SlideShare a Scribd company logo
PRIMJERI VJEŢBI NA NASTAVI GOVORNIŠTVA

VJEŽBE ARGUMENTACIJE

 1. «UVJERI ME»
 - u ovoj vjeţbi uĉenici otkrivaju vaţnost profiliranja publike, tj. razvijaju razliĉite
   strategije za razliĉitu publiku. Podijeljeni u skupine moraju pripremiti kratak govor u
   kojemu će prijatelja/roditelja/ravnatelja škole/punkera/poduzetnika/politiĉara uvjeriti
   da pomogme njihovoj govorniĉkoj skupini ili da se ukljuĉi u rad nastave govorništva

 2. «LOPTA POBIJANJA»
 - ovom vjeţbom uĉenici se uvjeţbavanju u iznalaţenju argumenata za odreĊenu tezu.
   Sjedi se u krugu. Voditelj ima lopticu koju baca pojedinim uĉenicima izgovorivši
   odreĊenu tezu. Tko uhvati loptu, mora brzo dati argument za ili protiv izreĉene teze te
   baca lopticu dalje. Sljedeći uĉenik mora ili pobiti argument ili ga osnaţiti. Vjeţba se
   nastavlja dok netko više ne zna što bi rekao, što znaĉi da je odreĊena tema iscrpljena.
   Tada voditelj zadaje novu tezu. Moguće teze:
   Pokusi na životinjama su opravdani.
   Trebalo bi zatvoriti zoološke vrtove.
   Ljudi ne bi smjeli ubijati životinje radi odjevnih predmeta.
   Nasilje je ponekad opravdano.
   Obrazovanje je ključ uspjeha.
   Televizija smanjuje kvalitetu života.
   Potrebno je da Hrvatska uĎe u Europsku uniju.
   Država treba osigurati obrazovanje samo na službenom jeziku.
   Čovjek današnjice zainteresiran je samo za novac.
   Smrtna kazna je neprihvatljiva.
   Virtualni prijatelji zanimljiviji su od stvarnih itd.

 3. «ISPADANJE IZ AVIONA»
 - uĉenici moraju zamisliti da se nalaze u velikom balonu 500 m iznad zemlje s još 4
   osobe. Balon poĉinje naglo padati i jasno je da iz balona treba izbaciti jednu osobu.
   Zadatak je uĉenika da odaberu neku poznatu osobu (glumac, pjevaĉ, politiĉar...) i da
   svojim kratkim govorom (1-2 minute) uvjeri ostale u balonu da ta osoba ne smije biti
   izbaĉena (zbog svoje vaţnosti, razvitka ili spasa ĉovjeĉanstva itd.) Daje im se nekoliko
   minuta za pripremu govora. Nakon svakog govora ostali mogu ocjenjivati govornika,
   je li ih uspio uvjeriti ili nije.

 4. «NEMOGUĆA MISIJA»
 - uĉenici, podijeljeni u skupine, imaju zadatak da pripreme uvjeravajući govor na
   zadane teme. Moraju izvršiti «nemoguću misiju» svojim uvjeravalaĉkim
   sposobnostima i ĉvrstim argumentima, npr. zalihu vodenih kreveta prodati vojsci,
   pošumiti Stradun itd.

 5. «BAROMETAR STAVOVA»
 - ova vjeţba omogućava sudionicima da kritiĉki razmišljaju o kontroverznim temama i
   da nakon toga uvjerljivim argumentima uvjere druge da su njihova razmišljanja
   valjana. Omogućava sudionicima da budu aktivni. Osnaţuje sudionike na iznošenje
   mišljenje i stavova o razliĉitim temama. Uĉenici će slušati i uĉiti jedni od drugih,
   diskutirati i doći do odreĊenih rezultata.
-  Postave se znakovi slažem se i ne slažem se na suprotne strane prostorije, a znak nisam
  siguran u sredinu. Uĉenici proĉitaju odreĊene teze (npr. Muškarci su agresivniji od
  žena. Mediji su glavni uzrok nasilja meĎu mladima. Ako djevojka nosi ekstremno seksi
  odjeću, izaziva da bude silovana. Smrtna kazna smanjuje kriminal. Oko za oko, zub za
  zub pozitivan je načim rješavanja konflikta. Ne možeš promijeniti osobu s
  predrasudama. Svi u ovom razredu imaju predrasude. Povećanje broja policajaca na
  ulicama najbolja je obrana od kriminala. itd.) i moraju odluĉiti slaţu li se s njima ili
  ne. Kad odluĉe, stanu kod onog znaka koji odgovara njihovu stavu. Nakon toga
  objašnjavaju zašto se slaţu odnosno ne slaţu s odreĊenom tezom. Uĉenici koji su
  odabrali slažem se i ne slažem se trebali bi uvjeriti one koji nisu sigurni da se odluĉe
  za ili protiv zadane teze. Uĉenici koji su u sredini i nisu sigurni mogu u bilo kojem
  trenutku promijeniti mišljenje i pomaknuti se ispod znaka koji odgovara njihovu stavu.
  Ako tako netko uĉini, raspravlja se tko ga je svojom argumentacijom potaknuo na
  promjenu stava. Uĉenici se uvjeravaju da snagom svojih argumenata mogu uvjeriti
  nekoga da promijeni svoje mišljenje.

6. «VJEŢBA GLAVNOG KUHARA»
- i u ovoj vjeţbi, koja predstavlja kako uvjeţbavanje sposobnosti argumentacije tako i
  sposobnost uvjerljivog drţanja neovisno o sadrţaju govorenja, uĉenicima se zada tema
  za koju se pretpostavlja da o njoj ne znaju apsolutno ništa (npr. Japanska umjetnost,
  Fizikalni zakoni mehanike, Održavanje automobila, Kršćanstvo u Indiji, Pametne
  kuće, Vlast u Panami, Postanak naziva «Konavle», Bežični prijenos energije...). Bilo
  bi dobro da uĉenici drţe u ovom sluĉaju govor o temi u kojoj su apsolutne neznalice,
  ali se koriste strategijama za izvedbu govora i svojim uvjeravalaĉkim sposobnostima
  govore pred publikom. Cilj, nimalo jednostavan, je da ispadnu pravi struĉnjaci na
  zadanu temu. Ovdje nije vaţno što govore, već naĉin kako govore, tj, kako su ušli u
  ulogu. Ostali uĉenici prouĉavaju njihovu verbalnu i neverbalnu izvedbu (kašljucaju li,
  mrmljaju, što ĉine oĉima, smiju li se itd.)

7. «ŠTOOOO?»
- sljedeća vjeţba sluţi za uvjeţbavanje u logiĉnom, smislenom govorenju, drţanju
  strukture govora i neudaljavanju s teme. Uĉenik izaĊe pred publiku i poĉinje govoriti
  o zadanoj temi, npr. Glazba koju slušaju mladi, Vrijednosti moje gimnazije, Film svih
  filmova itd. Ĉlanovi publike se ukljuĉuju tako da u svakom trenutku kad im se uĉini da
  je govornik skrenuo se teme, viknnu: Štoo?. Govornik mora korigirati svoj govor i
  vratiti se na temu. Najuspješnije je vjeţbu napravio onaj za ĉijeg se govora najmanje
  puta ĉulo: štooo.
  Na malo višoj razini, kad su već svi dovoljno uigrani, vjeţba se moţe raditi na naĉin
  da publika izgovara, ovisno o pogreškama koje govornik ĉini, sljedeće rijeĉi:
  ponavljanje (ako govornik u svom govoru neprestano ponavlja neke tvrdnje ili
  podatke), praznorječivost (ako govori bez dokaza i argumenata) i otklon (ako govori o
  nevaţnim stvarima). Tako i govornik i publika u neprekidnoj interakciji uoĉavaju
  kvalitete dobroga govora.
VJEŽBE ZA GLAS I IZGOVOR
  - uz razliĉite vjeţbe pravilnog opuštanja, disanja i izgovaranja, na navedenim se
  tekstovima rade vjeţbe za glas i izgovor:

Prvog petka u prosincu poĊe Pero put placa potraţiti prezrelo povrće. Prvo pronaĊe prezreli,
plavi patlidţan, potom poţuri po paprike pa po paradajz. Pošto pokupuje paradajz, preko puta
primijeti Paska. Pasko, Pasko, povika. Pasko protrne. Pih, peh, promumlja potiho. Pasko,
pehist, pohita polako prema prethodniku. Peri preostalo prenijeti prezrelo povrće preko pola
Pregrade!

 Stanko Stanković sedamdesetogodišnji je stolar. Stalno je za sivim stolom. Prestaje
sastavljati spomenuto jer stiţe sestra Slavica Sesardić iz Siska sa sedamnaestogodišnjim
sinom Slavenom i sićušnim, srebrnim psom Sislijem. Svi su sretni zbog susreta.

 Šetam šumom i slušam šuštanje lišća. Šteta što Šime Šimiĉić sa šibenskog Šubićevca nije sa
mnom u šumi. Skakutali bismo, šalili se i raspravljali o svemu i svaĉemu. Poslije šumske
šetnje proslavili bismo osamnaestogodišnjicu našega poznanstva.

 Ratko Radić marljiv je radnik. Predano radi u rijeĉkoj radionici. Radeći razmišlja o Tereziji
Premuţić. Izrezbarit će joj ruţiĉastu ruţu za trideset i prvi roĊendan. Raspjevana Terezija za
aperitiv će servirati liker od oraha. Za ruĉak će pripremiti integralnu riţu, rezance s preljevom
od rajĉica, srnetinu, salatu od rotkvica, radiĉa i mrkvice, a za desert roţatu i štrudlu od rogaĉa.
Radosni Ratko ruĉat će s dobronamjernom i poţrtvovnom Terezijom. Svoju će sreću zaliti
vrsnim hrvatskim rujnim vinom iz srebrnih pehara.

 Misic
Ja sam misic mali
koji voli da se sali,
slican sam svom ocu misu,
plasim se macke,
ne podnosim kisu,
za mene je stlasna kusnja,
kada negdje nesto susnja.
Ja sam za vjecni mil
i da svaki mis ima plavo
na svoj sil.
Miseve neplekidno pitanje muci
kad ce biti gazde u svojoj kuci.
Uzasno mi se zivot gnusa
sto nas miseve nitko i ne slusa.
Kad ce misevi imati plavo
da slobodno secu ispled svoje lupe,
da po misji na misjem lazgovalaju?
Zasto bas nas miseve uvijek valaju?
Ne mozemo tlpjeti vise takovo stanje
i vjelujemo da ce doci vlijeme
kad ce macke od miseva biti manje
i kad se nece macke u blkove busati:
mis ce govoliti,
a macke slusati!
1. Poredajte izraze po stupnju jačine kojom ćete ih izgovoriti:
a)  Dodaj mi olovku!        a) Proĉitaj mi, molim te, taj uvodnik!
b)  Lijepo te molim olovku.    b) Ĉitaj što tu piše!
c)  Daj mi olovku!         c) Ĉitaj!
d)  Olovku!            d) Proĉitaj što piše u uvodniku.
e)  Molim te olovku.        e) Budi ljubazna pa mi proĉitaj što piše u uvodniku.

   a)  Molim te komadić kruha.
   b)  Daj mi kruha!
   c)  Kruha!
   d)  Gladan sam. Imaš li, molim te, komadić kruha?
   e)  Brzo, kruha! Poţuri!

  2. Na tvrdnju : «Stigao je Ivan.», odgovorite s «da», ali tako da taj odgovor označava:
a) upit, traţenje potvrde b) rezignaciju, nezadovoljstvo c) zbunjenost, nelagodu
d) uzbuĊenje, veselje e) sumnju f) ironiju

  3. Izgovorite sljedeće rečenice dvaput; jednom kao veoma dobru vijest, drugi put kao izrazito
lošu:
      2039. godina bit će jedna od najtoplijih u povijesti
      Crno nije boja.
      Uvijek sam ovisila o dobroti stranaca.
      IznenaĊujuće velik broj naših graĊana nikada ne ĉita novine niti gleda vijesti.

.

 Navedene se pjesme čitaju vodeći računa o svim izražajnim vrednotama jezika (logičko
naglašavanje, rečenična intonacija, stanke itd.):

To što sam                      Odlazak

To sto sam od vas okrenuo svoje lice         U slutnji, u ĉeţnji daljine, daljine
mili moji                       u srcu, u dahu planine, planine.
nije bila volja moja
neka se nevidljiva ruka sa mnom našalila       Malena mjesta srca moga,
i ja ne gledam više u vas već u neki zid       spomenak Braĉa, Imotskoga.
siv je i visok je taj zid i na njemu
išĉezavaju sve slike što sam ih u oĉima nosio
zalud viĉem ni vlastito ne uho ne ĉuje        I bljesak slavna šestopera,
i tako u sebi glasan ja ću za vas posve utihnuti   I miris (miris) kalopera.
i umjesto mog srca kucat će moj sat
                           Tamo, tamo da putujem
Drago Ivanišević                   tamo, tamo da tugujem;

                           da ĉujem one stare basne,
                           da mlijeko plave bajke sasnem;

                           da više ne znam sebe sama,
                           ni dima bola u maglama.

                                        Tin Ujević
Na sljedećim se tekstovima usvajaju sve govorne (izražajne) vrednote, npr. pravilno logičko i
gramatičko naglašavanje riječi, interpunkcija, stanke, traže se «ključne riječi» u tekstu itd.

 Malo je toga tako vaţnog za budućnost naše zemlje i naše civilizacije kao što je puno priznanje
vaţnosti umjetnika. Upravo je umjetnost ta koja napaja korijene naše kulture i društvo mora dopustiti
umjetniku da slijedi svoju viziju ma kamo ona vodila.
U slobodnom društvu, umjetnost nije oruţje i ne smije pripadati podruĉju polemika i ideologija.
Umjetnici nisu inţinjeri duše...
Najvaţnija duţnost pisca, kompozitora, umjetnika je ostati vjeran sam sebi i dopustiti plodovima
svoga rada da zriju tamo gdje mogu.
(odlomak iz govora J. F. Kennedyja)

 U dugoj povijesti svijeta tek je malom broju naraštaja pruţena mogućnost da obrani slobodu u
trenucima najveće opasnosti. Ja ne bjeţim od takve odgovornosti – ja je prihvaćam. Ne vjerujem da
itko od nas moţe zamijeniti mjesto s drugim ljudima i drugim generacijama. Energija, vjera,
posvećenost koje ćemo unijeti u ovo nastojanje osvijetlit će našu zemlju i sve one koji joj sluţe – i ţar
te vatre osvijetlit će ĉiotav svijet. I zato, dragi moji Amerikanci, ne pitajte što ova zemlja moţe uĉiniti
za vas, nego što vi moţete uĉiniti za ovu zemlju.
(odlomak iz govora J. F. Kennedyja)


Mi danas nastavljamo to isto putovanje. I dalje smo najrazvijenija i najmoćnija zemlja na
svijetu. Naši radnici nisu ništa manje produktivni nego što su bili na poĉetku krize. Naši
umovi nisu ništa manje inventivni, naše usluge i proizvodi nisu ništa manje potrebni nego što
su bili prošlog tjedna, prošlog mjeseca ili prošle godine. Naše mogućnosti ostaju neumanjene.
No vrijeme cupkanja u mjestu, zaštite uskih interesa i odgaĊanja donošenja teških odluka
zasigurno je prošlo. Poĉevši od danas, moramo ustati, otresti sa sebe prašinu i zapoĉeti s
obnovom Amerike.
...
Mi smo ĉuvari ove baštine. Još jednom voĊeni ovim principima moţemo se suoĉiti s novim
opasnostima koje zahtijevaju još veće napore i još bolju meĊudrţavnu suradnju i
razumijevanje. Irak ćemo odgovorno prepustiti njegovim stanovnicima i iskovati teško steĉeni
mir u Afganistanu. U zajedništvu sa starim prijateljima i bivšim neprijateljima, neumorno
ćemo raditi na smanjenju nuklearne opasnosti i rješavanju pitanja globalnog zatopljenja.
Nećemo se ispriĉavati zbog svog naĉina ţivota niti ćemo popuštati u obrani istog, a onima
koji ţele postići svoje ciljeve sijući teror i ubijajući neduţne poruĉujemo da je naš duh
nesalomljiv i jaĉi no ikad; ne moţete ga nadţivjeti i mi ćemo vas poraziti.
...

Naši su izazovi moţda novi. Sredstva koja ćemo koristiti kako bi se s njima suoĉili takoĊer
mogu biti nova. No temeljne vrijednosti o kojima naš uspjeh ovisi - ĉestitost i teţak rad,
hrabrost i poštenje, tolerancija i znatiţelja, odanost i domoljublje - stare su. I istinite. One su
bile tiha sila napretka kroz povijest. Ono što nam je sada potrebno jest povratak ovim
istinitostima. Ono što se od nas sada traţi je novo razdoblje odgovornosti - priznanje svakog
stanovnika Amerike da imamo obveze prema sebi, svojoj domovini i svijetu, obveze koje ne
preuzimamo nevoljko već s radošću, s ĉvrstim uvjerenjem da ništa u tolikoj mjeri ne
ispunjava naš duh, i definira naš karakter, kao saznanje da smo dali sve od sebe kako bismo se
suoĉili s teškim zadatkom.

( iz inauguracijskog govora Baracka Obame)
VJEŽBE PREVLADAVANJA TREME

-  uz razliĉite vjeţbe disanja, relaksacije, autosugestije i vizualizacije, koje pomaţu
  smanjivanju i uklanjaju treme, koristim se sljedećom vjeţbom koja sluţi tzv.
  govorniĉkom otvaranju, a koja se temelji na igranju uloga. Ona omogućuje uĉenicima
  da se svaĊaju, nadvikuju, pretjerano gestakuliraju, snaţno i glasno govore, i da se pri
  tom oslobode, da «daju svoj glas». Inscenira se nekoliko situacija, npr.

a) uloge: prodavaĉ, kupac i nekoliko njih koji ĉekaju u redu; situacija: prodavaĉ prevario
  za dvije kune i kupac reagira
b) uloge: kupac, prodavaĉ i pet kojih ĉeka u redu; situacija: kupac se tri puta vraća na
  kasu
c) uloge: tajnica, uĉenik; situacija: uĉenik «hitno treba» potvrdu za mjeseĉnu kartu, a ona
  «nema vremena»
d) uloge: kupac karte, prodavaĉ karte, onaj koji se gura; situacija: onaj koji se gura
  progurao se ispred kupca koji je ĉekao u dugaĉkom redu kako bi kupio kartu za
  koncert svoje omiljene grupe
e) uloge: mama, sin; situacija: mama ne ţeli sina pustiti na tulum
f) Uloge: kupac, zaštitar; uloge: u dućanu kupca vrlo uoĉljivo i nepristojno prati zaštitar
  itd.

VJEŽBE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE

1. Sljedeće osjećaje uĉenici moraju predstaviti govorom tijela: agresivnost, bijes,
  prijetnju, išĉekivanje, strah, prebacivanje, dosadu, ĉvrstoću, otvorenost, neodluĉnost,
  prodornost, napetost, opuštenost, dvosmislenost, spremnost na kompromis itd. Svaki
  se od navedenih pojmova ispiše na poseban papirić. Uĉenici govorom tijela
  predstavljaju osjećaje koji su na njima napisani. Ostali se trude pogoditi o kojim se
  osjećajima radi. Cilj vjeţbe je da uĉenici osvijeste kako će se naši osjećaji shvatiti i
  interpretirati bez da smo išta rekli i kako je naš govor tijela puno eksplicitniji od onoga
  što govorimo, tj. od sadrţaja govora.
2. Sudionici su podijeljeni u nekoliko skupina. Svakoj se skupini podijele tri papira B1
  formata u razliĉitim bojama, ljepilo i boje. Njihov je zadatak da od papira naprave
  trodimenzionalni dvorac koji će samostalno moći stajati na podlozi. Zadatak moraju
  obaviti u potpunoj tišini, komunicirajući iskljuĉivo neverbalno. U diskusiji nakon
  zadatka analiziramo kako su se dogovarali tijekom rada, je li netko preuzeo ulogu
  voĊe, je li se bilo teško sporazumijevati samo neverbalno. Uĉenici se uvjere kako za
  komunikaciju u velikoj mjeri nisu potrebne rijeĉi, odnosno još jednom na primjeru
  uoĉe koliko vaţnu ulogu ima neverbalna komunikacija.
Primjeri vježbi na nastavi govorništva

More Related Content

What's hot

Језичка култура у настави
Језичка култура у наставиЈезичка култура у настави
Језичка култура у настави
Srpska škola u inostranstvu
 
Pravila za rjesavanje sukoba
Pravila za rjesavanje sukobaPravila za rjesavanje sukoba
Pravila za rjesavanje sukoba
petraognjenovic
 
Neverbalna komunikacija
Neverbalna komunikacijaNeverbalna komunikacija
Neverbalna komunikacija
Škola Futura
 
Subjektna recenica vjezba
Subjektna recenica vjezbaSubjektna recenica vjezba
Subjektna recenica vjezba
Ivana Čališ
 
Licnost
LicnostLicnost
Plavi zec
Plavi zecPlavi zec
Plavi zec
MajaGerasimovic
 
Dip in 4 testovi
Dip in 4 testoviDip in 4 testovi
Dip in 4 testovi
Alme Dina Tokić
 
Nastavne metode, tehnike i tipovi zadataka
Nastavne metode, tehnike i tipovi zadatakaNastavne metode, tehnike i tipovi zadataka
Nastavne metode, tehnike i tipovi zadataka
dragadavid
 
Kanjos macedonovic prezentacija + mapa uma
Kanjos macedonovic prezentacija + mapa umaKanjos macedonovic prezentacija + mapa uma
Kanjos macedonovic prezentacija + mapa uma
mikinjr11
 
Javni nastup
Javni nastupJavni nastup
Javni nastup
Slobodan Roksandić
 
Poslovni bonton
Poslovni bontonPoslovni bonton
Poslovni bonton
Dubravka Zivkovic
 
Glagoli po predmetu radnje
Glagoli po predmetu radnjeGlagoli po predmetu radnje
Glagoli po predmetu radnje
Ivana Čališ
 
Tabela - glagolski oblici
Tabela - glagolski obliciTabela - glagolski oblici
Tabela - glagolski oblici
Marija Tir Borlja
 
Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanje
Verica Arula
 
Народна књижевност
Народна књижевностНародна књижевност
Народна књижевност
Ивана Цекић
 
Kviz iz bosanskog jezika i knjizevnosti za petake
Kviz iz bosanskog jezika i knjizevnosti za petakeKviz iz bosanskog jezika i knjizevnosti za petake
Kviz iz bosanskog jezika i knjizevnosti za petake
Emir Harcin
 
Pisanje recce ne
Pisanje recce nePisanje recce ne
Pisanje recce ne
SnezanaSelenic
 

What's hot (20)

Језичка култура у настави
Језичка култура у наставиЈезичка култура у настави
Језичка култура у настави
 
Pravila za rjesavanje sukoba
Pravila za rjesavanje sukobaPravila za rjesavanje sukoba
Pravila za rjesavanje sukoba
 
Neverbalna komunikacija
Neverbalna komunikacijaNeverbalna komunikacija
Neverbalna komunikacija
 
Komunikacija
KomunikacijaKomunikacija
Komunikacija
 
Subjektna recenica vjezba
Subjektna recenica vjezbaSubjektna recenica vjezba
Subjektna recenica vjezba
 
Licnost
LicnostLicnost
Licnost
 
Plavi zec
Plavi zecPlavi zec
Plavi zec
 
Dip in 4 testovi
Dip in 4 testoviDip in 4 testovi
Dip in 4 testovi
 
Nastavne metode, tehnike i tipovi zadataka
Nastavne metode, tehnike i tipovi zadatakaNastavne metode, tehnike i tipovi zadataka
Nastavne metode, tehnike i tipovi zadataka
 
Kanjos macedonovic prezentacija + mapa uma
Kanjos macedonovic prezentacija + mapa umaKanjos macedonovic prezentacija + mapa uma
Kanjos macedonovic prezentacija + mapa uma
 
Javni nastup
Javni nastupJavni nastup
Javni nastup
 
Poslovni bonton
Poslovni bontonPoslovni bonton
Poslovni bonton
 
Glagoli po predmetu radnje
Glagoli po predmetu radnjeGlagoli po predmetu radnje
Glagoli po predmetu radnje
 
Tabela - glagolski oblici
Tabela - glagolski obliciTabela - glagolski oblici
Tabela - glagolski oblici
 
Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanje
 
Народна књижевност
Народна књижевностНародна књижевност
Народна књижевност
 
Kviz iz bosanskog jezika i knjizevnosti za petake
Kviz iz bosanskog jezika i knjizevnosti za petakeKviz iz bosanskog jezika i knjizevnosti za petake
Kviz iz bosanskog jezika i knjizevnosti za petake
 
Verbalna i-neverbalna-komunikacija-srpska-skripta-1
Verbalna i-neverbalna-komunikacija-srpska-skripta-1Verbalna i-neverbalna-komunikacija-srpska-skripta-1
Verbalna i-neverbalna-komunikacija-srpska-skripta-1
 
emocije
emocijeemocije
emocije
 
Pisanje recce ne
Pisanje recce nePisanje recce ne
Pisanje recce ne
 

Viewers also liked

Govorne vezbe
Govorne vezbeGovorne vezbe
Govorne vezbe
Marina Tokin
 
Prirucnik za nastupe u medijima i javne nastupe-Nacionalni Demokratski Institut
Prirucnik za nastupe u medijima i javne nastupe-Nacionalni Demokratski InstitutPrirucnik za nastupe u medijima i javne nastupe-Nacionalni Demokratski Institut
Prirucnik za nastupe u medijima i javne nastupe-Nacionalni Demokratski Institut
boshkosavich
 
Vestine komunikacije (primer prezentacije)
Vestine komunikacije (primer prezentacije)Vestine komunikacije (primer prezentacije)
Vestine komunikacije (primer prezentacije)
Marko Burazor
 
Dikcija i javni nastup - spisak preporučene literature
Dikcija i javni nastup - spisak preporučene literatureDikcija i javni nastup - spisak preporučene literature
Dikcija i javni nastup - spisak preporučene literature
Slobodan Roksandić
 
Vrednovanje govora
Vrednovanje govoraVrednovanje govora
Vrednovanje govora
Pogled kroz prozor
 
Osnove PR komunikacije
Osnove PR komunikacije Osnove PR komunikacije
Osnove PR komunikacije
Pro PR
 
Govor tela
Govor telaGovor tela
Nenasilna komunikacija 2
Nenasilna komunikacija 2Nenasilna komunikacija 2
Nenasilna komunikacija 2
Svetlana Čeko
 
Radionice za sat razrednika
Radionice za sat razrednikaRadionice za sat razrednika
Radionice za sat razrednika
Pogled kroz prozor
 
Internet komunikacija ceds treneri
Internet komunikacija ceds treneriInternet komunikacija ceds treneri
Internet komunikacija ceds treneri
Milos Djajic
 
Toni buzan brzo citanje
Toni buzan  brzo citanjeToni buzan  brzo citanje
Toni buzan brzo citanje
JovanTheGreat
 
Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006
Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006
Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006
Parti Djibouti
 
Drustvene Mreze I Njihov Pr Potencijal
Drustvene Mreze I Njihov Pr PotencijalDrustvene Mreze I Njihov Pr Potencijal
Drustvene Mreze I Njihov Pr Potencijal
Nebojsa Radovic
 
Leadership Weekend - uvodna prezentacija
Leadership Weekend - uvodna prezentacijaLeadership Weekend - uvodna prezentacija
Leadership Weekend - uvodna prezentacija
Miloš Janković
 
Pr i marketing
Pr i marketingPr i marketing
Pr i marketing
Predrag Milicevic
 
Public speaking workshop
Public speaking workshopPublic speaking workshop
Public speaking workshop
Abhishek Shetty
 
CEPI IV
CEPI IV CEPI IV
Masovna komunikacija
Masovna komunikacija Masovna komunikacija
Masovna komunikacija
Jasmina Krstic Latinovic (Pro PR)
 
Rosenberg nenasilna komunikacija
Rosenberg nenasilna komunikacijaRosenberg nenasilna komunikacija
Rosenberg nenasilna komunikacija
Irena Srdanović
 

Viewers also liked (20)

Govorne vezbe
Govorne vezbeGovorne vezbe
Govorne vezbe
 
Prirucnik za nastupe u medijima i javne nastupe-Nacionalni Demokratski Institut
Prirucnik za nastupe u medijima i javne nastupe-Nacionalni Demokratski InstitutPrirucnik za nastupe u medijima i javne nastupe-Nacionalni Demokratski Institut
Prirucnik za nastupe u medijima i javne nastupe-Nacionalni Demokratski Institut
 
Vestine komunikacije (primer prezentacije)
Vestine komunikacije (primer prezentacije)Vestine komunikacije (primer prezentacije)
Vestine komunikacije (primer prezentacije)
 
Dikcija i javni nastup - spisak preporučene literature
Dikcija i javni nastup - spisak preporučene literatureDikcija i javni nastup - spisak preporučene literature
Dikcija i javni nastup - spisak preporučene literature
 
Komunikacija među ljudima nekad i sad
Komunikacija među ljudima nekad i sadKomunikacija među ljudima nekad i sad
Komunikacija među ljudima nekad i sad
 
Vrednovanje govora
Vrednovanje govoraVrednovanje govora
Vrednovanje govora
 
Osnove PR komunikacije
Osnove PR komunikacije Osnove PR komunikacije
Osnove PR komunikacije
 
Govor tela
Govor telaGovor tela
Govor tela
 
Nenasilna komunikacija 2
Nenasilna komunikacija 2Nenasilna komunikacija 2
Nenasilna komunikacija 2
 
Radionice za sat razrednika
Radionice za sat razrednikaRadionice za sat razrednika
Radionice za sat razrednika
 
Internet komunikacija ceds treneri
Internet komunikacija ceds treneriInternet komunikacija ceds treneri
Internet komunikacija ceds treneri
 
Toni buzan brzo citanje
Toni buzan  brzo citanjeToni buzan  brzo citanje
Toni buzan brzo citanje
 
Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006
Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006
Health Systems Profile- Djibouti Regional Health Systems Observatory- EMRO 2006
 
Drustvene Mreze I Njihov Pr Potencijal
Drustvene Mreze I Njihov Pr PotencijalDrustvene Mreze I Njihov Pr Potencijal
Drustvene Mreze I Njihov Pr Potencijal
 
Leadership Weekend - uvodna prezentacija
Leadership Weekend - uvodna prezentacijaLeadership Weekend - uvodna prezentacija
Leadership Weekend - uvodna prezentacija
 
Pr i marketing
Pr i marketingPr i marketing
Pr i marketing
 
Public speaking workshop
Public speaking workshopPublic speaking workshop
Public speaking workshop
 
CEPI IV
CEPI IV CEPI IV
CEPI IV
 
Masovna komunikacija
Masovna komunikacija Masovna komunikacija
Masovna komunikacija
 
Rosenberg nenasilna komunikacija
Rosenberg nenasilna komunikacijaRosenberg nenasilna komunikacija
Rosenberg nenasilna komunikacija
 

Similar to Primjeri vježbi na nastavi govorništva

Domaći, Macan i Petruša.docx
Domaći, Macan i Petruša.docxDomaći, Macan i Petruša.docx
Domaći, Macan i Petruša.docx
ssuserdc03ab
 
Vještine samopredstavljanja.pptx
Vještine samopredstavljanja.pptxVještine samopredstavljanja.pptx
Vještine samopredstavljanja.pptx
petraognjenovic
 
Igre u nastavi
Igre u nastaviIgre u nastavi
Igre u nastavi
Nela S Nikovska
 
Ekonomist_Globalno-poslovno-okruženje_Identificiranje-sličnosti-i-razlika-međ...
Ekonomist_Globalno-poslovno-okruženje_Identificiranje-sličnosti-i-razlika-međ...Ekonomist_Globalno-poslovno-okruženje_Identificiranje-sličnosti-i-razlika-međ...
Ekonomist_Globalno-poslovno-okruženje_Identificiranje-sličnosti-i-razlika-međ...
SanelaPasicDelahmeto
 
Psiholoski mehanizmi odbrane
Psiholoski mehanizmi odbranePsiholoski mehanizmi odbrane
Psiholoski mehanizmi odbrane
Ivor Viskovic
 
Petra Bakule Mostar
Petra Bakule MostarPetra Bakule Mostar
Petra Bakule Mostar
Valentina Nedic
 
Pitanja 1.Kolokvij
Pitanja 1.KolokvijPitanja 1.Kolokvij
Pitanja 1.Kolokvij
Branka
 

Similar to Primjeri vježbi na nastavi govorništva (8)

Domaći, Macan i Petruša.docx
Domaći, Macan i Petruša.docxDomaći, Macan i Petruša.docx
Domaći, Macan i Petruša.docx
 
spd
spdspd
spd
 
Vještine samopredstavljanja.pptx
Vještine samopredstavljanja.pptxVještine samopredstavljanja.pptx
Vještine samopredstavljanja.pptx
 
Igre u nastavi
Igre u nastaviIgre u nastavi
Igre u nastavi
 
Ekonomist_Globalno-poslovno-okruženje_Identificiranje-sličnosti-i-razlika-međ...
Ekonomist_Globalno-poslovno-okruženje_Identificiranje-sličnosti-i-razlika-međ...Ekonomist_Globalno-poslovno-okruženje_Identificiranje-sličnosti-i-razlika-međ...
Ekonomist_Globalno-poslovno-okruženje_Identificiranje-sličnosti-i-razlika-međ...
 
Psiholoski mehanizmi odbrane
Psiholoski mehanizmi odbranePsiholoski mehanizmi odbrane
Psiholoski mehanizmi odbrane
 
Petra Bakule Mostar
Petra Bakule MostarPetra Bakule Mostar
Petra Bakule Mostar
 
Pitanja 1.Kolokvij
Pitanja 1.KolokvijPitanja 1.Kolokvij
Pitanja 1.Kolokvij
 

More from Pogled kroz prozor

Internet u nižim razredima, anketa
Internet u nižim razredima, anketaInternet u nižim razredima, anketa
Internet u nižim razredima, anketa
Pogled kroz prozor
 
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketaInternet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
Pogled kroz prozor
 
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetuKviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
Pogled kroz prozor
 
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptxDvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Pogled kroz prozor
 
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romanaPrilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
Pogled kroz prozor
 
Prilog 3. Projektni zadaci Orwell
Prilog 3. Projektni zadaci OrwellPrilog 3. Projektni zadaci Orwell
Prilog 3. Projektni zadaci Orwell
Pogled kroz prozor
 
Prilog 5, Projektni zadaci Huxley
Prilog 5, Projektni zadaci HuxleyPrilog 5, Projektni zadaci Huxley
Prilog 5, Projektni zadaci Huxley
Pogled kroz prozor
 
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docxPrilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
Pogled kroz prozor
 
Prilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docx
Prilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docxPrilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docx
Prilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docx
Pogled kroz prozor
 
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
Pogled kroz prozor
 
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u HrvatskojPredstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
Pogled kroz prozor
 
Prilog 1. Upute za učenike
Prilog 1. Upute za učenikePrilog 1. Upute za učenike
Prilog 1. Upute za učenike
Pogled kroz prozor
 
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
Pogled kroz prozor
 
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
Pogled kroz prozor
 
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacijeKomentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
Pogled kroz prozor
 
Izazov digitalne detoksikacije - radni list
Izazov digitalne detoksikacije - radni listIzazov digitalne detoksikacije - radni list
Izazov digitalne detoksikacije - radni list
Pogled kroz prozor
 
Rezultati ankete ovisnosti o internetu
Rezultati ankete ovisnosti o internetuRezultati ankete ovisnosti o internetu
Rezultati ankete ovisnosti o internetu
Pogled kroz prozor
 
Dabroučitelj - knjižica
Dabroučitelj - knjižicaDabroučitelj - knjižica
Dabroučitelj - knjižica
Pogled kroz prozor
 
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadatakaDabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Pogled kroz prozor
 
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadatakaDabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Pogled kroz prozor
 

More from Pogled kroz prozor (20)

Internet u nižim razredima, anketa
Internet u nižim razredima, anketaInternet u nižim razredima, anketa
Internet u nižim razredima, anketa
 
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketaInternet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
 
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetuKviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
 
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptxDvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
 
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romanaPrilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
 
Prilog 3. Projektni zadaci Orwell
Prilog 3. Projektni zadaci OrwellPrilog 3. Projektni zadaci Orwell
Prilog 3. Projektni zadaci Orwell
 
Prilog 5, Projektni zadaci Huxley
Prilog 5, Projektni zadaci HuxleyPrilog 5, Projektni zadaci Huxley
Prilog 5, Projektni zadaci Huxley
 
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docxPrilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
 
Prilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docx
Prilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docxPrilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docx
Prilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docx
 
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
 
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u HrvatskojPredstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
 
Prilog 1. Upute za učenike
Prilog 1. Upute za učenikePrilog 1. Upute za učenike
Prilog 1. Upute za učenike
 
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
 
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
 
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacijeKomentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
 
Izazov digitalne detoksikacije - radni list
Izazov digitalne detoksikacije - radni listIzazov digitalne detoksikacije - radni list
Izazov digitalne detoksikacije - radni list
 
Rezultati ankete ovisnosti o internetu
Rezultati ankete ovisnosti o internetuRezultati ankete ovisnosti o internetu
Rezultati ankete ovisnosti o internetu
 
Dabroučitelj - knjižica
Dabroučitelj - knjižicaDabroučitelj - knjižica
Dabroučitelj - knjižica
 
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadatakaDabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadataka
 
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadatakaDabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadataka
 

Primjeri vježbi na nastavi govorništva

 • 1. PRIMJERI VJEŢBI NA NASTAVI GOVORNIŠTVA VJEŽBE ARGUMENTACIJE 1. «UVJERI ME» - u ovoj vjeţbi uĉenici otkrivaju vaţnost profiliranja publike, tj. razvijaju razliĉite strategije za razliĉitu publiku. Podijeljeni u skupine moraju pripremiti kratak govor u kojemu će prijatelja/roditelja/ravnatelja škole/punkera/poduzetnika/politiĉara uvjeriti da pomogme njihovoj govorniĉkoj skupini ili da se ukljuĉi u rad nastave govorništva 2. «LOPTA POBIJANJA» - ovom vjeţbom uĉenici se uvjeţbavanju u iznalaţenju argumenata za odreĊenu tezu. Sjedi se u krugu. Voditelj ima lopticu koju baca pojedinim uĉenicima izgovorivši odreĊenu tezu. Tko uhvati loptu, mora brzo dati argument za ili protiv izreĉene teze te baca lopticu dalje. Sljedeći uĉenik mora ili pobiti argument ili ga osnaţiti. Vjeţba se nastavlja dok netko više ne zna što bi rekao, što znaĉi da je odreĊena tema iscrpljena. Tada voditelj zadaje novu tezu. Moguće teze: Pokusi na životinjama su opravdani. Trebalo bi zatvoriti zoološke vrtove. Ljudi ne bi smjeli ubijati životinje radi odjevnih predmeta. Nasilje je ponekad opravdano. Obrazovanje je ključ uspjeha. Televizija smanjuje kvalitetu života. Potrebno je da Hrvatska uĎe u Europsku uniju. Država treba osigurati obrazovanje samo na službenom jeziku. Čovjek današnjice zainteresiran je samo za novac. Smrtna kazna je neprihvatljiva. Virtualni prijatelji zanimljiviji su od stvarnih itd. 3. «ISPADANJE IZ AVIONA» - uĉenici moraju zamisliti da se nalaze u velikom balonu 500 m iznad zemlje s još 4 osobe. Balon poĉinje naglo padati i jasno je da iz balona treba izbaciti jednu osobu. Zadatak je uĉenika da odaberu neku poznatu osobu (glumac, pjevaĉ, politiĉar...) i da svojim kratkim govorom (1-2 minute) uvjeri ostale u balonu da ta osoba ne smije biti izbaĉena (zbog svoje vaţnosti, razvitka ili spasa ĉovjeĉanstva itd.) Daje im se nekoliko minuta za pripremu govora. Nakon svakog govora ostali mogu ocjenjivati govornika, je li ih uspio uvjeriti ili nije. 4. «NEMOGUĆA MISIJA» - uĉenici, podijeljeni u skupine, imaju zadatak da pripreme uvjeravajući govor na zadane teme. Moraju izvršiti «nemoguću misiju» svojim uvjeravalaĉkim sposobnostima i ĉvrstim argumentima, npr. zalihu vodenih kreveta prodati vojsci, pošumiti Stradun itd. 5. «BAROMETAR STAVOVA» - ova vjeţba omogućava sudionicima da kritiĉki razmišljaju o kontroverznim temama i da nakon toga uvjerljivim argumentima uvjere druge da su njihova razmišljanja valjana. Omogućava sudionicima da budu aktivni. Osnaţuje sudionike na iznošenje mišljenje i stavova o razliĉitim temama. Uĉenici će slušati i uĉiti jedni od drugih, diskutirati i doći do odreĊenih rezultata.
 • 2. - Postave se znakovi slažem se i ne slažem se na suprotne strane prostorije, a znak nisam siguran u sredinu. Uĉenici proĉitaju odreĊene teze (npr. Muškarci su agresivniji od žena. Mediji su glavni uzrok nasilja meĎu mladima. Ako djevojka nosi ekstremno seksi odjeću, izaziva da bude silovana. Smrtna kazna smanjuje kriminal. Oko za oko, zub za zub pozitivan je načim rješavanja konflikta. Ne možeš promijeniti osobu s predrasudama. Svi u ovom razredu imaju predrasude. Povećanje broja policajaca na ulicama najbolja je obrana od kriminala. itd.) i moraju odluĉiti slaţu li se s njima ili ne. Kad odluĉe, stanu kod onog znaka koji odgovara njihovu stavu. Nakon toga objašnjavaju zašto se slaţu odnosno ne slaţu s odreĊenom tezom. Uĉenici koji su odabrali slažem se i ne slažem se trebali bi uvjeriti one koji nisu sigurni da se odluĉe za ili protiv zadane teze. Uĉenici koji su u sredini i nisu sigurni mogu u bilo kojem trenutku promijeniti mišljenje i pomaknuti se ispod znaka koji odgovara njihovu stavu. Ako tako netko uĉini, raspravlja se tko ga je svojom argumentacijom potaknuo na promjenu stava. Uĉenici se uvjeravaju da snagom svojih argumenata mogu uvjeriti nekoga da promijeni svoje mišljenje. 6. «VJEŢBA GLAVNOG KUHARA» - i u ovoj vjeţbi, koja predstavlja kako uvjeţbavanje sposobnosti argumentacije tako i sposobnost uvjerljivog drţanja neovisno o sadrţaju govorenja, uĉenicima se zada tema za koju se pretpostavlja da o njoj ne znaju apsolutno ništa (npr. Japanska umjetnost, Fizikalni zakoni mehanike, Održavanje automobila, Kršćanstvo u Indiji, Pametne kuće, Vlast u Panami, Postanak naziva «Konavle», Bežični prijenos energije...). Bilo bi dobro da uĉenici drţe u ovom sluĉaju govor o temi u kojoj su apsolutne neznalice, ali se koriste strategijama za izvedbu govora i svojim uvjeravalaĉkim sposobnostima govore pred publikom. Cilj, nimalo jednostavan, je da ispadnu pravi struĉnjaci na zadanu temu. Ovdje nije vaţno što govore, već naĉin kako govore, tj, kako su ušli u ulogu. Ostali uĉenici prouĉavaju njihovu verbalnu i neverbalnu izvedbu (kašljucaju li, mrmljaju, što ĉine oĉima, smiju li se itd.) 7. «ŠTOOOO?» - sljedeća vjeţba sluţi za uvjeţbavanje u logiĉnom, smislenom govorenju, drţanju strukture govora i neudaljavanju s teme. Uĉenik izaĊe pred publiku i poĉinje govoriti o zadanoj temi, npr. Glazba koju slušaju mladi, Vrijednosti moje gimnazije, Film svih filmova itd. Ĉlanovi publike se ukljuĉuju tako da u svakom trenutku kad im se uĉini da je govornik skrenuo se teme, viknnu: Štoo?. Govornik mora korigirati svoj govor i vratiti se na temu. Najuspješnije je vjeţbu napravio onaj za ĉijeg se govora najmanje puta ĉulo: štooo. Na malo višoj razini, kad su već svi dovoljno uigrani, vjeţba se moţe raditi na naĉin da publika izgovara, ovisno o pogreškama koje govornik ĉini, sljedeće rijeĉi: ponavljanje (ako govornik u svom govoru neprestano ponavlja neke tvrdnje ili podatke), praznorječivost (ako govori bez dokaza i argumenata) i otklon (ako govori o nevaţnim stvarima). Tako i govornik i publika u neprekidnoj interakciji uoĉavaju kvalitete dobroga govora.
 • 3. VJEŽBE ZA GLAS I IZGOVOR - uz razliĉite vjeţbe pravilnog opuštanja, disanja i izgovaranja, na navedenim se tekstovima rade vjeţbe za glas i izgovor: Prvog petka u prosincu poĊe Pero put placa potraţiti prezrelo povrće. Prvo pronaĊe prezreli, plavi patlidţan, potom poţuri po paprike pa po paradajz. Pošto pokupuje paradajz, preko puta primijeti Paska. Pasko, Pasko, povika. Pasko protrne. Pih, peh, promumlja potiho. Pasko, pehist, pohita polako prema prethodniku. Peri preostalo prenijeti prezrelo povrće preko pola Pregrade! Stanko Stanković sedamdesetogodišnji je stolar. Stalno je za sivim stolom. Prestaje sastavljati spomenuto jer stiţe sestra Slavica Sesardić iz Siska sa sedamnaestogodišnjim sinom Slavenom i sićušnim, srebrnim psom Sislijem. Svi su sretni zbog susreta. Šetam šumom i slušam šuštanje lišća. Šteta što Šime Šimiĉić sa šibenskog Šubićevca nije sa mnom u šumi. Skakutali bismo, šalili se i raspravljali o svemu i svaĉemu. Poslije šumske šetnje proslavili bismo osamnaestogodišnjicu našega poznanstva. Ratko Radić marljiv je radnik. Predano radi u rijeĉkoj radionici. Radeći razmišlja o Tereziji Premuţić. Izrezbarit će joj ruţiĉastu ruţu za trideset i prvi roĊendan. Raspjevana Terezija za aperitiv će servirati liker od oraha. Za ruĉak će pripremiti integralnu riţu, rezance s preljevom od rajĉica, srnetinu, salatu od rotkvica, radiĉa i mrkvice, a za desert roţatu i štrudlu od rogaĉa. Radosni Ratko ruĉat će s dobronamjernom i poţrtvovnom Terezijom. Svoju će sreću zaliti vrsnim hrvatskim rujnim vinom iz srebrnih pehara. Misic Ja sam misic mali koji voli da se sali, slican sam svom ocu misu, plasim se macke, ne podnosim kisu, za mene je stlasna kusnja, kada negdje nesto susnja. Ja sam za vjecni mil i da svaki mis ima plavo na svoj sil. Miseve neplekidno pitanje muci kad ce biti gazde u svojoj kuci. Uzasno mi se zivot gnusa sto nas miseve nitko i ne slusa. Kad ce misevi imati plavo da slobodno secu ispled svoje lupe, da po misji na misjem lazgovalaju? Zasto bas nas miseve uvijek valaju? Ne mozemo tlpjeti vise takovo stanje i vjelujemo da ce doci vlijeme kad ce macke od miseva biti manje i kad se nece macke u blkove busati: mis ce govoliti, a macke slusati!
 • 4. 1. Poredajte izraze po stupnju jačine kojom ćete ih izgovoriti: a) Dodaj mi olovku! a) Proĉitaj mi, molim te, taj uvodnik! b) Lijepo te molim olovku. b) Ĉitaj što tu piše! c) Daj mi olovku! c) Ĉitaj! d) Olovku! d) Proĉitaj što piše u uvodniku. e) Molim te olovku. e) Budi ljubazna pa mi proĉitaj što piše u uvodniku. a) Molim te komadić kruha. b) Daj mi kruha! c) Kruha! d) Gladan sam. Imaš li, molim te, komadić kruha? e) Brzo, kruha! Poţuri! 2. Na tvrdnju : «Stigao je Ivan.», odgovorite s «da», ali tako da taj odgovor označava: a) upit, traţenje potvrde b) rezignaciju, nezadovoljstvo c) zbunjenost, nelagodu d) uzbuĊenje, veselje e) sumnju f) ironiju 3. Izgovorite sljedeće rečenice dvaput; jednom kao veoma dobru vijest, drugi put kao izrazito lošu: 2039. godina bit će jedna od najtoplijih u povijesti Crno nije boja. Uvijek sam ovisila o dobroti stranaca. IznenaĊujuće velik broj naših graĊana nikada ne ĉita novine niti gleda vijesti. . Navedene se pjesme čitaju vodeći računa o svim izražajnim vrednotama jezika (logičko naglašavanje, rečenična intonacija, stanke itd.): To što sam Odlazak To sto sam od vas okrenuo svoje lice U slutnji, u ĉeţnji daljine, daljine mili moji u srcu, u dahu planine, planine. nije bila volja moja neka se nevidljiva ruka sa mnom našalila Malena mjesta srca moga, i ja ne gledam više u vas već u neki zid spomenak Braĉa, Imotskoga. siv je i visok je taj zid i na njemu išĉezavaju sve slike što sam ih u oĉima nosio zalud viĉem ni vlastito ne uho ne ĉuje I bljesak slavna šestopera, i tako u sebi glasan ja ću za vas posve utihnuti I miris (miris) kalopera. i umjesto mog srca kucat će moj sat Tamo, tamo da putujem Drago Ivanišević tamo, tamo da tugujem; da ĉujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem; da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maglama. Tin Ujević
 • 5. Na sljedećim se tekstovima usvajaju sve govorne (izražajne) vrednote, npr. pravilno logičko i gramatičko naglašavanje riječi, interpunkcija, stanke, traže se «ključne riječi» u tekstu itd. Malo je toga tako vaţnog za budućnost naše zemlje i naše civilizacije kao što je puno priznanje vaţnosti umjetnika. Upravo je umjetnost ta koja napaja korijene naše kulture i društvo mora dopustiti umjetniku da slijedi svoju viziju ma kamo ona vodila. U slobodnom društvu, umjetnost nije oruţje i ne smije pripadati podruĉju polemika i ideologija. Umjetnici nisu inţinjeri duše... Najvaţnija duţnost pisca, kompozitora, umjetnika je ostati vjeran sam sebi i dopustiti plodovima svoga rada da zriju tamo gdje mogu. (odlomak iz govora J. F. Kennedyja) U dugoj povijesti svijeta tek je malom broju naraštaja pruţena mogućnost da obrani slobodu u trenucima najveće opasnosti. Ja ne bjeţim od takve odgovornosti – ja je prihvaćam. Ne vjerujem da itko od nas moţe zamijeniti mjesto s drugim ljudima i drugim generacijama. Energija, vjera, posvećenost koje ćemo unijeti u ovo nastojanje osvijetlit će našu zemlju i sve one koji joj sluţe – i ţar te vatre osvijetlit će ĉiotav svijet. I zato, dragi moji Amerikanci, ne pitajte što ova zemlja moţe uĉiniti za vas, nego što vi moţete uĉiniti za ovu zemlju. (odlomak iz govora J. F. Kennedyja) Mi danas nastavljamo to isto putovanje. I dalje smo najrazvijenija i najmoćnija zemlja na svijetu. Naši radnici nisu ništa manje produktivni nego što su bili na poĉetku krize. Naši umovi nisu ništa manje inventivni, naše usluge i proizvodi nisu ništa manje potrebni nego što su bili prošlog tjedna, prošlog mjeseca ili prošle godine. Naše mogućnosti ostaju neumanjene. No vrijeme cupkanja u mjestu, zaštite uskih interesa i odgaĊanja donošenja teških odluka zasigurno je prošlo. Poĉevši od danas, moramo ustati, otresti sa sebe prašinu i zapoĉeti s obnovom Amerike. ... Mi smo ĉuvari ove baštine. Još jednom voĊeni ovim principima moţemo se suoĉiti s novim opasnostima koje zahtijevaju još veće napore i još bolju meĊudrţavnu suradnju i razumijevanje. Irak ćemo odgovorno prepustiti njegovim stanovnicima i iskovati teško steĉeni mir u Afganistanu. U zajedništvu sa starim prijateljima i bivšim neprijateljima, neumorno ćemo raditi na smanjenju nuklearne opasnosti i rješavanju pitanja globalnog zatopljenja. Nećemo se ispriĉavati zbog svog naĉina ţivota niti ćemo popuštati u obrani istog, a onima koji ţele postići svoje ciljeve sijući teror i ubijajući neduţne poruĉujemo da je naš duh nesalomljiv i jaĉi no ikad; ne moţete ga nadţivjeti i mi ćemo vas poraziti. ... Naši su izazovi moţda novi. Sredstva koja ćemo koristiti kako bi se s njima suoĉili takoĊer mogu biti nova. No temeljne vrijednosti o kojima naš uspjeh ovisi - ĉestitost i teţak rad, hrabrost i poštenje, tolerancija i znatiţelja, odanost i domoljublje - stare su. I istinite. One su bile tiha sila napretka kroz povijest. Ono što nam je sada potrebno jest povratak ovim istinitostima. Ono što se od nas sada traţi je novo razdoblje odgovornosti - priznanje svakog stanovnika Amerike da imamo obveze prema sebi, svojoj domovini i svijetu, obveze koje ne preuzimamo nevoljko već s radošću, s ĉvrstim uvjerenjem da ništa u tolikoj mjeri ne ispunjava naš duh, i definira naš karakter, kao saznanje da smo dali sve od sebe kako bismo se suoĉili s teškim zadatkom. ( iz inauguracijskog govora Baracka Obame)
 • 6. VJEŽBE PREVLADAVANJA TREME - uz razliĉite vjeţbe disanja, relaksacije, autosugestije i vizualizacije, koje pomaţu smanjivanju i uklanjaju treme, koristim se sljedećom vjeţbom koja sluţi tzv. govorniĉkom otvaranju, a koja se temelji na igranju uloga. Ona omogućuje uĉenicima da se svaĊaju, nadvikuju, pretjerano gestakuliraju, snaţno i glasno govore, i da se pri tom oslobode, da «daju svoj glas». Inscenira se nekoliko situacija, npr. a) uloge: prodavaĉ, kupac i nekoliko njih koji ĉekaju u redu; situacija: prodavaĉ prevario za dvije kune i kupac reagira b) uloge: kupac, prodavaĉ i pet kojih ĉeka u redu; situacija: kupac se tri puta vraća na kasu c) uloge: tajnica, uĉenik; situacija: uĉenik «hitno treba» potvrdu za mjeseĉnu kartu, a ona «nema vremena» d) uloge: kupac karte, prodavaĉ karte, onaj koji se gura; situacija: onaj koji se gura progurao se ispred kupca koji je ĉekao u dugaĉkom redu kako bi kupio kartu za koncert svoje omiljene grupe e) uloge: mama, sin; situacija: mama ne ţeli sina pustiti na tulum f) Uloge: kupac, zaštitar; uloge: u dućanu kupca vrlo uoĉljivo i nepristojno prati zaštitar itd. VJEŽBE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE 1. Sljedeće osjećaje uĉenici moraju predstaviti govorom tijela: agresivnost, bijes, prijetnju, išĉekivanje, strah, prebacivanje, dosadu, ĉvrstoću, otvorenost, neodluĉnost, prodornost, napetost, opuštenost, dvosmislenost, spremnost na kompromis itd. Svaki se od navedenih pojmova ispiše na poseban papirić. Uĉenici govorom tijela predstavljaju osjećaje koji su na njima napisani. Ostali se trude pogoditi o kojim se osjećajima radi. Cilj vjeţbe je da uĉenici osvijeste kako će se naši osjećaji shvatiti i interpretirati bez da smo išta rekli i kako je naš govor tijela puno eksplicitniji od onoga što govorimo, tj. od sadrţaja govora. 2. Sudionici su podijeljeni u nekoliko skupina. Svakoj se skupini podijele tri papira B1 formata u razliĉitim bojama, ljepilo i boje. Njihov je zadatak da od papira naprave trodimenzionalni dvorac koji će samostalno moći stajati na podlozi. Zadatak moraju obaviti u potpunoj tišini, komunicirajući iskljuĉivo neverbalno. U diskusiji nakon zadatka analiziramo kako su se dogovarali tijekom rada, je li netko preuzeo ulogu voĊe, je li se bilo teško sporazumijevati samo neverbalno. Uĉenici se uvjere kako za komunikaciju u velikoj mjeri nisu potrebne rijeĉi, odnosno još jednom na primjeru uoĉe koliko vaţnu ulogu ima neverbalna komunikacija.