SlideShare a Scribd company logo
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
POLÍTICAS PARA A
IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES E
HOMES NO NOSO
PAÍS
MarF.Cendón
«Se politicamente se construíron as
desigualdades, tamén politicamente
temos que desmontalas. A política
democrática é clave para o
feminismo; baseada na
participación, o diálogo, os acordos
consensuados e nunha
“normatoriedade” que nos permita
constituírnos como sociedades en
igualdade. A política ten que ser o
punto común para realizar un novo
contrato social de xénero, clase,
étnico, entre @s diferentes,
respectando a diversidade »
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Marcela Lagarde y De los Ríos (1948)
Perspectiva de xénero
Tomar en consideración
e prestar atención as
diferenzas entre
mulleres e homes en
calquera actividade ou
ámbito dados nunha
política.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
A perspectiva de xénero implica:
a) recoñecer as relacións de
poder que se dan entre os
xéneros;
b) que as ditas relacións foron
constituidas social e
historicamente e son
constitutivas das persoas;
c) que estas atravesan todo o
entramado social e se
articulan con outras relacións
sociais.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Accións que teñen en conta a
perspectiva de xénero:
 A redistribución equitativa das
actividades
 Valorar de xeito xusto os traballos
que realizamos homes e mulleres
 Modificar as estruturas sociais, os
mecanismos, regras, prácticas e
valores que reproducen a
desigualdade entre os sexos nos
ámbitos domésticos, privados e
públicos
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
•Análise de xénero.
•Avaliación do impacto en función
do xénero.
•Indicadores de xénero.
•Fenda de xénero.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Elementos:
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Accións positivas
1.Co fin de facer efectivo o dereito
constitucional da igualdade, os poderes
públicos adoptarán medidas específicas en
favor das mulleres para corrixir situacións
patentes de desigualdade de feito respecto
dos homes. Tales medidas, que serán
aplicables en tanto subsistan as devanditas
situacións, terán que ser razoables e
proporcionadas en relación co obxectivos
perseguido en cada caso.
2.Tamén as persoas físicas e xurídicas privadas
poderán adoptar este tipo de medidas nos
termos establecidos na presente Lei.
Artigo 11 da Lei orgánica 3/2007
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Natureza
Son accións que palían obstáculos, dificultades e
barreiras.
Son accións que favorecen cambios en actitudes,
capacitación etc. ... respecto á situación de
desvantaxe no punto de partida
Son accións de compensación e neutralización das
discriminacións.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Apoio lexislativo
• Artigo 14 da Costitución
española
• Artigo 9.2 da Constitución
española
• Artigo 1.1 da LOIEMH
• Artigo 4.3 da LOIEMH
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Maistreaming ou transversalidade
de xénero
É a principal estratexia para
promover a igualdade de
oportunidades dunha forma
global, implicando aos gobernos
e a todos os axentes no
compromiso de promover
activamente a igualdade,
introducindo a perspectiva de
xénero en todas as políticas,
programas e actuacións.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Supón...
• Reorganizar a forma de
enfocar a actividade
política.
• Cambiar a cultura
organizativa e
institucional.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Obxectivos:
• Incorporar transversalmente
as estratexias de igualdade de
xénero a todas as políticas,
todos os niveis e en todas as
etapas.
• Ter en conta nas decisións
políticas e técnicas as súas
consecuencias diferenciais
entre homes e mulleres.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
«Se se houbese de
definir a democracia
podería facerse
dicindo que é a
sociedade na cal
non só é permitido,
senón esixido, ser
persoa»
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Maria Zambrano Alarcón (1904-1991)
Lei orgánica, 3/2007, para a
igualdade efectiva de mulleres e
homes
“A Lei nace coa vocación de erixirse na lei-código da
igualdade entre mulleres e homes”
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
A maior novidade desta
Lei consiste na
prevención de condutas
discriminatorias e o
deseño de políticas
activas para facer
efectivo o principio de
igualdade.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Como?
Principio de transversalidade
-en todas as materias
-en todos os ámbitos
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Novidade: definir
Principio de igualdade de trato entre mulleres e homes
(artigo 3)
Discriminación directa e indirecta (artigo 6)
Acoso sexual e por razón de sexo (artigo 7)
Accións positivas (artigo 11)
Plans de igualdade nas empresas (artigos 45 ao 49)
Unidades de igualdade (artigo 77)
Composición equilibrada (Disposición adicional primeira)
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Aspectos xerais
Finalidade: alcanzar a igualdade real e efectiva entre
mulleres e homes e a eliminación de toda discriminación
por razón de sexo, en particular a que afecta ás mulleres.
Persoas destinatarias: todas as persoas teñen recoñecido o
seu deretio ao goce dos dereitos derivados do principio de
igualdade de trato e da prohibición de discriminación por
razón de sexo.
A quen obriga: a todas as persoas físicas e xurídicas que se
atopan ou actúan en territorio español, con independencia
da súa nacionalidade, domicilio ou residencia.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Dimensión: transversal.
Establece os criterios de actuación de todos
os poderes públicos en relación coa
igualdade, integrando o principio de
igualdade e a perspectiva de xénero.
Define os conceptos e categorías básicas
relativas á igualdade.
Establece as garantías procesais para a tutela
do dereito á igualdade de mulleres e homes,
a través de un procedemento preferente e
sumario con inversión da carga de proba.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Lexitima ás institucións públicas con competencias en
materia de muller e ás organización para a defensa
dos dereitos da igualdade entre mulleres e homes,
para actuar en determinados procedementos
xudiciais como os relacionados con violencia de
xénero ou por acoso laboral por razón de sexo.
Establece un marco xeral para a adopción das accións
positivas.
Incorpora un conxunto de medidas para eliminar e
corrixir as desigualdades.
Asegura unha representación equilibrada na
composición de órganos, nos cargos de
responsabilidade de todos os poderes públicos e na
normativa do réxime electoral.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Medidas
1. Creación de novos organismos
-Comisión interministerial de igualdade entre mulleres e
homes
-Unidades de igualdade
-Consello de participación da muller
2. Utilización dunha linguaxe non
sexista por parte dos poderes
públicos
3. Introdución da variable sexo na
elaboración de estudos e
estatísticas que deban elaborar
os poderes públicos
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
4. Creación dun Plan estratéxico de
igualdade de oportunidades
5. Regulanse os plans de igualdade
nas empresas e a súa negociación
nos convenios colectivos
6. Créase o distintivo empresarial
en materia de igualdade
7. Establece medidas específicas
para previr o acoso sexual e o
acoso por razón de sexo no traballo
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
8. Recoñécese o dereito á conciliación da vida
persoal, familiar e laboral e o fomento da
corresponsabilidade
9. Créase o permiso de paternidade autónomo
(con prestación económica)
10. Créase una prestación por maternidade por
parto de 42 días de duración para as traballadoras
que non teñen suficiente cotización.
11. Prevé o desenvolvemento da figura xurídica da
“titularidade compartida” (Lei 35/2011 , de 4 de
outubro, sobre titularidade compartida das
explotacións agrarias).
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
12. Mellora a prestación económica por
risco durante o embarazo
13. Protexe o risco durante a lactación,
cunha prestación económica.
14. Establece a obriga de evitar toda
discriminación no acceso e subministro
de bens ou servizos.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Que resulta máis fácil defender a igualdade ou a
desigualdade?, por que?, que se pode argumentar
sobre a igualdade? para que é favorable a
igualdade?
Como argumentar fronte a posicións
desfavorables?, que se pode facer para favorecer a
igualdade de oportunidades entre homes e
mulleres?, que implica a igualdade na práctica, na
vida diaria?
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Desenvolvemento lexislativo:
• Lei 39/1999, de 5 de novembro, para
promover a conciliación da vida familiar
e laboral das persoas traballadoras.
• Lei 30/2003, de 13 de outubro, sobre
medidas para incorporar a valoración do
impacto de xénero nas disposicións
normativas que elabore o Goberno.
• Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro,
de medidas de protección integral contra
a violencia de xénero.
• Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Leis galegas de igualdade:
• Lei 7/2004, de 16 de xullo,
galega para a igualdade de
mulleres e homes.
• Lei 2/2007, de 28 de marzo,
de traballo en igualdade das
mulleres de Galicia.
• Lei 11/2007, de 27 de xullo,
galega para a prevención e
tratamento integral da
violencia de xénero.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Instituto de la Mujer
(Lei 16/1983, de 24 de outubro)
I Plan de Igualdade de Oportunidades
das Mulleres (1988-1990)
II PIOM (1993-1995)
III PIOM (1997-2000)
IV PIOM (2003-2006)
Plan estratéxico de igualdade de
oportunidades (2008-2011)
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
-
Carmen Plaza Martín
-
-
Blanca Hernández
Oliver
Juan Manuel
Moreno Bonilla
Ana Mato Adrover
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
1983:Ministerio de Cultura
1888: Ministerio de Asuntos Sociais
Ministerio de Traballo
2008: Ministerio de Igualdade
2010:Ministerio de Sanidade,
Política Social e Igualdade
2011: Ministerio de Sanidade,
Servizos Sociais e Igualdade (Sª de
Estado de Servizos Sociais e
Igualdade)
Historia
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Organismos estatais de igualdade
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Organismos estatais de igualdade:
• Secretaría General de Políticas de Igualdad.
• Do Ministerio de Igualdad á Secretaría de Estado de Igualdade.
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género e a Dirección General para la Igualdad
de Oportunidades.
• Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Organismos estatais de igualdade:
• Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM).
• Observatorio contra la violencia doméstica y de género
do Consejo General del Poder Judicial.
• Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM).
• Observatorio Militar para la Igualdad.
• Unidad de Mujeres y Ciencia.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Organismos creados pola LOIEMH:
• Comisión Interministerial de
Igualdad entre Mujeres y
Hombres
• Unidades de Igualdad.
• Consejos de Participación de la
Mujer.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Organismos galegos:
• Secretaría Xeral de Igualdade: Susana López Abella.
• Comisión non permanente para a igualdade e para os dereitos das mulleres.
• Unidade administrativa de igualdade (Consellería de Traballo e Benestar, Sª
Xeral Técnica): M.ª Elisa Fdez. Pampillón
• Unidade Muller e Ciencia de Galicia: Elena Vázque Cendón.
• Observatorio da publicidade.
• Consorcio Galego de Igualdade e Benestar: centros da Rede Galega de
Acollemento: Beatriz Mato Otero
• Rede Transfronteiriza dos Centros para Mulleres (CEDIM).
• Centros de Información á Muller.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Susana López Abella Elisa Fernández Pampillón
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Lei Orgánica 6/2001, de 21 de
decembro, de universidades
Artigo 41. Fomento da investigación, do desenvolvemento científico e
da innovación tecnolóxica na universidade. 4. Promoverase que os
equipos de investigación desenvolvan a súa carreira profesional
fomentando unha presenza equilibrada entre mulleres e homes en
todos os seus ámbitos.
[Engadido pola lei 4/2007, de 12 de abril]
Artigo 46. Derechos y deberes de los estudiantes. b. A igualdade de
oportunidades e non discriminación por razóns de sexo, raza, relixión
ou discapacidade ou cualquera outra condición ou circunstancia
persoal ou social no acceso á universidade, ingreso nos centros,
permanencia na universidade e exercicio dos dereitos académicos.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Lei Orgánica 6/2001, de 21 de
decembro, de universidades
Artigo 48. Normas xerais [Redacción segundo lei 4/2007, de 12 de abril] 3.
A contratación do persoal docente e investigador, excepto a figura de
Profesor Visitante, farase mediante concurso público [...] A selección
efectuarase con respecto aos principios constitucionais de igualdade,
mérito e capacidade […]
Artigo 62. Concursos para o acceso a prazas dos corpos docentes
universitarios. 3. [...] A dita composición deberá axustarse aos
principios de [...] , procurando unha composición equilibrada entre
mulleres e homes, salvo que non sexa posible por razóns fundadas e
obxectivas debidamente motivadas.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Lei Orgánica 6/2001, de 21 de
decembro, de universidades
Artigo 64. Garantías das probas. 1. Nos concursos de acceso
quedarán garantidos, en todo momento, a igualdade de
oportunidades dos candidatos e o respecto aos principios
de mérito e capacidade.
Artigo 75. Selección. 2. A selección do persoal de
administración e servizos realizarase [...] atendendo aos
principios de igualdade, mérito e capacidade.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
A igualdade na UVigo
• Normas de paridade na
composición dos órganos
previstos nos Estatutos e
nas comisións delegadas do
Consello de Goberno.
• Medidas específicas.
• I Plan de igualdade entre
mulleres e homes da
Universidade de Vigo (2012-
2014).
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
DaEleccióndosMembrosdo
ConselloSocialedaComisiónde
EstudosdePosgrao
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Da Elección dos Membros do
Consello Social e da Comisión de
Estudos de Posgrao
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Comisión de Estudos de Posgrao
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Comisión de Estudos de Posgrao
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Da Comisión de Reclamacións a
prazas de profesorado contratado
I Plan de igualdade entre mulleres e homes da
Universidade de Vigo (2012-2014)
1. Compromiso da UVigo coa
igualdade de xénero.
2. A cultura da igualdade na
Uvigo.
3. Docencia, investigación e
transferencia de
coñecemento con
perspectiva de xénero.
4. Relacións sociais e as
condicións de traballo nun
contorno de igualdade.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Compromiso coa igualdade
• Afianzar e ampliar o compromiso da
Universidade coa igualdade.
• Dar visibilidade ao compromiso da UVigo coa
igualdade.
• Coñecer e facer visible a situación de homes e
mulleres na Universidade.
• Reforzar as estruturas existentes e crear
estruturas específicas de apoio á política de
igualdade.
• Promover a participación e a presenza
equilibrada de homes e mulleres.
• Facer extensivo o compromiso coa igualdade a
todas aquelas institucións e empresas coas
que a UVigo mantén relacións institucionais.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Cultura de igualdade na UVigo
• Expandir e impregnar a cultura da igualdade na
Universidade.
• Promover a reflexión e o debate sobre a igualdade
e sobre outros aspectos relativos á equidade de
xénero.
• Integrar a perspectiva de xénero na xeración,
transmisión e transferencia de coñecemento.
• Dar visibilidade e difundir a perspectiva de xénero
na docencia, na investigación e na transferencia de
coñecemento.
• Impulsar a incorporación da perspectiva de xénero
na docencia.
• Impulsar a incorporación da perspectiva de xénero
na investigación e na transferencia de
coñecemento
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Docencia, investigación e transferencia
de coñecemento con perspectiva de
xénero
• Dar visibilidade e difundir a
perspectiva de xénero na
docencia e investigación.
• Impulsar a incorporación da
perspectiva de xénero na
docencia.
• Impulsar a incorporación da
perspectiva de xénero na
investigación e na transferencia
de coñecemento.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Relacións sociais e condicións de
traballo nun contorno de igualdade
• Aplicación do principio de igualdade nos procesos de
selección, acceso, promoción e desenvolvemento
profesional.
• Impulsar a formación en xénero e darlle recoñecemento.
• Incoporar a perspectiva de xénero na política salarial.
• Facilitar a conciliación da vida persoal, profesional e
familiar.
• Introducir a perspectiva de xénero nas políticas de
seguridade e saúde no traballo e na prevención das
situacións de acoso e violencia.
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional

More Related Content

What's hot

Tema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitario
Tema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitarioTema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitario
Tema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitario
marcendon
 
Equidad e diversidad
Equidad e diversidadEquidad e diversidad
Equidad e diversidad
Luisa Márquez Rodríguez
 
Conceptos básicos
Conceptos básicosConceptos básicos
Conceptos básicos
marcendon
 
Linguaxe sexista
Linguaxe sexistaLinguaxe sexista
Linguaxe sexista
marcendon
 
Tema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitario
Tema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitarioTema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitario
Tema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitario
marcendon
 
Programa electoral de En Marea
Programa electoral de En MareaPrograma electoral de En Marea
Programa electoral de En Marea
20minutos
 
Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral
Participación política e social das mulleres. Ámbito laboralParticipación política e social das mulleres. Ámbito laboral
Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral
marcendon
 
Elecciones generales 26J: En Marea
Elecciones generales 26J: En MareaElecciones generales 26J: En Marea
Elecciones generales 26J: En Marea
Álex Herrera Díaz
 
2 manifesto 8marzo_ccoo-ugt201[1] (1)
2 manifesto 8marzo_ccoo-ugt201[1] (1)2 manifesto 8marzo_ccoo-ugt201[1] (1)
2 manifesto 8marzo_ccoo-ugt201[1] (1)
oscargaliza
 

What's hot (11)

Tema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitario
Tema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitarioTema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitario
Tema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitario
 
Equidad e diversidad
Equidad e diversidadEquidad e diversidad
Equidad e diversidad
 
Conceptos básicos
Conceptos básicosConceptos básicos
Conceptos básicos
 
Manual igualdad
Manual igualdadManual igualdad
Manual igualdad
 
Linguaxe sexista
Linguaxe sexistaLinguaxe sexista
Linguaxe sexista
 
Tema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitario
Tema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitarioTema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitario
Tema 2 chaves para un desenvolvemento profesional igualitario
 
Tema 3
Tema 3Tema 3
Tema 3
 
Programa electoral de En Marea
Programa electoral de En MareaPrograma electoral de En Marea
Programa electoral de En Marea
 
Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral
Participación política e social das mulleres. Ámbito laboralParticipación política e social das mulleres. Ámbito laboral
Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral
 
Elecciones generales 26J: En Marea
Elecciones generales 26J: En MareaElecciones generales 26J: En Marea
Elecciones generales 26J: En Marea
 
2 manifesto 8marzo_ccoo-ugt201[1] (1)
2 manifesto 8marzo_ccoo-ugt201[1] (1)2 manifesto 8marzo_ccoo-ugt201[1] (1)
2 manifesto 8marzo_ccoo-ugt201[1] (1)
 

Viewers also liked

Carnestoltes
CarnestoltesCarnestoltes
Carnestoltes
Cavallerarnau
 
Carro hidraulico
Carro hidraulicoCarro hidraulico
Carro hidraulico
yesik2737
 
[Slideshare] qur'anic-du'a - ya robbana(amnd)
[Slideshare] qur'anic-du'a - ya robbana(amnd)[Slideshare] qur'anic-du'a - ya robbana(amnd)
[Slideshare] qur'anic-du'a - ya robbana(amnd)
Zhulkeflee Ismail
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
Llelismar
 
FSOFT Several Meetings at the beginning of the year
FSOFT Several Meetings at the beginning of the yearFSOFT Several Meetings at the beginning of the year
FSOFT Several Meetings at the beginning of the year
Robert Packan
 
Academic Statement - Stuart Clarke
Academic Statement - Stuart ClarkeAcademic Statement - Stuart Clarke
Academic Statement - Stuart Clarke
Stuart Clarke
 
Real Money For You and Your Family From STIFORP
Real Money For You and Your Family From STIFORPReal Money For You and Your Family From STIFORP
Real Money For You and Your Family From STIFORP
Constantin Antohe
 
Los que no podian
Los que no podianLos que no podian
Los que no podian
Itzel Valdes
 
Customer Mix Test Examination and Analysis
Customer Mix Test Examination and AnalysisCustomer Mix Test Examination and Analysis
Customer Mix Test Examination and Analysis
A Wagner
 
Caderno de Resumos - Semana de Filosofia UEFS 2015
Caderno de Resumos - Semana de Filosofia UEFS 2015Caderno de Resumos - Semana de Filosofia UEFS 2015
Caderno de Resumos - Semana de Filosofia UEFS 2015
Vinicius Lisbôa
 
Preposición
PreposiciónPreposición
Preposición
alesito99
 
Nuestra señora de la sabiduria
Nuestra señora de la sabiduriaNuestra señora de la sabiduria
Nuestra señora de la sabiduria
Vanny Cordova
 
Course 8 medical tests used to diagnose painful
Course 8 medical tests used to diagnose painfulCourse 8 medical tests used to diagnose painful
Course 8 medical tests used to diagnose painful
Nelson Hendler
 
¿Se puede aprender de la experiencia?
¿Se puede aprender de la experiencia?¿Se puede aprender de la experiencia?
¿Se puede aprender de la experiencia?
Observatorio-Inverco
 
Road Transport in Urban India: Its Implications on Health
Road Transport in Urban India: Its Implications on HealthRoad Transport in Urban India: Its Implications on Health
Road Transport in Urban India: Its Implications on Health
Rohit Sharma
 

Viewers also liked (16)

Carnestoltes
CarnestoltesCarnestoltes
Carnestoltes
 
Carro hidraulico
Carro hidraulicoCarro hidraulico
Carro hidraulico
 
[Slideshare] qur'anic-du'a - ya robbana(amnd)
[Slideshare] qur'anic-du'a - ya robbana(amnd)[Slideshare] qur'anic-du'a - ya robbana(amnd)
[Slideshare] qur'anic-du'a - ya robbana(amnd)
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
FSOFT Several Meetings at the beginning of the year
FSOFT Several Meetings at the beginning of the yearFSOFT Several Meetings at the beginning of the year
FSOFT Several Meetings at the beginning of the year
 
Academic Statement - Stuart Clarke
Academic Statement - Stuart ClarkeAcademic Statement - Stuart Clarke
Academic Statement - Stuart Clarke
 
Real Money For You and Your Family From STIFORP
Real Money For You and Your Family From STIFORPReal Money For You and Your Family From STIFORP
Real Money For You and Your Family From STIFORP
 
Los que no podian
Los que no podianLos que no podian
Los que no podian
 
Customer Mix Test Examination and Analysis
Customer Mix Test Examination and AnalysisCustomer Mix Test Examination and Analysis
Customer Mix Test Examination and Analysis
 
Caderno de Resumos - Semana de Filosofia UEFS 2015
Caderno de Resumos - Semana de Filosofia UEFS 2015Caderno de Resumos - Semana de Filosofia UEFS 2015
Caderno de Resumos - Semana de Filosofia UEFS 2015
 
Preposición
PreposiciónPreposición
Preposición
 
net metering Total energy
net metering Total energynet metering Total energy
net metering Total energy
 
Nuestra señora de la sabiduria
Nuestra señora de la sabiduriaNuestra señora de la sabiduria
Nuestra señora de la sabiduria
 
Course 8 medical tests used to diagnose painful
Course 8 medical tests used to diagnose painfulCourse 8 medical tests used to diagnose painful
Course 8 medical tests used to diagnose painful
 
¿Se puede aprender de la experiencia?
¿Se puede aprender de la experiencia?¿Se puede aprender de la experiencia?
¿Se puede aprender de la experiencia?
 
Road Transport in Urban India: Its Implications on Health
Road Transport in Urban India: Its Implications on HealthRoad Transport in Urban India: Its Implications on Health
Road Transport in Urban India: Its Implications on Health
 

Similar to Políticas para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no noso país

Tema 1 conceptos básicos
Tema 1 conceptos básicosTema 1 conceptos básicos
Tema 1 conceptos básicos
marcendon
 
Participación política. análise da situación socioeconómica das mulleres
Participación política. análise da situación socioeconómica das mulleresParticipación política. análise da situación socioeconómica das mulleres
Participación política. análise da situación socioeconómica das mulleres
marcendon
 
Participación política e social 2
Participación política e social 2Participación política e social 2
Participación política e social 2
marcendon
 
Plan proxecta365 días
Plan proxecta365 díasPlan proxecta365 días
Plan proxecta365 días
Luisa Márquez Rodríguez
 
Os medios de comunicación
Os medios de comunicaciónOs medios de comunicación
Os medios de comunicación
marcendon
 
Manifesto 8 marzo, Día da Muller. CPI As MIrandas
Manifesto 8 marzo, Día da Muller. CPI As MIrandasManifesto 8 marzo, Día da Muller. CPI As MIrandas
Manifesto 8 marzo, Día da Muller. CPI As MIrandas
Yolanda Castro
 
A discriminación sexual
A discriminación sexualA discriminación sexual
A discriminación sexual
davidcouto9
 
Iguala t
Iguala tIguala t
Feminismo para avanzar. Xuntas nunha mesma loita
Feminismo para avanzar. Xuntas nunha mesma loitaFeminismo para avanzar. Xuntas nunha mesma loita
Feminismo para avanzar. Xuntas nunha mesma loita
BNG - Bloque Nacionalista Galego
 
Tema 2. Detección, sensibilización e respostas contra o machismo
Tema 2. Detección, sensibilización e respostas contra o machismoTema 2. Detección, sensibilización e respostas contra o machismo
Tema 2. Detección, sensibilización e respostas contra o machismo
marcendon
 
Programa de Sumar Galicia para las elecciones autonómicas de 2024
Programa de Sumar Galicia para las elecciones autonómicas de 2024Programa de Sumar Galicia para las elecciones autonómicas de 2024
Programa de Sumar Galicia para las elecciones autonómicas de 2024
luarodalegre97
 
Tema 1. Desmontando o sistema sexo-xénero
Tema 1. Desmontando o sistema sexo-xéneroTema 1. Desmontando o sistema sexo-xénero
Tema 1. Desmontando o sistema sexo-xénero
marcendon
 
Manifesto AMBAR 3 decembro 2010
Manifesto AMBAR 3 decembro 2010Manifesto AMBAR 3 decembro 2010
Manifesto AMBAR 3 decembro 2010
Asociación AMBAR
 
Equidade de xénero 3º eso
Equidade de xénero 3º esoEquidade de xénero 3º eso
Equidade de xénero 3º eso
Luisa Márquez Rodríguez
 
O liderado desde a perspectiva de xénero
O liderado desde a perspectiva de xéneroO liderado desde a perspectiva de xénero
O liderado desde a perspectiva de xénero
marcendon
 
Coñeces eQuo? Reinicia!
Coñeces eQuo? Reinicia!Coñeces eQuo? Reinicia!
Coñeces eQuo? Reinicia!
Loli T S
 

Similar to Políticas para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no noso país (19)

Tema 1 conceptos básicos
Tema 1 conceptos básicosTema 1 conceptos básicos
Tema 1 conceptos básicos
 
Participación política. análise da situación socioeconómica das mulleres
Participación política. análise da situación socioeconómica das mulleresParticipación política. análise da situación socioeconómica das mulleres
Participación política. análise da situación socioeconómica das mulleres
 
Participación política e social 2
Participación política e social 2Participación política e social 2
Participación política e social 2
 
8 marzo
8 marzo8 marzo
8 marzo
 
Plan proxecta365 días
Plan proxecta365 díasPlan proxecta365 días
Plan proxecta365 días
 
Os medios de comunicación
Os medios de comunicaciónOs medios de comunicación
Os medios de comunicación
 
Manifesto 8 marzo, Día da Muller. CPI As MIrandas
Manifesto 8 marzo, Día da Muller. CPI As MIrandasManifesto 8 marzo, Día da Muller. CPI As MIrandas
Manifesto 8 marzo, Día da Muller. CPI As MIrandas
 
A discriminación sexual
A discriminación sexualA discriminación sexual
A discriminación sexual
 
Iguala t
Iguala tIguala t
Iguala t
 
Feminismo para avanzar. Xuntas nunha mesma loita
Feminismo para avanzar. Xuntas nunha mesma loitaFeminismo para avanzar. Xuntas nunha mesma loita
Feminismo para avanzar. Xuntas nunha mesma loita
 
Tema 2. Detección, sensibilización e respostas contra o machismo
Tema 2. Detección, sensibilización e respostas contra o machismoTema 2. Detección, sensibilización e respostas contra o machismo
Tema 2. Detección, sensibilización e respostas contra o machismo
 
Programa de Sumar Galicia para las elecciones autonómicas de 2024
Programa de Sumar Galicia para las elecciones autonómicas de 2024Programa de Sumar Galicia para las elecciones autonómicas de 2024
Programa de Sumar Galicia para las elecciones autonómicas de 2024
 
Tema 1. Desmontando o sistema sexo-xénero
Tema 1. Desmontando o sistema sexo-xéneroTema 1. Desmontando o sistema sexo-xénero
Tema 1. Desmontando o sistema sexo-xénero
 
Manifesto AMBAR 3 decembro 2010
Manifesto AMBAR 3 decembro 2010Manifesto AMBAR 3 decembro 2010
Manifesto AMBAR 3 decembro 2010
 
Equidade de xénero 3º eso
Equidade de xénero 3º esoEquidade de xénero 3º eso
Equidade de xénero 3º eso
 
O liderado desde a perspectiva de xénero
O liderado desde a perspectiva de xéneroO liderado desde a perspectiva de xénero
O liderado desde a perspectiva de xénero
 
A familia
A familiaA familia
A familia
 
Coñeces eQuo? Reinicia!
Coñeces eQuo? Reinicia!Coñeces eQuo? Reinicia!
Coñeces eQuo? Reinicia!
 
Propuestas y Soluciones de Igualdad y Tic
Propuestas y Soluciones de Igualdad y TicPropuestas y Soluciones de Igualdad y Tic
Propuestas y Soluciones de Igualdad y Tic
 

More from marcendon

Como o feminismo nos segue a cambiar a vida
Como o feminismo nos segue a cambiar a vidaComo o feminismo nos segue a cambiar a vida
Como o feminismo nos segue a cambiar a vida
marcendon
 
A orde de xénero
A orde de xéneroA orde de xénero
A orde de xénero
marcendon
 
Breve historia dos feminismos occidentais
Breve historia dos feminismos occidentaisBreve historia dos feminismos occidentais
Breve historia dos feminismos occidentais
marcendon
 
O sexo cru e o xénero cocido
O sexo cru e o xénero cocidoO sexo cru e o xénero cocido
O sexo cru e o xénero cocido
marcendon
 
Autonomía e promoción das relacións de igualdade
Autonomía e promoción das relacións de igualdadeAutonomía e promoción das relacións de igualdade
Autonomía e promoción das relacións de igualdade
marcendon
 
Participación política 3
Participación política 3Participación política 3
Participación política 3
marcendon
 
A socialización diferencial
A socialización diferencialA socialización diferencial
A socialización diferencial
marcendon
 
Todas somos superheroínas?
Todas somos superheroínas?Todas somos superheroínas?
Todas somos superheroínas?
marcendon
 
Modelos de mulleres e homes
Modelos de mulleres e homesModelos de mulleres e homes
Modelos de mulleres e homes
marcendon
 
Que sabemos dos dereitos das mulleres
Que sabemos dos dereitos das mulleresQue sabemos dos dereitos das mulleres
Que sabemos dos dereitos das mulleres
marcendon
 
Tema 3 Autonomía e promoción das relacións de igualdade
Tema 3 Autonomía e promoción das relacións de igualdadeTema 3 Autonomía e promoción das relacións de igualdade
Tema 3 Autonomía e promoción das relacións de igualdade
marcendon
 
Abrazo armado pola igualdade
Abrazo armado pola igualdadeAbrazo armado pola igualdade
Abrazo armado pola igualdade
marcendon
 
Espazos de igualdade`. Paisaxes de liberdade
Espazos de igualdade`. Paisaxes de liberdadeEspazos de igualdade`. Paisaxes de liberdade
Espazos de igualdade`. Paisaxes de liberdade
marcendon
 
O persoal é político
O persoal é políticoO persoal é político
O persoal é político
marcendon
 
Memes analóxicos
Memes analóxicosMemes analóxicos
Memes analóxicos
marcendon
 
As persoas temos dereito a
As persoas temos dereito aAs persoas temos dereito a
As persoas temos dereito a
marcendon
 
Que é violencia
Que é violenciaQue é violencia
Que é violencia
marcendon
 
Bo trato e mal trato
Bo trato e mal tratoBo trato e mal trato
Bo trato e mal trato
marcendon
 
A situación de mulleres e homes na u vigo
A situación de mulleres e homes na u vigoA situación de mulleres e homes na u vigo
A situación de mulleres e homes na u vigo
marcendon
 
World café
World caféWorld café
World café
marcendon
 

More from marcendon (20)

Como o feminismo nos segue a cambiar a vida
Como o feminismo nos segue a cambiar a vidaComo o feminismo nos segue a cambiar a vida
Como o feminismo nos segue a cambiar a vida
 
A orde de xénero
A orde de xéneroA orde de xénero
A orde de xénero
 
Breve historia dos feminismos occidentais
Breve historia dos feminismos occidentaisBreve historia dos feminismos occidentais
Breve historia dos feminismos occidentais
 
O sexo cru e o xénero cocido
O sexo cru e o xénero cocidoO sexo cru e o xénero cocido
O sexo cru e o xénero cocido
 
Autonomía e promoción das relacións de igualdade
Autonomía e promoción das relacións de igualdadeAutonomía e promoción das relacións de igualdade
Autonomía e promoción das relacións de igualdade
 
Participación política 3
Participación política 3Participación política 3
Participación política 3
 
A socialización diferencial
A socialización diferencialA socialización diferencial
A socialización diferencial
 
Todas somos superheroínas?
Todas somos superheroínas?Todas somos superheroínas?
Todas somos superheroínas?
 
Modelos de mulleres e homes
Modelos de mulleres e homesModelos de mulleres e homes
Modelos de mulleres e homes
 
Que sabemos dos dereitos das mulleres
Que sabemos dos dereitos das mulleresQue sabemos dos dereitos das mulleres
Que sabemos dos dereitos das mulleres
 
Tema 3 Autonomía e promoción das relacións de igualdade
Tema 3 Autonomía e promoción das relacións de igualdadeTema 3 Autonomía e promoción das relacións de igualdade
Tema 3 Autonomía e promoción das relacións de igualdade
 
Abrazo armado pola igualdade
Abrazo armado pola igualdadeAbrazo armado pola igualdade
Abrazo armado pola igualdade
 
Espazos de igualdade`. Paisaxes de liberdade
Espazos de igualdade`. Paisaxes de liberdadeEspazos de igualdade`. Paisaxes de liberdade
Espazos de igualdade`. Paisaxes de liberdade
 
O persoal é político
O persoal é políticoO persoal é político
O persoal é político
 
Memes analóxicos
Memes analóxicosMemes analóxicos
Memes analóxicos
 
As persoas temos dereito a
As persoas temos dereito aAs persoas temos dereito a
As persoas temos dereito a
 
Que é violencia
Que é violenciaQue é violencia
Que é violencia
 
Bo trato e mal trato
Bo trato e mal tratoBo trato e mal trato
Bo trato e mal trato
 
A situación de mulleres e homes na u vigo
A situación de mulleres e homes na u vigoA situación de mulleres e homes na u vigo
A situación de mulleres e homes na u vigo
 
World café
World caféWorld café
World café
 

Políticas para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no noso país

 • 1. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional POLÍTICAS PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES NO NOSO PAÍS MarF.Cendón
 • 2. «Se politicamente se construíron as desigualdades, tamén politicamente temos que desmontalas. A política democrática é clave para o feminismo; baseada na participación, o diálogo, os acordos consensuados e nunha “normatoriedade” que nos permita constituírnos como sociedades en igualdade. A política ten que ser o punto común para realizar un novo contrato social de xénero, clase, étnico, entre @s diferentes, respectando a diversidade » Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Marcela Lagarde y De los Ríos (1948)
 • 3. Perspectiva de xénero Tomar en consideración e prestar atención as diferenzas entre mulleres e homes en calquera actividade ou ámbito dados nunha política. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 4. A perspectiva de xénero implica: a) recoñecer as relacións de poder que se dan entre os xéneros; b) que as ditas relacións foron constituidas social e historicamente e son constitutivas das persoas; c) que estas atravesan todo o entramado social e se articulan con outras relacións sociais. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 5. Accións que teñen en conta a perspectiva de xénero:  A redistribución equitativa das actividades  Valorar de xeito xusto os traballos que realizamos homes e mulleres  Modificar as estruturas sociais, os mecanismos, regras, prácticas e valores que reproducen a desigualdade entre os sexos nos ámbitos domésticos, privados e públicos Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 6. •Análise de xénero. •Avaliación do impacto en función do xénero. •Indicadores de xénero. •Fenda de xénero. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Elementos:
 • 7. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 8. Accións positivas 1.Co fin de facer efectivo o dereito constitucional da igualdade, os poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor das mulleres para corrixir situacións patentes de desigualdade de feito respecto dos homes. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan as devanditas situacións, terán que ser razoables e proporcionadas en relación co obxectivos perseguido en cada caso. 2.Tamén as persoas físicas e xurídicas privadas poderán adoptar este tipo de medidas nos termos establecidos na presente Lei. Artigo 11 da Lei orgánica 3/2007 Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 9. Natureza Son accións que palían obstáculos, dificultades e barreiras. Son accións que favorecen cambios en actitudes, capacitación etc. ... respecto á situación de desvantaxe no punto de partida Son accións de compensación e neutralización das discriminacións. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 10. Apoio lexislativo • Artigo 14 da Costitución española • Artigo 9.2 da Constitución española • Artigo 1.1 da LOIEMH • Artigo 4.3 da LOIEMH Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 11. Maistreaming ou transversalidade de xénero É a principal estratexia para promover a igualdade de oportunidades dunha forma global, implicando aos gobernos e a todos os axentes no compromiso de promover activamente a igualdade, introducindo a perspectiva de xénero en todas as políticas, programas e actuacións. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 12. Supón... • Reorganizar a forma de enfocar a actividade política. • Cambiar a cultura organizativa e institucional. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 13. Obxectivos: • Incorporar transversalmente as estratexias de igualdade de xénero a todas as políticas, todos os niveis e en todas as etapas. • Ter en conta nas decisións políticas e técnicas as súas consecuencias diferenciais entre homes e mulleres. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 14. «Se se houbese de definir a democracia podería facerse dicindo que é a sociedade na cal non só é permitido, senón esixido, ser persoa» Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Maria Zambrano Alarcón (1904-1991)
 • 15. Lei orgánica, 3/2007, para a igualdade efectiva de mulleres e homes “A Lei nace coa vocación de erixirse na lei-código da igualdade entre mulleres e homes” Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 16. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 17. A maior novidade desta Lei consiste na prevención de condutas discriminatorias e o deseño de políticas activas para facer efectivo o principio de igualdade. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 18. Como? Principio de transversalidade -en todas as materias -en todos os ámbitos Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 19. Novidade: definir Principio de igualdade de trato entre mulleres e homes (artigo 3) Discriminación directa e indirecta (artigo 6) Acoso sexual e por razón de sexo (artigo 7) Accións positivas (artigo 11) Plans de igualdade nas empresas (artigos 45 ao 49) Unidades de igualdade (artigo 77) Composición equilibrada (Disposición adicional primeira) Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 20. Aspectos xerais Finalidade: alcanzar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes e a eliminación de toda discriminación por razón de sexo, en particular a que afecta ás mulleres. Persoas destinatarias: todas as persoas teñen recoñecido o seu deretio ao goce dos dereitos derivados do principio de igualdade de trato e da prohibición de discriminación por razón de sexo. A quen obriga: a todas as persoas físicas e xurídicas que se atopan ou actúan en territorio español, con independencia da súa nacionalidade, domicilio ou residencia. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 21. Dimensión: transversal. Establece os criterios de actuación de todos os poderes públicos en relación coa igualdade, integrando o principio de igualdade e a perspectiva de xénero. Define os conceptos e categorías básicas relativas á igualdade. Establece as garantías procesais para a tutela do dereito á igualdade de mulleres e homes, a través de un procedemento preferente e sumario con inversión da carga de proba. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 22. Lexitima ás institucións públicas con competencias en materia de muller e ás organización para a defensa dos dereitos da igualdade entre mulleres e homes, para actuar en determinados procedementos xudiciais como os relacionados con violencia de xénero ou por acoso laboral por razón de sexo. Establece un marco xeral para a adopción das accións positivas. Incorpora un conxunto de medidas para eliminar e corrixir as desigualdades. Asegura unha representación equilibrada na composición de órganos, nos cargos de responsabilidade de todos os poderes públicos e na normativa do réxime electoral. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 23. Medidas 1. Creación de novos organismos -Comisión interministerial de igualdade entre mulleres e homes -Unidades de igualdade -Consello de participación da muller 2. Utilización dunha linguaxe non sexista por parte dos poderes públicos 3. Introdución da variable sexo na elaboración de estudos e estatísticas que deban elaborar os poderes públicos Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 24. 4. Creación dun Plan estratéxico de igualdade de oportunidades 5. Regulanse os plans de igualdade nas empresas e a súa negociación nos convenios colectivos 6. Créase o distintivo empresarial en materia de igualdade 7. Establece medidas específicas para previr o acoso sexual e o acoso por razón de sexo no traballo Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 25. 8. Recoñécese o dereito á conciliación da vida persoal, familiar e laboral e o fomento da corresponsabilidade 9. Créase o permiso de paternidade autónomo (con prestación económica) 10. Créase una prestación por maternidade por parto de 42 días de duración para as traballadoras que non teñen suficiente cotización. 11. Prevé o desenvolvemento da figura xurídica da “titularidade compartida” (Lei 35/2011 , de 4 de outubro, sobre titularidade compartida das explotacións agrarias). Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 26. 12. Mellora a prestación económica por risco durante o embarazo 13. Protexe o risco durante a lactación, cunha prestación económica. 14. Establece a obriga de evitar toda discriminación no acceso e subministro de bens ou servizos. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 27. Que resulta máis fácil defender a igualdade ou a desigualdade?, por que?, que se pode argumentar sobre a igualdade? para que é favorable a igualdade? Como argumentar fronte a posicións desfavorables?, que se pode facer para favorecer a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres?, que implica a igualdade na práctica, na vida diaria? Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 28. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Desenvolvemento lexislativo: • Lei 39/1999, de 5 de novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras. • Lei 30/2003, de 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a valoración do impacto de xénero nas disposicións normativas que elabore o Goberno. • Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. • Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
 • 29. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Leis galegas de igualdade: • Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. • Lei 2/2007, de 28 de marzo, de traballo en igualdade das mulleres de Galicia. • Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero.
 • 30. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Instituto de la Mujer (Lei 16/1983, de 24 de outubro) I Plan de Igualdade de Oportunidades das Mulleres (1988-1990) II PIOM (1993-1995) III PIOM (1997-2000) IV PIOM (2003-2006) Plan estratéxico de igualdade de oportunidades (2008-2011)
 • 31. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional - Carmen Plaza Martín - - Blanca Hernández Oliver Juan Manuel Moreno Bonilla Ana Mato Adrover
 • 32. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 33. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional 1983:Ministerio de Cultura 1888: Ministerio de Asuntos Sociais Ministerio de Traballo 2008: Ministerio de Igualdade 2010:Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade 2011: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (Sª de Estado de Servizos Sociais e Igualdade) Historia
 • 34. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Organismos estatais de igualdade
 • 35. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Organismos estatais de igualdade: • Secretaría General de Políticas de Igualdad. • Do Ministerio de Igualdad á Secretaría de Estado de Igualdade. • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género e a Dirección General para la Igualdad de Oportunidades. • Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
 • 36. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Organismos estatais de igualdade: • Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM). • Observatorio contra la violencia doméstica y de género do Consejo General del Poder Judicial. • Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM). • Observatorio Militar para la Igualdad. • Unidad de Mujeres y Ciencia.
 • 37. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Organismos creados pola LOIEMH: • Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres • Unidades de Igualdad. • Consejos de Participación de la Mujer.
 • 38. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Organismos galegos: • Secretaría Xeral de Igualdade: Susana López Abella. • Comisión non permanente para a igualdade e para os dereitos das mulleres. • Unidade administrativa de igualdade (Consellería de Traballo e Benestar, Sª Xeral Técnica): M.ª Elisa Fdez. Pampillón • Unidade Muller e Ciencia de Galicia: Elena Vázque Cendón. • Observatorio da publicidade. • Consorcio Galego de Igualdade e Benestar: centros da Rede Galega de Acollemento: Beatriz Mato Otero • Rede Transfronteiriza dos Centros para Mulleres (CEDIM). • Centros de Información á Muller.
 • 39. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Susana López Abella Elisa Fernández Pampillón
 • 40. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades Artigo 41. Fomento da investigación, do desenvolvemento científico e da innovación tecnolóxica na universidade. 4. Promoverase que os equipos de investigación desenvolvan a súa carreira profesional fomentando unha presenza equilibrada entre mulleres e homes en todos os seus ámbitos. [Engadido pola lei 4/2007, de 12 de abril] Artigo 46. Derechos y deberes de los estudiantes. b. A igualdade de oportunidades e non discriminación por razóns de sexo, raza, relixión ou discapacidade ou cualquera outra condición ou circunstancia persoal ou social no acceso á universidade, ingreso nos centros, permanencia na universidade e exercicio dos dereitos académicos.
 • 41. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades Artigo 48. Normas xerais [Redacción segundo lei 4/2007, de 12 de abril] 3. A contratación do persoal docente e investigador, excepto a figura de Profesor Visitante, farase mediante concurso público [...] A selección efectuarase con respecto aos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade […] Artigo 62. Concursos para o acceso a prazas dos corpos docentes universitarios. 3. [...] A dita composición deberá axustarse aos principios de [...] , procurando unha composición equilibrada entre mulleres e homes, salvo que non sexa posible por razóns fundadas e obxectivas debidamente motivadas.
 • 42. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades Artigo 64. Garantías das probas. 1. Nos concursos de acceso quedarán garantidos, en todo momento, a igualdade de oportunidades dos candidatos e o respecto aos principios de mérito e capacidade. Artigo 75. Selección. 2. A selección do persoal de administración e servizos realizarase [...] atendendo aos principios de igualdade, mérito e capacidade.
 • 43. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional A igualdade na UVigo • Normas de paridade na composición dos órganos previstos nos Estatutos e nas comisións delegadas do Consello de Goberno. • Medidas específicas. • I Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo (2012- 2014).
 • 44. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 45. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 46. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 47. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional DaEleccióndosMembrosdo ConselloSocialedaComisiónde EstudosdePosgrao
 • 48. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Da Elección dos Membros do Consello Social e da Comisión de Estudos de Posgrao
 • 49. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Comisión de Estudos de Posgrao
 • 50. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Comisión de Estudos de Posgrao
 • 51. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional Da Comisión de Reclamacións a prazas de profesorado contratado
 • 52. I Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo (2012-2014) 1. Compromiso da UVigo coa igualdade de xénero. 2. A cultura da igualdade na Uvigo. 3. Docencia, investigación e transferencia de coñecemento con perspectiva de xénero. 4. Relacións sociais e as condicións de traballo nun contorno de igualdade. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 53. Compromiso coa igualdade • Afianzar e ampliar o compromiso da Universidade coa igualdade. • Dar visibilidade ao compromiso da UVigo coa igualdade. • Coñecer e facer visible a situación de homes e mulleres na Universidade. • Reforzar as estruturas existentes e crear estruturas específicas de apoio á política de igualdade. • Promover a participación e a presenza equilibrada de homes e mulleres. • Facer extensivo o compromiso coa igualdade a todas aquelas institucións e empresas coas que a UVigo mantén relacións institucionais. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 54. Cultura de igualdade na UVigo • Expandir e impregnar a cultura da igualdade na Universidade. • Promover a reflexión e o debate sobre a igualdade e sobre outros aspectos relativos á equidade de xénero. • Integrar a perspectiva de xénero na xeración, transmisión e transferencia de coñecemento. • Dar visibilidade e difundir a perspectiva de xénero na docencia, na investigación e na transferencia de coñecemento. • Impulsar a incorporación da perspectiva de xénero na docencia. • Impulsar a incorporación da perspectiva de xénero na investigación e na transferencia de coñecemento Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 55. Docencia, investigación e transferencia de coñecemento con perspectiva de xénero • Dar visibilidade e difundir a perspectiva de xénero na docencia e investigación. • Impulsar a incorporación da perspectiva de xénero na docencia. • Impulsar a incorporación da perspectiva de xénero na investigación e na transferencia de coñecemento. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 • 56. Relacións sociais e condicións de traballo nun contorno de igualdade • Aplicación do principio de igualdade nos procesos de selección, acceso, promoción e desenvolvemento profesional. • Impulsar a formación en xénero e darlle recoñecemento. • Incoporar a perspectiva de xénero na política salarial. • Facilitar a conciliación da vida persoal, profesional e familiar. • Introducir a perspectiva de xénero nas políticas de seguridade e saúde no traballo e na prevención das situacións de acoso e violencia. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional