SlideShare a Scribd company logo
2. kvartal 2016
12-08-2016
2
Oversigt – resultat
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
SEK mio. Q2 2016 Q2 2015  H1 2016 H1 2015  FY 2015
Nettoomsætning 9.590 9.666 -1% 19.228 19.699 -2% 39.351
EBITDAI 213 934 917 1.697 2.436
Justeret EBIT 1) -1 33 299 345 927
EBIT -270 503 30 815 564
Periodens resultat -282 390 -63 593 278
Pengestrøm fra
driftsaktiviteter 387 -127 598 1.013 1.670
Nettogæld 1.020 743 1.020 743 -171
1) Justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden. For mere information, se delårsrapporten januar-juni 2016.
2. kvartal 2016
3
 Markedstendenserne:
− Fortsat fald i brevmængderne
− Fortsat vækst inden for e-handel
− Hård konkurrence på logistikmarkedet
− Svag konjunktur i Norge og Finland
 Ny postlov i Danmark – nye posttjenester fra 1. juli
 Igangværende udredning af den svenske postlovgivning
 Kreditfacilitet på SEK 2 mia. refinansieret
 G.P. Spedition erhvervet i Danmark
 PostNord Strålfors har indgået aftale om at afhænde ikke-
nordiske aktiviteter
 PostNords miljømål godkendt af Science Based Targets
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
Markedsudvikling
4
 Brevmængderne faldt
samlet med 8% i
forhold til 2. kvartal
2016
• -17% i Danmark
• -6% i Sverige
 Pakkemængderne steg
samlet med 9% i
forhold til 2. kvartal
2015
• E-handelsrelaterede B2C
pakker steg med 15%
BREVE, MIO. ENHEDER
PAKKER, MIO. ENHEDER
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
0
50
100
150
200
250
300
350
2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16
Sverige,A-post Sverige,B-post Danmark, A-post Danmark, B-post og C-post
0
10
20
30
40
2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16
Pakker,total
PostNord, koncern
FORTSAT FOKUS PÅ HARMONISERET TILBUD I NORDEN OG
OMSTILLING AF BREVVIRKSOMHEDEN
5
NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN
 Nettoomsætning SEK 9.590 mio. (9.666 mio.)
– Nettoomsætningen faldt med 1% ekskl. valutaeffekter og
erhvervelser
– Faldende brevmængder, vækst inden for e-handelsrelaterede
tjenester og fortsat hård konkurrence på logistikmarkedet
 Justeret EBIT på SEK -1 mio. (33 mio.),
EBIT på SEK -270 mio. (503 mio.)
– Poster, der påvirker sammenligneligheden, på netto SEK -269
mio. (470 mio.) vedrører primært poster relateret til salg af
Strålfors' ikke-nordiske aktiviteter
– Gennemførte besparelsesprogrammer reducerede
driftsomkostningerne
– Der gennemføres løbende tilpasninger og effektiviseringer for
at imødekomme de faldende brevmængder-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Nettoomsætning, SEK mio.
EBIT-margin, %
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
PostNord Sverige
6
0
2
4
6
8
10
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Nettoomsætning, SEK mio.
EBIT-margin, %
NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN
 Nettoomsætningen steg med 1%
– Brevmængderne faldt i alt med 6%
– Øget omsætning i E-commerce & Logistics primært som følge
af fortsat vækst inden for e-handel.
 Justeret EBIT på SEK 91 mio. (173 mio.),
EBIT på SEK 76 mio. (173 mio.)
– Omkostningsniveauet er tilpasset til lavere mængder
– Negativt påvirket af højere sociale bidrag til unge
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
PostNord Danmark
7
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
1,000
2,000
3,000
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Nettoomsætning, SEK mio.
EBIT-margin, %
NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN
 Nettoomsætningen faldt med 1%
– Brevmængderne faldt med 17%
– Prisjusteringen for A-breve modvirkede delvist de faldende
mængder
– Større B2C-pakkemængder
– Positiv udvikling inden for tungere logistik
 Justeret EBIT på SEK -222 mio. (-202 mio.),
EBIT på SEK -253 mio. (298 mio.)
– Lavere brevindtægter er endnu ikke fuldt ud blevet opvejet af
omkostningstilpasninger
– Omfattende handlingsprogrammer gennemføres
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
PostNord Norge
8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
500
1,000
1,500
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Nettoomsætning, SEK mio.
EBIT-margin, %
NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN
 Nettoomsætningen faldt med 9% og med 2% ekskl.
valuta og erhvervelser
– Logistikmarkedet blev påvirket af en svag udvikling i den
norske økonomi på grund af det kraftige fald i olieprisen
 EBIT på SEK -4 mio. (-5 mio.)
– Der gennemføres et omfattende program for at reducere
omkostningerne og opveje faldet i indtægter.
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
PostNord Finland
9
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
100
200
300
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Nettoomsætning, SEK mio.
EBIT-margin, %
NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN
 Nettoomsætningen steg med 44% og med 11% ekskl.
valuta og erhvervelser
– Større pakkemængder
 EBIT på SEK -3 mio. (-1 mio.)
– Integreringsomkostninger i forbindelse med købet af
Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) belastede resultatet
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
PostNord Strålfors
10
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
0
200
400
600
800
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Nettoomsætning, SEK mio.
EBIT-margin, %
NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN
 Nettoomsætningen steg med 3% og med 7% ekskl.
valuta og erhvervelser
– Øget omsætning fra nye kundeaftaler i Finland og Norge
 Justeret EBIT på SEK 34 mio. (8 mio.)
EBIT på SEK -189 mio. (8 mio.)
– Resultatet blev påvirket af poster relateret til det
igangværende salg af ikke-nordiske aktiviteter
– Forbedringen af det justerede driftsresultat skyldes
gennemførte besparelsesprogrammer
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
* Justeret EBIT-margin
*
SEK
9.722
mio.
11
Omkostningsudvikling
* Ekskl. omstruktureringsomkostninger
KONCERNENS DRIFTSOMKOSTNINGER, SEK MIO.KONCERNENS OMKOSTNINGSUDVIKLING
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016
Omstruktureringsomkostninger
Øvrige omkostninger og af- og nedskrivninger*
Transportomkostninger
Personaleomkostninger*
* Inkl. omkostningsinflation
-1% +3% -1%+1%
SEK
9.936
mio.
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
12
Udvikling i pengestrøm
PENGESTRØM I 2. KVARTAL 2016, SEK MIO.
 Pengestrøm fra driftsaktiviteter SEK
387 mio. (-127 mio.)
 Pengestrøm fra investeringsaktiviteter
SEK -622 mio. (-208 mio.)
− Likvide midler på SEK 300 mio. blev placeret i
virksomhedscertifikater
− Investeringer i materielle og immaterielle
anlægsaktiver vedrører primært infrastruktur til
den integrerede produktionsmodel
 Periodens pengestrøm SEK -255 mio.
(1.017 mio.)
PostNord AB (publ),2. kvartal 2016
53
334
-622
-20
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
FFO
Ændring i
driftskapital Investeringer Finansiering
13
Nettogæld
SEK mio.
30. jun
2016
31. mar
2016
31. dec
2015
Rentebærende gæld 3.854 3.849 3.840
Pensioner og
sygepensionsordninger -620 -1.051 -1.867
Langfristede og kortfristede
aktiver -560 -254 -250
Likvide midler -1.654 -1.905 -1.894
Nettogæld 1.020 639 -171
Nettogæld/EBITDAI 0,6 0,3 -0,1
Nettogældsætningsgrad, % 13 7 -2
Finansielt beredskab 3.955 3.905 3.894
 Nettogælden steg med SEK 381 mio.
til SEK 1.020 mio.
– Påvirket af omregning af pensionsforpligtelser
som følge af det lavere renteniveau
 Finansielt beredskab på SEK 3.955
mio., heraf likvide midler på SEK
1.654 mio.
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
14
Kreditprofil
Kredit
Samlet værdi
SEK mia.
Udnyttet
værdi
SEK mia.
Revolverende kreditfacilitet
med forfald i 2019, SEK
2,0 0,0
Virksomhedscertifikater, SEK 3,0 0,0
Kreditinstitutter 1,5 0,7
MTN-obligationer, SEK 6,0 2,9
I alt udnyttet, 30. juni 2016 3,6
Kreditter med kort forfaldstid 0,1
FORFALDSSTRUKTUR, 30. JUNI, SEK MIO.OVERSIGT, KREDITTER, 30. JUNI 2016
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2016 2017 2018 2019 2020-
Kassekredit Kreditinstitutter MTN-obligationer
En ikke-udnyttet revolverende kredit (RCF) på SEK 2,0 mia. er tilgængelig med forfald i 2019
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
Område Nøgletal Resultat 30. juni 2016 Mål
Lønsomhed Forrentning af
operativ kapital
-2,3% 10,5%
Kapitalstruktur Nettogældsæt-
ningsgrad
13% 10-50%
Udbyttepolitik Udbytte 2016: Intet udbytte
2015: Intet udbytte
40-60% af årets resultat
(normværdi 50%)
Finansielle mål
15
 Målene er langsigtede og skal vurderes over en periode på 3-5 år
 De finansielle mål blev vedtaget på generalforsamlingen 2014
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
16
Disclaimer
This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities
may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration
requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at
all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord.
Forward-looking statements
Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance
and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements
involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the
future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or
implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of
PostNord. Forward-looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not
undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future
events, new information or otherwise except as required by law.
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
17
postnord.com
Gunilla Berg, CFO, +46 10 436 28 10
Per Mossberg, Kommunikationsdirektør, +46 10 436 39 15
ir@postnord.com
PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016

More Related Content

What's hot

Delårsrapport for Januar-September 2014 (Dansk)
Delårsrapport for Januar-September 2014 (Dansk)Delårsrapport for Januar-September 2014 (Dansk)
Delårsrapport for Januar-September 2014 (Dansk)
PostNord
 
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
PostNord
 
Delårsrapport for januar-juni 2015
Delårsrapport for januar-juni 2015Delårsrapport for januar-juni 2015
Delårsrapport for januar-juni 2015
PostNord
 
Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013PostNord
 
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
PostNord
 
Presentation delårsrapport for januar september 2017
Presentation delårsrapport for januar september 2017Presentation delårsrapport for januar september 2017
Presentation delårsrapport for januar september 2017
PostNord
 
Regnskabsmeddelelse 2017
Regnskabsmeddelelse 2017Regnskabsmeddelelse 2017
Regnskabsmeddelelse 2017
PostNord
 

What's hot (7)

Delårsrapport for Januar-September 2014 (Dansk)
Delårsrapport for Januar-September 2014 (Dansk)Delårsrapport for Januar-September 2014 (Dansk)
Delårsrapport for Januar-September 2014 (Dansk)
 
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
 
Delårsrapport for januar-juni 2015
Delårsrapport for januar-juni 2015Delårsrapport for januar-juni 2015
Delårsrapport for januar-juni 2015
 
Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013
 
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
 
Presentation delårsrapport for januar september 2017
Presentation delårsrapport for januar september 2017Presentation delårsrapport for januar september 2017
Presentation delårsrapport for januar september 2017
 
Regnskabsmeddelelse 2017
Regnskabsmeddelelse 2017Regnskabsmeddelelse 2017
Regnskabsmeddelelse 2017
 

Similar to Presentation: Delårsrapport for januar-juni 2016

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Bestyrelsesmøde den 30. august 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelsesmøde den 30. august 2004 | Vejle Amts TrafikselskabBestyrelsesmøde den 30. august 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelsesmøde den 30. august 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelse & Repræsentantskab 2004|2005|2006 VAT
 
Presentasjon Q3 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

Similar to Presentation: Delårsrapport for januar-juni 2016 (6)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
 
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
 
Bestyrelsesmøde den 30. august 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelsesmøde den 30. august 2004 | Vejle Amts TrafikselskabBestyrelsesmøde den 30. august 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelsesmøde den 30. august 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
 
Dansk økonomi
Dansk økonomiDansk økonomi
Dansk økonomi
 
Presentasjon Q3 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from PostNord

Yer-end Report 2017
Yer-end Report 2017Yer-end Report 2017
Yer-end Report 2017
PostNord
 
Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017
PostNord
 
Presentation Interim Report January-September 2017
Presentation Interim Report January-September 2017Presentation Interim Report January-September 2017
Presentation Interim Report January-September 2017
PostNord
 
Presentation delårsrapport januari september 2017
Presentation delårsrapport januari september 2017Presentation delårsrapport januari september 2017
Presentation delårsrapport januari september 2017
PostNord
 
Presentation: interim report january-june 2017 (en)
Presentation: interim report january-june 2017 (en)Presentation: interim report january-june 2017 (en)
Presentation: interim report january-june 2017 (en)
PostNord
 
Presentation: delårsrapport januari-juni 2017 (sv)
Presentation: delårsrapport januari-juni 2017 (sv)Presentation: delårsrapport januari-juni 2017 (sv)
Presentation: delårsrapport januari-juni 2017 (sv)
PostNord
 
Presentation of interim report Q1 2017
Presentation of interim report Q1 2017Presentation of interim report Q1 2017
Presentation of interim report Q1 2017
PostNord
 
Presentation av delårsrapport Q1 2017
Presentation av delårsrapport Q1 2017Presentation av delårsrapport Q1 2017
Presentation av delårsrapport Q1 2017
PostNord
 
Year-end Report 2016
Year-end Report 2016Year-end Report 2016
Year-end Report 2016
PostNord
 
Presentation av bokslutskommunikén 2016
Presentation av bokslutskommunikén 2016Presentation av bokslutskommunikén 2016
Presentation av bokslutskommunikén 2016
PostNord
 
Presentation av tredje kvartalet 2016
Presentation av tredje kvartalet 2016Presentation av tredje kvartalet 2016
Presentation av tredje kvartalet 2016
PostNord
 
Presentation of interim report Q3 2016
Presentation of interim report Q3 2016Presentation of interim report Q3 2016
Presentation of interim report Q3 2016
PostNord
 
Presentation of interim report Q2 2016
Presentation of interim report Q2 2016Presentation of interim report Q2 2016
Presentation of interim report Q2 2016
PostNord
 
Presentation av delårsrapport Q2 2016
Presentation av delårsrapport Q2 2016Presentation av delårsrapport Q2 2016
Presentation av delårsrapport Q2 2016
PostNord
 
Riksdagshearing om Postlagen
Riksdagshearing om PostlagenRiksdagshearing om Postlagen
Riksdagshearing om Postlagen
PostNord
 
Presentation of the first quarter 2016
Presentation of the first quarter 2016Presentation of the first quarter 2016
Presentation of the first quarter 2016
PostNord
 
Presentation av första kvartalet 2016
Presentation av första kvartalet 2016Presentation av första kvartalet 2016
Presentation av första kvartalet 2016
PostNord
 
Presentation of Year-end Report 2015
Presentation of Year-end Report 2015Presentation of Year-end Report 2015
Presentation of Year-end Report 2015
PostNord
 
Presentation av bokslutskommunikén 2015
Presentation av bokslutskommunikén 2015Presentation av bokslutskommunikén 2015
Presentation av bokslutskommunikén 2015
PostNord
 
Infografik till e-barometern för Q3 2015
Infografik till e-barometern för Q3 2015Infografik till e-barometern för Q3 2015
Infografik till e-barometern för Q3 2015
PostNord
 

More from PostNord (20)

Yer-end Report 2017
Yer-end Report 2017Yer-end Report 2017
Yer-end Report 2017
 
Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017
 
Presentation Interim Report January-September 2017
Presentation Interim Report January-September 2017Presentation Interim Report January-September 2017
Presentation Interim Report January-September 2017
 
Presentation delårsrapport januari september 2017
Presentation delårsrapport januari september 2017Presentation delårsrapport januari september 2017
Presentation delårsrapport januari september 2017
 
Presentation: interim report january-june 2017 (en)
Presentation: interim report january-june 2017 (en)Presentation: interim report january-june 2017 (en)
Presentation: interim report january-june 2017 (en)
 
Presentation: delårsrapport januari-juni 2017 (sv)
Presentation: delårsrapport januari-juni 2017 (sv)Presentation: delårsrapport januari-juni 2017 (sv)
Presentation: delårsrapport januari-juni 2017 (sv)
 
Presentation of interim report Q1 2017
Presentation of interim report Q1 2017Presentation of interim report Q1 2017
Presentation of interim report Q1 2017
 
Presentation av delårsrapport Q1 2017
Presentation av delårsrapport Q1 2017Presentation av delårsrapport Q1 2017
Presentation av delårsrapport Q1 2017
 
Year-end Report 2016
Year-end Report 2016Year-end Report 2016
Year-end Report 2016
 
Presentation av bokslutskommunikén 2016
Presentation av bokslutskommunikén 2016Presentation av bokslutskommunikén 2016
Presentation av bokslutskommunikén 2016
 
Presentation av tredje kvartalet 2016
Presentation av tredje kvartalet 2016Presentation av tredje kvartalet 2016
Presentation av tredje kvartalet 2016
 
Presentation of interim report Q3 2016
Presentation of interim report Q3 2016Presentation of interim report Q3 2016
Presentation of interim report Q3 2016
 
Presentation of interim report Q2 2016
Presentation of interim report Q2 2016Presentation of interim report Q2 2016
Presentation of interim report Q2 2016
 
Presentation av delårsrapport Q2 2016
Presentation av delårsrapport Q2 2016Presentation av delårsrapport Q2 2016
Presentation av delårsrapport Q2 2016
 
Riksdagshearing om Postlagen
Riksdagshearing om PostlagenRiksdagshearing om Postlagen
Riksdagshearing om Postlagen
 
Presentation of the first quarter 2016
Presentation of the first quarter 2016Presentation of the first quarter 2016
Presentation of the first quarter 2016
 
Presentation av första kvartalet 2016
Presentation av första kvartalet 2016Presentation av första kvartalet 2016
Presentation av första kvartalet 2016
 
Presentation of Year-end Report 2015
Presentation of Year-end Report 2015Presentation of Year-end Report 2015
Presentation of Year-end Report 2015
 
Presentation av bokslutskommunikén 2015
Presentation av bokslutskommunikén 2015Presentation av bokslutskommunikén 2015
Presentation av bokslutskommunikén 2015
 
Infografik till e-barometern för Q3 2015
Infografik till e-barometern för Q3 2015Infografik till e-barometern för Q3 2015
Infografik till e-barometern för Q3 2015
 

Presentation: Delårsrapport for januar-juni 2016

 • 2. 2 Oversigt – resultat PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016 SEK mio. Q2 2016 Q2 2015  H1 2016 H1 2015  FY 2015 Nettoomsætning 9.590 9.666 -1% 19.228 19.699 -2% 39.351 EBITDAI 213 934 917 1.697 2.436 Justeret EBIT 1) -1 33 299 345 927 EBIT -270 503 30 815 564 Periodens resultat -282 390 -63 593 278 Pengestrøm fra driftsaktiviteter 387 -127 598 1.013 1.670 Nettogæld 1.020 743 1.020 743 -171 1) Justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden. For mere information, se delårsrapporten januar-juni 2016.
 • 3. 2. kvartal 2016 3  Markedstendenserne: − Fortsat fald i brevmængderne − Fortsat vækst inden for e-handel − Hård konkurrence på logistikmarkedet − Svag konjunktur i Norge og Finland  Ny postlov i Danmark – nye posttjenester fra 1. juli  Igangværende udredning af den svenske postlovgivning  Kreditfacilitet på SEK 2 mia. refinansieret  G.P. Spedition erhvervet i Danmark  PostNord Strålfors har indgået aftale om at afhænde ikke- nordiske aktiviteter  PostNords miljømål godkendt af Science Based Targets PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 • 4. Markedsudvikling 4  Brevmængderne faldt samlet med 8% i forhold til 2. kvartal 2016 • -17% i Danmark • -6% i Sverige  Pakkemængderne steg samlet med 9% i forhold til 2. kvartal 2015 • E-handelsrelaterede B2C pakker steg med 15% BREVE, MIO. ENHEDER PAKKER, MIO. ENHEDER PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016 0 50 100 150 200 250 300 350 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 Sverige,A-post Sverige,B-post Danmark, A-post Danmark, B-post og C-post 0 10 20 30 40 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 Pakker,total
 • 5. PostNord, koncern FORTSAT FOKUS PÅ HARMONISERET TILBUD I NORDEN OG OMSTILLING AF BREVVIRKSOMHEDEN 5 NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætning SEK 9.590 mio. (9.666 mio.) – Nettoomsætningen faldt med 1% ekskl. valutaeffekter og erhvervelser – Faldende brevmængder, vækst inden for e-handelsrelaterede tjenester og fortsat hård konkurrence på logistikmarkedet  Justeret EBIT på SEK -1 mio. (33 mio.), EBIT på SEK -270 mio. (503 mio.) – Poster, der påvirker sammenligneligheden, på netto SEK -269 mio. (470 mio.) vedrører primært poster relateret til salg af Strålfors' ikke-nordiske aktiviteter – Gennemførte besparelsesprogrammer reducerede driftsomkostningerne – Der gennemføres løbende tilpasninger og effektiviseringer for at imødekomme de faldende brevmængder-4 -2 0 2 4 6 8 10 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 • 6. PostNord Sverige 6 0 2 4 6 8 10 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen steg med 1% – Brevmængderne faldt i alt med 6% – Øget omsætning i E-commerce & Logistics primært som følge af fortsat vækst inden for e-handel.  Justeret EBIT på SEK 91 mio. (173 mio.), EBIT på SEK 76 mio. (173 mio.) – Omkostningsniveauet er tilpasset til lavere mængder – Negativt påvirket af højere sociale bidrag til unge PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 • 7. PostNord Danmark 7 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 1,000 2,000 3,000 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen faldt med 1% – Brevmængderne faldt med 17% – Prisjusteringen for A-breve modvirkede delvist de faldende mængder – Større B2C-pakkemængder – Positiv udvikling inden for tungere logistik  Justeret EBIT på SEK -222 mio. (-202 mio.), EBIT på SEK -253 mio. (298 mio.) – Lavere brevindtægter er endnu ikke fuldt ud blevet opvejet af omkostningstilpasninger – Omfattende handlingsprogrammer gennemføres PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 • 8. PostNord Norge 8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 500 1,000 1,500 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen faldt med 9% og med 2% ekskl. valuta og erhvervelser – Logistikmarkedet blev påvirket af en svag udvikling i den norske økonomi på grund af det kraftige fald i olieprisen  EBIT på SEK -4 mio. (-5 mio.) – Der gennemføres et omfattende program for at reducere omkostningerne og opveje faldet i indtægter. PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 • 9. PostNord Finland 9 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 100 200 300 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen steg med 44% og med 11% ekskl. valuta og erhvervelser – Større pakkemængder  EBIT på SEK -3 mio. (-1 mio.) – Integreringsomkostninger i forbindelse med købet af Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) belastede resultatet PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 • 10. PostNord Strålfors 10 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 200 400 600 800 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen steg med 3% og med 7% ekskl. valuta og erhvervelser – Øget omsætning fra nye kundeaftaler i Finland og Norge  Justeret EBIT på SEK 34 mio. (8 mio.) EBIT på SEK -189 mio. (8 mio.) – Resultatet blev påvirket af poster relateret til det igangværende salg af ikke-nordiske aktiviteter – Forbedringen af det justerede driftsresultat skyldes gennemførte besparelsesprogrammer PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016 * Justeret EBIT-margin *
 • 11. SEK 9.722 mio. 11 Omkostningsudvikling * Ekskl. omstruktureringsomkostninger KONCERNENS DRIFTSOMKOSTNINGER, SEK MIO.KONCERNENS OMKOSTNINGSUDVIKLING 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Omstruktureringsomkostninger Øvrige omkostninger og af- og nedskrivninger* Transportomkostninger Personaleomkostninger* * Inkl. omkostningsinflation -1% +3% -1%+1% SEK 9.936 mio. PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 • 12. 12 Udvikling i pengestrøm PENGESTRØM I 2. KVARTAL 2016, SEK MIO.  Pengestrøm fra driftsaktiviteter SEK 387 mio. (-127 mio.)  Pengestrøm fra investeringsaktiviteter SEK -622 mio. (-208 mio.) − Likvide midler på SEK 300 mio. blev placeret i virksomhedscertifikater − Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver vedrører primært infrastruktur til den integrerede produktionsmodel  Periodens pengestrøm SEK -255 mio. (1.017 mio.) PostNord AB (publ),2. kvartal 2016 53 334 -622 -20 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 FFO Ændring i driftskapital Investeringer Finansiering
 • 13. 13 Nettogæld SEK mio. 30. jun 2016 31. mar 2016 31. dec 2015 Rentebærende gæld 3.854 3.849 3.840 Pensioner og sygepensionsordninger -620 -1.051 -1.867 Langfristede og kortfristede aktiver -560 -254 -250 Likvide midler -1.654 -1.905 -1.894 Nettogæld 1.020 639 -171 Nettogæld/EBITDAI 0,6 0,3 -0,1 Nettogældsætningsgrad, % 13 7 -2 Finansielt beredskab 3.955 3.905 3.894  Nettogælden steg med SEK 381 mio. til SEK 1.020 mio. – Påvirket af omregning af pensionsforpligtelser som følge af det lavere renteniveau  Finansielt beredskab på SEK 3.955 mio., heraf likvide midler på SEK 1.654 mio. PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 • 14. 14 Kreditprofil Kredit Samlet værdi SEK mia. Udnyttet værdi SEK mia. Revolverende kreditfacilitet med forfald i 2019, SEK 2,0 0,0 Virksomhedscertifikater, SEK 3,0 0,0 Kreditinstitutter 1,5 0,7 MTN-obligationer, SEK 6,0 2,9 I alt udnyttet, 30. juni 2016 3,6 Kreditter med kort forfaldstid 0,1 FORFALDSSTRUKTUR, 30. JUNI, SEK MIO.OVERSIGT, KREDITTER, 30. JUNI 2016 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2016 2017 2018 2019 2020- Kassekredit Kreditinstitutter MTN-obligationer En ikke-udnyttet revolverende kredit (RCF) på SEK 2,0 mia. er tilgængelig med forfald i 2019 PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 • 15. Område Nøgletal Resultat 30. juni 2016 Mål Lønsomhed Forrentning af operativ kapital -2,3% 10,5% Kapitalstruktur Nettogældsæt- ningsgrad 13% 10-50% Udbyttepolitik Udbytte 2016: Intet udbytte 2015: Intet udbytte 40-60% af årets resultat (normværdi 50%) Finansielle mål 15  Målene er langsigtede og skal vurderes over en periode på 3-5 år  De finansielle mål blev vedtaget på generalforsamlingen 2014 PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 • 16. 16 Disclaimer This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord. Forward-looking statements Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of PostNord. Forward-looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future events, new information or otherwise except as required by law. PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 • 17. 17 postnord.com Gunilla Berg, CFO, +46 10 436 28 10 Per Mossberg, Kommunikationsdirektør, +46 10 436 39 15 ir@postnord.com PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016