SlideShare a Scribd company logo
Perspektivy lékařských
knihovníků v knihovnicko-
informačních službách
PhDr. Eva Lesenková
Institut postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví, Praha
Identifikace medicíny/sociologie
medicíny
• člověk subjektem i
objektem aplikace v praxi
• altruismus-lékařská
profese je vedena
motivací uspokojovat
potřeby veřejnosti
• teoreticko- praktická
disciplína(věda i umění)
• moderní medicína 20.
století disciplina založena
na důkazech
Lékařská péče v České republice
……několik čísel *několik čísel *
• Počet obyvatel 10, 3 mil.
• Hustota obyvatel 131ob/km2
• Hrubý domácí produkt 7, 41 %
• Počet zdravotnických zařízení 26 270
• Počet lékařských pracovníků 39 784
• Počet středních zdravotnických
pracovníků 111 654
• Výdaje na zdravotnictví rok 2001 4 mil. 534 eur
• *rok 2002
Zdravotní stav populace
• hodnotová orientace a zájmy o zdraví
• úroveň vědeckého poznání, zvláště v medicíně
• makroekonomické podmínky (HDP)
• demografická situace
• sociální poměry
• zdravotní situace
• organizace a funkce zdravotnické soustavy
Zdroj: Drbal, C. Česká zdravotní politika a její východiska. 1.vyd. Praha : Galén, 2005.
Kategorie Počet
v ČR
(2001)
Počet na
1000 obv.
lékaři,
stomatologové,
farmaceuti
41 920 3,4
sestry 110 000 9,4
Kategorie Vzdělávání Počet absolventů v roce
2001
studenti sedmi
lékařských fakult
bakaláři
magistři
doktoři
pregraduální 1 400
Postgraduální vzdělávání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta a nelékařských
zdravotnických povolání
Kategorie Počet absolventů
Kvalifikační atestace (r. 2001)
lékaři 1740
farmaceuti 255
JOZP 132
Kontinuální vzdělávání (r. 2001)
lékaři
17 580farmaceuti
JOZP
Celoživotní (r.2005)
nelékaři 27 968
Lidské zdroje ve zdravotnictví
cílové skupiny
Zdroj: Politika rozvoje lidských zdrojů ve
zdravotnictví, Sborník č. 9/2003, Praha : IZPE,
2003.
Vzdělávací procesy v medicíně
• Pregraduální ►
ucelené, uzavřené
student odpovídá na otázku:
Jak ví?
Studijní zdroje:
učebnice, skripta, blended
learning
´
• Postgraduální
specializační a kontinuální
►
neukončené, otevřené
student odpovídá na otázku:
Jak umí?
musí předvést znalosti, ale i
dovednosti
Studijní zdroje: e-learning,
zdroje může filtrovat
knihovník PubMed
Zdravotnická zařízení – zřizovatelé
knihoven
• Fakultní nemocnice a lékařské fakulty
• Nemocnice (NsP, okresní a městské)
• Pracoviště vědecko-výzkumné základny
• Specializovaná pracoviště (NLK, IPVZ,
NCONZO, SÚKL…)
• Střední zdravotnické školy, VOŠ
• SZÚ, síť hygienických zařízení
• Ostatní (lázně, OLÚ, ZSHMP, soukromá
zařízení)
Terminologie
• Elektronická knihovna
- integrace informačních systémů tradičních knihoven s elektronickými
zdroji (Rowley,1998)
• ! Digitální knihovna / VB,USA
- označení pro používání digitálních technologií pro
získání,ukládání,ochranu a poskytování přístupu k informacím a materiálům
původně publikovaných v digi formě nebo digitalizovaných z existujících
výtisků aj. (Secker, J. 2004)
• Virtuální knihovna
- přístup na principech virtuální reality (Saundres,1999)
- distribuovaný systém virtuálně spojující mnoho knihoven (Broering,1995)
• Hybridní knihovna
- přechod mezi knihovnou elektronickou a digitální (Rusbridge,1998,
Oppenheim,1999)
- spojení mezi tradičními informačními zdroji s e-zdroji (Rowley,1998)
„Googlovská generace“
paradox přístupu
• * 65% lékařů užívá web, 46% “nezkušení nováčci“
• digitalizace knihoven
• volně přístupné publikování
• vyhledávače
• rozvoj nástrojů pro přizpůsobení systémů
uživatelům(blogy,video) ►vliv na knihovny
◄Správná strategie informační gramotnosti, role
knihovníka ve vzdělávacích technologiích
◄Tvorba oborových portálů s komerčními nástroji
* Zdroj: Martin S. Younger physicians,specialists use Internet
more.CMAJ.2004,170(12),s.1780
Nové paradigma lékařské péče - publikované
medicínské důkazy
Evidence Based Medicine
Definice EBM
EBM je svědomité, jednoznačné a uvážlivé
použití nejlepších současných důkazů při
rozhodování o péči o jednotlivé pacienty
SACKETT, DL. aj. Evidence based medicine: what it is and what it
isn´t. Brit. Med. J. 1996, Jan 13, vol. 312, 13 no. 7023, s. 71-72.
Integrace nejlepšího důkazu výzkumnou činností
s klinickou zkušeností a hodnotami pacienta
SACKETT, DL. aj. , 2000
Tři pilíře EBM
• Klinický scénář
• Vyhledávání
relevantní literatury
• Shrnutí a
vyhodnocení
nalezených důkazů
Studies
Synthesis
Synopses
Systems
Computerized
Decision support
„Clinical evidence“
„Up To Date“
EBM abstracts
Cochrane
Original studies
in Journals
Haynes RB. “Of studies, syntheses, synopses, and systems: the “4S” evolution of services for finding
current best evidence.” ACP Journal Club. 2001 Mar-Apr;134:A11-A13.
“4 S” Approach
Scope of Medical Information
Hierarchie důkazů – typy primárních
studií
• Systematický přehled a metaanalýza
• Klinická kontrolovaná
a randomizovaná studie
• Kohortová studie
• Studie případů a kontrol
• Průřezová studie
• Kauzistika
Kompetence k řešení problémů
EBM
1. Formulace klinického problému
2. Schopnost účinně a efektivně vyhledat
informační zdroje
3. Kritické zhodnocení nalezených důkazů
4. Rozhodování o postupu léčby: využití
důkazů
Spolupráce knihovníka s
lékařem
2. Schopnost účinně a efektivně vyhledat
informační zdroje
- akvizice a mapování zdrojů EBM
- strategie vyhledávání (zdroje, tréninky, KW –
medicínské + ekonomické)
- přehled výsledků vyhledávání
- vyhodnocení nalezených zdrojů EBM podle
kvality
- dokument delivery
Spolupráce knihovníka s
lékařem
3. Syntéza nalezené literatury a kritické zhodnocení
nalezených důkazů
- vyhledání článků systematického přehledu (CASP)
(systematický přehled sníží pravděpodobnost zkreslení informace)
4. Rozhodování o postupu léčby: využití důkazů
• zvyšování kvality života
• ekonomické aspekty
• „perceived safety – perceived health“/ pocit bezpečí
(diagnnosticka medicína,pacientské informace) 2005
Eva Lesenková: Perspektivy zdravotnických informačních pracovníků v knihovnicko-informačních službách
Bariery EBM
• přístup ke zdrojům
• dovednosti při vyhledávání
• sledování klinické otázky
• čas
• priorita klinické otázky
• osobní iniciativa
• dynamika týmu a kultury instituce
• technické bariéry
Zdroj: Greene,M.-Ruff,T.: Why residents fail to answer their cliniccal
questions? A qualitative study of barrriers to practicing
EBM.Academic Medicine,vol.80,č.2 2005
Jak překonat bariéry přístupu
k EBM a nalézt nejlepší důkazy?
• Spalte své tradiční učebnice
• Přijměte “4S” přístup k inf. zdrojům
• Zajistěte přístup k EB informačním
službám.
• Investujte do EB časopisů a online
služeb
• Je čas změnit způsob vyhledávání
nejlepších důkazů?
Metodika podpory EBM procesu
AIHA – doporučení
x vybudujte trvalé kapacity pro
zdokonalování kvality
x integrace EBP do
institucionálních procesů
x poskytovat EBP trénink
zaměstnancům
x zapojte pacienty do
rozhodování o péči
x integrace EBP do vzdělávacích
programů
x propagujete EBP
prostřednictvím zkušených
odborníků
x přeložte klíčové dokumenty do
místního jazyka
„Googlovská generace“
• googlujte si diagnózu a léčení x vzdělávání založené na
důkazech ►
vývoj směrem k lékařskému portálu
• Google Scholar- XI/2004- základní vyhledávání nebo
doplněk/vyhledávání/zdarma/pro oblasti bez
univerzitních přístupů
• indexuje více recenzovaných článků/ sémanticky
zdokonalené vyhledávání/propojování s citačními
odkazy(!) cross ref
• Zdroj:How Google is changing medicine: A medical portal is the
logical next step.BMJ,2005.vol.331,s.1487-1488.
Přehled nejčastěji užívaných vyhledávačů, které
přivedly návštěvníky na stránky časopisu BMJ
(listopad 2005)
Zdroj: How Google is changing medicine: A medical portal is the logical next step. BMJ,
2005, vol.331, s. 1448.
Zdroj Počet uživatelů
Google 345 0756
Google Scholar 105 185
Yahoo 57 967
PubMed (Medline) 14 522
PubMed Central 9 616
HighWire Portal 8 617
MSN 2 336
Google Scholar x databáze
+ beta verzeGS/jednoduchost,rychlost,šíře záběru,vysoký
standard,indexace,brána k ověřeným i.,cross ref. 29 vydavatelů –
Blackwell,Am.Ph.Soc……..,WoS, Scopus,PubMed
- neprohledává :Elsevier,Karger,nezpracovanou šedou literaturu,má
méně jedinečných citací
► GS/jednoduché vyhl.,propojování k bezplatným materiálům x
PubMed/OVID-přehledy klinických pokusů,systematické přehledy
Zlatý standard PubMed a OVID/složité vyhl.-filtry založené na
důkazech
Př.: common cold and vitamin C/ 1.místo nejstarší články,porovnání
cross se stránkami vydavatelů – GS 83tis. citací,Blackwell 456 tis.
citací
Zdroj: Giustiny,D.,Barsky,E.:A look at Google Scholar,Pub Med,and
Scirius:comaparison and recommendation.J.Can.Health Libraries
Assoc.2005,vol.26,s.85-89.
Nástroj vyhledávání Uživatelé Plný text Výhody Nevýhody
Scirus
www.scirus.com
vědci a
techničtí
odborníci
odkazy na vědecké
časopisecké články,
volné i placené
výkonné
vyhledávací
rozhraní
klade větší důraz na
výzkum než na
klinickou praxi
OAlster
www.oaister.umdl.umich.edu
výzkumní
pracovníci,
vědci
plné texty článků
volně přístupných,
obsahuje také
ostatní digitální
materiály, které
jsou poskytovány
zdarma(obrázky)
dobré
vyhledávací
rozhraní,
konkurent
komerčních
zdrojů
klade větší důraz na
výzkum než na
klinickou praxi,
medicína je
zastoupena méně
něž ostatní obory
Googole Scholar
www.scholar,google.com
studenti,
učitelé,
výzkumní
pracovníci
odkazy na zdroje
s plnými texty,
z nichž mnohé
nejsou volně
přístupné
rychlé
prohledávání
vědeckých
serverů,
některých
soukromých
nebo
komerčních
stále ve vývoji,
pokrývá všechny
obory, obtížná
komplexní
vyhledávání
Googole
www.google.com
všichni
uživatelé
internetu
zdarma, obzvláště
orientovaný na
pacienta a reklamu
bezplatné,
rychlé
vyhledávání
veřejně
přístupných
zdrojů
kvalita měřená
popularitou, mnoho
nerecenzovaných
informací, obtížné
komplexní
vyhledávání
Yahoo
www.search.yahoo.com
všichni
uživatelé
internetu
zdarma, obzvláště
orientovaný na
pacienta a reklamu
vývoj kapacit
a zvyšující se
počet
indexovaných
serverů pro
předstižení
Googlu
klasifikační
relevance slabší než
u Gogolu
Porovnání vyhledávačů určených pro klinická
témata
Nástroj vyhledávání Uživatelé Plný text Výhody Nevýhody
OVID
www.ovid.com
odborníci ve
zdravotnictví,
výzkumní
pracovníci
odkazy k plným
textům
výkonná rozhraní
s MEDLINE,
vysoce
strukturovaná
databáze, která
indexuje klinické
a výzkumné
lékařské časopisy
mapování literatury,
nikoliv literatura
samotná: kvantita
výzkumu a ostatní
lékařská a odborná
literatura skrývají
klinické informace
PubMed
www.pubmed.gov
Odborníci ve
zdravotnictví,
výzkumní
pracovníci
Odkazy na plné
texty, upozornění
na placené či
volně přístupné
články
Výkonná rozhraní
s MEDLINE,
vysoce
strukturovaná
databáze, která
indexuje klinické
a výzkumné
lékařské časopisy
Mapování literatury,
nikoliv literatura
samotná: kvantita
výzkumu a ostatní
lékařská a odborná
literatura skrývají
klinické informace
TRIP (převod výsledků
výzkumu do praxe)
www.tripdatabase.org
Lékaři,
praktikanti,
zdravotničtí
administrátoři
Směrnice,
recenze a
přehledy ve
zdrojích EBM
Nejlepší
vyhledávače
v EBM, nabízejí
efektivně různé
volby
Obtížné komplexní
vyhledávání (s
výjimkou charakteristik
klinických voleb
pomocí PubMed)
HighWire
www.highwire.stanford.edu
Vědečtí ,
techničtí a
výzkumní
pracovníci,
vědci
Články
poskytované
volně i placené
Velký výběr
časopiseckých
titulů, včetně
klíčových
periodik, dobré
vyhledávací
rozhraní
Šest měsíců až jeden
rok jsou některé
časopisy nepřístupné
Porovnání vyhledávačů určených pro klinická
témata
Perspektivy
Knihovnicko-informační profese
nové role
Informační gramotnost
IT gramotnost
E-gramotnost(2002)
Standardy informační gramotnosti
(ACRL 2000,CAUL 2001)
Knihovnické portály
Mezioborové síťové brány
(např.Google Scholar a Elsevier Scirius)
OMNI
Standardy metavyhledávání
Standardy popisu i zdrojů
Vzdělávací technologie
Virtual learning environments
VLE packages
Self-paced tutorials
Self testing
Zdroj: SECKER, J. Electronic resources in the virtual learning environment. A guide for librarians. Oxford :
Chandos Publishing, 2004.
Knihovnicko-informační profese
Tradiční dovednosti Vývojové trendy
Akvizice Mapování ověřených zdrojů
Katalogizace, klasifikace, ukládání Tvorba metadat, digitální archivy OAI
Vyhledávání Navigace k ověřeným zdrojům, vytváření
oborových portálů (Dempsey, 2003),
integrace digitálních knihoven a
virtuálního učebního prostředí
Zpřístupňování
MMVS, DDS
digi-knihovna
digitalizační procesy/doručovací služby
OCLC/řízení digitálních práv – Digital
Rights Management
Vzdělávání uživatelů, schopnost užívat
knihovnu, studium uživatelského chování
Informační gramotnost x informační
technologie „paradox přístupu“ (Borah,
2004)
Týmová práce, systémový knihovník Hybridní týmy, vytváření technologií s novými
nástroji, knihovník-pedagog
Nástroje
AKS/online katalog-OPAC, systémy řízení
knihovny
Nástroje
Nadstavby – samostatné nástroje pro
linkování a digi správu dokumentů (13%
na trhu AKS v r. 2004), NetMan, Link
Search, Link Solver, OneLog
Mobilní knihovna a (ubiquistická) všudy-
přítomná (Obst, 2005), mobilizace
informací, růst kvality péče o pacienty
(menší medikační chyby)
Informační gramotnost
• Kritické myšlení, vědomí osobní a odborné etiky,
hodnocení informací, definování informačních potřeb,
organizování a efektivní využívání informací při řešení
problémů, rozhodování a výzkumu.
Zdroj: Bruce, Ch. The seven Faces of Information Literacy[online]. Aslib Press. c2001. [cit. 2003-
07-21]. Dostupný na WWW:http://www.caul.edu.au/caul-doc/InfoLitStandards2001.doc.
Informační gramotnost
Zahrnuje:
• Znalost oborových informačních zdrojů
• Schopnost tvorby efektivních vyhledávajících strategií
• Schopnost kritického hodnocení informačních zdrojů
• Schopnost používat informační zdroje vhodně a uvádět a
tvořit odkazy
• Vědomí sporných otázek souvisejících s odchylkami a
spolehlivostí informací a efektivnost při přenášení
informací ostatním
Zdroj: Weber, S; Johnston, B. Conceptions of information literacy… Journal of
Information Science. 2000, roč. 26, č.6, s. 381-387.
Informační gramotnost
• ACRL 2000
Asssociation of College and Research Libraries.
Information Literacy. Competency Standards for Higher
Education.
American Library Association
Knihovnické portály
• Výběr informačních zdrojů – jasná kritéria
• Popis inf.zdrojů/správa elektronické sbírky
• Tématická klasifikace
• Integrace s portály společností
• Smíšené modely
• Integrace terminologických služeb (řízené slovníky)
• Standardy metavyhledávání
• Standardy popisu/Dublin Core
Knihovnické portály
• Portál STM - průvodce informačními zdroji v oblasti
STM (Science, Technology, Medicine - vědy,
techniky a medicíny)
• JIB – Jednotná informační brána, NK
• MEDVIK
• PEC
• EZB
• Brána k informacím – UK
• MedPort - IPVZ, zdroje pro postgraduální vzdělávání
ve zdravotnictví

More Related Content

What's hot

Diplomový seminář pro pedagogiku II (jaro 2012)
Diplomový seminář pro pedagogiku II (jaro 2012)Diplomový seminář pro pedagogiku II (jaro 2012)
Diplomový seminář pro pedagogiku II (jaro 2012)
Ústřední knihovna FF MU
 
Otevřený přístup jako předpoklad akademického prostředí
Otevřený přístup jako předpoklad akademického prostředíOtevřený přístup jako předpoklad akademického prostředí
Otevřený přístup jako předpoklad akademického prostředí
Michal Černý
 
Handout - informační zdroje pro českou literaturu
Handout - informační zdroje pro českou literaturuHandout - informační zdroje pro českou literaturu
Handout - informační zdroje pro českou literaturu
Ústřední knihovna FF MU
 
Elektronické informační zdroje pro studenty KISKu
Elektronické informační zdroje pro studenty KISKuElektronické informační zdroje pro studenty KISKu
Elektronické informační zdroje pro studenty KISKu
Ústřední knihovna FF MU
 
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
Ústřední knihovna FF MU
 
Průvodce EIZ aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
Průvodce EIZ aneb Kvalitní zdroje pro vaše studiumPrůvodce EIZ aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
Průvodce EIZ aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
Ústřední knihovna FF MU
 
Elektronické informační zdroje v práci doktorandů
Elektronické informační zdroje v práci doktorandůElektronické informační zdroje v práci doktorandů
Elektronické informační zdroje v práci doktorandů
Ústřední knihovna FF MU
 
Průvodce databázemi MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
Průvodce databázemi MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studiumPrůvodce databázemi MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
Průvodce databázemi MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
Ústřední knihovna FF MU
 
Elektronické informační zdroje pro translatology
Elektronické informační zdroje pro translatology Elektronické informační zdroje pro translatology
Elektronické informační zdroje pro translatology
Ústřední knihovna FF MU
 
představy o výzkumu v ISK
představy o výzkumu v ISKpředstavy o výzkumu v ISK
představy o výzkumu v ISK
Ladislava Zbiejczuk Suchá
 
Informační zdroje pro obor klasická studia
Informační zdroje pro obor klasická studia Informační zdroje pro obor klasická studia
Informační zdroje pro obor klasická studia
Ústřední knihovna FF MU
 
Práce s elektronickými informační zdroji pro KISK
Práce s elektronickými informační zdroji pro KISKPráce s elektronickými informační zdroji pro KISK
Práce s elektronickými informační zdroji pro KISK
Ústřední knihovna FF MU
 
Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals (jaro 2013)
Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals (jaro 2013)Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals (jaro 2013)
Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals (jaro 2013)
Ústřední knihovna FF MU
 
Průvodce EIZ MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
 Průvodce EIZ MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium Průvodce EIZ MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
Průvodce EIZ MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
Ústřední knihovna FF MU
 
Elektronické informační zdroje pro pravěké archeology předního Východu
Elektronické informační zdroje pro pravěké archeology předního VýchoduElektronické informační zdroje pro pravěké archeology předního Východu
Elektronické informační zdroje pro pravěké archeology předního Východu
Ústřední knihovna FF MU
 
Průvodce databázem JSTOR a Science Direct
Průvodce databázem JSTOR a Science DirectPrůvodce databázem JSTOR a Science Direct
Průvodce databázem JSTOR a Science Direct
Ústřední knihovna FF MU
 
Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím
Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacímElektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím
Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím
Ústřední knihovna FF MU
 
Elektronické informační zdroje v práci doktorandů
Elektronické informační zdroje v práci doktorandů Elektronické informační zdroje v práci doktorandů
Elektronické informační zdroje v práci doktorandů
Ústřední knihovna FF MU
 
Vyhledávání odborných informací
Vyhledávání odborných informacíVyhledávání odborných informací
Vyhledávání odborných informací
Ústřední knihovna FF MU
 
Průvodce databázemi pro studenty oboru Mediteránní studia
Průvodce databázemi pro studenty oboru Mediteránní studiaPrůvodce databázemi pro studenty oboru Mediteránní studia
Průvodce databázemi pro studenty oboru Mediteránní studia
Ústřední knihovna FF MU
 

What's hot (20)

Diplomový seminář pro pedagogiku II (jaro 2012)
Diplomový seminář pro pedagogiku II (jaro 2012)Diplomový seminář pro pedagogiku II (jaro 2012)
Diplomový seminář pro pedagogiku II (jaro 2012)
 
Otevřený přístup jako předpoklad akademického prostředí
Otevřený přístup jako předpoklad akademického prostředíOtevřený přístup jako předpoklad akademického prostředí
Otevřený přístup jako předpoklad akademického prostředí
 
Handout - informační zdroje pro českou literaturu
Handout - informační zdroje pro českou literaturuHandout - informační zdroje pro českou literaturu
Handout - informační zdroje pro českou literaturu
 
Elektronické informační zdroje pro studenty KISKu
Elektronické informační zdroje pro studenty KISKuElektronické informační zdroje pro studenty KISKu
Elektronické informační zdroje pro studenty KISKu
 
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
 
Průvodce EIZ aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
Průvodce EIZ aneb Kvalitní zdroje pro vaše studiumPrůvodce EIZ aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
Průvodce EIZ aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
 
Elektronické informační zdroje v práci doktorandů
Elektronické informační zdroje v práci doktorandůElektronické informační zdroje v práci doktorandů
Elektronické informační zdroje v práci doktorandů
 
Průvodce databázemi MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
Průvodce databázemi MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studiumPrůvodce databázemi MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
Průvodce databázemi MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
 
Elektronické informační zdroje pro translatology
Elektronické informační zdroje pro translatology Elektronické informační zdroje pro translatology
Elektronické informační zdroje pro translatology
 
představy o výzkumu v ISK
představy o výzkumu v ISKpředstavy o výzkumu v ISK
představy o výzkumu v ISK
 
Informační zdroje pro obor klasická studia
Informační zdroje pro obor klasická studia Informační zdroje pro obor klasická studia
Informační zdroje pro obor klasická studia
 
Práce s elektronickými informační zdroji pro KISK
Práce s elektronickými informační zdroji pro KISKPráce s elektronickými informační zdroji pro KISK
Práce s elektronickými informační zdroji pro KISK
 
Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals (jaro 2013)
Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals (jaro 2013)Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals (jaro 2013)
Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals (jaro 2013)
 
Průvodce EIZ MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
 Průvodce EIZ MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium Průvodce EIZ MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
Průvodce EIZ MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium
 
Elektronické informační zdroje pro pravěké archeology předního Východu
Elektronické informační zdroje pro pravěké archeology předního VýchoduElektronické informační zdroje pro pravěké archeology předního Východu
Elektronické informační zdroje pro pravěké archeology předního Východu
 
Průvodce databázem JSTOR a Science Direct
Průvodce databázem JSTOR a Science DirectPrůvodce databázem JSTOR a Science Direct
Průvodce databázem JSTOR a Science Direct
 
Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím
Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacímElektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím
Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím
 
Elektronické informační zdroje v práci doktorandů
Elektronické informační zdroje v práci doktorandů Elektronické informační zdroje v práci doktorandů
Elektronické informační zdroje v práci doktorandů
 
Vyhledávání odborných informací
Vyhledávání odborných informacíVyhledávání odborných informací
Vyhledávání odborných informací
 
Průvodce databázemi pro studenty oboru Mediteránní studia
Průvodce databázemi pro studenty oboru Mediteránní studiaPrůvodce databázemi pro studenty oboru Mediteránní studia
Průvodce databázemi pro studenty oboru Mediteránní studia
 

Viewers also liked

الصحراء
الصحراءالصحراء
الصحراء
kasit2001
 
1 The Macro Update 07102014
1 The Macro Update 071020141 The Macro Update 07102014
1 The Macro Update 07102014
Gallery Rekayasa
 
Lieux de l'action
Lieux de l'actionLieux de l'action
Lieux de l'action
roussigne
 
Ejercico
EjercicoEjercico
Ejercico
iam_yuse
 
Racó de matemàtiques. lògica. sèries i seqüències
Racó de matemàtiques. lògica. sèries i seqüènciesRacó de matemàtiques. lògica. sèries i seqüències
Racó de matemàtiques. lògica. sèries i seqüències
pilarmestres
 
Cg latest news
Cg latest news Cg latest news
Cg latest news
rameshreddyy
 
CV,Mohamed Rasheed Mohamed Nawaz_original
CV,Mohamed Rasheed Mohamed Nawaz_originalCV,Mohamed Rasheed Mohamed Nawaz_original
CV,Mohamed Rasheed Mohamed Nawaz_original
Mohamed Rasheed Mohamed Nawaz
 
CIRRICULAM VITAE5
CIRRICULAM VITAE5CIRRICULAM VITAE5
CIRRICULAM VITAE5
patrick munugu
 
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
ÚISK FF UK
 
Cognitive Computing for Tacit Knowledge1
Cognitive Computing for Tacit Knowledge1Cognitive Computing for Tacit Knowledge1
Cognitive Computing for Tacit Knowledge1
Lucia Gradinariu
 
TOWN OF BERTHOUD BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN 2016
TOWN OF BERTHOUD BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN 2016TOWN OF BERTHOUD BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN 2016
TOWN OF BERTHOUD BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN 2016
Michael Masciola
 
Metodos de separacion de mezclas
Metodos de separacion de mezclasMetodos de separacion de mezclas
Metodos de separacion de mezclas
Arturo Guardia Osorio
 
Encuentro taller "Docente y sujeto del Nivel Inicial en la Sala de Psicomotri...
Encuentro taller "Docente y sujeto del Nivel Inicial en la Sala de Psicomotri...Encuentro taller "Docente y sujeto del Nivel Inicial en la Sala de Psicomotri...
Encuentro taller "Docente y sujeto del Nivel Inicial en la Sala de Psicomotri...
Liz Gonzalez Kriger
 
María Luisa Alvite Díez: Digital Collections: Bibliographic heritage in Spain
María Luisa Alvite Díez: Digital Collections: Bibliographic heritage in SpainMaría Luisa Alvite Díez: Digital Collections: Bibliographic heritage in Spain
María Luisa Alvite Díez: Digital Collections: Bibliographic heritage in Spain
ÚISK FF UK
 
Advertising agency
Advertising agencyAdvertising agency
Advertising agency
deepu2000
 
Passejades pel bosc
Passejades pel boscPassejades pel bosc
Passejades pel bosc
pilarmestres
 
Prorrateo gastos indirectos
Prorrateo gastos indirectosProrrateo gastos indirectos
Prorrateo gastos indirectos
tutor03770
 
Control de costos indirectos de fabricacion imprimir
Control de costos indirectos de fabricacion imprimirControl de costos indirectos de fabricacion imprimir
Control de costos indirectos de fabricacion imprimir
katherine154
 

Viewers also liked (18)

الصحراء
الصحراءالصحراء
الصحراء
 
1 The Macro Update 07102014
1 The Macro Update 071020141 The Macro Update 07102014
1 The Macro Update 07102014
 
Lieux de l'action
Lieux de l'actionLieux de l'action
Lieux de l'action
 
Ejercico
EjercicoEjercico
Ejercico
 
Racó de matemàtiques. lògica. sèries i seqüències
Racó de matemàtiques. lògica. sèries i seqüènciesRacó de matemàtiques. lògica. sèries i seqüències
Racó de matemàtiques. lògica. sèries i seqüències
 
Cg latest news
Cg latest news Cg latest news
Cg latest news
 
CV,Mohamed Rasheed Mohamed Nawaz_original
CV,Mohamed Rasheed Mohamed Nawaz_originalCV,Mohamed Rasheed Mohamed Nawaz_original
CV,Mohamed Rasheed Mohamed Nawaz_original
 
CIRRICULAM VITAE5
CIRRICULAM VITAE5CIRRICULAM VITAE5
CIRRICULAM VITAE5
 
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
 
Cognitive Computing for Tacit Knowledge1
Cognitive Computing for Tacit Knowledge1Cognitive Computing for Tacit Knowledge1
Cognitive Computing for Tacit Knowledge1
 
TOWN OF BERTHOUD BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN 2016
TOWN OF BERTHOUD BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN 2016TOWN OF BERTHOUD BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN 2016
TOWN OF BERTHOUD BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN 2016
 
Metodos de separacion de mezclas
Metodos de separacion de mezclasMetodos de separacion de mezclas
Metodos de separacion de mezclas
 
Encuentro taller "Docente y sujeto del Nivel Inicial en la Sala de Psicomotri...
Encuentro taller "Docente y sujeto del Nivel Inicial en la Sala de Psicomotri...Encuentro taller "Docente y sujeto del Nivel Inicial en la Sala de Psicomotri...
Encuentro taller "Docente y sujeto del Nivel Inicial en la Sala de Psicomotri...
 
María Luisa Alvite Díez: Digital Collections: Bibliographic heritage in Spain
María Luisa Alvite Díez: Digital Collections: Bibliographic heritage in SpainMaría Luisa Alvite Díez: Digital Collections: Bibliographic heritage in Spain
María Luisa Alvite Díez: Digital Collections: Bibliographic heritage in Spain
 
Advertising agency
Advertising agencyAdvertising agency
Advertising agency
 
Passejades pel bosc
Passejades pel boscPassejades pel bosc
Passejades pel bosc
 
Prorrateo gastos indirectos
Prorrateo gastos indirectosProrrateo gastos indirectos
Prorrateo gastos indirectos
 
Control de costos indirectos de fabricacion imprimir
Control de costos indirectos de fabricacion imprimirControl de costos indirectos de fabricacion imprimir
Control de costos indirectos de fabricacion imprimir
 

Similar to Eva Lesenková: Perspektivy zdravotnických informačních pracovníků v knihovnicko-informačních službách

AV ČR na VS AVO 2015
AV ČR na VS AVO 2015AV ČR na VS AVO 2015
AV ČR na VS AVO 2015
AVOprezentace
 
EIZ v práci doktorandů
EIZ v práci doktorandůEIZ v práci doktorandů
EIZ v práci doktorandů
Ústřední knihovna FF MU
 
Informační výchova - úvodní hodina
Informační výchova - úvodní hodinaInformační výchova - úvodní hodina
Informační výchova - úvodní hodina
Jakub Řihák
 
Zpráva o projektu
Zpráva o projektuZpráva o projektu
Zpráva o projektu
BiblioHelp
 
SciVerse Scopus
SciVerse ScopusSciVerse Scopus
SciVerse Scopus
KnihovnaUTB
 
Kdo mě cituje - FAST
Kdo mě cituje - FASTKdo mě cituje - FAST
Kdo mě cituje - FAST
Ustredni knihovna VUT
 
Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika, citování a formální nále...
Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika,citování a formální nále...Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika,citování a formální nále...
Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika, citování a formální nále...
Ústřední knihovna FF MU
 
Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knih...
Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knih...Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knih...
Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knih...
Jiri Pavlik
 
Bibliometrie v Národní technické knihovně: metody, zkušenosti, mise a vize (J...
Bibliometrie v Národní technické knihovně: metody, zkušenosti, mise a vize (J...Bibliometrie v Národní technické knihovně: metody, zkušenosti, mise a vize (J...
Bibliometrie v Národní technické knihovně: metody, zkušenosti, mise a vize (J...
Národní technická knihovna (NTK)
 
Vyhledávání informací a zpracování rešerší I.
Vyhledávání informací a zpracování rešerší I.Vyhledávání informací a zpracování rešerší I.
Vyhledávání informací a zpracování rešerší I.
Drahomíra Dvořáková
 
EIZ pro vědu a výzkum - CESA VUT
EIZ pro vědu a výzkum - CESA VUTEIZ pro vědu a výzkum - CESA VUT
EIZ pro vědu a výzkum - CESA VUT
Petra Dedicova
 
ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals
ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge JournalsScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals
ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals
Ústřední knihovna FF MU
 
Hodnocení vědy na Univerzitě Karlově v Praze / Helena Kvačková
Hodnocení vědy na Univerzitě Karlově v Praze / Helena KvačkováHodnocení vědy na Univerzitě Karlově v Praze / Helena Kvačková
Hodnocení vědy na Univerzitě Karlově v Praze / Helena Kvačková
MEYS, MŠMT in Czech
 
Jak pracovat s informacemi v Akademické knihovně JU - FROV
Jak pracovat s informacemi v Akademické knihovně JU - FROVJak pracovat s informacemi v Akademické knihovně JU - FROV
Jak pracovat s informacemi v Akademické knihovně JU - FROV
Vladimíra Bendová
 
Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals
Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge JournalsPrůvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals
Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals
Ústřední knihovna FF MU
 
2019 10-24 AVČR - Obecně o bibliometrii
2019 10-24 AVČR - Obecně o bibliometrii2019 10-24 AVČR - Obecně o bibliometrii
2019 10-24 AVČR - Obecně o bibliometrii
Michal Petr
 
Referenční a informační služby
Referenční a informační službyReferenční a informační služby
Referenční a informační služby
Drahomíra Dvořáková
 
Místo umírání jako kontext smyslu života a smrti
Místo umírání jako kontext smyslu života a smrtiMísto umírání jako kontext smyslu života a smrti
Místo umírání jako kontext smyslu života a smrti
Martin Černý
 
Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se zaměřením na zdroje pr...
Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se zaměřením na zdroje pr...Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se zaměřením na zdroje pr...
Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se zaměřením na zdroje pr...
Ústřední knihovna FF MU
 

Similar to Eva Lesenková: Perspektivy zdravotnických informačních pracovníků v knihovnicko-informačních službách (20)

AV ČR na VS AVO 2015
AV ČR na VS AVO 2015AV ČR na VS AVO 2015
AV ČR na VS AVO 2015
 
EIZ v práci doktorandů
EIZ v práci doktorandůEIZ v práci doktorandů
EIZ v práci doktorandů
 
Informační výchova - úvodní hodina
Informační výchova - úvodní hodinaInformační výchova - úvodní hodina
Informační výchova - úvodní hodina
 
Zpráva o projektu
Zpráva o projektuZpráva o projektu
Zpráva o projektu
 
SciVerse Scopus
SciVerse ScopusSciVerse Scopus
SciVerse Scopus
 
Kdo mě cituje - FAST
Kdo mě cituje - FASTKdo mě cituje - FAST
Kdo mě cituje - FAST
 
EIZ v oboru psychologie (podzim2012)
EIZ v oboru psychologie (podzim2012)EIZ v oboru psychologie (podzim2012)
EIZ v oboru psychologie (podzim2012)
 
Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika, citování a formální nále...
Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika,citování a formální nále...Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika,citování a formální nále...
Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika, citování a formální nále...
 
Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knih...
Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knih...Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knih...
Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knih...
 
Bibliometrie v Národní technické knihovně: metody, zkušenosti, mise a vize (J...
Bibliometrie v Národní technické knihovně: metody, zkušenosti, mise a vize (J...Bibliometrie v Národní technické knihovně: metody, zkušenosti, mise a vize (J...
Bibliometrie v Národní technické knihovně: metody, zkušenosti, mise a vize (J...
 
Vyhledávání informací a zpracování rešerší I.
Vyhledávání informací a zpracování rešerší I.Vyhledávání informací a zpracování rešerší I.
Vyhledávání informací a zpracování rešerší I.
 
EIZ pro vědu a výzkum - CESA VUT
EIZ pro vědu a výzkum - CESA VUTEIZ pro vědu a výzkum - CESA VUT
EIZ pro vědu a výzkum - CESA VUT
 
ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals
ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge JournalsScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals
ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals
 
Hodnocení vědy na Univerzitě Karlově v Praze / Helena Kvačková
Hodnocení vědy na Univerzitě Karlově v Praze / Helena KvačkováHodnocení vědy na Univerzitě Karlově v Praze / Helena Kvačková
Hodnocení vědy na Univerzitě Karlově v Praze / Helena Kvačková
 
Jak pracovat s informacemi v Akademické knihovně JU - FROV
Jak pracovat s informacemi v Akademické knihovně JU - FROVJak pracovat s informacemi v Akademické knihovně JU - FROV
Jak pracovat s informacemi v Akademické knihovně JU - FROV
 
Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals
Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge JournalsPrůvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals
Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals
 
2019 10-24 AVČR - Obecně o bibliometrii
2019 10-24 AVČR - Obecně o bibliometrii2019 10-24 AVČR - Obecně o bibliometrii
2019 10-24 AVČR - Obecně o bibliometrii
 
Referenční a informační služby
Referenční a informační službyReferenční a informační služby
Referenční a informační služby
 
Místo umírání jako kontext smyslu života a smrti
Místo umírání jako kontext smyslu života a smrtiMísto umírání jako kontext smyslu života a smrti
Místo umírání jako kontext smyslu života a smrti
 
Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se zaměřením na zdroje pr...
Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se zaměřením na zdroje pr...Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se zaměřením na zdroje pr...
Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se zaměřením na zdroje pr...
 

More from ÚISK FF UK

Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenMartina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
ÚISK FF UK
 
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
ÚISK FF UK
 
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UKEva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
ÚISK FF UK
 
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivuIva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
ÚISK FF UK
 
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivovéAndrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
ÚISK FF UK
 
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnáchMartina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
ÚISK FF UK
 
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistikaJana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
ÚISK FF UK
 
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.czJiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
ÚISK FF UK
 
Jak na video?
Jak na video? Jak na video?
Jak na video?
ÚISK FF UK
 
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autoritMarie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
ÚISK FF UK
 
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
ÚISK FF UK
 
Anna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovnyAnna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovny
ÚISK FF UK
 
Magdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake newsMagdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake news
ÚISK FF UK
 
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligenceRudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
ÚISK FF UK
 
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021) Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
ÚISK FF UK
 
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
ÚISK FF UK
 
Anna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knizeAnna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knize
ÚISK FF UK
 
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovnyHana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
ÚISK FF UK
 
Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech) Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech)
ÚISK FF UK
 
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality SeriouslyVojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
ÚISK FF UK
 

More from ÚISK FF UK (20)

Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenMartina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
 
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
 
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UKEva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
 
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivuIva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
 
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivovéAndrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
 
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnáchMartina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
 
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistikaJana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
 
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.czJiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
 
Jak na video?
Jak na video? Jak na video?
Jak na video?
 
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autoritMarie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
 
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
 
Anna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovnyAnna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovny
 
Magdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake newsMagdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake news
 
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligenceRudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
 
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021) Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
 
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
 
Anna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knizeAnna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knize
 
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovnyHana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
 
Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech) Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech)
 
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality SeriouslyVojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
 

Eva Lesenková: Perspektivy zdravotnických informačních pracovníků v knihovnicko-informačních službách

 • 1. Perspektivy lékařských knihovníků v knihovnicko- informačních službách PhDr. Eva Lesenková Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
 • 2. Identifikace medicíny/sociologie medicíny • člověk subjektem i objektem aplikace v praxi • altruismus-lékařská profese je vedena motivací uspokojovat potřeby veřejnosti • teoreticko- praktická disciplína(věda i umění) • moderní medicína 20. století disciplina založena na důkazech
 • 3. Lékařská péče v České republice ……několik čísel *několik čísel * • Počet obyvatel 10, 3 mil. • Hustota obyvatel 131ob/km2 • Hrubý domácí produkt 7, 41 % • Počet zdravotnických zařízení 26 270 • Počet lékařských pracovníků 39 784 • Počet středních zdravotnických pracovníků 111 654 • Výdaje na zdravotnictví rok 2001 4 mil. 534 eur • *rok 2002
 • 4. Zdravotní stav populace • hodnotová orientace a zájmy o zdraví • úroveň vědeckého poznání, zvláště v medicíně • makroekonomické podmínky (HDP) • demografická situace • sociální poměry • zdravotní situace • organizace a funkce zdravotnické soustavy Zdroj: Drbal, C. Česká zdravotní politika a její východiska. 1.vyd. Praha : Galén, 2005.
 • 5. Kategorie Počet v ČR (2001) Počet na 1000 obv. lékaři, stomatologové, farmaceuti 41 920 3,4 sestry 110 000 9,4 Kategorie Vzdělávání Počet absolventů v roce 2001 studenti sedmi lékařských fakult bakaláři magistři doktoři pregraduální 1 400 Postgraduální vzdělávání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a nelékařských zdravotnických povolání Kategorie Počet absolventů Kvalifikační atestace (r. 2001) lékaři 1740 farmaceuti 255 JOZP 132 Kontinuální vzdělávání (r. 2001) lékaři 17 580farmaceuti JOZP Celoživotní (r.2005) nelékaři 27 968 Lidské zdroje ve zdravotnictví cílové skupiny Zdroj: Politika rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví, Sborník č. 9/2003, Praha : IZPE, 2003.
 • 6. Vzdělávací procesy v medicíně • Pregraduální ► ucelené, uzavřené student odpovídá na otázku: Jak ví? Studijní zdroje: učebnice, skripta, blended learning ´ • Postgraduální specializační a kontinuální ► neukončené, otevřené student odpovídá na otázku: Jak umí? musí předvést znalosti, ale i dovednosti Studijní zdroje: e-learning, zdroje může filtrovat knihovník PubMed
 • 7. Zdravotnická zařízení – zřizovatelé knihoven • Fakultní nemocnice a lékařské fakulty • Nemocnice (NsP, okresní a městské) • Pracoviště vědecko-výzkumné základny • Specializovaná pracoviště (NLK, IPVZ, NCONZO, SÚKL…) • Střední zdravotnické školy, VOŠ • SZÚ, síť hygienických zařízení • Ostatní (lázně, OLÚ, ZSHMP, soukromá zařízení)
 • 8. Terminologie • Elektronická knihovna - integrace informačních systémů tradičních knihoven s elektronickými zdroji (Rowley,1998) • ! Digitální knihovna / VB,USA - označení pro používání digitálních technologií pro získání,ukládání,ochranu a poskytování přístupu k informacím a materiálům původně publikovaných v digi formě nebo digitalizovaných z existujících výtisků aj. (Secker, J. 2004) • Virtuální knihovna - přístup na principech virtuální reality (Saundres,1999) - distribuovaný systém virtuálně spojující mnoho knihoven (Broering,1995) • Hybridní knihovna - přechod mezi knihovnou elektronickou a digitální (Rusbridge,1998, Oppenheim,1999) - spojení mezi tradičními informačními zdroji s e-zdroji (Rowley,1998)
 • 9. „Googlovská generace“ paradox přístupu • * 65% lékařů užívá web, 46% “nezkušení nováčci“ • digitalizace knihoven • volně přístupné publikování • vyhledávače • rozvoj nástrojů pro přizpůsobení systémů uživatelům(blogy,video) ►vliv na knihovny ◄Správná strategie informační gramotnosti, role knihovníka ve vzdělávacích technologiích ◄Tvorba oborových portálů s komerčními nástroji * Zdroj: Martin S. Younger physicians,specialists use Internet more.CMAJ.2004,170(12),s.1780
 • 10. Nové paradigma lékařské péče - publikované medicínské důkazy Evidence Based Medicine Definice EBM EBM je svědomité, jednoznačné a uvážlivé použití nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty SACKETT, DL. aj. Evidence based medicine: what it is and what it isn´t. Brit. Med. J. 1996, Jan 13, vol. 312, 13 no. 7023, s. 71-72. Integrace nejlepšího důkazu výzkumnou činností s klinickou zkušeností a hodnotami pacienta SACKETT, DL. aj. , 2000
 • 11. Tři pilíře EBM • Klinický scénář • Vyhledávání relevantní literatury • Shrnutí a vyhodnocení nalezených důkazů
 • 12. Studies Synthesis Synopses Systems Computerized Decision support „Clinical evidence“ „Up To Date“ EBM abstracts Cochrane Original studies in Journals Haynes RB. “Of studies, syntheses, synopses, and systems: the “4S” evolution of services for finding current best evidence.” ACP Journal Club. 2001 Mar-Apr;134:A11-A13. “4 S” Approach Scope of Medical Information
 • 13. Hierarchie důkazů – typy primárních studií • Systematický přehled a metaanalýza • Klinická kontrolovaná a randomizovaná studie • Kohortová studie • Studie případů a kontrol • Průřezová studie • Kauzistika
 • 14. Kompetence k řešení problémů EBM 1. Formulace klinického problému 2. Schopnost účinně a efektivně vyhledat informační zdroje 3. Kritické zhodnocení nalezených důkazů 4. Rozhodování o postupu léčby: využití důkazů
 • 15. Spolupráce knihovníka s lékařem 2. Schopnost účinně a efektivně vyhledat informační zdroje - akvizice a mapování zdrojů EBM - strategie vyhledávání (zdroje, tréninky, KW – medicínské + ekonomické) - přehled výsledků vyhledávání - vyhodnocení nalezených zdrojů EBM podle kvality - dokument delivery
 • 16. Spolupráce knihovníka s lékařem 3. Syntéza nalezené literatury a kritické zhodnocení nalezených důkazů - vyhledání článků systematického přehledu (CASP) (systematický přehled sníží pravděpodobnost zkreslení informace) 4. Rozhodování o postupu léčby: využití důkazů • zvyšování kvality života • ekonomické aspekty • „perceived safety – perceived health“/ pocit bezpečí (diagnnosticka medicína,pacientské informace) 2005
 • 18. Bariery EBM • přístup ke zdrojům • dovednosti při vyhledávání • sledování klinické otázky • čas • priorita klinické otázky • osobní iniciativa • dynamika týmu a kultury instituce • technické bariéry Zdroj: Greene,M.-Ruff,T.: Why residents fail to answer their cliniccal questions? A qualitative study of barrriers to practicing EBM.Academic Medicine,vol.80,č.2 2005
 • 19. Jak překonat bariéry přístupu k EBM a nalézt nejlepší důkazy? • Spalte své tradiční učebnice • Přijměte “4S” přístup k inf. zdrojům • Zajistěte přístup k EB informačním službám. • Investujte do EB časopisů a online služeb • Je čas změnit způsob vyhledávání nejlepších důkazů?
 • 20. Metodika podpory EBM procesu AIHA – doporučení x vybudujte trvalé kapacity pro zdokonalování kvality x integrace EBP do institucionálních procesů x poskytovat EBP trénink zaměstnancům x zapojte pacienty do rozhodování o péči x integrace EBP do vzdělávacích programů x propagujete EBP prostřednictvím zkušených odborníků x přeložte klíčové dokumenty do místního jazyka
 • 21. „Googlovská generace“ • googlujte si diagnózu a léčení x vzdělávání založené na důkazech ► vývoj směrem k lékařskému portálu • Google Scholar- XI/2004- základní vyhledávání nebo doplněk/vyhledávání/zdarma/pro oblasti bez univerzitních přístupů • indexuje více recenzovaných článků/ sémanticky zdokonalené vyhledávání/propojování s citačními odkazy(!) cross ref • Zdroj:How Google is changing medicine: A medical portal is the logical next step.BMJ,2005.vol.331,s.1487-1488.
 • 22. Přehled nejčastěji užívaných vyhledávačů, které přivedly návštěvníky na stránky časopisu BMJ (listopad 2005) Zdroj: How Google is changing medicine: A medical portal is the logical next step. BMJ, 2005, vol.331, s. 1448. Zdroj Počet uživatelů Google 345 0756 Google Scholar 105 185 Yahoo 57 967 PubMed (Medline) 14 522 PubMed Central 9 616 HighWire Portal 8 617 MSN 2 336
 • 23. Google Scholar x databáze + beta verzeGS/jednoduchost,rychlost,šíře záběru,vysoký standard,indexace,brána k ověřeným i.,cross ref. 29 vydavatelů – Blackwell,Am.Ph.Soc……..,WoS, Scopus,PubMed - neprohledává :Elsevier,Karger,nezpracovanou šedou literaturu,má méně jedinečných citací ► GS/jednoduché vyhl.,propojování k bezplatným materiálům x PubMed/OVID-přehledy klinických pokusů,systematické přehledy Zlatý standard PubMed a OVID/složité vyhl.-filtry založené na důkazech Př.: common cold and vitamin C/ 1.místo nejstarší články,porovnání cross se stránkami vydavatelů – GS 83tis. citací,Blackwell 456 tis. citací Zdroj: Giustiny,D.,Barsky,E.:A look at Google Scholar,Pub Med,and Scirius:comaparison and recommendation.J.Can.Health Libraries Assoc.2005,vol.26,s.85-89.
 • 24. Nástroj vyhledávání Uživatelé Plný text Výhody Nevýhody Scirus www.scirus.com vědci a techničtí odborníci odkazy na vědecké časopisecké články, volné i placené výkonné vyhledávací rozhraní klade větší důraz na výzkum než na klinickou praxi OAlster www.oaister.umdl.umich.edu výzkumní pracovníci, vědci plné texty článků volně přístupných, obsahuje také ostatní digitální materiály, které jsou poskytovány zdarma(obrázky) dobré vyhledávací rozhraní, konkurent komerčních zdrojů klade větší důraz na výzkum než na klinickou praxi, medicína je zastoupena méně něž ostatní obory Googole Scholar www.scholar,google.com studenti, učitelé, výzkumní pracovníci odkazy na zdroje s plnými texty, z nichž mnohé nejsou volně přístupné rychlé prohledávání vědeckých serverů, některých soukromých nebo komerčních stále ve vývoji, pokrývá všechny obory, obtížná komplexní vyhledávání Googole www.google.com všichni uživatelé internetu zdarma, obzvláště orientovaný na pacienta a reklamu bezplatné, rychlé vyhledávání veřejně přístupných zdrojů kvalita měřená popularitou, mnoho nerecenzovaných informací, obtížné komplexní vyhledávání Yahoo www.search.yahoo.com všichni uživatelé internetu zdarma, obzvláště orientovaný na pacienta a reklamu vývoj kapacit a zvyšující se počet indexovaných serverů pro předstižení Googlu klasifikační relevance slabší než u Gogolu Porovnání vyhledávačů určených pro klinická témata
 • 25. Nástroj vyhledávání Uživatelé Plný text Výhody Nevýhody OVID www.ovid.com odborníci ve zdravotnictví, výzkumní pracovníci odkazy k plným textům výkonná rozhraní s MEDLINE, vysoce strukturovaná databáze, která indexuje klinické a výzkumné lékařské časopisy mapování literatury, nikoliv literatura samotná: kvantita výzkumu a ostatní lékařská a odborná literatura skrývají klinické informace PubMed www.pubmed.gov Odborníci ve zdravotnictví, výzkumní pracovníci Odkazy na plné texty, upozornění na placené či volně přístupné články Výkonná rozhraní s MEDLINE, vysoce strukturovaná databáze, která indexuje klinické a výzkumné lékařské časopisy Mapování literatury, nikoliv literatura samotná: kvantita výzkumu a ostatní lékařská a odborná literatura skrývají klinické informace TRIP (převod výsledků výzkumu do praxe) www.tripdatabase.org Lékaři, praktikanti, zdravotničtí administrátoři Směrnice, recenze a přehledy ve zdrojích EBM Nejlepší vyhledávače v EBM, nabízejí efektivně různé volby Obtížné komplexní vyhledávání (s výjimkou charakteristik klinických voleb pomocí PubMed) HighWire www.highwire.stanford.edu Vědečtí , techničtí a výzkumní pracovníci, vědci Články poskytované volně i placené Velký výběr časopiseckých titulů, včetně klíčových periodik, dobré vyhledávací rozhraní Šest měsíců až jeden rok jsou některé časopisy nepřístupné Porovnání vyhledávačů určených pro klinická témata
 • 26. Perspektivy Knihovnicko-informační profese nové role Informační gramotnost IT gramotnost E-gramotnost(2002) Standardy informační gramotnosti (ACRL 2000,CAUL 2001) Knihovnické portály Mezioborové síťové brány (např.Google Scholar a Elsevier Scirius) OMNI Standardy metavyhledávání Standardy popisu i zdrojů Vzdělávací technologie Virtual learning environments VLE packages Self-paced tutorials Self testing Zdroj: SECKER, J. Electronic resources in the virtual learning environment. A guide for librarians. Oxford : Chandos Publishing, 2004.
 • 27. Knihovnicko-informační profese Tradiční dovednosti Vývojové trendy Akvizice Mapování ověřených zdrojů Katalogizace, klasifikace, ukládání Tvorba metadat, digitální archivy OAI Vyhledávání Navigace k ověřeným zdrojům, vytváření oborových portálů (Dempsey, 2003), integrace digitálních knihoven a virtuálního učebního prostředí Zpřístupňování MMVS, DDS digi-knihovna digitalizační procesy/doručovací služby OCLC/řízení digitálních práv – Digital Rights Management Vzdělávání uživatelů, schopnost užívat knihovnu, studium uživatelského chování Informační gramotnost x informační technologie „paradox přístupu“ (Borah, 2004) Týmová práce, systémový knihovník Hybridní týmy, vytváření technologií s novými nástroji, knihovník-pedagog Nástroje AKS/online katalog-OPAC, systémy řízení knihovny Nástroje Nadstavby – samostatné nástroje pro linkování a digi správu dokumentů (13% na trhu AKS v r. 2004), NetMan, Link Search, Link Solver, OneLog Mobilní knihovna a (ubiquistická) všudy- přítomná (Obst, 2005), mobilizace informací, růst kvality péče o pacienty (menší medikační chyby)
 • 28. Informační gramotnost • Kritické myšlení, vědomí osobní a odborné etiky, hodnocení informací, definování informačních potřeb, organizování a efektivní využívání informací při řešení problémů, rozhodování a výzkumu. Zdroj: Bruce, Ch. The seven Faces of Information Literacy[online]. Aslib Press. c2001. [cit. 2003- 07-21]. Dostupný na WWW:http://www.caul.edu.au/caul-doc/InfoLitStandards2001.doc.
 • 29. Informační gramotnost Zahrnuje: • Znalost oborových informačních zdrojů • Schopnost tvorby efektivních vyhledávajících strategií • Schopnost kritického hodnocení informačních zdrojů • Schopnost používat informační zdroje vhodně a uvádět a tvořit odkazy • Vědomí sporných otázek souvisejících s odchylkami a spolehlivostí informací a efektivnost při přenášení informací ostatním Zdroj: Weber, S; Johnston, B. Conceptions of information literacy… Journal of Information Science. 2000, roč. 26, č.6, s. 381-387.
 • 30. Informační gramotnost • ACRL 2000 Asssociation of College and Research Libraries. Information Literacy. Competency Standards for Higher Education. American Library Association
 • 31. Knihovnické portály • Výběr informačních zdrojů – jasná kritéria • Popis inf.zdrojů/správa elektronické sbírky • Tématická klasifikace • Integrace s portály společností • Smíšené modely • Integrace terminologických služeb (řízené slovníky) • Standardy metavyhledávání • Standardy popisu/Dublin Core
 • 32. Knihovnické portály • Portál STM - průvodce informačními zdroji v oblasti STM (Science, Technology, Medicine - vědy, techniky a medicíny) • JIB – Jednotná informační brána, NK • MEDVIK • PEC • EZB • Brána k informacím – UK • MedPort - IPVZ, zdroje pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví

Editor's Notes

 1. <number>