SlideShare a Scribd company logo
AVANCEM CAP AL
TRACTAMENT INTEGRAT
DE LES LLENGÜES
Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme
Barcelona, 20 d’octubre de 2016
CONTINGUTS
 Context de l’acció
 Plurilingüisme: concepte, implicacions educatives i estratègies
 El tractament integrat de les llengües: concepte, fonaments teòrics,
aspectes a tenir en compte.
 Avancem cap al TIL: objectius generals i específics de l’acció;
qüestions organitzatives.
2
3
CONTEXT DE L’ACCIÓ
4
OBJECTIUS DE GOVERN 2013-2018
Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar
Eix 5 – Plurilingüisme: accions escolars de dinamització lingüística
i comunicativa en els àmbits acadèmics i d’interculturalitat per
incrementar el domini de les llengües a Catalunya
a) Desplegament del Projecte Lingüístic dels centres
b) Transformació de l’organització escolar
c) Promoció de línies d’actuació i projectes específics
 Millorar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat a
partir d’un model d’ensenyament plurilingüe propi del sistema
educatiu a Catalunya.
5
ESTRATÈGIA EDUCATIVA
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/
Objectius generals
 Consolidar el català, llengua pròpia de Catalunya, com la llengua
vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del
tractament integrat de les llengües.
 Garantir el domini equivalent de les dues llengües oficials en acabar
l'ensenyament obligatori.
 Incrementar el coneixement i l’ús de diferents llengües estrangeres
per a interactuar en un context lingüístic i cultural complex, i
proporcionar a l’alumnat els instruments per garantir-los oportunitats de
comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida i la capacitació i la
formació professional.
 Afermar i difondre les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, com
a riquesa personal i col·lectiva.
Educació lingüística de qualitat: un pre-requisit per
a la qualitat educativa
8
L’educació lingüística en sentit ampli – l’ensenyament i
l’aprenentatge de les llengües en contextos formals, informals i no
formals, així com la formació docent i la implementació de
polítiques lingüístiques – és clau: l’educació lingüística de qualitat al
llarg de la vida contribueix, no només a l’èxit educatiu i professional
sinó al desenvolupament personal i a l’autoestima, la qual cosa
promou el creixement econòmic, la ciutadania democràtica i la
cohesió social.
Consell d’Europa
Educació lingüística de qualitat
 El fracàs escolar ve parcialment determinat per un domini inadequat
d’un ampli ventall de formes lingüístiques (PISA, PIRLS, etc.)
 El domini de la llengua o llengües d’escolarització és una de les vies
per assolir l’objectiu de la Comissió Europea i d’un gran nombre
d’autoritats educatives nacionals de reduir les taxes d’abandonament
escolar prematur.
Recommendation CM/Rec (2014)5 of the Committee of Ministers the importance of
competences in the language(s) of schooling for equity and quality in education and for
educational success
9
10
PLURILINGÜISME
DEFINICIÓ
11
 La capacitat de tots els parlants d’utilitzar i aprendre, de manera
autònoma o a través de l’ensenyament, més d’una llengua. (Capacitat)
 L’habilitat d’una persona d’utilitzar els seus coneixements parcials de
diverses llengües i la seva experiència de diverses cultures per
comunicar-se i participar en activitats interculturals. Aquesta habilitat es
concreta en un repertori de llengües que el parlant pot usar.
(Competència)
 Un valor educatiu que és la base per a la tolerància lingüística, és a
dir, per l’acceptació de la diversitat: la consciència dels parlants sobre el
seu plurilingüisme promou la valoració de totes les varietats
lingüístiques (pròpies o alienes). Reforçat i estructurat amb la llengua
d’escolarització. (Valor)
Consell d’Europa (2007), Guide for the development of language education policies in Europe
EDUCACIÓ PLURILINGÜE
 Fer els aprenents conscients del seu repertori lingüístic i cultural, i
valorar-ne la naturalesa.
 Desenvolupar i millorar tot aquest repertori (desenvolupar la
competència comunicativa general de l’aprenent).
 Proporcionar a tots els aprenents mitjans per desenvolupar aquesta
competència de manera autònoma i al llarg de tota la vida.
12
Objectius:
Plurilingüisme i pluriculturalisme
13
 COMPETÈNCIA PLURILINGÜE
Capacitat d’adquirir i utilitzar diferents competències en diferents llengües,
amb diferents graus de domini i per a diferents funcions.
 COMPETÈNCIA PLURI/INTERCULTURAL
Combinació de coneixement, capacitats, actituds i comportaments que
fan que el parlant pugui reconèixer, entendre, interpretar i acceptar altres
maneres de viure i de pensar, més enllà de la seva cultura.
14
La competència plurilingüe (i pluricultural) és bàsica
si l’objectiu és...
Capacitar els joves d’avui per interactuar amb el món de
manera crítica, per relacionar-se amb una realitat complexa i
global, sotmesa al canvi constant, i per esdevenir ciutadans
que actuïn de manera ètica i responsable, per al bé comú.
CIUTADANS DEL MÓN
 L’objectiu del plurilingüisme i de l’educació plurilingüe no és ensenyar
simultàniament un ventall de llengües, ni ensenyar comparant diferents
llengües ni ensenyar al màxim de llengües possibles...
 L’objectiu és desenvolupar una competència plurilingüe i promoure una
educació intercultural que ens permeti viure junts.
15
Desenvolupar el plurilingüisme no respon només
a una necessitat funcional: és també un
component essencial del comportament
democràtic.
From linguistic diversity to plurilingual education. Guide for the development of
language education policies in Europe. Consell d’Europa, 2007
Implicacions per a l’ensenyament de les llengües:
16
 Desvetllar la consciència plurilingüe dels aprenents per promoure valors
propis d’una ciutadania democràtica (tolerància, respecte a la diferència…)
 Coordinar l’ensenyament de totes les llengües del sistema per augmentar-
ne la coherència, i focalitzar la dimensió lingüística de totes les matèries.
 Promoure un ensenyament en què l’aprenent desenvolupa un grau de
domini heterogeni de les llengües i adquireix competències interculturals.
 Gestionar l’ensenyament de les llengües de manera que es garanteixi el
màxim de cohesió entre les diferents etapes educatives.
EDUCACIÓ PLURILINGÜE
Beacco Jean-Claude: Languages and Language Repertoires: Plurilingualism as a way of life
in Europe
Implementar una educació plurilingüe i intercultural
17
ESTRATÈGIES I
ACTIVITATS
Consell d’Europa (2015), Plurilingual and intercultural education. Guide
for the development and implementation of curricula
ECML - Consell d’Europa (2013), Marco de Referencia para los Enfoques
Plurales de las lenguas y de las culturas (MAREP / CARAP)
CONSOLIDAR LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
18
 Millorar la competència lectora per augmentar el
rendiment acadèmic i afavorir l'èxit educatiu.
 Fer de la lectura eina d’aprenentatge en totes les
matèries.
 Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin
llegint.
 Millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar
la seva capacitat de comunicació i el seu rendiment acadèmic.
 Fomentar l'hàbit de l'escriptura com a eina de participació
en diversos àmbits: privat, social, laboral, acadèmic.
Llegir i escriure en totes les matèries
19
 APRENTENTATGE INTEGRAT DE LLENGUA I CONTINGUTS (La
llengua a través del currículum)
 Ensenyar i aprendre una llengua addicional utilitzant-la per
estudiar altres matèries. (Immersió / CLIL-ÉMILE). Adquisició
paral·lela i integrada de llengua i contingut.
E M I L E
Grups d’experimentació
del plurilingüisme (GEP)
Matèries en llengua addicional
Estratègies i activitats per a una educació plurilingüe (1)
Ciències i SocietatImmersió lingüística
Tots els professors són professors de llengua
“Parlar de ciència no significa
simplement parlar sobre la ciència.
Significa fer ciència a través del
llenguatge.”
Jay L. Lemke
20
21
 TRACTAMENT INTEGRAT DE LES LLENGÜES (Pedagogia integrada
per a l’ensenyament de llengües)
 Facilitar l’aprenentatge de diferents sistemes lingüístics des d’una
perspectiva de reforç recíproc, aprofitant els avantatges en termes
educatius d’una base comuna i compartida (sistema funcional comú
i/o competència subjacent)
 Fomentar, anticipar i sistematitzar, a través del suport pedagògic,
els processos mentals interlingüístics que tenen lloc de manera més o
menys conscient a la ment dels aprenents plurilingües.
Estratègies i activitats per a una educació plurilingüe
AVANCEM CAP AL TIL
Marion Wacker
“El fet que el coneixement de les diferents
llengües estigui estretament relacionat a la
ment dels usuaris, fa pensar en la
conveniència de planificar i dur a terme un
ensenyament d’aquestes llengües de manera
integrada.”
Oriol Guasch
22
24
Estratègies i activitats per a una educació plurilingüe
 Programes de mobilitat real o virtual
 Desenvolupar activitats i competències necessàries per dur a
terme projectes amb persones d’altres països.
 Promoure l’autonomia de l’aprenent a través d’experiències
d’aprenentatge en contextos reals o virtuals.
Intercanvis educatius entre escoles
25
Estratègies i activitats per a una educació plurilingüe
 Intercomprensió i altres activitats plurilingües
 Promoure la comprensió de llengües properes i fomentar
l’obertura a altres llengües, actituds d’escolta recíproca i de
respecte a la diversitat i a l’alteritat.
 EuRom 4 / EuRom 5 (+català), Galatéa / Galanet / Galapro,
EuroCom / EuroComRom, InterRom, InterLat
INTERCOMPRENSIÓ
una via al plurilingüisme
ES – CAT – FR – IT – OC – AR – PO – RO
Euromania
Intercomprensió Catalunya
26
Estratègies i activitats per a una educació plurilingüe
 Activitats per desvetllar la consciència lingüística i promoure l’obertura
cap a altres cultures (Language awakening, Éveil aux langues,
Ouverture aux langues, Consciència lingüística, Despertar a las
lenguas).
 Conscienciar l’aprenent que les llengües que parla no només
tenen una utilitat pràctica sinó que poden ser objecte de reflexió
(visibilització i legitimació de les llengües de l’aprenent).
 Promoure una actitud positiva cap a les llengües i el seu
aprenentatge.
 Fer evidents els beneficis del plurilingüisme, la riquesa de la
diversitat lingüística i cultural, i donar valor al repertori de l’alumne.
27
TRACTAMENT INTEGRAT
DE LES LLENGÜES
http://educationnext.org/files/ednext_XIV_4_whitmire_img01.jpg
Què és el TIL?
28
 Proposta metodològica basada en l’enfocament comunicatiu de
l’ensenyament de les llengües i aplicable a situacions d’aprenentatge
en què coexisteixen diferents llengües.
 Proposa un treball col·laboratiu entre el professorat de les diferents
llengües de l’escola a partir de tots els elements que aquestes
llengües comparteixen.
 Facilita el desenvolupament competencial de l’alumnat, promovent
un aprenentatge actiu, més profund i significatiu, i vehiculat a través
de totes les llengües.
 Persegueix un ensenyament de les llengües des de principis
metodològics comuns que possibiliti la transferència d’aprenentatges
entre les llengües.
Què aporta?
29
 Treball dels àmbits comuns a les llengües des de qualsevol llengua.
 Domini de conceptes generals sobre les llengües
 Adquisició de procediments i hàbits de reflexió lingüística
 Actituds de respecte i valoració cap a les llengües
 Coherència metodològica: enfocament comunicatiu de totes les llengües.
 Selecció i seqüenciació adequada dels continguts d’aprenentatge.
 Transferència de coneixement (d’una llengua a l’altra  evitar
repeticions innecessàries)
 Treball específic de cada una de les llengües.
 Disseny més eficaç de les activitats d’aula (projectes de comunicació).
Fonaments teòrics
31
 PSICOLINGÜÍSTICA
 Totes les llengües s’adquireixen a través de la interacció i a partir
d’estratègies d’adquisició i aprenentatge semblants (Bruner, 1983;
Bates, 1999; Tomasello, 2000).
 Existeix una competència subjacent comuna a totes les llengües
que utilitza una persona plurilingüe (Cummins, 1983)
 L’aprenent plurilingüe aplica les estratègies adquirides en la primera
llengua per aprendre altres llengües.
 Els coneixements lingüístics no tenen una existència separada en
la ment de l’usuari.
Fonaments teòrics
32
 SOCIOLINGÜÍSTICA
 El llenguatge és un producte social. Les actituds davant de les
llengües i els seus parlants, la importància de les varietats socials,
geogràfiques i culturals, i els factors contextuals es poden analitzar
des de totes les llengües.
 LINGÜÍSTICA DEL TEXT
 Els coneixements sobre tipus de text i gèneres discursius, i els
coneixements procedimentals sobre estructura i organització de la
informació són comuns a totes les llengües.
 Una bona part dels continguts de llengua es poden treballar
agrupant-los i integrant-los al voltant de l’activitat lingüística i
mitjançant els gèneres discursius.
La gran pregunta…
33
En el context actual de l’educació secundària, és
possible que els professors que imparteixen diferents
llengües en un centre canviïn i coordinin les seves
programacions d’aula, acordin i comparteixin criteris
de selecció i seqüenciació, i adeqüin o elaborin
materials didàctics que potenciïn la transferència
d’aprenentatges entre les llengües?
Més raons encara…
34
 Optimitza els recursos
 Rendibilitza els aprenentatges dels alumnes (i els nostres esforços com
a docents!)
 Provoca un aprenentatge més profund i significatiu en totes les
llengües i augmenta la motivació de l’alumne
 S’evita caure en contradiccions metodològiques
 Es comparteixen punts de vista, opinions, maneres de fer, idees 
satisfacció i creixement personal i professional
 Esdevenim un model de treball en equip per als nostres alumnes
 ...
Resultats proves competències bàsiques 4t ESO
(CSAC, 2015)
35
Aspectes a tenir en compte (1)
36
 Reforçar competències clau per a l’alumnat del segle XXI (bàsiques, del
pensament i personals, potenciant el treball cooperatiu i amb propostes
didàctiques significatives que parteixin de situacions comunicatives
autèntiques.
 Promoure un ensenyament de les llengües basat en l’ús  el text
(multimodal o pluricodificat) com a unitat de comunicació i el gènere textual
com a resultat de l’activitat enunciativa dels humans.
Aspectes a tenir en compte (2)
37
 Promoure la reflexió metalingüística: el coneixement analític del sistema
lingüístic i el control de l’ús d’aquest són interdependents (Bialystok, 1991)
Explicitar els mecanismes de transferència lingüística
 Ús conscient de la tranferència (En tinc prou / J’en ai assez)
 Reflexió conjunta entre dues llengües (abans que es produeixi l’error):
medio, mediano // mig, medi, mitjà; fabric / tela
 Tractament de les transferències negatives (després de l’error): provar
en lloc de tastar o emprovar. He likes me en lloc de I like him.
Aspectes a tenir en compte (3)
38
 Augmentar la consciència lingüística i promoure el respecte a la diversitat,
per a una educació en valors democràtics (empatia).
 Reconèixer el valor de les llengües de l’alumne i acceptar-ne un ús
controlat com a estratègia per reforçar l’adquisició de la L2 o L3 (Cummins,
2007).
 Utilitzar l’alternança de llengües amb finalitat pedagògica: per promoure un
aprenentatge més profund de la matèria (translanguaging).
39
AVANCEM CAP AL TIL:
REFORÇAR LA COOPERACIÓ DOCENT
http://educationnext.org/files/ednext_XIV_4_whitmire_img01.jpg
OBJECTIUS GENERALS
40
 Reforçar la cooperació docent per a un ensenyament integrat i
competencial de totes les llengües i adreçat a reforçar el repertori
lingüístic de l’alumnat i millorar la seva competència comunicativa.
 Adquirir, l’alumnat, estratègies d’intercomprensió i transferència
interlingüística, i habilitats interculturals, per a una comprensió més
profunda en totes les matèries i per a la resolució eficaç de situacions
comunicatives complexes.
 Potenciar la curiositat lingüística i cultural de l’alumnat, i les actituds de
respecte cap a la diversitat, com a elements bàsics per relacionar-se de
manera efectiva en un món global, complex i canviant.
Objectius específics
 Reflexionar conjuntament sobre el funcionament i el valor de les
llengües, els aspectes comuns i la manera d’ensenyar-les en
contextos plurilingües.
 Analitzar la pràctica didàctica individual (mètode, estratègies
organitzatives d’aula, materials) i les possibilitats d’intervencions
col·lectives.
 Planificar conjuntament objectius, continguts i criteris d’avaluació de
les diferents llengües, tant des de la perspectiva de curs o nivell
(programació horitzontal) com de l’etapa (programació vertical).
Objectius específics
 Dissenyar activitats de reflexió metalingüística que facilitin la
transferència de coneixement d’una llengua a una altra per part de
l’alumne.
 Incorporar pràctiques d’intercomprensió, d’ús pedagògic de la
traducció i de l’alternança de codi.
 Dissenyar seqüències didàctiques plurilingües (fase inicial) i projectes
de comunicació que integrin el processament i la producció de textos
en diverses llengües, i que siguin significatius i motivadors per a
l’alumnat (fase avançada).
 Incorporar activitats a l’aula que despertin la consciència lingüística
dels aprenents i que reforcin actituds d’obertura, curiositat i respecte
cap a altres llengües i cultures (presents o no a l’aula).
43
EL GRUP IMPULSOR
http://fisterrasrl.com.ar/wp-content/uploads/2014/05/14-claves-para-poner-en-marcha-un-nuevo-proyecto-58808_623x200.jpg
44
 Equip humà que impulsa i guia el desenvolupament
d’un projecte en el centre, i que acompanya, motiva i
encoratja totes les persones implicades en el procés,
esdevenint motor de transformació i canvi.
Què és un grup impulsor?
http://www.diferentis.com/wp-content/uploads/Imagen1.jpghttp://www.psicoames.com/wp-content/uploads/2015/04/psicologia.jpg
45
• Director del centre o membre de l’equip directiu en
qui delegui (cap d’estudis, coord. lingüístic o
pedagògic)
• Coordinador de cicle o caps dels departaments de
llengua.
• 1 representant dels docents que participen en la
formació per a cadascuna de les llengües.
Qui en forma part?
 Coordinar i donar suport als docents (formació / implementació).
 Documentar l’acció (recull d’acords, actualització del projecte lingüístic).
 Dinamitzar el projecte en el centre; donar-li valor.
 Valorar els resultats del projecte en el centre.
 Proposar mesures d’ampliació i sostenibilitat (transferència).
 Difondre el projecte i les bones pràctiques resultants (Working out loud).
46
Quines són les seves tasques?
Responsabilitats compartides
47
Administració
 Elaborar uns currículums que integrin aprenentatges lingüístics
(Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic).
 Contemplar el plurilingüisme com una realitat social en la formació
inicial del professorat.
 Potenciar activitats formatives de renovació metodològica i per a la
coordinació docent.
 Promoure projectes d’innovació i de formació que impulsin el TIL.
Equips directius
 Promoure projectes que facilitin aquest treball integrat.
 Donar suport a la formació docent.
 Establir horaris que facilitin el treball col·laboratiu dels docents.
 Impulsar la creació de departaments de llengües integrats.
 Promoure l’expansió de l’experiència i donar a conèixer les
iniciatives a la comunitat educativa.
48
CENTRES “AVANCEM CAP AL TIL”
23 CENTRES INSCRITS
8
CAC
2
BLL
4
VOC
4
MVO
1
CEB
1
GI
2
BCO
2
TAR
2
TEB
2
LL
3
49
PER ACABAR, RECORDEM QUE...
Les llengües són
una eina bàsica...
50
Guiar l’alumne perquè aprengui a pensar i a actuar
• Metacognició
Què em pregunto?
http://www.viajarcomeryamar.com/wp-content/uploads/2014/07/Litoral-Sant-Adria-Besos-Badalona-Montgat-Viajar-Comer-Y-Amar-
P1280848.jpg
• Coneixement implícit:
Què en penso?
• Informació explícita:
Què veig?
52
The Future of Education and Skills: OECD Education 2030 Framework
Ciutadania activa
Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
53
UN DESIG...
54
Que l’Avancem cap al TIL contribueixi, ni que sigui de
manera discreta, a fer dels nostres alumnes ciutadans
actius, compromesos amb la seva realitat (local i
global), disposats a aprendre, desaprendre i
reaprendre, a relacionar-se i a comunicar-se per
construir entre tots un món millor.
55
Comptem amb tots
vosaltres!
Per fer-ho possible...
montse.montagut@gencat.cat
@MontseMo
Cap del Servei de Llengües Estrangeres
SG Llengua i Plurilingüisme
Moltes
gràcies!

More Related Content

What's hot

Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Servei de Llengües Estrangeres
 
GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024
Francesc Vila i Batallé
 
Marc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme
Marc plurilingüe. SG Llengua i PlurilingüismeMarc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme
Marc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüismercastel7
 
Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024
Francesc Vila i Batallé
 
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-estevePresentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
rcastel7
 
1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)
1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)
1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)
Servei de Llengües Estrangeres
 
Presentació avancem centres 2017 18
Presentació avancem centres 2017 18Presentació avancem centres 2017 18
Presentació avancem centres 2017 18
Servei de Llengües Estrangeres
 
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Servei de Llengües Estrangeres
 
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Servei de Llengües Estrangeres
 
KA1 KA2 erasmus+ educació escolar
KA1 KA2 erasmus+ educació escolarKA1 KA2 erasmus+ educació escolar
KA1 KA2 erasmus+ educació escolarrcastel7
 
Formacio avancem
Formacio avancemFormacio avancem
11 oct formacio gep2 1617
11 oct formacio gep2 161711 oct formacio gep2 1617
11 oct formacio gep2 1617
Servei de Llengües Estrangeres
 
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Servei de Llengües Estrangeres
 
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estadaAuxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Francesc Vila i Batallé
 
Ed1 gep 27set_2016_def
Ed1 gep 27set_2016_defEd1 gep 27set_2016_def
Ed1 gep 27set_2016_def
Servei de Llengües Estrangeres
 
Bona Practica Aules Dacollida De Salt
Bona Practica Aules Dacollida De SaltBona Practica Aules Dacollida De Salt
Bona Practica Aules Dacollida De Salt
Francesc Vila i Batallé
 
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraulaPresentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula
Francesc Vila i Batallé
 

What's hot (18)

Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
 
GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024
 
Marc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme
Marc plurilingüe. SG Llengua i PlurilingüismeMarc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme
Marc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme
 
Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024
 
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-estevePresentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
 
1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)
1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)
1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)
 
Presentació avancem centres 2017 18
Presentació avancem centres 2017 18Presentació avancem centres 2017 18
Presentació avancem centres 2017 18
 
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
 
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
 
KA1 KA2 erasmus+ educació escolar
KA1 KA2 erasmus+ educació escolarKA1 KA2 erasmus+ educació escolar
KA1 KA2 erasmus+ educació escolar
 
Formacio avancem
Formacio avancemFormacio avancem
Formacio avancem
 
11 oct formacio gep2 1617
11 oct formacio gep2 161711 oct formacio gep2 1617
11 oct formacio gep2 1617
 
Pla integrat de llengües estrangeres
Pla integrat de llengües estrangeresPla integrat de llengües estrangeres
Pla integrat de llengües estrangeres
 
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
 
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estadaAuxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
 
Ed1 gep 27set_2016_def
Ed1 gep 27set_2016_defEd1 gep 27set_2016_def
Ed1 gep 27set_2016_def
 
Bona Practica Aules Dacollida De Salt
Bona Practica Aules Dacollida De SaltBona Practica Aules Dacollida De Salt
Bona Practica Aules Dacollida De Salt
 
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraulaPresentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula
 

Viewers also liked

Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Montserrat Montagut Montagut
 
PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres
PILE: Pla Integrat de Llengües EstrangeresPILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres
PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres
Servei de Llengües Estrangeres
 
Els programes de català i els certificats de coneixement de la DGPL
Els programes de català i els certificats de coneixement de la DGPLEls programes de català i els certificats de coneixement de la DGPL
Els programes de català i els certificats de coneixement de la DGPL
Montserrat Montagut Montagut
 
Comunicarse y aprender (en) inglés con las TIC. La capacitación docente para ...
Comunicarse y aprender (en) inglés con las TIC. La capacitación docente para ...Comunicarse y aprender (en) inglés con las TIC. La capacitación docente para ...
Comunicarse y aprender (en) inglés con las TIC. La capacitación docente para ...
Rosamaria Felip Falcó
 
Matemàtiques i mitjans digitals
Matemàtiques i mitjans digitalsMatemàtiques i mitjans digitals
Matemàtiques i mitjans digitals
Lluís Mora
 
Caminem cap al TIL
Caminem cap al TILCaminem cap al TIL
Fent camí cap al Tractament Integrat de Llengües
Fent camí cap al Tractament Integrat de LlengüesFent camí cap al Tractament Integrat de Llengües
Fent camí cap al Tractament Integrat de Llengües
Servei de Llengües Estrangeres
 
Plan integrado de lenguas extranjeras de Cataluña
Plan integrado de lenguas extranjeras de CataluñaPlan integrado de lenguas extranjeras de Cataluña
Plan integrado de lenguas extranjeras de Cataluña
Neus Lorenzo
 
Plurilinguisme a Europa: per aprendre al llarg de la vida
Plurilinguisme a Europa: per aprendre al llarg de la vidaPlurilinguisme a Europa: per aprendre al llarg de la vida
Plurilinguisme a Europa: per aprendre al llarg de la vida
Neus Lorenzo
 
Using works and materials from the internet
Using works and materials from the internetUsing works and materials from the internet
Using works and materials from the internet
Servei de Llengües Estrangeres
 
Ajuda arc
Ajuda arcAjuda arc
Ajuda arc
CREAMAT
 

Viewers also liked (11)

Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
 
PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres
PILE: Pla Integrat de Llengües EstrangeresPILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres
PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres
 
Els programes de català i els certificats de coneixement de la DGPL
Els programes de català i els certificats de coneixement de la DGPLEls programes de català i els certificats de coneixement de la DGPL
Els programes de català i els certificats de coneixement de la DGPL
 
Comunicarse y aprender (en) inglés con las TIC. La capacitación docente para ...
Comunicarse y aprender (en) inglés con las TIC. La capacitación docente para ...Comunicarse y aprender (en) inglés con las TIC. La capacitación docente para ...
Comunicarse y aprender (en) inglés con las TIC. La capacitación docente para ...
 
Matemàtiques i mitjans digitals
Matemàtiques i mitjans digitalsMatemàtiques i mitjans digitals
Matemàtiques i mitjans digitals
 
Caminem cap al TIL
Caminem cap al TILCaminem cap al TIL
Caminem cap al TIL
 
Fent camí cap al Tractament Integrat de Llengües
Fent camí cap al Tractament Integrat de LlengüesFent camí cap al Tractament Integrat de Llengües
Fent camí cap al Tractament Integrat de Llengües
 
Plan integrado de lenguas extranjeras de Cataluña
Plan integrado de lenguas extranjeras de CataluñaPlan integrado de lenguas extranjeras de Cataluña
Plan integrado de lenguas extranjeras de Cataluña
 
Plurilinguisme a Europa: per aprendre al llarg de la vida
Plurilinguisme a Europa: per aprendre al llarg de la vidaPlurilinguisme a Europa: per aprendre al llarg de la vida
Plurilinguisme a Europa: per aprendre al llarg de la vida
 
Using works and materials from the internet
Using works and materials from the internetUsing works and materials from the internet
Using works and materials from the internet
 
Ajuda arc
Ajuda arcAjuda arc
Ajuda arc
 

Similar to Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)

I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)
I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)
I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)
Montserrat Montagut Montagut
 
Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023
Francesc Vila i Batallé
 
Plurilingüisme i mecr
Plurilingüisme i mecrPlurilingüisme i mecr
Plurilingüisme i mecraidabm19
 
francescvilaPLCplurilingue
francescvilaPLCplurilinguefrancescvilaPLCplurilingue
francescvilaPLCplurilingue
Francesc Vila i Batallé
 
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
Bea Verdeguer Crespo
 
Curriculum ep
Curriculum epCurriculum ep
Curriculum ep
nmurillo
 
1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)
1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)
1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)
Montserrat Montagut Montagut
 
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe Francesc Vila i Batallé
 
El projecte lingüístic de centre
El projecte lingüístic de centreEl projecte lingüístic de centre
Ppt multilingüe copia
Ppt multilingüe  copiaPpt multilingüe  copia
Ppt multilingüe copiasoniacardona91
 
Declaració escola catalana-plurilingüe de la SCP-IEC
Declaració escola catalana-plurilingüe de la SCP-IECDeclaració escola catalana-plurilingüe de la SCP-IEC
Declaració escola catalana-plurilingüe de la SCP-IEC
MARTITEIXIDO1
 
20220119-Annex2AreesPrimaria.pdf
20220119-Annex2AreesPrimaria.pdf20220119-Annex2AreesPrimaria.pdf
20220119-Annex2AreesPrimaria.pdf
witch14
 
Prioritats Generals 2008-2009
Prioritats Generals 2008-2009Prioritats Generals 2008-2009
Prioritats Generals 2008-2009Teresa Torné
 
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCHPROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH
Ernest Lluch
 
Prioritats generals 2007-2008
Prioritats generals 2007-2008Prioritats generals 2007-2008
Prioritats generals 2007-2008Teresa Torné
 
119.2015 a.01 linguistic introduccio.pdf
119.2015 a.01 linguistic introduccio.pdf119.2015 a.01 linguistic introduccio.pdf
119.2015 a.01 linguistic introduccio.pdf
mbadia6
 
Curriculum llengues eso
Curriculum llengues esoCurriculum llengues eso
Curriculum llengues eso
mredon2
 
Presentació Blog
Presentació BlogPresentació Blog
Presentació Blogmnebot1
 

Similar to Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18) (20)

I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)
I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)
I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)
 
Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023
 
Plurilingüisme i mecr
Plurilingüisme i mecrPlurilingüisme i mecr
Plurilingüisme i mecr
 
francescvilaPLCplurilingue
francescvilaPLCplurilinguefrancescvilaPLCplurilingue
francescvilaPLCplurilingue
 
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
 
Curriculum ep
Curriculum epCurriculum ep
Curriculum ep
 
1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)
1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)
1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)
 
Presentació marc plurilingüe ERASMUS +
Presentació marc plurilingüe ERASMUS +Presentació marc plurilingüe ERASMUS +
Presentació marc plurilingüe ERASMUS +
 
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
 
El projecte lingüístic de centre
El projecte lingüístic de centreEl projecte lingüístic de centre
El projecte lingüístic de centre
 
Ppt multilingüe copia
Ppt multilingüe  copiaPpt multilingüe  copia
Ppt multilingüe copia
 
Declaració escola catalana-plurilingüe de la SCP-IEC
Declaració escola catalana-plurilingüe de la SCP-IECDeclaració escola catalana-plurilingüe de la SCP-IEC
Declaració escola catalana-plurilingüe de la SCP-IEC
 
20220119-Annex2AreesPrimaria.pdf
20220119-Annex2AreesPrimaria.pdf20220119-Annex2AreesPrimaria.pdf
20220119-Annex2AreesPrimaria.pdf
 
Prioritats Generals 2008-2009
Prioritats Generals 2008-2009Prioritats Generals 2008-2009
Prioritats Generals 2008-2009
 
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCHPROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH
 
Prioritats generals 2007-2008
Prioritats generals 2007-2008Prioritats generals 2007-2008
Prioritats generals 2007-2008
 
119.2015 a.01 linguistic introduccio.pdf
119.2015 a.01 linguistic introduccio.pdf119.2015 a.01 linguistic introduccio.pdf
119.2015 a.01 linguistic introduccio.pdf
 
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 1
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 1Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 1
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 1
 
Curriculum llengues eso
Curriculum llengues esoCurriculum llengues eso
Curriculum llengues eso
 
Presentació Blog
Presentació BlogPresentació Blog
Presentació Blog
 

Recently uploaded

Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (9)

Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 

Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)

 • 1. AVANCEM CAP AL TRACTAMENT INTEGRAT DE LES LLENGÜES Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme Barcelona, 20 d’octubre de 2016
 • 2. CONTINGUTS  Context de l’acció  Plurilingüisme: concepte, implicacions educatives i estratègies  El tractament integrat de les llengües: concepte, fonaments teòrics, aspectes a tenir en compte.  Avancem cap al TIL: objectius generals i específics de l’acció; qüestions organitzatives. 2
 • 4. 4 OBJECTIUS DE GOVERN 2013-2018 Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar Eix 5 – Plurilingüisme: accions escolars de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i d’interculturalitat per incrementar el domini de les llengües a Catalunya a) Desplegament del Projecte Lingüístic dels centres b) Transformació de l’organització escolar c) Promoció de línies d’actuació i projectes específics  Millorar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat a partir d’un model d’ensenyament plurilingüe propi del sistema educatiu a Catalunya.
 • 6. Objectius generals  Consolidar el català, llengua pròpia de Catalunya, com la llengua vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de les llengües.  Garantir el domini equivalent de les dues llengües oficials en acabar l'ensenyament obligatori.  Incrementar el coneixement i l’ús de diferents llengües estrangeres per a interactuar en un context lingüístic i cultural complex, i proporcionar a l’alumnat els instruments per garantir-los oportunitats de comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida i la capacitació i la formació professional.  Afermar i difondre les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, com a riquesa personal i col·lectiva.
 • 7. Educació lingüística de qualitat: un pre-requisit per a la qualitat educativa 8 L’educació lingüística en sentit ampli – l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües en contextos formals, informals i no formals, així com la formació docent i la implementació de polítiques lingüístiques – és clau: l’educació lingüística de qualitat al llarg de la vida contribueix, no només a l’èxit educatiu i professional sinó al desenvolupament personal i a l’autoestima, la qual cosa promou el creixement econòmic, la ciutadania democràtica i la cohesió social. Consell d’Europa
 • 8. Educació lingüística de qualitat  El fracàs escolar ve parcialment determinat per un domini inadequat d’un ampli ventall de formes lingüístiques (PISA, PIRLS, etc.)  El domini de la llengua o llengües d’escolarització és una de les vies per assolir l’objectiu de la Comissió Europea i d’un gran nombre d’autoritats educatives nacionals de reduir les taxes d’abandonament escolar prematur. Recommendation CM/Rec (2014)5 of the Committee of Ministers the importance of competences in the language(s) of schooling for equity and quality in education and for educational success 9
 • 10. DEFINICIÓ 11  La capacitat de tots els parlants d’utilitzar i aprendre, de manera autònoma o a través de l’ensenyament, més d’una llengua. (Capacitat)  L’habilitat d’una persona d’utilitzar els seus coneixements parcials de diverses llengües i la seva experiència de diverses cultures per comunicar-se i participar en activitats interculturals. Aquesta habilitat es concreta en un repertori de llengües que el parlant pot usar. (Competència)  Un valor educatiu que és la base per a la tolerància lingüística, és a dir, per l’acceptació de la diversitat: la consciència dels parlants sobre el seu plurilingüisme promou la valoració de totes les varietats lingüístiques (pròpies o alienes). Reforçat i estructurat amb la llengua d’escolarització. (Valor) Consell d’Europa (2007), Guide for the development of language education policies in Europe
 • 11. EDUCACIÓ PLURILINGÜE  Fer els aprenents conscients del seu repertori lingüístic i cultural, i valorar-ne la naturalesa.  Desenvolupar i millorar tot aquest repertori (desenvolupar la competència comunicativa general de l’aprenent).  Proporcionar a tots els aprenents mitjans per desenvolupar aquesta competència de manera autònoma i al llarg de tota la vida. 12 Objectius:
 • 12. Plurilingüisme i pluriculturalisme 13  COMPETÈNCIA PLURILINGÜE Capacitat d’adquirir i utilitzar diferents competències en diferents llengües, amb diferents graus de domini i per a diferents funcions.  COMPETÈNCIA PLURI/INTERCULTURAL Combinació de coneixement, capacitats, actituds i comportaments que fan que el parlant pugui reconèixer, entendre, interpretar i acceptar altres maneres de viure i de pensar, més enllà de la seva cultura.
 • 13. 14 La competència plurilingüe (i pluricultural) és bàsica si l’objectiu és... Capacitar els joves d’avui per interactuar amb el món de manera crítica, per relacionar-se amb una realitat complexa i global, sotmesa al canvi constant, i per esdevenir ciutadans que actuïn de manera ètica i responsable, per al bé comú. CIUTADANS DEL MÓN
 • 14.  L’objectiu del plurilingüisme i de l’educació plurilingüe no és ensenyar simultàniament un ventall de llengües, ni ensenyar comparant diferents llengües ni ensenyar al màxim de llengües possibles...  L’objectiu és desenvolupar una competència plurilingüe i promoure una educació intercultural que ens permeti viure junts. 15 Desenvolupar el plurilingüisme no respon només a una necessitat funcional: és també un component essencial del comportament democràtic. From linguistic diversity to plurilingual education. Guide for the development of language education policies in Europe. Consell d’Europa, 2007
 • 15. Implicacions per a l’ensenyament de les llengües: 16  Desvetllar la consciència plurilingüe dels aprenents per promoure valors propis d’una ciutadania democràtica (tolerància, respecte a la diferència…)  Coordinar l’ensenyament de totes les llengües del sistema per augmentar- ne la coherència, i focalitzar la dimensió lingüística de totes les matèries.  Promoure un ensenyament en què l’aprenent desenvolupa un grau de domini heterogeni de les llengües i adquireix competències interculturals.  Gestionar l’ensenyament de les llengües de manera que es garanteixi el màxim de cohesió entre les diferents etapes educatives. EDUCACIÓ PLURILINGÜE Beacco Jean-Claude: Languages and Language Repertoires: Plurilingualism as a way of life in Europe
 • 16. Implementar una educació plurilingüe i intercultural 17 ESTRATÈGIES I ACTIVITATS Consell d’Europa (2015), Plurilingual and intercultural education. Guide for the development and implementation of curricula ECML - Consell d’Europa (2013), Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las lenguas y de las culturas (MAREP / CARAP)
 • 17. CONSOLIDAR LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 18  Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic i afavorir l'èxit educatiu.  Fer de la lectura eina d’aprenentatge en totes les matèries.  Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.  Millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar la seva capacitat de comunicació i el seu rendiment acadèmic.  Fomentar l'hàbit de l'escriptura com a eina de participació en diversos àmbits: privat, social, laboral, acadèmic. Llegir i escriure en totes les matèries
 • 18. 19  APRENTENTATGE INTEGRAT DE LLENGUA I CONTINGUTS (La llengua a través del currículum)  Ensenyar i aprendre una llengua addicional utilitzant-la per estudiar altres matèries. (Immersió / CLIL-ÉMILE). Adquisició paral·lela i integrada de llengua i contingut. E M I L E Grups d’experimentació del plurilingüisme (GEP) Matèries en llengua addicional Estratègies i activitats per a una educació plurilingüe (1) Ciències i SocietatImmersió lingüística
 • 19. Tots els professors són professors de llengua “Parlar de ciència no significa simplement parlar sobre la ciència. Significa fer ciència a través del llenguatge.” Jay L. Lemke 20
 • 20. 21  TRACTAMENT INTEGRAT DE LES LLENGÜES (Pedagogia integrada per a l’ensenyament de llengües)  Facilitar l’aprenentatge de diferents sistemes lingüístics des d’una perspectiva de reforç recíproc, aprofitant els avantatges en termes educatius d’una base comuna i compartida (sistema funcional comú i/o competència subjacent)  Fomentar, anticipar i sistematitzar, a través del suport pedagògic, els processos mentals interlingüístics que tenen lloc de manera més o menys conscient a la ment dels aprenents plurilingües. Estratègies i activitats per a una educació plurilingüe AVANCEM CAP AL TIL Marion Wacker
 • 21. “El fet que el coneixement de les diferents llengües estigui estretament relacionat a la ment dels usuaris, fa pensar en la conveniència de planificar i dur a terme un ensenyament d’aquestes llengües de manera integrada.” Oriol Guasch 22
 • 22. 24 Estratègies i activitats per a una educació plurilingüe  Programes de mobilitat real o virtual  Desenvolupar activitats i competències necessàries per dur a terme projectes amb persones d’altres països.  Promoure l’autonomia de l’aprenent a través d’experiències d’aprenentatge en contextos reals o virtuals. Intercanvis educatius entre escoles
 • 23. 25 Estratègies i activitats per a una educació plurilingüe  Intercomprensió i altres activitats plurilingües  Promoure la comprensió de llengües properes i fomentar l’obertura a altres llengües, actituds d’escolta recíproca i de respecte a la diversitat i a l’alteritat.  EuRom 4 / EuRom 5 (+català), Galatéa / Galanet / Galapro, EuroCom / EuroComRom, InterRom, InterLat INTERCOMPRENSIÓ una via al plurilingüisme ES – CAT – FR – IT – OC – AR – PO – RO Euromania Intercomprensió Catalunya
 • 24. 26 Estratègies i activitats per a una educació plurilingüe  Activitats per desvetllar la consciència lingüística i promoure l’obertura cap a altres cultures (Language awakening, Éveil aux langues, Ouverture aux langues, Consciència lingüística, Despertar a las lenguas).  Conscienciar l’aprenent que les llengües que parla no només tenen una utilitat pràctica sinó que poden ser objecte de reflexió (visibilització i legitimació de les llengües de l’aprenent).  Promoure una actitud positiva cap a les llengües i el seu aprenentatge.  Fer evidents els beneficis del plurilingüisme, la riquesa de la diversitat lingüística i cultural, i donar valor al repertori de l’alumne.
 • 25. 27 TRACTAMENT INTEGRAT DE LES LLENGÜES http://educationnext.org/files/ednext_XIV_4_whitmire_img01.jpg
 • 26. Què és el TIL? 28  Proposta metodològica basada en l’enfocament comunicatiu de l’ensenyament de les llengües i aplicable a situacions d’aprenentatge en què coexisteixen diferents llengües.  Proposa un treball col·laboratiu entre el professorat de les diferents llengües de l’escola a partir de tots els elements que aquestes llengües comparteixen.  Facilita el desenvolupament competencial de l’alumnat, promovent un aprenentatge actiu, més profund i significatiu, i vehiculat a través de totes les llengües.  Persegueix un ensenyament de les llengües des de principis metodològics comuns que possibiliti la transferència d’aprenentatges entre les llengües.
 • 27. Què aporta? 29  Treball dels àmbits comuns a les llengües des de qualsevol llengua.  Domini de conceptes generals sobre les llengües  Adquisició de procediments i hàbits de reflexió lingüística  Actituds de respecte i valoració cap a les llengües  Coherència metodològica: enfocament comunicatiu de totes les llengües.  Selecció i seqüenciació adequada dels continguts d’aprenentatge.  Transferència de coneixement (d’una llengua a l’altra  evitar repeticions innecessàries)  Treball específic de cada una de les llengües.  Disseny més eficaç de les activitats d’aula (projectes de comunicació).
 • 28. Fonaments teòrics 31  PSICOLINGÜÍSTICA  Totes les llengües s’adquireixen a través de la interacció i a partir d’estratègies d’adquisició i aprenentatge semblants (Bruner, 1983; Bates, 1999; Tomasello, 2000).  Existeix una competència subjacent comuna a totes les llengües que utilitza una persona plurilingüe (Cummins, 1983)  L’aprenent plurilingüe aplica les estratègies adquirides en la primera llengua per aprendre altres llengües.  Els coneixements lingüístics no tenen una existència separada en la ment de l’usuari.
 • 29. Fonaments teòrics 32  SOCIOLINGÜÍSTICA  El llenguatge és un producte social. Les actituds davant de les llengües i els seus parlants, la importància de les varietats socials, geogràfiques i culturals, i els factors contextuals es poden analitzar des de totes les llengües.  LINGÜÍSTICA DEL TEXT  Els coneixements sobre tipus de text i gèneres discursius, i els coneixements procedimentals sobre estructura i organització de la informació són comuns a totes les llengües.  Una bona part dels continguts de llengua es poden treballar agrupant-los i integrant-los al voltant de l’activitat lingüística i mitjançant els gèneres discursius.
 • 30. La gran pregunta… 33 En el context actual de l’educació secundària, és possible que els professors que imparteixen diferents llengües en un centre canviïn i coordinin les seves programacions d’aula, acordin i comparteixin criteris de selecció i seqüenciació, i adeqüin o elaborin materials didàctics que potenciïn la transferència d’aprenentatges entre les llengües?
 • 31. Més raons encara… 34  Optimitza els recursos  Rendibilitza els aprenentatges dels alumnes (i els nostres esforços com a docents!)  Provoca un aprenentatge més profund i significatiu en totes les llengües i augmenta la motivació de l’alumne  S’evita caure en contradiccions metodològiques  Es comparteixen punts de vista, opinions, maneres de fer, idees  satisfacció i creixement personal i professional  Esdevenim un model de treball en equip per als nostres alumnes  ...
 • 32. Resultats proves competències bàsiques 4t ESO (CSAC, 2015) 35
 • 33. Aspectes a tenir en compte (1) 36  Reforçar competències clau per a l’alumnat del segle XXI (bàsiques, del pensament i personals, potenciant el treball cooperatiu i amb propostes didàctiques significatives que parteixin de situacions comunicatives autèntiques.  Promoure un ensenyament de les llengües basat en l’ús  el text (multimodal o pluricodificat) com a unitat de comunicació i el gènere textual com a resultat de l’activitat enunciativa dels humans.
 • 34. Aspectes a tenir en compte (2) 37  Promoure la reflexió metalingüística: el coneixement analític del sistema lingüístic i el control de l’ús d’aquest són interdependents (Bialystok, 1991) Explicitar els mecanismes de transferència lingüística  Ús conscient de la tranferència (En tinc prou / J’en ai assez)  Reflexió conjunta entre dues llengües (abans que es produeixi l’error): medio, mediano // mig, medi, mitjà; fabric / tela  Tractament de les transferències negatives (després de l’error): provar en lloc de tastar o emprovar. He likes me en lloc de I like him.
 • 35. Aspectes a tenir en compte (3) 38  Augmentar la consciència lingüística i promoure el respecte a la diversitat, per a una educació en valors democràtics (empatia).  Reconèixer el valor de les llengües de l’alumne i acceptar-ne un ús controlat com a estratègia per reforçar l’adquisició de la L2 o L3 (Cummins, 2007).  Utilitzar l’alternança de llengües amb finalitat pedagògica: per promoure un aprenentatge més profund de la matèria (translanguaging).
 • 36. 39 AVANCEM CAP AL TIL: REFORÇAR LA COOPERACIÓ DOCENT http://educationnext.org/files/ednext_XIV_4_whitmire_img01.jpg
 • 37. OBJECTIUS GENERALS 40  Reforçar la cooperació docent per a un ensenyament integrat i competencial de totes les llengües i adreçat a reforçar el repertori lingüístic de l’alumnat i millorar la seva competència comunicativa.  Adquirir, l’alumnat, estratègies d’intercomprensió i transferència interlingüística, i habilitats interculturals, per a una comprensió més profunda en totes les matèries i per a la resolució eficaç de situacions comunicatives complexes.  Potenciar la curiositat lingüística i cultural de l’alumnat, i les actituds de respecte cap a la diversitat, com a elements bàsics per relacionar-se de manera efectiva en un món global, complex i canviant.
 • 38. Objectius específics  Reflexionar conjuntament sobre el funcionament i el valor de les llengües, els aspectes comuns i la manera d’ensenyar-les en contextos plurilingües.  Analitzar la pràctica didàctica individual (mètode, estratègies organitzatives d’aula, materials) i les possibilitats d’intervencions col·lectives.  Planificar conjuntament objectius, continguts i criteris d’avaluació de les diferents llengües, tant des de la perspectiva de curs o nivell (programació horitzontal) com de l’etapa (programació vertical).
 • 39. Objectius específics  Dissenyar activitats de reflexió metalingüística que facilitin la transferència de coneixement d’una llengua a una altra per part de l’alumne.  Incorporar pràctiques d’intercomprensió, d’ús pedagògic de la traducció i de l’alternança de codi.  Dissenyar seqüències didàctiques plurilingües (fase inicial) i projectes de comunicació que integrin el processament i la producció de textos en diverses llengües, i que siguin significatius i motivadors per a l’alumnat (fase avançada).  Incorporar activitats a l’aula que despertin la consciència lingüística dels aprenents i que reforcin actituds d’obertura, curiositat i respecte cap a altres llengües i cultures (presents o no a l’aula).
 • 41. 44  Equip humà que impulsa i guia el desenvolupament d’un projecte en el centre, i que acompanya, motiva i encoratja totes les persones implicades en el procés, esdevenint motor de transformació i canvi. Què és un grup impulsor? http://www.diferentis.com/wp-content/uploads/Imagen1.jpghttp://www.psicoames.com/wp-content/uploads/2015/04/psicologia.jpg
 • 42. 45 • Director del centre o membre de l’equip directiu en qui delegui (cap d’estudis, coord. lingüístic o pedagògic) • Coordinador de cicle o caps dels departaments de llengua. • 1 representant dels docents que participen en la formació per a cadascuna de les llengües. Qui en forma part?
 • 43.  Coordinar i donar suport als docents (formació / implementació).  Documentar l’acció (recull d’acords, actualització del projecte lingüístic).  Dinamitzar el projecte en el centre; donar-li valor.  Valorar els resultats del projecte en el centre.  Proposar mesures d’ampliació i sostenibilitat (transferència).  Difondre el projecte i les bones pràctiques resultants (Working out loud). 46 Quines són les seves tasques?
 • 44. Responsabilitats compartides 47 Administració  Elaborar uns currículums que integrin aprenentatges lingüístics (Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic).  Contemplar el plurilingüisme com una realitat social en la formació inicial del professorat.  Potenciar activitats formatives de renovació metodològica i per a la coordinació docent.  Promoure projectes d’innovació i de formació que impulsin el TIL. Equips directius  Promoure projectes que facilitin aquest treball integrat.  Donar suport a la formació docent.  Establir horaris que facilitin el treball col·laboratiu dels docents.  Impulsar la creació de departaments de llengües integrats.  Promoure l’expansió de l’experiència i donar a conèixer les iniciatives a la comunitat educativa.
 • 45. 48 CENTRES “AVANCEM CAP AL TIL” 23 CENTRES INSCRITS 8 CAC 2 BLL 4 VOC 4 MVO 1 CEB 1 GI 2 BCO 2 TAR 2 TEB 2 LL 3
 • 46. 49 PER ACABAR, RECORDEM QUE... Les llengües són una eina bàsica...
 • 47. 50
 • 48. Guiar l’alumne perquè aprengui a pensar i a actuar • Metacognició Què em pregunto? http://www.viajarcomeryamar.com/wp-content/uploads/2014/07/Litoral-Sant-Adria-Besos-Badalona-Montgat-Viajar-Comer-Y-Amar- P1280848.jpg • Coneixement implícit: Què en penso? • Informació explícita: Què veig?
 • 49. 52 The Future of Education and Skills: OECD Education 2030 Framework Ciutadania activa Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
 • 51. 54 Que l’Avancem cap al TIL contribueixi, ni que sigui de manera discreta, a fer dels nostres alumnes ciutadans actius, compromesos amb la seva realitat (local i global), disposats a aprendre, desaprendre i reaprendre, a relacionar-se i a comunicar-se per construir entre tots un món millor.
 • 53. montse.montagut@gencat.cat @MontseMo Cap del Servei de Llengües Estrangeres SG Llengua i Plurilingüisme Moltes gràcies!