SlideShare a Scribd company logo
1
De stelseldiensten als basis voor een samenhangend stelsel van
(overheids)gegevens
dd. 2-11-2017
status: concept
1. Solide basis
Het Stelsel van Basisregistraties is een belangrijke basis geworden voor de
informatiehuishouding van de overheid. Essentiële gegevens zijn beschikbaar en dat
stimuleert (overheids)breed hergebruik. Alhoewel een solide basis is gelegd, zijn we nog
volop bezig een samenhangend werkend stelsel te realiseren. Die samenhang is een
noodzakelijke voorwaarde voor verdere verbreding en verdieping van het stelsel.
De doelstelling is dat basisregistraties een onderling samenhangend geheel van
overheidsgegevens vormen, zodat slimme uitwisseling kan plaatsvinden tussen sectoren
en domeinen. Door het programma iNUP zijn destijds overheidsbrede generieke
Stelseldiensten (Digikoppeling, Digilevering, Digimelding en de Stelselcatalogus) opgezet
om de samenhang en informatie-uitwisseling in het stelsel te bevorderen. Voor afnemers
leidt dit tot eenduidige informatievoorziening; meer transparantie over gegevens en
minder aparte koppelingen voor ontsluiting. Maar ook houders van basisregistraties zijn
gebaat bij generieke voorzieningen. Zij houden meer zicht op de gegevens waar zij
verantwoordelijk voor zijn in de keten.
2. De volgende stap: vermaatschappelijking van het stelsel
Het SGO-3 in mei 2014 geeft aan dat het niet eenvoudig is om inzicht te krijgen in de
baten van het Stelsel van Basisregistraties, inclusief de Stelseldiensten. De baten zijn
namelijk verspreid over diverse overheidsinstellingen. Toch concludeerde zij op basis van
inschattingen van PriceWaterhouseCoopers en PBLQ in haar rapport dat de besparingen
kunnen oplopen tot honderden miljoenen euro’s1
. Gegevens moeten goed vindbaar,
bruikbaar en toegankelijk zijn voor zowel de overheid als de samenleving. Er wordt nu al
veel gebruik gemaakt van het Stelsel van Basisregistraties. Echter, het maatschappelijk
potentieel kan nog groter worden door het stelsel te verbreden en makkelijker deelbaar
te maken.
Op beleidsmatig niveau wordt meer nadruk gelegd op de bredere publieke meerwaarde
die de generieke digitale infrastructuur kan hebben in het primaire
dienstverleningsproces2
. Voor het Stelsel van Basisregistraties wordt deze bredere
benadering al ingezet onder het overheidsbrede programma Gegevenslandschap3
. Met
het programma worden de eerste stappen gezet naar een volgende fase: een
samenhangend gegevenslandschap om zo de ‘vermaatschappelijking’ van het stelsel
verder te stimuleren. De samenleving is erbij gebaat wanneer burgers en bedrijven meer
gebruik kunnen maken van overheidsgegevens. Dan kan in principe elke nieuwe partij
diensten ontwikkelen en/of uitbouwen.
Platform
De gewenste verbreding en innovatie kan in de praktijk tot stand komen door een
strategie te hanteren waarbij we het decentrale netwerk van basisregistraties verder
uitbouwen tot een ‘ecosysteem/platform’. Een platform fungeert in feite als een open
stelsel dat elke dag kan veranderen, maar blijft wel met elkaar verbonden om zo de
kwaliteit, toegankelijkheid en transparantie te borgen. In de praktijk wordt al
geëxperimenteerd met deze manier van werken, zo blijkt ook uit het rapport ‘Maak
waar!’ van studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. Daarin worden voorbeelden
1 SGO-3, Dienstbaar en transparant, de basisregistraties van de Nederlandse overheid, mei 2014.
2 Rapport studiegroep informatiesamenleving. P.50.
3 Regieraad gegevens regelmatig bezig met programma gegevenslandschap. Verkeert in de beginfase.
Verschillende standaardisatieprojecten opgepakt afgelopen jaar. Stimuleren van transparantie en
toegankelijkheid van het stelsel als doelstelling.
2
van dergelijke open stelsels benoemd, waar vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht.
Dit model lijkt ook geschikt voor de verdere ontsluiting van het Stelsel van
Overheidsgegevens, omdat dit in essentie al georganiseerd is als een decentraal netwerk,
waarbij meerdere organisaties gegevens beschikbaar stellen.
Innovatie stimuleren
Verschillende ICT-leveranciers leveren nu producten als het gaat om interactie en
gegevensuitwisseling. In de praktijk leidt dit tot veel directe koppelingen (niet schaalbaar
voor verbreding van het stelsel) en mogelijk ook vendor-lockins in verband met
totaalpakketten die worden aangeboden. Door via een open platform centraal metadata
en intelligentie over het stelsel van overheidsgegevens te ontsluiten, ontstaat meer
transparantie en mogelijkheden voor organisaties en bedrijven om te ontwikkelen.
3. Roadmap voor Stelseldiensten
2017
Basis op orde
Behoefte
verkennen
2018
Afspraken maken & standaarden
moderniseren
Usability onderzoek
Migratiestrategie
Gegevenscatalogus completeren
Opzet marktplaats
2019
Producten worden
flexibele diensten
Diensten naar één
platform
Marktplaats 1.0
Roadmap Stelseldiensten 2017-2021
Stelseldiensten – Diensten voor en door het Stelsel14
2020/2021
Interactieplatform
Marktplaats 2.0
(Particulier) vraag en aanbod Marktplaats stimuleren
Aansluiten vereenvoudigen
(Sector)registraties en afnemers ondersteunen
Aan het werk met klanten
De roadmap Stelseldiensten is gebaseerd op de ontwikkeling naar een federatief
platform. Dit ecosysteem ontwikkelen we samen met partners en klanten. Partijen blijven
zelfstandig hun diensten verlenen, maar verbinden met elkaar op de noodzakelijke
punten om het stelsel transparant en schaalbaar te houden bij de beoogde groei. De rol
van Logius is om de centrale afstemming te ondersteunen op het niveau van afspraken
maken, standaarden vast te leggen en waar nodig centrale voorzieningen aan te bieden.
Om het netwerk te laten werken en de maatschappelijke business case te stimuleren,
moeten we minimaal op metaniveau elkaar weten te vinden en afspraken kunnen maken.
De basisregistratiehouders en andere partijen kunnen dan zelf de benodigde
voorzieningen (laten) ontwikkelen. Dit vraagt een intensieve samenwerking met partners
en klanten. Iedereen die overheidsgegevens aanbiedt of gebruikt, wordt uitgenodigd om
mee te denken en te werken. Via een marktplaats kunnen organisaties gebruik maken
van de functionaliteiten die via het platform beschikbaar zijn. Dat kunnen afsprakensets
zijn voor breed maatschappelijk gebruik van (overheids)gegevens, standaarden die zijn
vastgelegd of centrale voorzieningen die breed inzetbaar zijn omdat deze
domeinoverstijgend zijn.
De huidige dienstverlening van de Stelseldiensten geeft een basis om de groei van het
Stelsel van Overheidsgegevens te stimuleren en ondersteunen. De producten
3
(Digikoppeling, Digilevering, Digimelding en de Stelselcatalogus) kunnen worden
doorontwikkeld naar breed inzetbare functionaliteiten van melden, bevragen en leveren.
De Stelseldiensten kunnen zelfs met een paar kleine wijzigingen al direct bijdragen aan
de ontwikkeling van het stelsel naar een open platform van overheidsgegevens. Wat
gaan we hiervoor doen:
 Scope verbreding stimuleren door aansluiting van sectorale registraties en private
partijen. Er zijn ook andere gegevens en (sectorale) registraties buiten het stelsel
van basisregistraties, zowel in het publieke als het private domein. Die gegevens
hebben afnemers ook nodig voor hun dienstverlening, maar dat aspect wordt nu
nog niet meegenomen. Kleine praktijkvoorbeelden:
o Ook sectorale overheidsregistraties toevoegen aan de Stelselcatalogus.
Bijvoorbeeld de polisadministratie van UWV is toegevoegd in juni 2017.
o OIN-beleid is vernieuwd en geïmplementeerd in juni 2017, een update
waarbij nu ook bedrijven en samenwerkingsverbanden een OIN kunnen
aanvragen.
o Ketenregistraties ontsluiten via het Gegevens Knooppunt Groningen.
 Flexibilisering van generieke diensten. De kern van het stelsel bestaat uit
uitwisseling van gegevens en informatie tussen organisaties (zogenaamde
interactiepatronen). Als gebeurtenissen plaatsvinden worden er onderling
berichten verstuurd. De Stelseldiensten ondersteunen verschillende patronen
(melden, bevragen en leveren). Nu voldoen de generieke functionaliteiten van de
Stelseldiensten vaak net niet aan de functionele wensen die een partij heeft voor
de dienstverlening, waardoor men dan toch niet aansluit of zelf gaat bouwen. Het
is dan ook van belang om de Stelseldiensten flexibeler, meer modulair op te
bouwen, zodat partijen de voor hun relevante componenten kunnen inzetten. In
potentie bestaat de modulaire opbouw uit een drietal lagen: data, intelligentie en
interactie.
 Standaardiseren en vereenvoudigen van aansluiten. Er bestaan aansluitdrempels
aan beide kanten van het stelsel, zowel bij afnemers als bij houders van
basisregistraties. Zeker voor kleinere partijen is de aansluiting relatief complex en
kostbaar. Het lijkt wenselijk om het aansluiten verder te standaardiseren en
vereenvoudigen volgens de laatste technologische ontwikkelingen in connectiviteit
en waar mogelijk collectieve knooppunten te realiseren waar overheden
eenvoudig op kunnen aansluiten:
o Afspraken over connectiviteit.
o Verminderen van de administratieve last bij aansluiten.
o Generieke aansluiting ontwikkelen voor het bevragen, melden en leveren
van gegevens.
o Knooppunt voor collectieve aansluiting op Stelseldiensten realiseren.
Samenwerken met bestaande knooppunten ligt dan voor de hand. Die
benadering doet recht aan het idee van een ecosysteem.
4
 Transparantie over gegevens. Metagegevens beschikbaar stellen als
richtingaanwijzer in het stelsel. Weten waar een partij benodigde gegevens kan
ophalen, transparantie bieden in het informatiemodel. De Stelselcatalogus wordt
omgevormd tot een instrument dat metagegevens registreert en daar in de
toekomst intelligentie aan toevoegt voor de gebruiker. In combinatie met
landelijke datasets en open data kunnen intelligente processen deze gegevens
gebruiken. Bijvoorbeeld informatie over de omgeving kan in een
vergunningproces gebruikt worden voor ondersteuning en advisering van de
aanvrager. De intelligentie- en interactielaag van de toekomstige
stelselarchitectuur biedt hiervoor de benodigde geavanceerde functionaliteiten
(o.a. dynamic casemanagement, zelflerende functies, artificial intelligence en best
next action).
4. Resumé
Samengevat ontwikkelt Logius de Stelseldiensten volgens onderstaande
uitgangspunten:
 We streven ernaar klanten één laagdrempelige, betrouwbare omgeving voor
uitwisseling van overheidsgegevens te bieden. Onze klant kan ook kiezen voor het
gebruik van een of enkele modules, al naar gelang de behoefte. Dit ontsluiten we
via een federatief platform.
 Klanten kunnen de functionaliteiten eenvoudig vinden via een marktplaats en
inzetten vanuit het federatieve platform. Deze omgevingen zullen gebaseerd zijn
op de laatste technologische ontwikkelingen in de markt.
 De Stelseldiensten geven inzicht in de kwaliteit van gegevens en dragen bij aan
de integrale kwaliteit. Op termijn kunnen afnemers integrale en samenhangende
datasets bevragen, er over melden of deze laten leveren. Deze datasets zijn
context-gevoelig. Afnemers en aanbieders kunnen vertrouwen op de kwaliteit van
de gegevensuitwisseling voor hun bedrijfsprocessen. Er wordt alleen uitgewisseld
wat echt nodig is. Die uitwisseling is afgestemd op de informatiebehoefte van de
afnemers en sluit naadloos aan op de bedrijfsprocessen van de afnemers.
 Het platform en de marktplaats bieden transparantie. Daartoe stelt Logius
metagegevens en intelligentie beschikbaar over het stelsel van
overheidsgegevens, als richtingaanwijzer in het stelsel. Afnemers kunnen toegang
krijgen tot data zodat analyses voor de eigen bedrijfsprocessen uitgevoerd
kunnen worden.
 De Stelseldiensten worden breed inzetbaar voor gegevens, publiek en privaat.
Afnemers zijn voornamelijk (overheids)organisaties al dan niet via zogenaamde
knooppunten. Op voorhand wordt het gebruik van melden, bevragen of leveren
door burgers niet uitgesloten.
 De governance zal recht doen aan de federatieve principes van de toekomstige
Stelseldiensten. Co-creatie en innovatie zijn hierbij kernbegrippen die verdere
uitwerking krijgen.

More Related Content

What's hot

20170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v02
20170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v0220170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v02
20170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v02
KING
 
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoDoedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
KING
 
160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING
KING
 
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
KING
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
KING
 
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
KING
 
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
KING
 
08092017 leveranciersdag architectuur omgevingswet
08092017 leveranciersdag architectuur omgevingswet08092017 leveranciersdag architectuur omgevingswet
08092017 leveranciersdag architectuur omgevingswet
KING
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
KING
 
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
KING
 
160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING
KING
 
20170331 opening leveranciersdag Theo vd Brink
20170331 opening leveranciersdag Theo vd Brink20170331 opening leveranciersdag Theo vd Brink
20170331 opening leveranciersdag Theo vd Brink
KING
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
KING
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
KING
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
KING
 
0902 Doe dag zwolle
0902 Doe dag zwolle 0902 Doe dag zwolle
0902 Doe dag zwolle
KING
 
(Ict Event) Ict In Ketens & Netwerken V1
(Ict Event) Ict In Ketens & Netwerken V1(Ict Event) Ict In Ketens & Netwerken V1
(Ict Event) Ict In Ketens & Netwerken V1Dan Kamminga
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
KING
 
20170331 Leveranciersdag plenair Theo Peters
20170331 Leveranciersdag plenair Theo Peters20170331 Leveranciersdag plenair Theo Peters
20170331 Leveranciersdag plenair Theo Peters
KING
 
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020 08092017 leveranciersdag implementatie en da2020
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020
KING
 

What's hot (20)

20170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v02
20170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v0220170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v02
20170331 omgevingswet presentatie leveranciersdag king v02
 
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoDoedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
 
160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING
 
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
 
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
 
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
 
08092017 leveranciersdag architectuur omgevingswet
08092017 leveranciersdag architectuur omgevingswet08092017 leveranciersdag architectuur omgevingswet
08092017 leveranciersdag architectuur omgevingswet
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
 
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
 
160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING
 
20170331 opening leveranciersdag Theo vd Brink
20170331 opening leveranciersdag Theo vd Brink20170331 opening leveranciersdag Theo vd Brink
20170331 opening leveranciersdag Theo vd Brink
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
 
0902 Doe dag zwolle
0902 Doe dag zwolle 0902 Doe dag zwolle
0902 Doe dag zwolle
 
(Ict Event) Ict In Ketens & Netwerken V1
(Ict Event) Ict In Ketens & Netwerken V1(Ict Event) Ict In Ketens & Netwerken V1
(Ict Event) Ict In Ketens & Netwerken V1
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
 
20170331 Leveranciersdag plenair Theo Peters
20170331 Leveranciersdag plenair Theo Peters20170331 Leveranciersdag plenair Theo Peters
20170331 Leveranciersdag plenair Theo Peters
 
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020 08092017 leveranciersdag implementatie en da2020
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020
 

Similar to Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november

Presentatie tijdens symposium TU-delft 23 maart 2011
Presentatie tijdens symposium TU-delft 23 maart 2011Presentatie tijdens symposium TU-delft 23 maart 2011
Presentatie tijdens symposium TU-delft 23 maart 2011
Erik Jonker
 
Trends voor data analyse 2014
Trends voor data analyse 2014Trends voor data analyse 2014
Trends voor data analyse 2014Johan Blomme
 
Brief college standaardisatie v0 3
Brief college standaardisatie v0 3Brief college standaardisatie v0 3
Brief college standaardisatie v0 3
OverheidsWidgets
 
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
ScienceWorks
 
De toekomst van gegevensuitwisseling in de bouw en installatiesector
De toekomst van gegevensuitwisseling in de bouw en installatiesectorDe toekomst van gegevensuitwisseling in de bouw en installatiesector
De toekomst van gegevensuitwisseling in de bouw en installatiesectorDanny Gaethofs
 
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lrHandreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lrKING
 
Workinprogress - Handreiking cloud
Workinprogress - Handreiking cloudWorkinprogress - Handreiking cloud
Workinprogress - Handreiking cloudKING
 
SOD aanzet tot visie: de analyse!
SOD aanzet tot visie: de analyse!SOD aanzet tot visie: de analyse!
SOD aanzet tot visie: de analyse!
basbaalmans
 
Sorry we-are-open-laatste-versie
Sorry we-are-open-laatste-versieSorry we-are-open-laatste-versie
Sorry we-are-open-laatste-versie
janstedehouder
 
Visie_-_Big_Data_voor_energie_en_ultilities_sector_v1.0._docx
Visie_-_Big_Data_voor_energie_en_ultilities_sector_v1.0._docxVisie_-_Big_Data_voor_energie_en_ultilities_sector_v1.0._docx
Visie_-_Big_Data_voor_energie_en_ultilities_sector_v1.0._docxMarc Govers
 
Ict Sd10 Strategische Studie Geintegreerd E Governement Lieven Raes
Ict Sd10 Strategische Studie Geintegreerd E Governement  Lieven RaesIct Sd10 Strategische Studie Geintegreerd E Governement  Lieven Raes
Ict Sd10 Strategische Studie Geintegreerd E Governement Lieven Raesimec.archive
 
2011.113 1232
2011.113 12322011.113 1232
2011.113 1232swaipnew
 
Open data in Gent
Open data in GentOpen data in Gent
Open data in Gent
Rosseau Bart
 
e-Visie
e-Visiee-Visie
Whitepaper Assetmanagement
Whitepaper AssetmanagementWhitepaper Assetmanagement
Whitepaper AssetmanagementPAGroenewoud
 
De Inrichting Van Het Beheer Van Basisregistraties In Leeuwarden
De Inrichting Van Het Beheer Van Basisregistraties In LeeuwardenDe Inrichting Van Het Beheer Van Basisregistraties In Leeuwarden
De Inrichting Van Het Beheer Van Basisregistraties In Leeuwarden
satson
 
meetup 11102018 - De keuzes te maken bij Blockchain
meetup 11102018 - De keuzes te maken bij Blockchainmeetup 11102018 - De keuzes te maken bij Blockchain
meetup 11102018 - De keuzes te maken bij Blockchain
VNG Realisatie
 
FacultyClub_7en8Juni2010
FacultyClub_7en8Juni2010FacultyClub_7en8Juni2010
FacultyClub_7en8Juni2010
mr38schev
 
KPN Smart Industry
KPN Smart IndustryKPN Smart Industry
KPN Smart IndustryHenk Luitjes
 

Similar to Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november (20)

Presentatie tijdens symposium TU-delft 23 maart 2011
Presentatie tijdens symposium TU-delft 23 maart 2011Presentatie tijdens symposium TU-delft 23 maart 2011
Presentatie tijdens symposium TU-delft 23 maart 2011
 
Trends voor data analyse 2014
Trends voor data analyse 2014Trends voor data analyse 2014
Trends voor data analyse 2014
 
Brief college standaardisatie v0 3
Brief college standaardisatie v0 3Brief college standaardisatie v0 3
Brief college standaardisatie v0 3
 
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
 
De toekomst van gegevensuitwisseling in de bouw en installatiesector
De toekomst van gegevensuitwisseling in de bouw en installatiesectorDe toekomst van gegevensuitwisseling in de bouw en installatiesector
De toekomst van gegevensuitwisseling in de bouw en installatiesector
 
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lrHandreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr
 
Workinprogress - Handreiking cloud
Workinprogress - Handreiking cloudWorkinprogress - Handreiking cloud
Workinprogress - Handreiking cloud
 
Real dolmen healthcare_zakgids
Real dolmen healthcare_zakgidsReal dolmen healthcare_zakgids
Real dolmen healthcare_zakgids
 
SOD aanzet tot visie: de analyse!
SOD aanzet tot visie: de analyse!SOD aanzet tot visie: de analyse!
SOD aanzet tot visie: de analyse!
 
Sorry we-are-open-laatste-versie
Sorry we-are-open-laatste-versieSorry we-are-open-laatste-versie
Sorry we-are-open-laatste-versie
 
Visie_-_Big_Data_voor_energie_en_ultilities_sector_v1.0._docx
Visie_-_Big_Data_voor_energie_en_ultilities_sector_v1.0._docxVisie_-_Big_Data_voor_energie_en_ultilities_sector_v1.0._docx
Visie_-_Big_Data_voor_energie_en_ultilities_sector_v1.0._docx
 
Ict Sd10 Strategische Studie Geintegreerd E Governement Lieven Raes
Ict Sd10 Strategische Studie Geintegreerd E Governement  Lieven RaesIct Sd10 Strategische Studie Geintegreerd E Governement  Lieven Raes
Ict Sd10 Strategische Studie Geintegreerd E Governement Lieven Raes
 
2011.113 1232
2011.113 12322011.113 1232
2011.113 1232
 
Open data in Gent
Open data in GentOpen data in Gent
Open data in Gent
 
e-Visie
e-Visiee-Visie
e-Visie
 
Whitepaper Assetmanagement
Whitepaper AssetmanagementWhitepaper Assetmanagement
Whitepaper Assetmanagement
 
De Inrichting Van Het Beheer Van Basisregistraties In Leeuwarden
De Inrichting Van Het Beheer Van Basisregistraties In LeeuwardenDe Inrichting Van Het Beheer Van Basisregistraties In Leeuwarden
De Inrichting Van Het Beheer Van Basisregistraties In Leeuwarden
 
meetup 11102018 - De keuzes te maken bij Blockchain
meetup 11102018 - De keuzes te maken bij Blockchainmeetup 11102018 - De keuzes te maken bij Blockchain
meetup 11102018 - De keuzes te maken bij Blockchain
 
FacultyClub_7en8Juni2010
FacultyClub_7en8Juni2010FacultyClub_7en8Juni2010
FacultyClub_7en8Juni2010
 
KPN Smart Industry
KPN Smart IndustryKPN Smart Industry
KPN Smart Industry
 

More from KING

Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
KING
 
Doe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatie
KING
 
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeDoe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
KING
 
Doedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatieDoedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatie
KING
 
Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game
KING
 
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
KING
 
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
KING
 
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
KING
 
Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren
KING
 
De bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectieDe bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectie
KING
 
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdamGegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
KING
 
KING aanpak bor-bgt
KING aanpak bor-bgtKING aanpak bor-bgt
KING aanpak bor-bgt
KING
 
Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)
Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)
Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)
KING
 
Kci 22 06-2017 westland (frits dreschler)
Kci 22 06-2017 westland (frits dreschler)Kci 22 06-2017 westland (frits dreschler)
Kci 22 06-2017 westland (frits dreschler)
KING
 
Kci 22 06-2017 utrecht ( sandra sluijter, newsroom)
Kci 22 06-2017 utrecht ( sandra sluijter, newsroom)Kci 22 06-2017 utrecht ( sandra sluijter, newsroom)
Kci 22 06-2017 utrecht ( sandra sluijter, newsroom)
KING
 
Kci 22 06-2017 hollands kroon (arthur cremers)
Kci 22 06-2017 hollands kroon (arthur cremers)Kci 22 06-2017 hollands kroon (arthur cremers)
Kci 22 06-2017 hollands kroon (arthur cremers)
KING
 
30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes
30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes
30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes
KING
 

More from KING (17)

Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
 
Doe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatie
 
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeDoe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
 
Doedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatieDoedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatie
 
Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game
 
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
 
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
 
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
 
Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren
 
De bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectieDe bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectie
 
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdamGegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
 
KING aanpak bor-bgt
KING aanpak bor-bgtKING aanpak bor-bgt
KING aanpak bor-bgt
 
Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)
Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)
Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)
 
Kci 22 06-2017 westland (frits dreschler)
Kci 22 06-2017 westland (frits dreschler)Kci 22 06-2017 westland (frits dreschler)
Kci 22 06-2017 westland (frits dreschler)
 
Kci 22 06-2017 utrecht ( sandra sluijter, newsroom)
Kci 22 06-2017 utrecht ( sandra sluijter, newsroom)Kci 22 06-2017 utrecht ( sandra sluijter, newsroom)
Kci 22 06-2017 utrecht ( sandra sluijter, newsroom)
 
Kci 22 06-2017 hollands kroon (arthur cremers)
Kci 22 06-2017 hollands kroon (arthur cremers)Kci 22 06-2017 hollands kroon (arthur cremers)
Kci 22 06-2017 hollands kroon (arthur cremers)
 
30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes
30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes
30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes
 

Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november

 • 1. 1 De stelseldiensten als basis voor een samenhangend stelsel van (overheids)gegevens dd. 2-11-2017 status: concept 1. Solide basis Het Stelsel van Basisregistraties is een belangrijke basis geworden voor de informatiehuishouding van de overheid. Essentiële gegevens zijn beschikbaar en dat stimuleert (overheids)breed hergebruik. Alhoewel een solide basis is gelegd, zijn we nog volop bezig een samenhangend werkend stelsel te realiseren. Die samenhang is een noodzakelijke voorwaarde voor verdere verbreding en verdieping van het stelsel. De doelstelling is dat basisregistraties een onderling samenhangend geheel van overheidsgegevens vormen, zodat slimme uitwisseling kan plaatsvinden tussen sectoren en domeinen. Door het programma iNUP zijn destijds overheidsbrede generieke Stelseldiensten (Digikoppeling, Digilevering, Digimelding en de Stelselcatalogus) opgezet om de samenhang en informatie-uitwisseling in het stelsel te bevorderen. Voor afnemers leidt dit tot eenduidige informatievoorziening; meer transparantie over gegevens en minder aparte koppelingen voor ontsluiting. Maar ook houders van basisregistraties zijn gebaat bij generieke voorzieningen. Zij houden meer zicht op de gegevens waar zij verantwoordelijk voor zijn in de keten. 2. De volgende stap: vermaatschappelijking van het stelsel Het SGO-3 in mei 2014 geeft aan dat het niet eenvoudig is om inzicht te krijgen in de baten van het Stelsel van Basisregistraties, inclusief de Stelseldiensten. De baten zijn namelijk verspreid over diverse overheidsinstellingen. Toch concludeerde zij op basis van inschattingen van PriceWaterhouseCoopers en PBLQ in haar rapport dat de besparingen kunnen oplopen tot honderden miljoenen euro’s1 . Gegevens moeten goed vindbaar, bruikbaar en toegankelijk zijn voor zowel de overheid als de samenleving. Er wordt nu al veel gebruik gemaakt van het Stelsel van Basisregistraties. Echter, het maatschappelijk potentieel kan nog groter worden door het stelsel te verbreden en makkelijker deelbaar te maken. Op beleidsmatig niveau wordt meer nadruk gelegd op de bredere publieke meerwaarde die de generieke digitale infrastructuur kan hebben in het primaire dienstverleningsproces2 . Voor het Stelsel van Basisregistraties wordt deze bredere benadering al ingezet onder het overheidsbrede programma Gegevenslandschap3 . Met het programma worden de eerste stappen gezet naar een volgende fase: een samenhangend gegevenslandschap om zo de ‘vermaatschappelijking’ van het stelsel verder te stimuleren. De samenleving is erbij gebaat wanneer burgers en bedrijven meer gebruik kunnen maken van overheidsgegevens. Dan kan in principe elke nieuwe partij diensten ontwikkelen en/of uitbouwen. Platform De gewenste verbreding en innovatie kan in de praktijk tot stand komen door een strategie te hanteren waarbij we het decentrale netwerk van basisregistraties verder uitbouwen tot een ‘ecosysteem/platform’. Een platform fungeert in feite als een open stelsel dat elke dag kan veranderen, maar blijft wel met elkaar verbonden om zo de kwaliteit, toegankelijkheid en transparantie te borgen. In de praktijk wordt al geëxperimenteerd met deze manier van werken, zo blijkt ook uit het rapport ‘Maak waar!’ van studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. Daarin worden voorbeelden 1 SGO-3, Dienstbaar en transparant, de basisregistraties van de Nederlandse overheid, mei 2014. 2 Rapport studiegroep informatiesamenleving. P.50. 3 Regieraad gegevens regelmatig bezig met programma gegevenslandschap. Verkeert in de beginfase. Verschillende standaardisatieprojecten opgepakt afgelopen jaar. Stimuleren van transparantie en toegankelijkheid van het stelsel als doelstelling.
 • 2. 2 van dergelijke open stelsels benoemd, waar vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht. Dit model lijkt ook geschikt voor de verdere ontsluiting van het Stelsel van Overheidsgegevens, omdat dit in essentie al georganiseerd is als een decentraal netwerk, waarbij meerdere organisaties gegevens beschikbaar stellen. Innovatie stimuleren Verschillende ICT-leveranciers leveren nu producten als het gaat om interactie en gegevensuitwisseling. In de praktijk leidt dit tot veel directe koppelingen (niet schaalbaar voor verbreding van het stelsel) en mogelijk ook vendor-lockins in verband met totaalpakketten die worden aangeboden. Door via een open platform centraal metadata en intelligentie over het stelsel van overheidsgegevens te ontsluiten, ontstaat meer transparantie en mogelijkheden voor organisaties en bedrijven om te ontwikkelen. 3. Roadmap voor Stelseldiensten 2017 Basis op orde Behoefte verkennen 2018 Afspraken maken & standaarden moderniseren Usability onderzoek Migratiestrategie Gegevenscatalogus completeren Opzet marktplaats 2019 Producten worden flexibele diensten Diensten naar één platform Marktplaats 1.0 Roadmap Stelseldiensten 2017-2021 Stelseldiensten – Diensten voor en door het Stelsel14 2020/2021 Interactieplatform Marktplaats 2.0 (Particulier) vraag en aanbod Marktplaats stimuleren Aansluiten vereenvoudigen (Sector)registraties en afnemers ondersteunen Aan het werk met klanten De roadmap Stelseldiensten is gebaseerd op de ontwikkeling naar een federatief platform. Dit ecosysteem ontwikkelen we samen met partners en klanten. Partijen blijven zelfstandig hun diensten verlenen, maar verbinden met elkaar op de noodzakelijke punten om het stelsel transparant en schaalbaar te houden bij de beoogde groei. De rol van Logius is om de centrale afstemming te ondersteunen op het niveau van afspraken maken, standaarden vast te leggen en waar nodig centrale voorzieningen aan te bieden. Om het netwerk te laten werken en de maatschappelijke business case te stimuleren, moeten we minimaal op metaniveau elkaar weten te vinden en afspraken kunnen maken. De basisregistratiehouders en andere partijen kunnen dan zelf de benodigde voorzieningen (laten) ontwikkelen. Dit vraagt een intensieve samenwerking met partners en klanten. Iedereen die overheidsgegevens aanbiedt of gebruikt, wordt uitgenodigd om mee te denken en te werken. Via een marktplaats kunnen organisaties gebruik maken van de functionaliteiten die via het platform beschikbaar zijn. Dat kunnen afsprakensets zijn voor breed maatschappelijk gebruik van (overheids)gegevens, standaarden die zijn vastgelegd of centrale voorzieningen die breed inzetbaar zijn omdat deze domeinoverstijgend zijn. De huidige dienstverlening van de Stelseldiensten geeft een basis om de groei van het Stelsel van Overheidsgegevens te stimuleren en ondersteunen. De producten
 • 3. 3 (Digikoppeling, Digilevering, Digimelding en de Stelselcatalogus) kunnen worden doorontwikkeld naar breed inzetbare functionaliteiten van melden, bevragen en leveren. De Stelseldiensten kunnen zelfs met een paar kleine wijzigingen al direct bijdragen aan de ontwikkeling van het stelsel naar een open platform van overheidsgegevens. Wat gaan we hiervoor doen:  Scope verbreding stimuleren door aansluiting van sectorale registraties en private partijen. Er zijn ook andere gegevens en (sectorale) registraties buiten het stelsel van basisregistraties, zowel in het publieke als het private domein. Die gegevens hebben afnemers ook nodig voor hun dienstverlening, maar dat aspect wordt nu nog niet meegenomen. Kleine praktijkvoorbeelden: o Ook sectorale overheidsregistraties toevoegen aan de Stelselcatalogus. Bijvoorbeeld de polisadministratie van UWV is toegevoegd in juni 2017. o OIN-beleid is vernieuwd en geïmplementeerd in juni 2017, een update waarbij nu ook bedrijven en samenwerkingsverbanden een OIN kunnen aanvragen. o Ketenregistraties ontsluiten via het Gegevens Knooppunt Groningen.  Flexibilisering van generieke diensten. De kern van het stelsel bestaat uit uitwisseling van gegevens en informatie tussen organisaties (zogenaamde interactiepatronen). Als gebeurtenissen plaatsvinden worden er onderling berichten verstuurd. De Stelseldiensten ondersteunen verschillende patronen (melden, bevragen en leveren). Nu voldoen de generieke functionaliteiten van de Stelseldiensten vaak net niet aan de functionele wensen die een partij heeft voor de dienstverlening, waardoor men dan toch niet aansluit of zelf gaat bouwen. Het is dan ook van belang om de Stelseldiensten flexibeler, meer modulair op te bouwen, zodat partijen de voor hun relevante componenten kunnen inzetten. In potentie bestaat de modulaire opbouw uit een drietal lagen: data, intelligentie en interactie.  Standaardiseren en vereenvoudigen van aansluiten. Er bestaan aansluitdrempels aan beide kanten van het stelsel, zowel bij afnemers als bij houders van basisregistraties. Zeker voor kleinere partijen is de aansluiting relatief complex en kostbaar. Het lijkt wenselijk om het aansluiten verder te standaardiseren en vereenvoudigen volgens de laatste technologische ontwikkelingen in connectiviteit en waar mogelijk collectieve knooppunten te realiseren waar overheden eenvoudig op kunnen aansluiten: o Afspraken over connectiviteit. o Verminderen van de administratieve last bij aansluiten. o Generieke aansluiting ontwikkelen voor het bevragen, melden en leveren van gegevens. o Knooppunt voor collectieve aansluiting op Stelseldiensten realiseren. Samenwerken met bestaande knooppunten ligt dan voor de hand. Die benadering doet recht aan het idee van een ecosysteem.
 • 4. 4  Transparantie over gegevens. Metagegevens beschikbaar stellen als richtingaanwijzer in het stelsel. Weten waar een partij benodigde gegevens kan ophalen, transparantie bieden in het informatiemodel. De Stelselcatalogus wordt omgevormd tot een instrument dat metagegevens registreert en daar in de toekomst intelligentie aan toevoegt voor de gebruiker. In combinatie met landelijke datasets en open data kunnen intelligente processen deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld informatie over de omgeving kan in een vergunningproces gebruikt worden voor ondersteuning en advisering van de aanvrager. De intelligentie- en interactielaag van de toekomstige stelselarchitectuur biedt hiervoor de benodigde geavanceerde functionaliteiten (o.a. dynamic casemanagement, zelflerende functies, artificial intelligence en best next action). 4. Resumé Samengevat ontwikkelt Logius de Stelseldiensten volgens onderstaande uitgangspunten:  We streven ernaar klanten één laagdrempelige, betrouwbare omgeving voor uitwisseling van overheidsgegevens te bieden. Onze klant kan ook kiezen voor het gebruik van een of enkele modules, al naar gelang de behoefte. Dit ontsluiten we via een federatief platform.  Klanten kunnen de functionaliteiten eenvoudig vinden via een marktplaats en inzetten vanuit het federatieve platform. Deze omgevingen zullen gebaseerd zijn op de laatste technologische ontwikkelingen in de markt.  De Stelseldiensten geven inzicht in de kwaliteit van gegevens en dragen bij aan de integrale kwaliteit. Op termijn kunnen afnemers integrale en samenhangende datasets bevragen, er over melden of deze laten leveren. Deze datasets zijn context-gevoelig. Afnemers en aanbieders kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de gegevensuitwisseling voor hun bedrijfsprocessen. Er wordt alleen uitgewisseld wat echt nodig is. Die uitwisseling is afgestemd op de informatiebehoefte van de afnemers en sluit naadloos aan op de bedrijfsprocessen van de afnemers.  Het platform en de marktplaats bieden transparantie. Daartoe stelt Logius metagegevens en intelligentie beschikbaar over het stelsel van overheidsgegevens, als richtingaanwijzer in het stelsel. Afnemers kunnen toegang krijgen tot data zodat analyses voor de eigen bedrijfsprocessen uitgevoerd kunnen worden.  De Stelseldiensten worden breed inzetbaar voor gegevens, publiek en privaat. Afnemers zijn voornamelijk (overheids)organisaties al dan niet via zogenaamde knooppunten. Op voorhand wordt het gebruik van melden, bevragen of leveren door burgers niet uitgesloten.  De governance zal recht doen aan de federatieve principes van de toekomstige Stelseldiensten. Co-creatie en innovatie zijn hierbij kernbegrippen die verdere uitwerking krijgen.