SlideShare a Scribd company logo
Управління проектами
в ІТ сфері
Презентація створена як наочний матеріал для підготовки
спеціалістів управлінського напряму
Кафедра управління, Сумський державний університет
Більш детальніше про кафедру та її роботу можна дізнатись
за посиланням: https://management.biem.sumdu.edu.ua/uk/
Управління проектами в ІТ сфері
Управління будь-якого господарюючого суб'єкту (підприємства,
організації, фірми) через проєкти здійснюється в багатьох країнах світу
і такий підхід уже довів свою здатність істотно підвищувати
ефективність управлінських рішень. Суть його полягає в управлінні
проєктами організації, що дозволить їй бути успішною в конкурентній
боротьбі, заощаджувати час і фінансові ресурси.
В останні роки роль ІТ(сектору у зовнішньоекономічній
діяльності країни постійно зростає. Після деякого застою на ринку
через політичну ситуацію на сході України, з 2016 року сектор IT
продовжив розвиток, а в 2018 році ринок розширився на 20%. На
сьогодні інформаційні технології приносять значний внесок у ВВП
України — у 2018 році понад 4,5%.
Оцінка кількості ІТ(компаній в Україні значно відрізняється
залежно від джерела даних. За офіційними даними, на кінець першого
півріччя 2018 року їх було 12 634 одиниць. Слід зазначити, що на обліку
перебувають зокрема ліквідовані компанії, тож кількість тих, які реально
функціонують, значно менша. Водночас одна компанія може мати декілька
юридичних осіб, що також впливає на офіційну статистику, яка відображає
саме кількість юридичних осіб.
За неофіційними даними, в Україні — близько 4 тисяч компаній, з
них кількість компаній, активних на ринку праці — 2 309. Базуючись на
вибірці, можна припустити, що приблизно 70% — надають ІТ(послуги
широкому колу клієнтів (EPAM, GlobalLogic, Netcracker та інші), близь( ко
15% — працюють як Global Inhouse Center(GIC) для однієї материнської
компанії (Wargaming.net, Ring, Samsung R&D Institute Ukraine, Oracle) та
15% створюють власний продукт (Genesis, EVO, Terrasoft).
Як виявилось, управління проєктами відіграє позитивну роль під час
прийняття рішень у сфері інноваційних розробок, або ж IT-проєктів. Варто дати
визначення цьому терміну з огляду так званої проєктної тріади — обмежень,
що накладаються на проєкт — час, бюджет, якість. Таким чином, IT-проєкт —
це комплекс робіт, спрямований на розробку унікального продукту, що має
чітко визначений термін виконання, обмеження по ресурсах, свої критерії
якості і поняття про успішне завершення.
IT-проєкти є комплексними, відрізняються від інших видів проєктів такими
характеристиками як складність, масштабність і різноманітність.
ІТ-проєктам властивий ряд особливостей, що впливають на формування
ефективної системи управління, а саме:
— нестандартний життєвий цикл, який може включати в себе також тестовий,
гарантійний та післягарантійний етапи розробки;
— необхідність чіткого визначення, вже на етапі ініціації, вимог до IT-проєктів
незважаючи на рухливість і неоднозначність деяких напрямків в IT-сфері;
— необхідність оперативного внесення змін на етапі тестування, що створює
складнощі, з якими стикаються практично всі керівники IT-проєктів, внаслідок чого
відбувається відставання від запланованих термінів;
— роботи завжди розглядаються ієрархічно, а послідовність або паралельність їх
виконання залежить від гнучкості методології розробки;
— робота з багаторівневими цілями: цілі різних рівнів разом з аналізом інтересів
учасників і оцінкою їх впливу на проєкт часто включаються в концепцію реалізації
проєкту;
— IT-проєкти не можуть розглядатися поза бізнес-проєктом клієнта і
менеджмент з самого початку орієнтований на вибудовування складної комунікації;
Матрична організаційна структура
управління проєктами (рис. 1), важливу роль в
якій відіграє координатор проєктів або проєкт-менеджер
Варто зазначити, що терміни проєкту по розробці нового продукту повинні
бути обмежені часом повернення інвестицій — концепція Time-To-Profit. Ця ідея
досить серйозно конфліктує з усталеною думкою, що такий проєкт повинен
закінчуватися при виведенні нового продукту на ринок. У разі виведення IT-
продукту на ринок, ще немає ніяких серйозних підстав судити про успішність
проєкту.
Оскільки невирішеними залишаються питання: як він буде продаватися;
наскільки будуть задоволені замовники; чи потрібно вносити зміни.
До того ж критерієм успішності IT-проєкту зі створення нового продукту не може
бути одне лише успішне впровадження — необхідно забезпечити комплексну
експлуатацію розробленої IT-системи на підприємстві, тобто реалізувати розвиток
і супровід IT-системи на повному життєвому циклі протягом п'яти — десяти років. І
це перегукується зі згаданою концепцією Time-To-Profit, яка стверджує:
"Недостатньо випустити — потрібно ще продати", стосовно IT: "Недостатньо
впровадити — потрібно ще забезпечити тривалий розвиток".
Як зазначалось раніше, IT-галузь потребує гнучкої методології,
підходи якої спрямовані на динамічне формування вимог та забезпечення
їхньої реалізації за результатами постійної взаємодії всередині
самоорганізованих робочих груп, до складу яких входять спеціалісти різного
профілю. До класу гнучких методологій належать Agile-методи, в основу яких
покладено спілкування "обличчя до обличчя« (face-to-face). Більшість таких
команд має розташовуватись в одному офісі, інколи до цих команд входить
замовник проєкту або його представник. Команда включає тестувальників,
дизайнерів інтерфейсу, технічних спеціалістів та менеджерів.
Ця методологія використовується як ефективна практика організації
роботи груп невеликого розміру, які виконують однорідну роботу. Ціль гнучкої
методології є розділення великого процесу виконання проєкту на дрібні
етапи/ітерації (тривалість кожного 2—3 тижні), що мінімізує ризики реалізації.
Серед Agile-методів найбільшу популярність здобула методологія Скрам.
Скрам (Scrum) — популярна модель, що використовується для
керування проєктами, в основному пов'язаними з розробкою програмного
забезпечення, але принципи, які закладені в основу такої моделі, успішно
застосовуються до проєктів і в інших сферах. Скрам підходить не завжди,
оскільки дана методологія відноситься до гнучких методологій. Першопричина,
чому Скрам не завжди підходить для того чи іншого проєкту, — те, що така
методологія потребує зміни розуміння проєктного моделювання всієї команди,
що залучається до реалізації проєкту.
Це розуміння кардинально відрізняється від традиційних підходів, із якими
зазвичай мають справу учасники проєктів.
Головними учасниками в проєкті Скрам є скрам-майстер, команда або
команди проєкту, власник продукту. Скрам-майстер — це людина, яка виступає
в якості проєкт-менеджера, основним обов'язком якого є мотивація команди та
ведення метрик по кожному учаснику команди. Виконавцями проєкту може
бути одна команда, яка складається з декількох розробників, інженерів та
інших, або декілька подібних команд.
Специфікою ІТ-проєктів є також високий ступінь ризиків та
невизначеності, зміна вимог, характеристик продукту, інколи й самих цілей
проєкту, зміна проєктних рішень, висока динаміка розвитку ринку ІТ-послуг
та продуктів, коли під час реалізації проєкту застосовувані програмні засоби,
технології, а то й сам продукт проєкту втрачають свою актуальність.
Дослідження, проведене в Оксфордському університеті, показало,
що ІТ-компанії в 20 разів більше схильні до ризику зазнати невдачі, ніж інші
бізнес-проєкти. Тому надважливим для ІТ-компаній є передчасне виявлення
й управління ризиками.
Ризик — це невизначена подія або умова, настання якої негативно
або позитивно позначається на цілі проєкту, його зміст, розклад, вартість і
якість. Причини ризиків проєкту знаходяться в невизначеності, яка присутня
у всіх проєктах. Відомі ризики — це ті ризики, які були ідентифіковані і
проаналізовані, що дозволяє планувати реагування на них. Невідомими
ризиками неможливо управляти проактивно, і отже, для них можна виділити
управлінський резерв
Дії з управління ризиками робляться на етапах планування та
управління проекту. У стандарті ANSI PMBOK виділяють 6 складових процесів
управління ризиками, причому перші п'ять з них спрямовані на попередню
роботу над ризиками, на підготовку до виникнення ризиків:
1. Планування управління ризиками.
2. Ідентифікація ризиків.
3. Якісний аналіз ризиків.
4. Кількісний аналіз ризиків.
5. Планування реагування на ризики.
6. Контроль ризиків.
Планування управління ризиками — процес, який визначає, яким
чином здійснювати управління ризиками проєкту.
На етапі ідентифікації ризиків проводиться формування реєстру
ризиків проєкту, на основі якого будується таблиця ризиків проєкту для
подальшої їх якісної та кількісної оцінки.
Якісний аналіз ризиків — це суб'єктивна оцінка ідентифікованих
ризиків, що полягає в виявленні факторів, меж та видів ризиків. Результати
якісної оцінки використовуються для кількісного їх аналізу.
Потенційний вплив ризику на проєкт оцінюється як добуток
ймовірності виникнення та ступеню його впливу.
Залежно від отриманого значення показника ризику для кожної з
можливих ризикових подій потрібно визначити заплановані заходи реагування
на них.

More Related Content

What's hot

Febril afebril nöbete yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Febril afebril nöbete yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)Febril afebril nöbete yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Febril afebril nöbete yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
HEMŞİRELİK TANILARI ve TANI YAZMA
HEMŞİRELİK TANILARI ve TANI YAZMAHEMŞİRELİK TANILARI ve TANI YAZMA
HEMŞİRELİK TANILARI ve TANI YAZMA
nandacepte.org
 
Koah(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Koah(fazlası için www.tipfakultesi.org)Koah(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Koah(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Fizioloji doğuşun idarə olunması və ağrısızlaşdırılması
Fizioloji doğuşun idarə olunması və ağrısızlaşdırılmasıFizioloji doğuşun idarə olunması və ağrısızlaşdırılması
Fizioloji doğuşun idarə olunması və ağrısızlaşdırılması
ClCN7
 
Entubasyon Slayt
Entubasyon SlaytEntubasyon Slayt
Entubasyon Slayt
nihattt
 
Doğum Eylemi Takibi - www.jinekolojivegebelik.com
Doğum Eylemi Takibi - www.jinekolojivegebelik.comDoğum Eylemi Takibi - www.jinekolojivegebelik.com
Doğum Eylemi Takibi - www.jinekolojivegebelik.com
jinekolojivegebelik.com
 
KOAH astim
KOAH astim KOAH astim
KOAH astim
Başak Bayram
 
Acil hastaya yaklasim
Acil hastaya yaklasimAcil hastaya yaklasim
Acil hastaya yaklasim
Dilek Gogas Yavuz
 
Beden Gereksiniminden Az Beslenme Sunum
Beden Gereksiniminden Az Beslenme SunumBeden Gereksiniminden Az Beslenme Sunum
Beden Gereksiniminden Az Beslenme Sunum
nandacepte.org
 
PANKREATİK ELASTAZ
PANKREATİK ELASTAZPANKREATİK ELASTAZ
PANKREATİK ELASTAZ
Düzen Sağlık Grubu
 
Arka hipofiz hastalıkları (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Arka hipofiz hastalıkları (fazlası için www.tipfakultesi.org )Arka hipofiz hastalıkları (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Arka hipofiz hastalıkları (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
 
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Physiology of vision
Physiology of visionPhysiology of vision
Physiology of vision
Cumhuriyet Üniversitesi
 
çOcuklarda kan gazları(fazlası için www.tipfakultesi.org)
çOcuklarda kan gazları(fazlası için www.tipfakultesi.org)çOcuklarda kan gazları(fazlası için www.tipfakultesi.org)
çOcuklarda kan gazları(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Ağız ve diş sağlığı (1)
Ağız ve diş sağlığı (1)Ağız ve diş sağlığı (1)
Ağız ve diş sağlığı (1)Irfan Türkgüler
 
Ana sağliği
Ana sağliğiAna sağliği
Ana sağliğieskici
 
ERGENLER İLE İLETİŞİM
ERGENLER İLE İLETİŞİMERGENLER İLE İLETİŞİM
ERGENLER İLE İLETİŞİM
Cihangir Acar
 
Di̇spnei̇k hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Di̇spnei̇k hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)Di̇spnei̇k hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Di̇spnei̇k hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Genel Anestezi
Genel AnesteziGenel Anestezi
Genel Anestezi
Young & Creative
 

What's hot (20)

Febril afebril nöbete yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Febril afebril nöbete yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)Febril afebril nöbete yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Febril afebril nöbete yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
HEMŞİRELİK TANILARI ve TANI YAZMA
HEMŞİRELİK TANILARI ve TANI YAZMAHEMŞİRELİK TANILARI ve TANI YAZMA
HEMŞİRELİK TANILARI ve TANI YAZMA
 
Koah(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Koah(fazlası için www.tipfakultesi.org)Koah(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Koah(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Fizioloji doğuşun idarə olunması və ağrısızlaşdırılması
Fizioloji doğuşun idarə olunması və ağrısızlaşdırılmasıFizioloji doğuşun idarə olunması və ağrısızlaşdırılması
Fizioloji doğuşun idarə olunması və ağrısızlaşdırılması
 
Entubasyon Slayt
Entubasyon SlaytEntubasyon Slayt
Entubasyon Slayt
 
Doğum Eylemi Takibi - www.jinekolojivegebelik.com
Doğum Eylemi Takibi - www.jinekolojivegebelik.comDoğum Eylemi Takibi - www.jinekolojivegebelik.com
Doğum Eylemi Takibi - www.jinekolojivegebelik.com
 
KOAH astim
KOAH astim KOAH astim
KOAH astim
 
Acil hastaya yaklasim
Acil hastaya yaklasimAcil hastaya yaklasim
Acil hastaya yaklasim
 
Beden Gereksiniminden Az Beslenme Sunum
Beden Gereksiniminden Az Beslenme SunumBeden Gereksiniminden Az Beslenme Sunum
Beden Gereksiniminden Az Beslenme Sunum
 
PANKREATİK ELASTAZ
PANKREATİK ELASTAZPANKREATİK ELASTAZ
PANKREATİK ELASTAZ
 
Fizyoloji 01
Fizyoloji 01Fizyoloji 01
Fizyoloji 01
 
Arka hipofiz hastalıkları (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Arka hipofiz hastalıkları (fazlası için www.tipfakultesi.org )Arka hipofiz hastalıkları (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Arka hipofiz hastalıkları (fazlası için www.tipfakultesi.org )
 
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
 
Physiology of vision
Physiology of visionPhysiology of vision
Physiology of vision
 
çOcuklarda kan gazları(fazlası için www.tipfakultesi.org)
çOcuklarda kan gazları(fazlası için www.tipfakultesi.org)çOcuklarda kan gazları(fazlası için www.tipfakultesi.org)
çOcuklarda kan gazları(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Ağız ve diş sağlığı (1)
Ağız ve diş sağlığı (1)Ağız ve diş sağlığı (1)
Ağız ve diş sağlığı (1)
 
Ana sağliği
Ana sağliğiAna sağliği
Ana sağliği
 
ERGENLER İLE İLETİŞİM
ERGENLER İLE İLETİŞİMERGENLER İLE İLETİŞİM
ERGENLER İLE İLETİŞİM
 
Di̇spnei̇k hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Di̇spnei̇k hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)Di̇spnei̇k hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Di̇spnei̇k hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Genel Anestezi
Genel AnesteziGenel Anestezi
Genel Anestezi
 

Similar to Проекти в ІТ.pptx

Управління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепціїУправління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепції
Oleg Nazarevych
 
Введення в програмну інженерію
Введення в програмну інженеріюВведення в програмну інженерію
Введення в програмну інженерію
Oleg Nazarevych
 
Jane Bodrichenko: Робота в стресових умовах: Як управляти проєктом про який н...
Jane Bodrichenko: Робота в стресових умовах: Як управляти проєктом про який н...Jane Bodrichenko: Робота в стресових умовах: Як управляти проєктом про який н...
Jane Bodrichenko: Робота в стресових умовах: Як управляти проєктом про який н...
Lviv Startup Club
 
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PMHow to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM
Product School
 
Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...
Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...
Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...
Lviv Startup Club
 
Bas consulting for_it_conference_(by_po)
Bas consulting for_it_conference_(by_po)Bas consulting for_it_conference_(by_po)
Bas consulting for_it_conference_(by_po)Nick Turunov
 
Тема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиТема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектами
Victor Step
 
Alice Averina: Launching a Successful Growth Team: Everything You Need to Kno...
Alice Averina: Launching a Successful Growth Team: Everything You Need to Kno...Alice Averina: Launching a Successful Growth Team: Everything You Need to Kno...
Alice Averina: Launching a Successful Growth Team: Everything You Need to Kno...
Lviv Startup Club
 
Зустріч директорів АППАУ 26 жовтня
Зустріч директорів АППАУ 26 жовтняЗустріч директорів АППАУ 26 жовтня
Зустріч директорів АППАУ 26 жовтня
APPAU_Ukraine
 
IS Risk Governance&Management
IS Risk Governance&ManagementIS Risk Governance&Management
IS Risk Governance&Management
Anastasiia Konoplova
 
Презентація Віжунов А., Устименко А.pptx Особливості оцінювання корпоративної...
Презентація Віжунов А., Устименко А.pptx Особливості оцінювання корпоративної...Презентація Віжунов А., Устименко А.pptx Особливості оцінювання корпоративної...
Презентація Віжунов А., Устименко А.pptx Особливості оцінювання корпоративної...
Denys94
 
Hryhorets
HryhoretsHryhorets
Hryhorets
Iryna Kubareva
 
6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf
6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf
6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf
RostyslavDmytruk
 
Ініціація проекту
Ініціація проектуІніціація проекту
Ініціація проекту
Oleg Nazarevych
 
помилки інноваторів 4.0
помилки інноваторів 4.0помилки інноваторів 4.0
помилки інноваторів 4.0
APPAU_Ukraine
 
Л_№1_Проектний практикум.pptx
Л_№1_Проектний практикум.pptxЛ_№1_Проектний практикум.pptx
Л_№1_Проектний практикум.pptx
Floppa3
 
Andrii Skoromnyi: Чому не працює методика "5 Чому?" – і яка є альтернатива? (UA)
Andrii Skoromnyi: Чому не працює методика "5 Чому?" – і яка є альтернатива? (UA)Andrii Skoromnyi: Чому не працює методика "5 Чому?" – і яка є альтернатива? (UA)
Andrii Skoromnyi: Чому не працює методика "5 Чому?" – і яка є альтернатива? (UA)
Lviv Startup Club
 
Матриця асутсорсингу.pptx
Матриця асутсорсингу.pptxМатриця асутсорсингу.pptx
Матриця асутсорсингу.pptx
RostyslavDmytruk
 

Similar to Проекти в ІТ.pptx (20)

Управління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепціїУправління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепції
 
Введення в програмну інженерію
Введення в програмну інженеріюВведення в програмну інженерію
Введення в програмну інженерію
 
Jane Bodrichenko: Робота в стресових умовах: Як управляти проєктом про який н...
Jane Bodrichenko: Робота в стресових умовах: Як управляти проєктом про який н...Jane Bodrichenko: Робота в стресових умовах: Як управляти проєктом про який н...
Jane Bodrichenko: Робота в стресових умовах: Як управляти проєктом про який н...
 
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PMHow to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM
 
Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...
Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...
Dmytro Khudenko: Challenges of implementing task managers in the corporate an...
 
Bas consulting for_it_conference_(by_po)
Bas consulting for_it_conference_(by_po)Bas consulting for_it_conference_(by_po)
Bas consulting for_it_conference_(by_po)
 
Тема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиТема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектами
 
Alice Averina: Launching a Successful Growth Team: Everything You Need to Kno...
Alice Averina: Launching a Successful Growth Team: Everything You Need to Kno...Alice Averina: Launching a Successful Growth Team: Everything You Need to Kno...
Alice Averina: Launching a Successful Growth Team: Everything You Need to Kno...
 
Зустріч директорів АППАУ 26 жовтня
Зустріч директорів АППАУ 26 жовтняЗустріч директорів АППАУ 26 жовтня
Зустріч директорів АППАУ 26 жовтня
 
IS Risk Governance&Management
IS Risk Governance&ManagementIS Risk Governance&Management
IS Risk Governance&Management
 
Презентація Віжунов А., Устименко А.pptx Особливості оцінювання корпоративної...
Презентація Віжунов А., Устименко А.pptx Особливості оцінювання корпоративної...Презентація Віжунов А., Устименко А.pptx Особливості оцінювання корпоративної...
Презентація Віжунов А., Устименко А.pptx Особливості оцінювання корпоративної...
 
Hryhorets
HryhoretsHryhorets
Hryhorets
 
завдання 1
завдання 1завдання 1
завдання 1
 
6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf
6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf
6_Правила_побудови_проекту_Цілі_та_критерії_успішності_проекту.pdf
 
Ініціація проекту
Ініціація проектуІніціація проекту
Ініціація проекту
 
Тема 6.ppt
Тема 6.pptТема 6.ppt
Тема 6.ppt
 
помилки інноваторів 4.0
помилки інноваторів 4.0помилки інноваторів 4.0
помилки інноваторів 4.0
 
Л_№1_Проектний практикум.pptx
Л_№1_Проектний практикум.pptxЛ_№1_Проектний практикум.pptx
Л_№1_Проектний практикум.pptx
 
Andrii Skoromnyi: Чому не працює методика "5 Чому?" – і яка є альтернатива? (UA)
Andrii Skoromnyi: Чому не працює методика "5 Чому?" – і яка є альтернатива? (UA)Andrii Skoromnyi: Чому не працює методика "5 Чому?" – і яка є альтернатива? (UA)
Andrii Skoromnyi: Чому не працює методика "5 Чому?" – і яка є альтернатива? (UA)
 
Матриця асутсорсингу.pptx
Матриця асутсорсингу.pptxМатриця асутсорсингу.pptx
Матриця асутсорсингу.pptx
 

More from Management department, SSU

Особливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptx
Особливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptxОсобливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptx
Особливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptx
Management department, SSU
 
Індикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptx
Індикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptxІндикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptx
Індикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptx
Management department, SSU
 
Дерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdf
Дерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdfДерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdf
Дерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdf
Management department, SSU
 
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdfРизики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Management department, SSU
 
Вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку
Вільні економічні зони та території пріоритетного розвиткуВільні економічні зони та території пріоритетного розвитку
Вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку
Management department, SSU
 
Офшорні зони та економіка України (вплив).pptx
Офшорні зони та економіка України (вплив).pptxОфшорні зони та економіка України (вплив).pptx
Офшорні зони та економіка України (вплив).pptx
Management department, SSU
 
Дерегуляція і національна безпека України.pptx
Дерегуляція і національна безпека України.pptxДерегуляція і національна безпека України.pptx
Дерегуляція і національна безпека України.pptx
Management department, SSU
 
Детінізація економіки України (напрямки) pdf
Детінізація економіки України (напрямки) pdfДетінізація економіки України (напрямки) pdf
Детінізація економіки України (напрямки) pdf
Management department, SSU
 
Yevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptx
Yevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptxYevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptx
Yevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptx
Management department, SSU
 
Особливості інтеграційних процесів України.pptx
Особливості інтеграційних процесів України.pptxОсобливості інтеграційних процесів України.pptx
Особливості інтеграційних процесів України.pptx
Management department, SSU
 
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...
Management department, SSU
 
Офшорні зони.pptx
Офшорні зони.pptxОфшорні зони.pptx
Офшорні зони.pptx
Management department, SSU
 
Ціль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdf
Ціль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdfЦіль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdf
Ціль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdf
Management department, SSU
 
Управління державним боргом.pptx
Управління державним боргом.pptxУправління державним боргом.pptx
Управління державним боргом.pptx
Management department, SSU
 
Зарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdf
Зарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdfЗарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdf
Зарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdf
Management department, SSU
 
Економічна самостійність регіонів.pdf
Економічна самостійність регіонів.pdfЕкономічна самостійність регіонів.pdf
Економічна самостійність регіонів.pdf
Management department, SSU
 
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdf
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdfПроблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdf
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdf
Management department, SSU
 
Глобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdf
Глобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdfГлобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdf
Глобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdf
Management department, SSU
 
Досвід створення єврорегіонів в Україні.pptx
Досвід створення єврорегіонів в Україні.pptxДосвід створення єврорегіонів в Україні.pptx
Досвід створення єврорегіонів в Україні.pptx
Management department, SSU
 
Інвестиційна привабливість України.pptx
Інвестиційна привабливість України.pptxІнвестиційна привабливість України.pptx
Інвестиційна привабливість України.pptx
Management department, SSU
 

More from Management department, SSU (20)

Особливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptx
Особливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptxОсобливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptx
Особливості цінового регулювання на сучасному етапі.pptx
 
Індикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptx
Індикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptxІндикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptx
Індикативне планування в Україні у сучасних умовах.pptx
 
Дерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdf
Дерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdfДерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdf
Дерегуляція як умова забезпечення національної безпеки України.pdf
 
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdfРизики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
Ризики та перспективи інноваційної діяльності.pdf
 
Вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку
Вільні економічні зони та території пріоритетного розвиткуВільні економічні зони та території пріоритетного розвитку
Вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку
 
Офшорні зони та економіка України (вплив).pptx
Офшорні зони та економіка України (вплив).pptxОфшорні зони та економіка України (вплив).pptx
Офшорні зони та економіка України (вплив).pptx
 
Дерегуляція і національна безпека України.pptx
Дерегуляція і національна безпека України.pptxДерегуляція і національна безпека України.pptx
Дерегуляція і національна безпека України.pptx
 
Детінізація економіки України (напрямки) pdf
Детінізація економіки України (напрямки) pdfДетінізація економіки України (напрямки) pdf
Детінізація економіки України (напрямки) pdf
 
Yevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptx
Yevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptxYevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptx
Yevroatlantichni-perspektivi-Ukrayini-mozhlivosti-ta-riziki.pptx
 
Особливості інтеграційних процесів України.pptx
Особливості інтеграційних процесів України.pptxОсобливості інтеграційних процесів України.pptx
Особливості інтеграційних процесів України.pptx
 
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТА...
 
Офшорні зони.pptx
Офшорні зони.pptxОфшорні зони.pptx
Офшорні зони.pptx
 
Ціль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdf
Ціль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdfЦіль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdf
Ціль 1 Стратегії - структурна модернізація Тарасенко.pdf
 
Управління державним боргом.pptx
Управління державним боргом.pptxУправління державним боргом.pptx
Управління державним боргом.pptx
 
Зарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdf
Зарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdfЗарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdf
Зарубіжний досвід створення ВЕЗ.pdf
 
Економічна самостійність регіонів.pdf
Економічна самостійність регіонів.pdfЕкономічна самостійність регіонів.pdf
Економічна самостійність регіонів.pdf
 
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdf
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdfПроблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdf
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку промисловості України.pdf
 
Глобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdf
Глобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdfГлобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdf
Глобальні тренди розвитку науки і технологій нові виклики і можливості.pdf
 
Досвід створення єврорегіонів в Україні.pptx
Досвід створення єврорегіонів в Україні.pptxДосвід створення єврорегіонів в Україні.pptx
Досвід створення єврорегіонів в Україні.pptx
 
Інвестиційна привабливість України.pptx
Інвестиційна привабливість України.pptxІнвестиційна привабливість України.pptx
Інвестиційна привабливість України.pptx
 

Проекти в ІТ.pptx

 • 1. Управління проектами в ІТ сфері Презентація створена як наочний матеріал для підготовки спеціалістів управлінського напряму Кафедра управління, Сумський державний університет
 • 2. Більш детальніше про кафедру та її роботу можна дізнатись за посиланням: https://management.biem.sumdu.edu.ua/uk/
 • 3. Управління проектами в ІТ сфері Управління будь-якого господарюючого суб'єкту (підприємства, організації, фірми) через проєкти здійснюється в багатьох країнах світу і такий підхід уже довів свою здатність істотно підвищувати ефективність управлінських рішень. Суть його полягає в управлінні проєктами організації, що дозволить їй бути успішною в конкурентній боротьбі, заощаджувати час і фінансові ресурси. В останні роки роль ІТ(сектору у зовнішньоекономічній діяльності країни постійно зростає. Після деякого застою на ринку через політичну ситуацію на сході України, з 2016 року сектор IT продовжив розвиток, а в 2018 році ринок розширився на 20%. На сьогодні інформаційні технології приносять значний внесок у ВВП України — у 2018 році понад 4,5%.
 • 4. Оцінка кількості ІТ(компаній в Україні значно відрізняється залежно від джерела даних. За офіційними даними, на кінець першого півріччя 2018 року їх було 12 634 одиниць. Слід зазначити, що на обліку перебувають зокрема ліквідовані компанії, тож кількість тих, які реально функціонують, значно менша. Водночас одна компанія може мати декілька юридичних осіб, що також впливає на офіційну статистику, яка відображає саме кількість юридичних осіб. За неофіційними даними, в Україні — близько 4 тисяч компаній, з них кількість компаній, активних на ринку праці — 2 309. Базуючись на вибірці, можна припустити, що приблизно 70% — надають ІТ(послуги широкому колу клієнтів (EPAM, GlobalLogic, Netcracker та інші), близь( ко 15% — працюють як Global Inhouse Center(GIC) для однієї материнської компанії (Wargaming.net, Ring, Samsung R&D Institute Ukraine, Oracle) та 15% створюють власний продукт (Genesis, EVO, Terrasoft).
 • 5.
 • 6. Як виявилось, управління проєктами відіграє позитивну роль під час прийняття рішень у сфері інноваційних розробок, або ж IT-проєктів. Варто дати визначення цьому терміну з огляду так званої проєктної тріади — обмежень, що накладаються на проєкт — час, бюджет, якість. Таким чином, IT-проєкт — це комплекс робіт, спрямований на розробку унікального продукту, що має чітко визначений термін виконання, обмеження по ресурсах, свої критерії якості і поняття про успішне завершення. IT-проєкти є комплексними, відрізняються від інших видів проєктів такими характеристиками як складність, масштабність і різноманітність.
 • 7. ІТ-проєктам властивий ряд особливостей, що впливають на формування ефективної системи управління, а саме: — нестандартний життєвий цикл, який може включати в себе також тестовий, гарантійний та післягарантійний етапи розробки; — необхідність чіткого визначення, вже на етапі ініціації, вимог до IT-проєктів незважаючи на рухливість і неоднозначність деяких напрямків в IT-сфері; — необхідність оперативного внесення змін на етапі тестування, що створює складнощі, з якими стикаються практично всі керівники IT-проєктів, внаслідок чого відбувається відставання від запланованих термінів; — роботи завжди розглядаються ієрархічно, а послідовність або паралельність їх виконання залежить від гнучкості методології розробки; — робота з багаторівневими цілями: цілі різних рівнів разом з аналізом інтересів учасників і оцінкою їх впливу на проєкт часто включаються в концепцію реалізації проєкту; — IT-проєкти не можуть розглядатися поза бізнес-проєктом клієнта і менеджмент з самого початку орієнтований на вибудовування складної комунікації;
 • 8. Матрична організаційна структура управління проєктами (рис. 1), важливу роль в якій відіграє координатор проєктів або проєкт-менеджер
 • 9. Варто зазначити, що терміни проєкту по розробці нового продукту повинні бути обмежені часом повернення інвестицій — концепція Time-To-Profit. Ця ідея досить серйозно конфліктує з усталеною думкою, що такий проєкт повинен закінчуватися при виведенні нового продукту на ринок. У разі виведення IT- продукту на ринок, ще немає ніяких серйозних підстав судити про успішність проєкту. Оскільки невирішеними залишаються питання: як він буде продаватися; наскільки будуть задоволені замовники; чи потрібно вносити зміни. До того ж критерієм успішності IT-проєкту зі створення нового продукту не може бути одне лише успішне впровадження — необхідно забезпечити комплексну експлуатацію розробленої IT-системи на підприємстві, тобто реалізувати розвиток і супровід IT-системи на повному життєвому циклі протягом п'яти — десяти років. І це перегукується зі згаданою концепцією Time-To-Profit, яка стверджує: "Недостатньо випустити — потрібно ще продати", стосовно IT: "Недостатньо впровадити — потрібно ще забезпечити тривалий розвиток".
 • 10. Як зазначалось раніше, IT-галузь потребує гнучкої методології, підходи якої спрямовані на динамічне формування вимог та забезпечення їхньої реалізації за результатами постійної взаємодії всередині самоорганізованих робочих груп, до складу яких входять спеціалісти різного профілю. До класу гнучких методологій належать Agile-методи, в основу яких покладено спілкування "обличчя до обличчя« (face-to-face). Більшість таких команд має розташовуватись в одному офісі, інколи до цих команд входить замовник проєкту або його представник. Команда включає тестувальників, дизайнерів інтерфейсу, технічних спеціалістів та менеджерів. Ця методологія використовується як ефективна практика організації роботи груп невеликого розміру, які виконують однорідну роботу. Ціль гнучкої методології є розділення великого процесу виконання проєкту на дрібні етапи/ітерації (тривалість кожного 2—3 тижні), що мінімізує ризики реалізації. Серед Agile-методів найбільшу популярність здобула методологія Скрам.
 • 11. Скрам (Scrum) — популярна модель, що використовується для керування проєктами, в основному пов'язаними з розробкою програмного забезпечення, але принципи, які закладені в основу такої моделі, успішно застосовуються до проєктів і в інших сферах. Скрам підходить не завжди, оскільки дана методологія відноситься до гнучких методологій. Першопричина, чому Скрам не завжди підходить для того чи іншого проєкту, — те, що така методологія потребує зміни розуміння проєктного моделювання всієї команди, що залучається до реалізації проєкту. Це розуміння кардинально відрізняється від традиційних підходів, із якими зазвичай мають справу учасники проєктів. Головними учасниками в проєкті Скрам є скрам-майстер, команда або команди проєкту, власник продукту. Скрам-майстер — це людина, яка виступає в якості проєкт-менеджера, основним обов'язком якого є мотивація команди та ведення метрик по кожному учаснику команди. Виконавцями проєкту може бути одна команда, яка складається з декількох розробників, інженерів та інших, або декілька подібних команд.
 • 12. Специфікою ІТ-проєктів є також високий ступінь ризиків та невизначеності, зміна вимог, характеристик продукту, інколи й самих цілей проєкту, зміна проєктних рішень, висока динаміка розвитку ринку ІТ-послуг та продуктів, коли під час реалізації проєкту застосовувані програмні засоби, технології, а то й сам продукт проєкту втрачають свою актуальність. Дослідження, проведене в Оксфордському університеті, показало, що ІТ-компанії в 20 разів більше схильні до ризику зазнати невдачі, ніж інші бізнес-проєкти. Тому надважливим для ІТ-компаній є передчасне виявлення й управління ризиками. Ризик — це невизначена подія або умова, настання якої негативно або позитивно позначається на цілі проєкту, його зміст, розклад, вартість і якість. Причини ризиків проєкту знаходяться в невизначеності, яка присутня у всіх проєктах. Відомі ризики — це ті ризики, які були ідентифіковані і проаналізовані, що дозволяє планувати реагування на них. Невідомими ризиками неможливо управляти проактивно, і отже, для них можна виділити управлінський резерв
 • 13. Дії з управління ризиками робляться на етапах планування та управління проекту. У стандарті ANSI PMBOK виділяють 6 складових процесів управління ризиками, причому перші п'ять з них спрямовані на попередню роботу над ризиками, на підготовку до виникнення ризиків: 1. Планування управління ризиками. 2. Ідентифікація ризиків. 3. Якісний аналіз ризиків. 4. Кількісний аналіз ризиків. 5. Планування реагування на ризики. 6. Контроль ризиків. Планування управління ризиками — процес, який визначає, яким чином здійснювати управління ризиками проєкту. На етапі ідентифікації ризиків проводиться формування реєстру ризиків проєкту, на основі якого будується таблиця ризиків проєкту для подальшої їх якісної та кількісної оцінки. Якісний аналіз ризиків — це суб'єктивна оцінка ідентифікованих ризиків, що полягає в виявленні факторів, меж та видів ризиків. Результати якісної оцінки використовуються для кількісного їх аналізу. Потенційний вплив ризику на проєкт оцінюється як добуток ймовірності виникнення та ступеню його впливу. Залежно від отриманого значення показника ризику для кожної з можливих ризикових подій потрібно визначити заплановані заходи реагування на них.