SlideShare a Scribd company logo
#TransparenciaCAT
Transparència per
als Ens Locals
Judith Aguas
Consorci AOC
#TransparenciaCAT
Ordre del dia
• Benvinguda i objectius de la sessió
• Projecte comú de la Llei de Transparència
• Recursos del Consorci AOC en Transparència
• Servei de Transparència:
– Presentació
– Quina informació s’ha de publicar?
– Gestió i edició de continguts
• Resta de recursos del Consorci AOC
• Serveis de suport
2
#TransparenciaCAT
Ordre del dia
• Benvinguda i objectius de la sessió
• Projecte comú de la Llei de Transparència
• Recursos del Consorci AOC en Transparència
• Servei de Transparència:
– Presentació
– Quina informació s’ha de publicar?
– Gestió i edició de continguts
• Resta de recursos del Consorci AOC
• Serveis de suport
3
#TransparenciaCAT
Ordre del dia
• Benvinguda i objectius de la sessió
• Projecte comú de la Llei de Transparència
• Recursos del Consorci AOC en Transparència
• Servei de Transparència:
– Presentació
– Quina informació s’ha de publicar?
– Gestió i edició de continguts
• Resta de recursos del Consorci AOC
• Serveis de suport
4
#TransparenciaCAT
Marc normatiu
• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
Però també:
• Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la
informació del sector públic.
• Llei 18/2015, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 37/2007, de
16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector
públic
#TransparenciaCAT
Projecte de gran complexitat
• Volum: Més de 2.000 ens públics locals catalans
• Abast:
– Llei ambiciosa i amb possibles interpretacions diferents
– Gran quantitat d’informació que s’ha de publicar:
• Provinent d’àrees organitzatives diverses
• feina administrativa addicional i permanent
• Recursos: Limitats recursos humans i tècnics
• Reticències: canvi de paradigma
• Dates: Període molt curt d’adaptació fins a la data límit de
compliment (gener de 2016)
• Sancions: Llei inclou un règim de sancions dur
#TransparenciaCAT
Aspectes claus de l’èxit
• Treball conjunt: Conveni ens supramunicipals
• Suport: Assessorament jurídic i organitzatiu potent de
l’abast i interpretació de la Llei de Transparència
• Economies d’escala: Solució comuna, sense cost i claus
en mà per a gestionar els aspectes tecnològics de la Llei
de Transparència
• Racionalització: Facilitar la feina administrativa dels ens
locals, garantint que la informació pública que han
tramès a organismes supramunicipals es publica
automàticament als Portals de Transparència Local i de
Catalunya
• Planificació per fases: Prioritzar informació més
rellevant
#TransparenciaCAT
Conveni Marc
• Signataris:
– Generalitat (Governació, Consorci AOC, EAPC)
– Diputacions
– ACM
– FMC
• Àmbits de col·laboració:
– Portal de la Transparència.
– Comissió de garantia del dret d’accés a la
informació pública.
– Programa de suport als governs locals.
– Programa general de formació.
#TransparenciaCAT
Pla estratègic en polítiques de transparència
• Elaboració i signatura d’un conveni marc de col·laboració
entre la Generalitat i el món local
• Elaboració d’una guia jurídica
• Definició d’un pla de suport econòmic i financer als ens locals
en compliment de l’article 94.1 de la Llei 19/2014.
• Oferiment per part del Consorci AOC d’una solució d’espai de
Transparència per als governs locals
• Creació d’un repositori comú de dades obertes de
transparència
• Oferiment per part del Consorci AOC d’una solució de tràmits
electrònics de les sol·licituds d’accés d’informació i propostes
/ suggeriments
• Suport jurídic
• Formació als ens locals
#TransparenciaCAT
Comitès de seguiment temàtic
Comitè TIC de Transparència pels ens locals
Sr. Àlex Pèlach
Director del consorci AOC
Formació
Sra. Meritxell Masó
Secretària d’Administració i Funció Pública i directora de l’EAPC
Elaboració de documents normalitzats
Sra. Elisenda Aguilà
Assessoria jurídica del departament de Governació i Relacions Institucionals
Anàlisi de les necessitats d’assessorament als ens locals
Sr. Josep Martínez Melgares
Subdirector general d’Assistència Jurídica i Règim Local
#TransparenciaCAT
Ordre del dia
• Benvinguda i objectius de la sessió
• Projecte comú de la Llei de Transparència
• Recursos del Consorci AOC en Transparència
• Servei de Transparència:
– Presentació
– Quina informació s’ha de publicar?
– Gestió i edició de continguts
• Resta de recursos del Consorci AOC
• Serveis de suport
11
#TransparenciaCAT
Recursos del Consorci AOC
• Portal de transparència per als ens locals
• Repositori de dades obertes de Transparència dels
ens locals de Catalunya
• Formularis electrònics (via e-TRAM):
– Sol·licitud d'accés a la informació pública (art.27)
– Formulari de propostes i suggeriments (art.61)
• Tramesa genèrica (via EACAT) (art.30) sol·licitud
d'informació o derivació de sol·licituds sobre temes
de transparència entre ens.
• Model de documents i exemples d’ús
• Portal de suport
#TransparenciaCAT
Recursos del Consorci AOC
• Portal de transparència per als ens locals
• Repositori de dades obertes de Transparència dels
ens locals de Catalunya
• Formularis electrònics (via e-TRAM):
– Sol·licitud d'accés a la informació pública (art.27)
– Formulari de propostes i suggeriments (art.61)
• Tramesa genèrica (via EACAT) (art.30) sol·licitud
d'informació o derivació de sol·licituds sobre temes
de transparència entre ens.
• Model de documents i exemples d’ús
• Portal de suport
#TransparenciaCAT
Marc del projecte de Transparència per als ens locals
(CIDO)
#TransparenciaCAT
Portal de
transparència
per als ens
locals
#TransparenciaCAT
Definit l’inventari d’indicadors de transparència
Amb la col·laboració de les Diputacions de Girona i Tarragona
#TransparenciaCAT
Classificació dels ítems de Transparència
#TransparenciaCAT
Elaboració d’un model de quadre de classificació documental
#TransparenciaCAT
Volum d’ítems per prioritat i tipologia
Prioritat
Tipologia
#TransparenciaCAT
Estructura Portal de Transparència per als ens locals
#TransparenciaCAT
Informació
institucional
• Competències i funcions
• Organigrama de l'ens
• Organismes dependents
de l'ens
• Codi de conducta dels
alts càrrecs i de bon
govern
• Agenda institucional dels
alts càrrecs
• Agenda d’activitats
• Dades generals de l'ens
• Informació històrica
sobre el municipi
• Informació del terme
municipal
• Dades estadístiques
Organització
política i
retribucions
• Cartipàs: organització
política
• Càrrecs electes
• Grups polítics
• Òrgans de govern i
funcions
• Alts càrrecs i càrrecs
eventuals: perfil, dades
contacte, retribucions,
activitats i béns
• Resolucions relatives a
les declaracions
d'activitats, patrimonials
i d'interessos dels alts
càrrecs
Empleats públics
• Relació dels empleats públics
(plantilla)
• Relació de llocs de treball (RLT)
• Tècnics de l’ens
• Responsable de comunicació /
premsa
• Relació de contractes temporals i
d'interinatge
• Retribucions, indemnitzacions i
dietes dels empleats públics
• Convocatòries de personal
• Resultats de les convocatòries de
personal
• Llistes de personal per cada procés
de formació i/o promoció
• Convenis, acords, pactes de caràcter
funcionarial, laboral o sindical
• Alliberats sindicals
• Resolucions sobre incompatibilitats
Informació institucional i organitzativa
#TransparenciaCAT
Acció de govern i partits
polítics
• Actes de ple
• Acords de junta de govern
• Resolucions i decrets
• Tauler d'edictes i anuncis
• Convocatòries de sessions del ple
• Actes administratius amb
incidència al domini públic i als
serveis públics
• Actes objecte de revisió en via
administrativa
• Resolucions administratives i
judicials rellevants
• Dictàmens de la Comissió Jurídica
Assessora i altres òrgans consultius
• Notícies i opinions sobre les
actuacions del govern i de
l'oposició
• Opinions i propostes dels grups
polítics
Normativa, plans i
programes
• Estatuts
• Ordenances reguladores i
reglaments
• Ordenances fiscals
• Plecs de clàusules generals
• Calendari i padrons fiscals
• Tipus impositius
• Directives, instruccions,
circulars i respostes a
consultes sobre les normes
• Memòries i documents
dels projectes normatius
en curs
• Avaluació de l'aplicació de
les normes
• Plans i programes
destacats sobre polítiques
públiques
Urbanisme
• Normativa d'urbanisme
• Planejament urbanístic
• Informació geogràfica
d'urbanisme
• Plans territorials
d’urbanisme
• Estudis d’impacte
ambiental i paisatgístic
Gestió documental i
arxiu
• Calendari de conservació i
règim d’accés documental
• Quadre de classificació
documental
• Instruments de descripció
documental
• Registre d’eliminació de
documents
Acció de govern i normativa
#TransparenciaCAT
Relació de
contractes
• Licitacions en tràmit
(perfil de contractant)
• Contractes programats
• Relació de contractes
oberts i negociats
(històric)
• Relació de contractes
menors (històric)
• Modificacions de
contractes i reformes
d’obres
• Registre de factures
• Relació de proveïdors,
adjudicataris i/o
contractistes
Informació de la
contractació
• Òrgans de contractació
• Registre de licitadors
• Registre d'empreses
classificades
• Criteris interpretatius
de contractació
• Consultes més
freqüentes sobre
contractació
• Resolucions de
recursos, actes de
desistiment, renúncia i
resolució de contractes
• Informe de contractes
adjudicats segons el
procediment
Convenis i subvencions
• Convenis de col·laboració
• Convenis urbanístics
• Informació de l'execució dels
convenis
• Convocatòries de subvencions i
ajuts
• Subvencions atorgades
• Ajuts atorgats
• Retribució dels directius
beneficiaris de subvencions
Concessionàries
• Atenció al client dels contractes
de gestió de serveis públics
• Retribució dels directius de les
concessionàries
• Personal adscrit pels
concessionaris i retribucions
Contractes, convenis i subvencions
#TransparenciaCAT
Pressupost
• Resum del pressupost
• Pressupost detallat
• Execució pressupostària
trimestral
• Liquidació del pressupost
• Compte general
• Tramitació de pressupostos,
plantilles, i relació de llocs de
treball
• Tramitació de la informació
econòmica-financera amb la
Sindicatura de Comptes
• Compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària
• Cost de les campanyes
institucionals
Gestió econòmica
• Endeutament
• Termini de pagament
a proveïdors
• Auditories de
comptes
• Indicadors de gestió
econòmica
• Cost efectiu dels
serveis
Patrimoni
• Inventari general
del patrimoni
• Inventari de bens
mobles de valor
històric i artístic
• Inventari de
vehicles oficials
• Informació
relativa a la gestió
del patrimoni
Gestió econòmica
#TransparenciaCAT
Tràmits
• Instància genèrica
• Gestió Tributària
• Notificacions
electròniques
• Factures electròniques
• Sol·licitud d'accés a la
informació pública
• Suggeriments, queixes
i propostes
• Carpeta ciutadana
• Catàleg de dades i
documents
interoperables
• Catàleg de tràmits
Serveis
• Atenció ciutadana
• Calendari dies
inhàbils
• Catàleg de serveis
• Equipaments
municipals
Estat dels serveis
• Incidències de serveis
• Incidències de trànsit
• Informació
contaminació de l'aire i
acústica
• Avaluacions de les
polítiques públiques
• Avaluacions de qualitat
dels serveis públics
Serveis i tràmits
#TransparenciaCAT
• Espai de participació ciutadana
• Xarxes socials
• Processos participatius en tràmit
• Consultes més freqüents rebudes
pels ciutadans o organitzacions
• Directori d'associacions i entitats
• Registre de grups d'interès
• Reglament de participació
ciutadana
• Agenda i activitats de les
associacions
Participació
#TransparenciaCAT
Beneficis espai transparència del Consorci AOC
• Assegura el compliment de les obligacions de la Llei
19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern
• Projecte conjunt de la Generalitat de Catalunya, les quatre
Diputacions i les entitats municipalistes de Catalunya, dins
d’un Conveni marc de col·laboració.
• Facilitarà la feina administrativa : càrrega automàtica
d’informació enviada a organismes supramunicipals
• Diverses modalitats que permetran adaptar-se a les
diferents necessitats de cada ens local:
– Seu-e, Transparència i Dades Obertes
– Transparència i Dades Obertes
– Dades obertes
#TransparenciaCAT
Sol·licitud d’alta AALL
• 827 sol·licituds
rebudes
• 667
ajuntaments -
70 %
#TransparenciaCAT
Nova solució
de seu-e
#TransparenciaCAT
Portal de
transparència
per als ens
locals
#TransparenciaCAT
Estructura
ítems Metadades
Títol
Descripció
Dades automàtiques
Representació dades
Dades manuals
#TransparenciaCAT
Gestió de continguts
• Gestió d’usuaris: Gestor d’usuari a l’EACAT
• Accés al portal: EACAT > Aplicacions > Seu-e 2.0 i Servei de
Transparència
#TransparenciaCAT
Ordre del dia
• Benvinguda i objectius de la sessió
• Projecte comú de la Llei de Transparència
• Recursos del Consorci AOC en Transparència
• Servei de Transparència:
– Presentació
– Quina informació s’ha de publicar?
– Gestió i edició de continguts
• Resta de recursos del Consorci AOC
• Serveis de suport
33
#TransparenciaCAT
Recursos del Consorci AOC
• Portal de transparència per als ens locals
• Repositori de dades obertes de Transparència dels
ens locals de Catalunya
• Formularis electrònics (via e-TRAM):
– Sol·licitud d'accés a la informació pública (art.27)
– Formulari de propostes i suggeriments (art.61)
• Tramesa genèrica (via EACAT) (art.30) sol·licitud
d'informació o derivació de sol·licituds sobre temes
de transparència entre ens.
• Model de documents i exemples d’ús
• Portal de suport
#TransparenciaCAT
Creació repositori de dades locals (I)
• Fonts supramunicipals:
– Exemples de dades:
• Dades generals de l’ens (Governació)
• Pressupostos (Governació)
• Actes (Governació –ACTECA)
• Compte General (Sindicatura de Comptes)
• Normativa aprovada (CIDO – buidatge diaris oficials-)
• Tauler d’edictes (eTauler)
• Personal (Banc de dades d’ocupació pública)
• …
– Obtenció de les dades:
• Es carregaran automàticament al portal, si:
– S’han facilitat a l’ens que pertoqui (Sindicatura, Governació, etc.)
– L’ens és usuari de serveis AOC (eTauler, seu-e, perfil del
contractant, etc.)
35
#TransparenciaCAT
Creació repositori dades locals (II)
• Dades pròpies de l’ens:
– Exemples de dades:
• Relació de llocs de treball
• Òrgans de govern i funcions
• Relació d'alts càrrecs
• Alliberats sindicals
• Actes administratius amb incidència al domini públic i
als serveis públics, etc.
• …
– Obtenció de les dades:
• S’oferiran plantilles per omplir-les
36
#TransparenciaCAT
Dades obertes supramunicipals
Organisme Informació Disponibilitat Alternativa
AOC ACTECA Disponible
eTauler Disponible
Catàleg Serveis i Tràmits Disponible
Mapa Administració-e Disponible
Diba - CIDO Cartipàs Disponible
Càrrecs electes. Reglaments i ordenances.
Calendari fiscal. Convocatòries de personal.
Convocatòries de subvencions i ajuts.
Tramitació de pressupostos i plantilla
Disponible
Contractació Disponible
GC – Governació Municat – dades dels ens locals Disponible
Convenis Disp. (sense info) -
Banc d’ocupació pública Disponible
Pressupostos Disponible -
Inventari públic / Ens que el formen Pendent
GC – Economia Perfil de contractant Pendent Enllaç personalitzat
Registre de contractes Pendent Enllaç cercador
GC – Empresa Convenis col·lectius Pendent Enllaç cercador
GC – Territori Urbanisme Pendent Enllaç cercador
Sindicatura
Comptes
Compte General Pendent Enllaç personalitzat
AGE - MINHAP Endeutament. Termini mig de pagament Disponible (info.web) -
Execució trimestral del pressupost.
Registres de contractes, convenis i
subvencions. Altres
Pendent
#TransparenciaCAT
Registres supramunicipals associats a la Llei de Transparència
Registres supramunicipals Estat
Registre de planejament urbanístic Disponible prèviament
Registre ACTECA (acords) Disponible prèviament
Registre de contractes de Catalunya Disponible 1 de gener de 2016
Registre de convenis de Catalunya Disponible en breu
Registre de subvencions de Catalunya
Pendent. No existeix avui un registre de
subvencions de Catalunya
Registre de grups d’interès de Catalunya Pendent. Inici de reunions per solució
#TransparenciaCAT
Calendari
#TransparenciaCAT
Ús de les dades obertes supramunicipals
• Modalitat de servei per als ens
avançats
• No cal sol·licitud d’alta (en
principi) en virtut de la Llei de
reutilització de la informació
pública
• Els datasets d’informació inclouen
la informació de tots els ens locals
(limitació de CKAN)
• Com publicar la informació de
dades obertes a un web
municipal?
• Enllaç al portal de dades obertes
• API’s d’integració: FAQ al portal
#TransparenciaCAT
Formulari d’accés a la informació pública i
formulari propostes / suggeriments
#TransparenciaCAT
Disponibilitat de la tramesa EACAT per a fer
sol·licituds d’informació de transparència entre AAPP
#TransparenciaCAT
Models de guies i documents
#TransparenciaCAT
Ordre del dia
• Benvinguda i objectius de la sessió
• Projecte comú de la Llei de Transparència
• Recursos del Consorci AOC en Transparència
• Servei de Transparència:
– Presentació
– Quina informació s’ha de publicar?
– Gestió i edició de continguts
• Resta de recursos del Consorci AOC
• Serveis de suport
44
#TransparenciaCAT
Portal de suport del Servei de Transparència
45
#TransparenciaCAT
Suport: tècnic, organitzatiu, jurídic i participació
#TransparenciaCAT
Formació
• Presencial:
• 1ª ronda: nov .2015 (Bcn, Terres de l’Ebre, Tarr., Lleida i Gi)
• 2ª ronda:
• des. 2015 (Lleida, Terres de l’Ebre, Tarr. I Gi)
• Gen – febrer 2016 (Bcn)
• 3ª ronda: Pendent
• Virtual:
• Aula virtual del Consorci AOC (20 gener 2016)
47
#TransparenciaCAT
Abast del Projecte de Transparència per als ens locals
Portal Transparència Catalunya Generalitat
Portal
Transparència
Local
Generalitat + AOC
+ Diputacions
Formulari electrònic de
dret d’accés
e-TRAM (AOC)
Registre de grups
d’interés i agenda
pública activitats
Generalitat
Sistema d´identificació
electrònic
VÀLid (AOC)
Formulari de propostes i
suggeriments
e-TRAM (AOC)
Creació DataSets
de Transparència
AOC
Indicadors de compliment
dels terminis de resposta a
les sol·licituds
e-TRAM (AOC)
Cartes de Serveis
e-TRAM (AOC) +
Catàleg Diputacions
Interoperabilitat
de dades i
documents entre
AAPP
EACAT (AOC)
Avaluació dels
serveis públics
Servei
enquestes
AOC
Participació
Ciutadana
Participa.cat
Generalitat
(Consensus
Localret)
Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT
Desplegament
Diputacions
+ AOC
Assessorament
Jurídic i
Organitzatiu
Diputacions
Suport tècnic a
consultes i
incidències
AOC
Formació en
Transparència
EAPC
Gestió de les
sol·licituds d’alta
dels serveis
AOC
Tecnologia
Organit
zació
Registre de
convenis de
col·laboració i
cooperació de la
Generalitat
Generalitat
Perfil de
Contractant de
Catalunya
e-Contractació
Generalitat+AOC
Registre Públic de
Contractes
Catalunya
Generalitat
Registre de
subvencions ?
Generalitat
Acords i
informació
pública
Acteca
e-Tauler
Ordenança de
Transparència
Localret
Banc d’ocupació
pública de
Catalunya
Generalitat
Registre de
planejament
Generalitat
Registre Licitadors
Generalitat
#TransparenciaCAT49

More Related Content

Similar to Model del Servei de Transparència per als Ens Locals

Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Judith Aguas
 
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
MiquelEstape
 
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadanaTransformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
gencat .
 
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
MiquelEstape
 
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
Via catalana per la transparència (Torelló)
Via catalana per la transparència (Torelló)Via catalana per la transparència (Torelló)
Via catalana per la transparència (Torelló)
Vicenç Ruiz Gómez
 
Roser Latorre
Roser LatorreRoser Latorre
Roser LatorreJSe
 
Natàlia Reichardt PAC2
Natàlia Reichardt PAC2Natàlia Reichardt PAC2
Natàlia Reichardt PAC2
Natalia Reichardt
 
Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...
Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...
Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...
Universitat de Barcelona - Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
 
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte SocialBarcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Iniciativa Barcelona Open Data
 
Norma: portal jurídic de Barcelona
Norma: portal jurídic de BarcelonaNorma: portal jurídic de Barcelona
Norma: portal jurídic de Barcelona
CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 
Workshop "Portals de Dades Obertes" amb Marc Garriga
Workshop "Portals de Dades Obertes" amb Marc GarrigaWorkshop "Portals de Dades Obertes" amb Marc Garriga
Workshop "Portals de Dades Obertes" amb Marc Garriga
Iniciativa Barcelona Open Data
 
Seu electrònica i la protecció de dades personals - Autoritat Catalana de Pro...
Seu electrònica i la protecció de dades personals - Autoritat Catalana de Pro...Seu electrònica i la protecció de dades personals - Autoritat Catalana de Pro...
Seu electrònica i la protecció de dades personals - Autoritat Catalana de Pro...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Curs 1.3. Economia Open Data (OpenDataLab)
Curs 1.3. Economia Open Data (OpenDataLab)Curs 1.3. Economia Open Data (OpenDataLab)
Curs 1.3. Economia Open Data (OpenDataLab)
Iniciativa Barcelona Open Data
 
Model català d'administració oberta
Model català d'administració obertaModel català d'administració oberta
Model català d'administració oberta
Ecotendències Cosmocaixa
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa
2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa
2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa
MiquelEstape
 
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon localESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon localLocalret
 
Curs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open DataCurs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open Data
Iniciativa Barcelona Open Data
 

Similar to Model del Servei de Transparència per als Ens Locals (20)

Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
 
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
 
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadanaTransformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
 
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
 
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
 
Via catalana per la transparència (Torelló)
Via catalana per la transparència (Torelló)Via catalana per la transparència (Torelló)
Via catalana per la transparència (Torelló)
 
Roser Latorre
Roser LatorreRoser Latorre
Roser Latorre
 
Natàlia Reichardt PAC2
Natàlia Reichardt PAC2Natàlia Reichardt PAC2
Natàlia Reichardt PAC2
 
Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...
Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...
Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...
 
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte SocialBarcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
 
Norma: portal jurídic de Barcelona
Norma: portal jurídic de BarcelonaNorma: portal jurídic de Barcelona
Norma: portal jurídic de Barcelona
 
Workshop "Portals de Dades Obertes" amb Marc Garriga
Workshop "Portals de Dades Obertes" amb Marc GarrigaWorkshop "Portals de Dades Obertes" amb Marc Garriga
Workshop "Portals de Dades Obertes" amb Marc Garriga
 
Seu electrònica i la protecció de dades personals - Autoritat Catalana de Pro...
Seu electrònica i la protecció de dades personals - Autoritat Catalana de Pro...Seu electrònica i la protecció de dades personals - Autoritat Catalana de Pro...
Seu electrònica i la protecció de dades personals - Autoritat Catalana de Pro...
 
Curs 1.3. Economia Open Data (OpenDataLab)
Curs 1.3. Economia Open Data (OpenDataLab)Curs 1.3. Economia Open Data (OpenDataLab)
Curs 1.3. Economia Open Data (OpenDataLab)
 
Model català d'administració oberta
Model català d'administració obertaModel català d'administració oberta
Model català d'administració oberta
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa
2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa
2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa
 
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon localESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
 
Curs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open DataCurs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open Data
 

Model del Servei de Transparència per als Ens Locals

 • 1. #TransparenciaCAT Transparència per als Ens Locals Judith Aguas Consorci AOC
 • 2. #TransparenciaCAT Ordre del dia • Benvinguda i objectius de la sessió • Projecte comú de la Llei de Transparència • Recursos del Consorci AOC en Transparència • Servei de Transparència: – Presentació – Quina informació s’ha de publicar? – Gestió i edició de continguts • Resta de recursos del Consorci AOC • Serveis de suport 2
 • 3. #TransparenciaCAT Ordre del dia • Benvinguda i objectius de la sessió • Projecte comú de la Llei de Transparència • Recursos del Consorci AOC en Transparència • Servei de Transparència: – Presentació – Quina informació s’ha de publicar? – Gestió i edició de continguts • Resta de recursos del Consorci AOC • Serveis de suport 3
 • 4. #TransparenciaCAT Ordre del dia • Benvinguda i objectius de la sessió • Projecte comú de la Llei de Transparència • Recursos del Consorci AOC en Transparència • Servei de Transparència: – Presentació – Quina informació s’ha de publicar? – Gestió i edició de continguts • Resta de recursos del Consorci AOC • Serveis de suport 4
 • 5. #TransparenciaCAT Marc normatiu • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern Però també: • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. • Llei 18/2015, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector públic
 • 6. #TransparenciaCAT Projecte de gran complexitat • Volum: Més de 2.000 ens públics locals catalans • Abast: – Llei ambiciosa i amb possibles interpretacions diferents – Gran quantitat d’informació que s’ha de publicar: • Provinent d’àrees organitzatives diverses • feina administrativa addicional i permanent • Recursos: Limitats recursos humans i tècnics • Reticències: canvi de paradigma • Dates: Període molt curt d’adaptació fins a la data límit de compliment (gener de 2016) • Sancions: Llei inclou un règim de sancions dur
 • 7. #TransparenciaCAT Aspectes claus de l’èxit • Treball conjunt: Conveni ens supramunicipals • Suport: Assessorament jurídic i organitzatiu potent de l’abast i interpretació de la Llei de Transparència • Economies d’escala: Solució comuna, sense cost i claus en mà per a gestionar els aspectes tecnològics de la Llei de Transparència • Racionalització: Facilitar la feina administrativa dels ens locals, garantint que la informació pública que han tramès a organismes supramunicipals es publica automàticament als Portals de Transparència Local i de Catalunya • Planificació per fases: Prioritzar informació més rellevant
 • 8. #TransparenciaCAT Conveni Marc • Signataris: – Generalitat (Governació, Consorci AOC, EAPC) – Diputacions – ACM – FMC • Àmbits de col·laboració: – Portal de la Transparència. – Comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública. – Programa de suport als governs locals. – Programa general de formació.
 • 9. #TransparenciaCAT Pla estratègic en polítiques de transparència • Elaboració i signatura d’un conveni marc de col·laboració entre la Generalitat i el món local • Elaboració d’una guia jurídica • Definició d’un pla de suport econòmic i financer als ens locals en compliment de l’article 94.1 de la Llei 19/2014. • Oferiment per part del Consorci AOC d’una solució d’espai de Transparència per als governs locals • Creació d’un repositori comú de dades obertes de transparència • Oferiment per part del Consorci AOC d’una solució de tràmits electrònics de les sol·licituds d’accés d’informació i propostes / suggeriments • Suport jurídic • Formació als ens locals
 • 10. #TransparenciaCAT Comitès de seguiment temàtic Comitè TIC de Transparència pels ens locals Sr. Àlex Pèlach Director del consorci AOC Formació Sra. Meritxell Masó Secretària d’Administració i Funció Pública i directora de l’EAPC Elaboració de documents normalitzats Sra. Elisenda Aguilà Assessoria jurídica del departament de Governació i Relacions Institucionals Anàlisi de les necessitats d’assessorament als ens locals Sr. Josep Martínez Melgares Subdirector general d’Assistència Jurídica i Règim Local
 • 11. #TransparenciaCAT Ordre del dia • Benvinguda i objectius de la sessió • Projecte comú de la Llei de Transparència • Recursos del Consorci AOC en Transparència • Servei de Transparència: – Presentació – Quina informació s’ha de publicar? – Gestió i edició de continguts • Resta de recursos del Consorci AOC • Serveis de suport 11
 • 12. #TransparenciaCAT Recursos del Consorci AOC • Portal de transparència per als ens locals • Repositori de dades obertes de Transparència dels ens locals de Catalunya • Formularis electrònics (via e-TRAM): – Sol·licitud d'accés a la informació pública (art.27) – Formulari de propostes i suggeriments (art.61) • Tramesa genèrica (via EACAT) (art.30) sol·licitud d'informació o derivació de sol·licituds sobre temes de transparència entre ens. • Model de documents i exemples d’ús • Portal de suport
 • 13. #TransparenciaCAT Recursos del Consorci AOC • Portal de transparència per als ens locals • Repositori de dades obertes de Transparència dels ens locals de Catalunya • Formularis electrònics (via e-TRAM): – Sol·licitud d'accés a la informació pública (art.27) – Formulari de propostes i suggeriments (art.61) • Tramesa genèrica (via EACAT) (art.30) sol·licitud d'informació o derivació de sol·licituds sobre temes de transparència entre ens. • Model de documents i exemples d’ús • Portal de suport
 • 14. #TransparenciaCAT Marc del projecte de Transparència per als ens locals (CIDO)
 • 16. #TransparenciaCAT Definit l’inventari d’indicadors de transparència Amb la col·laboració de les Diputacions de Girona i Tarragona
 • 18. #TransparenciaCAT Elaboració d’un model de quadre de classificació documental
 • 19. #TransparenciaCAT Volum d’ítems per prioritat i tipologia Prioritat Tipologia
 • 20. #TransparenciaCAT Estructura Portal de Transparència per als ens locals
 • 21. #TransparenciaCAT Informació institucional • Competències i funcions • Organigrama de l'ens • Organismes dependents de l'ens • Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern • Agenda institucional dels alts càrrecs • Agenda d’activitats • Dades generals de l'ens • Informació històrica sobre el municipi • Informació del terme municipal • Dades estadístiques Organització política i retribucions • Cartipàs: organització política • Càrrecs electes • Grups polítics • Òrgans de govern i funcions • Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades contacte, retribucions, activitats i béns • Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs Empleats públics • Relació dels empleats públics (plantilla) • Relació de llocs de treball (RLT) • Tècnics de l’ens • Responsable de comunicació / premsa • Relació de contractes temporals i d'interinatge • Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics • Convocatòries de personal • Resultats de les convocatòries de personal • Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció • Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical • Alliberats sindicals • Resolucions sobre incompatibilitats Informació institucional i organitzativa
 • 22. #TransparenciaCAT Acció de govern i partits polítics • Actes de ple • Acords de junta de govern • Resolucions i decrets • Tauler d'edictes i anuncis • Convocatòries de sessions del ple • Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics • Actes objecte de revisió en via administrativa • Resolucions administratives i judicials rellevants • Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius • Notícies i opinions sobre les actuacions del govern i de l'oposició • Opinions i propostes dels grups polítics Normativa, plans i programes • Estatuts • Ordenances reguladores i reglaments • Ordenances fiscals • Plecs de clàusules generals • Calendari i padrons fiscals • Tipus impositius • Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre les normes • Memòries i documents dels projectes normatius en curs • Avaluació de l'aplicació de les normes • Plans i programes destacats sobre polítiques públiques Urbanisme • Normativa d'urbanisme • Planejament urbanístic • Informació geogràfica d'urbanisme • Plans territorials d’urbanisme • Estudis d’impacte ambiental i paisatgístic Gestió documental i arxiu • Calendari de conservació i règim d’accés documental • Quadre de classificació documental • Instruments de descripció documental • Registre d’eliminació de documents Acció de govern i normativa
 • 23. #TransparenciaCAT Relació de contractes • Licitacions en tràmit (perfil de contractant) • Contractes programats • Relació de contractes oberts i negociats (històric) • Relació de contractes menors (històric) • Modificacions de contractes i reformes d’obres • Registre de factures • Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes Informació de la contractació • Òrgans de contractació • Registre de licitadors • Registre d'empreses classificades • Criteris interpretatius de contractació • Consultes més freqüentes sobre contractació • Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes • Informe de contractes adjudicats segons el procediment Convenis i subvencions • Convenis de col·laboració • Convenis urbanístics • Informació de l'execució dels convenis • Convocatòries de subvencions i ajuts • Subvencions atorgades • Ajuts atorgats • Retribució dels directius beneficiaris de subvencions Concessionàries • Atenció al client dels contractes de gestió de serveis públics • Retribució dels directius de les concessionàries • Personal adscrit pels concessionaris i retribucions Contractes, convenis i subvencions
 • 24. #TransparenciaCAT Pressupost • Resum del pressupost • Pressupost detallat • Execució pressupostària trimestral • Liquidació del pressupost • Compte general • Tramitació de pressupostos, plantilles, i relació de llocs de treball • Tramitació de la informació econòmica-financera amb la Sindicatura de Comptes • Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària • Cost de les campanyes institucionals Gestió econòmica • Endeutament • Termini de pagament a proveïdors • Auditories de comptes • Indicadors de gestió econòmica • Cost efectiu dels serveis Patrimoni • Inventari general del patrimoni • Inventari de bens mobles de valor històric i artístic • Inventari de vehicles oficials • Informació relativa a la gestió del patrimoni Gestió econòmica
 • 25. #TransparenciaCAT Tràmits • Instància genèrica • Gestió Tributària • Notificacions electròniques • Factures electròniques • Sol·licitud d'accés a la informació pública • Suggeriments, queixes i propostes • Carpeta ciutadana • Catàleg de dades i documents interoperables • Catàleg de tràmits Serveis • Atenció ciutadana • Calendari dies inhàbils • Catàleg de serveis • Equipaments municipals Estat dels serveis • Incidències de serveis • Incidències de trànsit • Informació contaminació de l'aire i acústica • Avaluacions de les polítiques públiques • Avaluacions de qualitat dels serveis públics Serveis i tràmits
 • 26. #TransparenciaCAT • Espai de participació ciutadana • Xarxes socials • Processos participatius en tràmit • Consultes més freqüents rebudes pels ciutadans o organitzacions • Directori d'associacions i entitats • Registre de grups d'interès • Reglament de participació ciutadana • Agenda i activitats de les associacions Participació
 • 27. #TransparenciaCAT Beneficis espai transparència del Consorci AOC • Assegura el compliment de les obligacions de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern • Projecte conjunt de la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions i les entitats municipalistes de Catalunya, dins d’un Conveni marc de col·laboració. • Facilitarà la feina administrativa : càrrega automàtica d’informació enviada a organismes supramunicipals • Diverses modalitats que permetran adaptar-se a les diferents necessitats de cada ens local: – Seu-e, Transparència i Dades Obertes – Transparència i Dades Obertes – Dades obertes
 • 28. #TransparenciaCAT Sol·licitud d’alta AALL • 827 sol·licituds rebudes • 667 ajuntaments - 70 %
 • 32. #TransparenciaCAT Gestió de continguts • Gestió d’usuaris: Gestor d’usuari a l’EACAT • Accés al portal: EACAT > Aplicacions > Seu-e 2.0 i Servei de Transparència
 • 33. #TransparenciaCAT Ordre del dia • Benvinguda i objectius de la sessió • Projecte comú de la Llei de Transparència • Recursos del Consorci AOC en Transparència • Servei de Transparència: – Presentació – Quina informació s’ha de publicar? – Gestió i edició de continguts • Resta de recursos del Consorci AOC • Serveis de suport 33
 • 34. #TransparenciaCAT Recursos del Consorci AOC • Portal de transparència per als ens locals • Repositori de dades obertes de Transparència dels ens locals de Catalunya • Formularis electrònics (via e-TRAM): – Sol·licitud d'accés a la informació pública (art.27) – Formulari de propostes i suggeriments (art.61) • Tramesa genèrica (via EACAT) (art.30) sol·licitud d'informació o derivació de sol·licituds sobre temes de transparència entre ens. • Model de documents i exemples d’ús • Portal de suport
 • 35. #TransparenciaCAT Creació repositori de dades locals (I) • Fonts supramunicipals: – Exemples de dades: • Dades generals de l’ens (Governació) • Pressupostos (Governació) • Actes (Governació –ACTECA) • Compte General (Sindicatura de Comptes) • Normativa aprovada (CIDO – buidatge diaris oficials-) • Tauler d’edictes (eTauler) • Personal (Banc de dades d’ocupació pública) • … – Obtenció de les dades: • Es carregaran automàticament al portal, si: – S’han facilitat a l’ens que pertoqui (Sindicatura, Governació, etc.) – L’ens és usuari de serveis AOC (eTauler, seu-e, perfil del contractant, etc.) 35
 • 36. #TransparenciaCAT Creació repositori dades locals (II) • Dades pròpies de l’ens: – Exemples de dades: • Relació de llocs de treball • Òrgans de govern i funcions • Relació d'alts càrrecs • Alliberats sindicals • Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics, etc. • … – Obtenció de les dades: • S’oferiran plantilles per omplir-les 36
 • 37. #TransparenciaCAT Dades obertes supramunicipals Organisme Informació Disponibilitat Alternativa AOC ACTECA Disponible eTauler Disponible Catàleg Serveis i Tràmits Disponible Mapa Administració-e Disponible Diba - CIDO Cartipàs Disponible Càrrecs electes. Reglaments i ordenances. Calendari fiscal. Convocatòries de personal. Convocatòries de subvencions i ajuts. Tramitació de pressupostos i plantilla Disponible Contractació Disponible GC – Governació Municat – dades dels ens locals Disponible Convenis Disp. (sense info) - Banc d’ocupació pública Disponible Pressupostos Disponible - Inventari públic / Ens que el formen Pendent GC – Economia Perfil de contractant Pendent Enllaç personalitzat Registre de contractes Pendent Enllaç cercador GC – Empresa Convenis col·lectius Pendent Enllaç cercador GC – Territori Urbanisme Pendent Enllaç cercador Sindicatura Comptes Compte General Pendent Enllaç personalitzat AGE - MINHAP Endeutament. Termini mig de pagament Disponible (info.web) - Execució trimestral del pressupost. Registres de contractes, convenis i subvencions. Altres Pendent
 • 38. #TransparenciaCAT Registres supramunicipals associats a la Llei de Transparència Registres supramunicipals Estat Registre de planejament urbanístic Disponible prèviament Registre ACTECA (acords) Disponible prèviament Registre de contractes de Catalunya Disponible 1 de gener de 2016 Registre de convenis de Catalunya Disponible en breu Registre de subvencions de Catalunya Pendent. No existeix avui un registre de subvencions de Catalunya Registre de grups d’interès de Catalunya Pendent. Inici de reunions per solució
 • 40. #TransparenciaCAT Ús de les dades obertes supramunicipals • Modalitat de servei per als ens avançats • No cal sol·licitud d’alta (en principi) en virtut de la Llei de reutilització de la informació pública • Els datasets d’informació inclouen la informació de tots els ens locals (limitació de CKAN) • Com publicar la informació de dades obertes a un web municipal? • Enllaç al portal de dades obertes • API’s d’integració: FAQ al portal
 • 41. #TransparenciaCAT Formulari d’accés a la informació pública i formulari propostes / suggeriments
 • 42. #TransparenciaCAT Disponibilitat de la tramesa EACAT per a fer sol·licituds d’informació de transparència entre AAPP
 • 44. #TransparenciaCAT Ordre del dia • Benvinguda i objectius de la sessió • Projecte comú de la Llei de Transparència • Recursos del Consorci AOC en Transparència • Servei de Transparència: – Presentació – Quina informació s’ha de publicar? – Gestió i edició de continguts • Resta de recursos del Consorci AOC • Serveis de suport 44
 • 45. #TransparenciaCAT Portal de suport del Servei de Transparència 45
 • 47. #TransparenciaCAT Formació • Presencial: • 1ª ronda: nov .2015 (Bcn, Terres de l’Ebre, Tarr., Lleida i Gi) • 2ª ronda: • des. 2015 (Lleida, Terres de l’Ebre, Tarr. I Gi) • Gen – febrer 2016 (Bcn) • 3ª ronda: Pendent • Virtual: • Aula virtual del Consorci AOC (20 gener 2016) 47
 • 48. #TransparenciaCAT Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Suport tècnic a consultes i incidències AOC Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat