SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Nguyễn Văn Mơ Cell phone 0988370426
Chương 4 POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
Câu 1: Nilon–6,6 là một loại
A. tơ visco. B. tơ poliamit. C. polieste. D. tơ axetat.
Câu 2: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là
A. PE. B. amilopectin. C. PVC. D. nhựa bakelit.
Câu 3: Tên gọi của polime có ký hiệu PVC là
A. poli vinylclorua. B. poli vinylclo.
C. poli(vinyl clorua). D. poli (vinyl) clorua.
Câu 4: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là
A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
C. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. D. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.
Câu 5: Polime có CT [(-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào?
A. Chất dẻo. B. Cao su. C. Tơ nilon. D. Tơ capron.
Câu 6: Cho các chất sau: NH2CH2COOH, HOOC-CH2-CH2OH,C2H5OH,CH2=CHCl. Số hợp chất tham gia phản ứng
trùng ngưng là
A. 1.B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hoá:
(1) (2) (3) (4) (5)
1 2 3 4 5A A A A A Poli(vinyl axetat)→ → → → → .
Biết số nguyên tử C trong phân tử A1 ít hơn trong phân tử A2 là 1 nguyên tử. Các chất A2 và A4 có thể
lần lượt là
A. propen và anđehit acrylic. B. axetilen và axit axetic.
C. axetilen và axit acrylic. D. etan và etyl axetat.
Câu 8: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1); [-NH-(CH2)5-CO-]n (2);
[C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là
A. (1), (2), (3). B. (1), (3). C. (2), (3). D. (1), (2).
Câu 9: Hãy cho biết có tối đa bao nhiêu polime được tạo thành từ các ancol bậc 2 có mạch cacbon phân nhánh
có cùng CTPT C6H14O?
A. 6. B. 8. C. 7. D. 9.
Câu 10: Từ amino axit có CT phân tả C3H7NO2 có thể tạo ra được bao nhiêu polime khác nhau?
A. 6.B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì
cần V m3
khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất
của cả quá trình là 50%)
A. 224,0. B. 286,7. C. 358,4. D. 448,0.
Câu 12: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176
đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là
A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 113 và 114. D. 121 và 152.
Câu 13: Khi clo hóa PVC thu được tơ clorin chứa 66,18% clo. Số mắt xích trung bình tác dụng với 1 phân tử
clo là
A. 1,5. B. 3. C. 2. D. 2,5.
Câu 14: Từ 150 kg metyl metacrylat có thể điều chế được m kg thủy tinh hữu cơ (plexiglas) với hiệu suất 90%.
Giá trị của m là
A. 135n. B. 150. C. 135. D. 150n.
Câu 15: Trong 1 kg gạo chứa 81% tinh bột có bao nhiêu mắt xích?
A. 3.1023
. B. 4.1021
. C. 3.1021
. D. 3.1024
.
Câu 16: Monome dùng để điều chế polime trong suốt không giòn (thuỷ tinh hữu cơ) là
A. CH2 = C(CH3) – COOCH3. B. CH2 = CH – COOCH3.
C. CH2 = CH – CH3. D. CH3COOCH = CH2.
Câu 17: Để tổng hợp polime, người ta không thể dùng
A. Phản ứng trùng hợp. B. Phản ứng trùng ngưng.
C. Phản ứng đồng trùng hợp. D. Phản ứng xà phòng hóa.
Câu 18: Nhóm các chất nào sau đây đều là polime thiên nhiên?
A. Cao su thiên nhiên, PVC, xenlulozơ, protit.
B. Cao su thiên nhiên, xenlulozơ, tơ tằm, tinh bột.
C. Cao su buna, PVC, xenlulozơ, nilon-6,6.
D. Nhựa P.E, PVC, cao su buna, nilon-6,6.
BTTN Hữu cơ Luyện thi Đại học 15
Nguyễn Văn Mơ Cell phone 0988370426
Câu 19: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại từ nào
thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ visco và tơ axetat. B. Tơ tằm và tơ enang.
C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
Câu 20: Tìm khái niệm đúng trong các khái niệm sau
A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.
B. Monome và mắc xích trong phân tử polime chỉ là một.
C. Cao su là polime thiên nhiên của isopren.
D. Sợi xelulozơ có thể bị đepolime hóa khi đun nóng.
Câu 21: Tơ nilon–6,6 là
A. Hexacloxyclohexan.
B. Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin.
C. Poliamit của axit ε aminocaproic.
D. Polieste của axit adilic và etylenglycol.
Câu 22: Polime thu được từ propen là
A. (−CH2−CH2−)n B. (−CH2−CH2−CH2−)n
C. D.
Câu 23: NH2(CH2)5COOH điều chế ra polime bằng phản ứng
A. trùng hợp. B. trùng ngưng.
C. đồng trùng hợp. D. đồng trùng ngưng.
Câu 24: Cao su buna-S được điều chế bằng phản ứng
A. trùng hợp. B. trùng ngưng.
C. đồng trùng hợp. D. đồng trùng ngưng.
Câu 25: Cho các công thức sau:
X: [ ]2 2 6 n
-CH -(CH ) -CO-
Y: [ ]2 5 n
-NH-(CH ) -CO-
Z: [ ]2 4 2 6 n
-CO-(CH ) -CO-NH-(CH ) -NH-
Công thức của tơ nilon là
A. Z. B. Y và Z. C. X và Z. D. X, Y, Z.
Câu 26: Polistiren không tham gia loại phản ứng nào sau đây?
A. giải trùng hợp. B. với Cl2/ánh sáng. C. với dd NaOH. D. với Cl2/Fe.
Câu 27: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A. propen. B. stiren. C. toluen. D. Isopren.
Câu 28: Cặp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng?
A. Phenol và fomanđehit.B. Buta-1,3-đien và stiren.
C. Axit ađipic và hexametylen điamin. D. Axit terephtalic và etylenglicol.
Câu 29: Phản ứng nào phân cắt mạch cacbon của polime?
A. cao su thiên nhiên cộng HCl.
B. Poli(vinyl axetat) thủy phân trong môi trường kiềm.
C. Thủy phân nilon-6 trong môi trường axit.
D. Thủy phân poli(metyl metacrylat) trong môi trường kiềm.
Câu 30: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là
A. tơ capron. B. tơ nilon-6,6. C. tơ visco. D. tơ tằm.
Câu 31: Tính chất nào sau đây không phải của polime?
A. Là chất rắn.
B. Không bay hơi.
C. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.
D. Khi nóng chảy đa số polime cho chất lỏng nhớt.
Câu 32: Poli(vinyl ancol) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây?
A. CH2=CH−COOCH3. B. CH2=CH−OCOCH3.
C. CH2=CH−COOC2H5. D. CH2=CH−OH.
BTTN Hữu cơ Luyện thi Đại học 16
CH2 CH
CH3
n
CH2 CH
CH3
n
Nguyễn Văn Mơ Cell phone 0988370426
Câu 33: Trong các phân tử polime: tinh bột (amilozơ), xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua),
nhựa phenol-fomanđehit. Những phân tử polime có cấu tạo mạch thẳng là
A. xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua).
B. tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa phenol-fomanđehit.
C. tinh bột (amilozơ), poli(vinyl clorua), xenlulozơ.
D. xenlulozơ, poli(vinyl clorua), nhựa phenol-fomanđehit (rắn).
Câu 34: Hợp chất X có CTPT C11H22O4. Biết X tác dụng với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ Y mạch thẳng
và 2 ancol là etanol và propan-2-ol. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. X là đieste.
B. Từ Y có thể điều chế được tơ nilon-6,6.
C. Công thức của Y là HOOC–[CH2]4–COOH (axit glutamic).
D. Tên gọi của X là etyl isopropyl ađipat.
Câu 35: Cho các polime: (-CH2-CH2-)n; (-CH2-CH=CH-CH2-)n; (-NH-CH2-CO-)n. Công thức của monome để
khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là
A. CH2=CH2; CH3-CH=C=CH2, NH2-CH2-COOH.
B. CH2=CH2; CH3-CH=CH-CH3, NH2-CH2-CH2-COOH
C. CH2=CH2; CH2=CH-CH=CH2, NH2-CH2-COOH.
D. CH2=CHCl;CH3-CH=CH-CH3, CH3-CH(NH2)-COOH.
Câu 36: Khái niệm nào sau đây phát biểu không đúng?
A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.
B. Monome và mắt xích trong phân tử polime chỉ là một.
C. Cao su thiên nhiên là polime của isopren.
D. Sợi xenlulozơ có thể bị đepolime hóa khi đun nóng.
Câu 37: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng tăng mạch polime?
A. poli(vinyl axetat) + nH2O OH−
→ poli(vinyl ancol) + nCH3COOH.
B. cao su thiên nhiên + nHCl → cao su hiđroclo hóa.
C. polistiren
0
300 C
→ n-stiren.
D. nhựa rezol
0
150 C
→ nhựa rezit + nH2O.
Câu 38: Các đồng phân ứng với CTPT C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được
sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với CTPT
C8H10O, thoả mãn tính chất trên là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 39: Cho (1) Etanol; (2) Vinylaxetylen; (3) Isopren; (4) 2-phenyletanol-1
Tập hợp nào có thể điều chế được cao su buna-S bằng 3 phản ứng
A. (1)+(3). B. (1)+(4). C. (2)+(3). D. (3)+(4).
Câu 40: Trong các polime sau đây: Bông (1); Tơ tằm (2); Len (3); Tơ visco (4); Tơ enang (5); Tơ axetat (6);
Tơ nilon (7); Tơ capron (8) loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ?
A. (1), (3), (7). B.2), (4), (8). C. (3), (5), (7). D. (1), (4), (6).
Câu 41: Mệnh đề nào không chính xác?
A. Các chất hữu cơ thuộc loại monome trùng ngưng luôn phải có hai nhóm chức trở lên.
B. Các chất hữu cơ có liên kết đôi đều tham gia phản ứng trùng hợp.
C. Polime có nhiệt độ nóng chảy không cố định.
D. Trong thành phần của cao su Buna-S không có nguyên tố lưu huỳnh.
Câu 42: Chất nào có khả năng trùng hợp tạo cao su, biết khi hidro hóa chất đó thu được isopentan?
A. CH2=C(CH3)CH=CH2. B. CH3C(CH3)=C=CH2.
C. CH3CH2CH=CH2. D. Tất cả đều sai.
Câu 43: Cho một số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit ađipic, (4) phenol, (5) acrilonitrin, (6)
buta-1,3-đien. Những chất nào có thể tham gia phản ứng trùng hợp?
A. (1), (2), (5), (6). B. (1), (2), (3), (4).
C. (1), (4), (5), (6). D. (2), (3), (4), (5).
Câu 44: Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng?
A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua). C. Caosubuna. D. Xenlulozơ.
Câu 45: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng giữ nguyên mạch polime?
A. Cao su + lưu huỳnh
0
t
→ cao su lưu hóa.
B. ( –NH–R–CO–)n + nH2O
+ 0
H , t
→ nH2NRCOOH.
BTTN Hữu cơ Luyện thi Đại học 17
Nguyễn Văn Mơ Cell phone 0988370426
C. (C6H10O5)n + nH2O
+ 0
H , t
→ nC6H12O6.
D. Poli(vinyl axetat) + nH2O OH−
→ poli(vinyl ancol) + nCH3COOH.
Câu 46: Cứ 5,668 g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 g brom trong CCl4. Hỏi tỉ lệ mắt xích butađien
và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu?
A.
2
3 . B.
1
2 . C.
1
3 . D.
3
5 .
Câu 47: Nhiệt phân nhựa cây gutta peccha được một chất lỏng X chứa 88,23% C; 11,76% H ( 2X/Nd =2,43 ).
Cứ 0,34 g X phản ứng với dd Br2 dư cho 1,94 g một chất lỏng nặng hơn nước và không tan trong nước. Biết X
phản ứng với H2 dư được isopentan và khi trùng hợp X được polime có tính đàn hồi. CTCT của X là
A. CH2=C=C(CH3)2. B. HC≡C–CH(CH3)2.
C. CH2=C(CH3)–CH=CH2. D. CH2=CH–CH=CH2.
Câu 48: Từ 100ml dd ancol etylic 33,34% (D = 0,69) điều chế được bao nhiêu kg PE (hiệu suất 100%)?
A. 23 kg. B. 14 kg. C. 18 kg. D. 28 kg.
Câu 49: Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng
với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
A. 5.B. 6. C. 4. D. 3.
Câu 50: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95% khí thiên nhiên) theo sơ
đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:
Metan
hs 15%
→ Axetilen
hs 95%
→ Vinyl clorua
hs 90%
→ PVC
Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3
khí thiên nhiên (đo ở đktc)?
A. 5589m3
. B. 5883m3
. C. 2941m3
. D. 5880m3
.
Câu 51: Người ta sản xuất cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau:
Gỗ
35%
→ glucôzơ
80%
→ ancol etylic
60%
→ Butađien-1,3
100%
→ Cao su Buna.
Tính lượng gỗ cần thiết để sản xuất được 1 tấn cao su, giả sử trong gỗ chứa 50% xenlulozơ?
A. 35,714 tấn. B. 17,857 tấn. C. 8,929 tấn. D. 18,365 tấn.
Câu 52: Phân tử khối của tơ capron là 15000 đvC. Số mắt xích trong phân tử của loại tơ này là
A. 113. B. 133. C. 118. D. 121.
Câu 53: Đốt cháy 1V hidrocacbon Y cần 6V khí oxi và tạo ra 4V khí CO2. Từ hidrocacbon Y trên tạo ra được
bao nhiêu polime trùng hợp?
A. 2.B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 54: Khi đốt cháy một polime chỉ thu được CO2 và hơi nước với tỉ lệ mol 1: 1. Polime đem đốt là
A. PE. B. PVC. C. tinh bột. D. protein.
Câu 55: Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol cần dùng tương ứng lần
lượt là bao nhiêu? (Biết hiệu suất quá trình este hóa và quá trình trùng hợp lần lượt là 60% và 80%).
A. 215 kg và 80 kg. B. 171 kg và 82 kg.
C. 65 kg và 40 kg. D. 150 kg và 70kg.
Câu 56: Tiến hành trùng hợp 20,8 g stiren, hỗn hợp sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 500ml dd Br2 0,2M. Phần
trăm khối lượng stiren đã tham gia phản ứng trùng hợp là
A. 25%. B. 50%. C. 60%. D. 75%.
Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và
bình 2 đựng dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m g, bình 2 có 100 g kết tủa. Giá trị của m là
A. 9.B. 18. C. 36. D. 54
Câu 58: Cho các chất: O2N[CH2]6NO2 và Br[CH2]6Br. Để tạo thành nilon-6,6 từ các chất trên (các chất vô cơ
và điều kiện cần có đủ) thì số phản ứng tối thiểu xảy ra là
A. 3.B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 59: Cao su lưu hóa chứa 2% lưu huỳnh. Có khoảng bao nhiêu mắc xích isopren có một cầu nối lưu huỳnh
-S-S-?
A. 46. B. 47. C. 37. D. 36.
Câu 60: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa
8,69% nitơ. Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su là
A. 1 : 2. B. 1 : 1. C. 2 : 1. D. 3 : 1.
BTTN Hữu cơ Luyện thi Đại học 18

More Related Content

What's hot

Chuyên đề 1 bài tập đại cương hóa học hữu cơ
Chuyên đề 1 bài tập đại cương hóa học hữu cơChuyên đề 1 bài tập đại cương hóa học hữu cơ
Chuyên đề 1 bài tập đại cương hóa học hữu cơLá Mùa Thu
 
Bt hidrocac khong no tn
Bt hidrocac khong no tnBt hidrocac khong no tn
Bt hidrocac khong no tnhuynhleny1997
 
Bt thơm ancol- phenol1819
Bt thơm  ancol- phenol1819Bt thơm  ancol- phenol1819
Bt thơm ancol- phenol1819calieu
 
Hóa học 12 thpt 142
Hóa học 12 thpt 142Hóa học 12 thpt 142
Hóa học 12 thpt 142linhvinhlong
 
Axit huuco
Axit huucoAxit huuco
Axit huucoMinh Le
 
Bai tap trac nghiem hoa huu co 11
Bai tap trac nghiem hoa huu co 11Bai tap trac nghiem hoa huu co 11
Bai tap trac nghiem hoa huu co 11tuyphuoc02
 
De thi thu dh 2013 khoi a co dap an hoa
De thi thu dh 2013 khoi a co dap an  hoaDe thi thu dh 2013 khoi a co dap an  hoa
De thi thu dh 2013 khoi a co dap an hoaadminseo
 
De thi thu mon hoa nam 2013
De thi thu mon hoa nam 2013De thi thu mon hoa nam 2013
De thi thu mon hoa nam 2013adminseo
 
đề Thi thử đại học môn hóa năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa năm 2013adminseo
 
Câu hỏi giáo khoa môn Hóa bài 1
Câu hỏi giáo khoa môn Hóa bài 1Câu hỏi giáo khoa môn Hóa bài 1
Câu hỏi giáo khoa môn Hóa bài 1Nguyễn Tấn Trung
 
Hoa tot nghiep
Hoa tot nghiepHoa tot nghiep
Hoa tot nghiepadminseo
 
Bài tập polime
Bài tập polimeBài tập polime
Bài tập polimeHoang Ngoc
 
Bài tập hóa hữu cơ 12
Bài tập hóa hữu cơ 12Bài tập hóa hữu cơ 12
Bài tập hóa hữu cơ 12Vy Nguyen
 
ĐỀ KIỂM TRA HÓA CHƯƠNG I+II
ĐỀ KIỂM TRA HÓA CHƯƠNG I+IIĐỀ KIỂM TRA HÓA CHƯƠNG I+II
ĐỀ KIỂM TRA HÓA CHƯƠNG I+IIDuy Anh Nguyễn
 

What's hot (20)

Amin
Amin Amin
Amin
 
Nhom5 dekiemtra(nhieuluachon)
Nhom5 dekiemtra(nhieuluachon)Nhom5 dekiemtra(nhieuluachon)
Nhom5 dekiemtra(nhieuluachon)
 
Chuyên đề 1 bài tập đại cương hóa học hữu cơ
Chuyên đề 1 bài tập đại cương hóa học hữu cơChuyên đề 1 bài tập đại cương hóa học hữu cơ
Chuyên đề 1 bài tập đại cương hóa học hữu cơ
 
Bt hidrocac khong no tn
Bt hidrocac khong no tnBt hidrocac khong no tn
Bt hidrocac khong no tn
 
Bt thơm ancol- phenol1819
Bt thơm  ancol- phenol1819Bt thơm  ancol- phenol1819
Bt thơm ancol- phenol1819
 
Hóa học 12 thpt 142
Hóa học 12 thpt 142Hóa học 12 thpt 142
Hóa học 12 thpt 142
 
2. hidrocacbon
2. hidrocacbon2. hidrocacbon
2. hidrocacbon
 
Axit huuco
Axit huucoAxit huuco
Axit huuco
 
Bai tap trac nghiem hoa huu co 11
Bai tap trac nghiem hoa huu co 11Bai tap trac nghiem hoa huu co 11
Bai tap trac nghiem hoa huu co 11
 
De thi thu dh 2013 khoi a co dap an hoa
De thi thu dh 2013 khoi a co dap an  hoaDe thi thu dh 2013 khoi a co dap an  hoa
De thi thu dh 2013 khoi a co dap an hoa
 
đề 1
đề 1đề 1
đề 1
 
De thi thu mon hoa nam 2013
De thi thu mon hoa nam 2013De thi thu mon hoa nam 2013
De thi thu mon hoa nam 2013
 
đề Thi thử đại học môn hóa năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa năm 2013
 
Câu hỏi giáo khoa môn Hóa bài 1
Câu hỏi giáo khoa môn Hóa bài 1Câu hỏi giáo khoa môn Hóa bài 1
Câu hỏi giáo khoa môn Hóa bài 1
 
2017 soạn 219 câu đếm
2017 soạn 219 câu đếm2017 soạn 219 câu đếm
2017 soạn 219 câu đếm
 
Hoa tot nghiep
Hoa tot nghiepHoa tot nghiep
Hoa tot nghiep
 
Bài tập polime
Bài tập polimeBài tập polime
Bài tập polime
 
Bài tập hóa hữu cơ 12
Bài tập hóa hữu cơ 12Bài tập hóa hữu cơ 12
Bài tập hóa hữu cơ 12
 
ĐỀ KIỂM TRA HÓA CHƯƠNG I+II
ĐỀ KIỂM TRA HÓA CHƯƠNG I+IIĐỀ KIỂM TRA HÓA CHƯƠNG I+II
ĐỀ KIỂM TRA HÓA CHƯƠNG I+II
 
Bộ đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án - đề số 3
Bộ đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án - đề số 3Bộ đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án - đề số 3
Bộ đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án - đề số 3
 

Viewers also liked

Các trạng thái vật lý của polymer
Các trạng thái vật lý của polymer Các trạng thái vật lý của polymer
Các trạng thái vật lý của polymer Hà Nội
 
20543480 bai-giảng-hoa-lý-polyme
20543480 bai-giảng-hoa-lý-polyme20543480 bai-giảng-hoa-lý-polyme
20543480 bai-giảng-hoa-lý-polymebacninh2010
 
Nhựa polystyren. nhóm 2.2
Nhựa polystyren. nhóm 2.2Nhựa polystyren. nhóm 2.2
Nhựa polystyren. nhóm 2.2Khang Phan
 
Dạy học theo chuyên đề: Chương Polime THPT lớp 12
Dạy học theo chuyên đề: Chương Polime THPT lớp 12Dạy học theo chuyên đề: Chương Polime THPT lớp 12
Dạy học theo chuyên đề: Chương Polime THPT lớp 12Đan Bình
 

Viewers also liked (11)

Các trạng thái vật lý của polymer
Các trạng thái vật lý của polymer Các trạng thái vật lý của polymer
Các trạng thái vật lý của polymer
 
20543480 bai-giảng-hoa-lý-polyme
20543480 bai-giảng-hoa-lý-polyme20543480 bai-giảng-hoa-lý-polyme
20543480 bai-giảng-hoa-lý-polyme
 
Tuyen sinh lop on thi dh
Tuyen sinh lop on thi dhTuyen sinh lop on thi dh
Tuyen sinh lop on thi dh
 
Bai huong dan hoc sinh
Bai huong dan hoc sinhBai huong dan hoc sinh
Bai huong dan hoc sinh
 
Este
EsteEste
Este
 
đề Thi lop 12- lần 01
đề Thi  lop 12- lần 01đề Thi  lop 12- lần 01
đề Thi lop 12- lần 01
 
Polyvinylacetate
PolyvinylacetatePolyvinylacetate
Polyvinylacetate
 
Nhựa polystyren. nhóm 2.2
Nhựa polystyren. nhóm 2.2Nhựa polystyren. nhóm 2.2
Nhựa polystyren. nhóm 2.2
 
PVAc
PVAcPVAc
PVAc
 
Dạy học theo chuyên đề: Chương Polime THPT lớp 12
Dạy học theo chuyên đề: Chương Polime THPT lớp 12Dạy học theo chuyên đề: Chương Polime THPT lớp 12
Dạy học theo chuyên đề: Chương Polime THPT lớp 12
 
Pva
PvaPva
Pva
 

Similar to Polime(3)

Kiểm tra chất lượng hóa 12 b
Kiểm tra chất lượng hóa 12 bKiểm tra chất lượng hóa 12 b
Kiểm tra chất lượng hóa 12 bPhương Tuấn Đỗ
 
Bo de-kiem-tra-hoa-ky-mon-hoa-12-cb-nc-09-10-ischoolnet
Bo de-kiem-tra-hoa-ky-mon-hoa-12-cb-nc-09-10-ischoolnetBo de-kiem-tra-hoa-ky-mon-hoa-12-cb-nc-09-10-ischoolnet
Bo de-kiem-tra-hoa-ky-mon-hoa-12-cb-nc-09-10-ischoolnetThai Hang
 
BÀI 15. LUYỆN TẬP POLIME VÀ VÂT LIÊU POLIME
BÀI 15. LUYỆN TẬP POLIME VÀ VÂT LIÊU POLIMEBÀI 15. LUYỆN TẬP POLIME VÀ VÂT LIÊU POLIME
BÀI 15. LUYỆN TẬP POLIME VÀ VÂT LIÊU POLIMEHoconngaytho Lê
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ HÓA 12 ĐẦY ĐỦ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ HÓA 12 ĐẦY ĐỦĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ HÓA 12 ĐẦY ĐỦ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ HÓA 12 ĐẦY ĐỦĐinh Hà My
 
De thi dai hoc mon hoa (11)
De thi dai hoc mon hoa (11)De thi dai hoc mon hoa (11)
De thi dai hoc mon hoa (11)SEO by MOZ
 
[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan1)
[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan1)[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan1)
[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan1)Thanh Thanh
 
Amino axit chuyen de bai tap hoa 12
Amino axit chuyen de bai tap hoa 12Amino axit chuyen de bai tap hoa 12
Amino axit chuyen de bai tap hoa 12viettrongnhan
 
Cac dang-bai-tap-trac-nghiem-este-lipit
Cac dang-bai-tap-trac-nghiem-este-lipit Cac dang-bai-tap-trac-nghiem-este-lipit
Cac dang-bai-tap-trac-nghiem-este-lipit Thien Huong
 
Tong hop de kt 12 hk 1 2012
Tong hop de kt 12 hk 1  2012Tong hop de kt 12 hk 1  2012
Tong hop de kt 12 hk 1 2012Việt Lùn
 
Amin aminoaxit protein de-kho
Amin aminoaxit protein de-khoAmin aminoaxit protein de-kho
Amin aminoaxit protein de-khoNgoc Phu Nguyen
 
Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề136
Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề136Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề136
Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề136Linh Nguyễn
 
Aminaminoaxitprotein trong de thi dai hoc 20072013
Aminaminoaxitprotein trong de thi dai hoc 20072013Aminaminoaxitprotein trong de thi dai hoc 20072013
Aminaminoaxitprotein trong de thi dai hoc 20072013ha7632000
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-tran-van-lan
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-tran-van-lanDe thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-tran-van-lan
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-tran-van-lanonthitot .com
 
Ancolphenol trong de dh 20072014
Ancolphenol trong de dh 20072014Ancolphenol trong de dh 20072014
Ancolphenol trong de dh 20072014ha7632000
 
Thi bd đh hoa 485
Thi bd đh hoa 485Thi bd đh hoa 485
Thi bd đh hoa 485vjt_chjen
 
De thi thu hk ii bien soan
De thi thu hk ii bien soanDe thi thu hk ii bien soan
De thi thu hk ii bien soanha7632000
 
Đề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối A
Đề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối AĐề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối A
Đề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối Atuituhoc
 
Tai lieu luyen thi mon hoa de thi dh hoa khoi a - nam 2007
Tai lieu luyen thi mon hoa  de thi dh hoa khoi a - nam 2007Tai lieu luyen thi mon hoa  de thi dh hoa khoi a - nam 2007
Tai lieu luyen thi mon hoa de thi dh hoa khoi a - nam 2007Trungtâmluyệnthi Qsc
 

Similar to Polime(3) (20)

Kiểm tra chất lượng hóa 12 b
Kiểm tra chất lượng hóa 12 bKiểm tra chất lượng hóa 12 b
Kiểm tra chất lượng hóa 12 b
 
Bo de-kiem-tra-hoa-ky-mon-hoa-12-cb-nc-09-10-ischoolnet
Bo de-kiem-tra-hoa-ky-mon-hoa-12-cb-nc-09-10-ischoolnetBo de-kiem-tra-hoa-ky-mon-hoa-12-cb-nc-09-10-ischoolnet
Bo de-kiem-tra-hoa-ky-mon-hoa-12-cb-nc-09-10-ischoolnet
 
BÀI 15. LUYỆN TẬP POLIME VÀ VÂT LIÊU POLIME
BÀI 15. LUYỆN TẬP POLIME VÀ VÂT LIÊU POLIMEBÀI 15. LUYỆN TẬP POLIME VÀ VÂT LIÊU POLIME
BÀI 15. LUYỆN TẬP POLIME VÀ VÂT LIÊU POLIME
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ HÓA 12 ĐẦY ĐỦ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ HÓA 12 ĐẦY ĐỦĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ HÓA 12 ĐẦY ĐỦ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ HÓA 12 ĐẦY ĐỦ
 
De thi dai hoc mon hoa (11)
De thi dai hoc mon hoa (11)De thi dai hoc mon hoa (11)
De thi dai hoc mon hoa (11)
 
[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan1)
[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan1)[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan1)
[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan1)
 
Amino axit chuyen de bai tap hoa 12
Amino axit chuyen de bai tap hoa 12Amino axit chuyen de bai tap hoa 12
Amino axit chuyen de bai tap hoa 12
 
Cac dang-bai-tap-trac-nghiem-este-lipit
Cac dang-bai-tap-trac-nghiem-este-lipit Cac dang-bai-tap-trac-nghiem-este-lipit
Cac dang-bai-tap-trac-nghiem-este-lipit
 
Tong hop de kt 12 hk 1 2012
Tong hop de kt 12 hk 1  2012Tong hop de kt 12 hk 1  2012
Tong hop de kt 12 hk 1 2012
 
6edbai tap ve este
6edbai tap ve este6edbai tap ve este
6edbai tap ve este
 
Bai tap axit cacboxylic
Bai tap axit cacboxylicBai tap axit cacboxylic
Bai tap axit cacboxylic
 
Amin aminoaxit protein de-kho
Amin aminoaxit protein de-khoAmin aminoaxit protein de-kho
Amin aminoaxit protein de-kho
 
Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề136
Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề136Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề136
Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề136
 
Aminaminoaxitprotein trong de thi dai hoc 20072013
Aminaminoaxitprotein trong de thi dai hoc 20072013Aminaminoaxitprotein trong de thi dai hoc 20072013
Aminaminoaxitprotein trong de thi dai hoc 20072013
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-tran-van-lan
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-tran-van-lanDe thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-tran-van-lan
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-tran-van-lan
 
Ancolphenol trong de dh 20072014
Ancolphenol trong de dh 20072014Ancolphenol trong de dh 20072014
Ancolphenol trong de dh 20072014
 
Thi bd đh hoa 485
Thi bd đh hoa 485Thi bd đh hoa 485
Thi bd đh hoa 485
 
De thi thu hk ii bien soan
De thi thu hk ii bien soanDe thi thu hk ii bien soan
De thi thu hk ii bien soan
 
Đề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối A
Đề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối AĐề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối A
Đề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối A
 
Tai lieu luyen thi mon hoa de thi dh hoa khoi a - nam 2007
Tai lieu luyen thi mon hoa  de thi dh hoa khoi a - nam 2007Tai lieu luyen thi mon hoa  de thi dh hoa khoi a - nam 2007
Tai lieu luyen thi mon hoa de thi dh hoa khoi a - nam 2007
 

Recently uploaded

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTrangL188166
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx7E26NguynThThyLinh
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayLcTh15
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Mạch điện spkt..........................
Mạch điện spkt..........................Mạch điện spkt..........................
Mạch điện spkt..........................hungdinh180
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem Số Mệnh
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxxaxanhuxaxoi
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìanlqd1402
 

Recently uploaded (20)

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
Mạch điện spkt..........................
Mạch điện spkt..........................Mạch điện spkt..........................
Mạch điện spkt..........................
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
 

Polime(3)

 • 1. Nguyễn Văn Mơ Cell phone 0988370426 Chương 4 POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME Câu 1: Nilon–6,6 là một loại A. tơ visco. B. tơ poliamit. C. polieste. D. tơ axetat. Câu 2: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là A. PE. B. amilopectin. C. PVC. D. nhựa bakelit. Câu 3: Tên gọi của polime có ký hiệu PVC là A. poli vinylclorua. B. poli vinylclo. C. poli(vinyl clorua). D. poli (vinyl) clorua. Câu 4: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. C. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. D. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. Câu 5: Polime có CT [(-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào? A. Chất dẻo. B. Cao su. C. Tơ nilon. D. Tơ capron. Câu 6: Cho các chất sau: NH2CH2COOH, HOOC-CH2-CH2OH,C2H5OH,CH2=CHCl. Số hợp chất tham gia phản ứng trùng ngưng là A. 1.B. 2. C. 3. D. 4. Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hoá: (1) (2) (3) (4) (5) 1 2 3 4 5A A A A A Poli(vinyl axetat)→ → → → → . Biết số nguyên tử C trong phân tử A1 ít hơn trong phân tử A2 là 1 nguyên tử. Các chất A2 và A4 có thể lần lượt là A. propen và anđehit acrylic. B. axetilen và axit axetic. C. axetilen và axit acrylic. D. etan và etyl axetat. Câu 8: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1); [-NH-(CH2)5-CO-]n (2); [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (2), (3). B. (1), (3). C. (2), (3). D. (1), (2). Câu 9: Hãy cho biết có tối đa bao nhiêu polime được tạo thành từ các ancol bậc 2 có mạch cacbon phân nhánh có cùng CTPT C6H14O? A. 6. B. 8. C. 7. D. 9. Câu 10: Từ amino axit có CT phân tả C3H7NO2 có thể tạo ra được bao nhiêu polime khác nhau? A. 6.B. 3. C. 5. D. 4. Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%) A. 224,0. B. 286,7. C. 358,4. D. 448,0. Câu 12: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 113 và 114. D. 121 và 152. Câu 13: Khi clo hóa PVC thu được tơ clorin chứa 66,18% clo. Số mắt xích trung bình tác dụng với 1 phân tử clo là A. 1,5. B. 3. C. 2. D. 2,5. Câu 14: Từ 150 kg metyl metacrylat có thể điều chế được m kg thủy tinh hữu cơ (plexiglas) với hiệu suất 90%. Giá trị của m là A. 135n. B. 150. C. 135. D. 150n. Câu 15: Trong 1 kg gạo chứa 81% tinh bột có bao nhiêu mắt xích? A. 3.1023 . B. 4.1021 . C. 3.1021 . D. 3.1024 . Câu 16: Monome dùng để điều chế polime trong suốt không giòn (thuỷ tinh hữu cơ) là A. CH2 = C(CH3) – COOCH3. B. CH2 = CH – COOCH3. C. CH2 = CH – CH3. D. CH3COOCH = CH2. Câu 17: Để tổng hợp polime, người ta không thể dùng A. Phản ứng trùng hợp. B. Phản ứng trùng ngưng. C. Phản ứng đồng trùng hợp. D. Phản ứng xà phòng hóa. Câu 18: Nhóm các chất nào sau đây đều là polime thiên nhiên? A. Cao su thiên nhiên, PVC, xenlulozơ, protit. B. Cao su thiên nhiên, xenlulozơ, tơ tằm, tinh bột. C. Cao su buna, PVC, xenlulozơ, nilon-6,6. D. Nhựa P.E, PVC, cao su buna, nilon-6,6. BTTN Hữu cơ Luyện thi Đại học 15
 • 2. Nguyễn Văn Mơ Cell phone 0988370426 Câu 19: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại từ nào thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ visco và tơ axetat. B. Tơ tằm và tơ enang. C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ nilon-6,6. Câu 20: Tìm khái niệm đúng trong các khái niệm sau A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn. B. Monome và mắc xích trong phân tử polime chỉ là một. C. Cao su là polime thiên nhiên của isopren. D. Sợi xelulozơ có thể bị đepolime hóa khi đun nóng. Câu 21: Tơ nilon–6,6 là A. Hexacloxyclohexan. B. Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin. C. Poliamit của axit ε aminocaproic. D. Polieste của axit adilic và etylenglycol. Câu 22: Polime thu được từ propen là A. (−CH2−CH2−)n B. (−CH2−CH2−CH2−)n C. D. Câu 23: NH2(CH2)5COOH điều chế ra polime bằng phản ứng A. trùng hợp. B. trùng ngưng. C. đồng trùng hợp. D. đồng trùng ngưng. Câu 24: Cao su buna-S được điều chế bằng phản ứng A. trùng hợp. B. trùng ngưng. C. đồng trùng hợp. D. đồng trùng ngưng. Câu 25: Cho các công thức sau: X: [ ]2 2 6 n -CH -(CH ) -CO- Y: [ ]2 5 n -NH-(CH ) -CO- Z: [ ]2 4 2 6 n -CO-(CH ) -CO-NH-(CH ) -NH- Công thức của tơ nilon là A. Z. B. Y và Z. C. X và Z. D. X, Y, Z. Câu 26: Polistiren không tham gia loại phản ứng nào sau đây? A. giải trùng hợp. B. với Cl2/ánh sáng. C. với dd NaOH. D. với Cl2/Fe. Câu 27: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. propen. B. stiren. C. toluen. D. Isopren. Câu 28: Cặp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng? A. Phenol và fomanđehit.B. Buta-1,3-đien và stiren. C. Axit ađipic và hexametylen điamin. D. Axit terephtalic và etylenglicol. Câu 29: Phản ứng nào phân cắt mạch cacbon của polime? A. cao su thiên nhiên cộng HCl. B. Poli(vinyl axetat) thủy phân trong môi trường kiềm. C. Thủy phân nilon-6 trong môi trường axit. D. Thủy phân poli(metyl metacrylat) trong môi trường kiềm. Câu 30: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. tơ capron. B. tơ nilon-6,6. C. tơ visco. D. tơ tằm. Câu 31: Tính chất nào sau đây không phải của polime? A. Là chất rắn. B. Không bay hơi. C. Có nhiệt độ nóng chảy xác định. D. Khi nóng chảy đa số polime cho chất lỏng nhớt. Câu 32: Poli(vinyl ancol) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây? A. CH2=CH−COOCH3. B. CH2=CH−OCOCH3. C. CH2=CH−COOC2H5. D. CH2=CH−OH. BTTN Hữu cơ Luyện thi Đại học 16 CH2 CH CH3 n CH2 CH CH3 n
 • 3. Nguyễn Văn Mơ Cell phone 0988370426 Câu 33: Trong các phân tử polime: tinh bột (amilozơ), xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa phenol-fomanđehit. Những phân tử polime có cấu tạo mạch thẳng là A. xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua). B. tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa phenol-fomanđehit. C. tinh bột (amilozơ), poli(vinyl clorua), xenlulozơ. D. xenlulozơ, poli(vinyl clorua), nhựa phenol-fomanđehit (rắn). Câu 34: Hợp chất X có CTPT C11H22O4. Biết X tác dụng với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ Y mạch thẳng và 2 ancol là etanol và propan-2-ol. Kết luận nào sau đây không đúng? A. X là đieste. B. Từ Y có thể điều chế được tơ nilon-6,6. C. Công thức của Y là HOOC–[CH2]4–COOH (axit glutamic). D. Tên gọi của X là etyl isopropyl ađipat. Câu 35: Cho các polime: (-CH2-CH2-)n; (-CH2-CH=CH-CH2-)n; (-NH-CH2-CO-)n. Công thức của monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2; CH3-CH=C=CH2, NH2-CH2-COOH. B. CH2=CH2; CH3-CH=CH-CH3, NH2-CH2-CH2-COOH C. CH2=CH2; CH2=CH-CH=CH2, NH2-CH2-COOH. D. CH2=CHCl;CH3-CH=CH-CH3, CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 36: Khái niệm nào sau đây phát biểu không đúng? A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn. B. Monome và mắt xích trong phân tử polime chỉ là một. C. Cao su thiên nhiên là polime của isopren. D. Sợi xenlulozơ có thể bị đepolime hóa khi đun nóng. Câu 37: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng tăng mạch polime? A. poli(vinyl axetat) + nH2O OH− → poli(vinyl ancol) + nCH3COOH. B. cao su thiên nhiên + nHCl → cao su hiđroclo hóa. C. polistiren 0 300 C → n-stiren. D. nhựa rezol 0 150 C → nhựa rezit + nH2O. Câu 38: Các đồng phân ứng với CTPT C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với CTPT C8H10O, thoả mãn tính chất trên là A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Câu 39: Cho (1) Etanol; (2) Vinylaxetylen; (3) Isopren; (4) 2-phenyletanol-1 Tập hợp nào có thể điều chế được cao su buna-S bằng 3 phản ứng A. (1)+(3). B. (1)+(4). C. (2)+(3). D. (3)+(4). Câu 40: Trong các polime sau đây: Bông (1); Tơ tằm (2); Len (3); Tơ visco (4); Tơ enang (5); Tơ axetat (6); Tơ nilon (7); Tơ capron (8) loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ? A. (1), (3), (7). B.2), (4), (8). C. (3), (5), (7). D. (1), (4), (6). Câu 41: Mệnh đề nào không chính xác? A. Các chất hữu cơ thuộc loại monome trùng ngưng luôn phải có hai nhóm chức trở lên. B. Các chất hữu cơ có liên kết đôi đều tham gia phản ứng trùng hợp. C. Polime có nhiệt độ nóng chảy không cố định. D. Trong thành phần của cao su Buna-S không có nguyên tố lưu huỳnh. Câu 42: Chất nào có khả năng trùng hợp tạo cao su, biết khi hidro hóa chất đó thu được isopentan? A. CH2=C(CH3)CH=CH2. B. CH3C(CH3)=C=CH2. C. CH3CH2CH=CH2. D. Tất cả đều sai. Câu 43: Cho một số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit ađipic, (4) phenol, (5) acrilonitrin, (6) buta-1,3-đien. Những chất nào có thể tham gia phản ứng trùng hợp? A. (1), (2), (5), (6). B. (1), (2), (3), (4). C. (1), (4), (5), (6). D. (2), (3), (4), (5). Câu 44: Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng? A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua). C. Caosubuna. D. Xenlulozơ. Câu 45: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng giữ nguyên mạch polime? A. Cao su + lưu huỳnh 0 t → cao su lưu hóa. B. ( –NH–R–CO–)n + nH2O + 0 H , t → nH2NRCOOH. BTTN Hữu cơ Luyện thi Đại học 17
 • 4. Nguyễn Văn Mơ Cell phone 0988370426 C. (C6H10O5)n + nH2O + 0 H , t → nC6H12O6. D. Poli(vinyl axetat) + nH2O OH− → poli(vinyl ancol) + nCH3COOH. Câu 46: Cứ 5,668 g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 g brom trong CCl4. Hỏi tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu? A. 2 3 . B. 1 2 . C. 1 3 . D. 3 5 . Câu 47: Nhiệt phân nhựa cây gutta peccha được một chất lỏng X chứa 88,23% C; 11,76% H ( 2X/Nd =2,43 ). Cứ 0,34 g X phản ứng với dd Br2 dư cho 1,94 g một chất lỏng nặng hơn nước và không tan trong nước. Biết X phản ứng với H2 dư được isopentan và khi trùng hợp X được polime có tính đàn hồi. CTCT của X là A. CH2=C=C(CH3)2. B. HC≡C–CH(CH3)2. C. CH2=C(CH3)–CH=CH2. D. CH2=CH–CH=CH2. Câu 48: Từ 100ml dd ancol etylic 33,34% (D = 0,69) điều chế được bao nhiêu kg PE (hiệu suất 100%)? A. 23 kg. B. 14 kg. C. 18 kg. D. 28 kg. Câu 49: Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là A. 5.B. 6. C. 4. D. 3. Câu 50: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: Metan hs 15% → Axetilen hs 95% → Vinyl clorua hs 90% → PVC Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đo ở đktc)? A. 5589m3 . B. 5883m3 . C. 2941m3 . D. 5880m3 . Câu 51: Người ta sản xuất cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau: Gỗ 35% → glucôzơ 80% → ancol etylic 60% → Butađien-1,3 100% → Cao su Buna. Tính lượng gỗ cần thiết để sản xuất được 1 tấn cao su, giả sử trong gỗ chứa 50% xenlulozơ? A. 35,714 tấn. B. 17,857 tấn. C. 8,929 tấn. D. 18,365 tấn. Câu 52: Phân tử khối của tơ capron là 15000 đvC. Số mắt xích trong phân tử của loại tơ này là A. 113. B. 133. C. 118. D. 121. Câu 53: Đốt cháy 1V hidrocacbon Y cần 6V khí oxi và tạo ra 4V khí CO2. Từ hidrocacbon Y trên tạo ra được bao nhiêu polime trùng hợp? A. 2.B. 3. C. 4. D. 5. Câu 54: Khi đốt cháy một polime chỉ thu được CO2 và hơi nước với tỉ lệ mol 1: 1. Polime đem đốt là A. PE. B. PVC. C. tinh bột. D. protein. Câu 55: Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol cần dùng tương ứng lần lượt là bao nhiêu? (Biết hiệu suất quá trình este hóa và quá trình trùng hợp lần lượt là 60% và 80%). A. 215 kg và 80 kg. B. 171 kg và 82 kg. C. 65 kg và 40 kg. D. 150 kg và 70kg. Câu 56: Tiến hành trùng hợp 20,8 g stiren, hỗn hợp sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 500ml dd Br2 0,2M. Phần trăm khối lượng stiren đã tham gia phản ứng trùng hợp là A. 25%. B. 50%. C. 60%. D. 75%. Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m g, bình 2 có 100 g kết tủa. Giá trị của m là A. 9.B. 18. C. 36. D. 54 Câu 58: Cho các chất: O2N[CH2]6NO2 và Br[CH2]6Br. Để tạo thành nilon-6,6 từ các chất trên (các chất vô cơ và điều kiện cần có đủ) thì số phản ứng tối thiểu xảy ra là A. 3.B. 4. C. 5. D. 6. Câu 59: Cao su lưu hóa chứa 2% lưu huỳnh. Có khoảng bao nhiêu mắc xích isopren có một cầu nối lưu huỳnh -S-S-? A. 46. B. 47. C. 37. D. 36. Câu 60: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8,69% nitơ. Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su là A. 1 : 2. B. 1 : 1. C. 2 : 1. D. 3 : 1. BTTN Hữu cơ Luyện thi Đại học 18