SlideShare a Scribd company logo
แนะนำ Portrait
Photography
เบื้องต้น
ภุชงค์อุทโยภาศ
ขอออกตัว
• ไม่ได้มาพูดเพราะคิดว่า ตัวเองถ่ายรูปเก่ง
มากมายนัก ที่จริงก็กาลังเรียนรู้อยู่ ยังห่างจาก
คาว่าเทพอีกไกลมาก
• เหตุที่มาพูดเพราะ
– สนุกดี อยากแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
– บังคับตัวเองให้เตรียมการบรรยาย จะได้คิดมากขึ้น
DSLR = Digital Revolution
• DSLR (Digital Single Lens Reflex) คือ
ตัวอย่างของ การ ปฏิวัติทาง Digital
• สมัยก่อน ตากล้องมืออาชีพ เท่านั้นที่จะถ่ายภาพได้สวย
– อุปกรณ์แพงมาก บริษัทออกให้ทาให้ใช้อุปกรณ์ดีมาก
– ค่าฟิล์มแพงมาก บริษัทออกให้ ทาให้ได้ถ่ายบ่อยๆ มาก
• ปัจจุบัน
– ถ่ายเท่าไรก็ได้ ไม่มีค่าฟิล์ม ทาให้หัดได้บ่อยมากๆ
– อุปกรณ์ดีๆ ราคาลดลงมามาก พอหาซื้อกันได้
– ถ่ายแล้วเห็นผลทันที ทาให้ปรับปรุง เรียนรู้ได้ทันที ความรู้
จึงเกิดเร็วมาก
– มีอินเทอร์เน็ต ทาให้ดูงานคนอื่นได้มาก และ หาข้อมูล
เทคนิคได้เร็ว ไม่ต้องไปซื้อตาราแพงๆ
กำรถ่ำยรูปนั้นเป็นศิลป์และศำสตร์ (Art and Craft)
ศาสตร์(Craft)
• การรู้หลักการ และ รู้จักกล้องและ
เครื่องมือที่จะทาให้ถ่ายภาพได้ดี
ศิลป์ (Art)
• การปรุงแต่งให้ภาพออกมาสวยงาม
มีเอกลักษณ์และ เป็นตัวตนของเรา
กล้องสำหรับกำรถ่ำย Portrait
• กล้องเล็ก กล้องมือถือก็ถ่ายได้
• จุดอ่อน คือ การควบคุมความชัดลึกทาไม่ได้
• ต้องเน้นที่ สี แสง องค์ประกอบภาพเท่านั้น
• ใช้software แต่งภาพสวยๆ ง่ายๆ
• Full frame and Crop frame
– Full frame sensor ใหญ่เท่าฟิล์ม 35 mm
• แพง และ หนัก มาก แต่ Noise น้อยกว่า ชัดลึกดีกว่า ถ่ายคนสวย
– Crop frame sensor มี Multiplying factor
– APSC x1.6, x1.5
– Mirrorless (Fuji, Sony , Micorfourthird)
– เล็ก เบา คุณภาพดีใช้ได้
– ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
– กล้องควรจะมี
– ความละเอียดสูง
– ปรับ Mode A (Aperture Priority) และ M (Manual) ได้
– Auto focus ได้เร็ว
– มีเลนส์ครบช่วงทุกความต้องการ
– เลนส์สาคัญมาก มาก
เลนส์ Portrait
• เลนส์ 50mm
• ถ่ายทั้งตัว เบาเล็ก
• เลนส์85mm
• เลนส์มาตรฐานของการถ่าย
Portrait
• เลนส์135mm 150mm
• เหมาะกับ Portrait นอกสถานที่
• Zoom ใช้ถ่าย portrait ได้ดี
• 70-200mm f2.8
ข้อพิจำรณำสำหรับ เลนส์ portrait
• เลนส์Fix หรือ Zoom
– เลนส์Zoom จะคล่องตัวกว่าในการ ถ่ายในระยะต่างๆ แต่ เลนส์
zoom ใสๆ จะหนักมาก แพงมาก ต้องมีกันสั่น และยังลงต่ากว่า
f2.8 ไม่ได้ 70-200mm f2.8 IS
– เลนส์Fix เล็ก เบา และ ใสกว่ามาก ถูกกว่า เลนส์fix ลงได้ถึง
f1.8, 1.4,1.2 , 0.95 (แพงเท่ารถ) แต่ต้องเดินเพื่อจัด
องค์ประกอบ ต้องคล่องมากมาก
• มือ pro จะชอบ fix 50mm 85mm เพราะคุมชัดลึกได้
มากกว่า
• ถ้าแสงพอ outdoor ใช้ zoom ก็ง่าย
RAW VS. JPEG
• RAW คือ ข้อมูลที่กล้องดึงมาจาก Sensor
โดยตรง
– ยังไม่ process สีจะไม่สวย
– มีรายละเอียดภาพครบ ความละเอียด สูง และ เก็บ ค่า
แสงดีกว่า
– ไฟล์ใหญ่ ทาให้เปลืองกาลังเครื่องที่มาแต่งภาพ
• JPEG คือ ภาพที่กล้องโปรเซสไปแล้วตาม setup
– ใช้ได้เลย
– ขาดรายละเอียด ทาให้แต่งต่อยากกว่า
• ควรใช้ Raw ในการทางานเสมอ เพื่อให้สามารถทา
post processing ได้ดีกว่ามาก
หลักพื้นฐำน
• ชินกับกล้อง
– เล่นกับเมนูจนใช้ได้อย่างเร็ว
– ใช้ปุ่มให้ชานาญ คุมกล้องได้ในความมืด เช่น คอนเสิร์ต งานกลางคืน
• ถือกล้องให้แน่น ไม่สั่นไหว
– ท่าจับที่ถูกต้อง
– ท่ายืนที่ถูกต้อง ท่านั่งที่ถูกต้อง มั่นคง
– ใช้ธรรมชาติเข้าเสริม เช่น ยืนพิงเสา ฝา
– ใช้ขาตั้งกล้อง
• มีสมาธิในการถ่าย ตั้งใจ
– ทุกอย่างรอบตัวเลือนหายไปเหลือแต่ ตัวแบบ
พื้นฐำน
• หัดหายใจให้ถูกต้องและเข้าจังหวะกับการ
ถ่ายภาพ
– กะองค์ประกอบภาพแบบคร่าวๆ จากที่มอง
กล้อง
– หายใจเข้าเต็มปอด กลั้นไว้
– Lock focus ให้ถูกต้อง
– ลั่นชัตเตอร์อย่างช้าๆ บรรจง รอนิดหนึ่ง
– ผ่อนลมหายใจออก
• ฝึกกล้ามเนื้อ ให้ชินกับน้าหนักกล้อง
– เล่นกล้องบ่อยๆ
– ยกน้าหนัก
กำรจัด
องค์ประกอบภำพ
Vincent Van Gogh , Vase with twelve sun flower
กำรจัดองค์ประกอบภำพ (Composition)
• การจัดองค์ประกอบภาพ คือ การจัดวาง
วัตถุและ รูปแบบต่างๆ ในภาพ
– จัดอย่างไรให้งดงาม
• การจัดองค์ประกอบภาพพื้นฐาน
– จุดสนใจ และ การวางจุดสนใจ
กำรวำงจุดสนใจ
• ภาพที่ไม่มีจุดสนใจเลยแม่แต่จุด
เดียวจะใช้ไม่ได้
• การวางจุดสนใจพื้นฐาน
– วางตรงกลาง เพื่อเน้นความแข็งแกร่ง
สง่างาม เช่น สถาปัตยกรรม
– ช่องแบ่งสามส่วน
– วางจุดตัด 9 ช่อง
– วางบนจุดสามเหลี่ยม
เส้นในภำพ
• เส้นองค์ประกอบ
– เส้นตรง คือ ความมั่นคง
– เส้นโค้ง คือ ความอ่อนไหว
– เส้นคดเคี้ยว S curve คือ
ความพริ้วไหว นุ่มนวล
– เส้นเฉียง คือ ความเปลี่ยนแปลง
– เส้นหยัก คือ ความแปรปรวน
เส้นนำสำยตำ
• เป็นเส้นที่ดึงเราเข้าไปในภาพ ทาให้
ภาพสนใจและมีมิติ
– สะพานท่าน้า ที่ดึงเราไปในภาพ
– ถนนโค้งๆ รางรถไฟ ทางเดิน
• ที่ปลายเส้นนาสายตา ควรมีจุดสนใจ
• เส้นอาจเกิดจากของที่เรียงกัน เช่น
แนวต้นไม้ที่ทาให้เกิดเส้น สมมุติขึ้น
Vincent Van Gogh - Dorfstrasse at Sainte-Maries
Pattern
• Pattern คือ รูปแบบซ้าๆ กัน ทาให้แปลกตา
– พระพุทธรูป เรียงราย แนวดอกไม้
• การใช้Pattern จะน่าสนใจถ้าหาตัว break pattern
มิติ
• ภาพเป็นสองมิติ ถ้าทาให้ภาพรู้สึก
ลึกมีมิติต้องเข้าใจว่าภาพมีสามส่วน
– Foreground ส่วนหน้า
– Midgroundตรงกลาง
– Background ด้านหลัง
• ให้ถ่ายรูปมี foreground เสมอ
ไล่ไป Midgroundจบที่
Background
คุมกล้องให้ดี
สำมเหลี่ยมแห่งกำรถ่ำยภำพ
• การถ่ายภาพต้องระวังสามเรื่อง
Aperture, Speed , ISO
• Aperture หรือ ความกว้างของ รูรับ
แสง
– กว้างมาก (F น้อย 2.8, 4) แสงเข้ามาก
แคบ ( F สูง F16,F22) แสงเข้าน้อย
• Shutter Speed
– เร็วมากแสงเข้าน้อย ช้าแสงเข้ามาก
• ISO ความไวแสง
– ค่ามาก ไวแสงมาก ค่าน้อย ไวแสงน้อย
– ค่าน้อยๆ คุณภาพจะดีกว่า แต่ความเร็ว
shutter อาจจะตกมาก จนสั่น
A
ISO
S
สำมเหลี่ยมแห่งกำรถ่ำยภำพ
• ที่ ISO ค่าหนึ่ง เช่น 100
– ถ้า A กว้าง เช่น 4,2.8 ความเร็ว S ต้องลดไปด้วย
– A mode เราจะตั้งค่า F-stop แล้วกล้องจะคานวณ speed ที่
เหมาะสมให้
– S or Tx mode เราจะตั้งค่าความเร็ว เช่น 1/125 แล้วกล้องจะคานวน
ค่า F-stop ให้
– Mode M จะต้องควบคุมค่าทั้งสองด้วยมือ
• ถ้า speed ต่าไป ต้อง เร่ง ISO ขึ้น ชดเชย
– แต่จะมี noise มากขึ้นด้วย
Speed shutter ที่เหมำะสม
• ถ้าไม่ให้สั่น speed ต้อง เร็วกว่า ความยาวโฟกัส
– เลนส์ 85mm ความเร็วต้อง 1/85 หรือ มากกว่า
– เลนส์ 50mm ความเร็วต้อง 1/50 หรือ มากกว่า
• ผล
– เลนส์ที่ wide มี focal length น้อยๆ ก็ใช้ speed น้อยทาให้ใช้ถ่ายที่
แสงน้อยได้ดี
– เลนส์ Telephoto จะกินแสงมาก
• ต้องคอยรักษา Speed ให้สูงพอ โดยการเร่ง ISO ต้องสร้างสัญชาติ
ญาน คุมไว้เสมอ
ควำมชัดลึก Dept of Field (DOF)
• ภาพที่หลังละลายสวยๆ คือ ภาพชัดตื้น
• ภาพทิวทัศน์ที่มีรายละเอียดสูง คือ ภาพ ชัดลึก
– ใช้Fแคบ 11 ,16, 22
• ภาพ ที่ต้องการเน้นตัวแบบ ให้เป็นชัดตื้น เช่น
คน ดอกไม้
– ใช้F กว้าง 1.4 ,1.8, 2.8, 4.0
• ภาพที่ต้องการความชัด
– ใช้ตรงกลาง 5.6, 6.3, 8
• การใช้F stop ไม่มีกฏตายตัวขึ้นกับใจเรา จะ
ต้องการอย่างไร อยาก รวบสภาพแวดล้อมเข้า
มาในภาพ อย่างไร
• ระวังว่า ที่ F แคบลง แสงจะน้อย Shutter
speed จะตก ต้องเร่ง ISO ช่วย
แสง
• แสง คือ สิ่งที่สาคัญที่สุดในการถ่ายภาพ ไม่มีแสงสวยๆ ก็ไม่มีภาพ
สวยสวย
• สีหรือ อุณหภูมิแสง
– แสงธรรมชาติ จะให้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาในหนึ่ง
วัน
• แสงอุ่นยามเช้า ออกสีส้ม แสงอุ่นยามเย็น
– สีของแสงเปลี่ยนตามสีของสภาพแวดล้อม สีของไฟแสงสว่าง
– บางทีต้องปรับแก้ ด้วย white balance
กำรวัดแสงของกล้อง
• Evaluative
– วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
• Center weight
– วัดแสงหนักกลาง
• Partial
– วัดแสงเฉพาะจุดแบบกว้างๆ
• Spot
– วัดแสงเป็นจุด
กำรชดเชยแสง
• การชดเชยแสง เป็นการปรับเพิ่มลดแสง เพื่อชดเชยการคานวณของ
กล้อง หรือ ต้องการสร้างอารมณ์บางอย่าง
• ปรับที่กล้อง มีทุกรุ่น
• กรณีที่ใช้บ่อย
– Back ground สว่าง แบบมืด กล้องจะปรับมืด ต้องชดเชยบวก
– หลังมืด ตัวแบบขาว กล้องจะคานวณสว่าง ต้องชดเชยลบ
– แสงท้องฟ้าสว่างไป ชดเชยลบให้ฟ้าเข้ม
– แสงไฟจับตัวแบบ ต้องชดเชยลบ เก็บรายละเอียด
Color
• สีแดง ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ
มีพลัง ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ความรัก ความสาคัญ อันตราย
• สีส้ม ให้ความรู้สึกร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความ
คึกคะนอง การปลดปล่อย ความเปรี้ยว การระวัง
• สีเหลือง ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความอบอุ่น ความร่าเริง ความ
เบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุกสว่าง การแผ่กระจาย
อานาจบารมี
• สีทอง ให้ความรู้สึกความหรูหรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า สิ่งสาคัญ ความ
เจริญรุ่งเรือง ความสุข ความมั่งคั่ง ความร่ารวย การแผ่กระจาย
• สีเขียว ให้ความรู้สึกสงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย
ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น
• สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน
ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน
• สีม่วง ให้ความรู้สึกมีเสน่ห์น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอานาจ มีพลัง
แฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์
• สีฟ้ำ ให้ความรู้สึกปลอดโปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย
ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็นอิสระ เสรีภาพ การช่วยเหลือ แบ่งปัน
• สีชมพู ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจใส่
วัยรุ่น หนุ่มสาว ความน่ารัก ความสดใส
• สีขำว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การ
เกิด ความรัก ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม
• สีเทำ ให้ความรู้สึกเศร้า อาลัย ท้อแท้ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา
ความสงบ ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน
• สีดำ หากเราเลือกใช้ในปริมาณที่เหมาะสม จะให้ความรู้สึกสงบ อดทน
เยือกเย็น ลึกลับ น่าค้นหา แต่บางครั้งสีดาก็ให้ความรู้สึกเกี่ยวข้องกับความ
ตาย ดูน่ากลัว มืด สกปรก
White Balance
• White Balance คือ การปรับแก้สีของกล้อง
• ปกติตั้งที่ Auto
• ตั้งตามสภาพแวดล้อม หรือ Custom
กำรถ่ำยรูป Portrait
กำรวำงแผน Theme
• แนวคิดรวมเช่น นางในวรรณคดี สาวใสวัยร๊อค สาวญี่ปุ่น มีส่วนสาคัญ
เพราะ จะกาหนด
– เสื้อผ้า หน้าผม Prop ที่ใช้
– สถานที่ ที่จะถ่าย
• นางแบบ
• นางแบบหวานใสให้ถ่ายแบบ Rock ก็จะแข็ง นางแบบเซ๊กซี่
มาใส่ชุดไทยก็พิกล
• ต้องเลือกนางแบบให้มีบุคลิกเหมาะสม
• การแต่งหน้าชุด
• นางแบบเอามาเอง ต่างหน้าเอง
• มีช่าง ออกแบบ makeup artist ชุด ครบ ต้องระวังให้
นางแบบใส่ได้และอยากใส่
• ร้อนหนาเตอะไปไหม นางแบบ เหงื่อท่วม ต้องมา makeup บ่อยๆ คัน
ฟูฟ่อง ไปไหม
• ชุดมากไปไหม น้อยไปนางแบบไม่สบายใจไหม ต้องคุยกันก่อน
กำรเตรียมกำรสถำนที่และเวลำ
• ส่วนใหญ่ต้องขออนุญาตก่อน บางทีมีค่าใช้จ่าย
• ไปมาสะดวก ไม่มีคนพลุกพล่าน
• เย็นสบาย ไม่ร้อน ถ้ามีแอร์ก็ดี
• แสงเข้ามาเหมาะสม ไม่มืด แสงหน้าต่างจะช่วยได้มาก
• หาฉากหลังที่ไม่รก กว้าง ไม่ติดฝา มีแสงสวยๆ สีสวยๆ
• ศึกษาเวลาเริ่มใช้สถานที่ เวลาหยุด จบ
• ศึกษาทิศทางแสง สถานที่หันทิศใด เหนือใต้ออกตก
แสงเช้าทิศไหน เย็นทิศไหน หน้าต่างทิศไหน
• ควรต้องไปดูเองถ้าเป็นไปได้
• ถ้า outdoor ต้อง ตรวจดูพยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า
กำรเตรียมกำรสถำนที่และเวลำ
• Outdoor แสงสวยที่สุดและ อากาศดีที่สุด คือ เช้า 6.30-9.00
และเย็น 16:00-18:00
– อากาศไม่ร้อนมาก แสงสวย เงา ยาว แสงเหลืองอุ่นๆ ไม่กร้าว สีสันมี
contrast ดี
– ถ้า ไม่ได้ต้อง indoor หรือ ถ่ายจากด้านนอก เข้าไป ถ่ายใต้ร่มไม้ทึบ
– วันอากาศครึ้ม ก็ถ่ายได้ดี ในเวลากลางวัน
กำรเตรียมกำรเครื่องมือ
– เลนส์ที่เหมาะสม 50mm f1.8, 50mm f1.4 , 85mm f1.8
– เลนส์เทเลก็สวย 70-200f4L IS , 70-200 f2.8L IS
– เลนส์wide ไว้ใช้กับสถานที่อลังการ
– Flash คือ เครื่องมือที่มีประโยชน์มาก
– กล้องที่มี ตรวจการทางาน เตรียม ชาร์จแบตเตอรี่ไปให้เต็ม เอา memory
card ไปให้พอ
– Reflex ใช้ ในการเพิ่มแสงในส่วนที่มืดเกินไป
– สีขาว ใช้เพิ่มความสว่าง สีทอง เพิ่มสีโทนอุ่น สีเงิน สะท้อนแสง แรงๆ กร้าวๆ
– ไฟ ขาตั้งกล้อง ถ้ามีก็เตรียมไป
กติกำมำรยำททั่วไปในกำรถ่ำยรูป
• ให้เกียรติกับแบบ ยิ้มเข้าไว้แล้วพยายามพูดคุยแบบเป็นกันเอง หาขนม
น้าให้กิน ตัวแบบเมื่อชินกับเราแล้วจึงจะผ่อนคลาย จะถ่ายได้สวย
• ห้ามแตะตัวนางแบบเด็ดขาด ให้บอกเขาให้เปลี่ยนท่าทาง
• หากถ่ายคนไม่รู้จักหรือ ตามงาน
– ต้องขออย่างสุภาพ และ ขอบคุณเมื่อถ่ายแล้ว
– อาจจะให้ที่ติดต่อเรา หรือหากเขาอยากได้รูปก็ขอที่ติดต่ออย่างสุภาพ เตรียม
ปากกาและ กระดาษเล็กๆ ไปเสมอ
องค์ประกอบภำพพื้นฐำน
• ถ่ายทั้งตัว
– อยากให้เห็นเครื่องแต่งกาย
สภาพแวดล้อม
• ถ่ายสามส่วน
– เห็นแบบมากขึ้น เก็บสิ่งแวดล้อม
บางส่วน
• ถ่ายครึ่งตัว
– อยากให้เห็นเสื้อผ้า หน้าผม
• ถ่ายใบหน้า (head shot)
– ถ่ายอารมณ์ ความรู้สึก รูปหน้า
• ระวังอย่าตัดแบบตามข้อ ตัดมือ
เท้าออก
ท่ำโพสต์
อ้างอิง: http://www.techxcite.com/topic/14797.html
1. ท่าผ่อนคลาย
2.ท่าจับสะโพก
3.ท่าล้วงกระเป๋า
4.ท่าเล่นผม
5. ท่านับเงิน
ท่ำโพสต์
6.ท่าครุ่นคิด
7.ท่าบังแดด
8. ท่าจับชายกระโปรง
9.ท่าปวดหัว 10.ท่าปวดฟัน
ท่ำโพสต์
11. ท่าปวดคอ
12. ท่าปวดหัวใจ
13. ท่าปวดศอก
14.ท่าปวดท้อง
ถ่ำย portrait
• ทดลองหามุมหลายๆมุม ทุกคนมีมุมสวย พอ
เจอให้ซ้าๆๆ มุมนั้น
• ระวังแสงมืด ถ้าเร่ง ISO ภาพจะแตก คุมให้
ได้ 200 – 400 แต่ถ้าจาเป็นเร่งเลย ชัด
แต่มี noise ดีกว่าเบลอเพราะสั่น
• ถ้าถ่ายกันหลายคน พยายามยึดมุมดีก่อน
แล้วเปลี่ยนให้คนอื่นถ่ายบ้าง
– มุมที่ทิศแสงสวย ไม่มีของรกบัง
ทิศทำงแสง
• แสงด้านหน้า
– ทาให้เห็นชัด แต่ จะดูแบน
• แสงด้านข้าง
– ให้ contrast สูง ทาให้เห็น texture
ของวัตถุ ให้อารมณ์กร้าว แข็ง
– ถ่าย pattern, life
• แสงเฉียงหน้า
– ทาให้ภาพมีมิติ ดี
– ถ้าจัดได้ให้แสงยิงจากมุมสูง 45 องศา
• แสงเฉียงหลัง
– ทาให้หน้ามืด แต่จะทาให้เกิด Rim light
ที่สวยงามใน portrait
– ชดเชยแสงบวกให้นางแบบสว่าง แต่งลด
แสงหลังทีหลัง
ประกำยตำ
• ภาพจะขาดชีวิตถ้าแบบไม่มีประกาย
ตา
• การสร้างประกายตาทาได้โดย
– ให้แบบมองไปทางแสงสว่าง หรือ
มองท้องฟ้า
– ใช้ flash bounce ขึ้น โดยมี
bounce card
– ใช้ไฟสว่าง ให้นางแบบมองไป
Bounce Flash
• ในที่มืด บางครั้งเราจะใช้flash ยิงขึ้นเพดานหรือสะท้อนผนังเพื่อให้
ได้แสงสว่างขึ้นแบบนวลๆ ช่วยให้ภาพดีขึ้น
– ใช้ได้ดีกับผนังต่า สีขาวหรือ นวล
• ข้อดี คือ ได้ISO ต่า speed เร็วขึ้น
• ข้อเสีย
– คุมไม่ดีแสงจะแข็ง
– สีจากสภาพแวดล้อมจะติดมากวน
กำรถ่ำยย้อนแสง
• ให้ความรู้สึก ฟุ้งชวนฝัน
• ใช้แฟลร์ช่วย
• การแก้หน้าดา
– ใช้ flash fill in
– ชดเชยบวกแก้ให้สว่าง แต่จะเสีย
รายละเอียดด้านหลัง
– วัดแสงแบบจุดที่หน้าแบบ
โทนสี
• โทนสีต้องกลมกลืน ไม่มีกระโดดออกมา
• สีโทนเดียวกันหมด จะให้ความรู้สึก นุ่มนวล
• สีตรงข้าม ให้ความรู้สึกโดดเด่น
– แดง เขียว ม่วง
– แดง ดา ทอง
• ระวัง แสงหลุดจ้า กระโดด มาด้านหลัง
ตัวอย่ำง
• ใช้แสงข้างให้มีเงา อีกด้านจะได้มีมิติ และมอง 45 องศา
• Rambrandt Lighting
ทิศทางแสง
ภำพถ่ำยเกิดจำกใจ
• สิ่งที่คนเข้าใจผิดบ่อยๆ คือ ถ่ำยภำพ คือ กำรถ่ำยสิ่งที่ตำเห็น
• กำรถ่ำยภำพ เป็นกำรถ่ำยสิ่งที่ใจเห็น
– เริ่มจากในใจเห็นภาพที่ต้องการได้ก่อน หรือ พยายามบันทึก อารมณ์ ความรู้สึก และ ความ
ประทับใจของเรา โดย ใช้ภาพสื่อให้คนดูภาพได้รู้สึกร่วมกับเรา
• ไปที่ใหญ่โต ทาอย่างไรให้ดูภาพแล้วรู้สึกว่าสถานที่อลังการ
• ถ่ายอารมณ์และ ความรู้สึกของคน ดีใจ เสียใจ วุ่นวาย ร่าเริง
• ความรู้สึก เสียใจ ดีใจของตากล้อง
– ภาพต้องมีเรื่องราว (story) และจินตนาการ (imagination)
– มีตัวตนของผู้ถ่ายที่ไม่เหมือนใคร (style)
Simplification and Exclusion
• จัดภาพให้เรียบง่ายที่สุด
และมีองค์ประกอบเด่นๆ
น้อยที่สุด
Simplification
• มองหาสิ่งรบกวนในภาพ
องค์ประกอบที่ไม่สาคัญ
เอาออกให้หมด
Exclusion
หลักสองประการ ในการจัดองค์ประกอบ(จาก Kenrockwell.com)
ขั้นตอนกำรถ่ำยภำพ FACT
• กาหนดสิ่งที่ดึงดูดจิตใจและความรู้สึก
Feel
• ถามตัวเองว่าองค์ประกอบหลักใดที่ดึงดูดเรา เช่น shape, texture,
light , color ที่โดดเด่น
Ask
• จัดภาพให้องค์ประกอบหลักโดดเด่น ใช้ Simplification and
Exclusion
Compose
• ถ่ายภาพอย่างถูกต้อง
Take
Reference: ดัดแปลงจาก kenrockwell.com
รู้เขำรู้เรำ รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง
• รู้เรา คือ เข้าใจเครื่องมือของเราอย่างแตกฉาน เข้าใจความถนัดของเรา
ขีดจากัดของเรา
• รู้เขา คือ ต้องรู้จัก Subject เป็นอย่างดี
– ถ่ายสาวๆ ก็ต้องคุยกับสาวๆ ได้
– ถ่ายนก ต้องรู้จักนิสัยนก
– ถ่าย หมา ก็ต้องรู้จักหมา ถ่ายแมว ก็เป็นแมว
– ถ่าย Landscape ต้องรู้จัก ภูมิประเทศ อากาศ แสง ลม ฝน
• มาจากการศึกษาและประสบการณ์ใช้เวลาศึกษาสิ่งที่ต้องการถ่าย ให้มากๆ
• ไปถึงก่อน เพื่อไปตรวจสนามรบ ให้เข้าใจสนามรบ
• คาดการณ์ล่วงหน้าเสมอว่าจะเกิดอะไรใน Scene
หัดสร้ำงควำมท้ำทำยและขีดจำกัด
• หัดสร้างขีดจากัดของอุปกรณ์
– ออกไปถ่ายรูปโดยใช้เลนส์ 50mm หรือ 35mm เท่านั้น
– ตั้งโจทย์ที่ยาก ต่อ อุปกรณ์ที่จากัดนั้น
– ใช้เลนส์มือหมุน ไม่ Auto focus
– บีบให้ใช้เทคนิคที่ดีแก้ปัญหาเอาชนะขีดจากัดของอุปกรณ์
• หัดคิด Photo Project
– วัดวาอาราม
– กรุงเทพ ราตรี
– เด็กน้อยไปโรงเรียน
เป็นตำกล้องที่น่ำรัก
• ทาตัวให้สุภาพ ยิ้มแย้ม น่ารัก
• นอบน้อมถ่อมตน ทาให้ตัวเราไม่เต็ม มุ่งแสวงหา ยอมรับอะไร
ใหม่ๆ เสมอ
• อย่าไปวิจารณ์ใครถ้าเขาไม่ถาม ถ้าใครถามก็บอกให้หมด
• มีความกรุณาต่อคนที่ยังใหม่
• อย่าแสดงความรู้ออกมา ถ้าไม่จาเป็น คมในฝัก
• ยกย่องผู้อื่น ย่อมได้ความรัก และ ความรู้
Last Word!
• ทาสิ่งที่รัก และ รักสิ่งที่ทา สนุกกับมัน ใช้ชีวิต
• ไม่มีใครเป็นสุดยอดในศาสตร์ใดๆ ได้หากปราศจาก
– ความรักอย่างแรงกล้า (passion)
– การอุทิศตน (dedication)
– ความต่อเนื่องไม่ย่อท้อ (perseverance)
• มีความเพียร
– มุ่งกระทา ไม่มุ่งสาเร็จ ทาไปเรื่อยๆ ปรับปรุงไปเรื่อยๆ โดยไม่เร่งวันเร่งคืน
– ยิ่งเร่งยิ่งร้อน ยิ่งร้อนยิ่งห่าง
– เอาเรื่องที่ทาใส่ไว้ในใจ หมั่นคิด หมั่นทา
Steve Mc Curry
จบแล้วครับ
อดทน รอคอย
• อยู่ในที่ที่ถูกต้อง เวลาที่ถูกต้อง มีอุปกรณ์ที่ถูกต้อง และ มีทักษะที่ถูกต้อง
(right place, right, time, right equipment, right
skill)
– ตื่นตีห้า รอ พระอาทิตย์ขึ้น อดข้าวเย็นรอ พระอาทิตย์ตก
– ปีนเขาเป็นชั่วโมง ชั่วโมง หามุมที่ไม่มีใครไป
– รอแสง เป็นชั่วโมง รอฝนมา รอฝนไป รอลม รอแดด
– รอแสงดาว พระจันทร์
– รอนกมาลงจับถูกที่ ถูกแสง background สวยๆ
– ทนความหนาว ทนความร้อน เดินเป็นชั่วโมง ยืน สองสามชั่วโมง
• ฝึกๆๆๆๆ อดทนๆๆๆๆ
• มีวินัย และ สมาธิอย่างสูง
ตั้ง ชัดตื้นมำกๆ ที่ f1.4 จับโฟกัสที่หน้ำ
ให้มือ เบลอ สร้ำงมิติ ใช้ไวโอลินเป็นเส้น
นำสำยตำไปที่ใบหน้ำ คันชักสร้ำงเส้นเฉียง
ซ้ำยขวำ คันชักกับไวโอลินเป็นสำมเหลี่ยม
จับโฟกัสที่คนลงทะเบียนทาส
ตรงกลาง
ตั้งชัดตื้นให้รอบเบลอ เป็นมิติ
จัดองค์ประกอบให้คนทางซ้าย
ขวาเป็นกรอบภาพ

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 

Featured (20)

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 

Portrait Tips

 • 2. ขอออกตัว • ไม่ได้มาพูดเพราะคิดว่า ตัวเองถ่ายรูปเก่ง มากมายนัก ที่จริงก็กาลังเรียนรู้อยู่ ยังห่างจาก คาว่าเทพอีกไกลมาก • เหตุที่มาพูดเพราะ – สนุกดี อยากแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน – บังคับตัวเองให้เตรียมการบรรยาย จะได้คิดมากขึ้น
 • 3.
 • 4. DSLR = Digital Revolution • DSLR (Digital Single Lens Reflex) คือ ตัวอย่างของ การ ปฏิวัติทาง Digital • สมัยก่อน ตากล้องมืออาชีพ เท่านั้นที่จะถ่ายภาพได้สวย – อุปกรณ์แพงมาก บริษัทออกให้ทาให้ใช้อุปกรณ์ดีมาก – ค่าฟิล์มแพงมาก บริษัทออกให้ ทาให้ได้ถ่ายบ่อยๆ มาก • ปัจจุบัน – ถ่ายเท่าไรก็ได้ ไม่มีค่าฟิล์ม ทาให้หัดได้บ่อยมากๆ – อุปกรณ์ดีๆ ราคาลดลงมามาก พอหาซื้อกันได้ – ถ่ายแล้วเห็นผลทันที ทาให้ปรับปรุง เรียนรู้ได้ทันที ความรู้ จึงเกิดเร็วมาก – มีอินเทอร์เน็ต ทาให้ดูงานคนอื่นได้มาก และ หาข้อมูล เทคนิคได้เร็ว ไม่ต้องไปซื้อตาราแพงๆ
 • 5. กำรถ่ำยรูปนั้นเป็นศิลป์และศำสตร์ (Art and Craft) ศาสตร์(Craft) • การรู้หลักการ และ รู้จักกล้องและ เครื่องมือที่จะทาให้ถ่ายภาพได้ดี ศิลป์ (Art) • การปรุงแต่งให้ภาพออกมาสวยงาม มีเอกลักษณ์และ เป็นตัวตนของเรา
 • 6. กล้องสำหรับกำรถ่ำย Portrait • กล้องเล็ก กล้องมือถือก็ถ่ายได้ • จุดอ่อน คือ การควบคุมความชัดลึกทาไม่ได้ • ต้องเน้นที่ สี แสง องค์ประกอบภาพเท่านั้น • ใช้software แต่งภาพสวยๆ ง่ายๆ • Full frame and Crop frame – Full frame sensor ใหญ่เท่าฟิล์ม 35 mm • แพง และ หนัก มาก แต่ Noise น้อยกว่า ชัดลึกดีกว่า ถ่ายคนสวย – Crop frame sensor มี Multiplying factor – APSC x1.6, x1.5 – Mirrorless (Fuji, Sony , Micorfourthird) – เล็ก เบา คุณภาพดีใช้ได้ – ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ – กล้องควรจะมี – ความละเอียดสูง – ปรับ Mode A (Aperture Priority) และ M (Manual) ได้ – Auto focus ได้เร็ว – มีเลนส์ครบช่วงทุกความต้องการ – เลนส์สาคัญมาก มาก
 • 7. เลนส์ Portrait • เลนส์ 50mm • ถ่ายทั้งตัว เบาเล็ก • เลนส์85mm • เลนส์มาตรฐานของการถ่าย Portrait • เลนส์135mm 150mm • เหมาะกับ Portrait นอกสถานที่ • Zoom ใช้ถ่าย portrait ได้ดี • 70-200mm f2.8
 • 8. ข้อพิจำรณำสำหรับ เลนส์ portrait • เลนส์Fix หรือ Zoom – เลนส์Zoom จะคล่องตัวกว่าในการ ถ่ายในระยะต่างๆ แต่ เลนส์ zoom ใสๆ จะหนักมาก แพงมาก ต้องมีกันสั่น และยังลงต่ากว่า f2.8 ไม่ได้ 70-200mm f2.8 IS – เลนส์Fix เล็ก เบา และ ใสกว่ามาก ถูกกว่า เลนส์fix ลงได้ถึง f1.8, 1.4,1.2 , 0.95 (แพงเท่ารถ) แต่ต้องเดินเพื่อจัด องค์ประกอบ ต้องคล่องมากมาก • มือ pro จะชอบ fix 50mm 85mm เพราะคุมชัดลึกได้ มากกว่า • ถ้าแสงพอ outdoor ใช้ zoom ก็ง่าย
 • 9. RAW VS. JPEG • RAW คือ ข้อมูลที่กล้องดึงมาจาก Sensor โดยตรง – ยังไม่ process สีจะไม่สวย – มีรายละเอียดภาพครบ ความละเอียด สูง และ เก็บ ค่า แสงดีกว่า – ไฟล์ใหญ่ ทาให้เปลืองกาลังเครื่องที่มาแต่งภาพ • JPEG คือ ภาพที่กล้องโปรเซสไปแล้วตาม setup – ใช้ได้เลย – ขาดรายละเอียด ทาให้แต่งต่อยากกว่า • ควรใช้ Raw ในการทางานเสมอ เพื่อให้สามารถทา post processing ได้ดีกว่ามาก
 • 10. หลักพื้นฐำน • ชินกับกล้อง – เล่นกับเมนูจนใช้ได้อย่างเร็ว – ใช้ปุ่มให้ชานาญ คุมกล้องได้ในความมืด เช่น คอนเสิร์ต งานกลางคืน • ถือกล้องให้แน่น ไม่สั่นไหว – ท่าจับที่ถูกต้อง – ท่ายืนที่ถูกต้อง ท่านั่งที่ถูกต้อง มั่นคง – ใช้ธรรมชาติเข้าเสริม เช่น ยืนพิงเสา ฝา – ใช้ขาตั้งกล้อง • มีสมาธิในการถ่าย ตั้งใจ – ทุกอย่างรอบตัวเลือนหายไปเหลือแต่ ตัวแบบ
 • 11. พื้นฐำน • หัดหายใจให้ถูกต้องและเข้าจังหวะกับการ ถ่ายภาพ – กะองค์ประกอบภาพแบบคร่าวๆ จากที่มอง กล้อง – หายใจเข้าเต็มปอด กลั้นไว้ – Lock focus ให้ถูกต้อง – ลั่นชัตเตอร์อย่างช้าๆ บรรจง รอนิดหนึ่ง – ผ่อนลมหายใจออก • ฝึกกล้ามเนื้อ ให้ชินกับน้าหนักกล้อง – เล่นกล้องบ่อยๆ – ยกน้าหนัก
 • 13. กำรจัดองค์ประกอบภำพ (Composition) • การจัดองค์ประกอบภาพ คือ การจัดวาง วัตถุและ รูปแบบต่างๆ ในภาพ – จัดอย่างไรให้งดงาม • การจัดองค์ประกอบภาพพื้นฐาน – จุดสนใจ และ การวางจุดสนใจ
 • 14. กำรวำงจุดสนใจ • ภาพที่ไม่มีจุดสนใจเลยแม่แต่จุด เดียวจะใช้ไม่ได้ • การวางจุดสนใจพื้นฐาน – วางตรงกลาง เพื่อเน้นความแข็งแกร่ง สง่างาม เช่น สถาปัตยกรรม – ช่องแบ่งสามส่วน – วางจุดตัด 9 ช่อง – วางบนจุดสามเหลี่ยม
 • 15.
 • 16. เส้นในภำพ • เส้นองค์ประกอบ – เส้นตรง คือ ความมั่นคง – เส้นโค้ง คือ ความอ่อนไหว – เส้นคดเคี้ยว S curve คือ ความพริ้วไหว นุ่มนวล – เส้นเฉียง คือ ความเปลี่ยนแปลง – เส้นหยัก คือ ความแปรปรวน
 • 17. เส้นนำสำยตำ • เป็นเส้นที่ดึงเราเข้าไปในภาพ ทาให้ ภาพสนใจและมีมิติ – สะพานท่าน้า ที่ดึงเราไปในภาพ – ถนนโค้งๆ รางรถไฟ ทางเดิน • ที่ปลายเส้นนาสายตา ควรมีจุดสนใจ • เส้นอาจเกิดจากของที่เรียงกัน เช่น แนวต้นไม้ที่ทาให้เกิดเส้น สมมุติขึ้น Vincent Van Gogh - Dorfstrasse at Sainte-Maries
 • 18. Pattern • Pattern คือ รูปแบบซ้าๆ กัน ทาให้แปลกตา – พระพุทธรูป เรียงราย แนวดอกไม้ • การใช้Pattern จะน่าสนใจถ้าหาตัว break pattern
 • 19. มิติ • ภาพเป็นสองมิติ ถ้าทาให้ภาพรู้สึก ลึกมีมิติต้องเข้าใจว่าภาพมีสามส่วน – Foreground ส่วนหน้า – Midgroundตรงกลาง – Background ด้านหลัง • ให้ถ่ายรูปมี foreground เสมอ ไล่ไป Midgroundจบที่ Background
 • 21. สำมเหลี่ยมแห่งกำรถ่ำยภำพ • การถ่ายภาพต้องระวังสามเรื่อง Aperture, Speed , ISO • Aperture หรือ ความกว้างของ รูรับ แสง – กว้างมาก (F น้อย 2.8, 4) แสงเข้ามาก แคบ ( F สูง F16,F22) แสงเข้าน้อย • Shutter Speed – เร็วมากแสงเข้าน้อย ช้าแสงเข้ามาก • ISO ความไวแสง – ค่ามาก ไวแสงมาก ค่าน้อย ไวแสงน้อย – ค่าน้อยๆ คุณภาพจะดีกว่า แต่ความเร็ว shutter อาจจะตกมาก จนสั่น A ISO S
 • 22. สำมเหลี่ยมแห่งกำรถ่ำยภำพ • ที่ ISO ค่าหนึ่ง เช่น 100 – ถ้า A กว้าง เช่น 4,2.8 ความเร็ว S ต้องลดไปด้วย – A mode เราจะตั้งค่า F-stop แล้วกล้องจะคานวณ speed ที่ เหมาะสมให้ – S or Tx mode เราจะตั้งค่าความเร็ว เช่น 1/125 แล้วกล้องจะคานวน ค่า F-stop ให้ – Mode M จะต้องควบคุมค่าทั้งสองด้วยมือ • ถ้า speed ต่าไป ต้อง เร่ง ISO ขึ้น ชดเชย – แต่จะมี noise มากขึ้นด้วย
 • 23. Speed shutter ที่เหมำะสม • ถ้าไม่ให้สั่น speed ต้อง เร็วกว่า ความยาวโฟกัส – เลนส์ 85mm ความเร็วต้อง 1/85 หรือ มากกว่า – เลนส์ 50mm ความเร็วต้อง 1/50 หรือ มากกว่า • ผล – เลนส์ที่ wide มี focal length น้อยๆ ก็ใช้ speed น้อยทาให้ใช้ถ่ายที่ แสงน้อยได้ดี – เลนส์ Telephoto จะกินแสงมาก • ต้องคอยรักษา Speed ให้สูงพอ โดยการเร่ง ISO ต้องสร้างสัญชาติ ญาน คุมไว้เสมอ
 • 24. ควำมชัดลึก Dept of Field (DOF) • ภาพที่หลังละลายสวยๆ คือ ภาพชัดตื้น • ภาพทิวทัศน์ที่มีรายละเอียดสูง คือ ภาพ ชัดลึก – ใช้Fแคบ 11 ,16, 22 • ภาพ ที่ต้องการเน้นตัวแบบ ให้เป็นชัดตื้น เช่น คน ดอกไม้ – ใช้F กว้าง 1.4 ,1.8, 2.8, 4.0 • ภาพที่ต้องการความชัด – ใช้ตรงกลาง 5.6, 6.3, 8 • การใช้F stop ไม่มีกฏตายตัวขึ้นกับใจเรา จะ ต้องการอย่างไร อยาก รวบสภาพแวดล้อมเข้า มาในภาพ อย่างไร • ระวังว่า ที่ F แคบลง แสงจะน้อย Shutter speed จะตก ต้องเร่ง ISO ช่วย
 • 25.
 • 26. แสง • แสง คือ สิ่งที่สาคัญที่สุดในการถ่ายภาพ ไม่มีแสงสวยๆ ก็ไม่มีภาพ สวยสวย • สีหรือ อุณหภูมิแสง – แสงธรรมชาติ จะให้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาในหนึ่ง วัน • แสงอุ่นยามเช้า ออกสีส้ม แสงอุ่นยามเย็น – สีของแสงเปลี่ยนตามสีของสภาพแวดล้อม สีของไฟแสงสว่าง – บางทีต้องปรับแก้ ด้วย white balance
 • 27. กำรวัดแสงของกล้อง • Evaluative – วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ • Center weight – วัดแสงหนักกลาง • Partial – วัดแสงเฉพาะจุดแบบกว้างๆ • Spot – วัดแสงเป็นจุด
 • 28. กำรชดเชยแสง • การชดเชยแสง เป็นการปรับเพิ่มลดแสง เพื่อชดเชยการคานวณของ กล้อง หรือ ต้องการสร้างอารมณ์บางอย่าง • ปรับที่กล้อง มีทุกรุ่น • กรณีที่ใช้บ่อย – Back ground สว่าง แบบมืด กล้องจะปรับมืด ต้องชดเชยบวก – หลังมืด ตัวแบบขาว กล้องจะคานวณสว่าง ต้องชดเชยลบ – แสงท้องฟ้าสว่างไป ชดเชยลบให้ฟ้าเข้ม – แสงไฟจับตัวแบบ ต้องชดเชยลบ เก็บรายละเอียด
 • 29. Color • สีแดง ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ความรัก ความสาคัญ อันตราย • สีส้ม ให้ความรู้สึกร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความ คึกคะนอง การปลดปล่อย ความเปรี้ยว การระวัง • สีเหลือง ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความอบอุ่น ความร่าเริง ความ เบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุกสว่าง การแผ่กระจาย อานาจบารมี • สีทอง ให้ความรู้สึกความหรูหรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า สิ่งสาคัญ ความ เจริญรุ่งเรือง ความสุข ความมั่งคั่ง ความร่ารวย การแผ่กระจาย • สีเขียว ให้ความรู้สึกสงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น • สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน • สีม่วง ให้ความรู้สึกมีเสน่ห์น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอานาจ มีพลัง แฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ • สีฟ้ำ ให้ความรู้สึกปลอดโปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็นอิสระ เสรีภาพ การช่วยเหลือ แบ่งปัน • สีชมพู ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจใส่ วัยรุ่น หนุ่มสาว ความน่ารัก ความสดใส • สีขำว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การ เกิด ความรัก ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม • สีเทำ ให้ความรู้สึกเศร้า อาลัย ท้อแท้ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน • สีดำ หากเราเลือกใช้ในปริมาณที่เหมาะสม จะให้ความรู้สึกสงบ อดทน เยือกเย็น ลึกลับ น่าค้นหา แต่บางครั้งสีดาก็ให้ความรู้สึกเกี่ยวข้องกับความ ตาย ดูน่ากลัว มืด สกปรก
 • 30. White Balance • White Balance คือ การปรับแก้สีของกล้อง • ปกติตั้งที่ Auto • ตั้งตามสภาพแวดล้อม หรือ Custom
 • 32. กำรวำงแผน Theme • แนวคิดรวมเช่น นางในวรรณคดี สาวใสวัยร๊อค สาวญี่ปุ่น มีส่วนสาคัญ เพราะ จะกาหนด – เสื้อผ้า หน้าผม Prop ที่ใช้ – สถานที่ ที่จะถ่าย • นางแบบ • นางแบบหวานใสให้ถ่ายแบบ Rock ก็จะแข็ง นางแบบเซ๊กซี่ มาใส่ชุดไทยก็พิกล • ต้องเลือกนางแบบให้มีบุคลิกเหมาะสม • การแต่งหน้าชุด • นางแบบเอามาเอง ต่างหน้าเอง • มีช่าง ออกแบบ makeup artist ชุด ครบ ต้องระวังให้ นางแบบใส่ได้และอยากใส่ • ร้อนหนาเตอะไปไหม นางแบบ เหงื่อท่วม ต้องมา makeup บ่อยๆ คัน ฟูฟ่อง ไปไหม • ชุดมากไปไหม น้อยไปนางแบบไม่สบายใจไหม ต้องคุยกันก่อน
 • 33. กำรเตรียมกำรสถำนที่และเวลำ • ส่วนใหญ่ต้องขออนุญาตก่อน บางทีมีค่าใช้จ่าย • ไปมาสะดวก ไม่มีคนพลุกพล่าน • เย็นสบาย ไม่ร้อน ถ้ามีแอร์ก็ดี • แสงเข้ามาเหมาะสม ไม่มืด แสงหน้าต่างจะช่วยได้มาก • หาฉากหลังที่ไม่รก กว้าง ไม่ติดฝา มีแสงสวยๆ สีสวยๆ • ศึกษาเวลาเริ่มใช้สถานที่ เวลาหยุด จบ • ศึกษาทิศทางแสง สถานที่หันทิศใด เหนือใต้ออกตก แสงเช้าทิศไหน เย็นทิศไหน หน้าต่างทิศไหน • ควรต้องไปดูเองถ้าเป็นไปได้ • ถ้า outdoor ต้อง ตรวจดูพยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า
 • 34. กำรเตรียมกำรสถำนที่และเวลำ • Outdoor แสงสวยที่สุดและ อากาศดีที่สุด คือ เช้า 6.30-9.00 และเย็น 16:00-18:00 – อากาศไม่ร้อนมาก แสงสวย เงา ยาว แสงเหลืองอุ่นๆ ไม่กร้าว สีสันมี contrast ดี – ถ้า ไม่ได้ต้อง indoor หรือ ถ่ายจากด้านนอก เข้าไป ถ่ายใต้ร่มไม้ทึบ – วันอากาศครึ้ม ก็ถ่ายได้ดี ในเวลากลางวัน
 • 35. กำรเตรียมกำรเครื่องมือ – เลนส์ที่เหมาะสม 50mm f1.8, 50mm f1.4 , 85mm f1.8 – เลนส์เทเลก็สวย 70-200f4L IS , 70-200 f2.8L IS – เลนส์wide ไว้ใช้กับสถานที่อลังการ – Flash คือ เครื่องมือที่มีประโยชน์มาก – กล้องที่มี ตรวจการทางาน เตรียม ชาร์จแบตเตอรี่ไปให้เต็ม เอา memory card ไปให้พอ – Reflex ใช้ ในการเพิ่มแสงในส่วนที่มืดเกินไป – สีขาว ใช้เพิ่มความสว่าง สีทอง เพิ่มสีโทนอุ่น สีเงิน สะท้อนแสง แรงๆ กร้าวๆ – ไฟ ขาตั้งกล้อง ถ้ามีก็เตรียมไป
 • 36. กติกำมำรยำททั่วไปในกำรถ่ำยรูป • ให้เกียรติกับแบบ ยิ้มเข้าไว้แล้วพยายามพูดคุยแบบเป็นกันเอง หาขนม น้าให้กิน ตัวแบบเมื่อชินกับเราแล้วจึงจะผ่อนคลาย จะถ่ายได้สวย • ห้ามแตะตัวนางแบบเด็ดขาด ให้บอกเขาให้เปลี่ยนท่าทาง • หากถ่ายคนไม่รู้จักหรือ ตามงาน – ต้องขออย่างสุภาพ และ ขอบคุณเมื่อถ่ายแล้ว – อาจจะให้ที่ติดต่อเรา หรือหากเขาอยากได้รูปก็ขอที่ติดต่ออย่างสุภาพ เตรียม ปากกาและ กระดาษเล็กๆ ไปเสมอ
 • 37. องค์ประกอบภำพพื้นฐำน • ถ่ายทั้งตัว – อยากให้เห็นเครื่องแต่งกาย สภาพแวดล้อม • ถ่ายสามส่วน – เห็นแบบมากขึ้น เก็บสิ่งแวดล้อม บางส่วน • ถ่ายครึ่งตัว – อยากให้เห็นเสื้อผ้า หน้าผม • ถ่ายใบหน้า (head shot) – ถ่ายอารมณ์ ความรู้สึก รูปหน้า • ระวังอย่าตัดแบบตามข้อ ตัดมือ เท้าออก
 • 40. ท่ำโพสต์ 11. ท่าปวดคอ 12. ท่าปวดหัวใจ 13. ท่าปวดศอก 14.ท่าปวดท้อง
 • 41. ถ่ำย portrait • ทดลองหามุมหลายๆมุม ทุกคนมีมุมสวย พอ เจอให้ซ้าๆๆ มุมนั้น • ระวังแสงมืด ถ้าเร่ง ISO ภาพจะแตก คุมให้ ได้ 200 – 400 แต่ถ้าจาเป็นเร่งเลย ชัด แต่มี noise ดีกว่าเบลอเพราะสั่น • ถ้าถ่ายกันหลายคน พยายามยึดมุมดีก่อน แล้วเปลี่ยนให้คนอื่นถ่ายบ้าง – มุมที่ทิศแสงสวย ไม่มีของรกบัง
 • 42. ทิศทำงแสง • แสงด้านหน้า – ทาให้เห็นชัด แต่ จะดูแบน • แสงด้านข้าง – ให้ contrast สูง ทาให้เห็น texture ของวัตถุ ให้อารมณ์กร้าว แข็ง – ถ่าย pattern, life • แสงเฉียงหน้า – ทาให้ภาพมีมิติ ดี – ถ้าจัดได้ให้แสงยิงจากมุมสูง 45 องศา • แสงเฉียงหลัง – ทาให้หน้ามืด แต่จะทาให้เกิด Rim light ที่สวยงามใน portrait – ชดเชยแสงบวกให้นางแบบสว่าง แต่งลด แสงหลังทีหลัง
 • 43. ประกำยตำ • ภาพจะขาดชีวิตถ้าแบบไม่มีประกาย ตา • การสร้างประกายตาทาได้โดย – ให้แบบมองไปทางแสงสว่าง หรือ มองท้องฟ้า – ใช้ flash bounce ขึ้น โดยมี bounce card – ใช้ไฟสว่าง ให้นางแบบมองไป
 • 44. Bounce Flash • ในที่มืด บางครั้งเราจะใช้flash ยิงขึ้นเพดานหรือสะท้อนผนังเพื่อให้ ได้แสงสว่างขึ้นแบบนวลๆ ช่วยให้ภาพดีขึ้น – ใช้ได้ดีกับผนังต่า สีขาวหรือ นวล • ข้อดี คือ ได้ISO ต่า speed เร็วขึ้น • ข้อเสีย – คุมไม่ดีแสงจะแข็ง – สีจากสภาพแวดล้อมจะติดมากวน
 • 45. กำรถ่ำยย้อนแสง • ให้ความรู้สึก ฟุ้งชวนฝัน • ใช้แฟลร์ช่วย • การแก้หน้าดา – ใช้ flash fill in – ชดเชยบวกแก้ให้สว่าง แต่จะเสีย รายละเอียดด้านหลัง – วัดแสงแบบจุดที่หน้าแบบ
 • 46. โทนสี • โทนสีต้องกลมกลืน ไม่มีกระโดดออกมา • สีโทนเดียวกันหมด จะให้ความรู้สึก นุ่มนวล • สีตรงข้าม ให้ความรู้สึกโดดเด่น – แดง เขียว ม่วง – แดง ดา ทอง • ระวัง แสงหลุดจ้า กระโดด มาด้านหลัง
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55. ภำพถ่ำยเกิดจำกใจ • สิ่งที่คนเข้าใจผิดบ่อยๆ คือ ถ่ำยภำพ คือ กำรถ่ำยสิ่งที่ตำเห็น • กำรถ่ำยภำพ เป็นกำรถ่ำยสิ่งที่ใจเห็น – เริ่มจากในใจเห็นภาพที่ต้องการได้ก่อน หรือ พยายามบันทึก อารมณ์ ความรู้สึก และ ความ ประทับใจของเรา โดย ใช้ภาพสื่อให้คนดูภาพได้รู้สึกร่วมกับเรา • ไปที่ใหญ่โต ทาอย่างไรให้ดูภาพแล้วรู้สึกว่าสถานที่อลังการ • ถ่ายอารมณ์และ ความรู้สึกของคน ดีใจ เสียใจ วุ่นวาย ร่าเริง • ความรู้สึก เสียใจ ดีใจของตากล้อง – ภาพต้องมีเรื่องราว (story) และจินตนาการ (imagination) – มีตัวตนของผู้ถ่ายที่ไม่เหมือนใคร (style)
 • 56. Simplification and Exclusion • จัดภาพให้เรียบง่ายที่สุด และมีองค์ประกอบเด่นๆ น้อยที่สุด Simplification • มองหาสิ่งรบกวนในภาพ องค์ประกอบที่ไม่สาคัญ เอาออกให้หมด Exclusion หลักสองประการ ในการจัดองค์ประกอบ(จาก Kenrockwell.com)
 • 57. ขั้นตอนกำรถ่ำยภำพ FACT • กาหนดสิ่งที่ดึงดูดจิตใจและความรู้สึก Feel • ถามตัวเองว่าองค์ประกอบหลักใดที่ดึงดูดเรา เช่น shape, texture, light , color ที่โดดเด่น Ask • จัดภาพให้องค์ประกอบหลักโดดเด่น ใช้ Simplification and Exclusion Compose • ถ่ายภาพอย่างถูกต้อง Take Reference: ดัดแปลงจาก kenrockwell.com
 • 58. รู้เขำรู้เรำ รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง • รู้เรา คือ เข้าใจเครื่องมือของเราอย่างแตกฉาน เข้าใจความถนัดของเรา ขีดจากัดของเรา • รู้เขา คือ ต้องรู้จัก Subject เป็นอย่างดี – ถ่ายสาวๆ ก็ต้องคุยกับสาวๆ ได้ – ถ่ายนก ต้องรู้จักนิสัยนก – ถ่าย หมา ก็ต้องรู้จักหมา ถ่ายแมว ก็เป็นแมว – ถ่าย Landscape ต้องรู้จัก ภูมิประเทศ อากาศ แสง ลม ฝน • มาจากการศึกษาและประสบการณ์ใช้เวลาศึกษาสิ่งที่ต้องการถ่าย ให้มากๆ • ไปถึงก่อน เพื่อไปตรวจสนามรบ ให้เข้าใจสนามรบ • คาดการณ์ล่วงหน้าเสมอว่าจะเกิดอะไรใน Scene
 • 59. หัดสร้ำงควำมท้ำทำยและขีดจำกัด • หัดสร้างขีดจากัดของอุปกรณ์ – ออกไปถ่ายรูปโดยใช้เลนส์ 50mm หรือ 35mm เท่านั้น – ตั้งโจทย์ที่ยาก ต่อ อุปกรณ์ที่จากัดนั้น – ใช้เลนส์มือหมุน ไม่ Auto focus – บีบให้ใช้เทคนิคที่ดีแก้ปัญหาเอาชนะขีดจากัดของอุปกรณ์ • หัดคิด Photo Project – วัดวาอาราม – กรุงเทพ ราตรี – เด็กน้อยไปโรงเรียน
 • 60. เป็นตำกล้องที่น่ำรัก • ทาตัวให้สุภาพ ยิ้มแย้ม น่ารัก • นอบน้อมถ่อมตน ทาให้ตัวเราไม่เต็ม มุ่งแสวงหา ยอมรับอะไร ใหม่ๆ เสมอ • อย่าไปวิจารณ์ใครถ้าเขาไม่ถาม ถ้าใครถามก็บอกให้หมด • มีความกรุณาต่อคนที่ยังใหม่ • อย่าแสดงความรู้ออกมา ถ้าไม่จาเป็น คมในฝัก • ยกย่องผู้อื่น ย่อมได้ความรัก และ ความรู้
 • 61. Last Word! • ทาสิ่งที่รัก และ รักสิ่งที่ทา สนุกกับมัน ใช้ชีวิต • ไม่มีใครเป็นสุดยอดในศาสตร์ใดๆ ได้หากปราศจาก – ความรักอย่างแรงกล้า (passion) – การอุทิศตน (dedication) – ความต่อเนื่องไม่ย่อท้อ (perseverance) • มีความเพียร – มุ่งกระทา ไม่มุ่งสาเร็จ ทาไปเรื่อยๆ ปรับปรุงไปเรื่อยๆ โดยไม่เร่งวันเร่งคืน – ยิ่งเร่งยิ่งร้อน ยิ่งร้อนยิ่งห่าง – เอาเรื่องที่ทาใส่ไว้ในใจ หมั่นคิด หมั่นทา
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67. อดทน รอคอย • อยู่ในที่ที่ถูกต้อง เวลาที่ถูกต้อง มีอุปกรณ์ที่ถูกต้อง และ มีทักษะที่ถูกต้อง (right place, right, time, right equipment, right skill) – ตื่นตีห้า รอ พระอาทิตย์ขึ้น อดข้าวเย็นรอ พระอาทิตย์ตก – ปีนเขาเป็นชั่วโมง ชั่วโมง หามุมที่ไม่มีใครไป – รอแสง เป็นชั่วโมง รอฝนมา รอฝนไป รอลม รอแดด – รอแสงดาว พระจันทร์ – รอนกมาลงจับถูกที่ ถูกแสง background สวยๆ – ทนความหนาว ทนความร้อน เดินเป็นชั่วโมง ยืน สองสามชั่วโมง • ฝึกๆๆๆๆ อดทนๆๆๆๆ • มีวินัย และ สมาธิอย่างสูง
 • 68. ตั้ง ชัดตื้นมำกๆ ที่ f1.4 จับโฟกัสที่หน้ำ ให้มือ เบลอ สร้ำงมิติ ใช้ไวโอลินเป็นเส้น นำสำยตำไปที่ใบหน้ำ คันชักสร้ำงเส้นเฉียง ซ้ำยขวำ คันชักกับไวโอลินเป็นสำมเหลี่ยม