SlideShare a Scribd company logo
PREVENTĪVO
PIESPIEDU LĪDZEKĻU
    KONCEPCIJA
B ŪT ĪBA:
Agrīna vardarbības
  prevencija
(novēršana) –risku
  un vajadzību
  novērtēšana
P AM ATP R O BL ĒM A:

Valsts un pašvaldību institūciju ļoti ierobežotas
iespējas novērst vardarbību pat tad, kad
apdraudējums ir acīmredzams.
Institūciju novēlota rīcība vardarbības riska novēršanai
   - lielākoties vērsta uz pagātni – spēj reaģēt un
   rīkoties, kad sodāms nodarījums jau ir izdarīts.

 Represīvo līdzekļu dominēšana – maz līdzekļu vardarbības
cēloņu risināšanai.

Esošie preventīvie piespiedu vai brīvprātīga rakstura
pasākumi neveido vienotu, organizētu sistēmu.
R IS IN ĀJU M S :
Preventīvie piespiedu līdzekļi (PPL) – pasākumi vardarbības
novēršanai, lai panāktu personas un sabiedrības lielāku drošību.

PPL piemērošanas mērķis: novērst vardarbību nākotnē, nevis sodīt
par pagātnē izdarīto, proti:
•aizsargāt apdraudētās personas;
•novērst apdraudējuma cēloņus un veicinošos apstākļus.

Mērķa grupa: personas no 11 gadu vecuma, kuru uzvedībā tiks
konstatēti vardarbības riski vai kuras citādi radīs vai varēs radīt
vardarbības risku.

Vardarbības risks: apdraudējums citas personas vai personu
dzīvībai, veselībai, dzimumneaizskaramībai, tikumībai vai brīvībai.
Individualizēta pieeja – plašs dažādu PPL klāsts
vardarbības riska un tā cēloņu novēršanai:
personas uzraudzība - personas uzvedības uzraudzība un tās
pakļaušana preventīvo piespiedu līdzekļu piemērotāja
norādītajiem ierobežojumiem.

Tās ietvaros personai varēs uzlikt dažādus pienākumus un
aizliegumus, kas:
•vērsti uz personas uzvedības ārēju ietekmēšanu;
•vērsti uz to, lai risinātu problēmas, kas ir vardarbības riska
pamatā.
Uzvedības ārējai ietekmēšanai /
           ierobežošanai:

pienākums ziņot par dzīvesvietu un darba vai mācību
vietu, kā arī izbraukšanu no dzīvesvietas;
pienākums noteiktā laikā atrasties noteiktā vietā;
 aizliegums tuvoties noteiktai vietai;
aizliegums piedalīties noteiktos publiskos vai citos
pasākumos;
 aizliegums tuvoties un sazināties ar noteiktu personu vai
personu loku;
 aizliegums lietot apreibinošas vielas;
Vardarbības cēloņu risināšanai:

pienākums saņemt sociāli rehabilitējošus pakalpojumus
(speciālistu konsultācijas, sociāli rehabilitējošas programmas)
*pakalpojumu klāsts nav precizēts –    iespējas konkrētam gadījumam
izvēlēties visatbilstošākos un efektīvākos sociāli rehabilitējošos
pakalpojumus būs tieši atkarīgas no tā, cik plašs būs valsts vai pašvaldību
finansēto pakalpojumu klāsts, jo:
• bez personas piekrišanas varēs piemērot valsts vai pašvaldības
finansētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

• ar personas piekrišanu (persona motivēta līdzdarboties)
nepieciešamības gadījumā varēs piemērot arī tādus pakalpojumus,
kuri ir jāfinansē pašam pakalpojumu saņēmējam.
Atbalsta pasākumi:

2) rehabilitējošās aizsardzības noteikšana - palīdzības
sniegšana ne tikai personām, kuras rada apdraudējumu
sabiedrībai, bet arī apdraudētajām personām:
    - palīdzība dokumentu noformēšanā,
    -palīdzība dzīvesvietas meklēšanā,
(pasākumi atbilstoši iespējām - piemēram, informācijas sniegšana, vietas
patversmē (tai skaitā – sociālajā patversmē), kopmītnēs vai kādā citā
dzīvojamā platībā nodrošināšanā uz laiku, vai, piemēram, sociālā dzīvokļa
īres tiesību piešķiršana)
    - nodarbinātības pasākumi,
(piemēram, karjeras plānošanas konsultācijas, speciālistu konsultācijas)
    - psiholoģiskā palīdzība un sociālās rehabilitācijas
    pakalpojumi
(var sniegt dažādi sociālo pakalpojumu sniedzēji, krīzes centri, pašvaldību
sociālie dienesti. Būtiski, lai persona būtu informēta par esošajām
iespējām)
3) preventīvā drošības nauda - pienākums uz noteiktu laika
periodu (ne ilgāku par diviem gadiem) iemaksāt valsts kasē
noteiktu naudas summu (50 līdz 5000 latu apmērā), kuru persona
zaudēs, ja noteiktajā laika periodā izdarīs vardarbīgo nodarījumu
vai nepiedalīsies tai noteiktajās sociālās rehabilitācijas
programmās.
PPL
piemērošanas
 mehānisms
Preventīvo      piespiedu      līdzekļu
piemērošana
 savlaicīga reaģēšana uz vardarbības riskiem un
izmaiņām tajos;
 institūciju savstarpēja sadarbība:
   - informācijas apmaiņa par iespējamo
   vardarbības risku;
   - kopīga lēmuma pieņemšana par risinājumu;
 individualizēta pieeja problēmu risināšanā
PPL piemērošana parastajā kārtībā:

     Starpinstitucionālās sadarbības grupas /
         sadarbības komandas
 Grupas pašvaldību līmenī, kurās iesaistīti pārstāvji no:
-pašvaldības sociālā dienesta;
-pašvaldības policijas (ja ir);
-Valsts policijas;
-bāriņtiesas;
-Valsts probācijas dienesta
+ citi speciālisti, kas nepieciešami konkrētajā gadījumā.

vardarbības riska un tā cēloņu vispusīga izvērtēšana
 kopīga lēmuma pieņemšana:
    - vai nepieciešama PPL piemērošana;
    - kādi PPL būs visatbilstošākie un efektīvākie;
    - uz kādu termiņu PPL piemērojami
VARDARBĪBAS ĢIMENĒ
               NOVĒRŠANAI:

PPL piemērošana neatliekamības kārtībā:

 pagaidu  lēmums (10 dienas max)
 piemēros Valsts vai pašvaldības policijas darbinieks;
piemēros personas uzraudzību:
    - pienākumu noteiktā laikā atrasties noteiktā vietā;
    - aizliegumu tuvoties noteiktai vietai;
    - aizliegumu tuvoties un sazināties ar noteiktu personu
 lēmums pārskatāms starpinstitucionālās sadarbības grupā
Projekta virzība:
 IzsludinātsVSS 10.11.2011. (prot.Nr.44 24.§) (VSS-1271)
Saskaņotais Koncepcijas projekts iesniedzams MK līdz 2012.gada
1.jūlijam (plānots lūgt termiņa pagarinājumu līdz septembrim);

 saskaņā ar MK rīkojuma projektu paredzēts:

*līdz 2015.gada 1.februārim - izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā
izskatīšanai MK likumprojektu par preventīvajiem piespiedu līdzekļiem,
kā arī citus ar koncepcijas īstenošanu saistītos normatīvo aktu projektus;

*līdz 2017.gada 1.jūlijam – izstrādāt un iekšlietu ministram iesniegt
noteiktā kārtībā izskatīšanai MK ar metodiskās vadības īstenošanu un
datu bāzes darbību saistītos normatīvo aktu projektus.
PA L D I ES
par u anī bu
   zm !

More Related Content

What's hot

Latvijas normatīvā regulējuma atbilstība Stambulas konvencijas ieteikumiem
Latvijas normatīvā regulējuma atbilstība Stambulas konvencijas ieteikumiemLatvijas normatīvā regulējuma atbilstība Stambulas konvencijas ieteikumiem
Latvijas normatīvā regulējuma atbilstība Stambulas konvencijas ieteikumiem
Jānis Iesalnieks
 
TM pasākumi vardarbības mazināšanai ģimenē un pret sievieti
TM pasākumi vardarbības mazināšanai ģimenē un pret sievietiTM pasākumi vardarbības mazināšanai ģimenē un pret sievieti
TM pasākumi vardarbības mazināšanai ģimenē un pret sievieti
Jānis Iesalnieks
 
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesāCietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesāCietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmaiVienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakseSākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Kaspars Freimanis: Krimināltiesiskā atbildība būvniecībā
Kaspars Freimanis: Krimināltiesiskā atbildība būvniecībāKaspars Freimanis: Krimināltiesiskā atbildība būvniecībā
Kaspars Freimanis: Krimināltiesiskā atbildība būvniecībā
VARUL Latvia
 
Nepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvars
Nepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvarsNepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvars
Nepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvars
Andrejs Judins
 
Cietušais. Cietušā vajadzības. Kriminālprocess
Cietušais. Cietušā vajadzības. KriminālprocessCietušais. Cietušā vajadzības. Kriminālprocess
Cietušais. Cietušā vajadzības. Kriminālprocess
Centre for Public Policy PROVIDUS
 

What's hot (9)

Latvijas normatīvā regulējuma atbilstība Stambulas konvencijas ieteikumiem
Latvijas normatīvā regulējuma atbilstība Stambulas konvencijas ieteikumiemLatvijas normatīvā regulējuma atbilstība Stambulas konvencijas ieteikumiem
Latvijas normatīvā regulējuma atbilstība Stambulas konvencijas ieteikumiem
 
TM pasākumi vardarbības mazināšanai ģimenē un pret sievieti
TM pasākumi vardarbības mazināšanai ģimenē un pret sievietiTM pasākumi vardarbības mazināšanai ģimenē un pret sievieti
TM pasākumi vardarbības mazināšanai ģimenē un pret sievieti
 
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesāCietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā
 
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesāCietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā
Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā
 
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmaiVienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai
Vienota pieeja cietušo atbalsta sistēmai
 
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakseSākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
 
Kaspars Freimanis: Krimināltiesiskā atbildība būvniecībā
Kaspars Freimanis: Krimināltiesiskā atbildība būvniecībāKaspars Freimanis: Krimināltiesiskā atbildība būvniecībā
Kaspars Freimanis: Krimināltiesiskā atbildība būvniecībā
 
Nepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvars
Nepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvarsNepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvars
Nepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvars
 
Cietušais. Cietušā vajadzības. Kriminālprocess
Cietušais. Cietušā vajadzības. KriminālprocessCietušais. Cietušā vajadzības. Kriminālprocess
Cietušais. Cietušā vajadzības. Kriminālprocess
 

More from Centre for Public Policy PROVIDUS

Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd..."Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg..."Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļaIevads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļaMentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīkiLīdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Raising an Effective Watchdog
Raising an Effective WatchdogRaising an Effective Watchdog
Raising an Effective Watchdog
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona KronbergaRadot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokuroriKronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēsAktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Centre for Public Policy PROVIDUS
 

More from Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
 
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd..."Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
 
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg..."Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
 
Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2
 
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļaIevads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļaMentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa
 
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīkiLīdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa
 
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
 
Raising an Effective Watchdog
Raising an Effective WatchdogRaising an Effective Watchdog
Raising an Effective Watchdog
 
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona KronbergaRadot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
 
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokuroriKronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
 
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēsAktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
 

Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija

 • 2. B ŪT ĪBA: Agrīna vardarbības prevencija (novēršana) –risku un vajadzību novērtēšana
 • 3. P AM ATP R O BL ĒM A: Valsts un pašvaldību institūciju ļoti ierobežotas iespējas novērst vardarbību pat tad, kad apdraudējums ir acīmredzams. Institūciju novēlota rīcība vardarbības riska novēršanai - lielākoties vērsta uz pagātni – spēj reaģēt un rīkoties, kad sodāms nodarījums jau ir izdarīts.  Represīvo līdzekļu dominēšana – maz līdzekļu vardarbības cēloņu risināšanai. Esošie preventīvie piespiedu vai brīvprātīga rakstura pasākumi neveido vienotu, organizētu sistēmu.
 • 4. R IS IN ĀJU M S : Preventīvie piespiedu līdzekļi (PPL) – pasākumi vardarbības novēršanai, lai panāktu personas un sabiedrības lielāku drošību. PPL piemērošanas mērķis: novērst vardarbību nākotnē, nevis sodīt par pagātnē izdarīto, proti: •aizsargāt apdraudētās personas; •novērst apdraudējuma cēloņus un veicinošos apstākļus. Mērķa grupa: personas no 11 gadu vecuma, kuru uzvedībā tiks konstatēti vardarbības riski vai kuras citādi radīs vai varēs radīt vardarbības risku. Vardarbības risks: apdraudējums citas personas vai personu dzīvībai, veselībai, dzimumneaizskaramībai, tikumībai vai brīvībai.
 • 5. Individualizēta pieeja – plašs dažādu PPL klāsts vardarbības riska un tā cēloņu novēršanai: personas uzraudzība - personas uzvedības uzraudzība un tās pakļaušana preventīvo piespiedu līdzekļu piemērotāja norādītajiem ierobežojumiem. Tās ietvaros personai varēs uzlikt dažādus pienākumus un aizliegumus, kas: •vērsti uz personas uzvedības ārēju ietekmēšanu; •vērsti uz to, lai risinātu problēmas, kas ir vardarbības riska pamatā.
 • 6. Uzvedības ārējai ietekmēšanai / ierobežošanai: pienākums ziņot par dzīvesvietu un darba vai mācību vietu, kā arī izbraukšanu no dzīvesvietas; pienākums noteiktā laikā atrasties noteiktā vietā;  aizliegums tuvoties noteiktai vietai; aizliegums piedalīties noteiktos publiskos vai citos pasākumos;  aizliegums tuvoties un sazināties ar noteiktu personu vai personu loku;  aizliegums lietot apreibinošas vielas;
 • 7. Vardarbības cēloņu risināšanai: pienākums saņemt sociāli rehabilitējošus pakalpojumus (speciālistu konsultācijas, sociāli rehabilitējošas programmas) *pakalpojumu klāsts nav precizēts – iespējas konkrētam gadījumam izvēlēties visatbilstošākos un efektīvākos sociāli rehabilitējošos pakalpojumus būs tieši atkarīgas no tā, cik plašs būs valsts vai pašvaldību finansēto pakalpojumu klāsts, jo: • bez personas piekrišanas varēs piemērot valsts vai pašvaldības finansētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus; • ar personas piekrišanu (persona motivēta līdzdarboties) nepieciešamības gadījumā varēs piemērot arī tādus pakalpojumus, kuri ir jāfinansē pašam pakalpojumu saņēmējam.
 • 8. Atbalsta pasākumi: 2) rehabilitējošās aizsardzības noteikšana - palīdzības sniegšana ne tikai personām, kuras rada apdraudējumu sabiedrībai, bet arī apdraudētajām personām: - palīdzība dokumentu noformēšanā, -palīdzība dzīvesvietas meklēšanā, (pasākumi atbilstoši iespējām - piemēram, informācijas sniegšana, vietas patversmē (tai skaitā – sociālajā patversmē), kopmītnēs vai kādā citā dzīvojamā platībā nodrošināšanā uz laiku, vai, piemēram, sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršana) - nodarbinātības pasākumi, (piemēram, karjeras plānošanas konsultācijas, speciālistu konsultācijas) - psiholoģiskā palīdzība un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (var sniegt dažādi sociālo pakalpojumu sniedzēji, krīzes centri, pašvaldību sociālie dienesti. Būtiski, lai persona būtu informēta par esošajām iespējām)
 • 9. 3) preventīvā drošības nauda - pienākums uz noteiktu laika periodu (ne ilgāku par diviem gadiem) iemaksāt valsts kasē noteiktu naudas summu (50 līdz 5000 latu apmērā), kuru persona zaudēs, ja noteiktajā laika periodā izdarīs vardarbīgo nodarījumu vai nepiedalīsies tai noteiktajās sociālās rehabilitācijas programmās.
 • 11. Preventīvo piespiedu līdzekļu piemērošana  savlaicīga reaģēšana uz vardarbības riskiem un izmaiņām tajos;  institūciju savstarpēja sadarbība: - informācijas apmaiņa par iespējamo vardarbības risku; - kopīga lēmuma pieņemšana par risinājumu;  individualizēta pieeja problēmu risināšanā
 • 12. PPL piemērošana parastajā kārtībā: Starpinstitucionālās sadarbības grupas / sadarbības komandas  Grupas pašvaldību līmenī, kurās iesaistīti pārstāvji no: -pašvaldības sociālā dienesta; -pašvaldības policijas (ja ir); -Valsts policijas; -bāriņtiesas; -Valsts probācijas dienesta + citi speciālisti, kas nepieciešami konkrētajā gadījumā. vardarbības riska un tā cēloņu vispusīga izvērtēšana  kopīga lēmuma pieņemšana: - vai nepieciešama PPL piemērošana; - kādi PPL būs visatbilstošākie un efektīvākie; - uz kādu termiņu PPL piemērojami
 • 13. VARDARBĪBAS ĢIMENĒ NOVĒRŠANAI: PPL piemērošana neatliekamības kārtībā:  pagaidu lēmums (10 dienas max)  piemēros Valsts vai pašvaldības policijas darbinieks; piemēros personas uzraudzību: - pienākumu noteiktā laikā atrasties noteiktā vietā; - aizliegumu tuvoties noteiktai vietai; - aizliegumu tuvoties un sazināties ar noteiktu personu  lēmums pārskatāms starpinstitucionālās sadarbības grupā
 • 14. Projekta virzība:  IzsludinātsVSS 10.11.2011. (prot.Nr.44 24.§) (VSS-1271) Saskaņotais Koncepcijas projekts iesniedzams MK līdz 2012.gada 1.jūlijam (plānots lūgt termiņa pagarinājumu līdz septembrim);  saskaņā ar MK rīkojuma projektu paredzēts: *līdz 2015.gada 1.februārim - izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai MK likumprojektu par preventīvajiem piespiedu līdzekļiem, kā arī citus ar koncepcijas īstenošanu saistītos normatīvo aktu projektus; *līdz 2017.gada 1.jūlijam – izstrādāt un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai MK ar metodiskās vadības īstenošanu un datu bāzes darbību saistītos normatīvo aktu projektus.
 • 15. PA L D I ES par u anī bu zm !