SlideShare a Scribd company logo
PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH DLA UCZNIA
              zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
                    MATEMATYKA


Uczniowie objęci planem:

 Nazwisko i imię ucznia    Klasa     Okres      Podstawowe informacje
                     realizacji planu   dotyczące zakresu pomocy
                               wynikające z analizy Karty
                                    ucznia
Mateusz            Klasa …  Rok  szkolny      Zajęcia dydaktyczno-
Bartosz                 20…/20…       wyrównawcze uwzględniające
Daniel                             problemy dyslektyczne
Maciej                             w nauczaniu matematyki
Leszek
Katarzyna


Cele ogólne w zakresie, w którym wymagana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(wizja rozwoju dziecka na okres nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż etap edukacyjny)
  Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego
  Posługiwanie się językiem matematycznym
  Kształtowanie wyobraźni przestrzennej
  Kształtowanie i utrwalanie poprawnego, czytelnego zapisu zadań tekstowych, równań,
  itd.
  Rozwijanie umiejętności formułowania precyzyjnych odpowiedzi
  Zdobycie umiejętności przydatnych w życiu codziennym: sprawne wykonywanie działań

Opis celów szczegółowych, działań i metod pracy (w odniesieniu do ustalonych przez
dyrektora form i sposobów pracy)

Formy i sposoby realizacji         Praca w grupie, praca indywidualna
 ustalone przez dyrektora
   Cele szczegółowe    Uczeń po zakończeniu ZDW
               1. Sprawnie wykonuje działania na liczbach naturalnych
                 (całkowitych, wymiernych)
               2. Przekształca wyrażenia algebraiczne
               3. Rozwiązuje równania
               4. Potrafi zastosować poznane twierdzenia w zadaniach (np.
                 twierdzenie Pitagorasa, Talesa)
               5. Posługuje się procentami 10%, 25%, 50%
               6. Odczytuje informacje z tabel, wykresów i diagramów

                                         1|Strona
7. Rozróżnia figury płaskie i zna ich własności
              8. Oblicza pole powierzchni figur płaskich: prostokąta,
                trójkąta, kwadratu (SP), trapezu, równoległoboku, rombu,
                sześciokąta foremnego, ośmiokąta foremnego (GIM)
              9. Rozróżnia figury przestrzenne i zna ich własności
              10. Potrafi narysować bryłę
              11. Oblicza   pole   powierzchni   i  objętość   brył:
                prostopadłościanu, sześcianu (SP), graniastosłupa,
                ostrosłupa, brył obrotowych (GIM)
              12. Rozwiązuje zadania tekstowe o treści zaczerpniętej z życia
                codziennego
  Działania (zadania)       Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
                  Dodawanie sum algebraicznych, mnożenie i dzielenie
                  sumy algebraicznej przez jednomian
                  Rozwiązywanie prostych równań, np. 2x-7=12
                  Obliczanie długości trzeciego boku w trójkącie
                  prostokątnym
                  Działania na procentach: zamiana liczby na procent,
                  zamiana procentu na liczbę (SP), obliczanie procentu
                  danej liczb, … (GIM); posługiwanie się procentami
                  w praktyce
                  Odczytywanie informacji z tabel, wykresów i diagramów
                  zaczerpnięte z prasy i Internetu
                  Obliczania pól figur płaskich oraz wykorzystanie tych
                  umiejętności w życiu codziennym
                  Obliczania pól i objętości brył oraz wykorzystanie tych
                  umiejętności w życiu codziennym
     Metody           Praca z kartami pracy.
                  Praca z zeszytem ćwiczeń
                  Gry i zabawy logiczne
                  Wykonywanie brył (np. orgiami)
                  Praca samodzielna
                  Korzystanie z tablic matematycznych
                  Korzystanie z Internetu
                  Korzystanie z wycinków prasowych
                  Praca z modelami brył
   Wykonawcy       Nauczyciel matematyki: mgr…


Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
   Częste odwoływanie się do konkretów (np. graficzne przedstawianie treści zadań),
   szerokie stosowanie zasady poglądowości
   Podawanie poleceń w prostej formie
   Dzielenie złożonych treści na prostsze, bardziej zrozumiałe części

                                       2|Strona
Wydłużanie czasu na wykonanie zadania
    Wspieranie ucznia w trakcie samodzielnej pracy: podchodzenie, wyjaśnianie,
    mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania
    Dostosowanie stopnia trudności i ilości zadań do możliwości ucznia przy zadawaniu
    pracy domowej
    Dostosowanie ilości czasu i powtórzeń umożliwiających przyswojenie uczniowi
    określonych treści
    Przy ocenianiu prac uwzględnianie metody rozwiązania zadania i sposobu
    rozumowania (nie dyskwalifikować za błędy w obliczeniach)
    Czytanie i analizowanie treści zadań wspólnie z uczniem (najlepiej. gdy uczeń
    samodzielnie i głośno czyta treść zadania)
    Dostosowanie wymagań do możliwości intelektualnych ucznia (obniżenie wymagań
    nie może zejść poniżej podstawy programowej)
    Rozwijanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej, stałe zachęcanie do
    systematyczności

Działania wspierające rodziców

Forma wsparcia             Konsultacje, porady specjalisty z poradni
(porady,  konsultacje,   warsztaty, psychologiczno-pedagogicznej lub specjalisty
szkolenia)               w szkole
Zakres wsparcia             1. Wskazanie publikacji pomocy dydaktycznych,
                      stron internetowych
                     2. Wskazanie adresów instytucji wspierających
                      w tym zakresie
                     3. Wskazanie metod pracy z dzieckiem w domu
Cele                   1. Pomoc w korygowaniu dysfunkcji występujących
                      u dzieci
                     2. Poznanie, zrozumienie, zainteresowanie się
                      trudnościami dziecka
                     3. Wyposażenie rodziców w wiedzę niezbędną do
                      wsparcia dzieci w ich trudnościach
                     4. Rozbudzenie w rodzicach dostrzeżenia potrzeby
                      konsekwentnego korygowania deficytów u ich
                      dzieci
Zadania                 1. Praca z dziećmi
                     2. Kontrolowanie efektów pracy dziecka w domu
                     3. Systematyczny  kontakt   z  nauczycielem
                      matematyki
Osoby odpowiedzialne           Nauczyciel matematyki:                                       3|Strona
Zakres współdziałania szkoły (w zależności od potrzeb)

 Współpraca PPP, w tym z poradniami      Konsultacje dla nauczycieli
 specjalistycznymi
 Współpraca z placówkami doskonalenia     Szkolenia  specjalistyczne   podnoszące
 nauczycieli                 kwalifikacje
 Współpraca z organizacjami
 pozarządowymi oraz in. instytucjami
 działającymi na rzecz rodziny, dzieci i
 młodzieży


UWAGI:
Zajęcia prowadzi p. XY i odbywają się w środy na 8 lekcyjnej w sali 158.
    ……………………………………
    ……………………………………..
    podpisy członków zespołu             podpis i pieczęć dyrektora szkoły
                                       4|Strona

More Related Content

What's hot

Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Aga Szajda
 
2. psychiatryczna opieka [rodowiskowa w polsce
2. psychiatryczna opieka [rodowiskowa w polsce2. psychiatryczna opieka [rodowiskowa w polsce
2. psychiatryczna opieka [rodowiskowa w polsce
Mrtinez86
 
Metody diagnostyczne w neuropsychologii
Metody diagnostyczne w neuropsychologiiMetody diagnostyczne w neuropsychologii
Metody diagnostyczne w neuropsychologii
Ilona Kotlewska
 
Впровадження ІКТ на уроках у початковій школі
Впровадження ІКТ на уроках у початковій школіВпровадження ІКТ на уроках у початковій школі
Впровадження ІКТ на уроках у початковій школі
Наталія Наталія
 
Сувеніри та іграшки з паперу (8 клас)
Сувеніри та іграшки з паперу (8 клас)Сувеніри та іграшки з паперу (8 клас)
Сувеніри та іграшки з паперу (8 клас)
Andy Levkovich
 
Zarządzanie czasem - top 7 'narzędzi'
Zarządzanie czasem - top 7 'narzędzi'Zarządzanie czasem - top 7 'narzędzi'
Zarządzanie czasem - top 7 'narzędzi'
Boleslaw Drapella
 
Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ
Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗСоціалізація дошкільників в умовах ДНЗ
Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ
elena190381
 
Презентація до уроку "Закон Джоуля - Ленца"
Презентація до уроку "Закон Джоуля - Ленца"Презентація до уроку "Закон Джоуля - Ленца"
Презентація до уроку "Закон Джоуля - Ленца"
sveta7940
 
логопед методична робота таран
логопед методична робота таранлогопед методична робота таран
логопед методична робота таран
nelarina
 
KomunikacjaNiewerbalnaPolityka
KomunikacjaNiewerbalnaPolitykaKomunikacjaNiewerbalnaPolityka
KomunikacjaNiewerbalnaPolityka
Uniwersytet Warszawski
 
Delegowanie zadań
Delegowanie zadańDelegowanie zadań
Деформації . Механічні властивості твердих тіл
Деформації . Механічні властивості твердих тілДеформації . Механічні властивості твердих тіл
Деформації . Механічні властивості твердих тіл
Weronika26
 
Początki państwa polskiego - powtórzenie
Początki państwa polskiego - powtórzeniePoczątki państwa polskiego - powtórzenie
Początki państwa polskiego - powtórzenie
gblonska
 
виступ на педраді
виступ на педрадівиступ на педраді
виступ на педраді
annajni
 
профорієнтація
профорієнтаціяпрофорієнтація
профорієнтація
eduspanpal44
 
Optymalizacja kosztów stałych
Optymalizacja kosztów stałychOptymalizacja kosztów stałych
Optymalizacja kosztów stałych
Zbigniew Piąstka
 
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Anhelina Mytsura
 

What's hot (20)

Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
 
2. psychiatryczna opieka [rodowiskowa w polsce
2. psychiatryczna opieka [rodowiskowa w polsce2. psychiatryczna opieka [rodowiskowa w polsce
2. psychiatryczna opieka [rodowiskowa w polsce
 
Metody diagnostyczne w neuropsychologii
Metody diagnostyczne w neuropsychologiiMetody diagnostyczne w neuropsychologii
Metody diagnostyczne w neuropsychologii
 
Впровадження ІКТ на уроках у початковій школі
Впровадження ІКТ на уроках у початковій школіВпровадження ІКТ на уроках у початковій школі
Впровадження ІКТ на уроках у початковій школі
 
Сувеніри та іграшки з паперу (8 клас)
Сувеніри та іграшки з паперу (8 клас)Сувеніри та іграшки з паперу (8 клас)
Сувеніри та іграшки з паперу (8 клас)
 
Zarządzanie czasem - top 7 'narzędzi'
Zarządzanie czasem - top 7 'narzędzi'Zarządzanie czasem - top 7 'narzędzi'
Zarządzanie czasem - top 7 'narzędzi'
 
Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ
Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗСоціалізація дошкільників в умовах ДНЗ
Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ
 
Презентація до уроку "Закон Джоуля - Ленца"
Презентація до уроку "Закон Джоуля - Ленца"Презентація до уроку "Закон Джоуля - Ленца"
Презентація до уроку "Закон Джоуля - Ленца"
 
логопед методична робота таран
логопед методична робота таранлогопед методична робота таран
логопед методична робота таран
 
Andragogika
AndragogikaAndragogika
Andragogika
 
Prezentacja dysleksja rozwojowa
Prezentacja dysleksja rozwojowaPrezentacja dysleksja rozwojowa
Prezentacja dysleksja rozwojowa
 
KomunikacjaNiewerbalnaPolityka
KomunikacjaNiewerbalnaPolitykaKomunikacjaNiewerbalnaPolityka
KomunikacjaNiewerbalnaPolityka
 
Delegowanie zadań
Delegowanie zadańDelegowanie zadań
Delegowanie zadań
 
Деформації . Механічні властивості твердих тіл
Деформації . Механічні властивості твердих тілДеформації . Механічні властивості твердих тіл
Деформації . Механічні властивості твердих тіл
 
Początki państwa polskiego - powtórzenie
Początki państwa polskiego - powtórzeniePoczątki państwa polskiego - powtórzenie
Początki państwa polskiego - powtórzenie
 
виступ на педраді
виступ на педрадівиступ на педраді
виступ на педраді
 
профорієнтація
профорієнтаціяпрофорієнтація
профорієнтація
 
Optymalizacja kosztów stałych
Optymalizacja kosztów stałychOptymalizacja kosztów stałych
Optymalizacja kosztów stałych
 
Marketing Mix
Marketing MixMarketing Mix
Marketing Mix
 
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
 

Viewers also liked

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Aga Szajda
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Aga Szajda
 
Zyczenia 2012 na blog
Zyczenia 2012 na blogZyczenia 2012 na blog
Zyczenia 2012 na blog
Aga Szajda
 
ბანკები და ფინანსები #513
ბანკები და ფინანსები #513ბანკები და ფინანსები #513
ბანკები და ფინანსები #513
BFM2015
 
nota lukisan persembahan senibina
nota lukisan persembahan senibinanota lukisan persembahan senibina
nota lukisan persembahan senibina
Aishah Liman
 
The Architecture Profession
The Architecture ProfessionThe Architecture Profession
The Architecture Profession
Galala University
 
Lukisan senibina
Lukisan senibinaLukisan senibina
Lukisan senibina
stekkkt
 
Prinsip rekaan premis makanan
Prinsip rekaan premis makananPrinsip rekaan premis makanan
Prinsip rekaan premis makanan
Asif Yahya
 
Green building
Green buildingGreen building
Green building
Jaydeep Deshpande
 
Architectural Design 1 Lectures by Dr. Yasser Mahgoub - Lecture 1 Introduction
Architectural Design 1 Lectures by Dr. Yasser Mahgoub - Lecture 1 IntroductionArchitectural Design 1 Lectures by Dr. Yasser Mahgoub - Lecture 1 Introduction
Architectural Design 1 Lectures by Dr. Yasser Mahgoub - Lecture 1 Introduction
Galala University
 
Architectural Professional Practice - Design
Architectural Professional Practice - DesignArchitectural Professional Practice - Design
Architectural Professional Practice - Design
Galala University
 

Viewers also liked (12)

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
 
Zyczenia 2012 na blog
Zyczenia 2012 na blogZyczenia 2012 na blog
Zyczenia 2012 na blog
 
ბანკები და ფინანსები #513
ბანკები და ფინანსები #513ბანკები და ფინანსები #513
ბანკები და ფინანსები #513
 
nota lukisan persembahan senibina
nota lukisan persembahan senibinanota lukisan persembahan senibina
nota lukisan persembahan senibina
 
The Architecture Profession
The Architecture ProfessionThe Architecture Profession
The Architecture Profession
 
Lukisan senibina
Lukisan senibinaLukisan senibina
Lukisan senibina
 
01 intro(prehistoric)
01 intro(prehistoric)01 intro(prehistoric)
01 intro(prehistoric)
 
Prinsip rekaan premis makanan
Prinsip rekaan premis makananPrinsip rekaan premis makanan
Prinsip rekaan premis makanan
 
Green building
Green buildingGreen building
Green building
 
Architectural Design 1 Lectures by Dr. Yasser Mahgoub - Lecture 1 Introduction
Architectural Design 1 Lectures by Dr. Yasser Mahgoub - Lecture 1 IntroductionArchitectural Design 1 Lectures by Dr. Yasser Mahgoub - Lecture 1 Introduction
Architectural Design 1 Lectures by Dr. Yasser Mahgoub - Lecture 1 Introduction
 
Architectural Professional Practice - Design
Architectural Professional Practice - DesignArchitectural Professional Practice - Design
Architectural Professional Practice - Design
 

Similar to Plan działań wspierających dla ucznia matematyka

Newsletter nr 2.pdf
Newsletter nr 2.pdfNewsletter nr 2.pdf
Newsletter nr 2.pdf
SPUstrobna
 
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina SzajdziukID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
CitizenProjectFoundation
 
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodzicówJak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Agnieszka Pie
 
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodzicówJak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Agnieszka Pie
 
Jak się uczyć
Jak się uczyćJak się uczyć
Jak się uczyć
Agnieszka Pie
 
Podsumowanie innowacji po i semestrze
Podsumowanie innowacji po i semestrzePodsumowanie innowacji po i semestrze
Podsumowanie innowacji po i semestrze
sp3choszczno
 
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki dyskalkulia
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki  dyskalkuliaSpecyficzne trudności w uczeniu się matematyki  dyskalkulia
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki dyskalkulia
Ewa
 
Planujemy wakacje projekt
Planujemy wakacje projektPlanujemy wakacje projekt
Planujemy wakacje projekt
karolaiwa
 
IPET upośledzenie lekkie
IPET upośledzenie lekkieIPET upośledzenie lekkie
IPET upośledzenie lekkie
Aga Szajda
 
Tworzenie scenariuszy lekcji
Tworzenie scenariuszy lekcjiTworzenie scenariuszy lekcji
Tworzenie scenariuszy lekcji
WolneLektury
 
Zajęcia "Matematyka dla każdego" realizowane w ramach projektu
Zajęcia "Matematyka dla każdego" realizowane w ramach projektuZajęcia "Matematyka dla każdego" realizowane w ramach projektu
Zajęcia "Matematyka dla każdego" realizowane w ramach projektu
Beata Osadnik
 
Moje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara Wasilewska
Moje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara WasilewskaMoje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara Wasilewska
Moje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara Wasilewska
TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
Kuferek matematyczny - TOC uczy myślenia na matematyce
Kuferek matematyczny - TOC uczy myślenia na matematyceKuferek matematyczny - TOC uczy myślenia na matematyce
Kuferek matematyczny - TOC uczy myślenia na matematyce
TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
Program edukacji matematycznej
Program edukacji matematycznejProgram edukacji matematycznej
Program edukacji matematycznej
AgnieszkaBaska
 
PL-lo_4-i.zubrzycka-2
PL-lo_4-i.zubrzycka-2PL-lo_4-i.zubrzycka-2
PL-lo_4-i.zubrzycka-2
Akademia Dynamiczna Tożsamość
 
5 latki-6-latek
5 latki-6-latek5 latki-6-latek
5 latki-6-latek
wiosenka
 

Similar to Plan działań wspierających dla ucznia matematyka (19)

Newsletter nr 2.pdf
Newsletter nr 2.pdfNewsletter nr 2.pdf
Newsletter nr 2.pdf
 
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina SzajdziukID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
 
Pwd
PwdPwd
Pwd
 
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodzicówJak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
 
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodzicówJak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
 
Jak się uczyć
Jak się uczyćJak się uczyć
Jak się uczyć
 
Kipu
KipuKipu
Kipu
 
Podsumowanie innowacji po i semestrze
Podsumowanie innowacji po i semestrzePodsumowanie innowacji po i semestrze
Podsumowanie innowacji po i semestrze
 
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki dyskalkulia
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki  dyskalkuliaSpecyficzne trudności w uczeniu się matematyki  dyskalkulia
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki dyskalkulia
 
Planujemy wakacje projekt
Planujemy wakacje projektPlanujemy wakacje projekt
Planujemy wakacje projekt
 
IPET upośledzenie lekkie
IPET upośledzenie lekkieIPET upośledzenie lekkie
IPET upośledzenie lekkie
 
Tworzenie scenariuszy lekcji
Tworzenie scenariuszy lekcjiTworzenie scenariuszy lekcji
Tworzenie scenariuszy lekcji
 
Zajęcia "Matematyka dla każdego" realizowane w ramach projektu
Zajęcia "Matematyka dla każdego" realizowane w ramach projektuZajęcia "Matematyka dla każdego" realizowane w ramach projektu
Zajęcia "Matematyka dla każdego" realizowane w ramach projektu
 
Pwd dyslektyk
Pwd  dyslektykPwd  dyslektyk
Pwd dyslektyk
 
Moje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara Wasilewska
Moje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara WasilewskaMoje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara Wasilewska
Moje doświadczenia w pracy kuferkiem matematycznym - Barbara Wasilewska
 
Kuferek matematyczny - TOC uczy myślenia na matematyce
Kuferek matematyczny - TOC uczy myślenia na matematyceKuferek matematyczny - TOC uczy myślenia na matematyce
Kuferek matematyczny - TOC uczy myślenia na matematyce
 
Program edukacji matematycznej
Program edukacji matematycznejProgram edukacji matematycznej
Program edukacji matematycznej
 
PL-lo_4-i.zubrzycka-2
PL-lo_4-i.zubrzycka-2PL-lo_4-i.zubrzycka-2
PL-lo_4-i.zubrzycka-2
 
5 latki-6-latek
5 latki-6-latek5 latki-6-latek
5 latki-6-latek
 

More from Aga Szajda

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
Aga Szajda
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Aga Szajda
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Aga Szajda
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Aga Szajda
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
Aga Szajda
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
Aga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Aga Szajda
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Aga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Aga Szajda
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Aga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
Aga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
Aga Szajda
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Aga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
Aga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
Aga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Aga Szajda
 

More from Aga Szajda (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 

Plan działań wspierających dla ucznia matematyka

 • 1. PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH DLA UCZNIA zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze MATEMATYKA Uczniowie objęci planem: Nazwisko i imię ucznia Klasa Okres Podstawowe informacje realizacji planu dotyczące zakresu pomocy wynikające z analizy Karty ucznia Mateusz Klasa … Rok szkolny Zajęcia dydaktyczno- Bartosz 20…/20… wyrównawcze uwzględniające Daniel problemy dyslektyczne Maciej w nauczaniu matematyki Leszek Katarzyna Cele ogólne w zakresie, w którym wymagana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna (wizja rozwoju dziecka na okres nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż etap edukacyjny) Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego Posługiwanie się językiem matematycznym Kształtowanie wyobraźni przestrzennej Kształtowanie i utrwalanie poprawnego, czytelnego zapisu zadań tekstowych, równań, itd. Rozwijanie umiejętności formułowania precyzyjnych odpowiedzi Zdobycie umiejętności przydatnych w życiu codziennym: sprawne wykonywanie działań Opis celów szczegółowych, działań i metod pracy (w odniesieniu do ustalonych przez dyrektora form i sposobów pracy) Formy i sposoby realizacji Praca w grupie, praca indywidualna ustalone przez dyrektora Cele szczegółowe Uczeń po zakończeniu ZDW 1. Sprawnie wykonuje działania na liczbach naturalnych (całkowitych, wymiernych) 2. Przekształca wyrażenia algebraiczne 3. Rozwiązuje równania 4. Potrafi zastosować poznane twierdzenia w zadaniach (np. twierdzenie Pitagorasa, Talesa) 5. Posługuje się procentami 10%, 25%, 50% 6. Odczytuje informacje z tabel, wykresów i diagramów 1|Strona
 • 2. 7. Rozróżnia figury płaskie i zna ich własności 8. Oblicza pole powierzchni figur płaskich: prostokąta, trójkąta, kwadratu (SP), trapezu, równoległoboku, rombu, sześciokąta foremnego, ośmiokąta foremnego (GIM) 9. Rozróżnia figury przestrzenne i zna ich własności 10. Potrafi narysować bryłę 11. Oblicza pole powierzchni i objętość brył: prostopadłościanu, sześcianu (SP), graniastosłupa, ostrosłupa, brył obrotowych (GIM) 12. Rozwiązuje zadania tekstowe o treści zaczerpniętej z życia codziennego Działania (zadania) Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych Dodawanie sum algebraicznych, mnożenie i dzielenie sumy algebraicznej przez jednomian Rozwiązywanie prostych równań, np. 2x-7=12 Obliczanie długości trzeciego boku w trójkącie prostokątnym Działania na procentach: zamiana liczby na procent, zamiana procentu na liczbę (SP), obliczanie procentu danej liczb, … (GIM); posługiwanie się procentami w praktyce Odczytywanie informacji z tabel, wykresów i diagramów zaczerpnięte z prasy i Internetu Obliczania pól figur płaskich oraz wykorzystanie tych umiejętności w życiu codziennym Obliczania pól i objętości brył oraz wykorzystanie tych umiejętności w życiu codziennym Metody Praca z kartami pracy. Praca z zeszytem ćwiczeń Gry i zabawy logiczne Wykonywanie brył (np. orgiami) Praca samodzielna Korzystanie z tablic matematycznych Korzystanie z Internetu Korzystanie z wycinków prasowych Praca z modelami brył Wykonawcy Nauczyciel matematyki: mgr… Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: Częste odwoływanie się do konkretów (np. graficzne przedstawianie treści zadań), szerokie stosowanie zasady poglądowości Podawanie poleceń w prostej formie Dzielenie złożonych treści na prostsze, bardziej zrozumiałe części 2|Strona
 • 3. Wydłużanie czasu na wykonanie zadania Wspieranie ucznia w trakcie samodzielnej pracy: podchodzenie, wyjaśnianie, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania Dostosowanie stopnia trudności i ilości zadań do możliwości ucznia przy zadawaniu pracy domowej Dostosowanie ilości czasu i powtórzeń umożliwiających przyswojenie uczniowi określonych treści Przy ocenianiu prac uwzględnianie metody rozwiązania zadania i sposobu rozumowania (nie dyskwalifikować za błędy w obliczeniach) Czytanie i analizowanie treści zadań wspólnie z uczniem (najlepiej. gdy uczeń samodzielnie i głośno czyta treść zadania) Dostosowanie wymagań do możliwości intelektualnych ucznia (obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej) Rozwijanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej, stałe zachęcanie do systematyczności Działania wspierające rodziców Forma wsparcia Konsultacje, porady specjalisty z poradni (porady, konsultacje, warsztaty, psychologiczno-pedagogicznej lub specjalisty szkolenia) w szkole Zakres wsparcia 1. Wskazanie publikacji pomocy dydaktycznych, stron internetowych 2. Wskazanie adresów instytucji wspierających w tym zakresie 3. Wskazanie metod pracy z dzieckiem w domu Cele 1. Pomoc w korygowaniu dysfunkcji występujących u dzieci 2. Poznanie, zrozumienie, zainteresowanie się trudnościami dziecka 3. Wyposażenie rodziców w wiedzę niezbędną do wsparcia dzieci w ich trudnościach 4. Rozbudzenie w rodzicach dostrzeżenia potrzeby konsekwentnego korygowania deficytów u ich dzieci Zadania 1. Praca z dziećmi 2. Kontrolowanie efektów pracy dziecka w domu 3. Systematyczny kontakt z nauczycielem matematyki Osoby odpowiedzialne Nauczyciel matematyki: 3|Strona
 • 4. Zakres współdziałania szkoły (w zależności od potrzeb) Współpraca PPP, w tym z poradniami Konsultacje dla nauczycieli specjalistycznymi Współpraca z placówkami doskonalenia Szkolenia specjalistyczne podnoszące nauczycieli kwalifikacje Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz in. instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży UWAGI: Zajęcia prowadzi p. XY i odbywają się w środy na 8 lekcyjnej w sali 158. …………………………………… …………………………………….. podpisy członków zespołu podpis i pieczęć dyrektora szkoły 4|Strona