
Член 7
Управителот, го управува друштвото на
начин на којшто смета дека е целисходен
за остварување на интересот на друштвото.
Одговорностите на Друштвото, управителот
и основачот према трети лица се согласно
законските одредби од ЗТД и другите
позитивни законски прописи.
Neni 7
Udhëheqësi, e menaxhon shoqërinë në atë
mënyrë që ai e konsideron të përshtatshme
për realizimin e interesit të shoqërisë.
Përgjegjësitë e shoqërisë, udhëheqësi dhe
themeluesi ndaj palëve të treta janë në
përputhje me dispozitat ligjore të LSHT-së dhe
rregulloreve të tjera ligjore pozitive.
Член 8
За одлуките кои ќе ги донесат единствениот
содружник или управителот друштвото е
должно да води книга на одлуки, одлуките
управителот е должен да ги евидентира во
книгата на одлуки во согласност со
одредбите од Законот за трговските
друштва и другите позитивни законски
одредби.
Одлуките се евидентираат во книгата на
одлуки веднаш по донесувањето и се
заверуваат со потпис на единствениот
содружник или управителот.
Neni 8
Për vendimet që do t’i sjell shoqëruesi i vetëm
ose udhëheqësi, shoqëria është e detyruar të
mbajë librin e Vendimeve, udhëheqësi është i
detyruar që Vendimet t'i regjistrojë në librin e
Vendimeve në përputhje me dispozitat e Ligjit
për Shoqëritë Tregtare dhe dispozita të tjera
ligjore pozitive.
Vendimet regjistrohen në librin e Vendimeve
menjëherë pasi janë marrë dhe vërtetohen me
nënshkrimin e shoqëruesit të vetëm ose
udhëheqësit.
Член 9
Доколку содружникот одлучи да образува
орган на надзор, членовите на надзорниот
одбор, односно контролорот го избира и го
отповикува со своја одлука.
Neni 9
Nëse shoqëruesi vendos të formojë organ
mbikëqyrës, anëtarët e këshillit mbikëqyrës,
gjegjësisht kontrolluesi, e zgjedhin dhe e
shkarkojnë atë me Vendim të tij.
Чување документи
Член 10
Друштвото во своето седиште мора да ги
чува следите акти и документи:
- Одлуките на основачот што се
однесуваат на работењето на
друштвото
- примерок од Изјавата за основање
со сите нејзини измени и
дополнувања со пречистените
текстови;
- прилози што се поднесени во
трговскиот регистар при
Централниот регистар;
- книгата на одлуки;
- ажурирана листа со име и презиме,
местото на живеење на управителот
на друштвото и членовите на
надзорниот одбор, односно на
контролорот ако друштвото има
орган за надзор;
- примерок од годишната сметка и од
годишниот извештај за работата на
друштвото во претходната деловна
година;
- документи за залог и за хипотека;
- колективен договор на ниво на
друштво (доколку има);
- извештај на овластен ревизор и
извештај на овластен проценувач
доколку има такви; и
- други акти и документи определени
со Законот за трговските друштва.
Rruajtja e dokumentacionit
Neni 10
Shoqëria duhet të mbajë në selinë e saj aktet
dhe dokumentet e mëposhtme:
- Vendimet e themeluesit që kanë të
bëjnë me funksionimin e
shoqërisë
- një kopje të Deklaratës së themelimit
me të gjitha ndryshimet dhe shtesat e
saj me tekstet e pastruara;
- shtojcat e paraqitura në regjistrin
tregtar pran Regjistrit Qendror;
- libri i Vendimeve
- listë të përditësuar me emër dhe
mbiemër, vendbanimin e udhëheqësit
të shoqërisë dhe anëtarëve të këshillit
mbikëqyrës, pra të kontrollorit nëse
shoqëria ka organ mbikëqyrës;
- kopje të llogarisë vjetore dhe të raportit
vjetor për punën e shoqërisë në vitin e
kaluar afarist;
- dokumentet për garancion dhe
hipotekë.
- marrëveshje kolektive në nivel të
shoqërisë (po qese ka)
- raport nga revizori i autorizuar dhe
raport nga vlerësuesi i autorizuar, nëse
ka; dhe
- akte dhe dokumente tjera të
përcaktuara me Ligjin për shoqëritë
tregtare
Основачки влог
Член 11
Основачот го основа друштвото и го
вложува својот основачки влог заради
остварување на добивка.
Основачкиот влог е непаричен и изнесува
385.300,00 (со зборови-тристотини
осумдесет и пет илјади и тристотини)
денари.
Во непаричниот влог влегуваат следниве
подвижни ствари:
Вид на транспортни средства -N3-Товарновозило
SG-Возило за специјална намена
Марка и тип -DAIMLERCHRYSLER 904.6 /---/--
Комерцијална ознака -413 CDI
Год на производство – 2004
Рег бр - TE-4760-AF
Идентифик. број на возило- WDB9046131R720625
Идентифик. Број на мотор- 09386712
Сила и заф. Kw/cm3-95/2148
Новонаб. Цена- 2.266.472 денари
Состојба-исправна
Реална амортизација-83 %
Проценета цена-385.300,00 денари
Овие подвижни ствари стануваат
сопственост на друштвото, по уписот во
Централен Регистар.
Подвижните ствари се проценети на
износот 385.300,00 денари согласно
Извештај за процентка на транспортни
средства бр 08-61/22-3 од лиценциран
овластен проценител за транспортни
средства со лиц бр 0084-Т издаена од
Министерство за транспорт и врски.
Извештајот е составен дел на оваа одлука.
Depozita bazë
Neni 11
Themeluesi e themelon shoqërinë dhe
kontribuon depozitën bazë me qëllim për të
realizuar fitimin.
Kontributi themelues është jo monetar dhe kap
shumën prej 385.300,00 (me fjalë - treqind e
tetëdhjetë e pesë mijë e treqind) denarë.
Depozita jo monetare përfshin sendet e
luajtshme të mëposhtme:
Lloji i mjetit të transportit -N3-Kamion SG-Automjet për
qëllime të veçanta
Tipi dhe lloji -DAIMLERCHRYSLER 904.6 /---/--
Tipi komercial -413 CDI
Viti i prodhimit - 2004
Nr. i Regj. - TE-4760-AF
Numri identifikues i automjetit- WDB9046131R720625
Numri identifikues i motorit- 09386712
Forca dhe fuqia. Kw/cm3-95/2148
Çmimi - 2.266.472 denarë
Gjendja - e rregullt
Amortizimi real-83%
Vlerësimi i çmimit - 385.300,00 den
Këto sende të luajtshme kalojnë në pronësi të
shoqërisë, pas regjistrimit në Regjistrin
Qendror.
Sendet e luajtshme janë në vlerë prej
385.300,00 denarë sipas Raportit mbi
përqindjen e mjeteve të transportit nr. 08-
61/22-3 nga vlerësuesi i autorizuar i licencuar
për mjete transporti me numër licence 0084-T
të lëshuar nga Ministria e Transportit dhe
Lidhjeve.
Raporti është pjesë përbërëse e këtij vendimi
Приходи и расходи
Член 12
Приходите и расходите на друштвото се
утврдуваат согласно позитивните норми и
прописи, а се остваруваат согласно
дејсностите на друштвото.
Приходите на друштвото ќе бидат и од
комуналните такси од јавното освелтување.
Добивката се утврдува со периодична и
годишна пртесметка, а добивката во
смисла на оваа изјава е дел кој ќе
преостане откако ќе се намират расходите
и платите.
Të hyrat dhe shpenzimet
Neni 12
Të hyrat dhe shpenzimet e shoqërisë
përcaktohen sipas normave dhe rregulloreve
pozitive, kurse realizohen në pajtim me
veprimtaritë e shoqërisë.
Të hyrat e shoqërisë do të jenë edhe nga
taksat komunale nga ndriçimi publik.
Fitimi përcaktohet me përllogaritje periodike
dhe vjetore, kurse fitimi në kuptimin e kësaj
deklarate është ajo pjesë që do të mbetet pasi
të jenë paguar shpenzimet dhe pagat.
Обврската за покривање на загубата се
намирува од трајниот влог на основачот.
Доколку главницата се намали под
законскиот минимум, основачот е должен
да ја надомести со нови вложувања во
предмети или пари.
Добивката во смисла на одредбите на оваа
одлука е делот од приходите на друштвото
кој ќе преостане кога ќе се намират сите
фискални, законски обврски и други
неопходни обврски за нормално
функционирање на друштвото, вклучувајќи
ги и платите и придонесите за вработените.
Detyrimi për të mbuluar humbjen shlyhet nga
kontributi i përhershëm i themeluesit.
Nëse shuma kryesore zvogëlohet nën
minimumin ligjor, themeluesi është i detyruar
ta kompensojë atë me investime të reja në
lëndë ose të holla.
Fitimi në kushtet e përcaktimeve të këtij
vendimi është pjesa e të ardhurave të
shoqërisë që do të mbeten kur të përmbushen
të gjitha detyrimet fiskale, ligjore dhe detyrimet
e tjera të nevojshme për funksionimin normal
të shoqërisë, përfshirë pagat dhe kontributet
për punonjësit.
Член 13
Единствениот содружник одлучува за
распоредување на добивката.
Во одлуката за распоредување на
добивката се прикажува секоја поединечна
намена на добивката, а особено се
наведуваат:
- износот од добивката за покривање
на загубата од минати години
(доколку таква има);
- износите коишто се внесуваат во
законските и во статутарните
резерви на друштвото;
- износот којшто се исплатува во вид
на дивиденда;
- дополнителните издатоци врз
основа на одлуката;
- евентуалниот пренос на добивката
во наредната година (акумулираната
добивка); и
- износот на добивката со којшто ќе се
изврши зголемување на основната
главнина на друштвото и износот од
добивката за инвестиции.
Neni 13
Për shpërndarjen e fitimit vendos shoqëruesi i
vetëm.
Në vendimin për shpërndarjen e fitimit
tregohet secili qëllim individual i fitimit, kurse
në veçanti theksohen:
- shuma e fitimit për të mbuluar
humbjen nga vitet e mëparshme
(nëse ka);
- shumat të cilat hynë në rezervat
ligjore dhe statutore të shoqërisë;
- shuma që paguhet në formë të
dividendit;
- shpenzime shtesë në bazë të
Vendimit;
- transferimi i mundshëm i fitimit në
vitin pasardhës (fitimi i akumuluar);
dhe
- shuma e fitimit me të cilën do të
rritet kapitali aksionar i shoqërisë
dhe shuma e fitimit për investime.
Член 14
По одобрувањето на годишната сметка и на
финансиските извештаи и утврдувањето на
постоењето добивка за распределба,
единствениот содружник го определува
делот којшто ќе се додели во форма на
дивиденда.
Neni 14
Pas miratimit të llogarisë vjetore dhe raporteve
financiare dhe konstatimit të ekzistencës së
fitimit për shpërndarje, shoqëruesi i vetëm
përcakton pjesën që do të ndahet në formë
dividendi.
Управителот може да исплати дивиденда
во износ којшто не ја надминува вкупно
остварената добивка искажана со
годишната сметка и со финансиските
извештаи, зголемена за пренесената
нераспределена добивка од претходните
години или со резервите кои можат да се
распределуваат.
Дивидендата се исплатува најдоцна во рок
од девет месеца по завршувањето на
деловната година.
До крајот на годината друштвото доставува
програма за работа за наредната година, а
најдоцна до 31 Мај доставува извештај за
претходната работа до советот на
Општината.
Udhëheqësi mund të paguajë një dividend në
një shumë që nuk e kalon fitimin total të
realizuar të shprehur nga llogaria vjetore dhe
raportet financiare, të rritur me fitimin e
transferuar të pa shpërndarë nga vitet e
mëparshme ose me rezervat që mund të
shpërndahen.
Dividendi paguhet jo më vonë se nëntë muaj
pas përfundimit të vitit afarist.
Deri në fund të vitit shoqëria dorëzon program
për punë për vitin e ardhshëm, kurse më së
voni deri më 31 Maj dorëzon raport për punën
paraprake deri te Këshilli i Komunës.
Престанок
Член 15
Друштвото може да престане во следните
случаи:
1. Со истекот на рокот за кој е
основано;
2. Со одлука на содружникот;
3. Со Ликвидација;
4. Со одлука на регистарскиот орган;
5. Со одлука за припојување со друго
друштво, односно поделба;
6. Со спроведување на стечај;
1. 7. Во други случаеви предвидени со
закон.
Përfundimi
Neni 15
Shoqëria mund të përfundojë në rastet e
mëposhtme:
1. Me skadimin e afatit për të cilin është
themeluar;
2. Me vendim të shoqëruesit;
3. Me Likuidim;
4. Me vendim të organit regjistrues;
5. Me vendim për bashkim me një shoqëri
tjetër, përkatësisht ndarje;
6. Me zbatimin e falimentimit;
7. Në raste të tjera të parashikuara me ligj
Измени
Член 16
Сите измени на оваа изјава до кои би
дошло во текот на работата на друштвото
ќе се вршат согласно Законот за трговски
друштва и другите позитивни прописи, а
одлуките ги донесува основачот на
друштвото.
Вработените во друштвото своите права ги
остваруваат согласно законот и
колективниот договор. Со други акти на
друштвото ќе се утврдат обврските и
правата од работниот однос на
вработените во друштвото.
Ndryshimet
Neni 16
Të gjitha ndryshimet në këtë deklaratë që do
të ndodhin gjatë punës së shoqërisë do të
kryhen në pajtim me Ligjin për Shoqëri
Tregtare dhe rregulloret tjera pozitive, ndërsa
Vendimet i merr themeluesi i shoqërisë.
Punonjësit e shoqërisë të drejtat e tyre i
realizojnë në pajtim me ligjin dhe kontratën
kolektive. Me akte të tjera të shoqërisë do të
përcaktohen detyrimet dhe të drejtat nga
marrëdhënia e punës të punonjësve të
shoqërisë.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE
Член 17
За се што не е предвидено со оваа одлука
ќе се применуваат одредбите на Законот за
трговски друштвa и другите позитивни
законски прописи.
Neni 17
Çdo gjë që nuk është parashikuar me këtë
Vendim do të zbatohen dispozitat e Ligjit për
Shoqëri Tregtare dhe rregulloret tjera pozitive
ligjore
Член 18
Се овластува управителот во име
управител на друштвото да ги потпише сите
акти потребни за основање на друштвото и
упис во регистарот.
Neni 18
Udhëheqësi autorizohet në emër të
udhëheqësit të shoqërisë të nënshkruajë të
gjitha aktet e nevojshme për themelimin e
shoqërisë dhe regjistrimin në regjistër.
Член 19
Се овластува Градоначалникот на
Општината како застапник по закон на
основачот, во име на основачот да ги
донесе сите потребни одлуки како и да ги
потпише сите потребни документи за
основање на трговското друштво и упис во
регистарот.
Се овластува градоначалникот средствата
прибрани од комуналната такса за јавно
осветлување да ги префрлува на
друштвото.
Neni 19
Kryetari i Komunës autorizohet si përfaqësues
ligjor të themeluesit, në emër të themeluesit, të
sjell të gjitha Vendimet e nevojshme si dhe të
nënshkruajë të gjitha dokumentet e nevojshme
për themelimin e shoqërisë tregtare dhe
regjistrimin në regjistër.
Kryetari autorizohet që mjetet e grumbulluara
nga taksat komunale për ndriçim publik t’i
transferoj në shoqëri.
Член 20
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Тетово“.
Neni 20
Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit, ndërsa
do të publikohet në “Fletoren zyrtare të
Komunës së Tetovës”.
Бр.Nr.08- Совет на Oпштина Тетово
..2022 Претседател,
Тетово/Tetovë Бесар Дурмиши
Këshilli i Komunës së Tetovës
Kryetar,
Besar Durmishi

More Related Content

More from Portalb.mk

Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së VeriutStudimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Portalb.mk
 
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Portalb.mk
 
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Portalb.mk
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Portalb.mk
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdf
Portalb.mk
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Portalb.mk
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Portalb.mk
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Portalb.mk
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Portalb.mk
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
Portalb.mk
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Portalb.mk
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Portalb.mk
 
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Portalb.mk
 
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Portalb.mk
 
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatEmri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Portalb.mk
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Portalb.mk
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Portalb.mk
 
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVKonkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Portalb.mk
 
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space TetovaLetër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Portalb.mk
 
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space TetovaMemorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Portalb.mk
 

More from Portalb.mk (20)

Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së VeriutStudimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
 
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
 
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdf
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
 
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
 
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
 
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatEmri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
 
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVKonkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
 
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space TetovaLetër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
 
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space TetovaMemorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
 

Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV

  • 1. Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и став 36 став 1 точка 10 и точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.05/02), Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва, член 166, 167, 169, 170, 171, 172, 176, 177 ( “Службен весник на Република Македонија” број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13,120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Советот на Општина Тетово на ------------година, донесе Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 4 dhe paragrafi 36 paragrafi 1 pika 10 dhe pika 15 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.05/02), Në bazë të dispozitave të Ligjit për shoqatat tregtare, neni 166, 167, 169, 170, 171, 172, 176, 177 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 dhe 120/18), Këshilli i Komunës së Tetovës më ------------, miratoi ПРЕДЛОГ-О Д Л У К А за основање на трговско друштво „ЕЛЕКТРО ТЕТОВA” ДООЕЛ PROPOZIM-V E N D I M për themelimin e shoqërisë tregtare „ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV ОПШТИ ОДРЕДБИ DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Член 1 Со оваа одлука, Општина Тетово основа Друштво за производство, трговија, и услуги “ЕЛЕКТРО ТЕТОВA” ДОOЕЛ експорт-импорт -Тетово на подрачјето на Општина Тетово. Neni 1 Me këtë Vendim, Komuna e Tetovës themelon shoqëri për prodhim, tregti dhe shërbime “ELEKTRO TETOVA” SHPKPV eksport-import - Tetovë në territorin e Komunës së Tetovës. Член 2 1.Називот на трговското друштво гласи: - Друштво за производство, трговија, со електрична енергија и услуги од јавно осветлување “ЕЛЕКТРО ТЕТОВA” ДООЕЛ - Тетово . 2.Скратен назив на јавното претпријатие гласи: „ЕЛЕКТРО ТЕТОВA” ДООЕЛ – Тетово. Neni 2 1. Emri i shoqërisë tregtare qëndron: - Shoqëria për prodhim, tregti me energji elektrike dhe shërbime të ndriçimit publik “ELEKTRO TETOVA” SHPKPV - Tetovë. 2. Emri i shkurtuar i ndërmarrjes publike qëndron: "ELEKTRO TETOVA” SHPKPV – Tetovë. Член 3 1. Трговското друштво има својство на правно лице. 2.Седиштето на претпријатието е на Ул. „Дервиш Цара“ бр.68 Тетово. Neni 3 1.Shoqëria tregtare ka cilësinë e personit juridik. 2.Selia e ndërmarjes është në rr.”Dervish Cara” nr.68 Tetovë.
  • 2. Предмет на работење Член 4 Согласно Законот како предмет на работење се запишува: ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС Приоритетна дејност/Главна приходна шифра според НКД е: 43.21 електро инсталатерски работи. Друштвото ќе ги обавува сите дејности во дозволениот промет. Lënda e punës Neni 4 Sipas ligjit, si lëndë e punës regjistrohet: KLAUZA E PËRGJITHSHME E BIZNESIT Veprimtaria me prioritet /Kodi kryesor i të ardhurave sipas NKD është: 43.21 punë elektro instaluese. Shoqëria do të kryejë të gjitha aktivitetet në tregtinë e lejuar. Орган на управување Член 5 Со друштвото управува управител. За вршење на функцијата управител на друштвото се именува лицето Седат Сулејмани- државјанин на Република Северна Македонија и број на лична карта ******** со постојано место на живеење во адреса ********, општина Тетово кој ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет без ограничување. Управителот се именува на неопределено време, без ограничување во правниот промет и во односите со трети лица управителот е овластен да дејствува во сите околности во името на друштвото, со исклучок на овластувањата што според Законот за трговските друштва ги има основачот. Organi udhëheqës Neni 5 Me shoqërinë udhëheq udhëheqësi. Për kryerjen e funksionit udhëheqës i shoqërisë emërohet personi Sedat Sulejmani nënshtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe me numër të letërnjoftimit ******** me vendbanim të përhershëm në adresën në *********, komuna e Tetovës i cili do të përfaqësojë shoqërinë në tregtinë e brendshme dhe të jashtme pa kufizim. Udhëheqësi emërohet për një kohë të pacaktuar, pa kufizim në qarkullimet juridike dhe në marrëdhëniet me pale të treta, udhëheqësi është i autorizuar të veprojë në të gjitha rrethanat në emër të shoqërisë, me përjashtim të autorizimeve që sipas Ligjit për shoqëritë tregtare i ka themeluesi. Член 6 Управителот го застапува и претставува друштвото, тој е должен да ги води работите на друштвото со внимание на уреден и совесен трговец и да ја чува деловната тајна на друштвото и е одговорен за уредно водење на трговските книги на друштвото во согласност со Законот за трговските друштва и други прописи. Neni 6 Udhëheqësi përfaqëson dhe paraqet shoqërinë, ai është i detyruar të drejtojë punët e shoqërisë me vëmendjen e një tregtari të rregullt dhe të ndërgjegjshëm dhe të ruajë sekretin afarist të shoqërisë dhe është përgjegjës për menaxhimin e rregullt të librave tregtarë të shoqërisë në pajtim me Ligjin për shoqëritë tregtare dhe rregulloret tjera. Член 7 Управителот, го управува друштвото на начин на којшто смета дека е целисходен за остварување на интересот на друштвото. Одговорностите на Друштвото, управителот и основачот према трети лица се согласно законските одредби од ЗТД и другите позитивни законски прописи. Neni 7 Udhëheqësi, e menaxhon shoqërinë në atë mënyrë që ai e konsideron të përshtatshme për realizimin e interesit të shoqërisë. Përgjegjësitë e shoqërisë, udhëheqësi dhe themeluesi ndaj palëve të treta janë në përputhje me dispozitat ligjore të LSHT-së dhe rregulloreve të tjera ligjore pozitive.
  • 3. Член 8 За одлуките кои ќе ги донесат единствениот содружник или управителот друштвото е должно да води книга на одлуки, одлуките управителот е должен да ги евидентира во книгата на одлуки во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва и другите позитивни законски одредби. Одлуките се евидентираат во книгата на одлуки веднаш по донесувањето и се заверуваат со потпис на единствениот содружник или управителот. Neni 8 Për vendimet që do t’i sjell shoqëruesi i vetëm ose udhëheqësi, shoqëria është e detyruar të mbajë librin e Vendimeve, udhëheqësi është i detyruar që Vendimet t'i regjistrojë në librin e Vendimeve në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe dispozita të tjera ligjore pozitive. Vendimet regjistrohen në librin e Vendimeve menjëherë pasi janë marrë dhe vërtetohen me nënshkrimin e shoqëruesit të vetëm ose udhëheqësit. Член 9 Доколку содружникот одлучи да образува орган на надзор, членовите на надзорниот одбор, односно контролорот го избира и го отповикува со своја одлука. Neni 9 Nëse shoqëruesi vendos të formojë organ mbikëqyrës, anëtarët e këshillit mbikëqyrës, gjegjësisht kontrolluesi, e zgjedhin dhe e shkarkojnë atë me Vendim të tij. Чување документи Член 10 Друштвото во своето седиште мора да ги чува следите акти и документи: - Одлуките на основачот што се однесуваат на работењето на друштвото - примерок од Изјавата за основање со сите нејзини измени и дополнувања со пречистените текстови; - прилози што се поднесени во трговскиот регистар при Централниот регистар; - книгата на одлуки; - ажурирана листа со име и презиме, местото на живеење на управителот на друштвото и членовите на надзорниот одбор, односно на контролорот ако друштвото има орган за надзор; - примерок од годишната сметка и од годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година; - документи за залог и за хипотека; - колективен договор на ниво на друштво (доколку има); - извештај на овластен ревизор и извештај на овластен проценувач доколку има такви; и - други акти и документи определени со Законот за трговските друштва. Rruajtja e dokumentacionit Neni 10 Shoqëria duhet të mbajë në selinë e saj aktet dhe dokumentet e mëposhtme: - Vendimet e themeluesit që kanë të bëjnë me funksionimin e shoqërisë - një kopje të Deklaratës së themelimit me të gjitha ndryshimet dhe shtesat e saj me tekstet e pastruara; - shtojcat e paraqitura në regjistrin tregtar pran Regjistrit Qendror; - libri i Vendimeve - listë të përditësuar me emër dhe mbiemër, vendbanimin e udhëheqësit të shoqërisë dhe anëtarëve të këshillit mbikëqyrës, pra të kontrollorit nëse shoqëria ka organ mbikëqyrës; - kopje të llogarisë vjetore dhe të raportit vjetor për punën e shoqërisë në vitin e kaluar afarist; - dokumentet për garancion dhe hipotekë. - marrëveshje kolektive në nivel të shoqërisë (po qese ka) - raport nga revizori i autorizuar dhe raport nga vlerësuesi i autorizuar, nëse ka; dhe - akte dhe dokumente tjera të përcaktuara me Ligjin për shoqëritë tregtare
  • 4. Основачки влог Член 11 Основачот го основа друштвото и го вложува својот основачки влог заради остварување на добивка. Основачкиот влог е непаричен и изнесува 385.300,00 (со зборови-тристотини осумдесет и пет илјади и тристотини) денари. Во непаричниот влог влегуваат следниве подвижни ствари: Вид на транспортни средства -N3-Товарновозило SG-Возило за специјална намена Марка и тип -DAIMLERCHRYSLER 904.6 /---/-- Комерцијална ознака -413 CDI Год на производство – 2004 Рег бр - TE-4760-AF Идентифик. број на возило- WDB9046131R720625 Идентифик. Број на мотор- 09386712 Сила и заф. Kw/cm3-95/2148 Новонаб. Цена- 2.266.472 денари Состојба-исправна Реална амортизација-83 % Проценета цена-385.300,00 денари Овие подвижни ствари стануваат сопственост на друштвото, по уписот во Централен Регистар. Подвижните ствари се проценети на износот 385.300,00 денари согласно Извештај за процентка на транспортни средства бр 08-61/22-3 од лиценциран овластен проценител за транспортни средства со лиц бр 0084-Т издаена од Министерство за транспорт и врски. Извештајот е составен дел на оваа одлука. Depozita bazë Neni 11 Themeluesi e themelon shoqërinë dhe kontribuon depozitën bazë me qëllim për të realizuar fitimin. Kontributi themelues është jo monetar dhe kap shumën prej 385.300,00 (me fjalë - treqind e tetëdhjetë e pesë mijë e treqind) denarë. Depozita jo monetare përfshin sendet e luajtshme të mëposhtme: Lloji i mjetit të transportit -N3-Kamion SG-Automjet për qëllime të veçanta Tipi dhe lloji -DAIMLERCHRYSLER 904.6 /---/-- Tipi komercial -413 CDI Viti i prodhimit - 2004 Nr. i Regj. - TE-4760-AF Numri identifikues i automjetit- WDB9046131R720625 Numri identifikues i motorit- 09386712 Forca dhe fuqia. Kw/cm3-95/2148 Çmimi - 2.266.472 denarë Gjendja - e rregullt Amortizimi real-83% Vlerësimi i çmimit - 385.300,00 den Këto sende të luajtshme kalojnë në pronësi të shoqërisë, pas regjistrimit në Regjistrin Qendror. Sendet e luajtshme janë në vlerë prej 385.300,00 denarë sipas Raportit mbi përqindjen e mjeteve të transportit nr. 08- 61/22-3 nga vlerësuesi i autorizuar i licencuar për mjete transporti me numër licence 0084-T të lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Raporti është pjesë përbërëse e këtij vendimi Приходи и расходи Член 12 Приходите и расходите на друштвото се утврдуваат согласно позитивните норми и прописи, а се остваруваат согласно дејсностите на друштвото. Приходите на друштвото ќе бидат и од комуналните такси од јавното освелтување. Добивката се утврдува со периодична и годишна пртесметка, а добивката во смисла на оваа изјава е дел кој ќе преостане откако ќе се намират расходите и платите. Të hyrat dhe shpenzimet Neni 12 Të hyrat dhe shpenzimet e shoqërisë përcaktohen sipas normave dhe rregulloreve pozitive, kurse realizohen në pajtim me veprimtaritë e shoqërisë. Të hyrat e shoqërisë do të jenë edhe nga taksat komunale nga ndriçimi publik. Fitimi përcaktohet me përllogaritje periodike dhe vjetore, kurse fitimi në kuptimin e kësaj deklarate është ajo pjesë që do të mbetet pasi të jenë paguar shpenzimet dhe pagat.
  • 5. Обврската за покривање на загубата се намирува од трајниот влог на основачот. Доколку главницата се намали под законскиот минимум, основачот е должен да ја надомести со нови вложувања во предмети или пари. Добивката во смисла на одредбите на оваа одлука е делот од приходите на друштвото кој ќе преостане кога ќе се намират сите фискални, законски обврски и други неопходни обврски за нормално функционирање на друштвото, вклучувајќи ги и платите и придонесите за вработените. Detyrimi për të mbuluar humbjen shlyhet nga kontributi i përhershëm i themeluesit. Nëse shuma kryesore zvogëlohet nën minimumin ligjor, themeluesi është i detyruar ta kompensojë atë me investime të reja në lëndë ose të holla. Fitimi në kushtet e përcaktimeve të këtij vendimi është pjesa e të ardhurave të shoqërisë që do të mbeten kur të përmbushen të gjitha detyrimet fiskale, ligjore dhe detyrimet e tjera të nevojshme për funksionimin normal të shoqërisë, përfshirë pagat dhe kontributet për punonjësit. Член 13 Единствениот содружник одлучува за распоредување на добивката. Во одлуката за распоредување на добивката се прикажува секоја поединечна намена на добивката, а особено се наведуваат: - износот од добивката за покривање на загубата од минати години (доколку таква има); - износите коишто се внесуваат во законските и во статутарните резерви на друштвото; - износот којшто се исплатува во вид на дивиденда; - дополнителните издатоци врз основа на одлуката; - евентуалниот пренос на добивката во наредната година (акумулираната добивка); и - износот на добивката со којшто ќе се изврши зголемување на основната главнина на друштвото и износот од добивката за инвестиции. Neni 13 Për shpërndarjen e fitimit vendos shoqëruesi i vetëm. Në vendimin për shpërndarjen e fitimit tregohet secili qëllim individual i fitimit, kurse në veçanti theksohen: - shuma e fitimit për të mbuluar humbjen nga vitet e mëparshme (nëse ka); - shumat të cilat hynë në rezervat ligjore dhe statutore të shoqërisë; - shuma që paguhet në formë të dividendit; - shpenzime shtesë në bazë të Vendimit; - transferimi i mundshëm i fitimit në vitin pasardhës (fitimi i akumuluar); dhe - shuma e fitimit me të cilën do të rritet kapitali aksionar i shoqërisë dhe shuma e fitimit për investime. Член 14 По одобрувањето на годишната сметка и на финансиските извештаи и утврдувањето на постоењето добивка за распределба, единствениот содружник го определува делот којшто ќе се додели во форма на дивиденда. Neni 14 Pas miratimit të llogarisë vjetore dhe raporteve financiare dhe konstatimit të ekzistencës së fitimit për shpërndarje, shoqëruesi i vetëm përcakton pjesën që do të ndahet në formë dividendi.
  • 6. Управителот може да исплати дивиденда во износ којшто не ја надминува вкупно остварената добивка искажана со годишната сметка и со финансиските извештаи, зголемена за пренесената нераспределена добивка од претходните години или со резервите кои можат да се распределуваат. Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од девет месеца по завршувањето на деловната година. До крајот на годината друштвото доставува програма за работа за наредната година, а најдоцна до 31 Мај доставува извештај за претходната работа до советот на Општината. Udhëheqësi mund të paguajë një dividend në një shumë që nuk e kalon fitimin total të realizuar të shprehur nga llogaria vjetore dhe raportet financiare, të rritur me fitimin e transferuar të pa shpërndarë nga vitet e mëparshme ose me rezervat që mund të shpërndahen. Dividendi paguhet jo më vonë se nëntë muaj pas përfundimit të vitit afarist. Deri në fund të vitit shoqëria dorëzon program për punë për vitin e ardhshëm, kurse më së voni deri më 31 Maj dorëzon raport për punën paraprake deri te Këshilli i Komunës. Престанок Член 15 Друштвото може да престане во следните случаи: 1. Со истекот на рокот за кој е основано; 2. Со одлука на содружникот; 3. Со Ликвидација; 4. Со одлука на регистарскиот орган; 5. Со одлука за припојување со друго друштво, односно поделба; 6. Со спроведување на стечај; 1. 7. Во други случаеви предвидени со закон. Përfundimi Neni 15 Shoqëria mund të përfundojë në rastet e mëposhtme: 1. Me skadimin e afatit për të cilin është themeluar; 2. Me vendim të shoqëruesit; 3. Me Likuidim; 4. Me vendim të organit regjistrues; 5. Me vendim për bashkim me një shoqëri tjetër, përkatësisht ndarje; 6. Me zbatimin e falimentimit; 7. Në raste të tjera të parashikuara me ligj Измени Член 16 Сите измени на оваа изјава до кои би дошло во текот на работата на друштвото ќе се вршат согласно Законот за трговски друштва и другите позитивни прописи, а одлуките ги донесува основачот на друштвото. Вработените во друштвото своите права ги остваруваат согласно законот и колективниот договор. Со други акти на друштвото ќе се утврдат обврските и правата од работниот однос на вработените во друштвото. Ndryshimet Neni 16 Të gjitha ndryshimet në këtë deklaratë që do të ndodhin gjatë punës së shoqërisë do të kryhen në pajtim me Ligjin për Shoqëri Tregtare dhe rregulloret tjera pozitive, ndërsa Vendimet i merr themeluesi i shoqërisë. Punonjësit e shoqërisë të drejtat e tyre i realizojnë në pajtim me ligjin dhe kontratën kolektive. Me akte të tjera të shoqërisë do të përcaktohen detyrimet dhe të drejtat nga marrëdhënia e punës të punonjësve të shoqërisë.
  • 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE Член 17 За се што не е предвидено со оваа одлука ќе се применуваат одредбите на Законот за трговски друштвa и другите позитивни законски прописи. Neni 17 Çdo gjë që nuk është parashikuar me këtë Vendim do të zbatohen dispozitat e Ligjit për Shoqëri Tregtare dhe rregulloret tjera pozitive ligjore Член 18 Се овластува управителот во име управител на друштвото да ги потпише сите акти потребни за основање на друштвото и упис во регистарот. Neni 18 Udhëheqësi autorizohet në emër të udhëheqësit të shoqërisë të nënshkruajë të gjitha aktet e nevojshme për themelimin e shoqërisë dhe regjistrimin në regjistër. Член 19 Се овластува Градоначалникот на Општината како застапник по закон на основачот, во име на основачот да ги донесе сите потребни одлуки како и да ги потпише сите потребни документи за основање на трговското друштво и упис во регистарот. Се овластува градоначалникот средствата прибрани од комуналната такса за јавно осветлување да ги префрлува на друштвото. Neni 19 Kryetari i Komunës autorizohet si përfaqësues ligjor të themeluesit, në emër të themeluesit, të sjell të gjitha Vendimet e nevojshme si dhe të nënshkruajë të gjitha dokumentet e nevojshme për themelimin e shoqërisë tregtare dhe regjistrimin në regjistër. Kryetari autorizohet që mjetet e grumbulluara nga taksat komunale për ndriçim publik t’i transferoj në shoqëri. Член 20 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Тетово“. Neni 20 Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit, ndërsa do të publikohet në “Fletoren zyrtare të Komunës së Tetovës”. Бр.Nr.08- Совет на Oпштина Тетово ..2022 Претседател, Тетово/Tetovë Бесар Дурмиши Këshilli i Komunës së Tetovës Kryetar, Besar Durmishi