SlideShare a Scribd company logo
Minder ontheffingen door Gedragscode flora en faunawet
De Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector levert veel tijdwinst op, verwacht Pieter Clerx, senior beleidsmedewerker

bouwcondities en regelgeving. “Als bouwbedrijven volgens die gedragscode hun werk inrichten, hoeven ze minder ontheffingen

aan te vragen. En we weten allemaal wat voor ellende het oplevert als je tijdens de rit moet stoppen.”Namens minister Gerda Verburg van Landbouw,    konden bedrijven niets doen. Daar is nu veran-   Flora en Fauna (NDFF) ten doop gehouden. De    de natuur, maar wil dat ingepast zien in de
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) presenteerde   dering in gekomen.”                NDFF is een door de Gegevensautoriteit Natuur   werkzaamheden. Als wij in een vroeg stadium,
secretaris-generaal André van der Zande op     Beschermde planten- en diersoorten zijn niet    (GaN) ontwikkeld systeem, waarmee natuurin-    bij voorkeur voor de aanvang van een project,
1 oktober de goedgekeurde gedragscode voor     erg populair op de bouwplaats. Toch wil de     formatie naar buiten wordt gebracht. Het is de  beschikken over de gegevens van de aanwezi-
de bouw- en ontwikkelsector en de Nationale    bouwsector af van het imago dat ze geen oog    grootste verzameling gevalideerde waarne-     ge natuurwaarden, kunnen we daar rekening
Databank Flora en Fauna (NDFF). De gedrags-    hebben voor natuurwaarden. Om die reden wil    mingen van flora en fauna in Nederland. De     mee houden en kan veel ellende worden voor-
code Flora- en faunawet is door Bouwend      men graag voldoen aan de geldende natuur-     informatie kan onder meer worden gebruikt     komen.”
Nederland en de NEPROM opgesteld en heeft     wetgeving en een bijdrage leveren aan de be-    als basis voor de gedragscode en voor het aan-  Bouwend Nederland raadt bouwbedrijven aan
veel voordelen voor bouwondernemers en       scherming van de Nederlandse natuur. Cen-     vragen van vergunningen en ontheffingen.      zich het werken met de gedragscode eigen te
projectontwikkelaars.               traal in de gedragscode staan voorzorgsmaat-    Sinds 1 oktober kunnen bouwbedrijven een     maken en de gegevens van de databank te ge-
Verburg is net als Bouwend Nederland-voorzit-   regelen om schade aan beschermde planten-     abonnement nemen bij de GaN. Op die manier    bruiken. Een aantal bedrijven heeft inmiddels
ter Elco Brinkman enthousiast over de NDFF.    en diersoorten te voorkomen. “Het is onder     is men ervan verzekerd dat de gebieden en lo-   een abonnement genomen. “Het vroegtijdig
“Het voordeel van het gebruik is zo groot dat   meer de bedoeling dat bouwbedrijven gaan      caties die voor hen van belang zijn in voldoen-  verzamelen van informatie heeft ook voorde-
ik verwacht dat veel bedrijven zich erop zullen  werken met lijsten van beschermde diersoor-    de mate zijn onderzocht. Volgens Clerx is dat   len wanneer wél ontheffingen moeten worden
abonneren.” In de databank staat per regio     ten volgens de Europese wetgeving, zoals de    een goede ontwikkeling. “Het gebeurt nu      aangevraagd. Ook in dat geval scheelt het tijd,
welke planten en dieren er voorkomen. “Ik     Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze richt-  maar al te vaak dat pas in de loop van een    ergernis en geld.”
kan me voorstellen dat die informatie relevant   lijn geeft aan dat bepaalde soorten licht tot   project naar voren komt dat er beschermde
is, omdat bouwbedrijven dan niet meer tijdens   zeer zwaar zijn beschermd.” Het Platform      planten of dieren aanwezig zijn. Dat betekent
de bouw door een diersoort worden verrast.”    Soortenbeschermende Organisaties staat posi-    vaak grote vertraging en hoge kosten.         Meer informatie:
Volgens de minister blijkt uit de Gedragscode   tief tegenover de gedragscode, meldt voorzit-   Bouwend Nederland wil rekening houden met       www.gegevensautoriteitnatuur.nl
voor de bouw- en ontwikkelsector duidelijk     ter Theo Verstrael. “Wij vinden het een goede
dat Bouwend Nederland de natuur respecteert.    zaak. Bouwend Nederland heeft goede des-
“Doordat bouwvoornemens eerder aan natuur     kundigen geraadpleegd tijdens het opstellen
worden gekoppeld is er sprake van een win-     van de gedragscode.” Over de handhaving
winsituatie.”                   vanuit het ministerie van LNV is hij minder
                          goed te spreken. “Wij vinden dat er veel meer       Besparingen
Vermindering lastendruk              – steekproefsgewijs – moet worden gecontro-
Bouwend Nederland verwacht dat met deze      leerd. Nu die gedragscode er is, moet ook         De Gegevensautoriteit Natuur die de databank in het leven heeft geroepen heeft
gedragscode niet meer voor elke situatie een    worden gekeken of volgens de code wordt          becijferd dat met de beschikbaarheid aan betrouwbare natuurgegevens bouwpro-
ontheffing hoeft te worden aangevraagd.       gewerkt. Dat gebeurt nu nauwelijks.” Ook         jecten gemiddeld 1,5 à 2 maanden sneller opgeleverd kunnen worden. De bespa-
“Dat zorgt voor een vermindering van de ad-    voor Bouwend Nederland is dat jammer, meent        ringen die met de gedragscode en de databank kunnen worden bereikt laten zich
ministratieve lastendruk, meent Pieter Clerx.   Verstrael. “Want partijen die het goed willen       moeilijk becijferen, maar een grove schatting van de Gegevensautoriteit Natuur
“Tot nu toe was het zo dat bedrijven altijd ont-  doen, willen graag serieus worden genomen.”        gaat uit naar meer dan 20 miljoen euro per jaar vanwege lagere rentelasten, minder
heffingen moesten aanvragen, ook voor regel-                                 inkomstenderving en een efficiëntere aanpak van bouwprojecten.
matig terugkerende activiteiten. “Je moest de   Natuurinformatie
nodige procedures doorlopen en dat kon een     Behalve de Gedragscode werd tijdens een bij-
half jaar tot negen maanden duren. Al die tijd   eenkomst in Wassenaar de Nationale Databank
                                                 DE BOUW INNOVEERT
                                                                            Amsterdamse
        Aan ideeën en innovaties in de bouw geen gebrek. In de rubriek ‘De Bouw Innoveert’ laat Bouwend Nederland

        Podium innovatieve processen en producten zien.
                                                                            Nieuwbouw-
   Gebruikte klinkers voortaan ook machinaal gelegd
                                                                            prijs 2009
                                                                                      Voor de derde keer kunnen
   Een bestratingsmachine is niet nieuw. Het unieke aan deze machine echter is dat                                             Amsterdammers een stem
   het ook oude gebruikte klinkers, in verschillende formaten, kan verwerken. De                                              uitbrengen op het in hun
   klinkers gaan achter de machine in, die borstelt ze schoon en vervolgens komen                                              ogen mooiste woning-
   de klinkers er in een gestructureerde vierkante meter aan de voorkant weer uit.                                              bouwproject. Alle bewo-
   Tevens kan ter plekke be-                                                                         ners van ruim 70 projecten
   paald worden in welke                                                                          die vorig jaar in Amsterdam
   structuur de stenen ge-                                                                        zijn opgeleverd, zijn aange-
   legd moeten worden.                                                                          schreven met het verzoek
   De machine werkt niet                                                                         hun woning een rapportcijfer
   alleen kostenbesparend,                                                                      te geven. De 20 best scorende
   maar ook de arbeids-                                                                projecten kwamen op een lijst, die door een jury
   omstandigheden van de                                                               is teruggebracht naar 10 projecten.
   stratenleggers worden                                                               Op 29 oktober wordt in een live uitzending op
   verbeterd. Ook kunnen                                                               AT5 de winnaar bekend gemaakt.
   zij hun werkzaamheden
   nu afwisselen. Belangrijk                                                             De genomineerde projecten bevinden zich in alle
   voor een goed resultaat                                                              windrichtingen van de stad. Aangezien de bouw-
   blijft dat de ondergrond                                                              productie het grootst is in IJburg, zijn meer pro-
   eerst goed geprepareerd                                                              jecten uit dit gebied in de race.
   wordt en dat blijft vak-                                                              De Amsterdamse Nieuwbouwprijs is een initiatief
   werk. De machine zorgt                                                               van het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente
   er ook voor dat de klinkers beter in elkaar geschoven worden, waar-                                        Amsterdam, de Amsterdamse Federatie voor
   door de levensduur van de weg toeneemt. De tijdswinst die de ste-                                         Woningcorporaties, AT5, Het Parool en Bouwend
   nenlegger realiseert met hetzelfde aantal mensen bedraagt ruim 25                                         Nederland.
   procent.

   De bedrijven Oosterhof Holman in Grijpskerk en Jansma Wegen en
   Milieu Drachten hebben samen het bedrijf Stramac opgericht die
   twee van deze machines heeft gekocht.
                                                                               Stemmen kan vanaf nu via de website
                                                                               www.nieuwbouwprijs.nl.
                                                                               Op www.bouwendnederlandpodium.nl
                                                                               staan de tien genomineerde projecten.
2  Bouwend Nederland Podium | 15 | 8 oktober

More Related Content

Similar to Podium 15 Bouwend Nederland

Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijkVerslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijkHogeschool Utrecht
 
Renovatie is niet zaligmakend 2014
Renovatie is niet zaligmakend 2014Renovatie is niet zaligmakend 2014
Renovatie is niet zaligmakend 2014
Peter Fraanje
 
Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011Booosting nieuwsbrief 011
Efficient Onderhoud Bij Gevoelige Apparatuur
Efficient Onderhoud Bij Gevoelige ApparatuurEfficient Onderhoud Bij Gevoelige Apparatuur
Efficient Onderhoud Bij Gevoelige Apparatuur
Bert Bagijn
 
Nieuwsbrief Sita
Nieuwsbrief SitaNieuwsbrief Sita
Nieuwsbrief Sita
Kirsten Karmiggelt
 
Volledige krant van de toekomst1(1)
Volledige krant van de toekomst1(1)Volledige krant van de toekomst1(1)
Volledige krant van de toekomst1(1)Daisy Dirks
 
Subsidies voor innovaties
Subsidies voor innovatiesSubsidies voor innovaties
Subsidies voor innovatiesHenk Wiersema
 
Subsidies voor innovaties in industriële warmte
Subsidies voor innovaties in industriële warmteSubsidies voor innovaties in industriële warmte
Subsidies voor innovaties in industriële warmte
roelzanders
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
IMA01 DROGERS DSM_feb 2016.PDF
IMA01 DROGERS DSM_feb 2016.PDFIMA01 DROGERS DSM_feb 2016.PDF
IMA01 DROGERS DSM_feb 2016.PDFPaul Casteleijn
 
Groen Ict Publicatie December 2009 Buzzfacts
Groen Ict Publicatie December 2009 BuzzfactsGroen Ict Publicatie December 2009 Buzzfacts
Groen Ict Publicatie December 2009 Buzzfacts
GroenICT
 
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30
SGS
 
Gluren bij de buren
Gluren bij de burenGluren bij de buren
Gluren bij de buren
monivdgriendt
 
Altran Casus AEB
Altran Casus AEBAltran Casus AEB
Altran Casus AEBfverduin
 
Workshop Icopal
Workshop IcopalWorkshop Icopal
Workshop Icopal
Laura Calot
 
2012 customer case Chrysalix Set
2012 customer case Chrysalix Set2012 customer case Chrysalix Set
2012 customer case Chrysalix Set
roosiedb
 

Similar to Podium 15 Bouwend Nederland (20)

Locus Magazine - SimaxxEneco
Locus Magazine - SimaxxEnecoLocus Magazine - SimaxxEneco
Locus Magazine - SimaxxEneco
 
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijkVerslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
 
Renovatie is niet zaligmakend 2014
Renovatie is niet zaligmakend 2014Renovatie is niet zaligmakend 2014
Renovatie is niet zaligmakend 2014
 
I Conn
I ConnI Conn
I Conn
 
Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011
 
Efficient Onderhoud Bij Gevoelige Apparatuur
Efficient Onderhoud Bij Gevoelige ApparatuurEfficient Onderhoud Bij Gevoelige Apparatuur
Efficient Onderhoud Bij Gevoelige Apparatuur
 
Nieuwsbrief Sita
Nieuwsbrief SitaNieuwsbrief Sita
Nieuwsbrief Sita
 
Volledige krant van de toekomst1(1)
Volledige krant van de toekomst1(1)Volledige krant van de toekomst1(1)
Volledige krant van de toekomst1(1)
 
Subsidies voor innovaties
Subsidies voor innovatiesSubsidies voor innovaties
Subsidies voor innovaties
 
Subsidies voor innovaties in industriële warmte
Subsidies voor innovaties in industriële warmteSubsidies voor innovaties in industriële warmte
Subsidies voor innovaties in industriële warmte
 
Duurzaam vastgoed nieuwskrant - december 2009
Duurzaam vastgoed nieuwskrant - december 2009Duurzaam vastgoed nieuwskrant - december 2009
Duurzaam vastgoed nieuwskrant - december 2009
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
IMA01 DROGERS DSM_feb 2016.PDF
IMA01 DROGERS DSM_feb 2016.PDFIMA01 DROGERS DSM_feb 2016.PDF
IMA01 DROGERS DSM_feb 2016.PDF
 
Groen Ict Publicatie December 2009 Buzzfacts
Groen Ict Publicatie December 2009 BuzzfactsGroen Ict Publicatie December 2009 Buzzfacts
Groen Ict Publicatie December 2009 Buzzfacts
 
KGIGROEP
KGIGROEPKGIGROEP
KGIGROEP
 
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30
 
Gluren bij de buren
Gluren bij de burenGluren bij de buren
Gluren bij de buren
 
Altran Casus AEB
Altran Casus AEBAltran Casus AEB
Altran Casus AEB
 
Workshop Icopal
Workshop IcopalWorkshop Icopal
Workshop Icopal
 
2012 customer case Chrysalix Set
2012 customer case Chrysalix Set2012 customer case Chrysalix Set
2012 customer case Chrysalix Set
 

More from Global Green Connections

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Global Green Connections
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
Global Green Connections
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
Global Green Connections
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
Global Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
Global Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Global Green Connections
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
Global Green Connections
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
Global Green Connections
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
Global Green Connections
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
Global Green Connections
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
Global Green Connections
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Global Green Connections
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
Global Green Connections
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Global Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 

Podium 15 Bouwend Nederland

 • 1. Minder ontheffingen door Gedragscode flora en faunawet De Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector levert veel tijdwinst op, verwacht Pieter Clerx, senior beleidsmedewerker bouwcondities en regelgeving. “Als bouwbedrijven volgens die gedragscode hun werk inrichten, hoeven ze minder ontheffingen aan te vragen. En we weten allemaal wat voor ellende het oplevert als je tijdens de rit moet stoppen.” Namens minister Gerda Verburg van Landbouw, konden bedrijven niets doen. Daar is nu veran- Flora en Fauna (NDFF) ten doop gehouden. De de natuur, maar wil dat ingepast zien in de Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) presenteerde dering in gekomen.” NDFF is een door de Gegevensautoriteit Natuur werkzaamheden. Als wij in een vroeg stadium, secretaris-generaal André van der Zande op Beschermde planten- en diersoorten zijn niet (GaN) ontwikkeld systeem, waarmee natuurin- bij voorkeur voor de aanvang van een project, 1 oktober de goedgekeurde gedragscode voor erg populair op de bouwplaats. Toch wil de formatie naar buiten wordt gebracht. Het is de beschikken over de gegevens van de aanwezi- de bouw- en ontwikkelsector en de Nationale bouwsector af van het imago dat ze geen oog grootste verzameling gevalideerde waarne- ge natuurwaarden, kunnen we daar rekening Databank Flora en Fauna (NDFF). De gedrags- hebben voor natuurwaarden. Om die reden wil mingen van flora en fauna in Nederland. De mee houden en kan veel ellende worden voor- code Flora- en faunawet is door Bouwend men graag voldoen aan de geldende natuur- informatie kan onder meer worden gebruikt komen.” Nederland en de NEPROM opgesteld en heeft wetgeving en een bijdrage leveren aan de be- als basis voor de gedragscode en voor het aan- Bouwend Nederland raadt bouwbedrijven aan veel voordelen voor bouwondernemers en scherming van de Nederlandse natuur. Cen- vragen van vergunningen en ontheffingen. zich het werken met de gedragscode eigen te projectontwikkelaars. traal in de gedragscode staan voorzorgsmaat- Sinds 1 oktober kunnen bouwbedrijven een maken en de gegevens van de databank te ge- Verburg is net als Bouwend Nederland-voorzit- regelen om schade aan beschermde planten- abonnement nemen bij de GaN. Op die manier bruiken. Een aantal bedrijven heeft inmiddels ter Elco Brinkman enthousiast over de NDFF. en diersoorten te voorkomen. “Het is onder is men ervan verzekerd dat de gebieden en lo- een abonnement genomen. “Het vroegtijdig “Het voordeel van het gebruik is zo groot dat meer de bedoeling dat bouwbedrijven gaan caties die voor hen van belang zijn in voldoen- verzamelen van informatie heeft ook voorde- ik verwacht dat veel bedrijven zich erop zullen werken met lijsten van beschermde diersoor- de mate zijn onderzocht. Volgens Clerx is dat len wanneer wél ontheffingen moeten worden abonneren.” In de databank staat per regio ten volgens de Europese wetgeving, zoals de een goede ontwikkeling. “Het gebeurt nu aangevraagd. Ook in dat geval scheelt het tijd, welke planten en dieren er voorkomen. “Ik Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze richt- maar al te vaak dat pas in de loop van een ergernis en geld.” kan me voorstellen dat die informatie relevant lijn geeft aan dat bepaalde soorten licht tot project naar voren komt dat er beschermde is, omdat bouwbedrijven dan niet meer tijdens zeer zwaar zijn beschermd.” Het Platform planten of dieren aanwezig zijn. Dat betekent de bouw door een diersoort worden verrast.” Soortenbeschermende Organisaties staat posi- vaak grote vertraging en hoge kosten. Meer informatie: Volgens de minister blijkt uit de Gedragscode tief tegenover de gedragscode, meldt voorzit- Bouwend Nederland wil rekening houden met www.gegevensautoriteitnatuur.nl voor de bouw- en ontwikkelsector duidelijk ter Theo Verstrael. “Wij vinden het een goede dat Bouwend Nederland de natuur respecteert. zaak. Bouwend Nederland heeft goede des- “Doordat bouwvoornemens eerder aan natuur kundigen geraadpleegd tijdens het opstellen worden gekoppeld is er sprake van een win- van de gedragscode.” Over de handhaving winsituatie.” vanuit het ministerie van LNV is hij minder goed te spreken. “Wij vinden dat er veel meer Besparingen Vermindering lastendruk – steekproefsgewijs – moet worden gecontro- Bouwend Nederland verwacht dat met deze leerd. Nu die gedragscode er is, moet ook De Gegevensautoriteit Natuur die de databank in het leven heeft geroepen heeft gedragscode niet meer voor elke situatie een worden gekeken of volgens de code wordt becijferd dat met de beschikbaarheid aan betrouwbare natuurgegevens bouwpro- ontheffing hoeft te worden aangevraagd. gewerkt. Dat gebeurt nu nauwelijks.” Ook jecten gemiddeld 1,5 à 2 maanden sneller opgeleverd kunnen worden. De bespa- “Dat zorgt voor een vermindering van de ad- voor Bouwend Nederland is dat jammer, meent ringen die met de gedragscode en de databank kunnen worden bereikt laten zich ministratieve lastendruk, meent Pieter Clerx. Verstrael. “Want partijen die het goed willen moeilijk becijferen, maar een grove schatting van de Gegevensautoriteit Natuur “Tot nu toe was het zo dat bedrijven altijd ont- doen, willen graag serieus worden genomen.” gaat uit naar meer dan 20 miljoen euro per jaar vanwege lagere rentelasten, minder heffingen moesten aanvragen, ook voor regel- inkomstenderving en een efficiëntere aanpak van bouwprojecten. matig terugkerende activiteiten. “Je moest de Natuurinformatie nodige procedures doorlopen en dat kon een Behalve de Gedragscode werd tijdens een bij- half jaar tot negen maanden duren. Al die tijd eenkomst in Wassenaar de Nationale Databank DE BOUW INNOVEERT Amsterdamse Aan ideeën en innovaties in de bouw geen gebrek. In de rubriek ‘De Bouw Innoveert’ laat Bouwend Nederland Podium innovatieve processen en producten zien. Nieuwbouw- Gebruikte klinkers voortaan ook machinaal gelegd prijs 2009 Voor de derde keer kunnen Een bestratingsmachine is niet nieuw. Het unieke aan deze machine echter is dat Amsterdammers een stem het ook oude gebruikte klinkers, in verschillende formaten, kan verwerken. De uitbrengen op het in hun klinkers gaan achter de machine in, die borstelt ze schoon en vervolgens komen ogen mooiste woning- de klinkers er in een gestructureerde vierkante meter aan de voorkant weer uit. bouwproject. Alle bewo- Tevens kan ter plekke be- ners van ruim 70 projecten paald worden in welke die vorig jaar in Amsterdam structuur de stenen ge- zijn opgeleverd, zijn aange- legd moeten worden. schreven met het verzoek De machine werkt niet hun woning een rapportcijfer alleen kostenbesparend, te geven. De 20 best scorende maar ook de arbeids- projecten kwamen op een lijst, die door een jury omstandigheden van de is teruggebracht naar 10 projecten. stratenleggers worden Op 29 oktober wordt in een live uitzending op verbeterd. Ook kunnen AT5 de winnaar bekend gemaakt. zij hun werkzaamheden nu afwisselen. Belangrijk De genomineerde projecten bevinden zich in alle voor een goed resultaat windrichtingen van de stad. Aangezien de bouw- blijft dat de ondergrond productie het grootst is in IJburg, zijn meer pro- eerst goed geprepareerd jecten uit dit gebied in de race. wordt en dat blijft vak- De Amsterdamse Nieuwbouwprijs is een initiatief werk. De machine zorgt van het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente er ook voor dat de klinkers beter in elkaar geschoven worden, waar- Amsterdam, de Amsterdamse Federatie voor door de levensduur van de weg toeneemt. De tijdswinst die de ste- Woningcorporaties, AT5, Het Parool en Bouwend nenlegger realiseert met hetzelfde aantal mensen bedraagt ruim 25 Nederland. procent. De bedrijven Oosterhof Holman in Grijpskerk en Jansma Wegen en Milieu Drachten hebben samen het bedrijf Stramac opgericht die twee van deze machines heeft gekocht. Stemmen kan vanaf nu via de website www.nieuwbouwprijs.nl. Op www.bouwendnederlandpodium.nl staan de tien genomineerde projecten. 2 Bouwend Nederland Podium | 15 | 8 oktober