SlideShare a Scribd company logo
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 1
11
Prieskum verejnej mienky
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z KVANTITATÍVNEHO PRIESKUMU
apríl 2018
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 2
OBSAH
DESIGN PRIESKUMU 3
PROFIL RESPONDENTOV 5
VÝSLEDKY PRIESKUMU 6
1. Asociácie a spomienky na socializmus 7
1.1. Spontánne asociácie so socializmom 8
1.2. Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne 19
1.3. Lepšie stránky života dnes v porovnaní pred rokom 1989 – spontánne 29
1.4. Názory na to, kedy sa žilo lepšie ľuďom – pred rokom 1989 alebo teraz 39
1.5. Uprednostňovanie typu ekonomiky 43
2. Hodnotenie tvrdení o socializme 47
3. Predstavy o úlohe štátu 97
4. Pravo-ľavé zaradenie v ekonomických veciach 121
4.1. Zaradenie na základe výrokov 122
4.2. Sebazaradenie 145
4.3. Zaradenie na základe výrokov verzus sebazarenie 149
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 3
DESIGN PRIESKUMU
 Reprezentatívny kvantitatívny prieskum medzi obyvateľmi SR vo veku od 15 rokov
 Výberový súbor (vzorka opýtaných)
 Veľkosť výberového súboru: N = 1 046 respondentov.
 Spôsob výberu vzorky: kvótny výber (kvóty – pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj).
 Termín zberu dát: 24.4. – 30.4. 2018
 Nástroj zberu údajov
 Dotazník
 Metodika zberu dát
 Face to face (osobné) rozhovory vyškolených anketárov s respondentmi. Rozhovory realizovali vyškolení anketári agentúry FOCUS.
 Štatistická odchýlka
 Interval spoľahlivosti pre celú vzorku: max. ± 3,1 % na 95% hladine významnosti pre frekvenciu javu 50%.
 Poznámky
 Údaje boli spracované štatistickými metódami programu SPSS for Windows.
 V analýze používame pre prehľadnosť zaokrúhlenie na celé percentá – z tohto dôvodu sa môže stať, že celkový súčet sa nerovná
vždy presne 100%, ale napr. 99% alebo 101%.
 V záverečnej správe používame v druhostupňových grafoch triedenie na základe „skúsenosti so socializmom“. Za respondentov so
„žiadnou“ skúsenosťou sme označili tých, ktorí sú dnes vo veku 15-39 rokov; s „čiastočnou“ skúsenosťou vo veku 40-55 rokov a
„významnou“ skúsenosťou respondentov vo veku 56 rokov a viac.
METÓDA PRIESKUMU
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
4
Veľkosť výberovej vzorky umožňuje zovšeobecniť základné výsledky prieskumu (prvostupňové údaje) na populáciu SR vo
veku od 15 rokov s maximálnou odchýlkou ±3,1%.
Zistené výsledky prezentované v tejto správe sú štatistické odhady, ktorých presnosť závisí od veľkosti vzorky/ subvzorky
a od zisteného percentuálneho zastúpenia daného javu v tejto vzorke/ subvzorke. V nasledujúcej tabuľke uvádzame hodnoty
štatistickej chyby pri 95% hladine významnosti.
Štatistická odchýlka
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
5
POHLAVIE v %
muži 48,5
ženy 51,5
VZDELANIE v %
základné 16,9
stredoškolské bez maturity 26,8
stredoškolské s maturitou 35,8
vysokoškolské 20,5
VEĽKOSŤ OBCE v %
menej ako 2 tisíc obyvateľov 30,3
2 – 5 tisíc obyvateľov 15,2
5 – 20 tisíc obyvateľov 16,4
20 – 50 tisíc obyvateľov 15,5
50 – 100 tisíc obyvateľov 10,4
nad 100 tisíc obyvateľov 12,2
VEK v %
15 – 17 rokov 3,9
18 – 24 rokov 9,9
25 – 34 rokov 18,2
35 – 44 rokov 19,3
45 – 54 rokov 15,5
55 – 64 rokov 15,7
65 a viac rokov 17,4
KRAJ v %
Bratislavský kraj 11,6
Trnavský kraj 10,4
Trenčiansky kraj 11,2
Nitriansky kraj 13,0
Žilinský kraj 12,6
Banskobystrický kraj 12,6
Prešovský kraj 14,3
Košický kraj 14,3
PROFIL RESPONDENTOV
NÁRODNOSŤ v %
slovenská 86,3
maďarská 9,7
iná 4,0
%, Base (n): 1 046
ZAMESTNANIE v %
nekvalifikovaný manuálny pracovník 3,7
kvalifikovaný manuál./prevádzkový pracov. 23,2
výkonný odborný prac., úradník 19,7
tvorivý odborný pracovník 11,2
podnikateľ, živnostník 5,6
dôchodca 22,2
študent 8,6
v domácnosti, na materskej dovolenke 2,3
nezamestnaný 3,6
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
6
VÝSLEDKY PRIESKUMU
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
7
1. ASOCIÁCIE A SPOMIENKY NA SOCIALIZMUS
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
8
 Socializmus sa respondentom spája predovšetkým s istotami: konkrétne s istotou práce pre všetkých – „každý
mal prácu“ „dostatok práce pre všetkých“, „plná zamestnanosť“ (20% respondentov) a sociálnymi istotami – „lacné
byty, sociálne zabezpečene“, „sociálne vymoženosti“, „pomoc štátu občanom“ (16% respondentov); avšak na druhej
strane aj s totalitou – potláčaním ľudských a občianskych práv – „diktatúra“, „náboženská nesloboda“, „žiadna
sloboda prejavu“, „obmedzenie slobody pohybu“, „cenzúra“ (18%).
 Približne desatine respondentov sa tiež vybavili asociácie: komunisti/ideológia – „KSS“, „propaganda“, „vedúca
úloha jednej strany“, „Revolučné odborové hnutie“, „Gottwald“ (9%); kľudnejší život / menej stresu – „pohoda
života“, „kľudnejšie časy“, „nebolo toľko stresových situácií“ (7%); dobré – zlaté časy vo všeobecnosti (7%);
minulosť (všeobecne) - „obdobie pred rokom 1989“, „vek dávno minulý“, „bývalé politické zriadenie“ (7%).
 V menšej miere sa respondentom vybavili asociácie:
 rovnosť ľudí, sociálna spravodlivosť – „menšie sociálne rozdiely“, „rovnomernejší prístup k ľuďom“ (5%);
 lepšie zdravotníctvo – „bezplatné zdravotníctvo - lieky zadarmo“, „lepšia starostlivosť“, „dostupné pre všetkých“ (4%);
 ekonomická prosperita, blahobyt – „fungujúce družstva, fabriky“, „sebestačný štát“, „lepšie životné podmienky“ (4%); nízke ceny (3%);
 osobné spomienky – „obdobe môjho detstva“, „moja mladosť“, „najkrajšie obdobie života“, „príbehy rodičov“ (3%);
 nedostatok tovarov – „nedostatok potravín“, „prázdne obchody“, „málo sortimentu (3%); masové akcie – „prvomájové sprievody“, „Spartakiáda“,
„pionieri“, „tábory“ (3%);
 nízka kriminalita /bezpečnejší život (3%);
 poriadok a zodpovednosť – „disciplína a poriadok“, „väčší rešpekt pred vládou“, „poriadok v štáte“, „väčšia zodpovednosť ľudí“ (3%);
 lepšie medziľudské vzťahy (3%);
 spoločné vlastníctvo – štátne podniky (3%);
 lepšie vzdelávanie (2%);
 dlhé rady v obchodoch (2%);
 typické produkty – Bonpari, Detvy, Melta, Trabant, kubánske pomaranče, bony apod. (2%).
1.1. Spontánne asociácie so socializmom
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
9
 Menej ako 2% respondentov tiež spontánne menovali: kvalitné produkty (1,6%); vplyv štátu na všetko (1,5%); vplyv
ZSSR (1%); sloboda (1%); zlaté časy – všeobecne (1%); spravodlivosť – právny štát (0,6%); chudoba (0,6%);
výstavba (0,5%); „papalášizmus“ – „veľké vymoženosti pre pánov komunistov“ (0,5%); aj pozitíva aj negatíva -
všeobecne (0,5%); nepokoje / disidenti (0,4%). Ďalšie iné jednotlivo menované odpovede uviedli 3% respondentov –
napr.: „pád jednej vlády“, „Československo“, „slovenské koruny“, „rozumnejšie vládnutie v porovnaní so súčasnosťou“
apod.
 Pod pojmom socializmus si nevedela predstaviť, resp. neuviedla žiadne asociácie necelá desatina
respondentov (9%).
Spontánne asociácie so socializmom
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
10
Otázka: „Čo si Vy osobne predstavíte, keď sa povie socializmus, čo vám napadne ako prvé? A čo ešte?“
Spontánne asociácie so socializmom
% všetkých respondentov, apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
18%
16%
9%
7%
7%
7%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
9%
20%práca pre všetkých - zamestnanosť
totalita - potláčanie ľudských a občianskych práv
sociálne istoty
komunisti, ideológia
kľudnejší život, menej stresu
dobré/zlaté časy - všeobecne
minulosť - obdobie pred rokom 1989
rovnosť ľudí, sociálna spravodlivosť
lepšie zdravotníctvo
ekonomická prosperita, blahobyt
nízke ceny
osobné spomienky
nedostatok tovarov
masové akcie - sprievody, oslavy
nízka kriminalita, bezpečný život
poriadok, zodpovednosť
lepšie medziľudské vzťahy, morálka
spoločné vlastníctvo, štátne podniky
lepšie vzdelávanie
dlhé rady v obchodoch
typické produkty
neodpovedal, nič, nevie
Menej ako 2% tiež menovali:
• kvalitné produkty (1,6%)
• etatizmus – vplyv štátu na všetko (1,5%)
• vplyv ZSSR (1,4%)
• sloboda (1,0%)
• spravodlivosť a právny štát; chudoba (po 0,6%)
• výstavba; „papalášizmus“; aj pozitíva aj negatíva – všeobecne (po 0,5%)
• nepokoje, disidenti (0,4%) atď.
spontánne odpovede,
možnosť viacerých odpovedí
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
16
15
17
5
8
9
15
15
21
27
16
21
13
15
16
17
7
11
17
11
17
9
27
7
10
6
25
19
15
11
8
xxx
9
10
8
7
9
7
8
15
6
8
10
8
9
8
9
4
16
6
8
9
8
15
9
10
0
8
8
9
11
6
14
7
5
10
0
2
3
5
7
13
15
10
7
7
7
7
8
5
11
6
5
6
2
15
1
3
8
10
11
3
7
6
7
8
6
2
3
5
6
5
9
12
8
10
4
6
7
5
6
16
6
5
3
8
11
1
4
8
7
9
6
5
3
18
19
18
22
23
29
19
20
12
9
13
16
19
26
18
23
18
10
17
20
30
29
10
24
23
19
15
15
21
23
20
xxx
11
Spontánne asociácie so socializmom
podľa vybraných charakteristík respondentov
20
18
21
15
15
11
16
18
30
29
25
20
18
17
19
31
13
19
17
17
19
8
29
15
22
29
25
21
15
19
18
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
xxx
CELÁ VZORKA
totalitapráca dobré časykomunisti menej stresu
%, N = 1046
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
národnosť
počet členov
domácnosti
soc. istoty
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
odpovede nad 3%
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
4
4
5
0
1
2
4
4
8
7
3
3
6
5
4
6
8
0
3
5
8
2
8
1
4
0
5
5
2
5
5
xxx
3
3
3
2
4
4
5
2
2
1
1
4
3
4
3
6
0
3
2
2
6
11
2
4
4
0
4
1
4
3
5
5
5
4
0
2
5
5
7
4
5
1
5
5
6
5
4
0
2
7
7
6
0
4
0
4
0
5
4
4
6
4
xxx
12
Spontánne asociácie so socializmom
podľa vybraných charakteristík respondentov
7
8
5
12
12
7
11
4
3
2
6
7
6
7
7
5
8
3
9
6
8
4
2
16
8
0
4
4
8
8
8
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
xxxrovnosťminulosť spomienkyblahobyt nízke ceny
%, N = 1046
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
národnosť
počet členov
domácnosti
lepšie
zdravotníctvo
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
odpovede nad 3%
nedostatok
4
4
4
2
4
1
3
4
8
6
4
4
4
4
5
2
0
6
3
5
4
2
5
4
4
8
4
5
2
4
8
xxx
3
5
2
0
3
2
3
3
5
5
6
4
3
2
3
3
6
2
3
3
2
5
6
0
9
3
4
4
1
4
6
3
3
4
0
1
3
5
6
2
4
3
3
4
4
4
3
0
6
2
5
1
10
4
0
0
0
5
3
3
4
2
CELÁ VZORKA
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
7
5
6
4
15
4
3
9
10
5
4
3
11
13
5
8
5
6
4
2
7
8
3
8
5
10
8
5
7
6
6
7
6
8
18
25
17
17
9
14
21
10
21
19
26
26
15
13
11
16
22
20
26
26
20
18
18
18
16
19
25
22
14
22
22
17
9
17
xxx
13
Spontánne asociácie so socializmom
podľa vybraných charakteristík respondentov
20
15
21
23
21
16
24
25
15
20
18
14
33
22
23
17
17
14
20
18
19
16
24
26
13
17
15
15
16
20
20
19
22
27
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
xxxtotalitapráca dobré časykomunisti menej stresu
%, N = 1046
soc. istoty
odpovede nad 3%
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
čistý mesačný
osobný príjem
kraj
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
16
10
17
24
22
10
10
23
17
12
15
5
22
24
13
18
17
14
11
5
10
12
19
25
17
19
19
16
23
13
10
20
15
13
xxx
9
8
8
11
10
4
8
10
8
9
9
7
4
9
8
13
11
9
5
9
10
5
10
10
10
6
9
10
9
5
8
11
8
10
7
4
8
10
11
3
8
12
6
7
4
4
13
8
13
5
8
5
4
4
9
7
4
9
6
8
11
5
4
8
4
12
9
7
CELÁ VZORKA
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
7
10
6
4
2
11
10
3
6
9
5
13
3
3
6
4
7
10
7
12
8
5
6
4
5
10
4
4
7
6
14
4
3
10
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
xxx
5
2
5
6
7
0
2
4
6
6
5
5
2
5
4
5
5
7
4
3
4
7
4
5
5
4
7
4
6
7
5
1
5
3
xxx
14
Spontánne asociácie so socializmom
podľa vybraných charakteristík respondentov
%, N = 1046
odpovede nad 3%
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
čistý mesačný
osobný príjem
kraj
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
rovnosťminulosť spomienkyblahobyt nízke ceny
lepšie
zdravotníctvo nedostatok
4
1
6
5
6
0
2
5
4
6
5
3
6
6
4
4
4
3
4
5
3
3
7
7
3
4
6
5
2
4
3
4
5
5
xxx
4
2
5
4
5
11
7
4
2
5
5
0
5
4
3
5
4
5
4
4
8
2
3
2
5
4
3
3
6
6
2
5
5
3
xxx
3
2
4
1
4
0
3
4
3
4
3
5
9
2
3
4
2
2
5
4
5
1
3
6
2
1
1
6
6
1
2
1
3
8
3
2
4
9
3
0
0
3
3
4
5
10
3
4
5
1
3
1
6
6
2
2
4
6
1
6
5
2
2
4
3
2
2
6
3
4
3
3
2
2
2
3
1
4
7
0
5
2
2
1
4
3
7
3
2
2
4
7
2
1
1
8
3
3
4
4
2
1
CELÁ VZORKA
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
7
2
6
6
10
5
5
8
2
8
8
10
4
5
11
11
5
2
3
15
6
4
5
16
4
11
17
19
22
14
20
14
15
14
19
10
16
24
26
14
7
6
21
23
7
8
xxx
18
26
20
26
9
10
17
21
35
19
17
16
25
17
11
6
14
37
19
4
17
30
13
xxx
15
Spontánne asociácie so socializmom
podľa vybraných charakteristík respondentov
20
13
20
21
27
28
19
13
10
23
22
14
12
20
30
29
15
12
14
25
23
14
16
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
xxxtotalitapráca dobré časykomunisti menej stresu
%, N = 1046
soc. istoty
odpovede nad 3%
9
8
12
9
3
13
8
10
12
6
7
8
9
10
8
6
9
12
10
4
9
11
9
7
6
3
10
16
12
17
5
4
8
5
3
2
7
15
15
2
2
1
17
9
3
2
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
CELÁ VZORKA
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
4
3
1
4
5
7
4
3
2
5
3
8
1
5
8
8
3
1
0
9
6
1
1
xxx
3
4
3
4
1
4
2
1
3
3
3
4
4
4
1
1
4
6
0
1
3
5
1
5
8
1
4
1
6
0
7
10
4
4
3
4
7
4
6
6
3
0
5
7
3
0
xxx
16
Spontánne asociácie so socializmom
podľa vybraných charakteristík respondentov
7
5
10
7
6
5
12
6
5
3
6
10
10
6
3
5
6
8
11
4
5
10
7
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
xxxrovnosťminulosť spomienkyblahobyt nízke ceny
%, N = 1046
lepšie
zdravotníctvo
odpovede nad 3%
nedostatok
4
4
3
2
4
5
2
6
1
7
6
2
2
4
7
7
2
2
1
9
4
2
2
xxx
3
4
3
2
6
5
4
1
2
3
4
2
3
3
5
5
2
2
3
6
4
1
4
3
2
1
6
2
5
6
4
5
3
3
3
2
7
3
4
7
1
5
3
4
3
5
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
CELÁ VZORKA
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
20
25
21
11
23
28
16
16
18
10
23
16
15
31
20
19
20
20
17
16
19
34
26
16
15
24
26
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
xxx
18
12
14
34
12
13
19
19
24
39
16
19
30
19
15
18
16
22
21
24
17
10
9
24
22
12
11
xxx
17
Spontánne asociácie so socializmom
podľa vybraných charakteristík respondentov
totalitapráca dobré časykomunisti menej stresu
%, N = 1046
soc. istoty
odpovede nad 3%
CELÁ VZORKA 16
24
16
12
10
23
18
10
10
5
21
10
8
14
18
16
14
18
14
14
15
16
21
12
17
15
20
xxx
9
9
8
9
9
8
7
10
7
12
8
10
9
10
7
9
10
9
9
8
14
0
6
9
9
12
7
7
12
8
5
2
10
7
7
4
0
9
7
2
12
12
9
6
6
4
4
9
24
13
3
7
15
12
7
6
8
5
9
8
7
6
4
7
7
6
6
8
10
5
7
6
6
5
6
6
12
5
4
3
11
1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
3
2
4
4
1
3
3
4
3
3
3
4
3
2
1
3
4
5
3
4
2
0
1
5
4
0
1
7
6
7
6
9
6
4
8
12
6
5
8
10
2
4
4
10
7
8
7
8
7
3
7
10
7
4
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
xxx
5
6
4
5
2
7
6
3
0
4
6
3
1
2
4
6
5
3
5
5
4
0
5
4
6
1
5
xxx
18
Spontánne asociácie so socializmom
podľa vybraných charakteristík respondentov
rovnosťminulosť spomienkyblahobyt nízke ceny
%, N = 1046
lepšie
zdravotníctvo
odpovede nad 3%
nedostatok
CELÁ VZORKA 1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
4
6
4
4
4
7
6
3
0
0
6
3
0
6
5
6
5
3
3
4
7
0
5
3
3
6
6
xxx
4
6
4
3
5
7
5
2
3
0
6
2
2
5
8
6
4
2
2
4
5
0
5
3
5
6
5
xxx
3
3
3
4
4
4
3
4
1
0
3
4
1
9
3
4
4
2
3
3
2
4
5
3
2
8
5
3
4
4
3
3
4
5
2
0
5
5
2
2
8
2
2
2
5
5
3
4
6
3
3
2
5
4
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
19
 Respondenti na živote pred rokom 1989 oceňujú predovšetkým: zamestnanosť – „bola istota zamestnania“,
„neexistovala nezamestnanosť“, „každý mal robotu“ (spontánne uviedlo 36% respondentov) a sociálne istoty –
„sociálne zabezpečenie“, „mladomanželské pôžičky“, „bývanie pre mladé rodiny“, „garantovaný dôchodok“ (23%).
 Viac ako desatina tiež pozitívne hodnotí, že pred rokom 1989 bol/boli: kľudnejší život, menej stresu – „bola
taká životná pohoda“, „nebolo toľko stresu“, „život bol kľudnejší“ (14%); lepšie medziľudské vzťahy, morálka -
„ľudia neboli takí bezohľadní a sebeckí“, „vážili si iné hodnoty a mali k sebe bližšie“, „neboli tak konfliktní“ (11%);
ekonomická prosperita a blahobyt – „potravinová sebestačnosť“, „dalo sa ľahšie žiť“, „nemali sme také finančné
problémy“, „štát nebol zadlžený“, „nechýbali peniaze na živobytie“ (11%).
 Ďalšie lepšie stránky života pred rokom 1989 spontánne uviedla menej ako desatina respondentov: nízka kriminalita;
bezpečný život (8%); nízke ceny (7%); lepšie zdravotníctvo (6%); v ničom nebol život lepší (6%); rovnosť –
spravodlivosť (5%).
 V menšej miere boli spontánne menované asociácie: povinná práca (4%); kvalitné produkty (4%); nebola chudoba a
bezdomovci (3%); lepšie vzdelávanie (3%); vo všetkom bol život lepší (3%); poriadok a zodpovednosť (2%); menej
korupcie a klientelizmu (2%). Menej ako 2% respondentov tiež spontánne uviedli: neboli drogy/gambleri (1%); menej
technológií (0,6%); vláda a vládnutie (0,5%); neboli migranti (0,4%); právny štát (0,4%); lepšie životné prostredie
(0,4%) a pod. Ďalšie iné jednotlivo menované odpovede uviedli 2% respondentov – napr.: „menej byrokracie“,
„atmosféra v krajine“, „ľudia vedeli, čo môžu očakávať“ apod.
 Približne 15% respondentov na otázku nevedelo odpovedať, resp. nepamätajú sa, ešte v dobe pred rokom
1989 nežili.
1.2. Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
20
Otázka: „Predovšetkým v čom bol podľa Vás život pred rokom 1989 lepší? A v čom bol ešte lepší?”
Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne
% všetkých respondentov, apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
23%
14%
11%
11%
8%
7%
6%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
15%
36%zamestnanosť
sociálne istoty
kľudnejší život, menej stresu
lepšie medziľudské vzťahy, morálka
ekonomická prosperita a blahobyt
nízka kriminalita, bezpečný život
nízke ceny
lepšie zdravotníctvo
v ničom nebol lepší
rovnosť ľudí, spravodlivosť
povinná práca
kvalitné produkty
nebola chudoba, bezdomovci
lepšie vzdelávanie
vo všetkom bol lepší
poriadok, zodpovednosť
menej korupcie, klientelizmu
nevie, nepamätá sa/ ešte nežil, neuviedol
Menej ako 2% tiež menovali:
• neboli drogy, gambleri (1,1%)
• menej technológií (0,6%)
• vláda a vládnutie (0,5%)
• neboli migranti; právny štát; lepšie životné prostredie (po 0,4%)
• výstavba (0,3%) a pod.
spontánne odpovede,
možnosť viacerých odpovedí
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
14
14
15
2
6
6
15
18
20
21
12
18
13
13
14
22
9
20
14
15
11
8
22
6
7
8
16
15
11
14
20
xxx
11
10
12
0
2
5
9
14
16
19
10
11
10
13
10
20
7
12
9
9
13
3
21
1
6
5
15
15
8
7
7
xxx
11
11
10
7
7
8
13
12
7
16
13
11
10
10
11
13
5
12
11
8
13
7
15
7
4
7
14
10
8
12
11
8
8
8
0
4
4
10
10
9
11
7
9
7
9
8
9
6
8
7
8
10
4
11
2
7
13
7
9
9
7
6
23
21
24
5
14
18
25
24
28
27
21
23
20
28
23
20
14
18
20
24
28
16
30
10
18
18
24
27
20
22
16
xxx
21
Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
36
34
37
20
24
24
38
38
46
43
33
42
36
29
35
44
24
42
34
35
29
42
45
19
22
44
43
40
34
33
23
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
xxx
CELÁ VZORKA
menej stresuzamestnanosť bezpečiemorálka blahobyt
%, N = 1046
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
národnosť
počet členov
domácnosti
soc. istoty
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
odpovede nad 3%
nízke ceny
7
6
8
10
8
7
4
6
8
11
11
7
7
6
7
12
4
12
5
8
3
5
11
7
4
10
8
7
9
5
6
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
3
3
4
2
2
3
4
4
5
3
3
4
3
3
4
1
4
5
3
4
5
2
4
2
4
0
4
5
4
2
1
4
5
4
7
5
4
3
4
4
6
5
5
4
4
5
2
0
0
3
5
3
7
6
5
8
0
5
4
6
5
2
xxx
4
4
4
0
2
3
4
4
4
6
3
3
4
6
4
5
4
2
3
5
6
0
5
0
8
0
4
4
3
4
3
5
4
6
2
5
3
5
6
6
6
4
4
6
5
5
5
3
3
5
6
5
0
6
2
6
3
6
5
5
5
4
xxx
3
3
3
0
0
2
3
4
4
6
1
3
4
4
3
2
5
0
1
4
4
4
6
0
0
0
6
4
2
2
2
6
7
6
12
11
12
6
7
2
0
5
3
7
11
7
2
14
0
4
9
14
11
0
12
10
9
4
4
9
6
10
xxx
22
Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
6
6
7
0
1
4
5
9
10
10
6
7
7
6
6
8
9
5
4
8
5
5
11
4
4
4
10
7
4
8
3
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
xxx
v ničom nie
je lepšízdravotníctvo
neboli
bezdomovcipovinná práca
kvalitné
produkty
%, N = 1046
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
národnosť
počet členov
domácnosti
rovnosť
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
odpovede nad 3%
vzdelávanie
CELÁ VZORKA
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
36
25
37
44
49
27
31
40
36
37
33
34
42
43
42
32
36
35
26
29
34
36
32
42
33
36
37
33
31
29
33
43
39
39
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
xxx
23
15
26
27
22
9
16
28
22
24
27
5
26
27
24
25
21
26
20
5
18
19
19
27
29
32
35
22
31
24
16
24
17
14
xxx
23
Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
CELÁ VZORKA
menej stresuzamestnanosť bezpečiemorálka blahobyt
%, N = 1046
soc. istoty
odpovede nad 3%
nízke ceny
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
14
8
16
20
21
5
9
20
15
13
10
23
20
19
15
11
12
10
13
18
18
12
13
21
5
9
13
13
11
21
13
22
12
9
xxx
11
3
12
17
21
2
6
16
10
9
13
12
13
14
14
9
8
6
13
11
9
14
14
13
5
11
13
3
6
13
15
14
8
13
xxx
11
8
10
12
17
5
6
15
8
14
10
11
19
12
9
11
9
12
8
6
12
10
8
12
8
12
9
11
5
7
8
14
12
17
8
3
10
6
14
6
5
9
8
9
9
7
7
9
8
6
9
5
11
9
5
12
8
10
5
11
7
7
6
10
11
4
6
14
7
8
7
5
12
13
8
10
6
8
4
0
11
8
9
6
8
6
7
4
13
6
6
4
2
3
2
7
11
11
6
8
6
9
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
čistý mesačný
osobný príjem
kraj
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
3
2
3
5
5
4
1
4
1
3
6
4
7
1
6
2
0
4
4
4
2
2
3
2
3
8
6
2
1
2
2
4
4
4
6
3
7
8
10
5
4
8
5
10
7
4
12
7
6
8
5
6
6
3
4
8
8
6
7
9
9
9
7
7
4
6
3
7
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
xxx
6
11
5
4
1
12
9
3
6
4
13
6
1
1
5
3
7
8
12
13
7
7
3
6
3
12
11
8
7
3
5
7
4
7
xxx
24
Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
zdravotníctvo
neboli
bezdomovcipovinná práca
kvalitné
produkty
%, N = 1046
rovnosť
odpovede nad 3%
vzdelávanie
CELÁ VZORKA 1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
5
4
5
5
7
0
3
5
6
5
3
14
5
6
3
2
5
5
7
8
5
5
5
5
6
5
5
1
5
6
8
1
6
6
xxx
4
5
4
3
7
5
5
5
4
5
4
3
5
5
5
4
5
5
4
2
2
3
9
6
5
3
1
3
3
3
5
9
5
6
xxx
4
2
5
3
5
0
2
3
6
2
6
5
2
6
1
6
4
3
4
3
3
4
5
6
2
1
1
7
5
3
2
4
4
4
3
2
4
5
4
2
2
3
4
4
3
5
1
6
3
3
3
7
1
3
3
3
3
5
3
4
5
2
4
2
4
1
5
5
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
čistý mesačný
osobný príjem
kraj
v ničom nie
je lepší
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
36
45
23
27
46
39
36
33
31
39
32
37
26
41
44
45
36
29
14
43
40
30
25
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
xxx
23
21
22
23
30
24
25
19
19
26
19
23
17
25
28
30
22
17
7
29
29
16
10
xxx
25
Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
CELÁ VZORKA
menej stresuzamestnanosť bezpečiemorálka blahobyt
%, N = 1046
soc. istoty
odpovede nad 3%
nízke ceny
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
14
10
11
16
21
23
14
8
11
11
14
14
6
19
21
20
7
12
7
19
17
10
12
xxx
11
11
5
13
10
17
23
8
6
10
9
11
5
12
18
15
8
8
6
20
12
6
9
xxx
11
14
10
19
11
9
6
10
6
18
12
4
8
13
13
17
7
7
1
20
10
8
4
8
4
6
10
11
12
13
8
2
9
7
7
5
10
11
12
5
5
4
11
9
6
7
7
8
4
16
5
12
5
4
1
11
8
4
7
5
10
10
5
6
3
12
7
6
5
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
3
4
2
0
3
4
2
1
4
3
2
5
1
4
5
5
3
1
1
5
4
2
0
6
9
5
2
7
9
6
3
8
6
3
10
3
8
10
10
6
3
1
12
8
3
2
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
xxx
6
4
7
2
4
5
5
8
12
7
7
6
11
6
1
0
5
16
4
0
3
14
7
xxx
26
Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
zdravotníctvo
neboli
bezdomovcipovinná práca
kvalitné
produkty
%, N = 1046
rovnosť
odpovede nad 3%
vzdelávanie
CELÁ VZORKA 1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
5
4
2
5
6
5
6
7
5
7
4
5
3
6
6
7
3
5
0
8
6
3
3
xxx
4
6
6
2
5
6
5
10
3
2
2
6
5
3
5
5
6
4
2
4
4
4
6
xxx
4
6
5
7
6
4
1
3
3
5
2
3
3
4
5
4
2
5
1
5
5
3
0
3
2
3
0
7
3
4
3
4
3
3
5
2
5
4
5
3
3
0
6
4
2
2
v ničom nie
je lepší
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
36
44
35
30
34
41
39
32
27
24
40
32
26
35
39
37
33
40
31
31
37
55
42
29
36
44
42
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
xxx
23
28
22
21
17
31
25
16
15
12
28
16
14
24
23
21
18
27
24
23
20
20
23
22
18
26
25
xxx
27
Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
CELÁ VZORKA
menej stresuzamestnanosť bezpečiemorálka blahobyt
%, N = 1046
soc. istoty
odpovede nad 3%
nízke ceny
14
19
16
9
13
19
15
12
12
2
17
12
8
24
18
16
15
13
9
10
16
24
20
11
12
16
19
xxx
11
14
10
8
14
16
14
6
7
2
15
6
5
25
17
14
7
7
9
8
11
9
18
7
10
11
16
11
10
13
7
11
17
11
7
6
2
14
7
4
7
15
10
9
10
10
9
10
22
13
8
12
17
12
8
10
9
6
7
11
10
5
6
3
11
5
5
10
9
8
11
4
7
8
9
4
9
6
9
12
9
7
8
7
8
8
9
9
6
5
2
9
6
4
8
10
8
8
7
5
8
4
0
9
9
3
5
8
1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
6
9
6
6
3
11
4
6
2
2
8
6
2
10
7
4
8
6
5
5
7
4
9
5
6
4
10
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
xxx
6
5
3
13
6
2
4
9
12
28
2
9
18
2
3
7
5
6
11
9
5
7
1
10
6
8
2
xxx
28
Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
zdravotníctvo
neboli
bezdomovcipovinná práca
kvalitné
produkty
%, N = 1046
rovnosť
odpovede nad 3%
vzdelávanie
CELÁ VZORKA 5
6
4
4
6
7
7
3
1
0
7
3
1
3
8
3
5
5
4
5
5
0
5
4
5
7
6
xxx
4
5
6
3
4
6
4
4
5
4
5
4
5
5
3
3
4
6
6
5
3
4
4
6
3
5
4
xxx
4
5
4
4
2
3
5
4
3
2
4
4
3
0
4
4
3
2
5
4
1
2
5
4
2
4
5
3
4
3
3
5
7
3
2
0
0
5
2
0
8
5
4
2
4
3
4
3
0
4
4
3
0
4
3
6
2
2
2
4
3
2
2
2
4
2
2
2
3
3
5
2
3
3
4
4
3
3
3
7
3
1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
v ničom nie
je lepší
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
29
 V porovnaní pred rokom 1989 respondenti na dnešnom živote pozitívne vnímajú predovšetkým:
 možnosti cestovania, voľný pohyb – „hranice sú otvorené“, „cestovanie kam chcem a kedy chcem“,
„neobmedzené možnosti cestovať“ (spontánne menovalo 39% respondentov).
 slobodu a demokraciu – „nie je zakazované náboženstvo“, „sloboda slova“, „nie sme takí kontrolovaní –
môžeme sa slobodne vyjadrovať a zdieľať názor, zapájať sa do spoločenského diania“, „demokracia“ (26%).
 Naopak, takmer pätina respondentov si myslí, že život v súčasnosti nie je – oproti životu pred rokom 1989 - v
ničom lepší, resp. hodnotia ho negatíve – „v ničom – bojím sa o prácu“, „v ničom – je oveľa horší“, „je ťažký
hlavne pre starých ľudí“, „v ničom – kriminalita, drogy, bezdomovci, nezamestnanosť, chudoba“ (18%).
 Približne desatina na dnešnom živote oceňuje: dostatok tovarov a služieb – „všetkého je viac na výber“, „plné
obchody tovaru“ (13%); prácu a štúdium v zahraničí (8%) alebo ekonomickú slobodu – „sloboda podnikania“,
„viacej voľnosti v podnikaní“, „doba voľného trhu“ (6%).
 V menšej miere boli spontánne menované asociácie: nové technológie / nová technika (5%); viac možnosti –
všeobecne (4%); vyššia životná úroveň (4%); lepšie možnosti vzdelávania (4%); väčšie možnosti uplatnenia –
osobnostný rozvoj (3%), viac pracovných príležitostí (2%); Európska únia – euromena (2%); vo všetkom je život
lepší (0,8%); lepšie zdravotníctvo (0,6%); život je rovnaký (0,5%); lepšie možnosti v oblasti kultúry (0,4%). Ďalšie iné
jednotlivo menované odpovede uviedlo 1% respondentov – napr.: „doba je zaujímavejšia“, „viac sa stavia“, „zrušili
povinnú vojenskú službu“ apod.
 Desatina respondentov na otázku nevedela odpovedať, resp. neodpovedali (10%).
1.3. Lepšie stránky života dnes v porovnaní pred rokom 1989 – spontánne
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
30
Otázka: „A naopak, predovšetkým v čom je podľa Vás život dnes lepší ako pred rokom 1989? A v čom je ešte lepší?“
Lepšie stránky života dnes v porovnaní pred rokom 1989 – spontánne
% všetkých respondentov, apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
26%
18%
13%
8%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
1%
10%
0,4%
0,5%
0,6%
0,8%
39%cestovanie, voľný pohyb
sloboda, demokracia
v ničom nie je lepší, má skôr negatíva
dostatok tovarov a služieb
práca a štúdium v zahraničí
ekonomická sloboda
nové technológie/nová technika
viac možností - všeobecne
vyššia životná úroveň
školy, štúdium, vzdelanosť
osobnostný rozvoj, uplatnenie sa
viac pracovných príležitostí
Európska únia, euromena
vo všetkom je lepší
zdravotníctvo
je rovnaký
kultúra
iné odpovede
nevie odpovedať, neodpovedal/-a
Iné odpovede: vzťahy sú síce horšie – ale doba je oproti roku 1989
zaujímavejšia; viac sa stavajú nehnuteľnosti; Maďari a Slováci majú
lepšie vzťahy; ochrana prírody; atď...
spontánne odpovede,
možnosť viacerých odpovedí
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
18
19
16
5
3
9
16
20
23
33
24
25
13
11
17
26
14
34
20
12
9
6
31
3
4
27
26
24
10
14
12
xxx
13
9
16
10
7
9
15
14
13
17
13
11
16
9
13
19
0
16
9
16
9
8
18
10
24
3
14
14
13
13
6
8
7
8
7
9
8
10
7
7
5
8
6
9
7
8
3
9
7
7
6
8
12
6
10
13
11
5
5
9
8
13
6
6
6
10
5
8
6
7
7
3
5
4
6
11
6
8
3
0
5
6
13
8
4
6
10
8
4
7
7
5
6
26
26
26
32
28
29
27
32
22
19
19
25
27
31
26
23
40
15
21
28
39
37
20
28
41
22
28
22
29
27
28
xxx
31
Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
39
41
36
39
37
43
43
42
37
28
29
36
42
43
39
36
34
23
39
37
52
55
31
40
42
26
33
35
42
40
42
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
xxx
CELÁ VZORKA
slobodacestovanie
ekonomická
sloboda
dostatok
tovaru
práca, štúdium v
zahraničí
%, N = 1046
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
národnosť
počet členov
domácnosti
v ničom -
negatíva
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
odpovede nad 3%
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
3
3
3
7
3
3
6
3
2
0
3
2
2
6
3
3
0
0
3
4
5
4
1
6
0
3
1
2
4
4
4
4
5
4
2
1
4
5
6
5
3
3
4
4
6
4
5
4
3
3
5
3
11
4
2
6
0
4
5
6
4
1
xxx
4
4
5
2
6
5
4
4
5
2
3
3
4
6
4
4
0
3
4
5
5
0
3
5
11
2
3
4
6
3
4
xxx
32
Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
5
5
6
20
13
3
3
6
2
5
9
2
6
6
6
3
6
11
3
7
4
6
4
13
4
0
5
4
4
8
7
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
xxx
viac
možností
nové
technológie
školy,
štúdium
uplatnenie,
osobnostný rozvoj
%, N = 1046
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
národnosť
počet členov
domácnosti
vyššia životná
úroveň
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
odpovede nad 3%
4
3
4
5
8
6
3
3
1
2
2
2
5
5
4
5
0
3
3
4
7
3
1
6
4
3
5
2
3
5
4
CELÁ VZORKA
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
39
42
38
39
31
45
34
31
39
42
49
40
23
26
34
36
45
46
46
46
35
33
46
48
30
39
44
43
33
32
40
48
24
47
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
xxx
26
32
25
18
22
28
26
22
27
24
34
20
19
23
23
26
30
31
28
21
25
24
27
27
30
24
31
25
30
22
26
31
23
22
xxx
33
Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
CELÁ VZORKA
slobodacestovanie
ekonomická
sloboda
dostatok
tovaru
práca, štúdium v
zahraničí
%, N = 1046
v ničom -
negatíva
odpovede nad 3%
18
8
20
21
30
10
14
27
19
16
10
9
32
30
21
18
14
12
9
9
18
14
15
17
19
26
19
13
19
19
14
18
19
19
xxx
13
9
14
12
17
5
14
16
15
11
8
11
13
12
14
18
13
12
9
12
11
10
9
24
9
13
10
21
13
9
15
12
9
14
8
7
8
7
6
10
11
5
6
8
9
17
6
4
5
7
9
7
9
16
8
5
7
10
6
7
9
4
6
5
7
7
8
12
6
8
5
9
5
9
5
6
6
6
10
2
6
4
5
8
5
6
10
6
7
4
7
6
8
6
8
7
5
8
8
6
4
4
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
čistý mesačný
osobný príjem
kraj
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
4
5
4
1
4
2
7
3
4
3
3
11
4
4
5
2
3
4
5
8
4
7
4
2
1
7
4
2
7
6
3
5
1
5
xxx
34
Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
5
9
4
3
6
14
6
3
5
5
7
5
0
7
3
4
5
5
9
9
3
7
7
7
5
5
5
2
3
5
5
4
9
9
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
xxx
viac
možností
nové
technológie
školy,
štúdium
uplatnenie,
osobnostný rozvoj
%, N = 1046
vyššia životná
úroveň
odpovede nad 3%
CELÁ VZORKA 4
3
5
4
4
0
2
5
5
2
8
3
5
4
4
3
5
5
3
4
4
2
4
9
5
1
2
13
1
6
2
4
3
4
xxx
4
6
3
3
0
4
5
2
4
5
4
0
3
1
7
3
4
3
4
4
3
1
5
8
5
1
2
2
3
4
8
2
3
3
3
4
3
5
1
12
1
1
4
4
5
3
1
0
2
5
6
1
5
4
3
2
3
5
3
2
3
1
2
4
7
2
2
4
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
čistý mesačný
osobný príjem
kraj
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
39
47
42
27
38
38
39
36
47
42
30
41
40
45
31
33
36
50
30
23
41
50
25
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
xxx
26
27
24
29
29
19
29
21
35
25
26
27
29
27
21
14
27
45
15
8
26
41
15
xxx
35
Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
CELÁ VZORKA
slobodacestovanie
ekonomická
sloboda
dostatok
tovaru
práca, štúdium v
zahraničí
%, N = 1046
v ničom -
negatíva
odpovede nad 3%
18
11
14
22
23
25
21
27
5
19
18
13
7
21
29
34
14
1
4
54
13
5
14
xxx
13
15
14
22
9
15
12
12
14
16
11
7
10
13
16
13
10
15
7
6
17
13
8
8
6
11
8
11
8
6
7
10
6
4
11
9
8
6
6
5
12
7
5
9
8
4
6
7
13
2
4
3
9
4
4
8
7
7
7
7
5
3
8
10
6
1
4
12
5
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
4
4
5
4
4
3
3
5
5
2
5
5
5
3
3
3
3
8
0
1
4
6
4
xxx
36
Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
5
9
7
3
2
3
4
5
2
5
9
5
7
5
4
5
4
5
9
3
5
6
7
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
xxx
viac
možností
nové
technológie
školy,
štúdium
uplatnenie,
osobnostný rozvoj
%, N = 1046
vyššia životná
úroveň
odpovede nad 3%
CELÁ VZORKA
4
6
2
11
2
4
4
2
4
10
3
2
3
6
4
2
2
9
0
1
3
8
1
xxx
4
11
4
0
0
4
4
1
1
5
3
4
6
3
1
1
2
6
7
1
3
5
3
3
2
6
3
4
2
1
3
4
3
2
5
4
4
1
2
2
6
2
0
5
3
3
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
39
39
36
45
32
38
41
35
43
55
39
35
48
31
35
34
41
36
46
46
34
26
26
48
34
24
32
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
xxx
26
20
23
36
24
21
27
27
23
49
24
27
33
34
22
23
27
28
27
31
22
11
20
30
26
24
22
xxx
37
Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
CELÁ VZORKA
slobodacestovanie
ekonomická
sloboda
dostatok
tovaru
práca, štúdium v
zahraničí
%, N = 1046
v ničom -
negatíva
odpovede nad 3%
18
23
21
8
18
26
15
14
16
0
21
14
10
21
23
18
13
20
14
10
15
44
34
8
12
37
31
xxx
13
14
13
16
5
16
12
12
6
7
15
12
7
12
17
16
14
10
8
12
10
12
16
12
12
6
15
8
8
6
9
8
7
8
8
3
11
8
8
6
7
10
7
8
5
8
9
7
0
6
9
8
1
6
6
3
6
10
5
6
8
3
10
16
7
3
12
6
7
5
5
6
7
9
5
0
2
9
5
3
4
1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
4
5
4
4
3
3
4
5
1
7
4
5
3
2
3
5
5
3
5
4
5
0
3
4
5
2
4
xxx
38
Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne
podľa vybraných charakteristík respondentov
5
2
5
6
11
6
4
6
8
2
5
6
6
5
6
8
6
4
4
7
4
0
3
9
3
3
3
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
xxx
viac
možností
nové
technológie
školy,
štúdium
uplatnenie,
osobnostný rozvoj
%, N = 1046
vyššia životná
úroveň
odpovede nad 3%
CELÁ VZORKA 1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
4
3
4
7
2
2
5
4
10
8
4
4
9
6
2
2
5
4
6
4
3
14
4
3
6
8
4
xxx
4
2
3
6
3
3
4
4
4
7
3
4
5
2
2
4
5
4
3
5
2
3
1
6
3
0
2
3
2
3
4
5
3
3
3
5
0
3
3
3
2
5
3
3
4
2
4
4
2
0
4
5
3
1
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
39
 Štyria z desiatich respondentov sú presvedčení, že pred rokom 1989 sa žilo ľudom lepšie ako teraz (43%).
Pričom pätina opýtaných (20%) je zástancom názoru, že sa vtedy „žilo výrazne lepšie ako teraz“ a približne rovnaký
podiel opýtaných (23%), že „sa žilo o niečo lepšie ako teraz“.
 Opačný názor – lepšie sa žije teraz zastáva tretina opýtaných (32%). Pričom 13% opýtaných je názoru, že teraz
„sa žije výrazne lepšie ako pred rokom 1989“ a pätina respondentov (19%), že teraz sa žije ľuďom „o niečo lepšie
ako pred rokom 1989“.
 16% opýtaných je presvedčených, že „žilo sa asi rovnako vtedy, aj teraz“. K otázke sa nevedelo vyjadriť 9%
respondentov.
1.4. Názory na to, kedy sa žilo lepšie ľuďom – pred rokom 1989 alebo teraz
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
nevie
9% pred rokom 1989
sa žilo výrazne
lepšie ako teraz
20%
teraz sa žije
výrazne lepšie ako
pred rokom 1989
13%
teraz sa žije o niečo
lepšie ako pred
rokom 1989
19%
žilo sa asi rovnako
vtedy, aj teraz
16%
pred rokom 1989
sa žilo o niečo
lepšie ako teraz
23%
40
Lepšie sa žilo PRED 1989
43%
Lepšie sa žije TERAZ
32%
Názory na to, kedy sa žilo lepšie ľuďom – pred rokom 1989 alebo teraz
% všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
Otázka: „Kedy sa žilo, podľa Vás, lepšie ľuďom ako ste Vy, pred rokom 1989 alebo teraz?“
žije sa ROVNAKO
16%
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 41
43
42
43
10
18
22
36
46
62
73
51
51
38
32
43
46
34
62
44
35
30
19
71
15
39
56
55
34
32
33
16
17
16
5
20
18
18
17
16
13
12
19
17
14
17
8
25
15
21
16
16
15
14
9
23
19
20
17
15
15
16
32
32
32
44
37
46
38
35
21
14
23
23
35
47
32
32
38
12
28
42
49
53
13
42
50
26
21
24
41
38
38
9
9
9
42
25
14
8
3
2
1
14
7
10
6
9
13
2
11
8
7
5
14
2
35
8
16
3
4
10
16
13
19
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
43
23
46
55
68
22
31
60
43
43
30
28
59
63
55
40
41
33
24
26
37
46
40
50
43
47
42
25
52
48
36
49
45
43
16
15
16
23
16
13
14
17
18
14
16
14
25
14
18
19
17
17
13
10
17
22
15
9
19
14
17
16
15
12
15
14
25
14
32
41
33
18
15
37
32
20
30
36
49
42
10
18
21
33
37
39
52
38
36
23
33
36
29
30
30
45
29
35
41
31
21
29
9
22
5
3
2
27
22
3
8
6
5
16
6
5
6
8
5
12
12
26
10
10
11
5
9
9
11
14
4
6
8
6
9
14
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
národnosť
kraj
CELÁ VZORKA
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet členov
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
Kedy sa žilo ľuďom lepšie
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
čistý mesačný
osobný príjem
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 42
43
33
41
44
57
62
50
42
29
40
39
33
22
45
68
100
93
47
15
29
16
15
18
10
22
14
18
18
12
15
18
18
17
18
14
100
4
22
15
18
32
41
32
37
20
18
30
32
55
39
29
34
43
33
17
100
2
27
61
19
9
11
10
10
1
7
3
8
5
6
15
15
18
4
2
100
1
4
9
34
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
CELÁ VZORKA
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
Kedy sa ľuďom žilo lepšie
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
43
58
45
29
38
61
43
33
32
5
53
33
22
59
50
46
42
41
33
29
47
67
66
27
53
62
16
16
19
11
19
12
19
19
16
10
15
19
14
15
19
14
14
18
16
16
18
13
17
14
17
17
18
32
20
28
54
24
21
31
35
45
76
25
35
56
19
25
30
34
34
39
43
27
9
15
44
35
21
18
9
5
9
7
20
6
8
13
8
10
7
13
8
7
5
10
11
8
12
12
8
11
3
15
8
9
2
39
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
43
 Necelé dve pätiny respondentov (39%) by dali prednosť sociálno-trhovej ekonomike, keď štát do značnej
miery ovplyvňuje ekonomiku.
 Traja z desiatich opýtaných (31%) by dali naopak prednosť ekonomike voľného trhu s minimálnymi zásahmi
štátu.
 Socialistickú ekonomiku v podobe aká bola u nás do roku 1989 by preferovalo 17% respondentov.
 K otázke sa nevedelo vyjadriť 13% respondentov.
1.5. Uprednostňovanie typu ekonomiky
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
44
sociálno-trhovej,
keď štát do
značnej miery
ovplyvňuje
ekonomiku
39%
nevie
13%
ekonomike
voľného trhu, s
minimálnymi
zásahmi štátu
31%
socialistickej, aká
u nás bola do
roku 1989
17%
Uprednostňovanie typu ekonomiky
% všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
Otázka: „Keby ste si mohli vybrať, akej ekonomike by ste dali prednosť?“
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 45
17
19
16
2
3
7
10
23
26
35
27
19
16
10
16
23
27
34
17
11
7
10
34
2
22
22
29
10
8
15
39
35
42
17
29
40
44
41
41
38
28
39
40
45
41
28
17
35
44
44
40
25
39
19
59
25
41
38
37
43
31
31
35
28
44
46
42
34
28
25
15
24
29
34
37
31
33
42
8
28
36
46
54
17
49
30
20
25
26
40
31
36
13
12
14
37
23
10
13
9
8
12
21
14
11
8
12
17
13
23
11
9
8
11
11
31
4
33
12
7
13
18
18
7
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
17
7
19
25
28
4
15
28
16
17
11
5
27
28
25
21
13
11
8
8
17
18
15
15
21
21
18
8
28
21
9
18
20
17
39
31
42
45
34
25
27
38
44
45
38
37
36
37
39
40
41
45
39
25
38
32
39
44
37
44
42
29
40
38
47
45
32
35
31
44
29
22
20
38
35
23
30
32
44
34
19
20
25
30
36
39
40
41
30
36
32
31
31
29
34
44
18
30
35
31
31
30
13
18
10
8
18
33
24
12
10
7
7
24
18
16
12
9
10
6
13
27
15
15
15
10
11
6
7
20
14
11
9
6
17
19
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
národnosť
kraj
CELÁ VZORKA
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet členov
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
Uprednostňovanie typu ekonomiky
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
čistý mesačný
osobný príjem
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 46
17
13
12
13
22
27
29
16
9
19
18
10
6
20
30
38
4
1
2
100
39
44
29
35
52
44
38
47
33
36
34
38
36
40
41
42
53
32
19
100
31
39
38
41
22
13
25
26
53
38
33
29
42
30
19
11
29
59
31
100
13
4
20
11
4
16
8
11
5
7
16
23
17
9
10
9
14
8
49
100
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
CELÁ VZORKA
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
Uprednostňovanie typu ekonomiky
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
17
27
18
9
14
27
16
13
11
2
22
13
8
26
25
16
16
14
14
8
21
29
33
7
29
31
39
47
43
35
22
52
45
30
20
8
49
30
16
40
39
43
39
40
33
40
39
30
36
37
41
37
39
31
21
29
50
21
13
25
39
64
88
18
39
73
18
25
26
35
33
38
39
28
24
18
41
35
20
19
13
6
11
7
43
9
14
19
5
2
11
19
4
15
11
14
11
13
15
13
12
18
13
15
11
15
11
13
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
47
2. HODNOTENIE TVRDENÍ O SOCIALIZME
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
48
 Z 21 sledovaných rozmanitých tvrdení o socializme v prípade 16 prevažuje u opýtaných súhlas, a to v
podobe, že sa s nimi stotožňuje viac ako polovica opýtaných. Z tohto hľadiska sú pozitívne spomienky (až
mýty) v silnej prevahe v mysliach obyvateľov krajiny.
 Konkrétne, viac ako tri štvrtiny respondentov súhlasia s tvrdeniami:
 „Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší.“ (celkový súhlas 81%, pričom rozhodne s
týmto tvrdením súhlasí 42% a skôr súhlasí 39% respondentov);
 „Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia.“ (celkový súhlas 79%, pričom rozhodne s
týmto tvrdením súhlasí 39% a skôr súhlasí 40% respondentov);
 „Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala
nezamestnanosť.“ (celkový súhlas 77%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 40% a skôr súhlasí 37%
respondentov).
 Dve tretiny a viac respondentov súhlasia ďalej s tvrdeniami:
 „Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes.“ (celkový súhlas 71%, pričom rozhodne s týmto
tvrdením súhlasí 37% a skôr súhlasí 34% respondentov);
 Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu.“ (celkový súhlas 71%, pričom rozhodne s týmto tvrdením
súhlasí 33% a skôr súhlasí 38% respondentov);
 „Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch.“ (celkový
súhlas 69%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 29% a skôr súhlasí 40% respondentov);
 „Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a
neboli také veľké rozdiely v príjmoch.“ (celkový súhlas 69%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 29% a
skôr súhlasí 40% respondentov);
2. Hodnotenie tvrdení o socializme
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
49
 „Školstvo bolo za socializmu kvalitnejšie a ľudia boli vzdelanejší ako dnes.“ (celkový súhlas 67%, pričom
rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 35% a skôr súhlasí 32% respondentov);
 „Československé výrobky mali v zahraničí do roku 1989 skvelé meno a vyvážali sa do celého sveta.“
(celkový súhlas 66%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 30% a skôr súhlasí 36% respondentov).
 Polovica a viac respondentov súhlasí s tvrdeniami:
 „Za socializmu sa menej kradlo a podvádzalo ako dnes.“ (celkový súhlas 64%, pričom rozhodne s týmto
tvrdením súhlasí 29% a skôr súhlasí 35% respondentov);
 „Zdravotná starostlivosť bola za socializmu lepšia, ľudia sa dožívali vyššieho veku a menej ľudí zomieralo
predčasne na choroby.“ (celkový súhlas 63%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 31% a skôr súhlasí 33%
respondentov);
 „Zo štátom vlastnených podnikov profitovali všetci občania.“ (celkový súhlas 62%, pričom rozhodne s týmto
tvrdením súhlasí 24% a skôr súhlasí 38% respondentov);
 „Socializmus bol ekonomicky životaschopný systém a hospodársky sa mu darilo.“ (celkový súhlas 59%,
pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 23% a skôr súhlasí 37% respondentov);
 „Životná úroveň väčšiny občanov bola za socializmu vyššia ako dnes, ľudia si zo svojho príjmu mohli
dovoliť viac.“ (celkový súhlas 55%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 21% a skôr súhlasí 33%
respondentov);
 „Socialistický režim sa viac staral o životné prostredie, továrne vypúšťali menej škodlivín, ovzdušie aj vody
boli čistejšie.“ (celkový súhlas 54%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 23% a skôr súhlasí 31%
respondentov);
 „Obchody boli dobre zásobené lacným a zároveň kvalitným tovarom.“ (celkový súhlas 52%, pričom rozhodne s
týmto tvrdením súhlasí 19% a skôr súhlasí 33% respondentov).
Hodnotenie tvrdení o socializme
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
50
 V prípade dvoch tvrdení sú respondenti nerozhodní – časť respondentov s nimi súhlasí a približne rovnako
veľká časť s nimi nesúhlasí:
 „Socializmus v Československu nebol totalitným režimom, ľudské práva sa dodržiavali.“ (celkový súhlas
45%, celkový nesúhlas 44% respondentov);
 „Každý, kto poctivo pracoval a dodržiaval zákony, mohol slobodne prejavovať svoje názory bez toho, aby
bol za to akokoľvek postihovaný.“ (celkový súhlas 45%, celkový nesúhlas tiež 45% respondentov).
 Len v prípade troch tvrdení o socializme prevažuje nesúhlas nad súhlasom:
 „Pred rokom 1989 existovala socialistická demokracia, voľby boli slobodné a demokratické.“ (celkový
nesúhlas 52%, naopak celkový súhlas 36% respondentov);
 „Dovolenka pri mori bola dostupnejšia pre väčší počet ľudí ako dnes.“ (celkový nesúhlas 60%, naopak celkový
súhlas 31% respondentov);
 „Bežný človek, ak chcel, mohol slobodne cestovať kamkoľvek do zahraničia.“ (celkový nesúhlas 71%, naopak
celkový súhlas 22% respondentov).
 V rámci každého tvrdenia sa k téme nevedel vyjadriť približne rovnaký podiel opýtaných – v rozmedzí od 7% do
13%.
Hodnotenie tvrdení o socializme
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
51
42%
39%
40%
37%
33%
29%
29%
39%
40%
38%
34%
38%
40%
40%
8%
8%
10%
13%
14%
13%
14%
4%
5%
6%
6%
6%
5%
8%
8%
8%
7%
10%
10%
13%
10%
Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší.
Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia.
Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre
všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť.
Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes.
Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu.
Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v
obciach, mestách a krajoch.
Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol
odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely
v príjmoch.
rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie
81%
79%
77%
71%
71%
69%
69%
súhlas
12%
13%
16%
20%
19%
18%
22%
nesúhlas
Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – I.
% všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989.
Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
52
35%
30%
29%
31%
24%
23%
21%
32%
36%
35%
32%
38%
37%
33%
18%
15%
19%
20%
18%
20%
26%
6%
7%
9%
7%
9%
10%
11%
9%
12%
9%
10%
11%
11%
9%
Školstvo bolo za socializmu kvalitnejšie a ľudia boli vzdelanejší ako
dnes.
Československé výrobky mali v zahraničí do roku 1989 skvelé meno a
vyvážali sa do celého sveta.
Za socializmu sa menej kradlo a podvádzalo ako dnes.
Zdravotná starostlivosť bola za socializmu lepšia, ľudia sa dožívali
vyššieho veku a menej ľudí zomieralo predčasne na choroby.
Zo štátom vlastnených podnikov profitovali všetci občania.
Socializmus bol ekonomicky životaschopný systém a hospodársky sa
mu darilo.
Životná úroveň väčšiny občanov bola za socializmu vyššia ako dnes,
ľudia si zo svojho príjmu mohli dovoliť viac.
rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie
67%
66%
64%
63%
62%
59%
55%
súhlas
24%
21%
27%
27%
27%
30%
37%
nesúhlas
Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – II.
% všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989.
Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
53
23%
19%
14%
18%
12%
12%
8%
31%
33%
32%
27%
24%
20%
14%
23%
25%
25%
26%
27%
27%
27%
13%
14%
19%
20%
25%
32%
44%
11%
9%
11%
10%
12%
9%
8%
Socialistický režim sa viac staral o životné prostredie, továrne
vypúšťali menej škodlivín, ovzdušie aj vody boli čistejšie.
Obchody boli dobre zásobené lacným a zároveň kvalitným tovarom.
Socializmus v Československu nebol totalitným režimom, ľudské
práva sa dodržiavali.
Každý, kto poctivo pracoval a dodržiaval zákony, mohol slobodne
prejavovať svoje názory bez toho, aby bol za to akokoľvek
postihovaný.
Pred rokom 1989 existovala socialistická demokracia, voľby boli
slobodné a demokratické.
Dovolenka pri mori bola dostupnejšia pre väčší počet ľudí ako dnes.
Bežný človek, ak chcel, mohol slobodne cestovať kamkoľvek do
zahraničia.
rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie
54%
52%
45%
45%
36%
31%
22%
súhlas
35%
39%
44%
45%
52%
60%
71%
nesúhlas
Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – III.
% všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989.
Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018
54
rozhodne
súhlasí
skôr
súhlasí
skôr
nesúhlasí
rozhodne
nesúhlasí
nevie SÚHLAS NESÚHLAS
Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší. 42,2 38,7 7,6 4,0 7,5 80,9 11,6
Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia. 39,2 39,9 8,2 5,1 7,5 79,1 13,4
Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala
nezamestnanosť.
39,6 37,5 9,6 5,9 7,4 77,1 15,5
Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes. 37,0 33,8 13,3 6,3 9,7 70,8 19,6
Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu. 33,0 37,8 13,6 5,8 9,8 70,8 19,4
Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch. 29,0 40,1 12,7 5,3 12,9 69,1 18,1
Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej
práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch.
28,5 40,2 14,0 7,7 9,5 68,8 21,8
Školstvo bolo za socializmu kvalitnejšie a ľudia boli vzdelanejší ako dnes. 35,3 31,6 17,7 6,0 9,4 66,9 23,7
Československé výrobky mali v zahraničí do roku 1989 skvelé meno a vyvážali sa do celého sveta. 30,4 36,0 14,8 6,5 12,3 66,3 21,3
Za socializmu sa menej kradlo a podvádzalo ako dnes. 28,9 34,8 18,5 8,9 8,8 63,7 27,4
Zdravotná starostlivosť bola za socializmu lepšia, ľudia sa dožívali vyššieho veku a menej ľudí
zomieralo predčasne na choroby.
30,7 32,4 20,2 6,6 10,1 63,1 26,8
Zo štátom vlastnených podnikov profitovali všetci občania. 23,9 38,2 17,8 9,2 10,9 62,0 27,0
Socializmus bol ekonomicky životaschopný systém a hospodársky sa mu darilo. 22,6 36,7 19,5 10,4 10,7 59,4 30,0
Životná úroveň väčšiny občanov bola za socializmu vyššia ako dnes, ľudia si zo svojho príjmu mohli
dovoliť viac.
21,3 33,4 25,8 10,7 8,8 54,7 36,5
Socialistický režim sa viac staral o životné prostredie, továrne vypúšťali menej škodlivín, ovzdušie
aj vody boli čistejšie.
22,7 31,1 22,9 12,5 10,8 53,8 35,4
Obchody boli dobre zásobené lacným a zároveň kvalitným tovarom. 18,9 32,7 25,2 13,9 9,3 51,6 39,1
Socializmus v Československu nebol totalitným režimom, ľudské práva sa dodržiavali. 13,7 31,6 25,4 18,6 10,6 45,3 44,1
Každý, kto poctivo pracoval a dodržiaval zákony, mohol slobodne prejavovať svoje názory bez toho,
aby bol za to akokoľvek postihovaný.
17,6 27,3 25,6 19,5 9,9 44,9 45,1
Pred rokom 1989 existovala socialistická demokracia, voľby boli slobodné a demokratické. 11,9 24,3 26,8 25,3 11,6 36,3 52,1
Dovolenka pri mori bola dostupnejšia pre väčší počet ľudí ako dnes. 11,5 19,8 27,4 32,1 9,2 31,3 59,5
Bežný človek, ak chcel, mohol slobodne cestovať kamkoľvek do zahraničia. 7,9 13,6 27,1 43,7 7,6 21,5 70,8
Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – zhrnutie
% všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 55
81
82
80
56
58
72
80
88
95
92
79
86
81
78
81
87
74
85
83
76
77
73
96
55
83
88
89
75
77
69
12
11
12
12
22
14
16
9
4
7
9
9
13
14
12
8
18
8
9
18
16
25
3
15
9
9
11
8
15
12
14
8
8
7
32
21
14
4
3
2
1
13
6
6
8
8
5
9
7
8
6
7
2
1
30
8
8
1
3
10
11
16
83
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
81
67
85
84
94
55
74
91
81
80
79
80
93
87
90
86
82
72
69
71
78
84
86
84
80
75
78
80
87
85
81
84
80
74
12
15
11
11
5
18
11
5
12
14
20
8
3
9
7
8
12
19
18
13
11
12
9
12
14
14
15
12
12
9
14
9
15
8
8
18
4
5
1
27
16
4
7
6
2
13
4
4
3
6
7
10
12
16
11
4
6
4
7
12
7
8
1
7
5
8
5
18
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
národnosť
kraj
CELÁ VZORKA
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet členov
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší.“
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
čistý mesačný
osobný príjem
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 56
81
76
79
83
87
91
83
79
80
85
73
79
68
87
93
95
75
73
52
98
86
71
69
12
19
14
6
12
4
14
15
13
11
14
10
17
11
5
3
20
20
5
1
10
20
10
8
5
7
10
2
5
3
7
7
4
14
11
16
2
1
1
5
7
43
1
5
9
22
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
CELÁ VZORKA
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší.“
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
81
88
83
77
70
91
84
75
68
60
88
75
65
90
85
79
82
84
74
76
81
73
93
73
76
93
12
8
10
17
13
4
10
14
24
32
7
14
27
7
11
10
11
10
16
15
13
16
4
16
14
16
4
8
5
7
6
17
5
6
11
8
9
5
11
8
4
4
11
7
7
11
9
7
11
4
11
7
7
3
79
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 57
79
78
80
54
59
72
79
83
90
92
80
83
77
78
79
86
73
85
79
77
78
57
94
57
79
84
83
79
76
67
13
14
13
15
16
18
18
14
8
6
8
11
16
17
14
7
23
6
12
18
15
37
5
13
11
14
13
12
14
13
18
8
8
7
32
25
11
4
3
2
2
12
6
7
6
8
7
4
9
9
5
8
6
1
30
7
3
5
7
10
15
89
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
79
64
84
83
93
52
75
88
79
79
76
75
88
88
87
83
76
73
71
68
79
79
78
86
74
77
76
78
89
84
79
78
79
71
13
18
13
11
6
17
11
7
16
15
19
15
9
10
9
12
16
17
17
15
11
16
14
11
18
14
17
15
9
9
15
13
14
14
8
18
4
5
1
31
14
5
5
6
5
10
3
2
5
5
8
10
13
17
10
5
9
3
9
9
7
7
3
6
5
9
7
15
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
národnosť
kraj
CELÁ VZORKA
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet členov
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia.“
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
čistý mesačný
osobný príjem
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 58
79
76
79
83
83
88
87
78
75
79
76
74
67
84
91
95
76
70
41
96
87
65
69
13
16
14
5
17
9
11
16
19
16
13
12
18
14
7
3
17
25
14
3
9
26
9
8
8
8
12
4
2
6
6
5
12
15
15
2
2
2
7
5
45
2
5
9
22
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
79
87
81
75
70
91
82
73
71
45
87
73
62
93
83
80
78
83
70
75
78
69
91
72
79
89
13
11
13
19
8
4
11
19
21
43
7
19
29
5
13
10
13
12
19
15
16
24
6
17
16
14
7
8
2
6
6
22
6
7
9
8
12
6
9
9
2
4
10
9
6
11
10
7
7
3
11
7
8
4
78
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
používanie
soc.sietí
CELÁ VZORKA
účasť na
bohoslužbách
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
používanie
internetu
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia.“
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
ekonom. orientácia
(výroky) II.
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 59
77
75
79
59
55
69
78
82
86
89
79
81
77
72
77
77
80
77
78
79
74
60
91
51
79
83
85
73
74
63
16
16
15
10
22
20
17
16
12
9
8
13
17
23
16
16
15
16
14
18
21
36
7
16
18
10
16
12
16
16
23
7
9
6
32
23
11
5
1
2
2
13
7
7
5
8
7
5
7
8
3
5
4
2
33
4
11
1
3
11
10
15
78
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
77
64
81
82
90
55
69
85
78
78
76
76
88
87
82
81
77
72
66
64
76
80
77
83
76
71
70
77
82
81
75
80
76
77
16
20
15
11
8
16
15
10
16
17
23
14
5
10
13
16
16
19
22
19
14
14
15
14
17
22
24
15
16
13
17
13
18
9
7
16
4
7
2
29
17
5
6
6
1
10
7
3
5
3
7
9
12
17
10
6
9
3
8
7
6
9
2
6
8
7
6
14
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
národnosť
kraj
CELÁ VZORKA
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet členov
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce
pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
čistý mesačný
osobný príjem
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 60
77
81
80
81
85
88
77
84
74
74
69
69
66
82
88
93
74
67
43
96
84
64
61
16
16
15
9
14
7
21
9
22
20
16
19
19
16
10
5
21
28
12
3
12
28
11
7
3
6
10
2
4
2
7
4
6
15
13
15
2
2
2
5
5
45
1
4
7
28
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
CELÁ VZORKA
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce
pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
77
82
79
74
71
91
79
71
60
43
86
71
54
95
81
75
78
76
72
73
74
69
89
73
78
87
16
15
13
23
9
5
14
19
30
52
9
19
38
5
15
15
16
17
17
17
20
24
7
17
21
17
9
7
3
8
4
20
4
7
10
9
4
6
10
7
4
11
7
7
11
9
6
7
4
10
8
5
4
71
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 61
71
72
70
42
49
58
70
81
83
84
70
77
69
66
70
72
75
84
75
70
63
56
85
43
71
77
78
69
66
57
20
19
20
24
21
26
25
15
15
13
14
17
22
25
19
21
20
9
14
24
28
41
13
21
26
20
21
16
21
20
27
10
9
10
34
30
16
5
4
2
4
16
6
9
9
10
7
5
7
11
7
10
4
3
37
13
9
3
6
11
14
16
61
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
71
53
77
75
84
40
60
81
70
72
69
77
81
79
77
75
72
66
56
61
69
72
68
74
73
72
68
69
87
69
75
69
73
60
20
25
18
20
13
26
18
14
21
21
27
13
15
15
17
17
20
23
29
17
17
22
22
21
20
17
24
23
12
21
18
20
20
19
10
22
5
6
3
35
22
5
9
6
4
10
4
6
7
9
8
11
15
22
14
7
9
4
8
11
8
8
2
10
7
11
8
21
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
národnosť
kraj
CELÁ VZORKA
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet členov
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes.“
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
čistý mesačný
osobný príjem
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 62
71
65
68
70
78
85
73
78
63
68
66
66
57
77
84
92
72
51
41
94
78
53
60
20
27
24
17
20
11
22
15
32
26
16
16
24
20
14
7
20
39
14
5
15
36
14
10
8
8
14
3
4
5
7
6
6
18
18
19
3
3
2
9
11
45
1
7
11
26
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
CELÁ VZORKA
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes. “
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
71
81
72
63
65
82
73
67
57
32
78
67
47
73
73
69
74
72
66
65
70
66
86
62
72
84
20
15
18
31
11
11
19
21
34
56
14
21
42
20
19
19
17
21
22
23
21
21
10
23
24
18
12
10
4
10
7
24
8
8
12
9
12
8
12
10
8
8
13
9
8
12
12
9
13
4
15
9
11
4
67
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 63
71
71
70
37
47
60
69
77
88
85
68
78
71
64
70
82
71
85
77
67
63
49
88
36
76
79
80
65
67
55
19
18
21
24
27
26
26
19
9
11
15
15
19
29
20
10
21
8
14
26
27
45
9
26
22
15
16
15
23
20
29
10
11
9
39
27
14
6
5
4
4
17
7
10
8
10
8
8
7
9
7
10
6
4
37
14
9
5
5
12
13
16
64
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
71
51
77
76
87
44
60
81
73
69
68
71
82
85
75
76
67
66
60
57
69
78
67
72
75
66
65
72
75
75
72
68
75
64
19
27
18
17
9
24
18
12
19
24
29
13
10
11
17
15
24
26
29
17
19
17
22
19
15
26
29
18
22
13
21
19
18
18
10
22
6
6
5
33
22
7
8
7
3
16
8
4
8
9
9
9
12
26
12
6
11
9
10
8
7
11
2
12
7
13
7
19
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
národnosť
kraj
CELÁ VZORKA
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet členov
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu.“
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
čistý mesačný
osobný príjem
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 64
71
59
67
77
80
86
76
83
63
71
64
63
57
74
86
93
66
54
38
96
80
51
57
19
30
28
10
17
9
23
10
27
25
18
22
25
21
10
5
26
38
9
2
15
36
13
10
12
6
13
3
6
2
7
10
4
18
16
18
5
4
2
8
8
53
1
5
13
30
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
CELÁ VZORKA
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu.“
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
71
84
73
61
61
86
73
63
56
30
81
63
47
84
71
68
74
75
64
64
72
69
85
61
75
85
19
11
19
31
14
7
18
25
31
60
11
25
42
16
21
18
19
18
22
24
21
20
9
25
25
13
10
10
5
8
8
26
7
9
13
13
10
8
13
12
8
14
8
8
15
12
8
11
6
14
9
11
5
67
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 65
69
67
71
34
40
58
66
75
87
87
68
73
69
65
69
75
62
83
70
71
63
52
88
33
64
81
80
62
62
55
18
19
18
15
22
22
23
22
10
11
11
19
18
23
18
13
23
7
17
20
24
40
10
20
22
13
17
16
19
20
21
13
14
12
51
38
20
11
4
3
2
21
8
13
12
13
12
15
9
13
9
13
8
2
47
20
23
3
5
19
18
24
59
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
69
50
74
74
91
37
56
82
68
72
68
60
77
83
82
72
67
63
57
46
69
65
70
71
72
70
71
61
80
65
66
73
75
63
18
22
18
20
7
23
16
13
18
19
25
21
16
11
13
15
23
21
22
24
16
23
18
21
19
13
15
27
16
22
21
15
17
13
13
28
8
6
2
41
28
6
13
9
7
19
7
6
5
13
10
17
21
30
16
12
13
8
10
17
14
13
4
13
13
12
8
24
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
národnosť
kraj
CELÁ VZORKA
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet členov
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy
v obciach, mestách a krajoch.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
čistý mesačný
osobný príjem
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 66
69
65
64
70
72
83
82
66
64
73
61
64
52
73
88
90
61
57
26
94
79
52
48
18
25
23
13
21
9
13
19
24
19
21
15
21
22
10
6
29
31
11
5
13
33
13
13
11
13
17
6
7
6
16
12
8
18
21
27
5
2
3
11
12
64
1
8
15
39
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
CELÁ VZORKA
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy
v obciach, mestách a krajoch.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
69
79
72
64
56
84
73
60
53
31
80
60
45
84
76
72
69
67
60
63
68
69
85
60
72
83
18
14
18
25
13
7
14
24
35
46
10
24
39
9
16
14
17
22
21
20
23
24
10
20
22
23
12
13
7
11
11
32
9
13
16
12
24
10
16
16
7
8
14
14
11
18
18
9
7
5
20
13
5
5
66
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 67
69
68
69
34
51
54
63
75
86
87
70
73
68
64
69
70
65
76
72
63
67
51
88
38
80
76
78
63
66
53
22
21
22
27
22
31
30
22
12
12
15
21
22
29
22
19
29
12
19
29
26
42
11
24
44
13
20
18
25
21
31
10
10
9
39
28
15
7
4
2
2
16
6
10
7
9
11
7
12
10
8
7
7
1
38
9
7
4
4
12
14
16
47
SR
muž
žena
15 - 17 rokov
18 - 24 rokov
25 - 34 rokov
35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55 - 64 rokov
65 a viac rokov
ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
slovenská
maďarská
iná
nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci
výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník
podnikateľ, živnostník
dôchodca
študent
v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
pohlavie
vek
vzdelanie
zamestnanie
69
50
75
72
83
46
60
80
69
70
65
59
82
84
77
71
67
63
59
44
68
74
66
70
68
69
69
61
75
69
71
67
72
67
22
28
21
18
15
27
19
15
24
22
30
26
14
11
17
21
25
27
29
28
20
19
24
24
24
24
23
27
22
21
22
24
22
15
10
22
5
10
2
27
21
6
7
8
5
15
4
5
6
8
9
10
12
27
13
7
10
6
8
8
7
13
3
10
7
10
7
18
SR
slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
žiadny
do 300 €
301 - 500 €
501 - 700 €
701 - 900 €
901 € a viac
nevie, neuviedol
do 500 €
501 - 800 €
801 - 1 000 €
1 001 - 1 200 €
1 201 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € a viac
nevie, neuviedol
menej ako 2 tisíc
2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc
20 - 50 tisíc
50 - 100 tisíc
nad 100 tisíc
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
národnosť
kraj
CELÁ VZORKA
rodinný
stav
čistý mesačný
príjem
domácnosti
počet členov
domácnosti
počet
obyvateľov
obce
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý
bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch.“
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
čistý mesačný
osobný príjem
1 046
280
587
91
89
44
124
257
267
166
147
41
70
155
136
134
181
145
146
79
317
159
172
162
109
128
122
109
117
136
132
132
150
150
1 046
508
538
41
103
190
202
163
164
182
176
281
375
214
903
102
42
38
243
206
117
59
232
90
24
37
139
315
251
242
99
Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 68
69
63
61
79
80
80
76
74
59
71
65
59
52
73
87
93
63
50
33
94
78
48
58
22
29
34
7
18
12
23
19
31
24
21
23
28
24
11
5
31
42
12
4
18
40
14
10
8
6
15
2
8
2
7
10
5
14
18
19
3
2
2
6
8
55
1
5
12
28
SR
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
MOST-HÍD
SNS
SMER-SD
KDH
ĽS NS
SaS
iná strana
nevoliči
nerozhodnutí
žiadna
čiastočná
výrazná
pred 1989 sa žilo lepšie
žilo sa asi rovnako
teraz sa žije lepšie
nevie
socialistickej
sociálno-trhovej
ekonomike voľného trhu
nevie
rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie
%, N = 1 046, celá vzorka
CELÁ VZORKA
volebné
preferencie
skúsenosť so
socializmom
1 046
65
69
42
73
147
51
69
95
116
190
129
429
292
325
446
169
336
95
181
404
329
133
kedy sa žilo
ľuďom lepšie
dal by prednosť
ekonomike
Hodnotenie vybraných tvrdení: „Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý
bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch.“
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
69
79
71
62
59
85
70
61
58
18
79
61
43
84
76
68
67
68
63
62
65
66
88
60
68
87
22
16
21
31
18
9
20
27
32
73
14
27
47
14
18
22
23
23
25
25
28
27
8
26
31
25
10
10
5
8
8
24
6
10
12
11
9
8
12
10
3
7
11
10
9
12
13
7
7
3
15
9
7
4
61
SR
ľavicová
stred
pravicová
nevie
ľavicovo
naľavo od stredu
ani-ani (stred)
napravo od stredu
pravicovo
ľavicovo
ani-ani (stred)
pravicovo
niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
niekoľkokrát mesačne
niekoľkokrát do roka
menej často
nikdy, nevie
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
denne
niekoľkokrát týždenne
menej často
vôbec
používanie
soc.sietí
účasť na
bohoslužbách
ekonom. orientácia
(výroky) I.
ekonomická
orientácia
(sebazaradenie)
1 046
232
404
268
142
331
240
355
76
44
572
355
120
43
198
150
232
198
226
560
209
32
245
409
245
62
330
používanie
internetu
ekonom. orientácia
(výroky) II.
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI
Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI

More Related Content

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôlGonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About CapitalismRainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosťFriedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary PolicyGunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
David Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and LibertyDavid Friedman: Law, Economics and Liberty
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS LectureStefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického mysleniaPeter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednostiPeter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systémPeter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive InnovationPeter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnostiPeter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôlVýchodiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Búrame mýty o socializme
Búrame mýty o socializmeBúrame mýty o socializme
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosťPeter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (20)

Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôlGonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
 
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About CapitalismRainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
 
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosťFriedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
 
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
 
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary PolicyGunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
 
David Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and LibertyDavid Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and Liberty
 
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS LectureStefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
 
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického mysleniaPeter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
 
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednostiPeter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
 
Socializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledky
Socializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledkySocializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledky
Socializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledky
 
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systémPeter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
 
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive InnovationPeter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
 
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnostiPeter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti
 
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
AKE: Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti
 
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôlVýchodiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
 
Búrame mýty o socializme
Búrame mýty o socializmeBúrame mýty o socializme
Búrame mýty o socializme
 
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosťPeter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
 

Prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie socializmu | Focus pre KI

 • 1. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 1 11 Prieskum verejnej mienky ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z KVANTITATÍVNEHO PRIESKUMU apríl 2018
 • 2. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 2 OBSAH DESIGN PRIESKUMU 3 PROFIL RESPONDENTOV 5 VÝSLEDKY PRIESKUMU 6 1. Asociácie a spomienky na socializmus 7 1.1. Spontánne asociácie so socializmom 8 1.2. Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne 19 1.3. Lepšie stránky života dnes v porovnaní pred rokom 1989 – spontánne 29 1.4. Názory na to, kedy sa žilo lepšie ľuďom – pred rokom 1989 alebo teraz 39 1.5. Uprednostňovanie typu ekonomiky 43 2. Hodnotenie tvrdení o socializme 47 3. Predstavy o úlohe štátu 97 4. Pravo-ľavé zaradenie v ekonomických veciach 121 4.1. Zaradenie na základe výrokov 122 4.2. Sebazaradenie 145 4.3. Zaradenie na základe výrokov verzus sebazarenie 149
 • 3. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 3 DESIGN PRIESKUMU  Reprezentatívny kvantitatívny prieskum medzi obyvateľmi SR vo veku od 15 rokov  Výberový súbor (vzorka opýtaných)  Veľkosť výberového súboru: N = 1 046 respondentov.  Spôsob výberu vzorky: kvótny výber (kvóty – pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj).  Termín zberu dát: 24.4. – 30.4. 2018  Nástroj zberu údajov  Dotazník  Metodika zberu dát  Face to face (osobné) rozhovory vyškolených anketárov s respondentmi. Rozhovory realizovali vyškolení anketári agentúry FOCUS.  Štatistická odchýlka  Interval spoľahlivosti pre celú vzorku: max. ± 3,1 % na 95% hladine významnosti pre frekvenciu javu 50%.  Poznámky  Údaje boli spracované štatistickými metódami programu SPSS for Windows.  V analýze používame pre prehľadnosť zaokrúhlenie na celé percentá – z tohto dôvodu sa môže stať, že celkový súčet sa nerovná vždy presne 100%, ale napr. 99% alebo 101%.  V záverečnej správe používame v druhostupňových grafoch triedenie na základe „skúsenosti so socializmom“. Za respondentov so „žiadnou“ skúsenosťou sme označili tých, ktorí sú dnes vo veku 15-39 rokov; s „čiastočnou“ skúsenosťou vo veku 40-55 rokov a „významnou“ skúsenosťou respondentov vo veku 56 rokov a viac. METÓDA PRIESKUMU
 • 4. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 4 Veľkosť výberovej vzorky umožňuje zovšeobecniť základné výsledky prieskumu (prvostupňové údaje) na populáciu SR vo veku od 15 rokov s maximálnou odchýlkou ±3,1%. Zistené výsledky prezentované v tejto správe sú štatistické odhady, ktorých presnosť závisí od veľkosti vzorky/ subvzorky a od zisteného percentuálneho zastúpenia daného javu v tejto vzorke/ subvzorke. V nasledujúcej tabuľke uvádzame hodnoty štatistickej chyby pri 95% hladine významnosti. Štatistická odchýlka
 • 5. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 5 POHLAVIE v % muži 48,5 ženy 51,5 VZDELANIE v % základné 16,9 stredoškolské bez maturity 26,8 stredoškolské s maturitou 35,8 vysokoškolské 20,5 VEĽKOSŤ OBCE v % menej ako 2 tisíc obyvateľov 30,3 2 – 5 tisíc obyvateľov 15,2 5 – 20 tisíc obyvateľov 16,4 20 – 50 tisíc obyvateľov 15,5 50 – 100 tisíc obyvateľov 10,4 nad 100 tisíc obyvateľov 12,2 VEK v % 15 – 17 rokov 3,9 18 – 24 rokov 9,9 25 – 34 rokov 18,2 35 – 44 rokov 19,3 45 – 54 rokov 15,5 55 – 64 rokov 15,7 65 a viac rokov 17,4 KRAJ v % Bratislavský kraj 11,6 Trnavský kraj 10,4 Trenčiansky kraj 11,2 Nitriansky kraj 13,0 Žilinský kraj 12,6 Banskobystrický kraj 12,6 Prešovský kraj 14,3 Košický kraj 14,3 PROFIL RESPONDENTOV NÁRODNOSŤ v % slovenská 86,3 maďarská 9,7 iná 4,0 %, Base (n): 1 046 ZAMESTNANIE v % nekvalifikovaný manuálny pracovník 3,7 kvalifikovaný manuál./prevádzkový pracov. 23,2 výkonný odborný prac., úradník 19,7 tvorivý odborný pracovník 11,2 podnikateľ, živnostník 5,6 dôchodca 22,2 študent 8,6 v domácnosti, na materskej dovolenke 2,3 nezamestnaný 3,6
 • 6. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 6 VÝSLEDKY PRIESKUMU
 • 7. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 7 1. ASOCIÁCIE A SPOMIENKY NA SOCIALIZMUS
 • 8. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 8  Socializmus sa respondentom spája predovšetkým s istotami: konkrétne s istotou práce pre všetkých – „každý mal prácu“ „dostatok práce pre všetkých“, „plná zamestnanosť“ (20% respondentov) a sociálnymi istotami – „lacné byty, sociálne zabezpečene“, „sociálne vymoženosti“, „pomoc štátu občanom“ (16% respondentov); avšak na druhej strane aj s totalitou – potláčaním ľudských a občianskych práv – „diktatúra“, „náboženská nesloboda“, „žiadna sloboda prejavu“, „obmedzenie slobody pohybu“, „cenzúra“ (18%).  Približne desatine respondentov sa tiež vybavili asociácie: komunisti/ideológia – „KSS“, „propaganda“, „vedúca úloha jednej strany“, „Revolučné odborové hnutie“, „Gottwald“ (9%); kľudnejší život / menej stresu – „pohoda života“, „kľudnejšie časy“, „nebolo toľko stresových situácií“ (7%); dobré – zlaté časy vo všeobecnosti (7%); minulosť (všeobecne) - „obdobie pred rokom 1989“, „vek dávno minulý“, „bývalé politické zriadenie“ (7%).  V menšej miere sa respondentom vybavili asociácie:  rovnosť ľudí, sociálna spravodlivosť – „menšie sociálne rozdiely“, „rovnomernejší prístup k ľuďom“ (5%);  lepšie zdravotníctvo – „bezplatné zdravotníctvo - lieky zadarmo“, „lepšia starostlivosť“, „dostupné pre všetkých“ (4%);  ekonomická prosperita, blahobyt – „fungujúce družstva, fabriky“, „sebestačný štát“, „lepšie životné podmienky“ (4%); nízke ceny (3%);  osobné spomienky – „obdobe môjho detstva“, „moja mladosť“, „najkrajšie obdobie života“, „príbehy rodičov“ (3%);  nedostatok tovarov – „nedostatok potravín“, „prázdne obchody“, „málo sortimentu (3%); masové akcie – „prvomájové sprievody“, „Spartakiáda“, „pionieri“, „tábory“ (3%);  nízka kriminalita /bezpečnejší život (3%);  poriadok a zodpovednosť – „disciplína a poriadok“, „väčší rešpekt pred vládou“, „poriadok v štáte“, „väčšia zodpovednosť ľudí“ (3%);  lepšie medziľudské vzťahy (3%);  spoločné vlastníctvo – štátne podniky (3%);  lepšie vzdelávanie (2%);  dlhé rady v obchodoch (2%);  typické produkty – Bonpari, Detvy, Melta, Trabant, kubánske pomaranče, bony apod. (2%). 1.1. Spontánne asociácie so socializmom
 • 9. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 9  Menej ako 2% respondentov tiež spontánne menovali: kvalitné produkty (1,6%); vplyv štátu na všetko (1,5%); vplyv ZSSR (1%); sloboda (1%); zlaté časy – všeobecne (1%); spravodlivosť – právny štát (0,6%); chudoba (0,6%); výstavba (0,5%); „papalášizmus“ – „veľké vymoženosti pre pánov komunistov“ (0,5%); aj pozitíva aj negatíva - všeobecne (0,5%); nepokoje / disidenti (0,4%). Ďalšie iné jednotlivo menované odpovede uviedli 3% respondentov – napr.: „pád jednej vlády“, „Československo“, „slovenské koruny“, „rozumnejšie vládnutie v porovnaní so súčasnosťou“ apod.  Pod pojmom socializmus si nevedela predstaviť, resp. neuviedla žiadne asociácie necelá desatina respondentov (9%). Spontánne asociácie so socializmom
 • 10. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 10 Otázka: „Čo si Vy osobne predstavíte, keď sa povie socializmus, čo vám napadne ako prvé? A čo ešte?“ Spontánne asociácie so socializmom % všetkých respondentov, apríl 2018; báza: 1 046 respondentov 18% 16% 9% 7% 7% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 9% 20%práca pre všetkých - zamestnanosť totalita - potláčanie ľudských a občianskych práv sociálne istoty komunisti, ideológia kľudnejší život, menej stresu dobré/zlaté časy - všeobecne minulosť - obdobie pred rokom 1989 rovnosť ľudí, sociálna spravodlivosť lepšie zdravotníctvo ekonomická prosperita, blahobyt nízke ceny osobné spomienky nedostatok tovarov masové akcie - sprievody, oslavy nízka kriminalita, bezpečný život poriadok, zodpovednosť lepšie medziľudské vzťahy, morálka spoločné vlastníctvo, štátne podniky lepšie vzdelávanie dlhé rady v obchodoch typické produkty neodpovedal, nič, nevie Menej ako 2% tiež menovali: • kvalitné produkty (1,6%) • etatizmus – vplyv štátu na všetko (1,5%) • vplyv ZSSR (1,4%) • sloboda (1,0%) • spravodlivosť a právny štát; chudoba (po 0,6%) • výstavba; „papalášizmus“; aj pozitíva aj negatíva – všeobecne (po 0,5%) • nepokoje, disidenti (0,4%) atď. spontánne odpovede, možnosť viacerých odpovedí
 • 11. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 16 15 17 5 8 9 15 15 21 27 16 21 13 15 16 17 7 11 17 11 17 9 27 7 10 6 25 19 15 11 8 xxx 9 10 8 7 9 7 8 15 6 8 10 8 9 8 9 4 16 6 8 9 8 15 9 10 0 8 8 9 11 6 14 7 5 10 0 2 3 5 7 13 15 10 7 7 7 7 8 5 11 6 5 6 2 15 1 3 8 10 11 3 7 6 7 8 6 2 3 5 6 5 9 12 8 10 4 6 7 5 6 16 6 5 3 8 11 1 4 8 7 9 6 5 3 18 19 18 22 23 29 19 20 12 9 13 16 19 26 18 23 18 10 17 20 30 29 10 24 23 19 15 15 21 23 20 xxx 11 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov 20 18 21 15 15 11 16 18 30 29 25 20 18 17 19 31 13 19 17 17 19 8 29 15 22 29 25 21 15 19 18 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac xxx CELÁ VZORKA totalitapráca dobré časykomunisti menej stresu %, N = 1046 pohlavie vek vzdelanie zamestnanie národnosť počet členov domácnosti soc. istoty 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99 odpovede nad 3%
 • 12. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 4 4 5 0 1 2 4 4 8 7 3 3 6 5 4 6 8 0 3 5 8 2 8 1 4 0 5 5 2 5 5 xxx 3 3 3 2 4 4 5 2 2 1 1 4 3 4 3 6 0 3 2 2 6 11 2 4 4 0 4 1 4 3 5 5 5 4 0 2 5 5 7 4 5 1 5 5 6 5 4 0 2 7 7 6 0 4 0 4 0 5 4 4 6 4 xxx 12 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov 7 8 5 12 12 7 11 4 3 2 6 7 6 7 7 5 8 3 9 6 8 4 2 16 8 0 4 4 8 8 8 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac xxxrovnosťminulosť spomienkyblahobyt nízke ceny %, N = 1046 pohlavie vek vzdelanie zamestnanie národnosť počet členov domácnosti lepšie zdravotníctvo 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99 odpovede nad 3% nedostatok 4 4 4 2 4 1 3 4 8 6 4 4 4 4 5 2 0 6 3 5 4 2 5 4 4 8 4 5 2 4 8 xxx 3 5 2 0 3 2 3 3 5 5 6 4 3 2 3 3 6 2 3 3 2 5 6 0 9 3 4 4 1 4 6 3 3 4 0 1 3 5 6 2 4 3 3 4 4 4 3 0 6 2 5 1 10 4 0 0 0 5 3 3 4 2 CELÁ VZORKA
 • 13. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 7 5 6 4 15 4 3 9 10 5 4 3 11 13 5 8 5 6 4 2 7 8 3 8 5 10 8 5 7 6 6 7 6 8 18 25 17 17 9 14 21 10 21 19 26 26 15 13 11 16 22 20 26 26 20 18 18 18 16 19 25 22 14 22 22 17 9 17 xxx 13 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov 20 15 21 23 21 16 24 25 15 20 18 14 33 22 23 17 17 14 20 18 19 16 24 26 13 17 15 15 16 20 20 19 22 27 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický xxxtotalitapráca dobré časykomunisti menej stresu %, N = 1046 soc. istoty odpovede nad 3% rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet obyvateľov obce čistý mesačný osobný príjem kraj 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 16 10 17 24 22 10 10 23 17 12 15 5 22 24 13 18 17 14 11 5 10 12 19 25 17 19 19 16 23 13 10 20 15 13 xxx 9 8 8 11 10 4 8 10 8 9 9 7 4 9 8 13 11 9 5 9 10 5 10 10 10 6 9 10 9 5 8 11 8 10 7 4 8 10 11 3 8 12 6 7 4 4 13 8 13 5 8 5 4 4 9 7 4 9 6 8 11 5 4 8 4 12 9 7 CELÁ VZORKA
 • 14. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 7 10 6 4 2 11 10 3 6 9 5 13 3 3 6 4 7 10 7 12 8 5 6 4 5 10 4 4 7 6 14 4 3 10 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický xxx 5 2 5 6 7 0 2 4 6 6 5 5 2 5 4 5 5 7 4 3 4 7 4 5 5 4 7 4 6 7 5 1 5 3 xxx 14 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov %, N = 1046 odpovede nad 3% rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet obyvateľov obce čistý mesačný osobný príjem kraj 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 rovnosťminulosť spomienkyblahobyt nízke ceny lepšie zdravotníctvo nedostatok 4 1 6 5 6 0 2 5 4 6 5 3 6 6 4 4 4 3 4 5 3 3 7 7 3 4 6 5 2 4 3 4 5 5 xxx 4 2 5 4 5 11 7 4 2 5 5 0 5 4 3 5 4 5 4 4 8 2 3 2 5 4 3 3 6 6 2 5 5 3 xxx 3 2 4 1 4 0 3 4 3 4 3 5 9 2 3 4 2 2 5 4 5 1 3 6 2 1 1 6 6 1 2 1 3 8 3 2 4 9 3 0 0 3 3 4 5 10 3 4 5 1 3 1 6 6 2 2 4 6 1 6 5 2 2 4 3 2 2 6 3 4 3 3 2 2 2 3 1 4 7 0 5 2 2 1 4 3 7 3 2 2 4 7 2 1 1 8 3 3 4 4 2 1 CELÁ VZORKA
 • 15. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 7 2 6 6 10 5 5 8 2 8 8 10 4 5 11 11 5 2 3 15 6 4 5 16 4 11 17 19 22 14 20 14 15 14 19 10 16 24 26 14 7 6 21 23 7 8 xxx 18 26 20 26 9 10 17 21 35 19 17 16 25 17 11 6 14 37 19 4 17 30 13 xxx 15 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov 20 13 20 21 27 28 19 13 10 23 22 14 12 20 30 29 15 12 14 25 23 14 16 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie xxxtotalitapráca dobré časykomunisti menej stresu %, N = 1046 soc. istoty odpovede nad 3% 9 8 12 9 3 13 8 10 12 6 7 8 9 10 8 6 9 12 10 4 9 11 9 7 6 3 10 16 12 17 5 4 8 5 3 2 7 15 15 2 2 1 17 9 3 2 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 volebné preferencie skúsenosť so socializmom kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike CELÁ VZORKA
 • 16. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 4 3 1 4 5 7 4 3 2 5 3 8 1 5 8 8 3 1 0 9 6 1 1 xxx 3 4 3 4 1 4 2 1 3 3 3 4 4 4 1 1 4 6 0 1 3 5 1 5 8 1 4 1 6 0 7 10 4 4 3 4 7 4 6 6 3 0 5 7 3 0 xxx 16 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov 7 5 10 7 6 5 12 6 5 3 6 10 10 6 3 5 6 8 11 4 5 10 7 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie xxxrovnosťminulosť spomienkyblahobyt nízke ceny %, N = 1046 lepšie zdravotníctvo odpovede nad 3% nedostatok 4 4 3 2 4 5 2 6 1 7 6 2 2 4 7 7 2 2 1 9 4 2 2 xxx 3 4 3 2 6 5 4 1 2 3 4 2 3 3 5 5 2 2 3 6 4 1 4 3 2 1 6 2 5 6 4 5 3 3 3 2 7 3 4 7 1 5 3 4 3 5 volebné preferencie skúsenosť so socializmom kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 CELÁ VZORKA
 • 17. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 20 25 21 11 23 28 16 16 18 10 23 16 15 31 20 19 20 20 17 16 19 34 26 16 15 24 26 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec xxx 18 12 14 34 12 13 19 19 24 39 16 19 30 19 15 18 16 22 21 24 17 10 9 24 22 12 11 xxx 17 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov totalitapráca dobré časykomunisti menej stresu %, N = 1046 soc. istoty odpovede nad 3% CELÁ VZORKA 16 24 16 12 10 23 18 10 10 5 21 10 8 14 18 16 14 18 14 14 15 16 21 12 17 15 20 xxx 9 9 8 9 9 8 7 10 7 12 8 10 9 10 7 9 10 9 9 8 14 0 6 9 9 12 7 7 12 8 5 2 10 7 7 4 0 9 7 2 12 12 9 6 6 4 4 9 24 13 3 7 15 12 7 6 8 5 9 8 7 6 4 7 7 6 6 8 10 5 7 6 6 5 6 6 12 5 4 3 11 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 • 18. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 3 2 4 4 1 3 3 4 3 3 3 4 3 2 1 3 4 5 3 4 2 0 1 5 4 0 1 7 6 7 6 9 6 4 8 12 6 5 8 10 2 4 4 10 7 8 7 8 7 3 7 10 7 4 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec xxx 5 6 4 5 2 7 6 3 0 4 6 3 1 2 4 6 5 3 5 5 4 0 5 4 6 1 5 xxx 18 Spontánne asociácie so socializmom podľa vybraných charakteristík respondentov rovnosťminulosť spomienkyblahobyt nízke ceny %, N = 1046 lepšie zdravotníctvo odpovede nad 3% nedostatok CELÁ VZORKA 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 4 6 4 4 4 7 6 3 0 0 6 3 0 6 5 6 5 3 3 4 7 0 5 3 3 6 6 xxx 4 6 4 3 5 7 5 2 3 0 6 2 2 5 8 6 4 2 2 4 5 0 5 3 5 6 5 xxx 3 3 3 4 4 4 3 4 1 0 3 4 1 9 3 4 4 2 3 3 2 4 5 3 2 8 5 3 4 4 3 3 4 5 2 0 5 5 2 2 8 2 2 2 5 5 3 4 6 3 3 2 5 4 používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 • 19. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 19  Respondenti na živote pred rokom 1989 oceňujú predovšetkým: zamestnanosť – „bola istota zamestnania“, „neexistovala nezamestnanosť“, „každý mal robotu“ (spontánne uviedlo 36% respondentov) a sociálne istoty – „sociálne zabezpečenie“, „mladomanželské pôžičky“, „bývanie pre mladé rodiny“, „garantovaný dôchodok“ (23%).  Viac ako desatina tiež pozitívne hodnotí, že pred rokom 1989 bol/boli: kľudnejší život, menej stresu – „bola taká životná pohoda“, „nebolo toľko stresu“, „život bol kľudnejší“ (14%); lepšie medziľudské vzťahy, morálka - „ľudia neboli takí bezohľadní a sebeckí“, „vážili si iné hodnoty a mali k sebe bližšie“, „neboli tak konfliktní“ (11%); ekonomická prosperita a blahobyt – „potravinová sebestačnosť“, „dalo sa ľahšie žiť“, „nemali sme také finančné problémy“, „štát nebol zadlžený“, „nechýbali peniaze na živobytie“ (11%).  Ďalšie lepšie stránky života pred rokom 1989 spontánne uviedla menej ako desatina respondentov: nízka kriminalita; bezpečný život (8%); nízke ceny (7%); lepšie zdravotníctvo (6%); v ničom nebol život lepší (6%); rovnosť – spravodlivosť (5%).  V menšej miere boli spontánne menované asociácie: povinná práca (4%); kvalitné produkty (4%); nebola chudoba a bezdomovci (3%); lepšie vzdelávanie (3%); vo všetkom bol život lepší (3%); poriadok a zodpovednosť (2%); menej korupcie a klientelizmu (2%). Menej ako 2% respondentov tiež spontánne uviedli: neboli drogy/gambleri (1%); menej technológií (0,6%); vláda a vládnutie (0,5%); neboli migranti (0,4%); právny štát (0,4%); lepšie životné prostredie (0,4%) a pod. Ďalšie iné jednotlivo menované odpovede uviedli 2% respondentov – napr.: „menej byrokracie“, „atmosféra v krajine“, „ľudia vedeli, čo môžu očakávať“ apod.  Približne 15% respondentov na otázku nevedelo odpovedať, resp. nepamätajú sa, ešte v dobe pred rokom 1989 nežili. 1.2. Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne
 • 20. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 20 Otázka: „Predovšetkým v čom bol podľa Vás život pred rokom 1989 lepší? A v čom bol ešte lepší?” Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne % všetkých respondentov, apríl 2018; báza: 1 046 respondentov 23% 14% 11% 11% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 15% 36%zamestnanosť sociálne istoty kľudnejší život, menej stresu lepšie medziľudské vzťahy, morálka ekonomická prosperita a blahobyt nízka kriminalita, bezpečný život nízke ceny lepšie zdravotníctvo v ničom nebol lepší rovnosť ľudí, spravodlivosť povinná práca kvalitné produkty nebola chudoba, bezdomovci lepšie vzdelávanie vo všetkom bol lepší poriadok, zodpovednosť menej korupcie, klientelizmu nevie, nepamätá sa/ ešte nežil, neuviedol Menej ako 2% tiež menovali: • neboli drogy, gambleri (1,1%) • menej technológií (0,6%) • vláda a vládnutie (0,5%) • neboli migranti; právny štát; lepšie životné prostredie (po 0,4%) • výstavba (0,3%) a pod. spontánne odpovede, možnosť viacerých odpovedí
 • 21. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 14 14 15 2 6 6 15 18 20 21 12 18 13 13 14 22 9 20 14 15 11 8 22 6 7 8 16 15 11 14 20 xxx 11 10 12 0 2 5 9 14 16 19 10 11 10 13 10 20 7 12 9 9 13 3 21 1 6 5 15 15 8 7 7 xxx 11 11 10 7 7 8 13 12 7 16 13 11 10 10 11 13 5 12 11 8 13 7 15 7 4 7 14 10 8 12 11 8 8 8 0 4 4 10 10 9 11 7 9 7 9 8 9 6 8 7 8 10 4 11 2 7 13 7 9 9 7 6 23 21 24 5 14 18 25 24 28 27 21 23 20 28 23 20 14 18 20 24 28 16 30 10 18 18 24 27 20 22 16 xxx 21 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 36 34 37 20 24 24 38 38 46 43 33 42 36 29 35 44 24 42 34 35 29 42 45 19 22 44 43 40 34 33 23 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac xxx CELÁ VZORKA menej stresuzamestnanosť bezpečiemorálka blahobyt %, N = 1046 pohlavie vek vzdelanie zamestnanie národnosť počet členov domácnosti soc. istoty 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99 odpovede nad 3% nízke ceny 7 6 8 10 8 7 4 6 8 11 11 7 7 6 7 12 4 12 5 8 3 5 11 7 4 10 8 7 9 5 6
 • 22. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 3 3 4 2 2 3 4 4 5 3 3 4 3 3 4 1 4 5 3 4 5 2 4 2 4 0 4 5 4 2 1 4 5 4 7 5 4 3 4 4 6 5 5 4 4 5 2 0 0 3 5 3 7 6 5 8 0 5 4 6 5 2 xxx 4 4 4 0 2 3 4 4 4 6 3 3 4 6 4 5 4 2 3 5 6 0 5 0 8 0 4 4 3 4 3 5 4 6 2 5 3 5 6 6 6 4 4 6 5 5 5 3 3 5 6 5 0 6 2 6 3 6 5 5 5 4 xxx 3 3 3 0 0 2 3 4 4 6 1 3 4 4 3 2 5 0 1 4 4 4 6 0 0 0 6 4 2 2 2 6 7 6 12 11 12 6 7 2 0 5 3 7 11 7 2 14 0 4 9 14 11 0 12 10 9 4 4 9 6 10 xxx 22 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 6 6 7 0 1 4 5 9 10 10 6 7 7 6 6 8 9 5 4 8 5 5 11 4 4 4 10 7 4 8 3 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac xxx v ničom nie je lepšízdravotníctvo neboli bezdomovcipovinná práca kvalitné produkty %, N = 1046 pohlavie vek vzdelanie zamestnanie národnosť počet členov domácnosti rovnosť 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99 odpovede nad 3% vzdelávanie CELÁ VZORKA
 • 23. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 36 25 37 44 49 27 31 40 36 37 33 34 42 43 42 32 36 35 26 29 34 36 32 42 33 36 37 33 31 29 33 43 39 39 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický xxx 23 15 26 27 22 9 16 28 22 24 27 5 26 27 24 25 21 26 20 5 18 19 19 27 29 32 35 22 31 24 16 24 17 14 xxx 23 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov CELÁ VZORKA menej stresuzamestnanosť bezpečiemorálka blahobyt %, N = 1046 soc. istoty odpovede nad 3% nízke ceny 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 14 8 16 20 21 5 9 20 15 13 10 23 20 19 15 11 12 10 13 18 18 12 13 21 5 9 13 13 11 21 13 22 12 9 xxx 11 3 12 17 21 2 6 16 10 9 13 12 13 14 14 9 8 6 13 11 9 14 14 13 5 11 13 3 6 13 15 14 8 13 xxx 11 8 10 12 17 5 6 15 8 14 10 11 19 12 9 11 9 12 8 6 12 10 8 12 8 12 9 11 5 7 8 14 12 17 8 3 10 6 14 6 5 9 8 9 9 7 7 9 8 6 9 5 11 9 5 12 8 10 5 11 7 7 6 10 11 4 6 14 7 8 7 5 12 13 8 10 6 8 4 0 11 8 9 6 8 6 7 4 13 6 6 4 2 3 2 7 11 11 6 8 6 9 rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet obyvateľov obce čistý mesačný osobný príjem kraj
 • 24. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 3 2 3 5 5 4 1 4 1 3 6 4 7 1 6 2 0 4 4 4 2 2 3 2 3 8 6 2 1 2 2 4 4 4 6 3 7 8 10 5 4 8 5 10 7 4 12 7 6 8 5 6 6 3 4 8 8 6 7 9 9 9 7 7 4 6 3 7 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický xxx 6 11 5 4 1 12 9 3 6 4 13 6 1 1 5 3 7 8 12 13 7 7 3 6 3 12 11 8 7 3 5 7 4 7 xxx 24 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov zdravotníctvo neboli bezdomovcipovinná práca kvalitné produkty %, N = 1046 rovnosť odpovede nad 3% vzdelávanie CELÁ VZORKA 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 5 4 5 5 7 0 3 5 6 5 3 14 5 6 3 2 5 5 7 8 5 5 5 5 6 5 5 1 5 6 8 1 6 6 xxx 4 5 4 3 7 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 2 2 3 9 6 5 3 1 3 3 3 5 9 5 6 xxx 4 2 5 3 5 0 2 3 6 2 6 5 2 6 1 6 4 3 4 3 3 4 5 6 2 1 1 7 5 3 2 4 4 4 3 2 4 5 4 2 2 3 4 4 3 5 1 6 3 3 3 7 1 3 3 3 3 5 3 4 5 2 4 2 4 1 5 5 rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet obyvateľov obce čistý mesačný osobný príjem kraj v ničom nie je lepší
 • 25. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 36 45 23 27 46 39 36 33 31 39 32 37 26 41 44 45 36 29 14 43 40 30 25 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie xxx 23 21 22 23 30 24 25 19 19 26 19 23 17 25 28 30 22 17 7 29 29 16 10 xxx 25 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov CELÁ VZORKA menej stresuzamestnanosť bezpečiemorálka blahobyt %, N = 1046 soc. istoty odpovede nad 3% nízke ceny 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 volebné preferencie skúsenosť so socializmom kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 14 10 11 16 21 23 14 8 11 11 14 14 6 19 21 20 7 12 7 19 17 10 12 xxx 11 11 5 13 10 17 23 8 6 10 9 11 5 12 18 15 8 8 6 20 12 6 9 xxx 11 14 10 19 11 9 6 10 6 18 12 4 8 13 13 17 7 7 1 20 10 8 4 8 4 6 10 11 12 13 8 2 9 7 7 5 10 11 12 5 5 4 11 9 6 7 7 8 4 16 5 12 5 4 1 11 8 4 7 5 10 10 5 6 3 12 7 6 5
 • 26. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 3 4 2 0 3 4 2 1 4 3 2 5 1 4 5 5 3 1 1 5 4 2 0 6 9 5 2 7 9 6 3 8 6 3 10 3 8 10 10 6 3 1 12 8 3 2 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie xxx 6 4 7 2 4 5 5 8 12 7 7 6 11 6 1 0 5 16 4 0 3 14 7 xxx 26 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov zdravotníctvo neboli bezdomovcipovinná práca kvalitné produkty %, N = 1046 rovnosť odpovede nad 3% vzdelávanie CELÁ VZORKA 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 volebné preferencie skúsenosť so socializmom kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 5 4 2 5 6 5 6 7 5 7 4 5 3 6 6 7 3 5 0 8 6 3 3 xxx 4 6 6 2 5 6 5 10 3 2 2 6 5 3 5 5 6 4 2 4 4 4 6 xxx 4 6 5 7 6 4 1 3 3 5 2 3 3 4 5 4 2 5 1 5 5 3 0 3 2 3 0 7 3 4 3 4 3 3 5 2 5 4 5 3 3 0 6 4 2 2 v ničom nie je lepší
 • 27. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 36 44 35 30 34 41 39 32 27 24 40 32 26 35 39 37 33 40 31 31 37 55 42 29 36 44 42 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec xxx 23 28 22 21 17 31 25 16 15 12 28 16 14 24 23 21 18 27 24 23 20 20 23 22 18 26 25 xxx 27 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov CELÁ VZORKA menej stresuzamestnanosť bezpečiemorálka blahobyt %, N = 1046 soc. istoty odpovede nad 3% nízke ceny 14 19 16 9 13 19 15 12 12 2 17 12 8 24 18 16 15 13 9 10 16 24 20 11 12 16 19 xxx 11 14 10 8 14 16 14 6 7 2 15 6 5 25 17 14 7 7 9 8 11 9 18 7 10 11 16 11 10 13 7 11 17 11 7 6 2 14 7 4 7 15 10 9 10 10 9 10 22 13 8 12 17 12 8 10 9 6 7 11 10 5 6 3 11 5 5 10 9 8 11 4 7 8 9 4 9 6 9 12 9 7 8 7 8 8 9 9 6 5 2 9 6 4 8 10 8 8 7 5 8 4 0 9 9 3 5 8 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 • 28. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 6 9 6 6 3 11 4 6 2 2 8 6 2 10 7 4 8 6 5 5 7 4 9 5 6 4 10 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec xxx 6 5 3 13 6 2 4 9 12 28 2 9 18 2 3 7 5 6 11 9 5 7 1 10 6 8 2 xxx 28 Lepšie stránky života pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov zdravotníctvo neboli bezdomovcipovinná práca kvalitné produkty %, N = 1046 rovnosť odpovede nad 3% vzdelávanie CELÁ VZORKA 5 6 4 4 6 7 7 3 1 0 7 3 1 3 8 3 5 5 4 5 5 0 5 4 5 7 6 xxx 4 5 6 3 4 6 4 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 6 6 5 3 4 4 6 3 5 4 xxx 4 5 4 4 2 3 5 4 3 2 4 4 3 0 4 4 3 2 5 4 1 2 5 4 2 4 5 3 4 3 3 5 7 3 2 0 0 5 2 0 8 5 4 2 4 3 4 3 0 4 4 3 0 4 3 6 2 2 2 4 3 2 2 2 4 2 2 2 3 3 5 2 3 3 4 4 3 3 3 7 3 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II. v ničom nie je lepší
 • 29. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 29  V porovnaní pred rokom 1989 respondenti na dnešnom živote pozitívne vnímajú predovšetkým:  možnosti cestovania, voľný pohyb – „hranice sú otvorené“, „cestovanie kam chcem a kedy chcem“, „neobmedzené možnosti cestovať“ (spontánne menovalo 39% respondentov).  slobodu a demokraciu – „nie je zakazované náboženstvo“, „sloboda slova“, „nie sme takí kontrolovaní – môžeme sa slobodne vyjadrovať a zdieľať názor, zapájať sa do spoločenského diania“, „demokracia“ (26%).  Naopak, takmer pätina respondentov si myslí, že život v súčasnosti nie je – oproti životu pred rokom 1989 - v ničom lepší, resp. hodnotia ho negatíve – „v ničom – bojím sa o prácu“, „v ničom – je oveľa horší“, „je ťažký hlavne pre starých ľudí“, „v ničom – kriminalita, drogy, bezdomovci, nezamestnanosť, chudoba“ (18%).  Približne desatina na dnešnom živote oceňuje: dostatok tovarov a služieb – „všetkého je viac na výber“, „plné obchody tovaru“ (13%); prácu a štúdium v zahraničí (8%) alebo ekonomickú slobodu – „sloboda podnikania“, „viacej voľnosti v podnikaní“, „doba voľného trhu“ (6%).  V menšej miere boli spontánne menované asociácie: nové technológie / nová technika (5%); viac možnosti – všeobecne (4%); vyššia životná úroveň (4%); lepšie možnosti vzdelávania (4%); väčšie možnosti uplatnenia – osobnostný rozvoj (3%), viac pracovných príležitostí (2%); Európska únia – euromena (2%); vo všetkom je život lepší (0,8%); lepšie zdravotníctvo (0,6%); život je rovnaký (0,5%); lepšie možnosti v oblasti kultúry (0,4%). Ďalšie iné jednotlivo menované odpovede uviedlo 1% respondentov – napr.: „doba je zaujímavejšia“, „viac sa stavia“, „zrušili povinnú vojenskú službu“ apod.  Desatina respondentov na otázku nevedela odpovedať, resp. neodpovedali (10%). 1.3. Lepšie stránky života dnes v porovnaní pred rokom 1989 – spontánne
 • 30. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 30 Otázka: „A naopak, predovšetkým v čom je podľa Vás život dnes lepší ako pred rokom 1989? A v čom je ešte lepší?“ Lepšie stránky života dnes v porovnaní pred rokom 1989 – spontánne % všetkých respondentov, apríl 2018; báza: 1 046 respondentov 26% 18% 13% 8% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 10% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 39%cestovanie, voľný pohyb sloboda, demokracia v ničom nie je lepší, má skôr negatíva dostatok tovarov a služieb práca a štúdium v zahraničí ekonomická sloboda nové technológie/nová technika viac možností - všeobecne vyššia životná úroveň školy, štúdium, vzdelanosť osobnostný rozvoj, uplatnenie sa viac pracovných príležitostí Európska únia, euromena vo všetkom je lepší zdravotníctvo je rovnaký kultúra iné odpovede nevie odpovedať, neodpovedal/-a Iné odpovede: vzťahy sú síce horšie – ale doba je oproti roku 1989 zaujímavejšia; viac sa stavajú nehnuteľnosti; Maďari a Slováci majú lepšie vzťahy; ochrana prírody; atď... spontánne odpovede, možnosť viacerých odpovedí
 • 31. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 18 19 16 5 3 9 16 20 23 33 24 25 13 11 17 26 14 34 20 12 9 6 31 3 4 27 26 24 10 14 12 xxx 13 9 16 10 7 9 15 14 13 17 13 11 16 9 13 19 0 16 9 16 9 8 18 10 24 3 14 14 13 13 6 8 7 8 7 9 8 10 7 7 5 8 6 9 7 8 3 9 7 7 6 8 12 6 10 13 11 5 5 9 8 13 6 6 6 10 5 8 6 7 7 3 5 4 6 11 6 8 3 0 5 6 13 8 4 6 10 8 4 7 7 5 6 26 26 26 32 28 29 27 32 22 19 19 25 27 31 26 23 40 15 21 28 39 37 20 28 41 22 28 22 29 27 28 xxx 31 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 39 41 36 39 37 43 43 42 37 28 29 36 42 43 39 36 34 23 39 37 52 55 31 40 42 26 33 35 42 40 42 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac xxx CELÁ VZORKA slobodacestovanie ekonomická sloboda dostatok tovaru práca, štúdium v zahraničí %, N = 1046 pohlavie vek vzdelanie zamestnanie národnosť počet členov domácnosti v ničom - negatíva 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99 odpovede nad 3%
 • 32. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 3 3 3 7 3 3 6 3 2 0 3 2 2 6 3 3 0 0 3 4 5 4 1 6 0 3 1 2 4 4 4 4 5 4 2 1 4 5 6 5 3 3 4 4 6 4 5 4 3 3 5 3 11 4 2 6 0 4 5 6 4 1 xxx 4 4 5 2 6 5 4 4 5 2 3 3 4 6 4 4 0 3 4 5 5 0 3 5 11 2 3 4 6 3 4 xxx 32 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 5 5 6 20 13 3 3 6 2 5 9 2 6 6 6 3 6 11 3 7 4 6 4 13 4 0 5 4 4 8 7 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac xxx viac možností nové technológie školy, štúdium uplatnenie, osobnostný rozvoj %, N = 1046 pohlavie vek vzdelanie zamestnanie národnosť počet členov domácnosti vyššia životná úroveň 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99 odpovede nad 3% 4 3 4 5 8 6 3 3 1 2 2 2 5 5 4 5 0 3 3 4 7 3 1 6 4 3 5 2 3 5 4 CELÁ VZORKA
 • 33. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 39 42 38 39 31 45 34 31 39 42 49 40 23 26 34 36 45 46 46 46 35 33 46 48 30 39 44 43 33 32 40 48 24 47 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický xxx 26 32 25 18 22 28 26 22 27 24 34 20 19 23 23 26 30 31 28 21 25 24 27 27 30 24 31 25 30 22 26 31 23 22 xxx 33 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov CELÁ VZORKA slobodacestovanie ekonomická sloboda dostatok tovaru práca, štúdium v zahraničí %, N = 1046 v ničom - negatíva odpovede nad 3% 18 8 20 21 30 10 14 27 19 16 10 9 32 30 21 18 14 12 9 9 18 14 15 17 19 26 19 13 19 19 14 18 19 19 xxx 13 9 14 12 17 5 14 16 15 11 8 11 13 12 14 18 13 12 9 12 11 10 9 24 9 13 10 21 13 9 15 12 9 14 8 7 8 7 6 10 11 5 6 8 9 17 6 4 5 7 9 7 9 16 8 5 7 10 6 7 9 4 6 5 7 7 8 12 6 8 5 9 5 9 5 6 6 6 10 2 6 4 5 8 5 6 10 6 7 4 7 6 8 6 8 7 5 8 8 6 4 4 rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet obyvateľov obce čistý mesačný osobný príjem kraj 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150
 • 34. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 4 5 4 1 4 2 7 3 4 3 3 11 4 4 5 2 3 4 5 8 4 7 4 2 1 7 4 2 7 6 3 5 1 5 xxx 34 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 5 9 4 3 6 14 6 3 5 5 7 5 0 7 3 4 5 5 9 9 3 7 7 7 5 5 5 2 3 5 5 4 9 9 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický xxx viac možností nové technológie školy, štúdium uplatnenie, osobnostný rozvoj %, N = 1046 vyššia životná úroveň odpovede nad 3% CELÁ VZORKA 4 3 5 4 4 0 2 5 5 2 8 3 5 4 4 3 5 5 3 4 4 2 4 9 5 1 2 13 1 6 2 4 3 4 xxx 4 6 3 3 0 4 5 2 4 5 4 0 3 1 7 3 4 3 4 4 3 1 5 8 5 1 2 2 3 4 8 2 3 3 3 4 3 5 1 12 1 1 4 4 5 3 1 0 2 5 6 1 5 4 3 2 3 5 3 2 3 1 2 4 7 2 2 4 rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet obyvateľov obce čistý mesačný osobný príjem kraj 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150
 • 35. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 39 47 42 27 38 38 39 36 47 42 30 41 40 45 31 33 36 50 30 23 41 50 25 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie xxx 26 27 24 29 29 19 29 21 35 25 26 27 29 27 21 14 27 45 15 8 26 41 15 xxx 35 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov CELÁ VZORKA slobodacestovanie ekonomická sloboda dostatok tovaru práca, štúdium v zahraničí %, N = 1046 v ničom - negatíva odpovede nad 3% 18 11 14 22 23 25 21 27 5 19 18 13 7 21 29 34 14 1 4 54 13 5 14 xxx 13 15 14 22 9 15 12 12 14 16 11 7 10 13 16 13 10 15 7 6 17 13 8 8 6 11 8 11 8 6 7 10 6 4 11 9 8 6 6 5 12 7 5 9 8 4 6 7 13 2 4 3 9 4 4 8 7 7 7 7 5 3 8 10 6 1 4 12 5 volebné preferencie skúsenosť so socializmom kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133
 • 36. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 4 4 5 4 4 3 3 5 5 2 5 5 5 3 3 3 3 8 0 1 4 6 4 xxx 36 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 5 9 7 3 2 3 4 5 2 5 9 5 7 5 4 5 4 5 9 3 5 6 7 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie xxx viac možností nové technológie školy, štúdium uplatnenie, osobnostný rozvoj %, N = 1046 vyššia životná úroveň odpovede nad 3% CELÁ VZORKA 4 6 2 11 2 4 4 2 4 10 3 2 3 6 4 2 2 9 0 1 3 8 1 xxx 4 11 4 0 0 4 4 1 1 5 3 4 6 3 1 1 2 6 7 1 3 5 3 3 2 6 3 4 2 1 3 4 3 2 5 4 4 1 2 2 6 2 0 5 3 3 volebné preferencie skúsenosť so socializmom kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133
 • 37. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 39 39 36 45 32 38 41 35 43 55 39 35 48 31 35 34 41 36 46 46 34 26 26 48 34 24 32 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec xxx 26 20 23 36 24 21 27 27 23 49 24 27 33 34 22 23 27 28 27 31 22 11 20 30 26 24 22 xxx 37 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov CELÁ VZORKA slobodacestovanie ekonomická sloboda dostatok tovaru práca, štúdium v zahraničí %, N = 1046 v ničom - negatíva odpovede nad 3% 18 23 21 8 18 26 15 14 16 0 21 14 10 21 23 18 13 20 14 10 15 44 34 8 12 37 31 xxx 13 14 13 16 5 16 12 12 6 7 15 12 7 12 17 16 14 10 8 12 10 12 16 12 12 6 15 8 8 6 9 8 7 8 8 3 11 8 8 6 7 10 7 8 5 8 9 7 0 6 9 8 1 6 6 3 6 10 5 6 8 3 10 16 7 3 12 6 7 5 5 6 7 9 5 0 2 9 5 3 4 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 • 38. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 4 5 4 4 3 3 4 5 1 7 4 5 3 2 3 5 5 3 5 4 5 0 3 4 5 2 4 xxx 38 Lepšie stránky života dnes v porovnaní ako pred rokom 1989 – spontánne podľa vybraných charakteristík respondentov 5 2 5 6 11 6 4 6 8 2 5 6 6 5 6 8 6 4 4 7 4 0 3 9 3 3 3 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec xxx viac možností nové technológie školy, štúdium uplatnenie, osobnostný rozvoj %, N = 1046 vyššia životná úroveň odpovede nad 3% CELÁ VZORKA 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 4 3 4 7 2 2 5 4 10 8 4 4 9 6 2 2 5 4 6 4 3 14 4 3 6 8 4 xxx 4 2 3 6 3 3 4 4 4 7 3 4 5 2 2 4 5 4 3 5 2 3 1 6 3 0 2 3 2 3 4 5 3 3 3 5 0 3 3 3 2 5 3 3 4 2 4 4 2 0 4 5 3 1 používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 • 39. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 39  Štyria z desiatich respondentov sú presvedčení, že pred rokom 1989 sa žilo ľudom lepšie ako teraz (43%). Pričom pätina opýtaných (20%) je zástancom názoru, že sa vtedy „žilo výrazne lepšie ako teraz“ a približne rovnaký podiel opýtaných (23%), že „sa žilo o niečo lepšie ako teraz“.  Opačný názor – lepšie sa žije teraz zastáva tretina opýtaných (32%). Pričom 13% opýtaných je názoru, že teraz „sa žije výrazne lepšie ako pred rokom 1989“ a pätina respondentov (19%), že teraz sa žije ľuďom „o niečo lepšie ako pred rokom 1989“.  16% opýtaných je presvedčených, že „žilo sa asi rovnako vtedy, aj teraz“. K otázke sa nevedelo vyjadriť 9% respondentov. 1.4. Názory na to, kedy sa žilo lepšie ľuďom – pred rokom 1989 alebo teraz
 • 40. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 nevie 9% pred rokom 1989 sa žilo výrazne lepšie ako teraz 20% teraz sa žije výrazne lepšie ako pred rokom 1989 13% teraz sa žije o niečo lepšie ako pred rokom 1989 19% žilo sa asi rovnako vtedy, aj teraz 16% pred rokom 1989 sa žilo o niečo lepšie ako teraz 23% 40 Lepšie sa žilo PRED 1989 43% Lepšie sa žije TERAZ 32% Názory na to, kedy sa žilo lepšie ľuďom – pred rokom 1989 alebo teraz % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „Kedy sa žilo, podľa Vás, lepšie ľuďom ako ste Vy, pred rokom 1989 alebo teraz?“ žije sa ROVNAKO 16%
 • 41. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 41 43 42 43 10 18 22 36 46 62 73 51 51 38 32 43 46 34 62 44 35 30 19 71 15 39 56 55 34 32 33 16 17 16 5 20 18 18 17 16 13 12 19 17 14 17 8 25 15 21 16 16 15 14 9 23 19 20 17 15 15 16 32 32 32 44 37 46 38 35 21 14 23 23 35 47 32 32 38 12 28 42 49 53 13 42 50 26 21 24 41 38 38 9 9 9 42 25 14 8 3 2 1 14 7 10 6 9 13 2 11 8 7 5 14 2 35 8 16 3 4 10 16 13 19 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 43 23 46 55 68 22 31 60 43 43 30 28 59 63 55 40 41 33 24 26 37 46 40 50 43 47 42 25 52 48 36 49 45 43 16 15 16 23 16 13 14 17 18 14 16 14 25 14 18 19 17 17 13 10 17 22 15 9 19 14 17 16 15 12 15 14 25 14 32 41 33 18 15 37 32 20 30 36 49 42 10 18 21 33 37 39 52 38 36 23 33 36 29 30 30 45 29 35 41 31 21 29 9 22 5 3 2 27 22 3 8 6 5 16 6 5 6 8 5 12 12 26 10 10 11 5 9 9 11 14 4 6 8 6 9 14 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Kedy sa žilo ľuďom lepšie podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 • 42. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 42 43 33 41 44 57 62 50 42 29 40 39 33 22 45 68 100 93 47 15 29 16 15 18 10 22 14 18 18 12 15 18 18 17 18 14 100 4 22 15 18 32 41 32 37 20 18 30 32 55 39 29 34 43 33 17 100 2 27 61 19 9 11 10 10 1 7 3 8 5 6 15 15 18 4 2 100 1 4 9 34 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom Kedy sa ľuďom žilo lepšie podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 43 58 45 29 38 61 43 33 32 5 53 33 22 59 50 46 42 41 33 29 47 67 66 27 53 62 16 16 19 11 19 12 19 19 16 10 15 19 14 15 19 14 14 18 16 16 18 13 17 14 17 17 18 32 20 28 54 24 21 31 35 45 76 25 35 56 19 25 30 34 34 39 43 27 9 15 44 35 21 18 9 5 9 7 20 6 8 13 8 10 7 13 8 7 5 10 11 8 12 12 8 11 3 15 8 9 2 39 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II. 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330
 • 43. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 43  Necelé dve pätiny respondentov (39%) by dali prednosť sociálno-trhovej ekonomike, keď štát do značnej miery ovplyvňuje ekonomiku.  Traja z desiatich opýtaných (31%) by dali naopak prednosť ekonomike voľného trhu s minimálnymi zásahmi štátu.  Socialistickú ekonomiku v podobe aká bola u nás do roku 1989 by preferovalo 17% respondentov.  K otázke sa nevedelo vyjadriť 13% respondentov. 1.5. Uprednostňovanie typu ekonomiky
 • 44. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 44 sociálno-trhovej, keď štát do značnej miery ovplyvňuje ekonomiku 39% nevie 13% ekonomike voľného trhu, s minimálnymi zásahmi štátu 31% socialistickej, aká u nás bola do roku 1989 17% Uprednostňovanie typu ekonomiky % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „Keby ste si mohli vybrať, akej ekonomike by ste dali prednosť?“
 • 45. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 45 17 19 16 2 3 7 10 23 26 35 27 19 16 10 16 23 27 34 17 11 7 10 34 2 22 22 29 10 8 15 39 35 42 17 29 40 44 41 41 38 28 39 40 45 41 28 17 35 44 44 40 25 39 19 59 25 41 38 37 43 31 31 35 28 44 46 42 34 28 25 15 24 29 34 37 31 33 42 8 28 36 46 54 17 49 30 20 25 26 40 31 36 13 12 14 37 23 10 13 9 8 12 21 14 11 8 12 17 13 23 11 9 8 11 11 31 4 33 12 7 13 18 18 7 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 17 7 19 25 28 4 15 28 16 17 11 5 27 28 25 21 13 11 8 8 17 18 15 15 21 21 18 8 28 21 9 18 20 17 39 31 42 45 34 25 27 38 44 45 38 37 36 37 39 40 41 45 39 25 38 32 39 44 37 44 42 29 40 38 47 45 32 35 31 44 29 22 20 38 35 23 30 32 44 34 19 20 25 30 36 39 40 41 30 36 32 31 31 29 34 44 18 30 35 31 31 30 13 18 10 8 18 33 24 12 10 7 7 24 18 16 12 9 10 6 13 27 15 15 15 10 11 6 7 20 14 11 9 6 17 19 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Uprednostňovanie typu ekonomiky podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 • 46. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 46 17 13 12 13 22 27 29 16 9 19 18 10 6 20 30 38 4 1 2 100 39 44 29 35 52 44 38 47 33 36 34 38 36 40 41 42 53 32 19 100 31 39 38 41 22 13 25 26 53 38 33 29 42 30 19 11 29 59 31 100 13 4 20 11 4 16 8 11 5 7 16 23 17 9 10 9 14 8 49 100 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom Uprednostňovanie typu ekonomiky podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike 17 27 18 9 14 27 16 13 11 2 22 13 8 26 25 16 16 14 14 8 21 29 33 7 29 31 39 47 43 35 22 52 45 30 20 8 49 30 16 40 39 43 39 40 33 40 39 30 36 37 41 37 39 31 21 29 50 21 13 25 39 64 88 18 39 73 18 25 26 35 33 38 39 28 24 18 41 35 20 19 13 6 11 7 43 9 14 19 5 2 11 19 4 15 11 14 11 13 15 13 12 18 13 15 11 15 11 13 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II. 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330
 • 47. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 47 2. HODNOTENIE TVRDENÍ O SOCIALIZME
 • 48. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 48  Z 21 sledovaných rozmanitých tvrdení o socializme v prípade 16 prevažuje u opýtaných súhlas, a to v podobe, že sa s nimi stotožňuje viac ako polovica opýtaných. Z tohto hľadiska sú pozitívne spomienky (až mýty) v silnej prevahe v mysliach obyvateľov krajiny.  Konkrétne, viac ako tri štvrtiny respondentov súhlasia s tvrdeniami:  „Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší.“ (celkový súhlas 81%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 42% a skôr súhlasí 39% respondentov);  „Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia.“ (celkový súhlas 79%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 39% a skôr súhlasí 40% respondentov);  „Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť.“ (celkový súhlas 77%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 40% a skôr súhlasí 37% respondentov).  Dve tretiny a viac respondentov súhlasia ďalej s tvrdeniami:  „Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes.“ (celkový súhlas 71%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 37% a skôr súhlasí 34% respondentov);  Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu.“ (celkový súhlas 71%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 33% a skôr súhlasí 38% respondentov);  „Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch.“ (celkový súhlas 69%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 29% a skôr súhlasí 40% respondentov);  „Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch.“ (celkový súhlas 69%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 29% a skôr súhlasí 40% respondentov); 2. Hodnotenie tvrdení o socializme
 • 49. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 49  „Školstvo bolo za socializmu kvalitnejšie a ľudia boli vzdelanejší ako dnes.“ (celkový súhlas 67%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 35% a skôr súhlasí 32% respondentov);  „Československé výrobky mali v zahraničí do roku 1989 skvelé meno a vyvážali sa do celého sveta.“ (celkový súhlas 66%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 30% a skôr súhlasí 36% respondentov).  Polovica a viac respondentov súhlasí s tvrdeniami:  „Za socializmu sa menej kradlo a podvádzalo ako dnes.“ (celkový súhlas 64%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 29% a skôr súhlasí 35% respondentov);  „Zdravotná starostlivosť bola za socializmu lepšia, ľudia sa dožívali vyššieho veku a menej ľudí zomieralo predčasne na choroby.“ (celkový súhlas 63%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 31% a skôr súhlasí 33% respondentov);  „Zo štátom vlastnených podnikov profitovali všetci občania.“ (celkový súhlas 62%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 24% a skôr súhlasí 38% respondentov);  „Socializmus bol ekonomicky životaschopný systém a hospodársky sa mu darilo.“ (celkový súhlas 59%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 23% a skôr súhlasí 37% respondentov);  „Životná úroveň väčšiny občanov bola za socializmu vyššia ako dnes, ľudia si zo svojho príjmu mohli dovoliť viac.“ (celkový súhlas 55%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 21% a skôr súhlasí 33% respondentov);  „Socialistický režim sa viac staral o životné prostredie, továrne vypúšťali menej škodlivín, ovzdušie aj vody boli čistejšie.“ (celkový súhlas 54%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 23% a skôr súhlasí 31% respondentov);  „Obchody boli dobre zásobené lacným a zároveň kvalitným tovarom.“ (celkový súhlas 52%, pričom rozhodne s týmto tvrdením súhlasí 19% a skôr súhlasí 33% respondentov). Hodnotenie tvrdení o socializme
 • 50. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 50  V prípade dvoch tvrdení sú respondenti nerozhodní – časť respondentov s nimi súhlasí a približne rovnako veľká časť s nimi nesúhlasí:  „Socializmus v Československu nebol totalitným režimom, ľudské práva sa dodržiavali.“ (celkový súhlas 45%, celkový nesúhlas 44% respondentov);  „Každý, kto poctivo pracoval a dodržiaval zákony, mohol slobodne prejavovať svoje názory bez toho, aby bol za to akokoľvek postihovaný.“ (celkový súhlas 45%, celkový nesúhlas tiež 45% respondentov).  Len v prípade troch tvrdení o socializme prevažuje nesúhlas nad súhlasom:  „Pred rokom 1989 existovala socialistická demokracia, voľby boli slobodné a demokratické.“ (celkový nesúhlas 52%, naopak celkový súhlas 36% respondentov);  „Dovolenka pri mori bola dostupnejšia pre väčší počet ľudí ako dnes.“ (celkový nesúhlas 60%, naopak celkový súhlas 31% respondentov);  „Bežný človek, ak chcel, mohol slobodne cestovať kamkoľvek do zahraničia.“ (celkový nesúhlas 71%, naopak celkový súhlas 22% respondentov).  V rámci každého tvrdenia sa k téme nevedel vyjadriť približne rovnaký podiel opýtaných – v rozmedzí od 7% do 13%. Hodnotenie tvrdení o socializme
 • 51. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 51 42% 39% 40% 37% 33% 29% 29% 39% 40% 38% 34% 38% 40% 40% 8% 8% 10% 13% 14% 13% 14% 4% 5% 6% 6% 6% 5% 8% 8% 8% 7% 10% 10% 13% 10% Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší. Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia. Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť. Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes. Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu. Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch. Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch. rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie 81% 79% 77% 71% 71% 69% 69% súhlas 12% 13% 16% 20% 19% 18% 22% nesúhlas Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – I. % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
 • 52. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 52 35% 30% 29% 31% 24% 23% 21% 32% 36% 35% 32% 38% 37% 33% 18% 15% 19% 20% 18% 20% 26% 6% 7% 9% 7% 9% 10% 11% 9% 12% 9% 10% 11% 11% 9% Školstvo bolo za socializmu kvalitnejšie a ľudia boli vzdelanejší ako dnes. Československé výrobky mali v zahraničí do roku 1989 skvelé meno a vyvážali sa do celého sveta. Za socializmu sa menej kradlo a podvádzalo ako dnes. Zdravotná starostlivosť bola za socializmu lepšia, ľudia sa dožívali vyššieho veku a menej ľudí zomieralo predčasne na choroby. Zo štátom vlastnených podnikov profitovali všetci občania. Socializmus bol ekonomicky životaschopný systém a hospodársky sa mu darilo. Životná úroveň väčšiny občanov bola za socializmu vyššia ako dnes, ľudia si zo svojho príjmu mohli dovoliť viac. rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie 67% 66% 64% 63% 62% 59% 55% súhlas 24% 21% 27% 27% 27% 30% 37% nesúhlas Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – II. % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
 • 53. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 53 23% 19% 14% 18% 12% 12% 8% 31% 33% 32% 27% 24% 20% 14% 23% 25% 25% 26% 27% 27% 27% 13% 14% 19% 20% 25% 32% 44% 11% 9% 11% 10% 12% 9% 8% Socialistický režim sa viac staral o životné prostredie, továrne vypúšťali menej škodlivín, ovzdušie aj vody boli čistejšie. Obchody boli dobre zásobené lacným a zároveň kvalitným tovarom. Socializmus v Československu nebol totalitným režimom, ľudské práva sa dodržiavali. Každý, kto poctivo pracoval a dodržiaval zákony, mohol slobodne prejavovať svoje názory bez toho, aby bol za to akokoľvek postihovaný. Pred rokom 1989 existovala socialistická demokracia, voľby boli slobodné a demokratické. Dovolenka pri mori bola dostupnejšia pre väčší počet ľudí ako dnes. Bežný človek, ak chcel, mohol slobodne cestovať kamkoľvek do zahraničia. rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie 54% 52% 45% 45% 36% 31% 22% súhlas 35% 39% 44% 45% 52% 60% 71% nesúhlas Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – III. % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov Otázka: „Teraz Vám postupne prečítam niekoľko výrokov, ktoré sa týkajú obdobia socializmu do roku 1989. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.“
 • 54. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 54 rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie SÚHLAS NESÚHLAS Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší. 42,2 38,7 7,6 4,0 7,5 80,9 11,6 Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia. 39,2 39,9 8,2 5,1 7,5 79,1 13,4 Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť. 39,6 37,5 9,6 5,9 7,4 77,1 15,5 Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes. 37,0 33,8 13,3 6,3 9,7 70,8 19,6 Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu. 33,0 37,8 13,6 5,8 9,8 70,8 19,4 Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch. 29,0 40,1 12,7 5,3 12,9 69,1 18,1 Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch. 28,5 40,2 14,0 7,7 9,5 68,8 21,8 Školstvo bolo za socializmu kvalitnejšie a ľudia boli vzdelanejší ako dnes. 35,3 31,6 17,7 6,0 9,4 66,9 23,7 Československé výrobky mali v zahraničí do roku 1989 skvelé meno a vyvážali sa do celého sveta. 30,4 36,0 14,8 6,5 12,3 66,3 21,3 Za socializmu sa menej kradlo a podvádzalo ako dnes. 28,9 34,8 18,5 8,9 8,8 63,7 27,4 Zdravotná starostlivosť bola za socializmu lepšia, ľudia sa dožívali vyššieho veku a menej ľudí zomieralo predčasne na choroby. 30,7 32,4 20,2 6,6 10,1 63,1 26,8 Zo štátom vlastnených podnikov profitovali všetci občania. 23,9 38,2 17,8 9,2 10,9 62,0 27,0 Socializmus bol ekonomicky životaschopný systém a hospodársky sa mu darilo. 22,6 36,7 19,5 10,4 10,7 59,4 30,0 Životná úroveň väčšiny občanov bola za socializmu vyššia ako dnes, ľudia si zo svojho príjmu mohli dovoliť viac. 21,3 33,4 25,8 10,7 8,8 54,7 36,5 Socialistický režim sa viac staral o životné prostredie, továrne vypúšťali menej škodlivín, ovzdušie aj vody boli čistejšie. 22,7 31,1 22,9 12,5 10,8 53,8 35,4 Obchody boli dobre zásobené lacným a zároveň kvalitným tovarom. 18,9 32,7 25,2 13,9 9,3 51,6 39,1 Socializmus v Československu nebol totalitným režimom, ľudské práva sa dodržiavali. 13,7 31,6 25,4 18,6 10,6 45,3 44,1 Každý, kto poctivo pracoval a dodržiaval zákony, mohol slobodne prejavovať svoje názory bez toho, aby bol za to akokoľvek postihovaný. 17,6 27,3 25,6 19,5 9,9 44,9 45,1 Pred rokom 1989 existovala socialistická demokracia, voľby boli slobodné a demokratické. 11,9 24,3 26,8 25,3 11,6 36,3 52,1 Dovolenka pri mori bola dostupnejšia pre väčší počet ľudí ako dnes. 11,5 19,8 27,4 32,1 9,2 31,3 59,5 Bežný človek, ak chcel, mohol slobodne cestovať kamkoľvek do zahraničia. 7,9 13,6 27,1 43,7 7,6 21,5 70,8 Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o socializme – zhrnutie % všetkých respondentov; apríl 2018; báza: 1 046 respondentov
 • 55. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 55 81 82 80 56 58 72 80 88 95 92 79 86 81 78 81 87 74 85 83 76 77 73 96 55 83 88 89 75 77 69 12 11 12 12 22 14 16 9 4 7 9 9 13 14 12 8 18 8 9 18 16 25 3 15 9 9 11 8 15 12 14 8 8 7 32 21 14 4 3 2 1 13 6 6 8 8 5 9 7 8 6 7 2 1 30 8 8 1 3 10 11 16 83 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 81 67 85 84 94 55 74 91 81 80 79 80 93 87 90 86 82 72 69 71 78 84 86 84 80 75 78 80 87 85 81 84 80 74 12 15 11 11 5 18 11 5 12 14 20 8 3 9 7 8 12 19 18 13 11 12 9 12 14 14 15 12 12 9 14 9 15 8 8 18 4 5 1 27 16 4 7 6 2 13 4 4 3 6 7 10 12 16 11 4 6 4 7 12 7 8 1 7 5 8 5 18 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 • 56. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 56 81 76 79 83 87 91 83 79 80 85 73 79 68 87 93 95 75 73 52 98 86 71 69 12 19 14 6 12 4 14 15 13 11 14 10 17 11 5 3 20 20 5 1 10 20 10 8 5 7 10 2 5 3 7 7 4 14 11 16 2 1 1 5 7 43 1 5 9 22 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 81 88 83 77 70 91 84 75 68 60 88 75 65 90 85 79 82 84 74 76 81 73 93 73 76 93 12 8 10 17 13 4 10 14 24 32 7 14 27 7 11 10 11 10 16 15 13 16 4 16 14 16 4 8 5 7 6 17 5 6 11 8 9 5 11 8 4 4 11 7 7 11 9 7 11 4 11 7 7 3 79 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II. 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330
 • 57. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 57 79 78 80 54 59 72 79 83 90 92 80 83 77 78 79 86 73 85 79 77 78 57 94 57 79 84 83 79 76 67 13 14 13 15 16 18 18 14 8 6 8 11 16 17 14 7 23 6 12 18 15 37 5 13 11 14 13 12 14 13 18 8 8 7 32 25 11 4 3 2 2 12 6 7 6 8 7 4 9 9 5 8 6 1 30 7 3 5 7 10 15 89 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 79 64 84 83 93 52 75 88 79 79 76 75 88 88 87 83 76 73 71 68 79 79 78 86 74 77 76 78 89 84 79 78 79 71 13 18 13 11 6 17 11 7 16 15 19 15 9 10 9 12 16 17 17 15 11 16 14 11 18 14 17 15 9 9 15 13 14 14 8 18 4 5 1 31 14 5 5 6 5 10 3 2 5 5 8 10 13 17 10 5 9 3 9 9 7 7 3 6 5 9 7 15 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 • 58. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 58 79 76 79 83 83 88 87 78 75 79 76 74 67 84 91 95 76 70 41 96 87 65 69 13 16 14 5 17 9 11 16 19 16 13 12 18 14 7 3 17 25 14 3 9 26 9 8 8 8 12 4 2 6 6 5 12 15 15 2 2 2 7 5 45 2 5 9 22 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka 79 87 81 75 70 91 82 73 71 45 87 73 62 93 83 80 78 83 70 75 78 69 91 72 79 89 13 11 13 19 8 4 11 19 21 43 7 19 29 5 13 10 13 12 19 15 16 24 6 17 16 14 7 8 2 6 6 22 6 7 9 8 12 6 9 9 2 4 10 9 6 11 10 7 7 3 11 7 8 4 78 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí CELÁ VZORKA účasť na bohoslužbách volebné preferencie skúsenosť so socializmom ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Za socializmu sa žilo bezpečnejšie, násilná kriminalita bola nižšia.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov ekonom. orientácia (výroky) II.
 • 59. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 59 77 75 79 59 55 69 78 82 86 89 79 81 77 72 77 77 80 77 78 79 74 60 91 51 79 83 85 73 74 63 16 16 15 10 22 20 17 16 12 9 8 13 17 23 16 16 15 16 14 18 21 36 7 16 18 10 16 12 16 16 23 7 9 6 32 23 11 5 1 2 2 13 7 7 5 8 7 5 7 8 3 5 4 2 33 4 11 1 3 11 10 15 78 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 77 64 81 82 90 55 69 85 78 78 76 76 88 87 82 81 77 72 66 64 76 80 77 83 76 71 70 77 82 81 75 80 76 77 16 20 15 11 8 16 15 10 16 17 23 14 5 10 13 16 16 19 22 19 14 14 15 14 17 22 24 15 16 13 17 13 18 9 7 16 4 7 2 29 17 5 6 6 1 10 7 3 5 3 7 9 12 17 10 6 9 3 8 7 6 9 2 6 8 7 6 14 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 • 60. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 60 77 81 80 81 85 88 77 84 74 74 69 69 66 82 88 93 74 67 43 96 84 64 61 16 16 15 9 14 7 21 9 22 20 16 19 19 16 10 5 21 28 12 3 12 28 11 7 3 6 10 2 4 2 7 4 6 15 13 15 2 2 2 5 5 45 1 4 7 28 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok užitočnej práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 77 82 79 74 71 91 79 71 60 43 86 71 54 95 81 75 78 76 72 73 74 69 89 73 78 87 16 15 13 23 9 5 14 19 30 52 9 19 38 5 15 15 16 17 17 17 20 24 7 17 21 17 9 7 3 8 4 20 4 7 10 9 4 6 10 7 4 11 7 7 11 9 6 7 4 10 8 5 4 71 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 • 61. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 61 71 72 70 42 49 58 70 81 83 84 70 77 69 66 70 72 75 84 75 70 63 56 85 43 71 77 78 69 66 57 20 19 20 24 21 26 25 15 15 13 14 17 22 25 19 21 20 9 14 24 28 41 13 21 26 20 21 16 21 20 27 10 9 10 34 30 16 5 4 2 4 16 6 9 9 10 7 5 7 11 7 10 4 3 37 13 9 3 6 11 14 16 61 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 71 53 77 75 84 40 60 81 70 72 69 77 81 79 77 75 72 66 56 61 69 72 68 74 73 72 68 69 87 69 75 69 73 60 20 25 18 20 13 26 18 14 21 21 27 13 15 15 17 17 20 23 29 17 17 22 22 21 20 17 24 23 12 21 18 20 20 19 10 22 5 6 3 35 22 5 9 6 4 10 4 6 7 9 8 11 15 22 14 7 9 4 8 11 8 8 2 10 7 11 8 21 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 • 62. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 62 71 65 68 70 78 85 73 78 63 68 66 66 57 77 84 92 72 51 41 94 78 53 60 20 27 24 17 20 11 22 15 32 26 16 16 24 20 14 7 20 39 14 5 15 36 14 10 8 8 14 3 4 5 7 6 6 18 18 19 3 3 2 9 11 45 1 7 11 26 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Potraviny v obchodoch boli kvalitnejšie a zdravšie ako dnes. “ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 71 81 72 63 65 82 73 67 57 32 78 67 47 73 73 69 74 72 66 65 70 66 86 62 72 84 20 15 18 31 11 11 19 21 34 56 14 21 42 20 19 19 17 21 22 23 21 21 10 23 24 18 12 10 4 10 7 24 8 8 12 9 12 8 12 10 8 8 13 9 8 12 12 9 13 4 15 9 11 4 67 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 • 63. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 63 71 71 70 37 47 60 69 77 88 85 68 78 71 64 70 82 71 85 77 67 63 49 88 36 76 79 80 65 67 55 19 18 21 24 27 26 26 19 9 11 15 15 19 29 20 10 21 8 14 26 27 45 9 26 22 15 16 15 23 20 29 10 11 9 39 27 14 6 5 4 4 17 7 10 8 10 8 8 7 9 7 10 6 4 37 14 9 5 5 12 13 16 64 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 71 51 77 76 87 44 60 81 73 69 68 71 82 85 75 76 67 66 60 57 69 78 67 72 75 66 65 72 75 75 72 68 75 64 19 27 18 17 9 24 18 12 19 24 29 13 10 11 17 15 24 26 29 17 19 17 22 19 15 26 29 18 22 13 21 19 18 18 10 22 6 6 5 33 22 7 8 7 3 16 8 4 8 9 9 9 12 26 12 6 11 9 10 8 7 11 2 12 7 13 7 19 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 • 64. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 64 71 59 67 77 80 86 76 83 63 71 64 63 57 74 86 93 66 54 38 96 80 51 57 19 30 28 10 17 9 23 10 27 25 18 22 25 21 10 5 26 38 9 2 15 36 13 10 12 6 13 3 6 2 7 10 4 18 16 18 5 4 2 8 8 53 1 5 13 30 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 71 84 73 61 61 86 73 63 56 30 81 63 47 84 71 68 74 75 64 64 72 69 85 61 75 85 19 11 19 31 14 7 18 25 31 60 11 25 42 16 21 18 19 18 22 24 21 20 9 25 25 13 10 10 5 8 8 26 7 9 13 13 10 8 13 12 8 14 8 8 15 12 8 11 6 14 9 11 5 67 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 • 65. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 65 69 67 71 34 40 58 66 75 87 87 68 73 69 65 69 75 62 83 70 71 63 52 88 33 64 81 80 62 62 55 18 19 18 15 22 22 23 22 10 11 11 19 18 23 18 13 23 7 17 20 24 40 10 20 22 13 17 16 19 20 21 13 14 12 51 38 20 11 4 3 2 21 8 13 12 13 12 15 9 13 9 13 8 2 47 20 23 3 5 19 18 24 59 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 69 50 74 74 91 37 56 82 68 72 68 60 77 83 82 72 67 63 57 46 69 65 70 71 72 70 71 61 80 65 66 73 75 63 18 22 18 20 7 23 16 13 18 19 25 21 16 11 13 15 23 21 22 24 16 23 18 21 19 13 15 27 16 22 21 15 17 13 13 28 8 6 2 41 28 6 13 9 7 19 7 6 5 13 10 17 21 30 16 12 13 8 10 17 14 13 4 13 13 12 8 24 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 • 66. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 66 69 65 64 70 72 83 82 66 64 73 61 64 52 73 88 90 61 57 26 94 79 52 48 18 25 23 13 21 9 13 19 24 19 21 15 21 22 10 6 29 31 11 5 13 33 13 13 11 13 17 6 7 6 16 12 8 18 21 27 5 2 3 11 12 64 1 8 15 39 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Národné výbory za socializmu fungovali ako orgány samosprávy v obciach, mestách a krajoch.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 69 79 72 64 56 84 73 60 53 31 80 60 45 84 76 72 69 67 60 63 68 69 85 60 72 83 18 14 18 25 13 7 14 24 35 46 10 24 39 9 16 14 17 22 21 20 23 24 10 20 22 23 12 13 7 11 11 32 9 13 16 12 24 10 16 16 7 8 14 14 11 18 18 9 7 5 20 13 5 5 66 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.
 • 67. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 67 69 68 69 34 51 54 63 75 86 87 70 73 68 64 69 70 65 76 72 63 67 51 88 38 80 76 78 63 66 53 22 21 22 27 22 31 30 22 12 12 15 21 22 29 22 19 29 12 19 29 26 42 11 24 44 13 20 18 25 21 31 10 10 9 39 28 15 7 4 2 2 16 6 10 7 9 11 7 12 10 8 7 7 1 38 9 7 4 4 12 14 16 47 SR muž žena 15 - 17 rokov 18 - 24 rokov 25 - 34 rokov 35 - 44 rokov 45 - 54 rokov 55 - 64 rokov 65 a viac rokov ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ slovenská maďarská iná nekvalifik. manuál. pracujúci kvalifik. manuál. pracujúci výkonný odborný prac. úradník tvorivý odborný pracovník podnikateľ, živnostník dôchodca študent v domácnosti, MD nezamestnaný jeden dvaja traja štyria päť a viac rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka pohlavie vek vzdelanie zamestnanie 69 50 75 72 83 46 60 80 69 70 65 59 82 84 77 71 67 63 59 44 68 74 66 70 68 69 69 61 75 69 71 67 72 67 22 28 21 18 15 27 19 15 24 22 30 26 14 11 17 21 25 27 29 28 20 19 24 24 24 24 23 27 22 21 22 24 22 15 10 22 5 10 2 27 21 6 7 8 5 15 4 5 6 8 9 10 12 27 13 7 10 6 8 8 7 13 3 10 7 10 7 18 SR slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdova/vdovec žiadny do 300 € 301 - 500 € 501 - 700 € 701 - 900 € 901 € a viac nevie, neuviedol do 500 € 501 - 800 € 801 - 1 000 € 1 001 - 1 200 € 1 201 - 1 500 € 1 501 - 1 800 € 1 801 € a viac nevie, neuviedol menej ako 2 tisíc 2 - 5 tisíc 5 - 20 tisíc 20 - 50 tisíc 50 - 100 tisíc nad 100 tisíc Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický národnosť kraj CELÁ VZORKA rodinný stav čistý mesačný príjem domácnosti počet členov domácnosti počet obyvateľov obce Hodnotenie vybraných tvrdení: „Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov čistý mesačný osobný príjem 1 046 280 587 91 89 44 124 257 267 166 147 41 70 155 136 134 181 145 146 79 317 159 172 162 109 128 122 109 117 136 132 132 150 150 1 046 508 538 41 103 190 202 163 164 182 176 281 375 214 903 102 42 38 243 206 117 59 232 90 24 37 139 315 251 242 99
 • 68. Prieskum verejnej mienky, apríl 2018 68 69 63 61 79 80 80 76 74 59 71 65 59 52 73 87 93 63 50 33 94 78 48 58 22 29 34 7 18 12 23 19 31 24 21 23 28 24 11 5 31 42 12 4 18 40 14 10 8 6 15 2 8 2 7 10 5 14 18 19 3 2 2 6 8 55 1 5 12 28 SR OĽANO - NOVA SME RODINA – Boris Kollár MOST-HÍD SNS SMER-SD KDH ĽS NS SaS iná strana nevoliči nerozhodnutí žiadna čiastočná výrazná pred 1989 sa žilo lepšie žilo sa asi rovnako teraz sa žije lepšie nevie socialistickej sociálno-trhovej ekonomike voľného trhu nevie rozhodne+skôr súhlasí skôr+rozhodne nesúhlasí nevie %, N = 1 046, celá vzorka CELÁ VZORKA volebné preferencie skúsenosť so socializmom 1 046 65 69 42 73 147 51 69 95 116 190 129 429 292 325 446 169 336 95 181 404 329 133 kedy sa žilo ľuďom lepšie dal by prednosť ekonomike Hodnotenie vybraných tvrdení: „Socializmus bol sociálne spravodlivejší, pretože každý bol odmeňovaný podľa výsledkov svojej práce a neboli také veľké rozdiely v príjmoch.“ podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov 69 79 71 62 59 85 70 61 58 18 79 61 43 84 76 68 67 68 63 62 65 66 88 60 68 87 22 16 21 31 18 9 20 27 32 73 14 27 47 14 18 22 23 23 25 25 28 27 8 26 31 25 10 10 5 8 8 24 6 10 12 11 9 8 12 10 3 7 11 10 9 12 13 7 7 3 15 9 7 4 61 SR ľavicová stred pravicová nevie ľavicovo naľavo od stredu ani-ani (stred) napravo od stredu pravicovo ľavicovo ani-ani (stred) pravicovo niekoľkokrát do týždňa raz za týždeň niekoľkokrát mesačne niekoľkokrát do roka menej často nikdy, nevie denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec denne niekoľkokrát týždenne menej často vôbec používanie soc.sietí účasť na bohoslužbách ekonom. orientácia (výroky) I. ekonomická orientácia (sebazaradenie) 1 046 232 404 268 142 331 240 355 76 44 572 355 120 43 198 150 232 198 226 560 209 32 245 409 245 62 330 používanie internetu ekonom. orientácia (výroky) II.