SlideShare a Scribd company logo
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
A00 SOVET NA OP{TINA 16.662.500 14.940.000 0 0 0 0 14.940.000
PLATI I NADOMESTOCI
40 8.850.000 9.500.000 0 0 0 0 9.500.000
401 Osnovni plati 850.000 900.000 0 0 0 0 900.000
401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 850.000 900.000 0 0 0 900.000
0
404 Nadomestoci 8.000.000 8.600.000 0 0 0 0 8.600.000
404150 Drugi nadomestoci 8.000.000 8.600.000 0 0 0 8.600.000
0
REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI
41 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
0
STOKI I USLUGI
42 200.000 180.000 0 0 0 0 180.000
420 Patni i dnevni rashodi 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000
420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 20.000 20.000 0 0 0 20.000
0
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 20.000 20.000 0 0 0 20.000
0
420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 20.000 20.000 0 0 0 20.000
0
426 Drugi tekovni rashodi 140.000 120.000 0 0 0 0 120.000
426210 Rashodi za reprezentacija 120.000 100.000 0 0 0 100.000
0
426990 Drugi operativni rashodi 20.000 20.000 0 0 0 20.000
0
SUBVENCII I TRANSFERI
46 3.612.500 1.260.000 0 0 0 0 1.260.000
463 Transferi do nevladini organizacii 1.562.500 0 0 0 0 0 0
463170 Transferi do politi~ki partii 1.562.500 0 0 0 0 0
0
464 Razni transferi 2.050.000 1.260.000 0 0 0 0 1.260.000
464990 Drugi transferi 2.050.000 1.260.000 0 0 0 1.260.000
0
D00 GRADONA^ALNIK 8.180.000 7.929.000 0 0 0 0 7.929.000
PLATI I NADOMESTOCI
40 1.299.000 1.299.000 0 0 0 0 1.299.000
401 Osnovni plati 923.000 923.000 0 0 0 0 923.000
401110 Osnovni plati -funkcioneri 833.000 833.000 0 0 0 833.000
0
401310 Personalen danok na dohod od plata 90.000 90.000 0 0 0 90.000
0
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 376.000 376.000 0 0 0 0 376.000
402110 Osnovni pridonesi za PIO 242.000 242.000 0 0 0 242.000
0
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 101.000 101.000 0 0 0 101.000
0
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 12.000 12.000 0 0 0 12.000
0
1
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 21.000 21.000 0 0 0 21.000
0
REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI
41 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000
0
STOKI I USLUGI
42 1.470.000 1.270.000 0 0 0 0 1.270.000
420 Patni i dnevni rashodi 1.070.000 870.000 0 0 0 0 870.000
420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 70.000 70.000 0 0 0 70.000
0
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 150.000 150.000 0 0 0 150.000
0
420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 400.000 300.000 0 0 0 300.000
0
420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 400.000 300.000 0 0 0 300.000
0
420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 50.000 50.000 0 0 0 50.000
0
426 Drugi tekovni rashodi 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000
426210 Rashodi za reprezentacija 400.000 400.000 0 0 0 400.000
0
SUBVENCII I TRANSFERI
46 1.660.000 1.610.000 0 0 0 0 1.610.000
463 Transferi do nevladini organizacii 960.000 960.000 0 0 0 0 960.000
463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 500.000 500.000 0 0 0 500.000
0
463120 Transferi do sportski klubovi 150.000 150.000 0 0 0 150.000
0
463160 Transferi do humanitarni organizacii 120.000 120.000 0 0 0 120.000
0
463190 Ostanati transferi do nevladini organizacii 190.000 190.000 0 0 0 190.000
0
464 Razni transferi 700.000 650.000 0 0 0 0 650.000
464120 Stipendii za poddr{ka na mladi talenti 150.000 150.000 0 0 0 150.000
0
464990 Drugi transferi 550.000 500.000 0 0 0 500.000
0
SOCIJALNI BENEFICII
47 751.000 750.000 0 0 0 0 750.000
471 Socijalni nadomestoci 751.000 750.000 0 0 0 0 750.000
471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 400.000 400.000 0 0 0 400.000
0
471990 Druga socijalna pomo{ 351.000 350.000 0 0 0 350.000
0
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 245.254.158 224.473.587 0 0 0 0 224.473.587
PLATI I NADOMESTOCI
40 145.614.158 145.943.587 0 0 0 0 145.943.587
401 Osnovni plati 99.100.900 98.930.329 0 0 0 0 98.930.329
401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 81.850.900 81.850.900 0 0 0 81.850.900
0
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000
0
401310 Personalen danok na dohod od plata 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000
0
2
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 3.750.000 3.579.429 0 0 0 3.579.429
0
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 36.962.576 36.962.576 0 0 0 0 36.962.576
402110 Osnovni pridonesi za PIO 22.883.812 22.883.812 0 0 0 22.883.812
0
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 10.800.000 10.800.000 0 0 0 10.800.000
0
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 1.082.072 1.082.072 0 0 0 1.082.072
0
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 2.196.692 2.196.692 0 0 0 2.196.692
0
404 Nadomestoci 9.550.682 10.050.682 0 0 0 0 10.050.682
404110 Nadomest za godi{en odmor 7.100.682 7.100.682 0 0 0 7.100.682
0
404150 Drugi nadomestoci 2.450.000 2.950.000 0 0 0 2.950.000
0
STOKI I USLUGI
42 96.140.000 75.130.000 0 0 0 0 75.130.000
420 Patni i dnevni rashodi 990.000 920.000 0 0 0 0 920.000
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 220.000 220.000 0 0 0 220.000
0
420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 200.000 200.000 0 0 0 200.000
0
420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 170.000 100.000 0 0 0 100.000
0
420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 200.000 200.000 0 0 0 200.000
0
420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 200.000 200.000 0 0 0 200.000
0
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 22.200.000 21.900.000 0 0 0 0 21.900.000
421110 Elektri~na energija 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000
0
421120 Vodovod i kanalizacija 400.000 400.000 0 0 0 400.000
0
421130 ubretarina 400.000 400.000 0 0 0 400.000
0
421240 Te~ni goriva 2.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000
0
421310 Po{ta 700.000 700.000 0 0 0 700.000
0
421320 Telefon i telefaks 5.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
0
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 3.800.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000
0
421420 Registracija na motorni vozila 1.400.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000
0
423 Materijali i siten inventar 6.250.000 5.560.000 0 0 0 0 5.560.000
423110 Kancelariski materijali 1.700.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000
0
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 100.000 100.000 0 0 0 100.000
0
423210 Materijali za AOP 2.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000
0
423310 Uniformi 100.000 80.000 0 0 0 80.000
0
423320 Obuvki 200.000 180.000 0 0 0 180.000
0
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 450.000 400.000 0 0 0 400.000
0
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 900.000 800.000 0 0 0 800.000
0
423990 Drugi materijali 800.000 800.000 0 0 0 800.000
0
3
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.300.000 3.300.000 0 0 0 0 3.300.000
424110 •
Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)
1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000
0
424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 50.000 50.000 0 0 0 50.000
0
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 300.000 300.000 0 0 0 300.000
0
424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
0
424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 200.000 200.000 0 0 0 200.000
0
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 250.000 250.000 0 0 0 250.000
0
425 Dogovorni uslugi 54.750.000 15.550.000 0 0 0 0 15.550.000
425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 600.000 600.000 0 0 0 600.000
0
425240 Osiguruvawe za povreda i invaliditet 150.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
0
425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
0
425260 Osiguruvawe na motorni vozila 300.000 300.000 0 0 0 300.000
0
425310 Pravni uslugi 1.500.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000
0
425320 Sudski ve{ta~ewa 300.000 200.000 0 0 0 200.000
0
425360 Pla}awe na sudski taksi 750.000 700.000 0 0 0 700.000
0
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 400.000 200.000 0 0 0 200.000
0
425910 Preveduva~i 50.000 50.000 0 0 0 50.000
0
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 2.700.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000
0
425970 Konsultantski uslugi 1.000.000 800.000 0 0 0 800.000
0
425990 Drugi dogovorni uslugi 46.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000
0
426 Drugi tekovni rashodi 8.500.000 8.400.000 0 0 0 0 8.400.000
426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000
0
426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 200.000 200.000 0 0 0 200.000
0
426310 Seminari i konferencii 700.000 700.000 0 0 0 700.000
0
426410 Objavuvawe na oglasi 400.000 300.000 0 0 0 300.000
0
426990 Drugi operativni rashodi 5.200.000 5.200.000 0 0 0 5.200.000
0
427 Privremeni vrabotuvawa 150.000 19.500.000 0 0 0 0 19.500.000
427110 Privremeni vrabotuvawa 150.000 19.500.000 0 0 0 19.500.000
0
SUBVENCII I TRANSFERI
46 3.500.000 3.400.000 0 0 0 0 3.400.000
464 Razni transferi 3.500.000 3.400.000 0 0 0 0 3.400.000
464940 Transferi pri penzionirawe 500.000 500.000 0 0 0 500.000
0
464990 Drugi transferi 3.000.000 2.900.000 0 0 0 2.900.000
0
EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 5.250.000 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000
4
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
KAPITALNI RASHODI
48 5.250.000 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.600.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000
480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 800.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000
0
480190 Kupuvawe na druga oprema 800.000 500.000 0 0 0 500.000
0
482 Drugi grade`ni objekti 3.500.000 11.500.000 0 0 0 0 11.500.000
482920 Izgradba na drugi objekti 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000
0
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 3.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000
0
483 Kupuvawe na mebel 150.000 300.000 0 0 0 0 300.000
483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 150.000 300.000 0 0 0 300.000
0
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 8.500.000 26.000.000 0 0 0 0 26.000.000
STOKI I USLUGI
42 8.500.000 26.000.000 0 0 0 0 26.000.000
425 Dogovorni uslugi 8.500.000 26.000.000 0 0 0 0 26.000.000
425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 2.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000
0
425940 Ru{ewe na objekti 2.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000
0
425970 Konsultantski uslugi 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000
0
425990 Drugi dogovorni uslugi 2.000.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000
0
F30 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA 350.000 0 0 0 0 0 0
SUBVENCII I TRANSFERI
46 350.000 0 0 0 0 0 0
464 Razni transferi 350.000 0 0 0 0 0 0
464990 Drugi transferi 350.000 0 0 0 0 0
0
FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 131.387.321 41.500.000 0 0 0 0 41.500.000
STOKI I USLUGI
42 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
425 Dogovorni uslugi 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
425990 Drugi dogovorni uslugi 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
0
KAPITALNI RASHODI
48 127.387.321 37.500.000 0 0 0 0 37.500.000
482 Drugi grade`ni objekti 90.387.321 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000
482920 Izgradba na drugi objekti 41.490.743 1.500.000 0 0 0 1.500.000
0
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 47.896.578 0 0 0 0 0
0
482940 Nadzor nad izgradbata 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
0
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 37.000.000 35.000.000 0 0 0 0 35.000.000
485420 Nadomest za odzemen imot 37.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000
0
5
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
FD0 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA (KAPITALNI TRO[OCI)
41.000.000 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000
KAPITALNI RASHODI
48 41.000.000 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 41.000.000 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000
482920 Izgradba na drugi objekti 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000
0
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 1.000.000 0 0 0 0 0
0
G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 76.976.300 12.613.288 0 0 17.170.532 0 29.783.820
STOKI I USLUGI
42 3.606.300 5.020.000 0 0 670.532 0 5.690.532
425 Dogovorni uslugi 3.532.500 4.945.000 0 0 670.532 0 5.615.532
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 922.500 615.000 0 0 0 615.000
0
425990 Drugi dogovorni uslugi 2.610.000 4.330.000 0 0 670.532 5.000.532
0
426 Drugi tekovni rashodi 73.800 75.000 0 0 0 0 75.000
426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 73.800 75.000 0 0 0 75.000
0
KAMATNI PLA]AWA
45 0 2.907.424 0 0 0 0 2.907.424
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 0 2.907.424 0 0 0 0 2.907.424
452410 Kamata na krediti 0 2.907.424 0 0 0 2.907.424
0
KAPITALNI RASHODI
48 73.370.000 0 0 0 16.500.000 0 16.500.000
486 Kupuvawe na vozila 73.370.000 0 0 0 16.500.000 0 16.500.000
486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 73.370.000 0 0 0 16.500.000 16.500.000
0
OTPLATA NA GLAVNICA
49 0 4.685.864 0 0 0 0 4.685.864
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 0 4.685.864 0 0 0 0 4.685.864
491120 Otplata na glavnina po dolgoro~ni zaemi od Svetskata banka 0 4.685.864 0 0 0 4.685.864
0
G20 POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOT 1.845.000 2.767.500 0 0 0 0 2.767.500
STOKI I USLUGI
42 1.000.000 1.922.500 0 0 0 0 1.922.500
425 Dogovorni uslugi 1.000.000 1.922.500 0 0 0 0 1.922.500
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 922.500 0 0 0 922.500
0
425990 Drugi dogovorni uslugi 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
0
SUBVENCII I TRANSFERI
46 845.000 845.000 0 0 0 0 845.000
464 Razni transferi 845.000 845.000 0 0 0 0 845.000
464990 Drugi transferi 845.000 845.000 0 0 0 845.000
0
J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 1.900.000 0 0 0 0 0 0
6
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
STOKI I USLUGI
42 1.900.000 0 0 0 0 0 0
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.900.000 0 0 0 0 0 0
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 1.900.000 0 0 0 0 0
0
J20 ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 8.900.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000
KAPITALNI RASHODI
48 8.900.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 8.900.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000
482920 Izgradba na drugi objekti 8.900.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000
0
J30 JAVNO OSVETLUVAWE 18.200.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000
STOKI I USLUGI
42 18.200.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 16.000.000 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000
421110 Elektri~na energija 16.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000
0
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.200.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 2.200.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
0
J40 JAVNA ^ISTOTA 200.000 0 0 0 7.641.621 0 7.641.621
STOKI I USLUGI
42 200.000 0 0 0 0 0 0
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 200.000 0 0 0 0 0 0
424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 200.000 0 0 0 0 0
0
KAPITALNI RASHODI
48 0 0 0 0 7.641.621 28.302.300 35.943.921
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 7.641.621 28.302.300 35.943.921
480190 Kupuvawe na druga oprema 0 0 0 0 7.641.621 35.943.921
28.302.300
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT
21.500.000 24.200.000 0 0 0 0 24.200.000
STOKI I USLUGI
42 21.500.000 24.200.000 0 0 0 0 24.200.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 21.500.000 24.200.000 0 0 0 0 24.200.000
424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 21.500.000 23.000.000 0 0 0 23.000.000
0
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000
0
J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 4.000.000 1.750.000 0 0 0 0 1.750.000
STOKI I USLUGI
42 1.000.000 750.000 0 0 0 0 750.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000 750.000 0 0 0 0 750.000
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 1.000.000 750.000 0 0 0 750.000
0
7
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
SUBVENCII I TRANSFERI
46 3.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
464 Razni transferi 3.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
464990 Drugi transferi 3.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
0
JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 8.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
KAPITALNI RASHODI
48 8.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 8.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 8.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
0
JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 50.650.000 22.023.524 0 0 0 0 22.023.524
KAPITALNI RASHODI
48 50.650.000 22.023.524 0 0 0 0 22.023.524
482 Drugi grade`ni objekti 50.650.000 22.023.524 0 0 0 0 22.023.524
482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 48.150.000 14.023.524 0 0 0 14.023.524
0
482230 Rekonstrukcija na mostovi 2.500.000 0 0 0 0 0
0
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 0 8.000.000 0 0 0 8.000.000
0
JE0 IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE 50.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
KAPITALNI RASHODI
48 50.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 50.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
482920 Izgradba na drugi objekti 50.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000
0
JF0 IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 6.000.000 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000
KAPITALNI RASHODI
48 6.000.000 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000
482 Drugi grade`ni objekti 6.000.000 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000
482920 Izgradba na drugi objekti 6.000.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000
0
JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 14.670.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
KAPITALNI RASHODI
48 14.670.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 14.670.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 14.670.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
0
JJ0 IZGRADBA NA DEPONII ZA OTPAD 3.453.288 0 0 0 0 0 0
KAPITALNI RASHODI
48 3.453.288 0 0 0 0 0 0
482 Drugi grade`ni objekti 3.453.288 0 0 0 0 0 0
482420 Izgradba na deponii za otpad 3.453.288 0 0 0 0 0
0
8
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
JL0 DRUGI KOMUNALNI USLUGI (KAPITALNI RASHODI) 2.000.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000
KAPITALNI RASHODI
48 2.000.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000
482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000
482920 Izgradba na drugi objekti 2.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000
0
JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 5.000.000 0 0 0 0 0 0
KAPITALNI RASHODI
48 5.000.000 0 0 0 0 0 0
482 Drugi grade`ni objekti 5.000.000 0 0 0 0 0 0
482920 Izgradba na drugi objekti 5.000.000 0 0 0 0 0
0
JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 1.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000
STOKI I USLUGI
42 0 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000
0
KAPITALNI RASHODI
48 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
480190 Kupuvawe na druga oprema 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
0
K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000
SUBVENCII I TRANSFERI
46 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000
463 Transferi do nevladini organizacii 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000
463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 400.000 400.000 0 0 0 400.000
0
464 Razni transferi 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000
464990 Drugi transferi 1.100.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000
0
L00 SPORT I REKREACIJA 890.000 890.000 0 0 0 0 890.000
STOKI I USLUGI
42 290.000 290.000 0 0 0 0 290.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 200.000 200.000 0 0 0 200.000
0
425 Dogovorni uslugi 90.000 90.000 0 0 0 0 90.000
425970 Konsultantski uslugi 90.000 90.000 0 0 0 90.000
0
SUBVENCII I TRANSFERI
46 600.000 600.000 0 0 0 0 600.000
463 Transferi do nevladini organizacii 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000
9
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 300.000 300.000 0 0 0 300.000
0
464 Razni transferi 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000
464990 Drugi transferi 300.000 300.000 0 0 0 300.000
0
MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA 32.205.000 2.152.500 0 0 10.455.000 0 12.607.500
SUBVENCII I TRANSFERI
46 12.205.000 2.152.500 0 0 10.455.000 0 12.607.500
464 Razni transferi 12.205.000 2.152.500 0 0 10.455.000 0 12.607.500
464990 Drugi transferi 12.205.000 2.152.500 0 0 10.455.000 12.607.500
0
KAPITALNI RASHODI
48 20.000.000 0 0 0 0 0 0
482 Drugi grade`ni objekti 20.000.000 0 0 0 0 0 0
482920 Izgradba na drugi objekti 20.000.000 0 0 0 0 0
0
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 513.576.609 0 1.305.000 519.032.000 6.394.719 0 526.731.719
PLATI I NADOMESTOCI
40 445.746.537 0 0 455.389.125 0 0 455.389.125
401 Osnovni plati 321.271.870 0 0 328.631.905 0 0 328.631.905
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 298.305.930 0 0 304.708.328 0 304.708.328
0
401310 Personalen danok na dohod od plata 22.965.940 0 0 23.923.577 0 23.923.577
0
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 124.474.667 0 0 126.757.220 0 0 126.757.220
402110 Osnovni pridonesi za PIO 83.609.224 0 0 85.230.752 0 85.230.752
0
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 33.248.000 0 0 33.743.479 0 33.743.479
0
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 2.088.258 0 0 2.137.720 0 2.137.720
0
402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo 197.340 0 0 203.576 0 203.576
0
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 5.331.845 0 0 5.441.693 0 5.441.693
0
STOKI I USLUGI
42 65.179.072 0 1.305.000 60.563.875 6.394.719 0 68.263.594
420 Patni i dnevni rashodi 4.318.023 0 38.500 287.000 4.414.627 0 4.740.127
420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 213.000 0 16.500 220.000 0 236.500
0
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 57.164 0 11.000 67.000 0 78.000
0
420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 0 0 11.000 0 0 11.000
0
420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 1.637.365 0 0 0 1.659.654 1.659.654
0
420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 2.410.494 0 0 0 2.754.973 2.754.973
0
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 23.594.605 0 259.000 32.662.404 24.500 0 32.945.904
421110 Elektri~na energija 4.235.976 0 215.000 6.279.000 0 6.494.000
0
421120 Vodovod i kanalizacija 778.508 0 0 1.046.642 0 1.046.642
0
421130 ubretarina 1.118.358 0 0 1.452.492 0 1.452.492
0
10
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
421220 Drva 1.694.834 0 0 1.930.950 0 1.930.950
0
421240 Te~ni goriva 10.696.713 0 0 16.589.600 0 16.589.600
0
421290 Drugi materijali za greewe 280.000 0 0 280.000 0 280.000
0
421310 Po{ta 116.000 0 11.000 125.000 0 136.000
0
421320 Telefon i telefaks 873.720 0 0 962.720 3.000 965.720
0
421390 Drugi tro{oci za komunikacija 230.000 0 33.000 110.000 0 143.000
0
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 6.000 0 0 6.000 0 6.000
0
421440 Transport na lu|e 3.564.496 0 0 3.880.000 21.500 3.901.500
0
423 Materijali i siten inventar 11.655.449 0 345.500 9.593.630 152.025 0 10.091.155
423110 Kancelariski materijali 2.016.753 0 27.000 1.772.919 152.025 1.951.944
0
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 174.000 0 16.500 177.500 0 194.000
0
423310 Uniformi 52.252 0 22.000 102.252 0 124.252
0
423320 Obuvki 68.000 0 11.000 0 0 11.000
0
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 40.000 0 0 60.000 0 60.000
0
423510 Lekovi 3.000 0 29.000 0 0 29.000
0
423610 Nastavno-obrazovni pomagala 3.060.069 0 70.000 2.072.586 0 2.142.586
0
423620 U~ili{ni materijali 850.000 0 0 920.000 0 920.000
0
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 2.046.888 0 102.000 1.875.000 0 1.977.000
0
423810 Siten inventar 820.373 0 57.000 718.373 0 775.373
0
423990 Drugi materijali 2.524.114 0 11.000 1.895.000 0 1.906.000
0
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 18.754.233 0 359.000 11.669.773 0 0 12.028.773
424210 Odr`uvawe na zgradi 12.299.205 0 215.000 7.868.352 0 8.083.352
0
424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 120.000 0 0 120.000 0 120.000
0
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 228.937 0 20.000 228.937 0 248.937
0
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 1.744.061 0 0 944.061 0 944.061
0
424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 1.945.270 0 22.000 1.095.423 0 1.117.423
0
424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 20.000 0 0 20.000 0 20.000
0
424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 1.029.000 0 42.000 1.104.000 0 1.146.000
0
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 1.069.602 0 0 0 0 0
0
424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 298.158 0 60.000 289.000 0 349.000
0
425 Dogovorni uslugi 6.064.832 0 218.000 5.689.599 1.677.737 0 7.585.336
425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 384.035 0 0 394.900 0 394.900
0
425290 Drugi finansiski uslugi 337.000 0 33.000 402.000 0 435.000
0
425310 Pravni uslugi 72.600 0 0 95.000 3.800 98.800
0
11
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 755.540 0 22.000 591.540 0 613.540
0
425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 50.000 0 0 100.000 0 100.000
0
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 1.896.978 0 0 2.634.000 0 2.634.000
0
425790 Drugi obrazovni uslugi 140.000 0 0 190.000 0 190.000
0
425990 Drugi dogovorni uslugi 2.428.679 0 163.000 1.282.159 1.673.937 3.119.096
0
426 Drugi tekovni rashodi 791.930 0 85.000 661.469 125.830 0 872.299
426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 10.000 0 0 10.000 0 10.000
0
426210 Rashodi za reprezentacija 316.425 0 63.000 127.469 107.230 297.699
0
426310 Seminari i konferencii 0 0 0 0 18.600 18.600
0
426410 Objavuvawe na oglasi 80.000 0 0 80.000 0 80.000
0
426990 Drugi operativni rashodi 385.505 0 22.000 444.000 0 466.000
0
427 Privremeni vrabotuvawa 0 0 0 0 0 0 0
427110 Privremeni vrabotuvawa 0 0 0 0 0 0
0
SUBVENCII I TRANSFERI
46 2.651.000 0 0 3.079.000 0 0 3.079.000
464 Razni transferi 2.651.000 0 0 3.079.000 0 0 3.079.000
464940 Transferi pri penzionirawe 2.038.000 0 0 1.902.000 0 1.902.000
0
464990 Drugi transferi 613.000 0 0 1.177.000 0 1.177.000
0
N20 SREDNO OBRAZOVANIE 467.902.276 0 24.074.769 424.200.000 21.821.000 0 470.095.769
PLATI I NADOMESTOCI
40 309.170.264 0 0 312.170.715 0 0 312.170.715
401 Osnovni plati 222.907.390 0 0 224.968.373 0 0 224.968.373
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 207.087.982 0 0 208.884.466 0 208.884.466
0
401310 Personalen danok na dohod od plata 15.819.408 0 0 16.083.907 0 16.083.907
0
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 86.262.874 0 0 87.202.342 0 0 87.202.342
402110 Osnovni pridonesi za PIO 57.812.310 0 0 58.567.804 0 58.567.804
0
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 23.149.445 0 0 23.321.394 0 23.321.394
0
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 1.563.022 0 0 1.563.755 0 1.563.755
0
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 3.738.097 0 0 3.749.389 0 3.749.389
0
STOKI I USLUGI
42 155.807.036 0 23.921.019 108.555.784 21.821.000 0 154.297.803
420 Patni i dnevni rashodi 10.604.397 0 373.000 80.000 15.310.510 0 15.763.510
420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 28.500 0 13.500 0 0 13.500
0
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 773.280 0 228.000 80.000 500.280 808.280
0
420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 111.240 0 48.000 0 0 48.000
0
420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 87.600 0 83.500 0 0 83.500
0
12
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 3.491.481 0 0 0 5.483.466 5.483.466
0
420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 6.112.296 0 0 0 9.326.764 9.326.764
0
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 11.024.481 0 1.792.000 14.262.256 0 0 16.054.256
421110 Elektri~na energija 2.966.019 0 650.000 3.287.126 0 3.937.126
0
421120 Vodovod i kanalizacija 1.665.332 0 280.000 1.737.532 0 2.017.532
0
421130 ubretarina 650.000 0 0 30.000 0 30.000
0
421210 Centralno greewe 25.000 0 30.000 11.000 0 41.000
0
421240 Te~ni goriva 4.914.332 0 645.000 8.580.000 0 9.225.000
0
421310 Po{ta 117.800 0 52.000 97.600 0 149.600
0
421320 Telefon i telefaks 635.998 0 100.000 518.998 0 618.998
0
421430 Transport na stoki 50.000 0 35.000 0 0 35.000
0
423 Materijali i siten inventar 15.243.935 0 3.183.020 9.438.624 689.761 0 13.311.405
423110 Kancelariski materijali 4.159.101 0 615.500 2.653.404 0 3.268.904
0
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 261.440 0 160.500 100.940 0 261.440
0
423190 Drugi administrativni materijali 275.000 0 55.000 40.000 171.000 266.000
0
423210 Materijali za AOP 104.700 0 48.400 61.300 0 109.700
0
423310 Uniformi 738.500 0 1.051.600 41.000 0 1.092.600
0
423320 Obuvki 22.000 0 0 35.000 0 35.000
0
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 669.000 0 384.000 260.000 50.000 694.000
0
423510 Lekovi 6.000 0 0 6.000 0 6.000
0
423610 Nastavno-obrazovni pomagala 1.586.276 0 206.276 930.000 0 1.136.276
0
423620 U~ili{ni materijali 557.726 0 180.000 660.000 197.500 1.037.500
0
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 1.260.000 0 230.000 1.280.000 0 1.510.000
0
423810 Siten inventar 2.849.469 0 80.000 1.743.000 0 1.823.000
0
423990 Drugi materijali 2.754.723 0 171.744 1.627.980 271.261 2.070.985
0
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 41.227.057 0 1.844.446 14.862.227 0 0 16.706.673
424210 Odr`uvawe na zgradi 26.488.367 0 693.622 10.380.000 0 11.073.622
0
424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 705.304 0 650.000 210.000 0 860.000
0
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 920.000 0 30.000 423.000 0 453.000
0
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 6.927.264 0 112.100 2.803.227 0 2.915.327
0
424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 3.811.462 0 124.362 270.000 0 394.362
0
424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 1.854.362 0 184.362 456.000 0 640.362
0
424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 520.298 0 50.000 320.000 0 370.000
0
425 Dogovorni uslugi 76.920.235 0 16.384.553 69.522.677 5.455.729 0 91.362.959
13
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 136.000 0 76.000 60.000 0 136.000
0
425290 Drugi finansiski uslugi 79.600 0 20.000 75.000 0 95.000
0
425310 Pravni uslugi 96.000 0 36.000 60.000 0 96.000
0
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 694.500 0 100.000 548.200 56.300 704.500
0
425730 Instruktori na kratki kursevi 1.000 0 0 0 1.000 1.000
0
425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 83.531 0 0 0 233.531 233.531
0
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 62.817.720 0 4.895.769 68.089.477 256.048 73.241.294
0
425790 Drugi obrazovni uslugi 613.800 0 30.000 50.000 23.800 103.800
0
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 173.000 0 60.000 0 103.000 163.000
0
425970 Konsultantski uslugi 638.300 0 0 0 638.300 638.300
0
425990 Drugi dogovorni uslugi 11.586.784 0 11.166.784 640.000 4.143.750 15.950.534
0
426 Drugi tekovni rashodi 786.931 0 344.000 390.000 365.000 0 1.099.000
426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 105.000 0 60.000 45.000 0 105.000
0
426210 Rashodi za reprezentacija 368.000 0 244.500 210.000 180.000 634.500
0
426410 Objavuvawe na oglasi 22.000 0 0 35.000 0 35.000
0
426990 Drugi operativni rashodi 291.931 0 39.500 100.000 185.000 324.500
0
SUBVENCII I TRANSFERI
46 2.924.976 0 0 3.473.501 0 0 3.473.501
464 Razni transferi 2.924.976 0 0 3.473.501 0 0 3.473.501
464910 Pla}awe po sudski re{enija 1.000.000 0 0 1.635.721 0 1.635.721
0
464940 Transferi pri penzionirawe 1.475.000 0 0 1.217.780 0 1.217.780
0
464990 Drugi transferi 449.976 0 0 620.000 0 620.000
0
KAPITALNI RASHODI
48 0 0 153.750 0 0 0 153.750
483 Kupuvawe na mebel 0 0 153.750 0 0 0 153.750
483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 0 0 153.750 0 0 153.750
0
Q00 ZA[TITA I SPASUVAWE 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000
STOKI I USLUGI
42 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000
426 Drugi tekovni rashodi 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000
426990 Drugi operativni rashodi 1.100.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000
0
R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 10.650.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000
SUBVENCII I TRANSFERI
46 10.650.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000
464 Razni transferi 10.650.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000
464990 Drugi transferi 10.650.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000
0
14
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
T10 UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATA ZA[TITA 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000
STOKI I USLUGI
42 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000
425 Dogovorni uslugi 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 400.000 400.000 0 0 0 400.000
0
V10 DETSKI GRADINKI 78.890.400 0 19.056.000 60.450.000 279.000 0 79.785.000
PLATI I NADOMESTOCI
40 52.103.436 0 0 54.155.532 0 0 54.155.532
401 Osnovni plati 37.419.327 0 0 38.970.792 0 0 38.970.792
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 34.988.103 0 0 36.308.928 0 36.308.928
0
401310 Personalen danok na dohod od plata 2.431.224 0 0 2.661.864 0 2.661.864
0
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 14.684.109 0 0 15.184.740 0 0 15.184.740
402110 Osnovni pridonesi za PIO 9.843.585 0 0 10.199.772 0 10.199.772
0
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 3.941.508 0 0 4.088.784 0 4.088.784
0
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 262.740 0 0 256.584 0 256.584
0
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 636.276 0 0 639.600 0 639.600
0
STOKI I USLUGI
42 25.706.964 0 17.976.000 6.294.468 279.000 0 24.549.468
420 Patni i dnevni rashodi 108.000 0 108.000 0 0 0 108.000
420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 60.000 0 60.000 0 0 60.000
0
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 48.000 0 48.000 0 0 48.000
0
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 4.070.000 0 2.310.000 3.840.000 0 0 6.150.000
421110 Elektri~na energija 780.000 0 960.000 0 0 960.000
0
421120 Vodovod i kanalizacija 240.000 0 240.000 0 0 240.000
0
421130 ubretarina 360.000 0 420.000 0 0 420.000
0
421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 60.000 0 60.000 0 0 60.000
0
421240 Te~ni goriva 2.000.000 0 0 3.840.000 0 3.840.000
0
421310 Po{ta 12.000 0 12.000 0 0 12.000
0
421320 Telefon i telefaks 480.000 0 480.000 0 0 480.000
0
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 120.000 0 120.000 0 0 120.000
0
421420 Registracija na motorni vozila 18.000 0 18.000 0 0 18.000
0
423 Materijali i siten inventar 10.773.000 0 11.418.000 0 279.000 0 11.697.000
423110 Kancelariski materijali 150.000 0 150.000 0 0 150.000
0
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 36.000 0 36.000 0 0 36.000
0
423310 Uniformi 120.000 0 120.000 0 0 120.000
0
15
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
423320 Obuvki 12.000 0 60.000 0 0 60.000
0
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 9.279.000 0 9.600.000 0 279.000 9.879.000
0
423510 Lekovi 6.000 0 12.000 0 0 12.000
0
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 840.000 0 960.000 0 0 960.000
0
423810 Siten inventar 150.000 0 240.000 0 0 240.000
0
423990 Drugi materijali 180.000 0 240.000 0 0 240.000
0
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 9.855.964 0 3.240.000 2.454.468 0 0 5.694.468
424110 •
Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)60.000 0 60.000 0 0 60.000
0
424210 Odr`uvawe na zgradi 9.555.964 0 2.700.000 2.454.468 0 5.154.468
0
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 120.000 0 120.000 0 0 120.000
0
424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 120.000 0 360.000 0 0 360.000
0
425 Dogovorni uslugi 480.000 0 480.000 0 0 0 480.000
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 120.000 0 120.000 0 0 120.000
0
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 60.000 0 60.000 0 0 60.000
0
425990 Drugi dogovorni uslugi 300.000 0 300.000 0 0 300.000
0
426 Drugi tekovni rashodi 420.000 0 420.000 0 0 0 420.000
426210 Rashodi za reprezentacija 60.000 0 60.000 0 0 60.000
0
426310 Seminari i konferencii 120.000 0 120.000 0 0 120.000
0
426410 Objavuvawe na oglasi 120.000 0 120.000 0 0 120.000
0
426990 Drugi operativni rashodi 120.000 0 120.000 0 0 120.000
0
SUBVENCII I TRANSFERI
46 1.080.000 0 1.080.000 0 0 0 1.080.000
464 Razni transferi 1.080.000 0 1.080.000 0 0 0 1.080.000
464940 Transferi pri penzionirawe 960.000 0 960.000 0 0 960.000
0
464990 Drugi transferi 120.000 0 120.000 0 0 120.000
0
VA0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 840.000 0 0 0 0 0 0
KAPITALNI RASHODI
48 840.000 0 0 0 0 0 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 240.000 0 0 0 0 0 0
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 120.000 0 0 0 0 0
0
480190 Kupuvawe na druga oprema 120.000 0 0 0 0 0
0
483 Kupuvawe na mebel 600.000 0 0 0 0 0 0
483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 600.000 0 0 0 0 0
0
W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 35.980.000 17.791.350 0 20.100.000 0 0 37.891.350
16
Kategorija
Stavka
O P I S
B U X E T
Predhoden
buxet
Buxet
Rashodi od
samofinan.
aktivnosti
Rashodi od
dotacii
Rashodi od
donacii
Rashodi od
krediti
Vkupni rashodi
Potstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
1.661.512.690
28.302.300
103.761.872
44.435.769 1.023.782.000
1.874.812.852 461.230.749
PLATI I NADOMESTOCI
40 34.450.000 15.971.350 0 20.100.000 0 0 36.071.350
401 Osnovni plati 23.674.855 10.769.000 0 13.826.320 0 0 24.595.320
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 21.795.050 9.790.000 0 12.625.000 0 22.415.000
0
401310 Personalen danok na dohod od plata 1.879.805 979.000 0 1.201.320 0 2.180.320
0
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 10.775.145 5.202.350 0 6.273.680 0 0 11.476.030
402110 Osnovni pridonesi za PIO 6.392.333 2.410.350 0 4.436.423 0 6.846.773
0
402120 Pridones za benificiran sta` 1.210.000 1.210.000 0 0 0 1.210.000
0
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 2.586.812 1.235.000 0 1.548.000 0 2.783.000
0
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 183.000 108.000 0 94.257 0 202.257
0
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 403.000 239.000 0 195.000 0 434.000
0
STOKI I USLUGI
42 1.530.000 1.820.000 0 0 0 0 1.820.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 130.000 0 0 0 0 0 0
421240 Te~ni goriva 40.000 0 0 0 0 0
0
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 40.000 0 0 0 0 0
0
421420 Registracija na motorni vozila 50.000 0 0 0 0 0
0
423 Materijali i siten inventar 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000
423110 Kancelariski materijali 50.000 50.000 0 0 0 50.000
0
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 50.000 50.000 0 0 0 50.000
0
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 500.000 400.000 0 0 0 0 400.000
424120 Popravki i servisirawe na tovarni vozila 200.000 200.000 0 0 0 200.000
0
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 200.000 100.000 0 0 0 100.000
0
424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 100.000 100.000 0 0 0 100.000
0
425 Dogovorni uslugi 0 620.000 0 0 0 0 620.000
425990 Drugi dogovorni uslugi 0 620.000 0 0 0 620.000
0
426 Drugi tekovni rashodi 800.000 700.000 0 0 0 0 700.000
426990 Drugi operativni rashodi 800.000 700.000 0 0 0 700.000
0
17

More Related Content

What's hot

Ejecucion egresos mayo 2017
Ejecucion egresos mayo 2017Ejecucion egresos mayo 2017
Ejecucion egresos mayo 2017
Municipalidad San Bernardino
 
Ejecucion egresos marzo 2017 pdf
Ejecucion egresos marzo 2017 pdfEjecucion egresos marzo 2017 pdf
Ejecucion egresos marzo 2017 pdf
Municipalidad San Bernardino
 
Ejecucion egresos abril 2017 pdf
Ejecucion egresos abril 2017 pdfEjecucion egresos abril 2017 pdf
Ejecucion egresos abril 2017 pdf
Municipalidad San Bernardino
 
Ejecucion egresos octubre 2017e pdf
Ejecucion egresos octubre 2017e pdfEjecucion egresos octubre 2017e pdf
Ejecucion egresos octubre 2017e pdf
Municipalidad San Bernardino
 
Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016. Despeses
Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016. DespesesPressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016. Despeses
Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016. Despeses
erc_borges
 
Ejecucion egresos febrero 2017 pdf
Ejecucion egresos febrero 2017 pdfEjecucion egresos febrero 2017 pdf
Ejecucion egresos febrero 2017 pdf
Municipalidad San Bernardino
 
Ejecucion egresos enero 2017 pdf
Ejecucion egresos enero 2017 pdfEjecucion egresos enero 2017 pdf
Ejecucion egresos enero 2017 pdf
Municipalidad San Bernardino
 
Ejecución del gasto por finalidad, económica y objeto
Ejecución del gasto por finalidad, económica y objetoEjecución del gasto por finalidad, económica y objeto
Ejecución del gasto por finalidad, económica y objeto
Eduardo Nelson German
 
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de Nayón
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónEjecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de Nayón
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de Nayón
Henry Valdiviezo
 
La Rioja - Gasto por Finalidad y Objeto
La Rioja - Gasto por Finalidad y ObjetoLa Rioja - Gasto por Finalidad y Objeto
La Rioja - Gasto por Finalidad y Objeto
Eduardo Nelson German
 
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-julio_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-julio_2015Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-julio_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-julio_2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Puembo
 
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-junio_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-junio_2015Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-junio_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-junio_2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Puembo
 
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-mayo_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-mayo_2015Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-mayo_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-mayo_2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Puembo
 
Mendoza - Ejecuciion presupuestaria 2014
Mendoza - Ejecuciion presupuestaria 2014Mendoza - Ejecuciion presupuestaria 2014
Mendoza - Ejecuciion presupuestaria 2014
Mario Guillermo Simonovich
 
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-diciembre_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-diciembre_2015Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-diciembre_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-diciembre_2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Puembo
 
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-noviembre_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-noviembre_2015Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-noviembre_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-noviembre_2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Puembo
 
Balancete abril 2015
Balancete abril 2015Balancete abril 2015
Balancete abril 2015
Movimento da Fraternidade
 
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-agosto_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-agosto_2015Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-agosto_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-agosto_2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Puembo
 
Balancete maio 2015
Balancete maio 2015Balancete maio 2015
Balancete maio 2015
Movimento da Fraternidade
 
Balancete junho 2015
Balancete junho 2015Balancete junho 2015
Balancete junho 2015
Movimento da Fraternidade
 

What's hot (20)

Ejecucion egresos mayo 2017
Ejecucion egresos mayo 2017Ejecucion egresos mayo 2017
Ejecucion egresos mayo 2017
 
Ejecucion egresos marzo 2017 pdf
Ejecucion egresos marzo 2017 pdfEjecucion egresos marzo 2017 pdf
Ejecucion egresos marzo 2017 pdf
 
Ejecucion egresos abril 2017 pdf
Ejecucion egresos abril 2017 pdfEjecucion egresos abril 2017 pdf
Ejecucion egresos abril 2017 pdf
 
Ejecucion egresos octubre 2017e pdf
Ejecucion egresos octubre 2017e pdfEjecucion egresos octubre 2017e pdf
Ejecucion egresos octubre 2017e pdf
 
Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016. Despeses
Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016. DespesesPressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016. Despeses
Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016. Despeses
 
Ejecucion egresos febrero 2017 pdf
Ejecucion egresos febrero 2017 pdfEjecucion egresos febrero 2017 pdf
Ejecucion egresos febrero 2017 pdf
 
Ejecucion egresos enero 2017 pdf
Ejecucion egresos enero 2017 pdfEjecucion egresos enero 2017 pdf
Ejecucion egresos enero 2017 pdf
 
Ejecución del gasto por finalidad, económica y objeto
Ejecución del gasto por finalidad, económica y objetoEjecución del gasto por finalidad, económica y objeto
Ejecución del gasto por finalidad, económica y objeto
 
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de Nayón
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de NayónEjecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de Nayón
Ejecución Presupuestaria 2011 - Gobierno Parroquial de Nayón
 
La Rioja - Gasto por Finalidad y Objeto
La Rioja - Gasto por Finalidad y ObjetoLa Rioja - Gasto por Finalidad y Objeto
La Rioja - Gasto por Finalidad y Objeto
 
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-julio_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-julio_2015Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-julio_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-julio_2015
 
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-junio_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-junio_2015Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-junio_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-junio_2015
 
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-mayo_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-mayo_2015Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-mayo_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-mayo_2015
 
Mendoza - Ejecuciion presupuestaria 2014
Mendoza - Ejecuciion presupuestaria 2014Mendoza - Ejecuciion presupuestaria 2014
Mendoza - Ejecuciion presupuestaria 2014
 
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-diciembre_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-diciembre_2015Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-diciembre_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-diciembre_2015
 
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-noviembre_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-noviembre_2015Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-noviembre_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-noviembre_2015
 
Balancete abril 2015
Balancete abril 2015Balancete abril 2015
Balancete abril 2015
 
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-agosto_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-agosto_2015Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-agosto_2015
Literal g informe de cédula prespuestaria de gastos-agosto_2015
 
Balancete maio 2015
Balancete maio 2015Balancete maio 2015
Balancete maio 2015
 
Balancete junho 2015
Balancete junho 2015Balancete junho 2015
Balancete junho 2015
 

More from Portalb.mk

Programi parazgjedhor i Visar Ganiut për Çairin 2021
Programi parazgjedhor i Visar Ganiut për Çairin 2021Programi parazgjedhor i Visar Ganiut për Çairin 2021
Programi parazgjedhor i Visar Ganiut për Çairin 2021
Portalb.mk
 
Programi zgjedhor 2024-2023 i Frontit Evropian
Programi zgjedhor 2024-2023 i Frontit EvropianProgrami zgjedhor 2024-2023 i Frontit Evropian
Programi zgjedhor 2024-2023 i Frontit Evropian
Portalb.mk
 
Kontrata për realizimin e projektit ‘Ndërtimi dhe rikonstruimi i objekteve sp...
Kontrata për realizimin e projektit ‘Ndërtimi dhe rikonstruimi i objekteve sp...Kontrata për realizimin e projektit ‘Ndërtimi dhe rikonstruimi i objekteve sp...
Kontrata për realizimin e projektit ‘Ndërtimi dhe rikonstruimi i objekteve sp...
Portalb.mk
 
Programi i BDI-së 2020-2024 - "Koha për kryeministrin e parë shqiptar"
Programi i BDI-së 2020-2024 - "Koha për kryeministrin e parë shqiptar"Programi i BDI-së 2020-2024 - "Koha për kryeministrin e parë shqiptar"
Programi i BDI-së 2020-2024 - "Koha për kryeministrin e parë shqiptar"
Portalb.mk
 
Marrëveshja mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës për tunelin në rrugën Tetovë...
Marrëveshja mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës për tunelin në rrugën Tetovë...Marrëveshja mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës për tunelin në rrugën Tetovë...
Marrëveshja mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës për tunelin në rrugën Tetovë...
Portalb.mk
 
Kontrata e Komunës së Tetovës me Saubermacher
Kontrata e Komunës së Tetovës me SaubermacherKontrata e Komunës së Tetovës me Saubermacher
Kontrata e Komunës së Tetovës me Saubermacher
Portalb.mk
 
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e Regjistrit të të Punësuarve në Sektor...
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e Regjistrit të të Punësuarve në Sektor...Rregullore për formën dhe përmbajtjen e Regjistrit të të Punësuarve në Sektor...
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e Regjistrit të të Punësuarve në Sektor...
Portalb.mk
 
Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik
Ligji për të Punësuarit në Sektorin PublikLigji për të Punësuarit në Sektorin Publik
Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik
Portalb.mk
 
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së VeriutStudimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Portalb.mk
 
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Portalb.mk
 
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Portalb.mk
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Portalb.mk
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdf
Portalb.mk
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Portalb.mk
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Portalb.mk
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Portalb.mk
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Portalb.mk
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
Portalb.mk
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Portalb.mk
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Portalb.mk
 

More from Portalb.mk (20)

Programi parazgjedhor i Visar Ganiut për Çairin 2021
Programi parazgjedhor i Visar Ganiut për Çairin 2021Programi parazgjedhor i Visar Ganiut për Çairin 2021
Programi parazgjedhor i Visar Ganiut për Çairin 2021
 
Programi zgjedhor 2024-2023 i Frontit Evropian
Programi zgjedhor 2024-2023 i Frontit EvropianProgrami zgjedhor 2024-2023 i Frontit Evropian
Programi zgjedhor 2024-2023 i Frontit Evropian
 
Kontrata për realizimin e projektit ‘Ndërtimi dhe rikonstruimi i objekteve sp...
Kontrata për realizimin e projektit ‘Ndërtimi dhe rikonstruimi i objekteve sp...Kontrata për realizimin e projektit ‘Ndërtimi dhe rikonstruimi i objekteve sp...
Kontrata për realizimin e projektit ‘Ndërtimi dhe rikonstruimi i objekteve sp...
 
Programi i BDI-së 2020-2024 - "Koha për kryeministrin e parë shqiptar"
Programi i BDI-së 2020-2024 - "Koha për kryeministrin e parë shqiptar"Programi i BDI-së 2020-2024 - "Koha për kryeministrin e parë shqiptar"
Programi i BDI-së 2020-2024 - "Koha për kryeministrin e parë shqiptar"
 
Marrëveshja mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës për tunelin në rrugën Tetovë...
Marrëveshja mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës për tunelin në rrugën Tetovë...Marrëveshja mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës për tunelin në rrugën Tetovë...
Marrëveshja mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës për tunelin në rrugën Tetovë...
 
Kontrata e Komunës së Tetovës me Saubermacher
Kontrata e Komunës së Tetovës me SaubermacherKontrata e Komunës së Tetovës me Saubermacher
Kontrata e Komunës së Tetovës me Saubermacher
 
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e Regjistrit të të Punësuarve në Sektor...
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e Regjistrit të të Punësuarve në Sektor...Rregullore për formën dhe përmbajtjen e Regjistrit të të Punësuarve në Sektor...
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e Regjistrit të të Punësuarve në Sektor...
 
Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik
Ligji për të Punësuarit në Sektorin PublikLigji për të Punësuarit në Sektorin Publik
Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik
 
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së VeriutStudimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
 
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
 
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdf
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
 

Propozim buxheti për vitin 2022, Tetovë

 • 1. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 A00 SOVET NA OP{TINA 16.662.500 14.940.000 0 0 0 0 14.940.000 PLATI I NADOMESTOCI 40 8.850.000 9.500.000 0 0 0 0 9.500.000 401 Osnovni plati 850.000 900.000 0 0 0 0 900.000 401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 850.000 900.000 0 0 0 900.000 0 404 Nadomestoci 8.000.000 8.600.000 0 0 0 0 8.600.000 404150 Drugi nadomestoci 8.000.000 8.600.000 0 0 0 8.600.000 0 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 41 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 STOKI I USLUGI 42 200.000 180.000 0 0 0 0 180.000 420 Patni i dnevni rashodi 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000 420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 426 Drugi tekovni rashodi 140.000 120.000 0 0 0 0 120.000 426210 Rashodi za reprezentacija 120.000 100.000 0 0 0 100.000 0 426990 Drugi operativni rashodi 20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 SUBVENCII I TRANSFERI 46 3.612.500 1.260.000 0 0 0 0 1.260.000 463 Transferi do nevladini organizacii 1.562.500 0 0 0 0 0 0 463170 Transferi do politi~ki partii 1.562.500 0 0 0 0 0 0 464 Razni transferi 2.050.000 1.260.000 0 0 0 0 1.260.000 464990 Drugi transferi 2.050.000 1.260.000 0 0 0 1.260.000 0 D00 GRADONA^ALNIK 8.180.000 7.929.000 0 0 0 0 7.929.000 PLATI I NADOMESTOCI 40 1.299.000 1.299.000 0 0 0 0 1.299.000 401 Osnovni plati 923.000 923.000 0 0 0 0 923.000 401110 Osnovni plati -funkcioneri 833.000 833.000 0 0 0 833.000 0 401310 Personalen danok na dohod od plata 90.000 90.000 0 0 0 90.000 0 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 376.000 376.000 0 0 0 0 376.000 402110 Osnovni pridonesi za PIO 242.000 242.000 0 0 0 242.000 0 402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 101.000 101.000 0 0 0 101.000 0 402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 12.000 12.000 0 0 0 12.000 0 1
 • 2. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 21.000 21.000 0 0 0 21.000 0 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 41 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 STOKI I USLUGI 42 1.470.000 1.270.000 0 0 0 0 1.270.000 420 Patni i dnevni rashodi 1.070.000 870.000 0 0 0 0 870.000 420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 70.000 70.000 0 0 0 70.000 0 420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 150.000 150.000 0 0 0 150.000 0 420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 400.000 300.000 0 0 0 300.000 0 420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 400.000 300.000 0 0 0 300.000 0 420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 50.000 50.000 0 0 0 50.000 0 426 Drugi tekovni rashodi 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000 426210 Rashodi za reprezentacija 400.000 400.000 0 0 0 400.000 0 SUBVENCII I TRANSFERI 46 1.660.000 1.610.000 0 0 0 0 1.610.000 463 Transferi do nevladini organizacii 960.000 960.000 0 0 0 0 960.000 463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 463120 Transferi do sportski klubovi 150.000 150.000 0 0 0 150.000 0 463160 Transferi do humanitarni organizacii 120.000 120.000 0 0 0 120.000 0 463190 Ostanati transferi do nevladini organizacii 190.000 190.000 0 0 0 190.000 0 464 Razni transferi 700.000 650.000 0 0 0 0 650.000 464120 Stipendii za poddr{ka na mladi talenti 150.000 150.000 0 0 0 150.000 0 464990 Drugi transferi 550.000 500.000 0 0 0 500.000 0 SOCIJALNI BENEFICII 47 751.000 750.000 0 0 0 0 750.000 471 Socijalni nadomestoci 751.000 750.000 0 0 0 0 750.000 471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 400.000 400.000 0 0 0 400.000 0 471990 Druga socijalna pomo{ 351.000 350.000 0 0 0 350.000 0 E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 245.254.158 224.473.587 0 0 0 0 224.473.587 PLATI I NADOMESTOCI 40 145.614.158 145.943.587 0 0 0 0 145.943.587 401 Osnovni plati 99.100.900 98.930.329 0 0 0 0 98.930.329 401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 81.850.900 81.850.900 0 0 0 81.850.900 0 401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 401310 Personalen danok na dohod od plata 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 2
 • 3. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 3.750.000 3.579.429 0 0 0 3.579.429 0 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 36.962.576 36.962.576 0 0 0 0 36.962.576 402110 Osnovni pridonesi za PIO 22.883.812 22.883.812 0 0 0 22.883.812 0 402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 10.800.000 10.800.000 0 0 0 10.800.000 0 402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 1.082.072 1.082.072 0 0 0 1.082.072 0 402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 2.196.692 2.196.692 0 0 0 2.196.692 0 404 Nadomestoci 9.550.682 10.050.682 0 0 0 0 10.050.682 404110 Nadomest za godi{en odmor 7.100.682 7.100.682 0 0 0 7.100.682 0 404150 Drugi nadomestoci 2.450.000 2.950.000 0 0 0 2.950.000 0 STOKI I USLUGI 42 96.140.000 75.130.000 0 0 0 0 75.130.000 420 Patni i dnevni rashodi 990.000 920.000 0 0 0 0 920.000 420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 220.000 220.000 0 0 0 220.000 0 420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 170.000 100.000 0 0 0 100.000 0 420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 22.200.000 21.900.000 0 0 0 0 21.900.000 421110 Elektri~na energija 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 421120 Vodovod i kanalizacija 400.000 400.000 0 0 0 400.000 0 421130 ubretarina 400.000 400.000 0 0 0 400.000 0 421240 Te~ni goriva 2.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 421310 Po{ta 700.000 700.000 0 0 0 700.000 0 421320 Telefon i telefaks 5.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 421410 Goriva i masla (motorni vozila) 3.800.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 421420 Registracija na motorni vozila 1.400.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 423 Materijali i siten inventar 6.250.000 5.560.000 0 0 0 0 5.560.000 423110 Kancelariski materijali 1.700.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000 0 423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 100.000 100.000 0 0 0 100.000 0 423210 Materijali za AOP 2.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 423310 Uniformi 100.000 80.000 0 0 0 80.000 0 423320 Obuvki 200.000 180.000 0 0 0 180.000 0 423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 450.000 400.000 0 0 0 400.000 0 423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 900.000 800.000 0 0 0 800.000 0 423990 Drugi materijali 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 3
 • 4. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.300.000 3.300.000 0 0 0 0 3.300.000 424110 • Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi) 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 50.000 50.000 0 0 0 50.000 0 424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 250.000 250.000 0 0 0 250.000 0 425 Dogovorni uslugi 54.750.000 15.550.000 0 0 0 0 15.550.000 425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 425240 Osiguruvawe za povreda i invaliditet 150.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 425260 Osiguruvawe na motorni vozila 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 425310 Pravni uslugi 1.500.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 425320 Sudski ve{ta~ewa 300.000 200.000 0 0 0 200.000 0 425360 Pla}awe na sudski taksi 750.000 700.000 0 0 0 700.000 0 425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 400.000 200.000 0 0 0 200.000 0 425910 Preveduva~i 50.000 50.000 0 0 0 50.000 0 425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 2.700.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 425970 Konsultantski uslugi 1.000.000 800.000 0 0 0 800.000 0 425990 Drugi dogovorni uslugi 46.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 426 Drugi tekovni rashodi 8.500.000 8.400.000 0 0 0 0 8.400.000 426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 426310 Seminari i konferencii 700.000 700.000 0 0 0 700.000 0 426410 Objavuvawe na oglasi 400.000 300.000 0 0 0 300.000 0 426990 Drugi operativni rashodi 5.200.000 5.200.000 0 0 0 5.200.000 0 427 Privremeni vrabotuvawa 150.000 19.500.000 0 0 0 0 19.500.000 427110 Privremeni vrabotuvawa 150.000 19.500.000 0 0 0 19.500.000 0 SUBVENCII I TRANSFERI 46 3.500.000 3.400.000 0 0 0 0 3.400.000 464 Razni transferi 3.500.000 3.400.000 0 0 0 0 3.400.000 464940 Transferi pri penzionirawe 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 464990 Drugi transferi 3.000.000 2.900.000 0 0 0 2.900.000 0 EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 5.250.000 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000 4
 • 5. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 KAPITALNI RASHODI 48 5.250.000 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.600.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000 480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 800.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000 0 480190 Kupuvawe na druga oprema 800.000 500.000 0 0 0 500.000 0 482 Drugi grade`ni objekti 3.500.000 11.500.000 0 0 0 0 11.500.000 482920 Izgradba na drugi objekti 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 3.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 483 Kupuvawe na mebel 150.000 300.000 0 0 0 0 300.000 483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 150.000 300.000 0 0 0 300.000 0 F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 8.500.000 26.000.000 0 0 0 0 26.000.000 STOKI I USLUGI 42 8.500.000 26.000.000 0 0 0 0 26.000.000 425 Dogovorni uslugi 8.500.000 26.000.000 0 0 0 0 26.000.000 425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 2.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 425940 Ru{ewe na objekti 2.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 425970 Konsultantski uslugi 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 425990 Drugi dogovorni uslugi 2.000.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 F30 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA 350.000 0 0 0 0 0 0 SUBVENCII I TRANSFERI 46 350.000 0 0 0 0 0 0 464 Razni transferi 350.000 0 0 0 0 0 0 464990 Drugi transferi 350.000 0 0 0 0 0 0 FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 131.387.321 41.500.000 0 0 0 0 41.500.000 STOKI I USLUGI 42 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 425 Dogovorni uslugi 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 425990 Drugi dogovorni uslugi 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 KAPITALNI RASHODI 48 127.387.321 37.500.000 0 0 0 0 37.500.000 482 Drugi grade`ni objekti 90.387.321 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000 482920 Izgradba na drugi objekti 41.490.743 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 47.896.578 0 0 0 0 0 0 482940 Nadzor nad izgradbata 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 37.000.000 35.000.000 0 0 0 0 35.000.000 485420 Nadomest za odzemen imot 37.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 5
 • 6. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 FD0 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA (KAPITALNI TRO[OCI) 41.000.000 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000 KAPITALNI RASHODI 48 41.000.000 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000 482 Drugi grade`ni objekti 41.000.000 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000 482920 Izgradba na drugi objekti 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 1.000.000 0 0 0 0 0 0 G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 76.976.300 12.613.288 0 0 17.170.532 0 29.783.820 STOKI I USLUGI 42 3.606.300 5.020.000 0 0 670.532 0 5.690.532 425 Dogovorni uslugi 3.532.500 4.945.000 0 0 670.532 0 5.615.532 425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 922.500 615.000 0 0 0 615.000 0 425990 Drugi dogovorni uslugi 2.610.000 4.330.000 0 0 670.532 5.000.532 0 426 Drugi tekovni rashodi 73.800 75.000 0 0 0 0 75.000 426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 73.800 75.000 0 0 0 75.000 0 KAMATNI PLA]AWA 45 0 2.907.424 0 0 0 0 2.907.424 452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 0 2.907.424 0 0 0 0 2.907.424 452410 Kamata na krediti 0 2.907.424 0 0 0 2.907.424 0 KAPITALNI RASHODI 48 73.370.000 0 0 0 16.500.000 0 16.500.000 486 Kupuvawe na vozila 73.370.000 0 0 0 16.500.000 0 16.500.000 486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 73.370.000 0 0 0 16.500.000 16.500.000 0 OTPLATA NA GLAVNICA 49 0 4.685.864 0 0 0 0 4.685.864 491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 0 4.685.864 0 0 0 0 4.685.864 491120 Otplata na glavnina po dolgoro~ni zaemi od Svetskata banka 0 4.685.864 0 0 0 4.685.864 0 G20 POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOT 1.845.000 2.767.500 0 0 0 0 2.767.500 STOKI I USLUGI 42 1.000.000 1.922.500 0 0 0 0 1.922.500 425 Dogovorni uslugi 1.000.000 1.922.500 0 0 0 0 1.922.500 425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 922.500 0 0 0 922.500 0 425990 Drugi dogovorni uslugi 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 SUBVENCII I TRANSFERI 46 845.000 845.000 0 0 0 0 845.000 464 Razni transferi 845.000 845.000 0 0 0 0 845.000 464990 Drugi transferi 845.000 845.000 0 0 0 845.000 0 J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 1.900.000 0 0 0 0 0 0 6
 • 7. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 STOKI I USLUGI 42 1.900.000 0 0 0 0 0 0 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.900.000 0 0 0 0 0 0 424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 1.900.000 0 0 0 0 0 0 J20 ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 8.900.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000 KAPITALNI RASHODI 48 8.900.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000 482 Drugi grade`ni objekti 8.900.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000 482920 Izgradba na drugi objekti 8.900.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 J30 JAVNO OSVETLUVAWE 18.200.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000 STOKI I USLUGI 42 18.200.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 16.000.000 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000 421110 Elektri~na energija 16.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.200.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 2.200.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 J40 JAVNA ^ISTOTA 200.000 0 0 0 7.641.621 0 7.641.621 STOKI I USLUGI 42 200.000 0 0 0 0 0 0 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 200.000 0 0 0 0 0 0 424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 200.000 0 0 0 0 0 0 KAPITALNI RASHODI 48 0 0 0 0 7.641.621 28.302.300 35.943.921 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 7.641.621 28.302.300 35.943.921 480190 Kupuvawe na druga oprema 0 0 0 0 7.641.621 35.943.921 28.302.300 J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT 21.500.000 24.200.000 0 0 0 0 24.200.000 STOKI I USLUGI 42 21.500.000 24.200.000 0 0 0 0 24.200.000 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 21.500.000 24.200.000 0 0 0 0 24.200.000 424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 21.500.000 23.000.000 0 0 0 23.000.000 0 424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 4.000.000 1.750.000 0 0 0 0 1.750.000 STOKI I USLUGI 42 1.000.000 750.000 0 0 0 0 750.000 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000 750.000 0 0 0 0 750.000 424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 1.000.000 750.000 0 0 0 750.000 0 7
 • 8. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 SUBVENCII I TRANSFERI 46 3.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 464 Razni transferi 3.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 464990 Drugi transferi 3.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 8.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 KAPITALNI RASHODI 48 8.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 482 Drugi grade`ni objekti 8.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 8.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 50.650.000 22.023.524 0 0 0 0 22.023.524 KAPITALNI RASHODI 48 50.650.000 22.023.524 0 0 0 0 22.023.524 482 Drugi grade`ni objekti 50.650.000 22.023.524 0 0 0 0 22.023.524 482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 48.150.000 14.023.524 0 0 0 14.023.524 0 482230 Rekonstrukcija na mostovi 2.500.000 0 0 0 0 0 0 482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 0 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 JE0 IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE 50.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 KAPITALNI RASHODI 48 50.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 482 Drugi grade`ni objekti 50.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 482920 Izgradba na drugi objekti 50.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 JF0 IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 6.000.000 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000 KAPITALNI RASHODI 48 6.000.000 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000 482 Drugi grade`ni objekti 6.000.000 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000 482920 Izgradba na drugi objekti 6.000.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 14.670.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 KAPITALNI RASHODI 48 14.670.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 482 Drugi grade`ni objekti 14.670.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 14.670.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 JJ0 IZGRADBA NA DEPONII ZA OTPAD 3.453.288 0 0 0 0 0 0 KAPITALNI RASHODI 48 3.453.288 0 0 0 0 0 0 482 Drugi grade`ni objekti 3.453.288 0 0 0 0 0 0 482420 Izgradba na deponii za otpad 3.453.288 0 0 0 0 0 0 8
 • 9. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 JL0 DRUGI KOMUNALNI USLUGI (KAPITALNI RASHODI) 2.000.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 KAPITALNI RASHODI 48 2.000.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 482920 Izgradba na drugi objekti 2.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 5.000.000 0 0 0 0 0 0 KAPITALNI RASHODI 48 5.000.000 0 0 0 0 0 0 482 Drugi grade`ni objekti 5.000.000 0 0 0 0 0 0 482920 Izgradba na drugi objekti 5.000.000 0 0 0 0 0 0 JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 1.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 STOKI I USLUGI 42 0 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 KAPITALNI RASHODI 48 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 480190 Kupuvawe na druga oprema 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 SUBVENCII I TRANSFERI 46 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 463 Transferi do nevladini organizacii 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000 463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 400.000 400.000 0 0 0 400.000 0 464 Razni transferi 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000 464990 Drugi transferi 1.100.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000 0 L00 SPORT I REKREACIJA 890.000 890.000 0 0 0 0 890.000 STOKI I USLUGI 42 290.000 290.000 0 0 0 0 290.000 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000 424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 425 Dogovorni uslugi 90.000 90.000 0 0 0 0 90.000 425970 Konsultantski uslugi 90.000 90.000 0 0 0 90.000 0 SUBVENCII I TRANSFERI 46 600.000 600.000 0 0 0 0 600.000 463 Transferi do nevladini organizacii 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000 9
 • 10. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 464 Razni transferi 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000 464990 Drugi transferi 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA 32.205.000 2.152.500 0 0 10.455.000 0 12.607.500 SUBVENCII I TRANSFERI 46 12.205.000 2.152.500 0 0 10.455.000 0 12.607.500 464 Razni transferi 12.205.000 2.152.500 0 0 10.455.000 0 12.607.500 464990 Drugi transferi 12.205.000 2.152.500 0 0 10.455.000 12.607.500 0 KAPITALNI RASHODI 48 20.000.000 0 0 0 0 0 0 482 Drugi grade`ni objekti 20.000.000 0 0 0 0 0 0 482920 Izgradba na drugi objekti 20.000.000 0 0 0 0 0 0 N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 513.576.609 0 1.305.000 519.032.000 6.394.719 0 526.731.719 PLATI I NADOMESTOCI 40 445.746.537 0 0 455.389.125 0 0 455.389.125 401 Osnovni plati 321.271.870 0 0 328.631.905 0 0 328.631.905 401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 298.305.930 0 0 304.708.328 0 304.708.328 0 401310 Personalen danok na dohod od plata 22.965.940 0 0 23.923.577 0 23.923.577 0 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 124.474.667 0 0 126.757.220 0 0 126.757.220 402110 Osnovni pridonesi za PIO 83.609.224 0 0 85.230.752 0 85.230.752 0 402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 33.248.000 0 0 33.743.479 0 33.743.479 0 402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 2.088.258 0 0 2.137.720 0 2.137.720 0 402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo 197.340 0 0 203.576 0 203.576 0 402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 5.331.845 0 0 5.441.693 0 5.441.693 0 STOKI I USLUGI 42 65.179.072 0 1.305.000 60.563.875 6.394.719 0 68.263.594 420 Patni i dnevni rashodi 4.318.023 0 38.500 287.000 4.414.627 0 4.740.127 420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 213.000 0 16.500 220.000 0 236.500 0 420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 57.164 0 11.000 67.000 0 78.000 0 420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 0 0 11.000 0 0 11.000 0 420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 1.637.365 0 0 0 1.659.654 1.659.654 0 420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 2.410.494 0 0 0 2.754.973 2.754.973 0 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 23.594.605 0 259.000 32.662.404 24.500 0 32.945.904 421110 Elektri~na energija 4.235.976 0 215.000 6.279.000 0 6.494.000 0 421120 Vodovod i kanalizacija 778.508 0 0 1.046.642 0 1.046.642 0 421130 ubretarina 1.118.358 0 0 1.452.492 0 1.452.492 0 10
 • 11. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 421220 Drva 1.694.834 0 0 1.930.950 0 1.930.950 0 421240 Te~ni goriva 10.696.713 0 0 16.589.600 0 16.589.600 0 421290 Drugi materijali za greewe 280.000 0 0 280.000 0 280.000 0 421310 Po{ta 116.000 0 11.000 125.000 0 136.000 0 421320 Telefon i telefaks 873.720 0 0 962.720 3.000 965.720 0 421390 Drugi tro{oci za komunikacija 230.000 0 33.000 110.000 0 143.000 0 421410 Goriva i masla (motorni vozila) 6.000 0 0 6.000 0 6.000 0 421440 Transport na lu|e 3.564.496 0 0 3.880.000 21.500 3.901.500 0 423 Materijali i siten inventar 11.655.449 0 345.500 9.593.630 152.025 0 10.091.155 423110 Kancelariski materijali 2.016.753 0 27.000 1.772.919 152.025 1.951.944 0 423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 174.000 0 16.500 177.500 0 194.000 0 423310 Uniformi 52.252 0 22.000 102.252 0 124.252 0 423320 Obuvki 68.000 0 11.000 0 0 11.000 0 423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 40.000 0 0 60.000 0 60.000 0 423510 Lekovi 3.000 0 29.000 0 0 29.000 0 423610 Nastavno-obrazovni pomagala 3.060.069 0 70.000 2.072.586 0 2.142.586 0 423620 U~ili{ni materijali 850.000 0 0 920.000 0 920.000 0 423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 2.046.888 0 102.000 1.875.000 0 1.977.000 0 423810 Siten inventar 820.373 0 57.000 718.373 0 775.373 0 423990 Drugi materijali 2.524.114 0 11.000 1.895.000 0 1.906.000 0 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 18.754.233 0 359.000 11.669.773 0 0 12.028.773 424210 Odr`uvawe na zgradi 12.299.205 0 215.000 7.868.352 0 8.083.352 0 424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 120.000 0 0 120.000 0 120.000 0 424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 228.937 0 20.000 228.937 0 248.937 0 424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 1.744.061 0 0 944.061 0 944.061 0 424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 1.945.270 0 22.000 1.095.423 0 1.117.423 0 424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 20.000 0 0 20.000 0 20.000 0 424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 1.029.000 0 42.000 1.104.000 0 1.146.000 0 424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 1.069.602 0 0 0 0 0 0 424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 298.158 0 60.000 289.000 0 349.000 0 425 Dogovorni uslugi 6.064.832 0 218.000 5.689.599 1.677.737 0 7.585.336 425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 384.035 0 0 394.900 0 394.900 0 425290 Drugi finansiski uslugi 337.000 0 33.000 402.000 0 435.000 0 425310 Pravni uslugi 72.600 0 0 95.000 3.800 98.800 0 11
 • 12. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 425490 Drugi zdravsteveni uslugi 755.540 0 22.000 591.540 0 613.540 0 425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 50.000 0 0 100.000 0 100.000 0 425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 1.896.978 0 0 2.634.000 0 2.634.000 0 425790 Drugi obrazovni uslugi 140.000 0 0 190.000 0 190.000 0 425990 Drugi dogovorni uslugi 2.428.679 0 163.000 1.282.159 1.673.937 3.119.096 0 426 Drugi tekovni rashodi 791.930 0 85.000 661.469 125.830 0 872.299 426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 10.000 0 0 10.000 0 10.000 0 426210 Rashodi za reprezentacija 316.425 0 63.000 127.469 107.230 297.699 0 426310 Seminari i konferencii 0 0 0 0 18.600 18.600 0 426410 Objavuvawe na oglasi 80.000 0 0 80.000 0 80.000 0 426990 Drugi operativni rashodi 385.505 0 22.000 444.000 0 466.000 0 427 Privremeni vrabotuvawa 0 0 0 0 0 0 0 427110 Privremeni vrabotuvawa 0 0 0 0 0 0 0 SUBVENCII I TRANSFERI 46 2.651.000 0 0 3.079.000 0 0 3.079.000 464 Razni transferi 2.651.000 0 0 3.079.000 0 0 3.079.000 464940 Transferi pri penzionirawe 2.038.000 0 0 1.902.000 0 1.902.000 0 464990 Drugi transferi 613.000 0 0 1.177.000 0 1.177.000 0 N20 SREDNO OBRAZOVANIE 467.902.276 0 24.074.769 424.200.000 21.821.000 0 470.095.769 PLATI I NADOMESTOCI 40 309.170.264 0 0 312.170.715 0 0 312.170.715 401 Osnovni plati 222.907.390 0 0 224.968.373 0 0 224.968.373 401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 207.087.982 0 0 208.884.466 0 208.884.466 0 401310 Personalen danok na dohod od plata 15.819.408 0 0 16.083.907 0 16.083.907 0 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 86.262.874 0 0 87.202.342 0 0 87.202.342 402110 Osnovni pridonesi za PIO 57.812.310 0 0 58.567.804 0 58.567.804 0 402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 23.149.445 0 0 23.321.394 0 23.321.394 0 402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 1.563.022 0 0 1.563.755 0 1.563.755 0 402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 3.738.097 0 0 3.749.389 0 3.749.389 0 STOKI I USLUGI 42 155.807.036 0 23.921.019 108.555.784 21.821.000 0 154.297.803 420 Patni i dnevni rashodi 10.604.397 0 373.000 80.000 15.310.510 0 15.763.510 420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 28.500 0 13.500 0 0 13.500 0 420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 773.280 0 228.000 80.000 500.280 808.280 0 420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 111.240 0 48.000 0 0 48.000 0 420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 87.600 0 83.500 0 0 83.500 0 12
 • 13. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 3.491.481 0 0 0 5.483.466 5.483.466 0 420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 6.112.296 0 0 0 9.326.764 9.326.764 0 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 11.024.481 0 1.792.000 14.262.256 0 0 16.054.256 421110 Elektri~na energija 2.966.019 0 650.000 3.287.126 0 3.937.126 0 421120 Vodovod i kanalizacija 1.665.332 0 280.000 1.737.532 0 2.017.532 0 421130 ubretarina 650.000 0 0 30.000 0 30.000 0 421210 Centralno greewe 25.000 0 30.000 11.000 0 41.000 0 421240 Te~ni goriva 4.914.332 0 645.000 8.580.000 0 9.225.000 0 421310 Po{ta 117.800 0 52.000 97.600 0 149.600 0 421320 Telefon i telefaks 635.998 0 100.000 518.998 0 618.998 0 421430 Transport na stoki 50.000 0 35.000 0 0 35.000 0 423 Materijali i siten inventar 15.243.935 0 3.183.020 9.438.624 689.761 0 13.311.405 423110 Kancelariski materijali 4.159.101 0 615.500 2.653.404 0 3.268.904 0 423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 261.440 0 160.500 100.940 0 261.440 0 423190 Drugi administrativni materijali 275.000 0 55.000 40.000 171.000 266.000 0 423210 Materijali za AOP 104.700 0 48.400 61.300 0 109.700 0 423310 Uniformi 738.500 0 1.051.600 41.000 0 1.092.600 0 423320 Obuvki 22.000 0 0 35.000 0 35.000 0 423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 669.000 0 384.000 260.000 50.000 694.000 0 423510 Lekovi 6.000 0 0 6.000 0 6.000 0 423610 Nastavno-obrazovni pomagala 1.586.276 0 206.276 930.000 0 1.136.276 0 423620 U~ili{ni materijali 557.726 0 180.000 660.000 197.500 1.037.500 0 423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 1.260.000 0 230.000 1.280.000 0 1.510.000 0 423810 Siten inventar 2.849.469 0 80.000 1.743.000 0 1.823.000 0 423990 Drugi materijali 2.754.723 0 171.744 1.627.980 271.261 2.070.985 0 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 41.227.057 0 1.844.446 14.862.227 0 0 16.706.673 424210 Odr`uvawe na zgradi 26.488.367 0 693.622 10.380.000 0 11.073.622 0 424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 705.304 0 650.000 210.000 0 860.000 0 424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 920.000 0 30.000 423.000 0 453.000 0 424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 6.927.264 0 112.100 2.803.227 0 2.915.327 0 424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 3.811.462 0 124.362 270.000 0 394.362 0 424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 1.854.362 0 184.362 456.000 0 640.362 0 424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 520.298 0 50.000 320.000 0 370.000 0 425 Dogovorni uslugi 76.920.235 0 16.384.553 69.522.677 5.455.729 0 91.362.959 13
 • 14. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 136.000 0 76.000 60.000 0 136.000 0 425290 Drugi finansiski uslugi 79.600 0 20.000 75.000 0 95.000 0 425310 Pravni uslugi 96.000 0 36.000 60.000 0 96.000 0 425490 Drugi zdravsteveni uslugi 694.500 0 100.000 548.200 56.300 704.500 0 425730 Instruktori na kratki kursevi 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 83.531 0 0 0 233.531 233.531 0 425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 62.817.720 0 4.895.769 68.089.477 256.048 73.241.294 0 425790 Drugi obrazovni uslugi 613.800 0 30.000 50.000 23.800 103.800 0 425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 173.000 0 60.000 0 103.000 163.000 0 425970 Konsultantski uslugi 638.300 0 0 0 638.300 638.300 0 425990 Drugi dogovorni uslugi 11.586.784 0 11.166.784 640.000 4.143.750 15.950.534 0 426 Drugi tekovni rashodi 786.931 0 344.000 390.000 365.000 0 1.099.000 426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 105.000 0 60.000 45.000 0 105.000 0 426210 Rashodi za reprezentacija 368.000 0 244.500 210.000 180.000 634.500 0 426410 Objavuvawe na oglasi 22.000 0 0 35.000 0 35.000 0 426990 Drugi operativni rashodi 291.931 0 39.500 100.000 185.000 324.500 0 SUBVENCII I TRANSFERI 46 2.924.976 0 0 3.473.501 0 0 3.473.501 464 Razni transferi 2.924.976 0 0 3.473.501 0 0 3.473.501 464910 Pla}awe po sudski re{enija 1.000.000 0 0 1.635.721 0 1.635.721 0 464940 Transferi pri penzionirawe 1.475.000 0 0 1.217.780 0 1.217.780 0 464990 Drugi transferi 449.976 0 0 620.000 0 620.000 0 KAPITALNI RASHODI 48 0 0 153.750 0 0 0 153.750 483 Kupuvawe na mebel 0 0 153.750 0 0 0 153.750 483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 0 0 153.750 0 0 153.750 0 Q00 ZA[TITA I SPASUVAWE 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000 STOKI I USLUGI 42 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000 426 Drugi tekovni rashodi 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000 426990 Drugi operativni rashodi 1.100.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000 0 R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 10.650.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000 SUBVENCII I TRANSFERI 46 10.650.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000 464 Razni transferi 10.650.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000 464990 Drugi transferi 10.650.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 14
 • 15. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 T10 UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATA ZA[TITA 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000 STOKI I USLUGI 42 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000 425 Dogovorni uslugi 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000 425490 Drugi zdravsteveni uslugi 400.000 400.000 0 0 0 400.000 0 V10 DETSKI GRADINKI 78.890.400 0 19.056.000 60.450.000 279.000 0 79.785.000 PLATI I NADOMESTOCI 40 52.103.436 0 0 54.155.532 0 0 54.155.532 401 Osnovni plati 37.419.327 0 0 38.970.792 0 0 38.970.792 401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 34.988.103 0 0 36.308.928 0 36.308.928 0 401310 Personalen danok na dohod od plata 2.431.224 0 0 2.661.864 0 2.661.864 0 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 14.684.109 0 0 15.184.740 0 0 15.184.740 402110 Osnovni pridonesi za PIO 9.843.585 0 0 10.199.772 0 10.199.772 0 402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 3.941.508 0 0 4.088.784 0 4.088.784 0 402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 262.740 0 0 256.584 0 256.584 0 402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 636.276 0 0 639.600 0 639.600 0 STOKI I USLUGI 42 25.706.964 0 17.976.000 6.294.468 279.000 0 24.549.468 420 Patni i dnevni rashodi 108.000 0 108.000 0 0 0 108.000 420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 60.000 0 60.000 0 0 60.000 0 420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 48.000 0 48.000 0 0 48.000 0 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 4.070.000 0 2.310.000 3.840.000 0 0 6.150.000 421110 Elektri~na energija 780.000 0 960.000 0 0 960.000 0 421120 Vodovod i kanalizacija 240.000 0 240.000 0 0 240.000 0 421130 ubretarina 360.000 0 420.000 0 0 420.000 0 421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 60.000 0 60.000 0 0 60.000 0 421240 Te~ni goriva 2.000.000 0 0 3.840.000 0 3.840.000 0 421310 Po{ta 12.000 0 12.000 0 0 12.000 0 421320 Telefon i telefaks 480.000 0 480.000 0 0 480.000 0 421410 Goriva i masla (motorni vozila) 120.000 0 120.000 0 0 120.000 0 421420 Registracija na motorni vozila 18.000 0 18.000 0 0 18.000 0 423 Materijali i siten inventar 10.773.000 0 11.418.000 0 279.000 0 11.697.000 423110 Kancelariski materijali 150.000 0 150.000 0 0 150.000 0 423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 36.000 0 36.000 0 0 36.000 0 423310 Uniformi 120.000 0 120.000 0 0 120.000 0 15
 • 16. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 423320 Obuvki 12.000 0 60.000 0 0 60.000 0 423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 9.279.000 0 9.600.000 0 279.000 9.879.000 0 423510 Lekovi 6.000 0 12.000 0 0 12.000 0 423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 840.000 0 960.000 0 0 960.000 0 423810 Siten inventar 150.000 0 240.000 0 0 240.000 0 423990 Drugi materijali 180.000 0 240.000 0 0 240.000 0 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 9.855.964 0 3.240.000 2.454.468 0 0 5.694.468 424110 • Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)60.000 0 60.000 0 0 60.000 0 424210 Odr`uvawe na zgradi 9.555.964 0 2.700.000 2.454.468 0 5.154.468 0 424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 120.000 0 120.000 0 0 120.000 0 424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 120.000 0 360.000 0 0 360.000 0 425 Dogovorni uslugi 480.000 0 480.000 0 0 0 480.000 425490 Drugi zdravsteveni uslugi 120.000 0 120.000 0 0 120.000 0 425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 60.000 0 60.000 0 0 60.000 0 425990 Drugi dogovorni uslugi 300.000 0 300.000 0 0 300.000 0 426 Drugi tekovni rashodi 420.000 0 420.000 0 0 0 420.000 426210 Rashodi za reprezentacija 60.000 0 60.000 0 0 60.000 0 426310 Seminari i konferencii 120.000 0 120.000 0 0 120.000 0 426410 Objavuvawe na oglasi 120.000 0 120.000 0 0 120.000 0 426990 Drugi operativni rashodi 120.000 0 120.000 0 0 120.000 0 SUBVENCII I TRANSFERI 46 1.080.000 0 1.080.000 0 0 0 1.080.000 464 Razni transferi 1.080.000 0 1.080.000 0 0 0 1.080.000 464940 Transferi pri penzionirawe 960.000 0 960.000 0 0 960.000 0 464990 Drugi transferi 120.000 0 120.000 0 0 120.000 0 VA0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 840.000 0 0 0 0 0 0 KAPITALNI RASHODI 48 840.000 0 0 0 0 0 0 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 240.000 0 0 0 0 0 0 480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 120.000 0 0 0 0 0 0 480190 Kupuvawe na druga oprema 120.000 0 0 0 0 0 0 483 Kupuvawe na mebel 600.000 0 0 0 0 0 0 483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 600.000 0 0 0 0 0 0 W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 35.980.000 17.791.350 0 20.100.000 0 0 37.891.350 16
 • 17. Kategorija Stavka O P I S B U X E T Predhoden buxet Buxet Rashodi od samofinan. aktivnosti Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi Potstavka Potprogram BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI 1.661.512.690 28.302.300 103.761.872 44.435.769 1.023.782.000 1.874.812.852 461.230.749 PLATI I NADOMESTOCI 40 34.450.000 15.971.350 0 20.100.000 0 0 36.071.350 401 Osnovni plati 23.674.855 10.769.000 0 13.826.320 0 0 24.595.320 401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 21.795.050 9.790.000 0 12.625.000 0 22.415.000 0 401310 Personalen danok na dohod od plata 1.879.805 979.000 0 1.201.320 0 2.180.320 0 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 10.775.145 5.202.350 0 6.273.680 0 0 11.476.030 402110 Osnovni pridonesi za PIO 6.392.333 2.410.350 0 4.436.423 0 6.846.773 0 402120 Pridones za benificiran sta` 1.210.000 1.210.000 0 0 0 1.210.000 0 402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 2.586.812 1.235.000 0 1.548.000 0 2.783.000 0 402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 183.000 108.000 0 94.257 0 202.257 0 402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 403.000 239.000 0 195.000 0 434.000 0 STOKI I USLUGI 42 1.530.000 1.820.000 0 0 0 0 1.820.000 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 130.000 0 0 0 0 0 0 421240 Te~ni goriva 40.000 0 0 0 0 0 0 421410 Goriva i masla (motorni vozila) 40.000 0 0 0 0 0 0 421420 Registracija na motorni vozila 50.000 0 0 0 0 0 0 423 Materijali i siten inventar 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 423110 Kancelariski materijali 50.000 50.000 0 0 0 50.000 0 423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 50.000 50.000 0 0 0 50.000 0 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 500.000 400.000 0 0 0 0 400.000 424120 Popravki i servisirawe na tovarni vozila 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 200.000 100.000 0 0 0 100.000 0 424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 100.000 100.000 0 0 0 100.000 0 425 Dogovorni uslugi 0 620.000 0 0 0 0 620.000 425990 Drugi dogovorni uslugi 0 620.000 0 0 0 620.000 0 426 Drugi tekovni rashodi 800.000 700.000 0 0 0 0 700.000 426990 Drugi operativni rashodi 800.000 700.000 0 0 0 700.000 0 17