SlideShare a Scribd company logo
Europese regelgeving en duurzaamheid. 
Ir. Chris Hamans 
voor 
PROBUS – Nunhem (Leudal & Thornerkwartier) 
06-11-2014 
1
Europese regelgeving en duurzaamheid. 
INTRODUCTIE DUURZAAMHEID , REGELGEVING EN NORMEN 
VOOR DE BEPALING VAN DUURZAAMHEIDSPRESTATIES 
IN DE BOUWKOLOM 
2
Mijn presentatie: Regelgeving en Duurzaamheid 
• Duurzaamheid 
• Het begrip “duurzaamheid” 
• 3 belangrijke jaartallen: 1972 – 1987 – 2009 
• Duurzaamheid kent geen grenzen 
• EU regelgeving m.b.t. duurzaamheid 
• Niet “groen”, maar “facts and figures”; noodzakelijke normen 
• Ik ga u niet vertellen hoe je nu die duurzaamheid berekent 
(daarvoor heb ik een hele dag nodig !) 
3 
Iets over
Duurzaam – Duurzaamheid ……. 
in Nederland komen we woorden tekort …..! 
4 
SUSTAIN-OBESE
Duurzaam: 
in Nederland komen we woorden tekort …..! 
• Engelstalig: 
– Sustainable 
– Durable 
• Duits: 
– Nachhaltig 
– Dauerhaft 
• Spaans: 
– Sostenido 
– Permanente 
• Frans: 
– Durable 
– Durable 
• Nederlands: 
– Duurzaam 
– Duurzaam 
5 
veel begripsverwarring 
en 
moeilijke interpretaties 
Minimale impact 
Welke weerstand - 
hoe lang? 
Opmerking: 
en als je dan betreffende normen 
of regelgeving moet gaan 
vertalen, zul je moeten uitwijken 
naar omschrijvingen.
Duurzaamheid: 
complex begrip – vaak veel te moeilijk gemaakt 
• Verworden tot “CONTAINER”- woord 
• Wat van belang is in Finland, 
is niet zondermeer van belang in Spanje  geografische verschillen 
– Klimaatomstandigheden 
– Sociaalgedrag samenleving – levenswijze - gebruik gebouw 
– Andere bouwtechnieken 
• Globale en lokale impact (broeikaseffect v.s. uitputting grondstoffen (grind/zand Midden-Limburg)) 
• Verschillende belangen en prioriteiten: 
– regelgever, investeerder, projectontwikkelaar, bank, verzekeringsmij, bedrijf, woningcorporatie, privé 
woningeigenaar, huurder, …. 
6 
Beleid – Marketing – Profilering: 
keuze en prioriteit van duurzaamheids-aspekten resp. indikatoren 
Publiek 
Privaat
Wat bedoelen we met “duurzaamheid” 
• Wat is voor u de betekenis van “duurzaamheid”? 
• Is de inhoud / betekenis voor u door de jaren heen veranderd? 
• Wanneer kreeg dat begrip “duurzaamheid” vorm en inhoud? 
7
1972: DE GRENZEN AAN DE GROEI 
De Club van Rome, 
particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese 
wetenschappers, 
om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te 
brengen. 
8 
In De grenzen aan de groei wordt een verband gelegd tussen 
economische groei en de gevolgen hiervan voor het milieu. 
Het rapport gaf een prognose van het grondstof- en 
voedselverbruik in de wereld voor de komende jaren. 
De impact van het rapport werd in 1973 duidelijk door de oliecrisis 
(t.g.v. de boycott van de Arabische landen na Israel’s overwinning in de Jom Kimpoer oorlog)
Duurzaamheid - Sustainability 
1987 : Brundtland Commissie (Gro Harlem Brundtland, No) 
definieerde duurzame ontwikkeling als : 
• Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige 
generaties zonder aantasting van het vermogen van 
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien. 
– steunt sterke economische en sociale ontwikkeling, met name voor 
mensen met een lage levensstandaard. 
– onderstreept het belang van de bescherming van de natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu 
– economische en sociaal welzijn kan niet verbeterd worden met 
maatregelen die het milieu schade toebrengen. 
– Intergenerationele solidariteit is van cruciaal belang: alle ontwikkeling 
moet rekening worden gehouden met de impact op de mogelijkheden 
voor toekomstige generaties. 
economische aspekten 
• Environmental, economic and social well-being for today 
and tomorrow 
9 
milieu aspekten 
sociale aspekten
1 
Duurzaamheid heeft daarmee 3 dimensies 
Duurzaamheid 
ECO SOC ECON 
Planet 
ProPsrpoefirtity 
People
11 
een voortdurende evenwichtsoefening 
nodig om financieel-economische 
(profit), 
sociaal-culturele (people) en 
ecologische (planet) 
voorraadgrootheden goed 
en in onderlinge balans te 
beheren 
wat wel en niet duurzaam heet 
is uiteindelijk afhankelijk is van een maatschappelijk oordeel. 
Het gaat immers om de kwaliteit van de samenleving. 
de verschillende 
dimensies van 
duurzaamheid 
hebben, mede door 
de technologische 
ontwikkeling, elk hun 
eigen dynamiek. 
Bron: SER-n. 
a.v. Verdrag van Lissabon
2009: Verdrag van Lissabon 
(in werking 1-12-2009) 
• Economische, sociale en territorial samenhang – art 174 
• Milieubeleid – art 191 
• Energiebeleid – art 194 
• Verder veel bestuurlijke zaken 
12
Milieubescherming in het Verdrag van Lissabon 
(in werking 1-12-2009) 
Artikel 191 (lid 1) van het Verdrag van Lissabon bepaalt dat het EU-beleid op 
milieugebied gericht is op de volgende doelstellingen: 
• behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu; 
• bescherming van de gezondheid van de mens; 
• behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 
• het bevorderen op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden 
aan regionale of mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder de 
bestrijding van klimaatverandering. 
Lid 2 maakt duidelijk dat de EU bij het streven naar een hoog beschermingsniveau 
rekening houdt met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio’s van de 
Gemeenschap en haar beleid baseert op de volgende beginselen: 
• voorzorg, 
• preventief handelen, 
• voorrang voor bronbeleid en 
• ‘de vervuiler betaalt’. 
13 
Zo dadelijk: hoe zich dat 
openbaart in NL en in de praktijk
14 
Duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen 
Meer dan een europese discussie over EU regelgeving 
“Sustainable use of resources is a global issue – a global discussion” 
Duurzaam gebruik van grondstoffen is een wereld-vraagstuk – een “mondiaal” belang: 
over een groeiende welvaartskloof, over sociale stabiliteit, over oorlog en vrede, ……
Beyond the Earth Limits 
In 2008 humanity uses 
the equivalent of 1.5 
planets. 
Moderate UN scenarios 
suggest that if current 
population and 
consumption trends 
continue, by the 2030s, 
we will need the 
equivalent of two 
Earths. 
We have only one! 
Source: Global Footprint Network, 2012 
TODAY
Energiebeleid in het Verdrag van Lissabon 
(in werking 1-12-2009) 
Artikel 194 (lid 1) van het Verdrag van Lissabon plaatst het 
gemeenschappelijke energiebeleid in het kader van de werking van 
de interne markt en van milieubescherming. 
Daarbij zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 
• het waarborgen van de werking van de energiemarkt; 
• het waarborgen van de continuïteit van de energievoorziening; 
• het stimuleren van de energie-efficiëntie, energiebesparing en de 
ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie; 
• het bevorderen van de interconnectie van energienetwerken. 
16 
Zo dadelijk: hoe zich dat 
openbaart in NL en in de praktijk
En wat gebeurde er vervolgens? 
• EU  Raad – Parlement – Commissie (EC): 
“doe wat; we moeten duurzaam worden”. 
• EC-Directoraten (de “ministeries”): aan de slag 
– DG Energy 
– DG Enterprise and Industry 
– DG Environment 
– DG Health 
– ….. 
• Na de rapporten en “inspraak” van “stakeholders”, volgen : 
17 
Big Business voor adviseurs 
en consultants 
(die het ook moeten leren) 
en …. lobbyïsten 
ter kennisname 
wat heb je er mee gedaan? en hoe? 
1 op 1 implementatie in nationale regelgeving 
1. White Papers 
2. Communication Papers 
3. Directives 
4. Regulations 
.. zou je toch iets mee moeten doen …
Sustainability
Duurzaamheid kent nauwelijks grenzen 
OVER WELKE DUURZAAMHEID HEBBEN WE HET?
20 
SOC 
INFRA ECON OHS 
CSR 
ENV 
Spatial 
Planning
21 
SOC 
INFRA ECON OHS 
CSR 
ENV 
Spatial 
Planning
22 
SOC 
ECON 
ENV
23 
SOC 
ECON 
ENV 
voor gebouwen en civiele werken
EU regelgeving m.b.t. duurzaamheid 
VOOR BOUWPRODUKTEN EN BEBOUWDE OMGEVING 
24
Voor we verder gaan, nog wat … 
• We kijken naar “de bouwsector” en “de bebouwde omgeving” 
• EU - Europese Unie - een gemeenschappelijke markt 
– voor goederen en diensten 
– geen (technische) handelsbarrières 
• Duits staal 
• Belgisch cement 
• Frans zand en grind 
• Italiaanse vloertegels 
• ………. 
25 
in deze 
presentatie 
dat vereist regelgeving: 
• welke prestatie declareren? 
• hoe gemeten? 
• kwaliteit, constante prestatie? 
• controle? 
• hoe communiceren?
demanding 
PRODUCTS
Daarvoor geeft de EU de bouwproductenverordening 
de CPR: Regulation (EU) 305/2001 
27
Daarvoor geeft de EU de bouwproductenverordening 
de CPR: Regulation (EU) 305/2001 
• De EU stelt regels voor de noodzakelijke “common language” op produkten 
• De EU vraagt de lidstaten - ter bescherming van haar burgers – 
of bouwwerken aan 7 Fundamentele Eisen voldoen. 
(Basic Requirement for Construction Works) 
• De lidstaten bepalen op basis van die 7 BRCW’s: 
– aan welke prestatie-eisen het bouwwerk moet voldoen 
– welke produkt-informatie daarvoor vereist is, en 
– (afhankelijke van de nationale systematiek) de hoogte van de produktprestatie 
28
7 Fundamentele Eisen aan bouwwerken 
1. Mechanische weerstand en stabiliteit 
2. Brandveiligheid 
3. Hygiëne, gezondheid en milieu 
4. Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik 
5. Bescherming tegen geluidshinder 
6. Energiebesparing en warmtebehoud 
7. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
29
2 voorbeelden uit die 7 Fundamentele Eisen aan bouwwerken 
6. Energiebesparing en warmtebehoud 
– Het bouwwerk en de verwarmings-, koel-, verlichtings- en ventilatie-installaties ervan 
moeten zodanig worden ontworpen en uitgevoerd dat, rekening gehouden met de 
gebruikers en de lokale klimaatomstandigheden, een gering energieverbruik 
voldoende is. Het bouwwerk moet voorts energie-efficiënt zijn, en tijdens de volledige 
duur van de bouw en ook bij de sloop moet zo weinig mogelijk energie worden 
gebruikt. 
7. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 
Het bouwwerk moet zodanig worden ontworpen, uitgevoerd en gesloopt dat duurzaam 
gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen en met name het volgende wordt 
gewaarborgd: 
a) het hergebruik of de recycleerbaarheid van het bouwwerk en de materialen en delen 
ervan na de sloop; 
b) de duurzaamheid van het bouwwerk; 
c) het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en secundaire materialen in het 
bouwwerk. 
30 
Hoe gering? 
Die prestatie-eis stelt de lidstaat 
Hoe efficiënt? Welke apparatuur? 
Dat bepaalt de lidstaat
Informatie op basis van die “common language” 
EAD 
hEN 
Product 
Standards 
Product 
Standards 
demanding 
DoP 
? Vlgs. 
CPR
Meer EU “instrumenten” regels m.b.t. duurzaamheid 
• Energy Performance Directive for Buildings (EPBD) 
• Energy Efficiency Regulation 
• Waste Framework Directive 
• EcoDesign Directive voor: 
– “energy using products” 
– “energy related products” 
• Ecolabel Directive voor 
– produkten 
– gebouwen 
• EnergyLabel Regulation 
• Green Public Procurement Communication 
• Communication on Resource Efficiency in the Building Sector 
• en meer ……………….. 
32
TC 351 
ETA 
TC 350 
hEN 
Industry: 
consistent and coherent & single assessment 
CPR 
BWR 1  
BWR 2  
Indicators 
................ 
................ 
................ 
................ 
BWR 3  
BWR 4  
BWR 5  
BWR 6  
BWR 7  
Indicators 
................ 
................ 
................ 
................ 
Indicators 
................ 
................ 
................ 
................ 
Indicators 
................ 
................ 
Indicators 
................ 
................ 
Indicators 
................ 
................ 
Indicators 
................ 
................ 
Indicators 
................ 
................ 
................ 
................ 
Harmonised information EN 
method 
EN 15804
DUURZAAMHEID – REGELGEVING - NORMERING 
34 
• DUURZAAMHEID zelf laat zich niet normeren 
maar 
• REGELGEVING en COMMUNICATIE 
vereisen een uniforme meetmethode, 
een Europese NORM, om aan te refereren 
• PRIVATE INSTRUMENTEN hebben zo’n uniforme 
meetmethode en communicatie nodig 
Duurzaamheid 
ECO SOC ECON 
Een stelsel van normen, die de REGELGEVING en de MARKT kunnen 
bedienen met ASPEKTEN en INDIKATOREN, 
waarmee de prestaties 
op de 3 dimensies van DUURZAAMHEID vastgelegd kunnen worden 
Publiek 
Privaat
Wat normeren we dan? 
en waarom? 
NIET “GROEN”, MAAR “FACTS AND FIGURES” 
35
« Ik heb het meest milieu-vriendelijke produkt » … 
36 
Maar hoe zit het dan met … 
• Pesticiden? Landgebruik? Levensduur? 
• Transport naar de recycling? En de 
milieu-impact van die recycling dan? 
• En die andere milieu-impact dan? 
• En de funktionele en technische 
prestatie? 
• Slecht gebouw ontwerp? 
• Transparency? 
• Burden shifting? 
• Greenwashing? 
• Freeriders? 
• Verwarring? 
Want mijn produkt .. 
• Is gemaakt van natuurlijke materialen 
• Bestaat voor 20 % uit gerecycelde 
materialen 
• Heeft een zeer geringe carbon footprint 
• Heeft in totaal een zeer lage 
milieubelasting 
• Is milieuvriendelijk ………..!?
Niet “groen”, maar “facts and figures” 
normen om te “meten” en te “communiceren” 
37 
Vooral in de bouwsector: 
Bouwproducten zijn intermediaire produkten: geen eindprodukten 
Dwz: communicatie van gegevens in de bouwkolom
Members 
Affiliates 
CEN & CENELEC 
33 Leden 
(28 EU Lidstaten + 
3 EFTA landen + 
2 kandidaat landen) 
Affiliates (17 CEN, 14 CLC) 
 More than 400 TCs 
 20.000 published documents
39 
16627
Milieu indicatoren: EN15978 – EN15804 
40 
Output flows 
EN 15978 & 15804 
Components for re-use (kg) 
Materials for recycling (kg) 
Materials for energy recovery 
(not being waste incineration) (kg) 
Exported energy for each energy 
carrier (MJ) 
Environmental impact from LCA-EN 
15978 & 15804 
Global Warming Potential (GWP) 
Ozon Depletion Potential (ODP) 
Acidification (AP) 
Eutrofication (NP) 
Summer smog (POCP) 
Depletion of resources 
– non fossil (ADP) 
– fossil (MJ) 
Resource use 
EN 15978 & 15804 
Use of renewable primary energy excluding 
energy 
resources used as raw material (MJ) 
Use of renewable primary energy resources 
used as raw material(MJ) 
Total renewable (MJ) 
Use of non-renewable primary energy 
excluding primary energy resources used as 
raw material (MJ) 
Use of non-renewable primary energy 
resources used as raw material(MJ) 
Total non renewable (MJ) 
Use of secondary material (kg) 
Use of renewable secondary fuels (MJ) 
Use of non-renewable secondary fuels (MJ) 
Net use of fresh water (m3) 
ECO 
22 indicatoren om 
milieuaspecten te kwantificeren
EN16309 
41 
SOC 
Sociale aspekten van 
duurzaamheid van het gebouw 
(impact op de gebruiker)
gebouw gerelateerde aspecten van het gebouw 
42
gebruiker- en control systeem-gerelateerde aspecten 
relevant voor de “bediening” van het gebouw 
43
Tot zover …….. 
Wilt u meer weten over hoe we die duurzaamheid kwantificeren? 
Kijk op: 
http://www.slideshare.net/chrishamans-esc/ 
44
45 
esc@hamans.com 
www.hamans.com

More Related Content

Viewers also liked

BRCW nr. 7 in the CPR 305/2011 - interpretation -
BRCW nr. 7 in the CPR 305/2011 - interpretation -BRCW nr. 7 in the CPR 305/2011 - interpretation -
BRCW nr. 7 in the CPR 305/2011 - interpretation -
Chris Hamans
 
CEN TC350 - dimensions environment-society-economy
CEN TC350 - dimensions environment-society-economyCEN TC350 - dimensions environment-society-economy
CEN TC350 - dimensions environment-society-economy
Chris Hamans
 
cen tc350 sustainability standards status june 2013
cen tc350 sustainability standards status june 2013cen tc350 sustainability standards status june 2013
cen tc350 sustainability standards status june 2013
Chris Hamans
 
CPR - BRCW #7: using cen tc350 standards for implementation
CPR - BRCW #7: using cen tc350 standards for implementationCPR - BRCW #7: using cen tc350 standards for implementation
CPR - BRCW #7: using cen tc350 standards for implementation
Chris Hamans
 
Recycling: bridging two or more life cycles
Recycling: bridging two or more life cyclesRecycling: bridging two or more life cycles
Recycling: bridging two or more life cycles
Chris Hamans
 
Sustainability assessment acc. CEN TC350 - product and waste
Sustainability assessment acc. CEN TC350 - product and wasteSustainability assessment acc. CEN TC350 - product and waste
Sustainability assessment acc. CEN TC350 - product and waste
Chris Hamans
 
EN16309 - methodology social performance assessment (comprehensive presentation)
EN16309 - methodology social performance assessment (comprehensive presentation)EN16309 - methodology social performance assessment (comprehensive presentation)
EN16309 - methodology social performance assessment (comprehensive presentation)
Chris Hamans
 
The EU legislative framework for the sustainability
The EU legislative framework for the sustainability The EU legislative framework for the sustainability
The EU legislative framework for the sustainability
Chris Hamans
 
Fire safety in the sustainability assessment of buildings
Fire safety in the sustainability assessment of buildingsFire safety in the sustainability assessment of buildings
Fire safety in the sustainability assessment of buildings
Chris Hamans
 
CEN TC350 - status standards 1-4-2012 & background
CEN TC350 - status standards 1-4-2012 & backgroundCEN TC350 - status standards 1-4-2012 & background
CEN TC350 - status standards 1-4-2012 & background
Chris Hamans
 
WSB14 - Session 111-3 German policy and tools
WSB14 - Session 111-3 German policy and toolsWSB14 - Session 111-3 German policy and tools
WSB14 - Session 111-3 German policy and tools
Chris Hamans
 
CEN TC350 - who standardised what?
CEN TC350 - who standardised what?CEN TC350 - who standardised what?
CEN TC350 - who standardised what?
Chris Hamans
 
Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...
Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...
Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...
Chris Hamans
 

Viewers also liked (13)

BRCW nr. 7 in the CPR 305/2011 - interpretation -
BRCW nr. 7 in the CPR 305/2011 - interpretation -BRCW nr. 7 in the CPR 305/2011 - interpretation -
BRCW nr. 7 in the CPR 305/2011 - interpretation -
 
CEN TC350 - dimensions environment-society-economy
CEN TC350 - dimensions environment-society-economyCEN TC350 - dimensions environment-society-economy
CEN TC350 - dimensions environment-society-economy
 
cen tc350 sustainability standards status june 2013
cen tc350 sustainability standards status june 2013cen tc350 sustainability standards status june 2013
cen tc350 sustainability standards status june 2013
 
CPR - BRCW #7: using cen tc350 standards for implementation
CPR - BRCW #7: using cen tc350 standards for implementationCPR - BRCW #7: using cen tc350 standards for implementation
CPR - BRCW #7: using cen tc350 standards for implementation
 
Recycling: bridging two or more life cycles
Recycling: bridging two or more life cyclesRecycling: bridging two or more life cycles
Recycling: bridging two or more life cycles
 
Sustainability assessment acc. CEN TC350 - product and waste
Sustainability assessment acc. CEN TC350 - product and wasteSustainability assessment acc. CEN TC350 - product and waste
Sustainability assessment acc. CEN TC350 - product and waste
 
EN16309 - methodology social performance assessment (comprehensive presentation)
EN16309 - methodology social performance assessment (comprehensive presentation)EN16309 - methodology social performance assessment (comprehensive presentation)
EN16309 - methodology social performance assessment (comprehensive presentation)
 
The EU legislative framework for the sustainability
The EU legislative framework for the sustainability The EU legislative framework for the sustainability
The EU legislative framework for the sustainability
 
Fire safety in the sustainability assessment of buildings
Fire safety in the sustainability assessment of buildingsFire safety in the sustainability assessment of buildings
Fire safety in the sustainability assessment of buildings
 
CEN TC350 - status standards 1-4-2012 & background
CEN TC350 - status standards 1-4-2012 & backgroundCEN TC350 - status standards 1-4-2012 & background
CEN TC350 - status standards 1-4-2012 & background
 
WSB14 - Session 111-3 German policy and tools
WSB14 - Session 111-3 German policy and toolsWSB14 - Session 111-3 German policy and tools
WSB14 - Session 111-3 German policy and tools
 
CEN TC350 - who standardised what?
CEN TC350 - who standardised what?CEN TC350 - who standardised what?
CEN TC350 - who standardised what?
 
Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...
Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...
Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...
 

Similar to Korte Introductie: Duurzaamheid in Regelgeving en Normering

D66 - Europa waarom?
D66 - Europa waarom?D66 - Europa waarom?
D66 - Europa waarom?
Raoul Boucke
 
Roadmap Resource Efficiency: het Europese kader
Roadmap Resource Efficiency: het Europese kaderRoadmap Resource Efficiency: het Europese kader
Roadmap Resource Efficiency: het Europese kader
easyFairs_belgium
 
Rijksbreed Programma Circulaire Economie 13092016
Rijksbreed Programma Circulaire Economie 13092016Rijksbreed Programma Circulaire Economie 13092016
Rijksbreed Programma Circulaire Economie 13092016Arnoud Passenier
 
KJ Poppe Teeltondersteunende hardware.pptx
KJ Poppe Teeltondersteunende hardware.pptxKJ Poppe Teeltondersteunende hardware.pptx
KJ Poppe Teeltondersteunende hardware.pptx
Krijn Poppe
 
Midzomer Event Registercontrollers
Midzomer Event RegistercontrollersMidzomer Event Registercontrollers
Midzomer Event Registercontrollers
MVO Nederland
 
Intro primum
Intro primumIntro primum
Intro primum
Primumnl
 
Economie en ecologie een perfecte symbiose?
Economie en ecologie een perfecte symbiose?Economie en ecologie een perfecte symbiose?
Economie en ecologie een perfecte symbiose?
ETION
 
Lezing jones 27_nov_2013_schoten_ecotour
Lezing jones 27_nov_2013_schoten_ecotourLezing jones 27_nov_2013_schoten_ecotour
Lezing jones 27_nov_2013_schoten_ecotour
Peter Tom Jones
 
Plan_C_duurzame_kunststoffen_V280408.pdf
Plan_C_duurzame_kunststoffen_V280408.pdfPlan_C_duurzame_kunststoffen_V280408.pdf
Plan_C_duurzame_kunststoffen_V280408.pdfPlan C Innovatienetwerk
 
Scholierencollege: Klimaatverandering: wat is het probleem?
Scholierencollege: Klimaatverandering: wat is het probleem? Scholierencollege: Klimaatverandering: wat is het probleem?
Scholierencollege: Klimaatverandering: wat is het probleem?
radboudscience
 
Het belang van duurzaam vastgoed
Het belang van duurzaam vastgoedHet belang van duurzaam vastgoed
Het belang van duurzaam vastgoed
Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
 
Presentation EEAC position paper NL.pptx
Presentation EEAC position paper NL.pptxPresentation EEAC position paper NL.pptx
Presentation EEAC position paper NL.pptx
Krijn Poppe
 
Dirk Bocken - de globale SDG's worden 'glokaal'
Dirk Bocken - de globale SDG's worden 'glokaal'Dirk Bocken - de globale SDG's worden 'glokaal'
Dirk Bocken - de globale SDG's worden 'glokaal'
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
 
Heel Holland duurzaam?
Heel Holland duurzaam?Heel Holland duurzaam?
Heel Holland duurzaam?
Martin Ossewaarde
 
Wie betaalt, bepaalt!
Wie betaalt, bepaalt! Wie betaalt, bepaalt!
Leendert van Bree - Beleidsperspectieven
Leendert van Bree - BeleidsperspectievenLeendert van Bree - Beleidsperspectieven
Leendert van Bree - BeleidsperspectievenGezondeRuimte
 
Verduurzamen?Verduurzamen!
Verduurzamen?Verduurzamen!Verduurzamen?Verduurzamen!
Verduurzamen?Verduurzamen!
Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
 
Presentatie Duurzaamheidscoach Linked In
Presentatie Duurzaamheidscoach Linked InPresentatie Duurzaamheidscoach Linked In
Presentatie Duurzaamheidscoach Linked In
duurzaamheidscoach
 

Similar to Korte Introductie: Duurzaamheid in Regelgeving en Normering (20)

D66 - Europa waarom?
D66 - Europa waarom?D66 - Europa waarom?
D66 - Europa waarom?
 
Roadmap Resource Efficiency: het Europese kader
Roadmap Resource Efficiency: het Europese kaderRoadmap Resource Efficiency: het Europese kader
Roadmap Resource Efficiency: het Europese kader
 
Rijksbreed Programma Circulaire Economie 13092016
Rijksbreed Programma Circulaire Economie 13092016Rijksbreed Programma Circulaire Economie 13092016
Rijksbreed Programma Circulaire Economie 13092016
 
KJ Poppe Teeltondersteunende hardware.pptx
KJ Poppe Teeltondersteunende hardware.pptxKJ Poppe Teeltondersteunende hardware.pptx
KJ Poppe Teeltondersteunende hardware.pptx
 
Midzomer Event Registercontrollers
Midzomer Event RegistercontrollersMidzomer Event Registercontrollers
Midzomer Event Registercontrollers
 
Intro primum
Intro primumIntro primum
Intro primum
 
sessie 12 meer geluk met minder voetafdruk
sessie 12 meer geluk met minder voetafdruksessie 12 meer geluk met minder voetafdruk
sessie 12 meer geluk met minder voetafdruk
 
Economie en ecologie een perfecte symbiose?
Economie en ecologie een perfecte symbiose?Economie en ecologie een perfecte symbiose?
Economie en ecologie een perfecte symbiose?
 
Lezing jones 27_nov_2013_schoten_ecotour
Lezing jones 27_nov_2013_schoten_ecotourLezing jones 27_nov_2013_schoten_ecotour
Lezing jones 27_nov_2013_schoten_ecotour
 
Plan_C_duurzame_kunststoffen_V280408.pdf
Plan_C_duurzame_kunststoffen_V280408.pdfPlan_C_duurzame_kunststoffen_V280408.pdf
Plan_C_duurzame_kunststoffen_V280408.pdf
 
duurzaam leefbaar
duurzaam leefbaarduurzaam leefbaar
duurzaam leefbaar
 
Scholierencollege: Klimaatverandering: wat is het probleem?
Scholierencollege: Klimaatverandering: wat is het probleem? Scholierencollege: Klimaatverandering: wat is het probleem?
Scholierencollege: Klimaatverandering: wat is het probleem?
 
Het belang van duurzaam vastgoed
Het belang van duurzaam vastgoedHet belang van duurzaam vastgoed
Het belang van duurzaam vastgoed
 
Presentation EEAC position paper NL.pptx
Presentation EEAC position paper NL.pptxPresentation EEAC position paper NL.pptx
Presentation EEAC position paper NL.pptx
 
Dirk Bocken - de globale SDG's worden 'glokaal'
Dirk Bocken - de globale SDG's worden 'glokaal'Dirk Bocken - de globale SDG's worden 'glokaal'
Dirk Bocken - de globale SDG's worden 'glokaal'
 
Heel Holland duurzaam?
Heel Holland duurzaam?Heel Holland duurzaam?
Heel Holland duurzaam?
 
Wie betaalt, bepaalt!
Wie betaalt, bepaalt! Wie betaalt, bepaalt!
Wie betaalt, bepaalt!
 
Leendert van Bree - Beleidsperspectieven
Leendert van Bree - BeleidsperspectievenLeendert van Bree - Beleidsperspectieven
Leendert van Bree - Beleidsperspectieven
 
Verduurzamen?Verduurzamen!
Verduurzamen?Verduurzamen!Verduurzamen?Verduurzamen!
Verduurzamen?Verduurzamen!
 
Presentatie Duurzaamheidscoach Linked In
Presentatie Duurzaamheidscoach Linked InPresentatie Duurzaamheidscoach Linked In
Presentatie Duurzaamheidscoach Linked In
 

More from Chris Hamans

WSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policy
WSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policyWSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policy
WSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policy
Chris Hamans
 
WSB14-Session 111-0 introduction by chris hamans
WSB14-Session 111-0 introduction by chris hamansWSB14-Session 111-0 introduction by chris hamans
WSB14-Session 111-0 introduction by chris hamans
Chris Hamans
 
Standards, rating tools and regulations
Standards, rating tools and regulationsStandards, rating tools and regulations
Standards, rating tools and regulations
Chris Hamans
 
Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309
Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309
Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309
Chris Hamans
 
Europäische Norm oder PEF
Europäische Norm oder PEFEuropäische Norm oder PEF
Europäische Norm oder PEF
Chris Hamans
 
Organise dop’s in the building chain
Organise dop’s in the building chainOrganise dop’s in the building chain
Organise dop’s in the building chain
Chris Hamans
 
CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...
CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...
CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...
Chris Hamans
 
CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...
CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...
CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...
Chris Hamans
 
Sustainability - standards, laws and regulations
Sustainability - standards, laws and regulationsSustainability - standards, laws and regulations
Sustainability - standards, laws and regulations
Chris Hamans
 

More from Chris Hamans (9)

WSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policy
WSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policyWSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policy
WSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policy
 
WSB14-Session 111-0 introduction by chris hamans
WSB14-Session 111-0 introduction by chris hamansWSB14-Session 111-0 introduction by chris hamans
WSB14-Session 111-0 introduction by chris hamans
 
Standards, rating tools and regulations
Standards, rating tools and regulationsStandards, rating tools and regulations
Standards, rating tools and regulations
 
Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309
Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309
Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309
 
Europäische Norm oder PEF
Europäische Norm oder PEFEuropäische Norm oder PEF
Europäische Norm oder PEF
 
Organise dop’s in the building chain
Organise dop’s in the building chainOrganise dop’s in the building chain
Organise dop’s in the building chain
 
CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...
CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...
CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...
 
CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...
CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...
CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...
 
Sustainability - standards, laws and regulations
Sustainability - standards, laws and regulationsSustainability - standards, laws and regulations
Sustainability - standards, laws and regulations
 

Korte Introductie: Duurzaamheid in Regelgeving en Normering

 • 1. Europese regelgeving en duurzaamheid. Ir. Chris Hamans voor PROBUS – Nunhem (Leudal & Thornerkwartier) 06-11-2014 1
 • 2. Europese regelgeving en duurzaamheid. INTRODUCTIE DUURZAAMHEID , REGELGEVING EN NORMEN VOOR DE BEPALING VAN DUURZAAMHEIDSPRESTATIES IN DE BOUWKOLOM 2
 • 3. Mijn presentatie: Regelgeving en Duurzaamheid • Duurzaamheid • Het begrip “duurzaamheid” • 3 belangrijke jaartallen: 1972 – 1987 – 2009 • Duurzaamheid kent geen grenzen • EU regelgeving m.b.t. duurzaamheid • Niet “groen”, maar “facts and figures”; noodzakelijke normen • Ik ga u niet vertellen hoe je nu die duurzaamheid berekent (daarvoor heb ik een hele dag nodig !) 3 Iets over
 • 4. Duurzaam – Duurzaamheid ……. in Nederland komen we woorden tekort …..! 4 SUSTAIN-OBESE
 • 5. Duurzaam: in Nederland komen we woorden tekort …..! • Engelstalig: – Sustainable – Durable • Duits: – Nachhaltig – Dauerhaft • Spaans: – Sostenido – Permanente • Frans: – Durable – Durable • Nederlands: – Duurzaam – Duurzaam 5 veel begripsverwarring en moeilijke interpretaties Minimale impact Welke weerstand - hoe lang? Opmerking: en als je dan betreffende normen of regelgeving moet gaan vertalen, zul je moeten uitwijken naar omschrijvingen.
 • 6. Duurzaamheid: complex begrip – vaak veel te moeilijk gemaakt • Verworden tot “CONTAINER”- woord • Wat van belang is in Finland, is niet zondermeer van belang in Spanje  geografische verschillen – Klimaatomstandigheden – Sociaalgedrag samenleving – levenswijze - gebruik gebouw – Andere bouwtechnieken • Globale en lokale impact (broeikaseffect v.s. uitputting grondstoffen (grind/zand Midden-Limburg)) • Verschillende belangen en prioriteiten: – regelgever, investeerder, projectontwikkelaar, bank, verzekeringsmij, bedrijf, woningcorporatie, privé woningeigenaar, huurder, …. 6 Beleid – Marketing – Profilering: keuze en prioriteit van duurzaamheids-aspekten resp. indikatoren Publiek Privaat
 • 7. Wat bedoelen we met “duurzaamheid” • Wat is voor u de betekenis van “duurzaamheid”? • Is de inhoud / betekenis voor u door de jaren heen veranderd? • Wanneer kreeg dat begrip “duurzaamheid” vorm en inhoud? 7
 • 8. 1972: DE GRENZEN AAN DE GROEI De Club van Rome, particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen. 8 In De grenzen aan de groei wordt een verband gelegd tussen economische groei en de gevolgen hiervan voor het milieu. Het rapport gaf een prognose van het grondstof- en voedselverbruik in de wereld voor de komende jaren. De impact van het rapport werd in 1973 duidelijk door de oliecrisis (t.g.v. de boycott van de Arabische landen na Israel’s overwinning in de Jom Kimpoer oorlog)
 • 9. Duurzaamheid - Sustainability 1987 : Brundtland Commissie (Gro Harlem Brundtland, No) definieerde duurzame ontwikkeling als : • Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generaties zonder aantasting van het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien. – steunt sterke economische en sociale ontwikkeling, met name voor mensen met een lage levensstandaard. – onderstreept het belang van de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en het milieu – economische en sociaal welzijn kan niet verbeterd worden met maatregelen die het milieu schade toebrengen. – Intergenerationele solidariteit is van cruciaal belang: alle ontwikkeling moet rekening worden gehouden met de impact op de mogelijkheden voor toekomstige generaties. economische aspekten • Environmental, economic and social well-being for today and tomorrow 9 milieu aspekten sociale aspekten
 • 10. 1 Duurzaamheid heeft daarmee 3 dimensies Duurzaamheid ECO SOC ECON Planet ProPsrpoefirtity People
 • 11. 11 een voortdurende evenwichtsoefening nodig om financieel-economische (profit), sociaal-culturele (people) en ecologische (planet) voorraadgrootheden goed en in onderlinge balans te beheren wat wel en niet duurzaam heet is uiteindelijk afhankelijk is van een maatschappelijk oordeel. Het gaat immers om de kwaliteit van de samenleving. de verschillende dimensies van duurzaamheid hebben, mede door de technologische ontwikkeling, elk hun eigen dynamiek. Bron: SER-n. a.v. Verdrag van Lissabon
 • 12. 2009: Verdrag van Lissabon (in werking 1-12-2009) • Economische, sociale en territorial samenhang – art 174 • Milieubeleid – art 191 • Energiebeleid – art 194 • Verder veel bestuurlijke zaken 12
 • 13. Milieubescherming in het Verdrag van Lissabon (in werking 1-12-2009) Artikel 191 (lid 1) van het Verdrag van Lissabon bepaalt dat het EU-beleid op milieugebied gericht is op de volgende doelstellingen: • behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu; • bescherming van de gezondheid van de mens; • behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen; • het bevorderen op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder de bestrijding van klimaatverandering. Lid 2 maakt duidelijk dat de EU bij het streven naar een hoog beschermingsniveau rekening houdt met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio’s van de Gemeenschap en haar beleid baseert op de volgende beginselen: • voorzorg, • preventief handelen, • voorrang voor bronbeleid en • ‘de vervuiler betaalt’. 13 Zo dadelijk: hoe zich dat openbaart in NL en in de praktijk
 • 14. 14 Duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen Meer dan een europese discussie over EU regelgeving “Sustainable use of resources is a global issue – a global discussion” Duurzaam gebruik van grondstoffen is een wereld-vraagstuk – een “mondiaal” belang: over een groeiende welvaartskloof, over sociale stabiliteit, over oorlog en vrede, ……
 • 15. Beyond the Earth Limits In 2008 humanity uses the equivalent of 1.5 planets. Moderate UN scenarios suggest that if current population and consumption trends continue, by the 2030s, we will need the equivalent of two Earths. We have only one! Source: Global Footprint Network, 2012 TODAY
 • 16. Energiebeleid in het Verdrag van Lissabon (in werking 1-12-2009) Artikel 194 (lid 1) van het Verdrag van Lissabon plaatst het gemeenschappelijke energiebeleid in het kader van de werking van de interne markt en van milieubescherming. Daarbij zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: • het waarborgen van de werking van de energiemarkt; • het waarborgen van de continuïteit van de energievoorziening; • het stimuleren van de energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie; • het bevorderen van de interconnectie van energienetwerken. 16 Zo dadelijk: hoe zich dat openbaart in NL en in de praktijk
 • 17. En wat gebeurde er vervolgens? • EU  Raad – Parlement – Commissie (EC): “doe wat; we moeten duurzaam worden”. • EC-Directoraten (de “ministeries”): aan de slag – DG Energy – DG Enterprise and Industry – DG Environment – DG Health – ….. • Na de rapporten en “inspraak” van “stakeholders”, volgen : 17 Big Business voor adviseurs en consultants (die het ook moeten leren) en …. lobbyïsten ter kennisname wat heb je er mee gedaan? en hoe? 1 op 1 implementatie in nationale regelgeving 1. White Papers 2. Communication Papers 3. Directives 4. Regulations .. zou je toch iets mee moeten doen …
 • 19. Duurzaamheid kent nauwelijks grenzen OVER WELKE DUURZAAMHEID HEBBEN WE HET?
 • 20. 20 SOC INFRA ECON OHS CSR ENV Spatial Planning
 • 21. 21 SOC INFRA ECON OHS CSR ENV Spatial Planning
 • 22. 22 SOC ECON ENV
 • 23. 23 SOC ECON ENV voor gebouwen en civiele werken
 • 24. EU regelgeving m.b.t. duurzaamheid VOOR BOUWPRODUKTEN EN BEBOUWDE OMGEVING 24
 • 25. Voor we verder gaan, nog wat … • We kijken naar “de bouwsector” en “de bebouwde omgeving” • EU - Europese Unie - een gemeenschappelijke markt – voor goederen en diensten – geen (technische) handelsbarrières • Duits staal • Belgisch cement • Frans zand en grind • Italiaanse vloertegels • ………. 25 in deze presentatie dat vereist regelgeving: • welke prestatie declareren? • hoe gemeten? • kwaliteit, constante prestatie? • controle? • hoe communiceren?
 • 27. Daarvoor geeft de EU de bouwproductenverordening de CPR: Regulation (EU) 305/2001 27
 • 28. Daarvoor geeft de EU de bouwproductenverordening de CPR: Regulation (EU) 305/2001 • De EU stelt regels voor de noodzakelijke “common language” op produkten • De EU vraagt de lidstaten - ter bescherming van haar burgers – of bouwwerken aan 7 Fundamentele Eisen voldoen. (Basic Requirement for Construction Works) • De lidstaten bepalen op basis van die 7 BRCW’s: – aan welke prestatie-eisen het bouwwerk moet voldoen – welke produkt-informatie daarvoor vereist is, en – (afhankelijke van de nationale systematiek) de hoogte van de produktprestatie 28
 • 29. 7 Fundamentele Eisen aan bouwwerken 1. Mechanische weerstand en stabiliteit 2. Brandveiligheid 3. Hygiëne, gezondheid en milieu 4. Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik 5. Bescherming tegen geluidshinder 6. Energiebesparing en warmtebehoud 7. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen 29
 • 30. 2 voorbeelden uit die 7 Fundamentele Eisen aan bouwwerken 6. Energiebesparing en warmtebehoud – Het bouwwerk en de verwarmings-, koel-, verlichtings- en ventilatie-installaties ervan moeten zodanig worden ontworpen en uitgevoerd dat, rekening gehouden met de gebruikers en de lokale klimaatomstandigheden, een gering energieverbruik voldoende is. Het bouwwerk moet voorts energie-efficiënt zijn, en tijdens de volledige duur van de bouw en ook bij de sloop moet zo weinig mogelijk energie worden gebruikt. 7. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het bouwwerk moet zodanig worden ontworpen, uitgevoerd en gesloopt dat duurzaam gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen en met name het volgende wordt gewaarborgd: a) het hergebruik of de recycleerbaarheid van het bouwwerk en de materialen en delen ervan na de sloop; b) de duurzaamheid van het bouwwerk; c) het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en secundaire materialen in het bouwwerk. 30 Hoe gering? Die prestatie-eis stelt de lidstaat Hoe efficiënt? Welke apparatuur? Dat bepaalt de lidstaat
 • 31. Informatie op basis van die “common language” EAD hEN Product Standards Product Standards demanding DoP ? Vlgs. CPR
 • 32. Meer EU “instrumenten” regels m.b.t. duurzaamheid • Energy Performance Directive for Buildings (EPBD) • Energy Efficiency Regulation • Waste Framework Directive • EcoDesign Directive voor: – “energy using products” – “energy related products” • Ecolabel Directive voor – produkten – gebouwen • EnergyLabel Regulation • Green Public Procurement Communication • Communication on Resource Efficiency in the Building Sector • en meer ……………….. 32
 • 33. TC 351 ETA TC 350 hEN Industry: consistent and coherent & single assessment CPR BWR 1  BWR 2  Indicators ................ ................ ................ ................ BWR 3  BWR 4  BWR 5  BWR 6  BWR 7  Indicators ................ ................ ................ ................ Indicators ................ ................ ................ ................ Indicators ................ ................ Indicators ................ ................ Indicators ................ ................ Indicators ................ ................ Indicators ................ ................ ................ ................ Harmonised information EN method EN 15804
 • 34. DUURZAAMHEID – REGELGEVING - NORMERING 34 • DUURZAAMHEID zelf laat zich niet normeren maar • REGELGEVING en COMMUNICATIE vereisen een uniforme meetmethode, een Europese NORM, om aan te refereren • PRIVATE INSTRUMENTEN hebben zo’n uniforme meetmethode en communicatie nodig Duurzaamheid ECO SOC ECON Een stelsel van normen, die de REGELGEVING en de MARKT kunnen bedienen met ASPEKTEN en INDIKATOREN, waarmee de prestaties op de 3 dimensies van DUURZAAMHEID vastgelegd kunnen worden Publiek Privaat
 • 35. Wat normeren we dan? en waarom? NIET “GROEN”, MAAR “FACTS AND FIGURES” 35
 • 36. « Ik heb het meest milieu-vriendelijke produkt » … 36 Maar hoe zit het dan met … • Pesticiden? Landgebruik? Levensduur? • Transport naar de recycling? En de milieu-impact van die recycling dan? • En die andere milieu-impact dan? • En de funktionele en technische prestatie? • Slecht gebouw ontwerp? • Transparency? • Burden shifting? • Greenwashing? • Freeriders? • Verwarring? Want mijn produkt .. • Is gemaakt van natuurlijke materialen • Bestaat voor 20 % uit gerecycelde materialen • Heeft een zeer geringe carbon footprint • Heeft in totaal een zeer lage milieubelasting • Is milieuvriendelijk ………..!?
 • 37. Niet “groen”, maar “facts and figures” normen om te “meten” en te “communiceren” 37 Vooral in de bouwsector: Bouwproducten zijn intermediaire produkten: geen eindprodukten Dwz: communicatie van gegevens in de bouwkolom
 • 38. Members Affiliates CEN & CENELEC 33 Leden (28 EU Lidstaten + 3 EFTA landen + 2 kandidaat landen) Affiliates (17 CEN, 14 CLC)  More than 400 TCs  20.000 published documents
 • 40. Milieu indicatoren: EN15978 – EN15804 40 Output flows EN 15978 & 15804 Components for re-use (kg) Materials for recycling (kg) Materials for energy recovery (not being waste incineration) (kg) Exported energy for each energy carrier (MJ) Environmental impact from LCA-EN 15978 & 15804 Global Warming Potential (GWP) Ozon Depletion Potential (ODP) Acidification (AP) Eutrofication (NP) Summer smog (POCP) Depletion of resources – non fossil (ADP) – fossil (MJ) Resource use EN 15978 & 15804 Use of renewable primary energy excluding energy resources used as raw material (MJ) Use of renewable primary energy resources used as raw material(MJ) Total renewable (MJ) Use of non-renewable primary energy excluding primary energy resources used as raw material (MJ) Use of non-renewable primary energy resources used as raw material(MJ) Total non renewable (MJ) Use of secondary material (kg) Use of renewable secondary fuels (MJ) Use of non-renewable secondary fuels (MJ) Net use of fresh water (m3) ECO 22 indicatoren om milieuaspecten te kwantificeren
 • 41. EN16309 41 SOC Sociale aspekten van duurzaamheid van het gebouw (impact op de gebruiker)
 • 42. gebouw gerelateerde aspecten van het gebouw 42
 • 43. gebruiker- en control systeem-gerelateerde aspecten relevant voor de “bediening” van het gebouw 43
 • 44. Tot zover …….. Wilt u meer weten over hoe we die duurzaamheid kwantificeren? Kijk op: http://www.slideshare.net/chrishamans-esc/ 44

Editor's Notes

 1. Sustainability is NOT achieved by piling up “green products” to a building. Construction products are intermediate products A prerequisite for sustainability are the first 6 Basic Requirements for Construction Works without meeting the functional needs there is no sustainability without meeting the technical needs there is no sustainability
 2. But the question of this session remains: are the EU-Member States moving in the same direction?
 3. Idealy all those assessment results, fit together.
 4. Ofcourse the BUILDING will have an impact on aspects that are laying beyond these BUILDING BOUNDARIES: like the impact of the building on the infrastructure, on energy systems and transport systems, on the employment, on the macro economic system, etc. But also vice versa: the building performance might be influenced by all these systems. Like the accessability of the building is influenced by the spatial planning, the public transport, traffic systems etc. The CEN TC350 standards assessment is limited to the building performance. The CEN TC350 assessment results into a wider picture of sustainability assessments.
 5. All these
 6. In this ways lean and harmonised information helps industry and regulator.