SlideShare a Scribd company logo
មហាវ ិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
ការគ្ាវគ្ាវ
សមាជិកគ្ក ុម
ថៃ បូណែត គាំ អូន
ហា
៊ា ន សុ៊ីសុវុទ្ធ
ា ហុិន គ្ស៊ីរ័តន
ទ្យឹម ច្ន គ្ស៊ី បូផាន់ដារ
៉ា
សកលវ ិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ
Build Bright University
បសចកតីប្តើម
បប្រោយពីឆ្លងោត់សប្រគ
ា មសីវ ិលជាបប្រចើនទ្យសវតស​ប្រ បទ្យសកម
ព ុជាានចា ់ប្តើ
មស្ត
ត រសនតិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រ បទ្យសប ើងវ ិញបសទ ើប្ររ ់វ ិស័យ រួមមានវ ិស័យ
ឧសាហកមម ​
វ ិស័យបហា
រ រចាសមព័ន ​
វ ិស័យកសិកមម ​
វ ិស័យសខាភិាល ។ល។
ជាពិបសសវ ិស័យអ ់រំរឺជាវ ិស័យ អាទ្យិភាពមួយដែលានបែើរតួាទ្យីសំខាន់
ំ្តក
ន ុងោរអភិវឌ្ឍន៍ប្រ បទ្យស​
កម
ព ុជាទំងមូល។ ​
វ ិស័យអ ់រំបៅប្រ បទ្យសកម
ព ុជា
ប្រតូវានរាជរា
រ ភិាល និងស្ត
ា ័នសសងាមសីវ ិលាាយកចិតតទ្យក ាក់
យ
៉ា ងខា
ល ំងបលើោរ ណ
្ ុ ុះ ណ្ត
ត លធន​
ធានមនសស
និងរួមច
ំ ដនកក
ន ុងោរោត់ នាយភាពប្រកីប្រក និងរំលាត់ោរអ ់រំ
ជាបែើមបលើសពីបនុះបទ្យៀតវ ិស័យអ ់រំដ្ែកមួយែ៏សំខាន
់ ដែលបលើក
កមពស់ និងជំរញឧយប្រ បទ្យសកម
ព ុជាប្រ បសើរប ើងបែើមបីអាចបធវើសមា
ហរណកមមជាមួយប្រ បទ្យសក
ន ុងតំ ន់ ក៏ែូច ណ្ត
ត ប្រ បទ្យសជាបប្រចើន
បលើពិភពបលាក្ងដែរ។
ថ្វើប ើ​វ ិស័យអ ់រំប្រ បទ្យសកម
ព ុជាសា ិតបៅបលើ្
ល ូ
​វក
ំ ដណទ្យប្រមង់ក៏បាយ
ក៏ប្រ បទ្យសបនុះាន ន
្ ប្រ ឈមនឹង ញ្ហ
ា ែ៏ធងន់ធង និងជួ ោរ
លំាកក
ន ុងោរដសវ ងរកែំបណ្តុះប្រស្តយ និងោត់ នាយចំនួននន
ោរបាុះ ង់ោរសិកា។អប្រាបាុះ ង់ោរសិកាខ្ពស់ាន នត
មានបៅក
ន ុងកប្រមិតននស្តលា ឋមសិកាដែលមាន ញ្ហ
ា លំាក
ខា
ល ំងណ្តស់សប្រមា ់ោរអ ់រំមធយមសិកា (MoEYS & UNICEF,
2005)។
ភាពប្រកីប្រកានជំរញឱ្យសិសសជាបប្រចើនបាុះ ង់ោរសិកាជាពិបសសបៅាម
ជន ទ្យ ខ្ណឪពកមា
ត យមិនមានលទ្យធភាពចំណ្តយសំរា ់សិការ និងជីវភាព
ក
ន ុងប្ររួស្តរ រួចតប្រមូវ បអាយពួកបរ(សិសស)មកជួយោរគរ្ទុះ និងោរគរដប្រសចំ
ោរ (Education Unicef. P. 2 )យ
៉ា ងណ្តមិញបៅស្តលាវ ិទ្យាល័យអងាអដណ
ត ត​
ភូមិនប្រពចំ ក់ ឃំាំងយ
៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ រឺជាវ ិទ្យាល័យមួយ
ក
ន ុងចំបណ្តមវ ើទ្យាល័យជាបប្រចើនបៅកម
ព ុជាកំពងមានសិសសប្រសី បាុះ ង់ោរ
សិកាបៅកំរ ិតអនវទ្យាល័យ្ងដែរ។ ែូបចែុះោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះ ានបលើក
យកប្រ ធាន ទ្យ៖​ ោរបាុះ ង់ោរសិកាសិសសប្រសីបៅកំរ ិតអន​
វ ិទ្យាល័យអងាអ
ដណ
ត ត បខ្តតា ដកវ រឺ បែើមបីបធវើោរសិកា និង ដសវ ងយល់ ដនាម បែើមបីបរៀ ចំ
យទ្យធស្តស្រសត សំរា ់ស្តលា និង ស្ត
ា ័នពាក់ព័នធប្សងៗក
ន ុងោរទ្យ ់ស្ត
ា ត់ និងជំរញ
សិសសប្រសីកំបអាយាត់ ង់ោរសិការបៅកំរ ិត អនវ ិទ្យាល័យ នតបទ្យៀត។
១.២ ច្ាំណោទ្យបញ្ច
ច
ោរបលើកកប្រមស់សិសសប្រសីទ្យទ្យួលានឧោសអ ់រំ ពិតជាបរឿងមួយដែលមានស្តរៈសំខាន់
ក
ន ុង ោរបលើកស
ទ ួយសិទ្យធិរ ស់ពលរែរក
ន ុងោរអ ់រំប្រ ក បាយរណភាពបៅប្ររ ់កប្រមិត
ទំងអស់ធាាថាពលរែរទំងអស់មានឱ្ោសបសម ើគ្ន
ែ ក
ន ុងសងាម។ ក
ន ុងជីវ ិតមួយនថ្ងបៅ
មួយនថ្ង ញ្ហ
ា ែំ ូងប្រតូវ ប្រ ឈមមខ្បាយស្រសត ី បហើយ ា
ទ ់មក ញ្ហ
ា បនុះរឺប្រតូវាន
ប្រ រល់បៅឧយ រសជាអែកែំបណ្តុះប្រស្តយ ប្រ សិនប ើស្រសត ីប្រតូវមានោរអ ់រំខ្ពសបាុះបរអាច
បាុះប្រស្តយ ញ្ហ
ា បហើយនឹងអាចប្ររ ់ប្ររងប្ររួស្តរទំងមូលាន។
ប្រស បពលវ ិទ្យាល័យអងាអដណ
ត ត ឃំាំងយ
៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ បហើយបៅ
ពំទនមាន​
​
ោរប្រស្តវប្រជាវណ្តមួយទក់ទ្យងនឹងប្រ ធាន ទ្យខាងបលើបនុះបៅប ើយ។ កា
ត
ទំងបនុះ ានជាោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះបត
ត តសំខាន់បៅោរបាុះ ង់ោរសិកាប្រសីរ ស់
​
វ ិទ្យាល័យអងាអដណ
ត តដែលបធវើយ
៉ា ងណ្តបែើមបីទ្យ ់ស្ត
ា ត់ និងជំរញបលើកទ្យឹកចិតតសិសសប្រសីកំ
មានោរបាុះ ង់ោរ សិកា។ ោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះ នឹងរកបអាយបឃើញថាបតើ ​
វ ិទ្យាល័យ
អងាអដណ
ត ត ឃំាំងយ
៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ មានែំបណើរោរ និងនិតិវ ិធី
ដ ណ្តខ្លុះក
ន ុងោរជំរញបលើកទ្យឹកចិតត សិសសប្រសីកំមានោរបាុះ ង់ោរសិការតបៅ
បទ្យៀត?
១.៣ ណគលបាំែងថនការគ្ាវគ្ាវ៖
ោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះ​
មាន ំណងពិនិតយបលើបគ្នលរំនិតរ ស់សិសសប្រសីនូវមូលបហត
ដែល សិសសបាុះ ង់ោរសិកាកំរ ិតវ ិទ្យាល័យអងាអដណ
ត ត ដែលាំឧយយល់ែឹងពីកា
ត
ដែលជុះឥទ្យធិពល ែល់ោរបាុះ ង់ោរសិកា និងអាចបអាយយល់ែឹងពីមូលបហតននោរ
បាុះ ង់ោរសិកាដែល ពាក់ព័នធរូមមានែូចខាងបប្រោមៈ
- សិកាពីយទ្យធស្តស្រសត និងទ្យ ់ស្ត
ត ត់ោរបាុះ ង់ោរសិការ ស់សិសសប្រសីបៅកំរ ិតវ ិទ្យាល័យ
បៅ ​
វ ិទ្យាល័យអងាអដណ
ត ត ។
- សិកាពីមូលបហតដែលាំបអាយសិសសប្រសីបាុះ ង់ោរសិកាបៅកំរ ិតវ ិទ្យាល័យ ។
- សិកាពីចំនចវ ិជជមាននិងអវ ិជជមានក
ន ុងោរអនវតតយទ្យធស្តស្រសត បែើមបីោត់ នាយនិង
ទ្យ ់ស្ត
ត ត់ោរបាុះ ង់ោរសិការ ស់សិសសប្រសី ។
១.៤​ទ្យាំហាំ និងណែនកាំែត់ថនការ​
គ្ាវគ្ាវ
១​
.៤.១. ទ្យាំហាំថនការគ្ាវគ្ាវ
ោរប្រស្តវប្រជាវបលើប្រ ធាន ទ្យបនុះមានបគ្នល ំណងសិកាអំពីប្រ ធាន ទ្យោរបាុះ ង់ោរ
សិកាសិសសប្រសីជាពិបសសមាននិតិវ ិធីបែើមបីោត់ នាយនិងទ្យ ់ស្ត
ា ត់ោរបាុះ ង់ោរ
សិកាសិសសប្រសីបៅវ ិទ្យាល័យអងាអដណ
ត ត ឃំាំងយ
៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ ។
១.៤.២ ណែនកាំែត់ថនការ​
គ្ាវគ្ាវ
ោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះរឺបយើងបធវើោរវ ិភារ ញ្ហ
ា ទំងឡាយបាយដ្ែកបៅបលើពិ
ត័មានានពីសិសសប្រសីបាុះ ង់ោរសិកាបៅកំរ ិតវ ិទ្យាល័យបៅវ ិទ្យាល័យអងាអ
ដណ
ត តដត ៉ាបណ្ត
ណ ុះ។
១.៥ ពនយលពាកយរន្ឹឹះ
បែើមបីជួយឧយោរប្រស្តវប្រជាវោន
់ ដតចាស់លាស់សីជំបៅ និងគយយល
់ ដថ្មមួយ
កប្រមិតបទ្យៀតបាុះ បយើងសូ មបធវើោរពនយល់នូវពាកយមួចំនួនែូចខាងបប្រោមៈ
ោរបាុះ ង់ោរសិការឺសំបៅបលើសិសសដែលមិនាន ំបពញ ញ្ច ់ថា
ែ ក់។
រឺជាសិសសដែលឈ ់ពីស្តលាបាយមិនាន ំបពញវរាសិកាច ់។
សិសសដែលចាកបចញពីស្តលាបាយមិនទន់ទ្យទ្យួលវ ិញ្ហ
ា ័ណ
ណ ័ប្រត ញ្ហ
ជ ក់ោរ
សិកា
សរ បសចកតីមកោរបាុះ ង់ោរសិការឺសំបៅបលើសិសសដែលមិនាន ំបពញ
តួាទ្យីក
ន ុងស្តលាក
ន ុងអំ ុ ងបពលាមានរយុះ១២ដខ្(Thanh & Long 2004)។
II.រំលឹកគ្ទ្យឹស
ត ៊ី
ោរបាុះ ង់ោរសិការឺជា ញ្ហ
ា សំខាន់ ំ្តក
ន ុងោរអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន
មនសស និងបធវើបអាយរាំងសទ ុះក
ន ុងោរអភិវឌ្ឍន៍ប្រ បទ្យសកម
ព ុជា។ សងាម ច
ច ុ បនែបរ
កំពងយកចិតតទ្យកាក់ខ្ពស់បលើោរវ ិនិបយរបៅបលើោរសិកា។ ែូបចែុះបទ្យើ ានជា
សងាមសីវ ិល និងស្ត
ា ័នរែរដែលពាក់ព័នរជាបប្រចើនខ្ិតខ្ំដសវ ងរកនូវវ ិធីស្តស្រសត និង
យទ្យធស្តស្រសត ក
ន ុងល ំាត់ និងបលើកទ្យឹកចិតតសិសស ដែលបាុះ ង់ោរសិកាបែើមបីទ្យ ់
ស្ត
ា ត់ោរបាុះ ង់សិការហូតទ្យទ្យួលានបជារជ័យ។
III.​
វ ិធ៊ីា្ស
ត ថនការគ្ាវគ្ាវ៖
១.ការណគ្ជើសណរ ើសរាំរួតាង៖
ោរបប្រជើសបរ ើសរំរូាងរឺជាកា
ត ដែលជួយឧយបយើងែល់ចំនួនមួយដែលចង់
ានក
ន ុងោរប្រស្តវប្រជាវដែលទក់ទ្យងនឹងប្រ ធាន ទ្យ។ បៅក
ន ុងភូមិនប្រពចំ ក់ ឃំាំង
យ
៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ ។ បាយស្តរដតោរប្រស្តវប្រជាវបត
ត តដតបលើសិសស
ដែលបាុះ ង់ោរសិកានូវកំរ ិត​
វ ិទ្យាល័យអងាអដណ
ត ត។
ាមសា ិតិរ ស់វ ិទ្យាល័យអងាអដណ
ត ត៣ចងបប្រោយបនុះរឺឆ្
ែ ំសិកា២១០២រហូ តែល់
ឆ្
ែ ំ២០១៤ននោរបាុះ ង់ោរសិការ ស់សិសសប្រសីមានប្រ មាណ១៣ាក់ ែូចបនុះ
ប្រក ុមប្រស្តវប្រជាវានកំណត់រំរូាងចំនូន១៣ាក់(n=១៣)បចញពីចំនួនសរ ១៣
(N=១៣)។ ោរកំណត់រំរូាងបនុះានបធវើប ើងាមកប
ួ នននោរែករំរូាងបាយ
ដចកែនយ(sample random sampling) ។ មូលបហតដតចំនួន Nមានឧោសបសម ើៗគ្ន
ែ
ក
ន ុងោរបប្រជើសបរ ើសបធវើជារំរួាង។
២.​វ ិធ៊ីាគ្ស
ប្ គ្បមូលទ្យិននិន័យ
ាមពត៌មានដែលានប្រ មូលមកបនុះ រឺមានលកខណុះពិាកខ្លុះៗដែលក
ន ុងោរចុះ
ស្តកសួ របៅែល់្ទុះរ ស់ពួកបរបាយមានខ្លុះានមកបធវើោរបៅឆ្
ង យ អែកខ្លុះ
បទ្យៀតជា ់រវល់ោរគរបធវើដប្រសចំោរ និង ជា ់ ំបពញោរគរជាបប្រចើនបទ្យៀត។ ដត
បទុះ ីយ
៉ា ងណ្តក៏ប្រក ុមប្រស្តវប្រជាវពួកខ្្ ុំមិនានចុះចាញ់ និងែកថ្យបាុះបទ្យ បហើយ
ដថ្មទំងខ្ិតខ្ំពាយមបធវើោរទ្យំាក់ទ្យំនងែល់ពួកគ្នត
់ ដែលអាចសំភាសន៍
បាយត
ទ ល់ជាមួយសិសសប្រស
ី ដែលានបាុះ ង់ោរសិកានូវកំ​រ ិតវ ិទ្យា
ល័យចំនួន១០ាក់ក
ន ុងចំបណ្តមសិសសបាុះ ង់ោរសិកាចំនួន១៣ាក់ ប្ររូ
ចំនួន២ាក់ និងាយកចំនួន១ាក់បាយអនវតតាមរូ មនត៖
n =
n (population) =13nak;
e (error) = 15%
n (ទ្យំហំរំរូាង)=10ាក់
ពត៌មានទ្យូណៅ ពិពែ៌នា
ច្ាំនួនអនកច្ូល
រួម
ភាររយ
តួាទ្យី ច
ច ុ បនែ ាយក
ប្ររូ នទ ់ថា
ែ ក់
សិសសដែលបាុះ ង់ោរ
សិកា
សរ
១ាក់
២ាក់
13 ាក់
១៦ាក់
៦.២៥%
១២.៥%
៨១.២៥%
១០០%
ារាងទ្យី១៖ពត៌មានទ្យូបៅសត ីពីសិសស និងប្ររូវបែលានចូលរួមបៅក
ន ុងោរសិកាប្រស្តវប្រជាវ
បយងាមោរប្រស្តវប្រជាវបនុះ គ
ា ញថា ក
ន ុងចំបណ្តមសិសសដែលានបាុះ ង់ោរសិកា
ានចូលរួមោរប្រស្តវប្រជាវ ភារបប្រចើនសិសសបាុះ ង់ោរសិកា(៨១ភាររយ) ប្ររូ នទ ់
ថា
ែ ក់(១៣ភាររយ) និងប្ររួាយក(៦ភាររយ)។
VI.​
វ ិធ៊ីាគ្ស
ប្ គ្បមូលទ្យិននន័យ៖
បែើមបិោត់ នាយនូវភាពសបមលៀង និងភាពមិនចាស់លាស់នននិនែន័យ ពត័
មាន និងលទ្យធ្លននោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះប្រក ុមបយើងខ្្ ុំមានបធវើោរសិកា
ប្រស្តវប្រជាវទំងបៅបលើប្រ បភទ្យទ្យិនែន័យចំ ង និងទ្យិនែ័យ ា
ទ ់ នសំ។
១.ទ្យិននន័យច្ាំបង(Primary Data)
ទ្យិនែន័យទ្យទ្យួលានពីោរសំភាសន៍ជាមួយបលាកាយកស្តលាវ ិទ្យាល័
យអងាអដណ
ត ត​ភូមិនប្រពចំ ក់ ឃំាំងយ
៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ បធវើ
ប ើងបាយមានោរបរៀ ចំជាប្រ បភទ្យកប្រមងសំណ
ួ រប ើក បាយបធវើោរបចាទ្យសួ រ
បៅាមលំា ់លំបាយននសំណ
ួ រ រ ិមាណវ ិស័យ និងរណវ ិស័យ ។
២.ទ្យិននន័យបនា
ា ប់បនសាំ(Secondary Data)
ប្រ ភពទ្យិនែន័យ ា
ទ ់ នសំដែលានប្រតូវបប្រ ើប្រាស់បៅក
ន ុងែំបណើរោរសិកា
ប្រស្តវប្រជាវរួមមាន៖
ឯកស្តរាាដែលមានក
ន ុងស្តលា ​
វ ិទ្យាល័យអងាអដណ
ត ត​ភូមិនប្រពចំ ក់ ឃំ
ាំងយ
៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវទក់ទ្យងនឹងោរបាុះ ង់ោរសិកា
រ ស់សិសសប្រសី
៣.​
វ ិធ៊ីា្ស
ត វ ិភារនិនន័យ៖
ថាុះ
ម ្បនមាលែដយួមីធ ិវមមកមារភា ិវរោើវធបនាំុ
្ ខ្ម ុកប្រ SPSS
( Descriptive Statistic: Frequency, Descriptive, and Multiple response)
រោើវធបងើយបកម់ ទ ា
យ័ស ិវណមា ិរ ដមា​
លនំតយវា
ោើវធបងិន
ក រ
។នា​
ល​
ួទ្យទ្យលែដ​
ល្ធទ្យលើលប​
ៅបា៌ណពិពយស្តប្រ

More Related Content

What's hot

การปกครองของไทย
การปกครองของไทยการปกครองของไทย
การปกครองของไทย
sangworn
 
เนื้อหาสรุป Comprehensive หมวด c
เนื้อหาสรุป Comprehensive หมวด cเนื้อหาสรุป Comprehensive หมวด c
เนื้อหาสรุป Comprehensive หมวด c
ประพันธ์ เวารัมย์
 
การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน#1
การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน#1การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน#1
การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน#1
Prachyanun Nilsook
 
การเป่าเมโลเดี้ยน บทที่ 1
การเป่าเมโลเดี้ยน บทที่ 1การเป่าเมโลเดี้ยน บทที่ 1
การเป่าเมโลเดี้ยน บทที่ 1
gueste0411f21
 
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบันรายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Taraya Srivilas
 
ทฤษฏีภาวะผู้นำและภาวะผู้นำทางวิชาการ
ทฤษฏีภาวะผู้นำและภาวะผู้นำทางวิชาการทฤษฏีภาวะผู้นำและภาวะผู้นำทางวิชาการ
ทฤษฏีภาวะผู้นำและภาวะผู้นำทางวิชาการ
Twatchai Tangutairuang
 
บริหารราชการไทย 1
บริหารราชการไทย 1บริหารราชการไทย 1
บริหารราชการไทย 1
Saiiew
 
เพ้าเวอร์พ้อยโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ้าเวอร์พ้อยโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ้าเวอร์พ้อยโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ้าเวอร์พ้อยโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
patcharapornfilmmii
 

What's hot (9)

การปกครองของไทย
การปกครองของไทยการปกครองของไทย
การปกครองของไทย
 
เนื้อหาสรุป Comprehensive หมวด c
เนื้อหาสรุป Comprehensive หมวด cเนื้อหาสรุป Comprehensive หมวด c
เนื้อหาสรุป Comprehensive หมวด c
 
วิเคราะห์Swotเบื้องต้น
วิเคราะห์Swotเบื้องต้นวิเคราะห์Swotเบื้องต้น
วิเคราะห์Swotเบื้องต้น
 
การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน#1
การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน#1การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน#1
การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน#1
 
การเป่าเมโลเดี้ยน บทที่ 1
การเป่าเมโลเดี้ยน บทที่ 1การเป่าเมโลเดี้ยน บทที่ 1
การเป่าเมโลเดี้ยน บทที่ 1
 
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบันรายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
 
ทฤษฏีภาวะผู้นำและภาวะผู้นำทางวิชาการ
ทฤษฏีภาวะผู้นำและภาวะผู้นำทางวิชาการทฤษฏีภาวะผู้นำและภาวะผู้นำทางวิชาการ
ทฤษฏีภาวะผู้นำและภาวะผู้นำทางวิชาการ
 
บริหารราชการไทย 1
บริหารราชการไทย 1บริหารราชการไทย 1
บริหารราชการไทย 1
 
เพ้าเวอร์พ้อยโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ้าเวอร์พ้อยโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ้าเวอร์พ้อยโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ้าเวอร์พ้อยโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

Similar to ឯកសារស្រាវជ្រាវការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្ស.pptx

អារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរអារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរ
Vantha Kago
 
អារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរអារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរ
Vantha Kago
 
Research method
Research methodResearch method
Research method
yim Nhat
 
សិក្សាសង្ខេបអារ្យធម៌ខ្មែរ
សិក្សាសង្ខេបអារ្យធម៌ខ្មែរសិក្សាសង្ខេបអារ្យធម៌ខ្មែរ
សិក្សាសង្ខេបអារ្យធម៌ខ្មែរ
sam seyla hun
 
Content and summary
Content and summaryContent and summary
Content and summary
Peou Saren
 
Content and summary
Content and summaryContent and summary
Content and summary
Peou Saren
 
The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2
The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2
The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2
Mut Somoeun
 
Organizational Behavior Slide Presentation RULE
Organizational Behavior Slide Presentation RULE Organizational Behavior Slide Presentation RULE
Organizational Behavior Slide Presentation RULE
Chormvirak Moulsem
 
Prepare Business Plan
Prepare Business Plan Prepare Business Plan
Prepare Business Plan
DerlinSela
 
BBU Business ethics.pptx
BBU Business ethics.pptxBBU Business ethics.pptx
BBU Business ethics.pptx
ThoenChannheang
 
Khiev chum nippean
Khiev chum nippeanKhiev chum nippean
Khiev chum nippean
SoChi Nhema
 
អានុភាព និងការបកស្រាយកិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ Civil Law
អានុភាព និងការបកស្រាយកិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ Civil Lawអានុភាព និងការបកស្រាយកិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ Civil Law
អានុភាព និងការបកស្រាយកិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ Civil Law
Chhengly LUCH
 
Cover project management research report
Cover project management research reportCover project management research report
Cover project management research report
Peou Saren
 
Newsletter Jun10
Newsletter Jun10Newsletter Jun10
Newsletter Jun10
TUAT
 
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ International Monetary Fund (IMF)
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ International Monetary Fund (IMF)មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ International Monetary Fund (IMF)
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ International Monetary Fund (IMF)
Dara Peou
 
មាតិកា និងឧទ្ទិសកថា
មាតិកា និងឧទ្ទិសកថាមាតិកា និងឧទ្ទិសកថា
មាតិកា និងឧទ្ទិសកថា
nhongsim
 
Game1
Game1Game1
កូនកតញ្ញូ និងកូនទំនើង-ថ្នាក់បណ្តុះគុណធម៌-03/03/2018
កូនកតញ្ញូ និងកូនទំនើង-ថ្នាក់បណ្តុះគុណធម៌-03/03/2018កូនកតញ្ញូ និងកូនទំនើង-ថ្នាក់បណ្តុះគុណធម៌-03/03/2018
កូនកតញ្ញូ និងកូនទំនើង-ថ្នាក់បណ្តុះគុណធម៌-03/03/2018
Eng Chetra
 

Similar to ឯកសារស្រាវជ្រាវការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្ស.pptx (20)

អារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរអារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរ
 
អារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរអារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរ
 
Research method
Research methodResearch method
Research method
 
Research method
Research methodResearch method
Research method
 
សិក្សាសង្ខេបអារ្យធម៌ខ្មែរ
សិក្សាសង្ខេបអារ្យធម៌ខ្មែរសិក្សាសង្ខេបអារ្យធម៌ខ្មែរ
សិក្សាសង្ខេបអារ្យធម៌ខ្មែរ
 
Content and summary
Content and summaryContent and summary
Content and summary
 
Content and summary
Content and summaryContent and summary
Content and summary
 
The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2
The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2
The_Teaching_of_Sakamuni_Buddha2
 
Organizational Behavior Slide Presentation RULE
Organizational Behavior Slide Presentation RULE Organizational Behavior Slide Presentation RULE
Organizational Behavior Slide Presentation RULE
 
About
AboutAbout
About
 
Prepare Business Plan
Prepare Business Plan Prepare Business Plan
Prepare Business Plan
 
BBU Business ethics.pptx
BBU Business ethics.pptxBBU Business ethics.pptx
BBU Business ethics.pptx
 
Khiev chum nippean
Khiev chum nippeanKhiev chum nippean
Khiev chum nippean
 
អានុភាព និងការបកស្រាយកិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ Civil Law
អានុភាព និងការបកស្រាយកិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ Civil Lawអានុភាព និងការបកស្រាយកិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ Civil Law
អានុភាព និងការបកស្រាយកិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ Civil Law
 
Cover project management research report
Cover project management research reportCover project management research report
Cover project management research report
 
Newsletter Jun10
Newsletter Jun10Newsletter Jun10
Newsletter Jun10
 
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ International Monetary Fund (IMF)
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ International Monetary Fund (IMF)មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ International Monetary Fund (IMF)
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ International Monetary Fund (IMF)
 
មាតិកា និងឧទ្ទិសកថា
មាតិកា និងឧទ្ទិសកថាមាតិកា និងឧទ្ទិសកថា
មាតិកា និងឧទ្ទិសកថា
 
Game1
Game1Game1
Game1
 
កូនកតញ្ញូ និងកូនទំនើង-ថ្នាក់បណ្តុះគុណធម៌-03/03/2018
កូនកតញ្ញូ និងកូនទំនើង-ថ្នាក់បណ្តុះគុណធម៌-03/03/2018កូនកតញ្ញូ និងកូនទំនើង-ថ្នាក់បណ្តុះគុណធម៌-03/03/2018
កូនកតញ្ញូ និងកូនទំនើង-ថ្នាក់បណ្តុះគុណធម៌-03/03/2018
 

ឯកសារស្រាវជ្រាវការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្ស.pptx

 • 1. មហាវ ិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ការគ្ាវគ្ាវ សមាជិកគ្ក ុម ថៃ បូណែត គាំ អូន ហា ៊ា ន សុ៊ីសុវុទ្ធ ា ហុិន គ្ស៊ីរ័តន ទ្យឹម ច្ន គ្ស៊ី បូផាន់ដារ ៉ា សកលវ ិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ Build Bright University
 • 2. បសចកតីប្តើម បប្រោយពីឆ្លងោត់សប្រគ ា មសីវ ិលជាបប្រចើនទ្យសវតស​ប្រ បទ្យសកម ព ុជាានចា ់ប្តើ មស្ត ត រសនតិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រ បទ្យសប ើងវ ិញបសទ ើប្ររ ់វ ិស័យ រួមមានវ ិស័យ ឧសាហកមម ​ វ ិស័យបហា រ រចាសមព័ន ​ វ ិស័យកសិកមម ​ វ ិស័យសខាភិាល ។ល។ ជាពិបសសវ ិស័យអ ់រំរឺជាវ ិស័យ អាទ្យិភាពមួយដែលានបែើរតួាទ្យីសំខាន់ ំ្តក ន ុងោរអភិវឌ្ឍន៍ប្រ បទ្យស​ កម ព ុជាទំងមូល។ ​ វ ិស័យអ ់រំបៅប្រ បទ្យសកម ព ុជា ប្រតូវានរាជរា រ ភិាល និងស្ត ា ័នសសងាមសីវ ិលាាយកចិតតទ្យក ាក់ យ ៉ា ងខា ល ំងបលើោរ ណ ្ ុ ុះ ណ្ត ត លធន​ ធានមនសស
 • 3. និងរួមច ំ ដនកក ន ុងោរោត់ នាយភាពប្រកីប្រក និងរំលាត់ោរអ ់រំ ជាបែើមបលើសពីបនុះបទ្យៀតវ ិស័យអ ់រំដ្ែកមួយែ៏សំខាន ់ ដែលបលើក កមពស់ និងជំរញឧយប្រ បទ្យសកម ព ុជាប្រ បសើរប ើងបែើមបីអាចបធវើសមា ហរណកមមជាមួយប្រ បទ្យសក ន ុងតំ ន់ ក៏ែូច ណ្ត ត ប្រ បទ្យសជាបប្រចើន បលើពិភពបលាក្ងដែរ។ ថ្វើប ើ​វ ិស័យអ ់រំប្រ បទ្យសកម ព ុជាសា ិតបៅបលើ្ ល ូ ​វក ំ ដណទ្យប្រមង់ក៏បាយ ក៏ប្រ បទ្យសបនុះាន ន ្ ប្រ ឈមនឹង ញ្ហ ា ែ៏ធងន់ធង និងជួ ោរ លំាកក ន ុងោរដសវ ងរកែំបណ្តុះប្រស្តយ និងោត់ នាយចំនួននន ោរបាុះ ង់ោរសិកា។អប្រាបាុះ ង់ោរសិកាខ្ពស់ាន នត មានបៅក ន ុងកប្រមិតននស្តលា ឋមសិកាដែលមាន ញ្ហ ា លំាក ខា ល ំងណ្តស់សប្រមា ់ោរអ ់រំមធយមសិកា (MoEYS & UNICEF, 2005)។
 • 4. ភាពប្រកីប្រកានជំរញឱ្យសិសសជាបប្រចើនបាុះ ង់ោរសិកាជាពិបសសបៅាម ជន ទ្យ ខ្ណឪពកមា ត យមិនមានលទ្យធភាពចំណ្តយសំរា ់សិការ និងជីវភាព ក ន ុងប្ររួស្តរ រួចតប្រមូវ បអាយពួកបរ(សិសស)មកជួយោរគរ្ទុះ និងោរគរដប្រសចំ ោរ (Education Unicef. P. 2 )យ ៉ា ងណ្តមិញបៅស្តលាវ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត​ ភូមិនប្រពចំ ក់ ឃំាំងយ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ រឺជាវ ិទ្យាល័យមួយ ក ន ុងចំបណ្តមវ ើទ្យាល័យជាបប្រចើនបៅកម ព ុជាកំពងមានសិសសប្រសី បាុះ ង់ោរ សិកាបៅកំរ ិតអនវទ្យាល័យ្ងដែរ។ ែូបចែុះោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះ ានបលើក យកប្រ ធាន ទ្យ៖​ ោរបាុះ ង់ោរសិកាសិសសប្រសីបៅកំរ ិតអន​ វ ិទ្យាល័យអងាអ ដណ ត ត បខ្តតា ដកវ រឺ បែើមបីបធវើោរសិកា និង ដសវ ងយល់ ដនាម បែើមបីបរៀ ចំ យទ្យធស្តស្រសត សំរា ់ស្តលា និង ស្ត ា ័នពាក់ព័នធប្សងៗក ន ុងោរទ្យ ់ស្ត ា ត់ និងជំរញ សិសសប្រសីកំបអាយាត់ ង់ោរសិការបៅកំរ ិត អនវ ិទ្យាល័យ នតបទ្យៀត។
 • 5. ១.២ ច្ាំណោទ្យបញ្ច ច ោរបលើកកប្រមស់សិសសប្រសីទ្យទ្យួលានឧោសអ ់រំ ពិតជាបរឿងមួយដែលមានស្តរៈសំខាន់ ក ន ុង ោរបលើកស ទ ួយសិទ្យធិរ ស់ពលរែរក ន ុងោរអ ់រំប្រ ក បាយរណភាពបៅប្ររ ់កប្រមិត ទំងអស់ធាាថាពលរែរទំងអស់មានឱ្ោសបសម ើគ្ន ែ ក ន ុងសងាម។ ក ន ុងជីវ ិតមួយនថ្ងបៅ មួយនថ្ង ញ្ហ ា ែំ ូងប្រតូវ ប្រ ឈមមខ្បាយស្រសត ី បហើយ ា ទ ់មក ញ្ហ ា បនុះរឺប្រតូវាន ប្រ រល់បៅឧយ រសជាអែកែំបណ្តុះប្រស្តយ ប្រ សិនប ើស្រសត ីប្រតូវមានោរអ ់រំខ្ពសបាុះបរអាច បាុះប្រស្តយ ញ្ហ ា បហើយនឹងអាចប្ររ ់ប្ររងប្ររួស្តរទំងមូលាន។ ប្រស បពលវ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត ឃំាំងយ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ បហើយបៅ ពំទនមាន​ ​ ោរប្រស្តវប្រជាវណ្តមួយទក់ទ្យងនឹងប្រ ធាន ទ្យខាងបលើបនុះបៅប ើយ។ កា ត ទំងបនុះ ានជាោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះបត ត តសំខាន់បៅោរបាុះ ង់ោរសិកាប្រសីរ ស់ ​ វ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត តដែលបធវើយ ៉ា ងណ្តបែើមបីទ្យ ់ស្ត ា ត់ និងជំរញបលើកទ្យឹកចិតតសិសសប្រសីកំ មានោរបាុះ ង់ោរ សិកា។ ោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះ នឹងរកបអាយបឃើញថាបតើ ​ វ ិទ្យាល័យ អងាអដណ ត ត ឃំាំងយ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ មានែំបណើរោរ និងនិតិវ ិធី ដ ណ្តខ្លុះក ន ុងោរជំរញបលើកទ្យឹកចិតត សិសសប្រសីកំមានោរបាុះ ង់ោរសិការតបៅ បទ្យៀត?
 • 6. ១.៣ ណគលបាំែងថនការគ្ាវគ្ាវ៖ ោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះ​ មាន ំណងពិនិតយបលើបគ្នលរំនិតរ ស់សិសសប្រសីនូវមូលបហត ដែល សិសសបាុះ ង់ោរសិកាកំរ ិតវ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត ដែលាំឧយយល់ែឹងពីកា ត ដែលជុះឥទ្យធិពល ែល់ោរបាុះ ង់ោរសិកា និងអាចបអាយយល់ែឹងពីមូលបហតននោរ បាុះ ង់ោរសិកាដែល ពាក់ព័នធរូមមានែូចខាងបប្រោមៈ - សិកាពីយទ្យធស្តស្រសត និងទ្យ ់ស្ត ត ត់ោរបាុះ ង់ោរសិការ ស់សិសសប្រសីបៅកំរ ិតវ ិទ្យាល័យ បៅ ​ វ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត ។ - សិកាពីមូលបហតដែលាំបអាយសិសសប្រសីបាុះ ង់ោរសិកាបៅកំរ ិតវ ិទ្យាល័យ ។ - សិកាពីចំនចវ ិជជមាននិងអវ ិជជមានក ន ុងោរអនវតតយទ្យធស្តស្រសត បែើមបីោត់ នាយនិង ទ្យ ់ស្ត ត ត់ោរបាុះ ង់ោរសិការ ស់សិសសប្រសី ។ ១.៤​ទ្យាំហាំ និងណែនកាំែត់ថនការ​ គ្ាវគ្ាវ ១​ .៤.១. ទ្យាំហាំថនការគ្ាវគ្ាវ ោរប្រស្តវប្រជាវបលើប្រ ធាន ទ្យបនុះមានបគ្នល ំណងសិកាអំពីប្រ ធាន ទ្យោរបាុះ ង់ោរ សិកាសិសសប្រសីជាពិបសសមាននិតិវ ិធីបែើមបីោត់ នាយនិងទ្យ ់ស្ត ា ត់ោរបាុះ ង់ោរ សិកាសិសសប្រសីបៅវ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត ឃំាំងយ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ ។
 • 7. ១.៤.២ ណែនកាំែត់ថនការ​ គ្ាវគ្ាវ ោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះរឺបយើងបធវើោរវ ិភារ ញ្ហ ា ទំងឡាយបាយដ្ែកបៅបលើពិ ត័មានានពីសិសសប្រសីបាុះ ង់ោរសិកាបៅកំរ ិតវ ិទ្យាល័យបៅវ ិទ្យាល័យអងាអ ដណ ត តដត ៉ាបណ្ត ណ ុះ។ ១.៥ ពនយលពាកយរន្ឹឹះ បែើមបីជួយឧយោរប្រស្តវប្រជាវោន ់ ដតចាស់លាស់សីជំបៅ និងគយយល ់ ដថ្មមួយ កប្រមិតបទ្យៀតបាុះ បយើងសូ មបធវើោរពនយល់នូវពាកយមួចំនួនែូចខាងបប្រោមៈ ោរបាុះ ង់ោរសិការឺសំបៅបលើសិសសដែលមិនាន ំបពញ ញ្ច ់ថា ែ ក់។ រឺជាសិសសដែលឈ ់ពីស្តលាបាយមិនាន ំបពញវរាសិកាច ់។ សិសសដែលចាកបចញពីស្តលាបាយមិនទន់ទ្យទ្យួលវ ិញ្ហ ា ័ណ ណ ័ប្រត ញ្ហ ជ ក់ោរ សិកា សរ បសចកតីមកោរបាុះ ង់ោរសិការឺសំបៅបលើសិសសដែលមិនាន ំបពញ តួាទ្យីក ន ុងស្តលាក ន ុងអំ ុ ងបពលាមានរយុះ១២ដខ្(Thanh & Long 2004)។
 • 8. II.រំលឹកគ្ទ្យឹស ត ៊ី ោរបាុះ ង់ោរសិការឺជា ញ្ហ ា សំខាន់ ំ្តក ន ុងោរអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន មនសស និងបធវើបអាយរាំងសទ ុះក ន ុងោរអភិវឌ្ឍន៍ប្រ បទ្យសកម ព ុជា។ សងាម ច ច ុ បនែបរ កំពងយកចិតតទ្យកាក់ខ្ពស់បលើោរវ ិនិបយរបៅបលើោរសិកា។ ែូបចែុះបទ្យើ ានជា សងាមសីវ ិល និងស្ត ា ័នរែរដែលពាក់ព័នរជាបប្រចើនខ្ិតខ្ំដសវ ងរកនូវវ ិធីស្តស្រសត និង យទ្យធស្តស្រសត ក ន ុងល ំាត់ និងបលើកទ្យឹកចិតតសិសស ដែលបាុះ ង់ោរសិកាបែើមបីទ្យ ់ ស្ត ា ត់ោរបាុះ ង់សិការហូតទ្យទ្យួលានបជារជ័យ។ III.​ វ ិធ៊ីា្ស ត ថនការគ្ាវគ្ាវ៖ ១.ការណគ្ជើសណរ ើសរាំរួតាង៖ ោរបប្រជើសបរ ើសរំរូាងរឺជាកា ត ដែលជួយឧយបយើងែល់ចំនួនមួយដែលចង់ ានក ន ុងោរប្រស្តវប្រជាវដែលទក់ទ្យងនឹងប្រ ធាន ទ្យ។ បៅក ន ុងភូមិនប្រពចំ ក់ ឃំាំង យ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ ។ បាយស្តរដតោរប្រស្តវប្រជាវបត ត តដតបលើសិសស ដែលបាុះ ង់ោរសិកានូវកំរ ិត​ វ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត។
 • 9. ាមសា ិតិរ ស់វ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត៣ចងបប្រោយបនុះរឺឆ្ ែ ំសិកា២១០២រហូ តែល់ ឆ្ ែ ំ២០១៤ននោរបាុះ ង់ោរសិការ ស់សិសសប្រសីមានប្រ មាណ១៣ាក់ ែូចបនុះ ប្រក ុមប្រស្តវប្រជាវានកំណត់រំរូាងចំនូន១៣ាក់(n=១៣)បចញពីចំនួនសរ ១៣ (N=១៣)។ ោរកំណត់រំរូាងបនុះានបធវើប ើងាមកប ួ នននោរែករំរូាងបាយ ដចកែនយ(sample random sampling) ។ មូលបហតដតចំនួន Nមានឧោសបសម ើៗគ្ន ែ ក ន ុងោរបប្រជើសបរ ើសបធវើជារំរួាង។ ២.​វ ិធ៊ីាគ្ស ប្ គ្បមូលទ្យិននិន័យ ាមពត៌មានដែលានប្រ មូលមកបនុះ រឺមានលកខណុះពិាកខ្លុះៗដែលក ន ុងោរចុះ ស្តកសួ របៅែល់្ទុះរ ស់ពួកបរបាយមានខ្លុះានមកបធវើោរបៅឆ្ ង យ អែកខ្លុះ បទ្យៀតជា ់រវល់ោរគរបធវើដប្រសចំោរ និង ជា ់ ំបពញោរគរជាបប្រចើនបទ្យៀត។ ដត បទុះ ីយ ៉ា ងណ្តក៏ប្រក ុមប្រស្តវប្រជាវពួកខ្្ ុំមិនានចុះចាញ់ និងែកថ្យបាុះបទ្យ បហើយ ដថ្មទំងខ្ិតខ្ំពាយមបធវើោរទ្យំាក់ទ្យំនងែល់ពួកគ្នត ់ ដែលអាចសំភាសន៍ បាយត ទ ល់ជាមួយសិសសប្រស ី ដែលានបាុះ ង់ោរសិកានូវកំ​រ ិតវ ិទ្យា
 • 10. ល័យចំនួន១០ាក់ក ន ុងចំបណ្តមសិសសបាុះ ង់ោរសិកាចំនួន១៣ាក់ ប្ររូ ចំនួន២ាក់ និងាយកចំនួន១ាក់បាយអនវតតាមរូ មនត៖ n = n (population) =13nak; e (error) = 15% n (ទ្យំហំរំរូាង)=10ាក់
 • 11. ពត៌មានទ្យូណៅ ពិពែ៌នា ច្ាំនួនអនកច្ូល រួម ភាររយ តួាទ្យី ច ច ុ បនែ ាយក ប្ររូ នទ ់ថា ែ ក់ សិសសដែលបាុះ ង់ោរ សិកា សរ ១ាក់ ២ាក់ 13 ាក់ ១៦ាក់ ៦.២៥% ១២.៥% ៨១.២៥% ១០០% ារាងទ្យី១៖ពត៌មានទ្យូបៅសត ីពីសិសស និងប្ររូវបែលានចូលរួមបៅក ន ុងោរសិកាប្រស្តវប្រជាវ បយងាមោរប្រស្តវប្រជាវបនុះ គ ា ញថា ក ន ុងចំបណ្តមសិសសដែលានបាុះ ង់ោរសិកា ានចូលរួមោរប្រស្តវប្រជាវ ភារបប្រចើនសិសសបាុះ ង់ោរសិកា(៨១ភាររយ) ប្ររូ នទ ់ ថា ែ ក់(១៣ភាររយ) និងប្ររួាយក(៦ភាររយ)។
 • 12. VI.​ វ ិធ៊ីាគ្ស ប្ គ្បមូលទ្យិននន័យ៖ បែើមបិោត់ នាយនូវភាពសបមលៀង និងភាពមិនចាស់លាស់នននិនែន័យ ពត័ មាន និងលទ្យធ្លននោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះប្រក ុមបយើងខ្្ ុំមានបធវើោរសិកា ប្រស្តវប្រជាវទំងបៅបលើប្រ បភទ្យទ្យិនែន័យចំ ង និងទ្យិនែ័យ ា ទ ់ នសំ។ ១.ទ្យិននន័យច្ាំបង(Primary Data) ទ្យិនែន័យទ្យទ្យួលានពីោរសំភាសន៍ជាមួយបលាកាយកស្តលាវ ិទ្យាល័ យអងាអដណ ត ត​ភូមិនប្រពចំ ក់ ឃំាំងយ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ បធវើ ប ើងបាយមានោរបរៀ ចំជាប្រ បភទ្យកប្រមងសំណ ួ រប ើក បាយបធវើោរបចាទ្យសួ រ បៅាមលំា ់លំបាយននសំណ ួ រ រ ិមាណវ ិស័យ និងរណវ ិស័យ ។
 • 13. ២.ទ្យិននន័យបនា ា ប់បនសាំ(Secondary Data) ប្រ ភពទ្យិនែន័យ ា ទ ់ នសំដែលានប្រតូវបប្រ ើប្រាស់បៅក ន ុងែំបណើរោរសិកា ប្រស្តវប្រជាវរួមមាន៖ ឯកស្តរាាដែលមានក ន ុងស្តលា ​ វ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត​ភូមិនប្រពចំ ក់ ឃំ ាំងយ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវទក់ទ្យងនឹងោរបាុះ ង់ោរសិកា រ ស់សិសសប្រសី ៣.​ វ ិធ៊ីា្ស ត វ ិភារនិនន័យ៖ ថាុះ ម ្បនមាលែដយួមីធ ិវមមកមារភា ិវរោើវធបនាំុ ្ ខ្ម ុកប្រ SPSS ( Descriptive Statistic: Frequency, Descriptive, and Multiple response) រោើវធបងើយបកម់ ទ ា យ័ស ិវណមា ិរ ដមា​ លនំតយវា ោើវធបងិន ក រ ។នា​ ល​ ួទ្យទ្យលែដ​ ល្ធទ្យលើលប​ ៅបា៌ណពិពយស្តប្រ