SlideShare a Scribd company logo
QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500
DỰ ÁN ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH TẠI VỊ TRÍ HẠ LƢU
ĐẬP DÂNG SÔNG TRÀ KHÚC, XÃ TỊNH AN VÀ TỊNH LONG
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
BÁO CÁO PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc Hội
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014. Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xây dựng;
- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017.
- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 01/7/2020
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
- Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;
- Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/0/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tƣ phát triển đô thị;
- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của
Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết
một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Thông tƣ số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ trƣởng bộ Xây dựng hƣớng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và thông tƣ số 16/2013/TT-BXD
ngày 16/10/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 06/2013/TT-BXD;
- Thông tƣ số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy
hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
- Thông tƣ số 01/2021/TT-BXD ngày 05/7/2021 của Bộ Xây Dựng ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng (QCVN
01:2021/BXD);
- Thông tƣ số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất;
- Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành
phố Quảng Ngãi đến năm 2040;
- Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị
sông Trà Khúc đoạn từ hạ lƣu đập Thạch Nham đến Cửa Đại (giai đoạn 2015-2024); Thuộc nhiệm vụ: điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi
đến năm 2030, định hƣớng đến năm 2050;
- Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh tọa độ biên ranh giới không gian thoát lũ bờ Bắc
sông Trà Khúc tại Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 của chủ tịch UBND tỉnh;
- Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 15/09/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế
hoạch sử dụng đất đầu năm của quy hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi;
- Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ nguồn Trung ƣơng thƣởng vƣợt thu năm 2021;
- Quyết định số 7475/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần
còn lại phía Bắc thành phố Quảng Ngãi.
- Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán
chi phí lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tƣ cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất sạch tại vị trí hạ lƣu Đập dâng sông Trà Khúc, xã tịnh An và xã Tịnh
Long, thành phố Quảng Ngãi;
C ĂN C Ứ P H ÁP L Ý
VỊ TRÍ QUY HOẠCH
 Vị trí: Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Tịnh
An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi,
có tứ cận nhƣ sau:
- Phía Đông: Giáp sông Trà Khúc;
- Phía Tây: Giáp cầu Đập Dâng;
- Phía Nam: Giáp sông Trà Khúc;
- Phía Bắc: Giáp đƣờng Hoàng Sa.
 Quy mô: Diện tích lập quy hoạch khoảng
45,4 ha, gồm diện tích thuộc xã Tịnh An là 38
ha và diện tích thuộc xã Tịnh Long là 7,4 ha.
S Ơ Đ Ồ V Ị T R Í , G I Ớ I H ẠN K H U Đ ẤT
VỊ TRÍ QUY HOẠCH TRONG ĐỒ ÁN
QHPK PHẦN CÒN LẠI PHÍA BẮC
THÀNH PHỐ
Xã Tịnh An
38 ha
Xã Tịnh An
38 ha
Xã Tịnh Long
7,4 ha
Sông Trà Khúc
Cầu Đập Dâng
Tổng diện tích trong khu vực lập quy hoạch là 45,4 ha. Trong đó:
- Đất nông nghiệp có diện tích khoảng 40,55 ha, chiếm khoảng 89% diện tích lập quy hoạch.
- Đất bãi cát có diện tích khoảng 4,85 ha, chiếm tỉ lệ 11% diện tích đất quy hoạch.
H I Ệ N T R ẠN G S Ử D Ụ N G Đ ẤT
H I Ệ N T R ẠN G S Ử D Ụ N G Đ ẤT
 Tính chất:
- Là khu đô thị sinh thái đa chức năng với với
hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội
hiện đại, đồng bộ;
- Là điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan ven
sông Trà Khúc và thành phố Quảng Ngãi trong
tƣơng lai.
 Các chức năng chính:
- Đất ở, gồm: Đất ở liền kề và đất ở biệt thự,
nhà ở xã hội;
- Đất công trình hỗn hợp: Căn hộ cao cấp, văn
phòng, khách sạn, thƣơng mại,…
- Đất công cộng, thƣơng mại dịch vụ;
- Đất công viên cây xanh;
- Đất hạ tầng kỹ thuật, bãi xe.
 Dự báo dân số:
- Theo định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội
của thành phố;
+ Trên cơ sở các phân tích các mục tiêu chiến
lƣợc hình thành, phát triển của dự án;
+ Khả năng dung nạp của quỹ đất và nhu cầu
sử dụng đất trong tƣơng lai.
- Dự báo dân số: Khoảng 3.600 ngƣời.
 Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính
- Căn cứ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, đề xuất các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án nhƣ sau:
TT Hạng mục Đơn vị tính Chỉ tiêu
I Dân số ngƣời
khoảng
3.600
II Sử dụng đất
1 Tổng diện tích quy hoạch ha 45,4 ha
2 Chỉ tiêu sử dụng đất
2.1 - Đất ở m²/ngƣời ≤45
- Đất công trìnhhỗn hợp m²/ngƣời 6-8
2.2 - Đất công trìnhthƣơng mại dịch vụ m²/ngƣời ≥2
2.3 - Đất cây xanh m²/ngƣời ≥6
2 Tầngcao công trình tối đa
2.1 - Nhà ở liên kế, biệt thự Tầng
≤5 (ở liên kế),
≤3 (ở biệt thự)
- Công trình hỗn hợp Tầng ≤30
2.2 - Công trình thƣơngmại dịch vụ, du lịch Tầng ≤30
3 Mật độ xây dựngtối đa
3.1 - Nhà ở liên kế, biệt thự % 60 – 100 (tùy diện tích lô đất)
3.2 - Công trình hỗn hợp %
40 – 70 (tùy diện tích lô đất và
chiều cao công trình)
3.3 - Công trình thƣơngmại dịch vụ, du lịch %
40 – 70 (tùy diện tích lô đất và
chiều cao công trình)
III Hạ tầngkỹ thuật
1 Tỷ lệ đất giao thông % >20
2 Cấp điện
2.1 - Sinh hoạt KW/hộ
≥3 (ở liên kế)
≥5 (ở biệt thự)
2.2 - Công trình công cộng, dịch vụ W/m2sàn ≥20
3 Cấp nƣớc
3.1 - Sinh hoạt Lít/ngƣời.ngđ ≥150
3.2 - Công trình công cộng, dịch vụ Lít/m²sàn.ngđ ≥2
4 Tỉ lệ thu gom, xử lý nƣớc thải % (nƣớc cấp) 100%
5 Tỷ lệ đƣờng có hệ thống thoátnƣớc mƣa % 100
6 Chất thải rắn
Kg/ngƣời/ng.đêm 1,0
Tỉ lệ thugom ≥ 95%
T Í N H C H ẤT- D Ự B ÁO D ÂN S Ố - C ÁC C H Ỉ T I Ê U K T K T
ĐỊNH HƢỚNG KHU VỰC THEO QHPK PHẦN CÒN LẠI PHÍA BẮC TP QUẢNG NGÃI
Sơ đồ phân vùng đô thị Tp. Quảng Ngãi
 Theo định hƣớng đồ án điều chỉnh QHC thành phố Quảng
Ngãi khu vực quy hoạch thuộc đô thị xanh phía Bắc B1.
 Theo định hƣớng đồ án QHPK phần còn lại phía Bắc thành
phố Quảng Ngãi khu vực quy hoạch là Khu ở, đất công cộng
công vên cây xanh ven sông.
VỊ TRÍ QUY HOẠCH TRONG ĐỒ ÁN
QHPK PHẦN CÒN LẠI PHÍA BẮC
Sông Trà Khúc
Cầu Đập Dâng
Khu du lịch xóm Lân
VỊ TRÍ QUY HOẠCH TRONG ĐỒ ÁN
QHC THÀNH PHỐ
Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN
Chú thích
Đƣờng hiện trạng
Đƣờng quy hoạch
Trục cảnh quan
Quảng trƣờng
Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN
Chú thích
Đƣờng hiện trạng
Đƣờng quy hoạch
Trục cảnh quan
Quảng trƣờng
Khu nhà ở xã hội
Khu nhà ở liền kề kết hợp thƣơng mại
Khu biệt thự sinh thái
Trung tâm thƣơng mại – dịch vụ
Trung tâm khu ở
Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN
 Ƣu tiên tối đa không gian ven
sông dành cho việc phục vụ cộng
đồng dân cƣ thành phố: Hình
thành dải công viên ven sông đa
chức năng, kết hợp quảng trƣờng đa
năng, bãi đỗ xe, các khu vƣờn hoa,
thảm cỏ, không gian đi bộ, nghỉ ngơi
thƣ giãn cho ngƣời dân.
Sông Trà Khúc
Cầu Đập Dâng
2
Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN
 Tăng cƣờng kết nối khu
vực phía Bắc đƣờng Hoàng Sa
và khu vực ven sông bằng việc
tổ chức các trục không gian mở
lớn và các trục giao thông kết nối
theo định hƣớng QHPK.
 Tạo nên không gian tổng thể
hài hòa, gắn kết chặt chẽ với cảnh
quan ven sông Trà Khúc; Giúp
người dân dễ dàng tiếp cận không
gian cảnh quan ven sông, nâng
cao đời sống văn hóa tinh thần
của người dân, tạo động lực
phát triển khu vực phía Bắc
sông Trà Khúc.
Sông Trà Khúc
Cầu Đập Dâng
 Khai thác các quỹ đất tại các nút
giao thông chính trên đƣờng Hoàng
Sa, ven sông, hình thành các công
trình thương mại dịch vụ, kết hợp
tuyến phố chuyên doanh: phố thời
trang, phố ẩm thực, thủ công mỹ
nghệ,… nhộn nhịp, sôi động, phục
vụ cộng đồng dân cƣ và tạo điểm
đến cho khách du lịch.
Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN
Sông Trà Khúc
Cầu Đập Dâng
P
P
P
P
P
P
 Xây dựng các công trình công cộng
phục vụ khu ở: trƣờng mầm non, cửa
hàng dịch vụ, khu thể dục thể thao, bãi
đỗ xe,… đảm bảo quy chuẩn hiện hành,
tạo khu ở tiện nghi, chất lƣợng.
Minh họa CT giáo dục Minh họa CT thể dục thể thao
Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN
Sông Trà Khúc
Cầu Đập Dâng
P
P
P
P
P
P
P
Minh họa cửa hàng dịch vụ
 Hình thành Khu ở mới hiện đại, dễ
dàng tiếp cận với các không gian công
viên cây xanh ven sông, bãi xe, cửa
hàng, … tạo khu ở tiện nghi, sinh
thái, xanh mát, với 2 loại hình nhà ở:
 Nhà ở liền kề: bố trí tập trung chủ
yếu ở khu trung tâm trên đƣờng
Hoàng Sa, hình thành tuyến phố
chuyên doanh, tạo sự sinh động nhộn
nhịp, tạo việc làm cho cƣ dân đô thị.
 Nhà ở biệt thự (đơn lập và song
lập): tập trung ở phía Tây và phía
Đông gắn kết không gian sinh thái
ven sông, đảo Xóm Lân, hình thành
khu ở yên bình, xanh mát.
 Ngoài ra còn bố trí quỹ đất nhà ở xã
hội phía Tây, đảm bảo theo quy định
hiện hành.
Minh họa các khu ở
Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN
Sông Trà Khúc
Cầu Đập Dâng
 Đảo Xóm Lân: hình thành Đảo du lịch nghỉ dưỡng sinh thái ven sông
Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN
PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH
Q U Y H O ẠC H T Ổ N G M ẶT B ẰN G S Ử D Ụ N G Đ ẤT
BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT
P
P
P
P
P
P
P
P
STT Hạng mục
Diện tích
(m2)
Tỷ lệ (%)
Chỉ tiêu
(m2/người)
Số lô
(lô/căn)
Tầng
cao tối
đa
Mật độ
xd tối đa
(%)
Hệ số
SDĐ
Dân số
I Đất ở 165.968,2 36,3 834 3.610
1 Đất nhà ở liên kế 17.637,9 10,6 93 5 90 4,5 372
2 Đất nhà ở biệt thự đơn lập 12.966,3 7,8 49 3 70 2,1 196
3 Đất nhà ở biệt thự song lập 102.246,0 61,6 692 4 80 3,2 2.214
4 Đất nhà ở xã hội 33.118,0 20,0 40,0 828
II Đất thương mại công cộng 28.902,3 6,3 ,
1 Đất thƣơng mại dịch vụ 19.477,8 4,3 5,4 20 60 12,0
2 Đất trƣờng học 2.815,0 0,6 0,8 4 40 1,6
3 Đất thể dục thể thao 6.609,5 1,4 1,8 4 40 1,6
III Đất công viên, quảng trường 106.150,9 23,2
1 Đất công viên 97.670,7 21,4 27,1 1 5 0,05
2 Đất quảng trƣờng 8.480,2 1,9
IV Đất hạ tầng kỹ thuật 20.427,3 4,5
1 Đất công trình đầu mối HTKT 3.366,9 0,7
2 Đất HTKT ngoài nhà 6.956,0 1,5 _ _
3 Đất bãi đỗ xe 10.104,4 2,2 2,8
V Đất giao thông 135.251,3 29,6
Tổng diện tích 456.700,0 100,0
S Ơ Đ Ồ T Ổ C H Ứ C K H Ô N G G I AN K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN
1 NHÀ Ở LIÊN KẾ
2 NHÀ Ở BIỆT THỰ
3 NHÀ Ở XÃ HỘI
4 TRƢỜNG MẦM NON
5 CÔNG TRÌNH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ
6 CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
7 CÔNG VIÊN
Sông Trà Khúc
Cầu Đập Dâng
Đi cầu Cổ Lũy
Đi xã Tịnh Châu
Đi xã Tịnh Ấn Đông
Đi phƣờng Trƣơng Q Trọng
P
P
P
P
P
P
P
1
1
2
2
3
3
4
6
7
7
8 QUẢNG TRƢỜNG
8
9 SÂN THỂ THAO
9
5
5
5
5
2
2
P
P
CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT
HẠ TẦNG KỸ THUẬT
CỐNG NGANG THOÁT NƢỚC MƢA
RANH GIỚI QUY HOẠCH
HÀNH LANG THOÁT LŨ
HƢỚNG THOÁT NƢỚC
+ Cao độ hiện trạng: + 2,0m -> +5,0m
+ Hƣớng thoát nƣớc: Từ Bắc xuống Nam
H I Ệ N T R ẠN G H Ạ T ẦN G K Ỹ T H U ẬT
5.7
+ Mực nƣớc tính toán P=5% theo QH PCL: + 6,83m -> + 4,9m
+ Mực nƣớc tính toán P=10% theo QH PCL: + 6,36m -> + 4,45m
+ Xây dựng Kè ven sông đảm bảo tần suất đến năm 2030 P=10%; Cao độ đỉnh + 6,9m -> + 5,0m
+ Cao độ khống chế san nền tần suất 10%: >=5,0m
6.5
Trạm bơm B2
CS: 11.000 m3/H
(theo QHPK)
Trạm bơm B1
CS: 22.000 m3/H
(theo QHPK)
Q U Y H O ẠC H C H U ẨN B Ị K Ỹ T H U ẬT
Cống Chính thoát nƣớc mƣa
Hành lang thoát lũ
Trạm bơm nƣớc mƣa
(theo QH PK 1/2000 – ngoài DA)
Cống thoát nƣớc theo QHPK
Kè quanh xóm lân, L=1,77km
Kè ven sông, L=2,7km
(Đập dâng đến kè HT Tịnh Long)
- Giao thông đối ngoại:
+ Đƣờng Hoàng Sa: Giữ nguyên mặt cắt hiện trạng Bn=36m.
- Giao thông nội bộ
+ Đƣờng phân khu vực: Quy mô mặt cắt Bn=18,5 -> 27,0m (Bm=10,5m)
+ Đƣờng nhóm nhà ở: Quy mô mặt cắt Bn=14,5 -> 18,5m (Bm=7,5 ->10,5m)
+ Bố trí bãi đỗ xe đảm bảo tiêu chuẩn 2,5m2/ngƣời.
Đi Tịnh Khê
Q U Y H O ẠC H G I AO T H Ô N G
P
P
P
P
P
P
Đi Tịnh Ấn Đông
Đi P. Trƣơng Q.Trọng
Đi Tịnh Châu
Đƣờng Hoàng Sa
Đƣờng phân khu vực
P
P
+ Nguồn: Đấu nối cấp nƣớc với tuyến ống D300 quy hoạch trên đƣờng Hoàng Sa (Hiện tại chƣa có đƣờng ống
nƣớc để cấp cho khu vực quy hoạch).
+ Nhu cầu dùng nƣớc khoảng 1.400m3/ngđ.
+ Quy hoạch các tuyến ống truyền dẫn D100 cấp nƣớc cho sinh hoạt và PCCC. Bố trí các ống phân phối D50 cấp
nƣớc đến từng hộ gia đình
NMN Tịnh An
(theo QHPK)
Đƣờng ống cấp nƣớc
Nguồn: NMN
thành phố
Q U Y H O ẠC H C ẤP N Ƣ Ớ C
Nhà máy nƣớc Tịnh An
(theo QH PK 1/2000 – ngoài DA)
+ Nguồn: Lấy từ Xuất tuyến 474/T5 Sơn Tịnh.
+ Nhu cầu cấp điện khoảng: 6.850kVA
+ Quy hoạch các tuyến đƣờng dây 22kV từ điểm đấu nối cấp điện đến các trạm biến áp để cấp điện cho khu vực.
+ Hệ thống điện trung thế, hạ thế; hệ thống điện chiếu sáng đƣờng phố và công viên đi ngầm đảm bảo mỹ quan đô thị
Đƣờng dây 22kv
Trạm biến áp 22/0.4kv
XT 474/T5 Sơn Tịnh
Q U Y H O ẠC H C ẤP Đ I Ệ N
+ Xử lý nƣớc thải: Bố trí trạm xử lý ở phía Đông. Trạm xử lý nƣớc thải sử dụng các công nghệ tiên tiến xử lý. Vị trí
trạm đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trƣờng và trồng cây xanh cách ly xung quanh.
+ CTR: Đƣa về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa kỳ, huyện Tƣ nghĩa.
+ Nghĩa trang: Không bố trí đất nghĩa trang, chôn mới về nghĩa trang chung của thành phố tại xã Tịnh Ấn Đông.
Trạm XLNT
Cs: 750 m3/ngđ
Đƣờng ống thoát nƣớc thải
Trạm xử lý
Hƣớng thoát nƣớc
Q H T H O ÁT N Ƣ Ớ C T H ẢI , Q U ẢN L Ý C T R V À N G H Ĩ A T R AN G
 Phƣơng án 1
+ Nguồn vốn ngân sách: Kè ven sông hạ lƣu đập dâng đến vị trí kè hiện trạng tại xã Tịnh Long, L=2,6km. Kè quanh
xóm Lân, L=2,02km. Cầu nối xóm lân, Lc=85m, Bc=16m và đƣờng nối đầu cầu Bn=16m, L=150m. Giải phóng mặt bằng
tạo quỹ đất sạch khoảng 45,7ha. Chi phí xây dựng khoảng 301 tỷ đồng
+ Nguồn vốn Nhà đầu tƣ: Hạ tầng kỹ thuật đô thị 45,7ha. Chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 443 tỷ đồng
P H Ƣ Ơ N G ÁN Đ ẦU T Ƣ V À K H ÁI T O ÁN C H I P H Í X ÂY D Ự N G
TT HẠNG MỤC CHI PHÍ ĐƠN VỊ
QUY MÔ
ĐẦU TƢ
ĐƠN GIÁ
(nghìn đồng)
THÀNH TIỀN
I CHI PHÍ XÂY DỰNG 301.065.310
1 Giao thông 47.240.310
1.1
Cầu nối xóm Lân, L=85m, Bc=16m, Kết cấu cầu dầm
giản đơn
m2 1.360 32.091 43.643.760
1.2
Đƣờng đầu cầu từ mố sau cầu đến đƣờng hiện trạng giữa
đảo, L=150m, Bn=16m
md 150 23.977 3.596.550
2 Công nghiệp nông nghiệp 253.825.000
2.1
Kè ven sông: đoạn 1 từ hạ lƣu đập dâng đến kè hiện trạng
tại xã Tịnh long. Kết cấu kè đứng kết hợp mái nghiêng
md 2.600 55.000 143.000.000
2.2 Ke bao quanh xóm Lân md 2.015 55.000 110.825.000
BẢNG KHÁI TOÁN CPXD VỐN NGÂN SÁCH
P H Ƣ Ơ N G ÁN Đ ẦU T Ƣ V À K H ÁI T O ÁN C H I P H Í X ÂY D Ự N G
 Phƣơng án 2
+ Nguồn vốn ngân sách: Kè ven sông hạ lƣu đập dâng bao qua xóm lân đến giáp đƣờng Hoàng Sa tại xã Tịnh Long,
L=3,1km. Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch khoảng 45,7ha. Chi phí xây dựng khoảng 172 tỷ đồng
+ Nguồn vốn Nhà đầu tƣ: Hạ tầng kỹ thuật đô thị 45,7ha; kè cảnh quan đoạn ven dự án, L=1,1km. Chi phí xây dựng và
thiết bị khoảng 470 tỷ đồng
BẢNG KHÁI TOÁN CPXD VỐN NGÂN SÁCH
TT HẠNG MỤC CHI PHÍ ĐƠN VỊ
QUY MÔ
ĐẦU TƢ
ĐƠN GIÁ
(nghìn
đồng)
THÀNH TIỀN
I CHI PHÍ XÂY DỰNG 171.600.000
1 Công nghiệp nông nghiệp 171.600.000
Kè ven sông từ hạ lƣu đập dâng đi
theo hành lang thoát lũ bao qua xóm
lân đên giao với đƣờng Hoàng Sa,
kết cấu kè đứng + mái nghiêng
m 3.120 55.000 171.600.000
K H ÁI T O ÁN T Ổ N G M Ứ C Đ ẦU T Ƣ
- Phƣơng án 1: Có nhiều ƣu điểm về kiến trúc cảnh quan đô thị, giữ đƣợc lạch sông tự nhiên giữa xóm Lân và khu
vực dự kiến phát triển đô thị nhằm tạo kiến trúc cảnh quan sông nƣớc, có thể kết hợp các khu vực phát triển du
lịch sông nƣớc khi phát triển du lịch tại vị trí xóm Lân. Đầu tƣ cầu nối đƣờng Hoàng Sa ra xóm lân giúp ngƣời dân
đi lại thuận lợi, an toàn trong mùa mƣa bảo.
- Phƣơng án 2: Có kinh phí đầu tƣ thấp hơn, tuy nhiên sẽ không khai thác hiệu quả cảnh quan và lạch sông giữa
xóm lân và khu vực bên trong. Tạo ra mực nƣớc đọng bên trong không lƣu thông dễ gây ô nhiễm môi trƣờng.
Chƣa đầu tƣ cầu kết nối từ đƣờng Hoàng Sa ra xóm Lân, chƣa giải quyết đƣợc bài toán dân sinh, ngƣời dân đi lại
rất khó khăn, đặc biệt trong mùa mƣa bảo.
- Trên cơ sở phân tích ƣu nhƣợc điểm các phƣơng án, kiến nghị lựa chọn phƣơng án 1 để đầu tƣ xây dựng.
BẢNG KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƢ CÁC PHƢƠNG ÁN
TT HẠNG MỤC CHI PHÍ KH
DỰ KIẾN VỐN NGÂN SÁCH DỰ KIẾN VỐN NHÀ ĐẦU TƢ TMĐT DỰ KIẾN
PHƢƠNG ÁN 1
- KÈ QUANH DỰ ÁN
- KÈ BAO XÓM LÂN
- CẦU NỐI XÓM LÂN
PHƢƠNG ÁN 2
- KÈ TỪ ĐẬP DÂNG
BAO QUA XÓM
PHƢƠNG ÁN 1
- HẠ TẦNG KỸ
THUẬT ĐÔ THỊ
PHƢƠNG ÁN 2
- HẠ TẦNG KỸ
THUẬT ĐÔ THỊ
- KÈ CẢNH QUAN
PHƢƠNG ÁN 1 -
KIẾN NGHỊ LỰA
CHỌN ĐẦU TƢ
PHƢƠNG ÁN 2
I
CHI PHÍ BỒI THƢỜNG VÀ
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
ĐB 54.840.000.000 54.840.000.000 0 0 54.840.000.000 54.840.000.000
II CHI PHÍ XÂY DỰNG GXD 301.065.310.000 171.600.000.000 394.681.320.000 422.181.320.000 695.746.630.000 593.781.320.000
III CHI PHÍ THIẾT BỊ GXD 0 0 48.533.400.000 48.533.400.000 48.533.400.000 48.533.400.000
IV CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN QLDA 5.049.927.000 2.871.960.000 7.562.260.000 7.921.500.000 12.612.187.000 10.793.460.000
V
CHI PHÍ TƢ VẤN ĐẦU TƢ
XÂY DỰNG:
TV 13.179.133.000 8.269.028.000 17.067.785.000 17.897.596.000 30.246.918.000 26.166.624.000
VI CHI PHÍ KHÁC CK 3.051.665.000 2.133.120.000 3.086.402.000 3.162.441.000 6.138.067.000 5.295.561.000
VII CHI PHÍ DỰ PHÕNG DP 48.352.000.000 27.731.000.000 70.640.000.000 74.955.000.000 118.992.000.000 102.686.000.000
TỔNG MỨC ĐẦU TƢ TMĐT 425.538.035.000 267.445.108.000 541.571.167.000 574.651.257.000 967.109.202.000 842.096.365.000
LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ
H I Ệ U Q U Ả Đ ẦU T Ƣ
- Hiệu quả về kinh tế: Tạo nguồn thu về cho ngân sách khoảng trên 500 tỷ đồng
- Hiệu quả về mặt xã hội:
+ Tạo đƣợc khoảng 3,3ha đất nhà ở xã hội nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở thu nhập thấp.
+ Tạo đƣợc khu đô thị văn minh, hiện đại, với nhiều công viên ven sông, khu vực công cộng, góp phần
thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch khu vực ven sông Trà khúc và khu vực xóm Lân…
BẢNG KHÁI TOÁN SƠ BỘ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH
HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ
TT Nội dung Giá trị ĐVT
1 Tổng mức đầu tƣ hạ tầng (vốn nhà đầu tƣ) 541.571.167.000 đồng
2 Tổng mức đầu tƣ tạo quỹ đất sạch (vốn nhà nƣớc) 425.538.035.000 đồng
3 Tổng mức đầu tƣ toàn dự án 967.109.202.000 đồng
4 Doanh thu 1.593.336.000.000 đồng
- Giá bán đấu giá dự kiến 12.000.000 đồng
- Diện tích đất ở (liên kế + biệt thự) 132.778 m2
5 Chi phí khai thác, vận hành (phần vốn nhà đầu tƣ) 108.314.233.400 đồng
- Chi phí quản lý vận hành, khai thác (15% Vốn NĐT) 81.235.675.050 đồng
- Chi phí khác (5% Vốn NĐT) 27.078.558.350 đồng
6 Hiệu quả tài chính (6) = (3)-(4)-(5) 517.912.564.600 đồng

More Related Content

What's hot

Luận văn: Quản lý dự án xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng
Luận văn: Quản lý dự án xây dựng công trình nhà thi đấu đa năngLuận văn: Quản lý dự án xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng
Luận văn: Quản lý dự án xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Giới thiệu về LOTUS Homes - Hệ thống tiêu chí công trình xanh cho nhà ở đơn lẻ
Giới thiệu về LOTUS Homes - Hệ thống tiêu chí công trình xanh cho nhà ở đơn lẻGiới thiệu về LOTUS Homes - Hệ thống tiêu chí công trình xanh cho nhà ở đơn lẻ
Giới thiệu về LOTUS Homes - Hệ thống tiêu chí công trình xanh cho nhà ở đơn lẻ
Vietnam Green Building Council
 
Human Settlements Planning In The Philippines.pptx
Human Settlements Planning In The Philippines.pptxHuman Settlements Planning In The Philippines.pptx
Human Settlements Planning In The Philippines.pptx
Carmela857185
 
luan van quan li xay dung cong trinh cong cong theo quy hoach
luan van quan li xay dung cong trinh cong cong theo quy hoachluan van quan li xay dung cong trinh cong cong theo quy hoach
luan van quan li xay dung cong trinh cong cong theo quy hoach
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Melia Hồ Tràm at The Hamptons
Melia Hồ Tràm at The Hamptons Melia Hồ Tràm at The Hamptons
Melia Hồ Tràm at The Hamptons
Sea Property
 
Cong nghe bim trong xay dung
Cong nghe bim trong xay dungCong nghe bim trong xay dung
Cong nghe bim trong xay dung
An Nam Education
 
Green BIM
Green BIMGreen BIM
Green BIM
nagham ali hasan
 
Condotel Vinpearl Tài Liệu Bán Hàng Giới Thiệu Condotel
Condotel Vinpearl Tài Liệu Bán Hàng Giới Thiệu Condotel Condotel Vinpearl Tài Liệu Bán Hàng Giới Thiệu Condotel
Condotel Vinpearl Tài Liệu Bán Hàng Giới Thiệu Condotel
Minh BĐS Trần
 
Lec -6 URBAN ZONING.pptx
Lec -6 URBAN ZONING.pptxLec -6 URBAN ZONING.pptx
Lec -6 URBAN ZONING.pptx
Samirsinh Parmar
 
Bab i Rancang Kota
Bab i Rancang KotaBab i Rancang Kota
Bab i Rancang Kota
Latifah Tio
 
Building redevelopment referencer 27-09-2015-protected
Building redevelopment referencer  27-09-2015-protectedBuilding redevelopment referencer  27-09-2015-protected
Building redevelopment referencer 27-09-2015-protected
spandane
 
Thuyết minh Khu Đô thị Bắc Sông Thứa - Lương Tài
Thuyết minh Khu Đô thị Bắc Sông Thứa - Lương TàiThuyết minh Khu Đô thị Bắc Sông Thứa - Lương Tài
Thuyết minh Khu Đô thị Bắc Sông Thứa - Lương Tài
tranbinhkb
 
Role of Cities and towns as engines of Regional planning in Kenya
Role of Cities and towns as engines of Regional planning in KenyaRole of Cities and towns as engines of Regional planning in Kenya
Role of Cities and towns as engines of Regional planning in Kenya
PETER NAIBEI
 
EcoTherapy and its Effects on Design
EcoTherapy and its Effects on DesignEcoTherapy and its Effects on Design
EcoTherapy and its Effects on Design
Array Architects
 
Great Minds in Regional Science: Peter Hall
Great Minds in Regional Science: Peter HallGreat Minds in Regional Science: Peter Hall
Great Minds in Regional Science: Peter Hall
Regional Science Academy
 
serial vision
serial visionserial vision
Lect 2 typology (1)
Lect 2  typology (1)Lect 2  typology (1)
Lect 2 typology (1)
Khairul Anwar
 
Luận văn: Chung cư tân tạo 1 - TP.HCM, HAY
Luận văn: Chung cư tân tạo 1 - TP.HCM, HAYLuận văn: Chung cư tân tạo 1 - TP.HCM, HAY
Luận văn: Chung cư tân tạo 1 - TP.HCM, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Đề cương tốt nghiệp: Chung cư cao tầng
Đề cương tốt nghiệp: Chung cư cao tầngĐề cương tốt nghiệp: Chung cư cao tầng
Đề cương tốt nghiệp: Chung cư cao tầng
luongthuykhe
 
Luận Văn Xây Dựng Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2020.
Luận Văn Xây Dựng Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2020.Luận Văn Xây Dựng Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2020.
Luận Văn Xây Dựng Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2020.
Dịch Vụ Viết Thuê Đề Tài Trangluanvan.com / 0934.536.149
 

What's hot (20)

Luận văn: Quản lý dự án xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng
Luận văn: Quản lý dự án xây dựng công trình nhà thi đấu đa năngLuận văn: Quản lý dự án xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng
Luận văn: Quản lý dự án xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng
 
Giới thiệu về LOTUS Homes - Hệ thống tiêu chí công trình xanh cho nhà ở đơn lẻ
Giới thiệu về LOTUS Homes - Hệ thống tiêu chí công trình xanh cho nhà ở đơn lẻGiới thiệu về LOTUS Homes - Hệ thống tiêu chí công trình xanh cho nhà ở đơn lẻ
Giới thiệu về LOTUS Homes - Hệ thống tiêu chí công trình xanh cho nhà ở đơn lẻ
 
Human Settlements Planning In The Philippines.pptx
Human Settlements Planning In The Philippines.pptxHuman Settlements Planning In The Philippines.pptx
Human Settlements Planning In The Philippines.pptx
 
luan van quan li xay dung cong trinh cong cong theo quy hoach
luan van quan li xay dung cong trinh cong cong theo quy hoachluan van quan li xay dung cong trinh cong cong theo quy hoach
luan van quan li xay dung cong trinh cong cong theo quy hoach
 
Melia Hồ Tràm at The Hamptons
Melia Hồ Tràm at The Hamptons Melia Hồ Tràm at The Hamptons
Melia Hồ Tràm at The Hamptons
 
Cong nghe bim trong xay dung
Cong nghe bim trong xay dungCong nghe bim trong xay dung
Cong nghe bim trong xay dung
 
Green BIM
Green BIMGreen BIM
Green BIM
 
Condotel Vinpearl Tài Liệu Bán Hàng Giới Thiệu Condotel
Condotel Vinpearl Tài Liệu Bán Hàng Giới Thiệu Condotel Condotel Vinpearl Tài Liệu Bán Hàng Giới Thiệu Condotel
Condotel Vinpearl Tài Liệu Bán Hàng Giới Thiệu Condotel
 
Lec -6 URBAN ZONING.pptx
Lec -6 URBAN ZONING.pptxLec -6 URBAN ZONING.pptx
Lec -6 URBAN ZONING.pptx
 
Bab i Rancang Kota
Bab i Rancang KotaBab i Rancang Kota
Bab i Rancang Kota
 
Building redevelopment referencer 27-09-2015-protected
Building redevelopment referencer  27-09-2015-protectedBuilding redevelopment referencer  27-09-2015-protected
Building redevelopment referencer 27-09-2015-protected
 
Thuyết minh Khu Đô thị Bắc Sông Thứa - Lương Tài
Thuyết minh Khu Đô thị Bắc Sông Thứa - Lương TàiThuyết minh Khu Đô thị Bắc Sông Thứa - Lương Tài
Thuyết minh Khu Đô thị Bắc Sông Thứa - Lương Tài
 
Role of Cities and towns as engines of Regional planning in Kenya
Role of Cities and towns as engines of Regional planning in KenyaRole of Cities and towns as engines of Regional planning in Kenya
Role of Cities and towns as engines of Regional planning in Kenya
 
EcoTherapy and its Effects on Design
EcoTherapy and its Effects on DesignEcoTherapy and its Effects on Design
EcoTherapy and its Effects on Design
 
Great Minds in Regional Science: Peter Hall
Great Minds in Regional Science: Peter HallGreat Minds in Regional Science: Peter Hall
Great Minds in Regional Science: Peter Hall
 
serial vision
serial visionserial vision
serial vision
 
Lect 2 typology (1)
Lect 2  typology (1)Lect 2  typology (1)
Lect 2 typology (1)
 
Luận văn: Chung cư tân tạo 1 - TP.HCM, HAY
Luận văn: Chung cư tân tạo 1 - TP.HCM, HAYLuận văn: Chung cư tân tạo 1 - TP.HCM, HAY
Luận văn: Chung cư tân tạo 1 - TP.HCM, HAY
 
Đề cương tốt nghiệp: Chung cư cao tầng
Đề cương tốt nghiệp: Chung cư cao tầngĐề cương tốt nghiệp: Chung cư cao tầng
Đề cương tốt nghiệp: Chung cư cao tầng
 
Luận Văn Xây Dựng Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2020.
Luận Văn Xây Dựng Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2020.Luận Văn Xây Dựng Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2020.
Luận Văn Xây Dựng Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2020.
 

Similar to Phuong an QHCT Du an Tinh An - Tinh Long 02-02-2023 .pdf

BAO CAO 40M LONG BIEN 032016
BAO CAO 40M LONG BIEN 032016BAO CAO 40M LONG BIEN 032016
BAO CAO 40M LONG BIEN 032016Thuy Linh Nguyen
 
Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn rạch gốc huyện ngọc...
Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn rạch gốc huyện ngọc...Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn rạch gốc huyện ngọc...
Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn rạch gốc huyện ngọc...
nataliej4
 
THUYẾT MINH NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY CHẾ CỤ THỂ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC K...
THUYẾT MINH NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY CHẾ CỤ THỂ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC K...THUYẾT MINH NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY CHẾ CỤ THỂ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC K...
THUYẾT MINH NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY CHẾ CỤ THỂ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC K...
nataliej4
 
qd2395.signed.signed.signed.signed.pdf
qd2395.signed.signed.signed.signed.pdfqd2395.signed.signed.signed.signed.pdf
qd2395.signed.signed.signed.signed.pdf
binhpt69
 
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Lucky garden Bình Mỹ Củ Chi
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Lucky garden Bình Mỹ Củ ChiQuy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Lucky garden Bình Mỹ Củ Chi
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Lucky garden Bình Mỹ Củ Chi
thao3570
 
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã hòa thạch, huyện quốc oai
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã hòa thạch, huyện quốc oaiQuy hoạch xây dựng nông thôn mới xã hòa thạch, huyện quốc oai
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã hòa thạch, huyện quốc oai
nataliej4
 
Thuyet Minh QHCT My Huong Luong Tai Bac Ninh
Thuyet Minh QHCT My Huong Luong Tai Bac NinhThuyet Minh QHCT My Huong Luong Tai Bac Ninh
Thuyet Minh QHCT My Huong Luong Tai Bac Ninh
tranbinhkb
 
Đề tài: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 12000
Đề tài: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 12000Đề tài: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 12000
Đề tài: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 12000
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Thuyet minh khu TDC & CTCC xa Nhan Thang Gia Binh Bac Ninh
Thuyet minh khu TDC & CTCC xa Nhan Thang Gia Binh Bac NinhThuyet minh khu TDC & CTCC xa Nhan Thang Gia Binh Bac Ninh
Thuyet minh khu TDC & CTCC xa Nhan Thang Gia Binh Bac Ninh
tranbinhkb
 
Slide baocao-hdkh-9-3-2016-SON'sDatabase
Slide baocao-hdkh-9-3-2016-SON'sDatabaseSlide baocao-hdkh-9-3-2016-SON'sDatabase
Slide baocao-hdkh-9-3-2016-SON'sDatabase
Son La Hong
 
Quyet-dinh-so-6013-qd-ubnd
Quyet-dinh-so-6013-qd-ubndQuyet-dinh-so-6013-qd-ubnd
Quyet-dinh-so-6013-qd-ubnd
VanBanMuaBanNhanh
 
THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500 NHÓM NHÀ Ở (KÝ HIỆU LÔ ĐẤT D...
THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500 NHÓM NHÀ Ở (KÝ HIỆU LÔ ĐẤT D...THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500 NHÓM NHÀ Ở (KÝ HIỆU LÔ ĐẤT D...
THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500 NHÓM NHÀ Ở (KÝ HIỆU LÔ ĐẤT D...
nataliej4
 
Quy hoach chung xay dung xa Binh Dinh - Luong Tai - Bac Ninh
Quy hoach chung xay dung xa Binh Dinh - Luong Tai - Bac NinhQuy hoach chung xay dung xa Binh Dinh - Luong Tai - Bac Ninh
Quy hoach chung xay dung xa Binh Dinh - Luong Tai - Bac Ninh
tranbinhkb
 
Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Duyên Hải_10...
Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Duyên Hải_10...Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Duyên Hải_10...
Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Duyên Hải_10...
PinkHandmade
 
Thuyet Minh QHCT Khu do thi phia Tay duong DT 280 Luong Tai Bac Ninh
Thuyet Minh QHCT Khu do thi phia Tay duong DT 280 Luong Tai Bac NinhThuyet Minh QHCT Khu do thi phia Tay duong DT 280 Luong Tai Bac Ninh
Thuyet Minh QHCT Khu do thi phia Tay duong DT 280 Luong Tai Bac Ninh
tranbinhkb
 
Khu nha o thon Ngam Luong Lang Ngam Gia Binh Bac Ninh_Thuyet minh
Khu nha o thon Ngam Luong Lang Ngam Gia Binh Bac Ninh_Thuyet minhKhu nha o thon Ngam Luong Lang Ngam Gia Binh Bac Ninh_Thuyet minh
Khu nha o thon Ngam Luong Lang Ngam Gia Binh Bac Ninh_Thuyet minh
tranbinhkb
 
Slide baocao-lahongson
Slide baocao-lahongsonSlide baocao-lahongson
Slide baocao-lahongson
Son La Hong
 
Nạo vét sông cổ cò
Nạo vét sông cổ còNạo vét sông cổ cò
Nạo vét sông cổ cò
hai le
 
Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
nataliej4
 
Dự án quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu thanh thủy
Dự án quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu thanh thủyDự án quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu thanh thủy
Dự án quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu thanh thủy
nataliej4
 

Similar to Phuong an QHCT Du an Tinh An - Tinh Long 02-02-2023 .pdf (20)

BAO CAO 40M LONG BIEN 032016
BAO CAO 40M LONG BIEN 032016BAO CAO 40M LONG BIEN 032016
BAO CAO 40M LONG BIEN 032016
 
Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn rạch gốc huyện ngọc...
Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn rạch gốc huyện ngọc...Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn rạch gốc huyện ngọc...
Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn rạch gốc huyện ngọc...
 
THUYẾT MINH NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY CHẾ CỤ THỂ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC K...
THUYẾT MINH NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY CHẾ CỤ THỂ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC K...THUYẾT MINH NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY CHẾ CỤ THỂ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC K...
THUYẾT MINH NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY CHẾ CỤ THỂ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC K...
 
qd2395.signed.signed.signed.signed.pdf
qd2395.signed.signed.signed.signed.pdfqd2395.signed.signed.signed.signed.pdf
qd2395.signed.signed.signed.signed.pdf
 
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Lucky garden Bình Mỹ Củ Chi
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Lucky garden Bình Mỹ Củ ChiQuy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Lucky garden Bình Mỹ Củ Chi
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Lucky garden Bình Mỹ Củ Chi
 
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã hòa thạch, huyện quốc oai
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã hòa thạch, huyện quốc oaiQuy hoạch xây dựng nông thôn mới xã hòa thạch, huyện quốc oai
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã hòa thạch, huyện quốc oai
 
Thuyet Minh QHCT My Huong Luong Tai Bac Ninh
Thuyet Minh QHCT My Huong Luong Tai Bac NinhThuyet Minh QHCT My Huong Luong Tai Bac Ninh
Thuyet Minh QHCT My Huong Luong Tai Bac Ninh
 
Đề tài: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 12000
Đề tài: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 12000Đề tài: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 12000
Đề tài: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 12000
 
Thuyet minh khu TDC & CTCC xa Nhan Thang Gia Binh Bac Ninh
Thuyet minh khu TDC & CTCC xa Nhan Thang Gia Binh Bac NinhThuyet minh khu TDC & CTCC xa Nhan Thang Gia Binh Bac Ninh
Thuyet minh khu TDC & CTCC xa Nhan Thang Gia Binh Bac Ninh
 
Slide baocao-hdkh-9-3-2016-SON'sDatabase
Slide baocao-hdkh-9-3-2016-SON'sDatabaseSlide baocao-hdkh-9-3-2016-SON'sDatabase
Slide baocao-hdkh-9-3-2016-SON'sDatabase
 
Quyet-dinh-so-6013-qd-ubnd
Quyet-dinh-so-6013-qd-ubndQuyet-dinh-so-6013-qd-ubnd
Quyet-dinh-so-6013-qd-ubnd
 
THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500 NHÓM NHÀ Ở (KÝ HIỆU LÔ ĐẤT D...
THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500 NHÓM NHÀ Ở (KÝ HIỆU LÔ ĐẤT D...THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500 NHÓM NHÀ Ở (KÝ HIỆU LÔ ĐẤT D...
THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500 NHÓM NHÀ Ở (KÝ HIỆU LÔ ĐẤT D...
 
Quy hoach chung xay dung xa Binh Dinh - Luong Tai - Bac Ninh
Quy hoach chung xay dung xa Binh Dinh - Luong Tai - Bac NinhQuy hoach chung xay dung xa Binh Dinh - Luong Tai - Bac Ninh
Quy hoach chung xay dung xa Binh Dinh - Luong Tai - Bac Ninh
 
Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Duyên Hải_10...
Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Duyên Hải_10...Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Duyên Hải_10...
Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Duyên Hải_10...
 
Thuyet Minh QHCT Khu do thi phia Tay duong DT 280 Luong Tai Bac Ninh
Thuyet Minh QHCT Khu do thi phia Tay duong DT 280 Luong Tai Bac NinhThuyet Minh QHCT Khu do thi phia Tay duong DT 280 Luong Tai Bac Ninh
Thuyet Minh QHCT Khu do thi phia Tay duong DT 280 Luong Tai Bac Ninh
 
Khu nha o thon Ngam Luong Lang Ngam Gia Binh Bac Ninh_Thuyet minh
Khu nha o thon Ngam Luong Lang Ngam Gia Binh Bac Ninh_Thuyet minhKhu nha o thon Ngam Luong Lang Ngam Gia Binh Bac Ninh_Thuyet minh
Khu nha o thon Ngam Luong Lang Ngam Gia Binh Bac Ninh_Thuyet minh
 
Slide baocao-lahongson
Slide baocao-lahongsonSlide baocao-lahongson
Slide baocao-lahongson
 
Nạo vét sông cổ cò
Nạo vét sông cổ còNạo vét sông cổ cò
Nạo vét sông cổ cò
 
Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
 
Dự án quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu thanh thủy
Dự án quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu thanh thủyDự án quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu thanh thủy
Dự án quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu thanh thủy
 

Phuong an QHCT Du an Tinh An - Tinh Long 02-02-2023 .pdf

 • 1. QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH TẠI VỊ TRÍ HẠ LƢU ĐẬP DÂNG SÔNG TRÀ KHÚC, XÃ TỊNH AN VÀ TỊNH LONG THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI BÁO CÁO PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH
 • 2. - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc Hội - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014. Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; - Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. - Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. - Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; - Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 01/7/2020 - Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. - Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; - Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; - Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/0/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tƣ phát triển đô thị; - Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; - Thông tƣ số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ trƣởng bộ Xây dựng hƣớng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và thông tƣ số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 06/2013/TT-BXD; - Thông tƣ số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; - Thông tƣ số 01/2021/TT-BXD ngày 05/7/2021 của Bộ Xây Dựng ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng (QCVN 01:2021/BXD); - Thông tƣ số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040; - Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lƣu đập Thạch Nham đến Cửa Đại (giai đoạn 2015-2024); Thuộc nhiệm vụ: điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hƣớng đến năm 2050; - Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh tọa độ biên ranh giới không gian thoát lũ bờ Bắc sông Trà Khúc tại Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 của chủ tịch UBND tỉnh; - Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 15/09/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất đầu năm của quy hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi; - Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ nguồn Trung ƣơng thƣởng vƣợt thu năm 2021; - Quyết định số 7475/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại phía Bắc thành phố Quảng Ngãi. - Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tƣ cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất sạch tại vị trí hạ lƣu Đập dâng sông Trà Khúc, xã tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi; C ĂN C Ứ P H ÁP L Ý
 • 3. VỊ TRÍ QUY HOẠCH  Vị trí: Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, có tứ cận nhƣ sau: - Phía Đông: Giáp sông Trà Khúc; - Phía Tây: Giáp cầu Đập Dâng; - Phía Nam: Giáp sông Trà Khúc; - Phía Bắc: Giáp đƣờng Hoàng Sa.  Quy mô: Diện tích lập quy hoạch khoảng 45,4 ha, gồm diện tích thuộc xã Tịnh An là 38 ha và diện tích thuộc xã Tịnh Long là 7,4 ha. S Ơ Đ Ồ V Ị T R Í , G I Ớ I H ẠN K H U Đ ẤT VỊ TRÍ QUY HOẠCH TRONG ĐỒ ÁN QHPK PHẦN CÒN LẠI PHÍA BẮC THÀNH PHỐ
 • 4. Xã Tịnh An 38 ha Xã Tịnh An 38 ha Xã Tịnh Long 7,4 ha Sông Trà Khúc Cầu Đập Dâng Tổng diện tích trong khu vực lập quy hoạch là 45,4 ha. Trong đó: - Đất nông nghiệp có diện tích khoảng 40,55 ha, chiếm khoảng 89% diện tích lập quy hoạch. - Đất bãi cát có diện tích khoảng 4,85 ha, chiếm tỉ lệ 11% diện tích đất quy hoạch. H I Ệ N T R ẠN G S Ử D Ụ N G Đ ẤT
 • 5. H I Ệ N T R ẠN G S Ử D Ụ N G Đ ẤT
 • 6.  Tính chất: - Là khu đô thị sinh thái đa chức năng với với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ; - Là điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan ven sông Trà Khúc và thành phố Quảng Ngãi trong tƣơng lai.  Các chức năng chính: - Đất ở, gồm: Đất ở liền kề và đất ở biệt thự, nhà ở xã hội; - Đất công trình hỗn hợp: Căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn, thƣơng mại,… - Đất công cộng, thƣơng mại dịch vụ; - Đất công viên cây xanh; - Đất hạ tầng kỹ thuật, bãi xe.  Dự báo dân số: - Theo định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; + Trên cơ sở các phân tích các mục tiêu chiến lƣợc hình thành, phát triển của dự án; + Khả năng dung nạp của quỹ đất và nhu cầu sử dụng đất trong tƣơng lai. - Dự báo dân số: Khoảng 3.600 ngƣời.  Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính - Căn cứ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, đề xuất các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án nhƣ sau: TT Hạng mục Đơn vị tính Chỉ tiêu I Dân số ngƣời khoảng 3.600 II Sử dụng đất 1 Tổng diện tích quy hoạch ha 45,4 ha 2 Chỉ tiêu sử dụng đất 2.1 - Đất ở m²/ngƣời ≤45 - Đất công trìnhhỗn hợp m²/ngƣời 6-8 2.2 - Đất công trìnhthƣơng mại dịch vụ m²/ngƣời ≥2 2.3 - Đất cây xanh m²/ngƣời ≥6 2 Tầngcao công trình tối đa 2.1 - Nhà ở liên kế, biệt thự Tầng ≤5 (ở liên kế), ≤3 (ở biệt thự) - Công trình hỗn hợp Tầng ≤30 2.2 - Công trình thƣơngmại dịch vụ, du lịch Tầng ≤30 3 Mật độ xây dựngtối đa 3.1 - Nhà ở liên kế, biệt thự % 60 – 100 (tùy diện tích lô đất) 3.2 - Công trình hỗn hợp % 40 – 70 (tùy diện tích lô đất và chiều cao công trình) 3.3 - Công trình thƣơngmại dịch vụ, du lịch % 40 – 70 (tùy diện tích lô đất và chiều cao công trình) III Hạ tầngkỹ thuật 1 Tỷ lệ đất giao thông % >20 2 Cấp điện 2.1 - Sinh hoạt KW/hộ ≥3 (ở liên kế) ≥5 (ở biệt thự) 2.2 - Công trình công cộng, dịch vụ W/m2sàn ≥20 3 Cấp nƣớc 3.1 - Sinh hoạt Lít/ngƣời.ngđ ≥150 3.2 - Công trình công cộng, dịch vụ Lít/m²sàn.ngđ ≥2 4 Tỉ lệ thu gom, xử lý nƣớc thải % (nƣớc cấp) 100% 5 Tỷ lệ đƣờng có hệ thống thoátnƣớc mƣa % 100 6 Chất thải rắn Kg/ngƣời/ng.đêm 1,0 Tỉ lệ thugom ≥ 95% T Í N H C H ẤT- D Ự B ÁO D ÂN S Ố - C ÁC C H Ỉ T I Ê U K T K T
 • 7. ĐỊNH HƢỚNG KHU VỰC THEO QHPK PHẦN CÒN LẠI PHÍA BẮC TP QUẢNG NGÃI Sơ đồ phân vùng đô thị Tp. Quảng Ngãi  Theo định hƣớng đồ án điều chỉnh QHC thành phố Quảng Ngãi khu vực quy hoạch thuộc đô thị xanh phía Bắc B1.  Theo định hƣớng đồ án QHPK phần còn lại phía Bắc thành phố Quảng Ngãi khu vực quy hoạch là Khu ở, đất công cộng công vên cây xanh ven sông. VỊ TRÍ QUY HOẠCH TRONG ĐỒ ÁN QHPK PHẦN CÒN LẠI PHÍA BẮC Sông Trà Khúc Cầu Đập Dâng Khu du lịch xóm Lân VỊ TRÍ QUY HOẠCH TRONG ĐỒ ÁN QHC THÀNH PHỐ
 • 8. Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN Chú thích Đƣờng hiện trạng Đƣờng quy hoạch Trục cảnh quan Quảng trƣờng
 • 9. Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN Chú thích Đƣờng hiện trạng Đƣờng quy hoạch Trục cảnh quan Quảng trƣờng Khu nhà ở xã hội Khu nhà ở liền kề kết hợp thƣơng mại Khu biệt thự sinh thái Trung tâm thƣơng mại – dịch vụ Trung tâm khu ở
 • 10. Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN  Ƣu tiên tối đa không gian ven sông dành cho việc phục vụ cộng đồng dân cƣ thành phố: Hình thành dải công viên ven sông đa chức năng, kết hợp quảng trƣờng đa năng, bãi đỗ xe, các khu vƣờn hoa, thảm cỏ, không gian đi bộ, nghỉ ngơi thƣ giãn cho ngƣời dân. Sông Trà Khúc Cầu Đập Dâng 2
 • 11. Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN  Tăng cƣờng kết nối khu vực phía Bắc đƣờng Hoàng Sa và khu vực ven sông bằng việc tổ chức các trục không gian mở lớn và các trục giao thông kết nối theo định hƣớng QHPK.  Tạo nên không gian tổng thể hài hòa, gắn kết chặt chẽ với cảnh quan ven sông Trà Khúc; Giúp người dân dễ dàng tiếp cận không gian cảnh quan ven sông, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, tạo động lực phát triển khu vực phía Bắc sông Trà Khúc. Sông Trà Khúc Cầu Đập Dâng
 • 12.  Khai thác các quỹ đất tại các nút giao thông chính trên đƣờng Hoàng Sa, ven sông, hình thành các công trình thương mại dịch vụ, kết hợp tuyến phố chuyên doanh: phố thời trang, phố ẩm thực, thủ công mỹ nghệ,… nhộn nhịp, sôi động, phục vụ cộng đồng dân cƣ và tạo điểm đến cho khách du lịch. Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN Sông Trà Khúc Cầu Đập Dâng P P P P P P
 • 13.  Xây dựng các công trình công cộng phục vụ khu ở: trƣờng mầm non, cửa hàng dịch vụ, khu thể dục thể thao, bãi đỗ xe,… đảm bảo quy chuẩn hiện hành, tạo khu ở tiện nghi, chất lƣợng. Minh họa CT giáo dục Minh họa CT thể dục thể thao Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN Sông Trà Khúc Cầu Đập Dâng P P P P P P P Minh họa cửa hàng dịch vụ
 • 14.  Hình thành Khu ở mới hiện đại, dễ dàng tiếp cận với các không gian công viên cây xanh ven sông, bãi xe, cửa hàng, … tạo khu ở tiện nghi, sinh thái, xanh mát, với 2 loại hình nhà ở:  Nhà ở liền kề: bố trí tập trung chủ yếu ở khu trung tâm trên đƣờng Hoàng Sa, hình thành tuyến phố chuyên doanh, tạo sự sinh động nhộn nhịp, tạo việc làm cho cƣ dân đô thị.  Nhà ở biệt thự (đơn lập và song lập): tập trung ở phía Tây và phía Đông gắn kết không gian sinh thái ven sông, đảo Xóm Lân, hình thành khu ở yên bình, xanh mát.  Ngoài ra còn bố trí quỹ đất nhà ở xã hội phía Tây, đảm bảo theo quy định hiện hành. Minh họa các khu ở Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN Sông Trà Khúc Cầu Đập Dâng
 • 15.  Đảo Xóm Lân: hình thành Đảo du lịch nghỉ dưỡng sinh thái ven sông Ý T Ƣ Ở N G V À G I ẢI P H ÁP T Ố C H Ứ C K G K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN
 • 16. PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH
 • 17. Q U Y H O ẠC H T Ổ N G M ẶT B ẰN G S Ử D Ụ N G Đ ẤT BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT P P P P P P P P STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Chỉ tiêu (m2/người) Số lô (lô/căn) Tầng cao tối đa Mật độ xd tối đa (%) Hệ số SDĐ Dân số I Đất ở 165.968,2 36,3 834 3.610 1 Đất nhà ở liên kế 17.637,9 10,6 93 5 90 4,5 372 2 Đất nhà ở biệt thự đơn lập 12.966,3 7,8 49 3 70 2,1 196 3 Đất nhà ở biệt thự song lập 102.246,0 61,6 692 4 80 3,2 2.214 4 Đất nhà ở xã hội 33.118,0 20,0 40,0 828 II Đất thương mại công cộng 28.902,3 6,3 , 1 Đất thƣơng mại dịch vụ 19.477,8 4,3 5,4 20 60 12,0 2 Đất trƣờng học 2.815,0 0,6 0,8 4 40 1,6 3 Đất thể dục thể thao 6.609,5 1,4 1,8 4 40 1,6 III Đất công viên, quảng trường 106.150,9 23,2 1 Đất công viên 97.670,7 21,4 27,1 1 5 0,05 2 Đất quảng trƣờng 8.480,2 1,9 IV Đất hạ tầng kỹ thuật 20.427,3 4,5 1 Đất công trình đầu mối HTKT 3.366,9 0,7 2 Đất HTKT ngoài nhà 6.956,0 1,5 _ _ 3 Đất bãi đỗ xe 10.104,4 2,2 2,8 V Đất giao thông 135.251,3 29,6 Tổng diện tích 456.700,0 100,0
 • 18. S Ơ Đ Ồ T Ổ C H Ứ C K H Ô N G G I AN K I Ế N T R Ú C C ẢN H Q U AN 1 NHÀ Ở LIÊN KẾ 2 NHÀ Ở BIỆT THỰ 3 NHÀ Ở XÃ HỘI 4 TRƢỜNG MẦM NON 5 CÔNG TRÌNH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 6 CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 7 CÔNG VIÊN Sông Trà Khúc Cầu Đập Dâng Đi cầu Cổ Lũy Đi xã Tịnh Châu Đi xã Tịnh Ấn Đông Đi phƣờng Trƣơng Q Trọng P P P P P P P 1 1 2 2 3 3 4 6 7 7 8 QUẢNG TRƢỜNG 8 9 SÂN THỂ THAO 9 5 5 5 5 2 2 P P
 • 19. CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
 • 20. CỐNG NGANG THOÁT NƢỚC MƢA RANH GIỚI QUY HOẠCH HÀNH LANG THOÁT LŨ HƢỚNG THOÁT NƢỚC + Cao độ hiện trạng: + 2,0m -> +5,0m + Hƣớng thoát nƣớc: Từ Bắc xuống Nam H I Ệ N T R ẠN G H Ạ T ẦN G K Ỹ T H U ẬT
 • 21. 5.7 + Mực nƣớc tính toán P=5% theo QH PCL: + 6,83m -> + 4,9m + Mực nƣớc tính toán P=10% theo QH PCL: + 6,36m -> + 4,45m + Xây dựng Kè ven sông đảm bảo tần suất đến năm 2030 P=10%; Cao độ đỉnh + 6,9m -> + 5,0m + Cao độ khống chế san nền tần suất 10%: >=5,0m 6.5 Trạm bơm B2 CS: 11.000 m3/H (theo QHPK) Trạm bơm B1 CS: 22.000 m3/H (theo QHPK) Q U Y H O ẠC H C H U ẨN B Ị K Ỹ T H U ẬT Cống Chính thoát nƣớc mƣa Hành lang thoát lũ Trạm bơm nƣớc mƣa (theo QH PK 1/2000 – ngoài DA) Cống thoát nƣớc theo QHPK Kè quanh xóm lân, L=1,77km Kè ven sông, L=2,7km (Đập dâng đến kè HT Tịnh Long)
 • 22. - Giao thông đối ngoại: + Đƣờng Hoàng Sa: Giữ nguyên mặt cắt hiện trạng Bn=36m. - Giao thông nội bộ + Đƣờng phân khu vực: Quy mô mặt cắt Bn=18,5 -> 27,0m (Bm=10,5m) + Đƣờng nhóm nhà ở: Quy mô mặt cắt Bn=14,5 -> 18,5m (Bm=7,5 ->10,5m) + Bố trí bãi đỗ xe đảm bảo tiêu chuẩn 2,5m2/ngƣời. Đi Tịnh Khê Q U Y H O ẠC H G I AO T H Ô N G P P P P P P Đi Tịnh Ấn Đông Đi P. Trƣơng Q.Trọng Đi Tịnh Châu Đƣờng Hoàng Sa Đƣờng phân khu vực P P
 • 23. + Nguồn: Đấu nối cấp nƣớc với tuyến ống D300 quy hoạch trên đƣờng Hoàng Sa (Hiện tại chƣa có đƣờng ống nƣớc để cấp cho khu vực quy hoạch). + Nhu cầu dùng nƣớc khoảng 1.400m3/ngđ. + Quy hoạch các tuyến ống truyền dẫn D100 cấp nƣớc cho sinh hoạt và PCCC. Bố trí các ống phân phối D50 cấp nƣớc đến từng hộ gia đình NMN Tịnh An (theo QHPK) Đƣờng ống cấp nƣớc Nguồn: NMN thành phố Q U Y H O ẠC H C ẤP N Ƣ Ớ C Nhà máy nƣớc Tịnh An (theo QH PK 1/2000 – ngoài DA)
 • 24. + Nguồn: Lấy từ Xuất tuyến 474/T5 Sơn Tịnh. + Nhu cầu cấp điện khoảng: 6.850kVA + Quy hoạch các tuyến đƣờng dây 22kV từ điểm đấu nối cấp điện đến các trạm biến áp để cấp điện cho khu vực. + Hệ thống điện trung thế, hạ thế; hệ thống điện chiếu sáng đƣờng phố và công viên đi ngầm đảm bảo mỹ quan đô thị Đƣờng dây 22kv Trạm biến áp 22/0.4kv XT 474/T5 Sơn Tịnh Q U Y H O ẠC H C ẤP Đ I Ệ N
 • 25. + Xử lý nƣớc thải: Bố trí trạm xử lý ở phía Đông. Trạm xử lý nƣớc thải sử dụng các công nghệ tiên tiến xử lý. Vị trí trạm đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trƣờng và trồng cây xanh cách ly xung quanh. + CTR: Đƣa về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa kỳ, huyện Tƣ nghĩa. + Nghĩa trang: Không bố trí đất nghĩa trang, chôn mới về nghĩa trang chung của thành phố tại xã Tịnh Ấn Đông. Trạm XLNT Cs: 750 m3/ngđ Đƣờng ống thoát nƣớc thải Trạm xử lý Hƣớng thoát nƣớc Q H T H O ÁT N Ƣ Ớ C T H ẢI , Q U ẢN L Ý C T R V À N G H Ĩ A T R AN G
 • 26.  Phƣơng án 1 + Nguồn vốn ngân sách: Kè ven sông hạ lƣu đập dâng đến vị trí kè hiện trạng tại xã Tịnh Long, L=2,6km. Kè quanh xóm Lân, L=2,02km. Cầu nối xóm lân, Lc=85m, Bc=16m và đƣờng nối đầu cầu Bn=16m, L=150m. Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch khoảng 45,7ha. Chi phí xây dựng khoảng 301 tỷ đồng + Nguồn vốn Nhà đầu tƣ: Hạ tầng kỹ thuật đô thị 45,7ha. Chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 443 tỷ đồng P H Ƣ Ơ N G ÁN Đ ẦU T Ƣ V À K H ÁI T O ÁN C H I P H Í X ÂY D Ự N G TT HẠNG MỤC CHI PHÍ ĐƠN VỊ QUY MÔ ĐẦU TƢ ĐƠN GIÁ (nghìn đồng) THÀNH TIỀN I CHI PHÍ XÂY DỰNG 301.065.310 1 Giao thông 47.240.310 1.1 Cầu nối xóm Lân, L=85m, Bc=16m, Kết cấu cầu dầm giản đơn m2 1.360 32.091 43.643.760 1.2 Đƣờng đầu cầu từ mố sau cầu đến đƣờng hiện trạng giữa đảo, L=150m, Bn=16m md 150 23.977 3.596.550 2 Công nghiệp nông nghiệp 253.825.000 2.1 Kè ven sông: đoạn 1 từ hạ lƣu đập dâng đến kè hiện trạng tại xã Tịnh long. Kết cấu kè đứng kết hợp mái nghiêng md 2.600 55.000 143.000.000 2.2 Ke bao quanh xóm Lân md 2.015 55.000 110.825.000 BẢNG KHÁI TOÁN CPXD VỐN NGÂN SÁCH
 • 27. P H Ƣ Ơ N G ÁN Đ ẦU T Ƣ V À K H ÁI T O ÁN C H I P H Í X ÂY D Ự N G  Phƣơng án 2 + Nguồn vốn ngân sách: Kè ven sông hạ lƣu đập dâng bao qua xóm lân đến giáp đƣờng Hoàng Sa tại xã Tịnh Long, L=3,1km. Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch khoảng 45,7ha. Chi phí xây dựng khoảng 172 tỷ đồng + Nguồn vốn Nhà đầu tƣ: Hạ tầng kỹ thuật đô thị 45,7ha; kè cảnh quan đoạn ven dự án, L=1,1km. Chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 470 tỷ đồng BẢNG KHÁI TOÁN CPXD VỐN NGÂN SÁCH TT HẠNG MỤC CHI PHÍ ĐƠN VỊ QUY MÔ ĐẦU TƢ ĐƠN GIÁ (nghìn đồng) THÀNH TIỀN I CHI PHÍ XÂY DỰNG 171.600.000 1 Công nghiệp nông nghiệp 171.600.000 Kè ven sông từ hạ lƣu đập dâng đi theo hành lang thoát lũ bao qua xóm lân đên giao với đƣờng Hoàng Sa, kết cấu kè đứng + mái nghiêng m 3.120 55.000 171.600.000
 • 28. K H ÁI T O ÁN T Ổ N G M Ứ C Đ ẦU T Ƣ - Phƣơng án 1: Có nhiều ƣu điểm về kiến trúc cảnh quan đô thị, giữ đƣợc lạch sông tự nhiên giữa xóm Lân và khu vực dự kiến phát triển đô thị nhằm tạo kiến trúc cảnh quan sông nƣớc, có thể kết hợp các khu vực phát triển du lịch sông nƣớc khi phát triển du lịch tại vị trí xóm Lân. Đầu tƣ cầu nối đƣờng Hoàng Sa ra xóm lân giúp ngƣời dân đi lại thuận lợi, an toàn trong mùa mƣa bảo. - Phƣơng án 2: Có kinh phí đầu tƣ thấp hơn, tuy nhiên sẽ không khai thác hiệu quả cảnh quan và lạch sông giữa xóm lân và khu vực bên trong. Tạo ra mực nƣớc đọng bên trong không lƣu thông dễ gây ô nhiễm môi trƣờng. Chƣa đầu tƣ cầu kết nối từ đƣờng Hoàng Sa ra xóm Lân, chƣa giải quyết đƣợc bài toán dân sinh, ngƣời dân đi lại rất khó khăn, đặc biệt trong mùa mƣa bảo. - Trên cơ sở phân tích ƣu nhƣợc điểm các phƣơng án, kiến nghị lựa chọn phƣơng án 1 để đầu tƣ xây dựng. BẢNG KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƢ CÁC PHƢƠNG ÁN TT HẠNG MỤC CHI PHÍ KH DỰ KIẾN VỐN NGÂN SÁCH DỰ KIẾN VỐN NHÀ ĐẦU TƢ TMĐT DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN 1 - KÈ QUANH DỰ ÁN - KÈ BAO XÓM LÂN - CẦU NỐI XÓM LÂN PHƢƠNG ÁN 2 - KÈ TỪ ĐẬP DÂNG BAO QUA XÓM PHƢƠNG ÁN 1 - HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ PHƢƠNG ÁN 2 - HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ - KÈ CẢNH QUAN PHƢƠNG ÁN 1 - KIẾN NGHỊ LỰA CHỌN ĐẦU TƢ PHƢƠNG ÁN 2 I CHI PHÍ BỒI THƢỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐB 54.840.000.000 54.840.000.000 0 0 54.840.000.000 54.840.000.000 II CHI PHÍ XÂY DỰNG GXD 301.065.310.000 171.600.000.000 394.681.320.000 422.181.320.000 695.746.630.000 593.781.320.000 III CHI PHÍ THIẾT BỊ GXD 0 0 48.533.400.000 48.533.400.000 48.533.400.000 48.533.400.000 IV CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN QLDA 5.049.927.000 2.871.960.000 7.562.260.000 7.921.500.000 12.612.187.000 10.793.460.000 V CHI PHÍ TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG: TV 13.179.133.000 8.269.028.000 17.067.785.000 17.897.596.000 30.246.918.000 26.166.624.000 VI CHI PHÍ KHÁC CK 3.051.665.000 2.133.120.000 3.086.402.000 3.162.441.000 6.138.067.000 5.295.561.000 VII CHI PHÍ DỰ PHÕNG DP 48.352.000.000 27.731.000.000 70.640.000.000 74.955.000.000 118.992.000.000 102.686.000.000 TỔNG MỨC ĐẦU TƢ TMĐT 425.538.035.000 267.445.108.000 541.571.167.000 574.651.257.000 967.109.202.000 842.096.365.000 LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ
 • 29. H I Ệ U Q U Ả Đ ẦU T Ƣ - Hiệu quả về kinh tế: Tạo nguồn thu về cho ngân sách khoảng trên 500 tỷ đồng - Hiệu quả về mặt xã hội: + Tạo đƣợc khoảng 3,3ha đất nhà ở xã hội nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở thu nhập thấp. + Tạo đƣợc khu đô thị văn minh, hiện đại, với nhiều công viên ven sông, khu vực công cộng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch khu vực ven sông Trà khúc và khu vực xóm Lân… BẢNG KHÁI TOÁN SƠ BỘ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ TT Nội dung Giá trị ĐVT 1 Tổng mức đầu tƣ hạ tầng (vốn nhà đầu tƣ) 541.571.167.000 đồng 2 Tổng mức đầu tƣ tạo quỹ đất sạch (vốn nhà nƣớc) 425.538.035.000 đồng 3 Tổng mức đầu tƣ toàn dự án 967.109.202.000 đồng 4 Doanh thu 1.593.336.000.000 đồng - Giá bán đấu giá dự kiến 12.000.000 đồng - Diện tích đất ở (liên kế + biệt thự) 132.778 m2 5 Chi phí khai thác, vận hành (phần vốn nhà đầu tƣ) 108.314.233.400 đồng - Chi phí quản lý vận hành, khai thác (15% Vốn NĐT) 81.235.675.050 đồng - Chi phí khác (5% Vốn NĐT) 27.078.558.350 đồng 6 Hiệu quả tài chính (6) = (3)-(4)-(5) 517.912.564.600 đồng