SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Нагласи към политиките за децата
и проекта на Национална
стратегия за детето 2019-2030 г.
Глобал Метрикс
89.8% 89.4%
9.5% 9.1%
0.3% 1.3%0.4% 0.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Гарантиране на достъпа на всяко дете до
качествено образование
Гарантиране на майчиното и детско
здраве и насърчаване на здравословния
начин на живот и здравната култура
Доколко важни за вас са следните действия от страна на държавата
за създаване на благоприятна среда за развитие на децата в
България?
Много важни По-скоро важни По-скоро маловажни Маловажни
89.1% 85.6%
10.2%
14.2%
0.4% 0.1%0.3% 0.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Гарантиране на правото на всяко дете да живее в сигурна
среда; превенция и защита от насилие и от други вредни
действия и ефективен достъп до правосъдие
Подобряване на стандарта на живот на всяко дете и
гарантиране на правото му да живее в подкрепяща
развитието му семейна или близка до семейната среда
Доколко важни за вас са следните действия от страна на държавата за създаване на благоприятна
среда за развитие на децата в България?
Много важни По-скоро важни По-скоро маловажни Маловажни
80.7%
60.6%
18.3%
27.8%
0.7%
9.6%
0.3% 2.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Осигуряване на достъп на децата до игра,
спорт, културни и други дейности, които
подкрепят развитието му и формират
граждански компетентности.
Осигуряване на възможности за участие
на детето във вземането на решения по
въпроси, които го засягат
Доколко важни за вас са следните действия от страна на държавата за
създаване на благоприятна среда за развитие на децата в България?
Много важни По-скоро важни По-скоро маловажни Маловажни
68.1%
32.1%
24.4%
30.6%
66.8%
53.7%
1.3% 1.1%
22.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Когато за детето не се
полага системна грижа (не
му е осигурен подслон,
храна, здравни грижи и
образование)
Когато има пряк риск за
физическото здраве на
детето
Когато родителите отказват
да бъдат поставени
задължителните за детето
ваксини
В кои от следните случаи според вас държавата трябва да се намесва
в грижата за деца?
Допустимо е държавата да се намесва, но само с подкрепа
Допустимо е държавата да се намесва със санкции
Не е допустимо държавата да се намесва
22.1%
36.9%
48.1%
75.5%
34.6%
24.8%
2.4%
28.5% 27.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Когато родителите или друг
възрастен в семейството
прилагат физическо
наказание над детето, което
води до сериозни
наранявания
Когато родителите или друг
възрастен в семейството
прилагат телесно наказание
дори и в по-леки форми
Когато родителите или друг
възрастен в семейството
крещят обидни думи на
детето и го унижават
В кои от следните случаи според вас държавата трябва да се намесва
в грижата за деца?
Допустимо е държавата да се намесва, но само с подкрепа
Допустимо е държавата да се намесва със санкции
Не е допустимо държавата да се намесва
36.2%
89.5%
29.8%
23.4%
7.9%
64.7%
40.4%
2.6% 5.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Когато родителите оставят детето само
преди да навърши 12 г.
Когато родителите са бедни и не могат
да осигурят базисни условия на детето
Когато възпитанието, което родителите и
семейството дават, противоречи на
законовите норми
В кои от следните случаи според вас държавата трябва да се намесва в грижата за деца?
Допустимо е държавата да се намесва, но само с подкрепа Допустимо е държавата да се намесва със санкции Не е допустимо държавата да се намесва
81.7% 85.4%
96.6%
18.3% 14.6%
3.4%
Осигуряване на възможност
за патронажна грижа с
национален обхват за всички
деца до 3-годишна възраст,
ако родителите им изявят
желание
Обхващане със
задължителните имунизации
на всички деца
Осигуряване на възможност
за посещение на детски
градини и предучилищна
групи на всички децата от 4
до 7 години, ако родителите
им изразят желание
Кои от следните мерки за подкрепа на децата и семействата
вие лично подкрепяте и считате, че биха били от полза за
израстването на детето?
Подкрепям тази мярка Не подкрепям тази мярка
84.5%
94.3%
15.5%
5.7%
Въвеждане на забрана за телесното наказание
над деца и ефективна работеща система за
наблюдение и изпълнение на тази забрана
Въвеждане на работеща система за превенция
на домашното насилие, докладване и
предприемане на незабавни мерки за закрила
при всички случаи на домашно насилие над
деца
Кои от следните мерки за подкрепа на децата и семействата
вие лично подкрепяте и считате, че биха били от полза за
израстването на детето?
Подкрепям тази мярка Не подкрепям тази мярка
74.6%
25.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
На детето трябва да се гледа като
отделна личност, която има собствено
мнение, предпочитания и право на
избор по въпроси, които засягат детето
До навършване на 18 г. децата не могат
да изказват мнение и нямат право на
избор, а родителите или настойниците са
тези, които трябва да избират вместо тях
Кое от следните мнения споделяте?
84.1%
15.9%
.0.0%
10.0.0%
20.0.0%
30.0.0%
40.0.0%
50.0.0%
60.0.0%
70.0.0%
80.0.0%
90.0.0%
При използване на методи за отглеждане
и възпитание на децата, които
застрашават физическото и психическото
състояние на детето, държавата трябва да
се намесва
Държавата не трябва да се намесва.
Всеки родител трябва да може сам да
определя методите, които да използва
при отглеждане и възпитание на децата
си, независимо колко строги са те
С кои от следните мнения сте съгласни?
22.9%
77.1%
Да Не
Знаете ли, че в момента се обсъжда Националната стратегия за
детето 2019-2030?
83.7%
10.8%
5.5%
Да Не Без отговор
Според вас необходима ли е на България обща стратегия за
детето, която да очертава мерките за подкрепа на децата и
родителите в хоризонт до 2030 г. ?
За контакти:
Глобал Метрикс
http://globalmetrics.eu/
office@globalmetrics.eu
Радостина Ангелова, Директор
Тел: 0888/759-479
Габриела Маринова, Ръководител изследвания
Тел: 0888/557-886

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Нагласи към политиките за деца и проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

 • 1. Нагласи към политиките за децата и проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 г. Глобал Метрикс
 • 2. 89.8% 89.4% 9.5% 9.1% 0.3% 1.3%0.4% 0.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование Гарантиране на майчиното и детско здраве и насърчаване на здравословния начин на живот и здравната култура Доколко важни за вас са следните действия от страна на държавата за създаване на благоприятна среда за развитие на децата в България? Много важни По-скоро важни По-скоро маловажни Маловажни 89.1% 85.6% 10.2% 14.2% 0.4% 0.1%0.3% 0.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Гарантиране на правото на всяко дете да живее в сигурна среда; превенция и защита от насилие и от други вредни действия и ефективен достъп до правосъдие Подобряване на стандарта на живот на всяко дете и гарантиране на правото му да живее в подкрепяща развитието му семейна или близка до семейната среда Доколко важни за вас са следните действия от страна на държавата за създаване на благоприятна среда за развитие на децата в България? Много важни По-скоро важни По-скоро маловажни Маловажни 80.7% 60.6% 18.3% 27.8% 0.7% 9.6% 0.3% 2.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Осигуряване на достъп на децата до игра, спорт, културни и други дейности, които подкрепят развитието му и формират граждански компетентности. Осигуряване на възможности за участие на детето във вземането на решения по въпроси, които го засягат Доколко важни за вас са следните действия от страна на държавата за създаване на благоприятна среда за развитие на децата в България? Много важни По-скоро важни По-скоро маловажни Маловажни
 • 3. 68.1% 32.1% 24.4% 30.6% 66.8% 53.7% 1.3% 1.1% 22.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Когато за детето не се полага системна грижа (не му е осигурен подслон, храна, здравни грижи и образование) Когато има пряк риск за физическото здраве на детето Когато родителите отказват да бъдат поставени задължителните за детето ваксини В кои от следните случаи според вас държавата трябва да се намесва в грижата за деца? Допустимо е държавата да се намесва, но само с подкрепа Допустимо е държавата да се намесва със санкции Не е допустимо държавата да се намесва 22.1% 36.9% 48.1% 75.5% 34.6% 24.8% 2.4% 28.5% 27.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Когато родителите или друг възрастен в семейството прилагат физическо наказание над детето, което води до сериозни наранявания Когато родителите или друг възрастен в семейството прилагат телесно наказание дори и в по-леки форми Когато родителите или друг възрастен в семейството крещят обидни думи на детето и го унижават В кои от следните случаи според вас държавата трябва да се намесва в грижата за деца? Допустимо е държавата да се намесва, но само с подкрепа Допустимо е държавата да се намесва със санкции Не е допустимо държавата да се намесва 36.2% 89.5% 29.8% 23.4% 7.9% 64.7% 40.4% 2.6% 5.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Когато родителите оставят детето само преди да навърши 12 г. Когато родителите са бедни и не могат да осигурят базисни условия на детето Когато възпитанието, което родителите и семейството дават, противоречи на законовите норми В кои от следните случаи според вас държавата трябва да се намесва в грижата за деца? Допустимо е държавата да се намесва, но само с подкрепа Допустимо е държавата да се намесва със санкции Не е допустимо държавата да се намесва
 • 4. 81.7% 85.4% 96.6% 18.3% 14.6% 3.4% Осигуряване на възможност за патронажна грижа с национален обхват за всички деца до 3-годишна възраст, ако родителите им изявят желание Обхващане със задължителните имунизации на всички деца Осигуряване на възможност за посещение на детски градини и предучилищна групи на всички децата от 4 до 7 години, ако родителите им изразят желание Кои от следните мерки за подкрепа на децата и семействата вие лично подкрепяте и считате, че биха били от полза за израстването на детето? Подкрепям тази мярка Не подкрепям тази мярка 84.5% 94.3% 15.5% 5.7% Въвеждане на забрана за телесното наказание над деца и ефективна работеща система за наблюдение и изпълнение на тази забрана Въвеждане на работеща система за превенция на домашното насилие, докладване и предприемане на незабавни мерки за закрила при всички случаи на домашно насилие над деца Кои от следните мерки за подкрепа на децата и семействата вие лично подкрепяте и считате, че биха били от полза за израстването на детето? Подкрепям тази мярка Не подкрепям тази мярка
 • 5. 74.6% 25.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% На детето трябва да се гледа като отделна личност, която има собствено мнение, предпочитания и право на избор по въпроси, които засягат детето До навършване на 18 г. децата не могат да изказват мнение и нямат право на избор, а родителите или настойниците са тези, които трябва да избират вместо тях Кое от следните мнения споделяте? 84.1% 15.9% .0.0% 10.0.0% 20.0.0% 30.0.0% 40.0.0% 50.0.0% 60.0.0% 70.0.0% 80.0.0% 90.0.0% При използване на методи за отглеждане и възпитание на децата, които застрашават физическото и психическото състояние на детето, държавата трябва да се намесва Държавата не трябва да се намесва. Всеки родител трябва да може сам да определя методите, които да използва при отглеждане и възпитание на децата си, независимо колко строги са те С кои от следните мнения сте съгласни?
 • 6. 22.9% 77.1% Да Не Знаете ли, че в момента се обсъжда Националната стратегия за детето 2019-2030? 83.7% 10.8% 5.5% Да Не Без отговор Според вас необходима ли е на България обща стратегия за детето, която да очертава мерките за подкрепа на децата и родителите в хоризонт до 2030 г. ?
 • 7. За контакти: Глобал Метрикс http://globalmetrics.eu/ office@globalmetrics.eu Радостина Ангелова, Директор Тел: 0888/759-479 Габриела Маринова, Ръководител изследвания Тел: 0888/557-886