SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Panalangin:
• Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang
araw na ito sa aming lahat upang magampanan
namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo
kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng
aming mga gawain. Bigyan mo kami ng tulong sa
aming mga desisyong ginagawa. Pagpalain mo
ang aming mga guro sa matiyagang paghahatid sa
amin ng mga leksyon sa araw-araw. Pagpalain mo
rin ang aming mga magulang sapatuloy na
pagsuporta sa amin.
• Maraming salamat po, Panginoon sa lahat ng
biyayang inyong ibinibigay sa aming lahat. Ikaw
po ang aming sandigan at kalakasan. Amen.
ANO ANG MASASABI MO SA
LARAWAN?
Layunin:
• Batay sa napakinggan, natitiyak ang kaligirang
pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng:
- pagtukoy sa layunin ng may- akda sa pagsulat nito
- pag-isa-isa sa mga kondisyon ng lipunan sa
panahong isinulat ito pagpapatunay sa pag-iral pa ng
mga kondisyong ito sa kasalukuyang panahon sa
lipunang Pilipino
• Nagagamit ang mga angkop na salita / ekspresyon
sa:
- paglalarawan
- paglalahad ng sariling pananaw
- pag-iisa-isa pagpapatunay
Paglinang ng Talasalitaan
• Ibigay ang kahulugang nais ipahiwatig ng
mga sumusunod na pahayag.
1. Ayon sa naitalng manuskrito ng Noli me
Tangere, natapos ang nobela noong Pebrero
21, 1887.
2.Ang kahulugan ng Noli Me Tangere ay
“Huwag mo akong salingin”.
3.Ayon kay Rizal, may kanser na lipunan ang
kanyang bayan na kailangang ilantad upang
ihanap ng lunas.
KaligirangPangKasaysayan
ng
NoliMeTangere
Noli Me
Tangere
Ito ang kauna-
unahang nobelang
isinulat ni Rizal.
 Magdadalawampu’t
apat na taon pa lamang
siya nang isulat niya ito.
Naisipan ni Rizal na sumulat ng Noli
Me Tangere dahil sa tatlong aklat
na nagbigay sa kaniya ng
inspirasyon:
The Wandering Jew
Uncle Tom’s Cabin
Biblia
Nang mabasa ni Rizal
ang aklat na The
Wondering Jew (Ang
Hudyong Lagalag) ay
nabuo sa kanyang puso
na sumulat ng isang
nobelang gigising sa
natutulog na damdamin
ng mga Pilipino at
magsisiwalat sa
kabuktutan at
pagmamalupit ng mga
Espanyol.
EUGENE SUE
Ang The
Wandering Jew ay
tungkol sa isang
lalaking kumutya
kay Hesus habang
siya ay patungo sa
Golgota. Ang
lalaking ito ngayon
ay pinarusahan na
maglakad sa buong
mundo nang walang
tigil.
Uncle Tom’s Cabin
Tungkol ito sa
pagmamalupit ng mga
puting Amerikano sa
mga Negro. Tumindi
ang pagnanais ni
Rizal na makabuo ng
aklat na tumatalakay
sa pagmamalupit ng
Kastila sa mga
Pilipino.
Ang pamagat na
‘’Noli Me Tangere’’
ay salitang Latin na ang ibig
sabihin sa wikang Filipino ay
‘’huwag mo akong
salingin’’ na hango sa
Bibliya sa Ebanghelyo ni
San Juan, kung saan
tumutukoy ito sa kung
paano pinagsuot ng mga
patalastas ang mga may
ketong o sakit upang
lubayan sila ng mga
nakakasalubong na tao.
dicit ei Iesus “noli me
tangere” nondum enim
ascendi ad Patrem meum vade
autem ad fratres meos et dic
eis ascendo ad Patrem meum
et Patrem vestrum et Deum
meum et Deum vestrum”
Iohannes 20:17
• Latin- Noli Me Tangere
• Ingles- Touch Me Not
• Filipino- Huwag Mo
Akong Salingin
• Inilathala ang unang nobela
ni Rizal noong dalawampu’t
anim na taong gulang siya.
• Makasaysayan ang aklat na
ito at naging instrumento
upang makabuo ang mga
Pilipino ng pambansang
pagkakakilanlan.
• Sa simula, binalak ni Rizal na ang
bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa
ilan niyang kababayan na nakakabatid
sa uri ng lipunan sa Pilipinas at yaon
ay pagsasama-samahin niya upang
maging nobela.
• Ngunit hindi ito nagkaroon ng
katuparan, kaya sa harap ng kabiguang
ito, sinarili niya ang pagsulat nang
walang katulong.
• Bago matapos ang taong 1884 ay
sinimulan niya itong isulat sa Madrid
at doo’y natapos niya nag kalahati ng
nobela.
• Ipinagpatuloy niya ang pagsulat nito
sa Paris noong 1885 at natapos ang
sangkapat.
• Natapos naman niyang sulatin ang
huling ikaapat na bahagi ng nobela sa
Berlin,Alemanya noong Pebrero 21,
1887.
• Natapos niya ang Noli Me
Tangere ngunit wala siyang
sapat na halaga upang
maipalimbag ito.
• Mabuti na lamang at dumalaw sa
kanya si Maximo Viola na
nagpahiram sa kanya ng salapi
na naging daan upang
makapagpalimbag ng 2,000 sipi
nito sa imprenta.
 Si Rizal mismo ang nagdisenyo ng
pabalat ng nobela.
 Pinili ni Rizal ang mga elemento na
ipapaloob niya rito, hindi lamang ang
aspektong astetiko ang kanyang naging
konsiderasyon- higit sa lahat ay ang
aspekto ng simbolismo.
• Nagalit man ang mga Espanyol kay
Rizal at nangamba ang kanyang
pamilya na baka siya’y mapahamak
inibig parin niyang makabalik sa
Pilipinas dahil:
- Una, hangarin niyang maoperahan ang
kanyang ina dahil sa lumalalang panlalabo ng
kanyang mata.
- Pangalawa, upang mabatid niya
ang dahilan kung bakit hindi tinugon
ni Leonor Rivera ang kanyang mga
sulat mula taong 1884-1887.
-Panghuli, ibig niyang malaman kung
ano ang naging bisa ng kanyang
nobela sa kanyang bayan at mga
kababayan.
• Umalis si Rizal sa Maynila noong ika-3
ng Pebrero,1888. Sa kanyang pag-alis
ay nagpunta siya sa Hong Kong, Hapon,
San Francisco at New York sa Estados
Unidos, at London sa United Kingdom.
• Habang siya ay nasa ibang bansa ay
iniukol ni Rizal ang kanyang panahon sa
pagsulat ng mga tugon sa mga tuligsa
sa kanya.
Ang layunin ni Dr. Jose Rizal kung bakit
niya isinulat ang Nobelang Noli Me
Tangere.
1. Maisakatuparan ang mithiin na
magamit ang edukasyon sa
pagkakamit ng kalayaan at kaunlaran
para sa bansang Pilipinas.
2. Sanayin sa kakayahan at interes ang
mga mag-aaral upang ang pagkatuto ay
maging integratibo, makabuluhan,
napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng
kritikal at mapanuring pag-iisip, at
nakapaghahanda sa mga mag-aaral sa
mga pagsubok at realidad ng totoong
buhay.
3. Mahubog sa kabutihan ang
mga kabataang susunod at
maging sa kasalukuyang
henerasyon na maging lider ng
ating bansa at magiging pag-
asa ng ating bayan.
Isinulat niya ang Noli Me Tangere
upang mabuksan ang mga mata ng
Pilipino sa kanser ng lipunan na
nangyayari sa bansa. Ito ay ang
pananakop ng mga Kastila sa
Pilipinas.
Nobela
Ang Nobela ay isang
mahabang salaysayin ng
mga kawing na pangyayari
na naganap sa mahabang
saklaw ng panahon,
mayroong maraming
tauhan, at nahahati sa mga
kabanata.
Pagbabahagi
1. Ano ang nobela?
2. Ano ang pinagka-iba nito sa
ibang akdang pampanitikan?
3. Bakit maitutring na isang
mahusay na halimbawa ng
Nobela ang Noli Me Tangere?
Angkop na Salita o
Ekspresyon sa
Paglalarawan, Pag-isa-
isa, Paglalahad ng
Sariling Pananaw, at
Pagpapatunay
Mahalaga sa komunikasyon ang
malinaw na pagpapahayag ng
iniisip at nadarama. Maihahatid ito
sa paggamit ng mga salita o
ekspresyon sa paglalarawan, pag-
iisa-isa, paglalahad ng sariling
pananaw, at pagpapayunay.
1. Paglalarawan
Sa paglalarawan, maaaring gumamit ng
mga piling salita na nagbibigay ng
larawan tulad ng kung mamasdan,
tingnan, obserbahan, at iba pa.
Halimbawa:
Kung mamasdan, napakabilis ng
pagbabago ng kalagayan ng ating
lipunan.
2. Pag-iisa-isa
Ang paggamit ng mga pang-ugnay ay naghuhudyat ng
pagdaragdag ng mga salitang una, ikalawa at ikatlo
upang maging maayos at masistema ang paglalahad.
Halimbawa:
Ang bansang Madrid sa Europa ang unang bansa kung
saan napagdedisyonan ni Rizal na isulat ang Nobela.
Ikalawa ay ipinapatuloy niya ang pagsulat sa Paris,
Pransya.
At ikatlo kung saan niya tinapos ang pagsulat ng Nobela
noong Pebrero 21, 1887 sa Berlin, Alemanya
3. Paglalahad ng Sariling Pananaw
Ito ay mga ekspresyong nagpapahayag ng konsepto ng
pananaw o “point of view”. Maaaring gamitin ang mga
ekspresyong ayon sa, sang-ayon ako, sa isang
banda, sa paniniwala ko, sa pananaw ko, sa palagay
ko at sa tingin ko.
Halimbawa:
Sang ayon ako sa pahayag ng pamahalaan na handa
tumulong ang mga ahensiya nito sa mga mahihirap na
pamilya
Sa tingin ko, hindi lamang ang pamahalaan ang dapat
tumulong sa mahihirap na mamamayan.
4. Patunay
Ginagamit ang pahayag na ito upang
mapatunayan ang bisa at kaangkupan ng
impormasyon gaya ng patunay diyan, kung
susuriin, dahil dito, samakatuwid, bilang
paglalagom at iba pa.
Halimbawa:
Isang magandang halimbawa ang pagtulong na
ipinakita ng mga kabataan upang magtagumpay
sa kanilang proyekto.
Nagtagumpay ang proyektong inilunsad ng mga
kabataan; dahil dito, pinasalamatan sila ng
kanilang barangay.
Gabay na Tanong:
1. Bakit mahalagang
malaman ang tamang gamit
ng mga angkop na salita o
ekspresyon?
Pangkatang Gawain: Hahatiin
sa Tatlong Pangkat ang klase.
Panuto: Gamit ang papel at
panulat ang bawat pangkat ay
inaasahang masasagutang ang
mga sumusunod:
Pangkat 1:
A. Ilarawan ang
kaligirang
pangkasaysayan ng
Noli Me Tangere sa
tulong ng mga salita o
ekspresyong gamit sa
paglalarawan.
Pangkat 2:
B. Punan ng angkop na salita o
ekspresyon ang talata upang mabuo
ang diwa nito.
Ang nobelang Noli Me Tangere ay
inialay ni Rizal sa Inang Bayan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Mapatutunayan ito sa pamamagitan
ng mga ___________________________.
Pangkat 3:
Ilahad ang sariling
pananaw tungkol sa isang
napapanahon isyu sa bansa
o alinman sa bansa sa
Asya. Gumamit ng mga
angkop na salita o
ekspresyon sa pagsulat.
Maraming
Salamat
sa
Pakikinig!

More Related Content

What's hot

analohiya lesson plan 2021.docx
analohiya lesson plan 2021.docxanalohiya lesson plan 2021.docx
analohiya lesson plan 2021.docxCyrisFaithCastillo
 
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxjohnarveedomingo278
 
Kabanata IX: Mga Bagay Bagay Ng Bayan (Noli Me Tangere)
Kabanata IX: Mga Bagay Bagay Ng Bayan (Noli Me Tangere)Kabanata IX: Mga Bagay Bagay Ng Bayan (Noli Me Tangere)
Kabanata IX: Mga Bagay Bagay Ng Bayan (Noli Me Tangere)Kym Reñon
 
ARALIN 6 PATAKARANG PANANALAPI.pdf
ARALIN 6 PATAKARANG PANANALAPI.pdfARALIN 6 PATAKARANG PANANALAPI.pdf
ARALIN 6 PATAKARANG PANANALAPI.pdfKayeMarieCoronelCaet
 
Noli me tangere kabanata 6
Noli me tangere kabanata 6Noli me tangere kabanata 6
Noli me tangere kabanata 6Sir Pogs
 
Noli me tangere kabanata 2
Noli me tangere kabanata 2Noli me tangere kabanata 2
Noli me tangere kabanata 2Sir Pogs
 
Noli me tangere
Noli me tangereNoli me tangere
Noli me tangerexta eiram
 
Ebalwasyon ng sulatin julie
Ebalwasyon ng sulatin  julieEbalwasyon ng sulatin  julie
Ebalwasyon ng sulatin juliebelengonzales2
 
Pagsusuri ng Maikling Kwento
Pagsusuri ng Maikling KwentoPagsusuri ng Maikling Kwento
Pagsusuri ng Maikling KwentoFerdos Mangindla
 
Noli me tangere kabanata 23
Noli me tangere kabanata 23Noli me tangere kabanata 23
Noli me tangere kabanata 23Sir Pogs
 
Noli me tangere kabanata 16
Noli me tangere kabanata 16Noli me tangere kabanata 16
Noli me tangere kabanata 16Sir Pogs
 
Noli me tangere kabanata 24
Noli me tangere kabanata 24Noli me tangere kabanata 24
Noli me tangere kabanata 24Sir Pogs
 
Ang Paglalakbay at Pag-ibig ni Jose Rizal
Ang Paglalakbay at Pag-ibig ni Jose RizalAng Paglalakbay at Pag-ibig ni Jose Rizal
Ang Paglalakbay at Pag-ibig ni Jose RizalKent Rodriguez
 
Noli me tangere kabanata 10
Noli me tangere kabanata 10Noli me tangere kabanata 10
Noli me tangere kabanata 10Sir Pogs
 
El filibusterismo kaligiran
El filibusterismo kaligiranEl filibusterismo kaligiran
El filibusterismo kaligiranDaisyDatoon
 

What's hot (20)

analohiya lesson plan 2021.docx
analohiya lesson plan 2021.docxanalohiya lesson plan 2021.docx
analohiya lesson plan 2021.docx
 
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
 
KABANATA 18 (EL FILIBUSTERISMO)
KABANATA 18 (EL FILIBUSTERISMO)KABANATA 18 (EL FILIBUSTERISMO)
KABANATA 18 (EL FILIBUSTERISMO)
 
Kabanata IX: Mga Bagay Bagay Ng Bayan (Noli Me Tangere)
Kabanata IX: Mga Bagay Bagay Ng Bayan (Noli Me Tangere)Kabanata IX: Mga Bagay Bagay Ng Bayan (Noli Me Tangere)
Kabanata IX: Mga Bagay Bagay Ng Bayan (Noli Me Tangere)
 
ARALIN 6 PATAKARANG PANANALAPI.pdf
ARALIN 6 PATAKARANG PANANALAPI.pdfARALIN 6 PATAKARANG PANANALAPI.pdf
ARALIN 6 PATAKARANG PANANALAPI.pdf
 
TANKA AT HAIKU.pptx
TANKA AT HAIKU.pptxTANKA AT HAIKU.pptx
TANKA AT HAIKU.pptx
 
Noli me tangere kabanata 6
Noli me tangere kabanata 6Noli me tangere kabanata 6
Noli me tangere kabanata 6
 
Noli me tangere kabanata 2
Noli me tangere kabanata 2Noli me tangere kabanata 2
Noli me tangere kabanata 2
 
Noli me tangere
Noli me tangereNoli me tangere
Noli me tangere
 
Ebalwasyon ng sulatin julie
Ebalwasyon ng sulatin  julieEbalwasyon ng sulatin  julie
Ebalwasyon ng sulatin julie
 
Pagsusuri ng Maikling Kwento
Pagsusuri ng Maikling KwentoPagsusuri ng Maikling Kwento
Pagsusuri ng Maikling Kwento
 
Kabanata 1 at 2 PPT.pptx
Kabanata 1 at 2 PPT.pptxKabanata 1 at 2 PPT.pptx
Kabanata 1 at 2 PPT.pptx
 
Noli me tangere kabanata 23
Noli me tangere kabanata 23Noli me tangere kabanata 23
Noli me tangere kabanata 23
 
Noli me tangere kabanata 16
Noli me tangere kabanata 16Noli me tangere kabanata 16
Noli me tangere kabanata 16
 
Noli me tangere kabanata 24
Noli me tangere kabanata 24Noli me tangere kabanata 24
Noli me tangere kabanata 24
 
Kwento ni mabuti
Kwento ni mabutiKwento ni mabuti
Kwento ni mabuti
 
El Filibusterismo
El FilibusterismoEl Filibusterismo
El Filibusterismo
 
Ang Paglalakbay at Pag-ibig ni Jose Rizal
Ang Paglalakbay at Pag-ibig ni Jose RizalAng Paglalakbay at Pag-ibig ni Jose Rizal
Ang Paglalakbay at Pag-ibig ni Jose Rizal
 
Noli me tangere kabanata 10
Noli me tangere kabanata 10Noli me tangere kabanata 10
Noli me tangere kabanata 10
 
El filibusterismo kaligiran
El filibusterismo kaligiranEl filibusterismo kaligiran
El filibusterismo kaligiran
 

Similar to PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE

CO21_Lesson Proper Filipino 8 Q2-W6.pptx
CO21_Lesson Proper Filipino 8 Q2-W6.pptxCO21_Lesson Proper Filipino 8 Q2-W6.pptx
CO21_Lesson Proper Filipino 8 Q2-W6.pptxDecemie Ventolero
 
Q4-Filipino-9-Week1.pdf
Q4-Filipino-9-Week1.pdfQ4-Filipino-9-Week1.pdf
Q4-Filipino-9-Week1.pdfNananOdiaz2
 
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE.pptx
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE.pptx2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE.pptx
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE.pptxmariafloriansebastia
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
FINAL DEMO-MAY 2 CUTIEEEE PLS!.pptx
FINAL DEMO-MAY 2 CUTIEEEE PLS!.pptxFINAL DEMO-MAY 2 CUTIEEEE PLS!.pptx
FINAL DEMO-MAY 2 CUTIEEEE PLS!.pptxDyanLynAlabastro1
 
Asynchronous Task #8 (Wika)
Asynchronous Task #8 (Wika)Asynchronous Task #8 (Wika)
Asynchronous Task #8 (Wika)MARIALYNCASALHAY
 
PRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdf
PRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdfPRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdf
PRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdfJosephRRafananGPC
 
Tekstong deskripribo
Tekstong deskripriboTekstong deskripribo
Tekstong deskripriboREGie3
 
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at Panitikan
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at PanitikanMga Natatanging Diskurso Sa Wika at Panitikan
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at PanitikanAraAuthor
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdf
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdfkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdf
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdfjohnkennethmenorca
 
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me TangereKaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me TangereSCPS
 
AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...
AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...
AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...RanjellAllainBayonaT
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxMonBalani
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxJoycePerez27
 
SANAYSAY AT TALUMPATI SA ASIGNATURANGfil
SANAYSAY AT TALUMPATI SA ASIGNATURANGfilSANAYSAY AT TALUMPATI SA ASIGNATURANGfil
SANAYSAY AT TALUMPATI SA ASIGNATURANGfilroselafaina
 
Kuwentong Pambata
Kuwentong PambataKuwentong Pambata
Kuwentong Pambatagenbautista
 
Aralin angkop na pang-uri.ppt
Aralin angkop na pang-uri.pptAralin angkop na pang-uri.ppt
Aralin angkop na pang-uri.pptRhanielaCelebran
 

Similar to PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE (20)

CO21_Lesson Proper Filipino 8 Q2-W6.pptx
CO21_Lesson Proper Filipino 8 Q2-W6.pptxCO21_Lesson Proper Filipino 8 Q2-W6.pptx
CO21_Lesson Proper Filipino 8 Q2-W6.pptx
 
Q4-Filipino-9-Week1.pdf
Q4-Filipino-9-Week1.pdfQ4-Filipino-9-Week1.pdf
Q4-Filipino-9-Week1.pdf
 
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE.pptx
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE.pptx2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE.pptx
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE.pptx
 
Ang Sanaysay
Ang Sanaysay Ang Sanaysay
Ang Sanaysay
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
Aralin 4.1-tuklasin
Aralin 4.1-tuklasinAralin 4.1-tuklasin
Aralin 4.1-tuklasin
 
FINAL DEMO-MAY 2 CUTIEEEE PLS!.pptx
FINAL DEMO-MAY 2 CUTIEEEE PLS!.pptxFINAL DEMO-MAY 2 CUTIEEEE PLS!.pptx
FINAL DEMO-MAY 2 CUTIEEEE PLS!.pptx
 
Asynchronous Task #8 (Wika)
Asynchronous Task #8 (Wika)Asynchronous Task #8 (Wika)
Asynchronous Task #8 (Wika)
 
PRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdf
PRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdfPRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdf
PRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdf
 
Tekstong deskripribo
Tekstong deskripriboTekstong deskripribo
Tekstong deskripribo
 
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at Panitikan
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at PanitikanMga Natatanging Diskurso Sa Wika at Panitikan
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at Panitikan
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdf
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdfkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdf
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdf
 
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me TangereKaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere
 
AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...
AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...
AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...
 
sanaysay.pptx
sanaysay.pptxsanaysay.pptx
sanaysay.pptx
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
 
SANAYSAY AT TALUMPATI SA ASIGNATURANGfil
SANAYSAY AT TALUMPATI SA ASIGNATURANGfilSANAYSAY AT TALUMPATI SA ASIGNATURANGfil
SANAYSAY AT TALUMPATI SA ASIGNATURANGfil
 
Kuwentong Pambata
Kuwentong PambataKuwentong Pambata
Kuwentong Pambata
 
Aralin angkop na pang-uri.ppt
Aralin angkop na pang-uri.pptAralin angkop na pang-uri.ppt
Aralin angkop na pang-uri.ppt
 

PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE

 • 1.
 • 2. Panalangin: • Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo kami ng tulong sa aming mga desisyong ginagawa. Pagpalain mo ang aming mga guro sa matiyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Pagpalain mo rin ang aming mga magulang sapatuloy na pagsuporta sa amin. • Maraming salamat po, Panginoon sa lahat ng biyayang inyong ibinibigay sa aming lahat. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Amen.
 • 3. ANO ANG MASASABI MO SA LARAWAN?
 • 4. Layunin: • Batay sa napakinggan, natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng: - pagtukoy sa layunin ng may- akda sa pagsulat nito - pag-isa-isa sa mga kondisyon ng lipunan sa panahong isinulat ito pagpapatunay sa pag-iral pa ng mga kondisyong ito sa kasalukuyang panahon sa lipunang Pilipino • Nagagamit ang mga angkop na salita / ekspresyon sa: - paglalarawan - paglalahad ng sariling pananaw - pag-iisa-isa pagpapatunay
 • 5. Paglinang ng Talasalitaan • Ibigay ang kahulugang nais ipahiwatig ng mga sumusunod na pahayag. 1. Ayon sa naitalng manuskrito ng Noli me Tangere, natapos ang nobela noong Pebrero 21, 1887. 2.Ang kahulugan ng Noli Me Tangere ay “Huwag mo akong salingin”. 3.Ayon kay Rizal, may kanser na lipunan ang kanyang bayan na kailangang ilantad upang ihanap ng lunas.
 • 7. Noli Me Tangere Ito ang kauna- unahang nobelang isinulat ni Rizal.  Magdadalawampu’t apat na taon pa lamang siya nang isulat niya ito.
 • 8.
 • 9. Naisipan ni Rizal na sumulat ng Noli Me Tangere dahil sa tatlong aklat na nagbigay sa kaniya ng inspirasyon: The Wandering Jew Uncle Tom’s Cabin Biblia
 • 10. Nang mabasa ni Rizal ang aklat na The Wondering Jew (Ang Hudyong Lagalag) ay nabuo sa kanyang puso na sumulat ng isang nobelang gigising sa natutulog na damdamin ng mga Pilipino at magsisiwalat sa kabuktutan at pagmamalupit ng mga Espanyol. EUGENE SUE
 • 11. Ang The Wandering Jew ay tungkol sa isang lalaking kumutya kay Hesus habang siya ay patungo sa Golgota. Ang lalaking ito ngayon ay pinarusahan na maglakad sa buong mundo nang walang tigil.
 • 12. Uncle Tom’s Cabin Tungkol ito sa pagmamalupit ng mga puting Amerikano sa mga Negro. Tumindi ang pagnanais ni Rizal na makabuo ng aklat na tumatalakay sa pagmamalupit ng Kastila sa mga Pilipino.
 • 13. Ang pamagat na ‘’Noli Me Tangere’’ ay salitang Latin na ang ibig sabihin sa wikang Filipino ay ‘’huwag mo akong salingin’’ na hango sa Bibliya sa Ebanghelyo ni San Juan, kung saan tumutukoy ito sa kung paano pinagsuot ng mga patalastas ang mga may ketong o sakit upang lubayan sila ng mga nakakasalubong na tao. dicit ei Iesus “noli me tangere” nondum enim ascendi ad Patrem meum vade autem ad fratres meos et dic eis ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum et Deum meum et Deum vestrum” Iohannes 20:17
 • 14. • Latin- Noli Me Tangere • Ingles- Touch Me Not • Filipino- Huwag Mo Akong Salingin
 • 15. • Inilathala ang unang nobela ni Rizal noong dalawampu’t anim na taong gulang siya. • Makasaysayan ang aklat na ito at naging instrumento upang makabuo ang mga Pilipino ng pambansang pagkakakilanlan.
 • 16. • Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang kababayan na nakakabatid sa uri ng lipunan sa Pilipinas at yaon ay pagsasama-samahin niya upang maging nobela. • Ngunit hindi ito nagkaroon ng katuparan, kaya sa harap ng kabiguang ito, sinarili niya ang pagsulat nang walang katulong.
 • 17. • Bago matapos ang taong 1884 ay sinimulan niya itong isulat sa Madrid at doo’y natapos niya nag kalahati ng nobela. • Ipinagpatuloy niya ang pagsulat nito sa Paris noong 1885 at natapos ang sangkapat. • Natapos naman niyang sulatin ang huling ikaapat na bahagi ng nobela sa Berlin,Alemanya noong Pebrero 21, 1887.
 • 18. • Natapos niya ang Noli Me Tangere ngunit wala siyang sapat na halaga upang maipalimbag ito. • Mabuti na lamang at dumalaw sa kanya si Maximo Viola na nagpahiram sa kanya ng salapi na naging daan upang makapagpalimbag ng 2,000 sipi nito sa imprenta.
 • 19.  Si Rizal mismo ang nagdisenyo ng pabalat ng nobela.  Pinili ni Rizal ang mga elemento na ipapaloob niya rito, hindi lamang ang aspektong astetiko ang kanyang naging konsiderasyon- higit sa lahat ay ang aspekto ng simbolismo.
 • 20.
 • 21. • Nagalit man ang mga Espanyol kay Rizal at nangamba ang kanyang pamilya na baka siya’y mapahamak inibig parin niyang makabalik sa Pilipinas dahil: - Una, hangarin niyang maoperahan ang kanyang ina dahil sa lumalalang panlalabo ng kanyang mata.
 • 22. - Pangalawa, upang mabatid niya ang dahilan kung bakit hindi tinugon ni Leonor Rivera ang kanyang mga sulat mula taong 1884-1887. -Panghuli, ibig niyang malaman kung ano ang naging bisa ng kanyang nobela sa kanyang bayan at mga kababayan.
 • 23. • Umalis si Rizal sa Maynila noong ika-3 ng Pebrero,1888. Sa kanyang pag-alis ay nagpunta siya sa Hong Kong, Hapon, San Francisco at New York sa Estados Unidos, at London sa United Kingdom. • Habang siya ay nasa ibang bansa ay iniukol ni Rizal ang kanyang panahon sa pagsulat ng mga tugon sa mga tuligsa sa kanya.
 • 24. Ang layunin ni Dr. Jose Rizal kung bakit niya isinulat ang Nobelang Noli Me Tangere. 1. Maisakatuparan ang mithiin na magamit ang edukasyon sa pagkakamit ng kalayaan at kaunlaran para sa bansang Pilipinas.
 • 25. 2. Sanayin sa kakayahan at interes ang mga mag-aaral upang ang pagkatuto ay maging integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga mag-aaral sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay.
 • 26. 3. Mahubog sa kabutihan ang mga kabataang susunod at maging sa kasalukuyang henerasyon na maging lider ng ating bansa at magiging pag- asa ng ating bayan.
 • 27. Isinulat niya ang Noli Me Tangere upang mabuksan ang mga mata ng Pilipino sa kanser ng lipunan na nangyayari sa bansa. Ito ay ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas.
 • 29. Ang Nobela ay isang mahabang salaysayin ng mga kawing na pangyayari na naganap sa mahabang saklaw ng panahon, mayroong maraming tauhan, at nahahati sa mga kabanata.
 • 30. Pagbabahagi 1. Ano ang nobela? 2. Ano ang pinagka-iba nito sa ibang akdang pampanitikan? 3. Bakit maitutring na isang mahusay na halimbawa ng Nobela ang Noli Me Tangere?
 • 31. Angkop na Salita o Ekspresyon sa Paglalarawan, Pag-isa- isa, Paglalahad ng Sariling Pananaw, at Pagpapatunay
 • 32. Mahalaga sa komunikasyon ang malinaw na pagpapahayag ng iniisip at nadarama. Maihahatid ito sa paggamit ng mga salita o ekspresyon sa paglalarawan, pag- iisa-isa, paglalahad ng sariling pananaw, at pagpapayunay.
 • 33. 1. Paglalarawan Sa paglalarawan, maaaring gumamit ng mga piling salita na nagbibigay ng larawan tulad ng kung mamasdan, tingnan, obserbahan, at iba pa. Halimbawa: Kung mamasdan, napakabilis ng pagbabago ng kalagayan ng ating lipunan.
 • 34. 2. Pag-iisa-isa Ang paggamit ng mga pang-ugnay ay naghuhudyat ng pagdaragdag ng mga salitang una, ikalawa at ikatlo upang maging maayos at masistema ang paglalahad. Halimbawa: Ang bansang Madrid sa Europa ang unang bansa kung saan napagdedisyonan ni Rizal na isulat ang Nobela. Ikalawa ay ipinapatuloy niya ang pagsulat sa Paris, Pransya. At ikatlo kung saan niya tinapos ang pagsulat ng Nobela noong Pebrero 21, 1887 sa Berlin, Alemanya
 • 35. 3. Paglalahad ng Sariling Pananaw Ito ay mga ekspresyong nagpapahayag ng konsepto ng pananaw o “point of view”. Maaaring gamitin ang mga ekspresyong ayon sa, sang-ayon ako, sa isang banda, sa paniniwala ko, sa pananaw ko, sa palagay ko at sa tingin ko. Halimbawa: Sang ayon ako sa pahayag ng pamahalaan na handa tumulong ang mga ahensiya nito sa mga mahihirap na pamilya Sa tingin ko, hindi lamang ang pamahalaan ang dapat tumulong sa mahihirap na mamamayan.
 • 36. 4. Patunay Ginagamit ang pahayag na ito upang mapatunayan ang bisa at kaangkupan ng impormasyon gaya ng patunay diyan, kung susuriin, dahil dito, samakatuwid, bilang paglalagom at iba pa. Halimbawa: Isang magandang halimbawa ang pagtulong na ipinakita ng mga kabataan upang magtagumpay sa kanilang proyekto. Nagtagumpay ang proyektong inilunsad ng mga kabataan; dahil dito, pinasalamatan sila ng kanilang barangay.
 • 37. Gabay na Tanong: 1. Bakit mahalagang malaman ang tamang gamit ng mga angkop na salita o ekspresyon?
 • 38. Pangkatang Gawain: Hahatiin sa Tatlong Pangkat ang klase. Panuto: Gamit ang papel at panulat ang bawat pangkat ay inaasahang masasagutang ang mga sumusunod:
 • 39. Pangkat 1: A. Ilarawan ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere sa tulong ng mga salita o ekspresyong gamit sa paglalarawan.
 • 40. Pangkat 2: B. Punan ng angkop na salita o ekspresyon ang talata upang mabuo ang diwa nito. Ang nobelang Noli Me Tangere ay inialay ni Rizal sa Inang Bayan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Mapatutunayan ito sa pamamagitan ng mga ___________________________.
 • 41. Pangkat 3: Ilahad ang sariling pananaw tungkol sa isang napapanahon isyu sa bansa o alinman sa bansa sa Asya. Gumamit ng mga angkop na salita o ekspresyon sa pagsulat.

Editor's Notes

 1. pp